Page 1

ÀÑÎÑÃÓÇÎÐÈ ÑÓË²Ó ÂÀ²ÄÀÒÈ ÌÈËËD ÏÅØÂÎÈ ÌÈËËÀÒ ÝÌÎÌÀËD ÐÀ²ÌÎÍ:

Бо маќсади тараќќї додани соњаи сайёњї, муаррифии шоистаи имкониятњои сайёњии мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи байналмилалї, инчунин, љалби сармоя ба инфрасохтори сайёњї пешнињод менамоям, ки соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон карда шавад. Банї Одам аъзои якдигаранд! Истиќлолияти Тољикистон поянда бод!

Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд Рўзнома аз 25 марти соли 1930 нашр мешавад

Душанбе, 1 январи соли 2018

№1 (17838)

www.hakikati-sugd.tj E-mail:h_sugd@mail.ru

БО ИЌБОЛИ БАЛАНД ДАР РОЊИ БУНЁДКОРЇ

Ïà¸ìè òàáðèêèè Ðàèñè âèëîÿò Àáäóðà³ìîí £îäèðO áàõøèäà áà Ñîëè íàâè 2018

²àìäè¸ðîíè àçèç!

Пеш аз њама, фарорасии Соли нави мелодиро ба кулли њамватанон самимона тањният гуфта, барояшон

саломатї, саодати рўзгор, сарбаландї ва хонаободию хушрўзгорї таманно мекунам. Соли 2017 дар таърихи кишвари соњибистиќлоли мо бо хатњои зарњалин сабт хоњад шуд. Зеро дар ин соли таърихї мардуми шарафманди кишвар дар заминаи татбиќи сиёсати созандаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба дастовардњои назарраси мењнатї ноил гардида, љашни бошукўњи 25-солагии Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистонро бо рўњияи баланди ифтихор аз ватандорию соњибистиќлолї таљлил намуданд. Пешвои миллат дар суханронии худ ба муносибати таљлили ин санаи фархунда барњаќ таъкид намудаанд, ки “Иљлосияи шонздањуми Шўрои Олї бо назардошти њадафњои олии давлати соњибистиќлоламон дар давраи басо душвори сиёсиву низомї бо маќсади таъмини њарчї зудтари сулњу оромї, вањдату њамдигарфањмї, аз хатари нобудї эмин нигоњ доштани давлат ва аз парокандагї рањої бахшидани миллат, њифзи якпор-

НИШОНИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЌАД АФРОХТ

чагии давлати мустаќили тољикон, муњайё намудани шароит барои барќарор кардани иќтисодиёти бар асари љанги шањрвандї харобгашта ва рушди минбаъдаи Тољикистон даъват шуда буд”. Ќобили зикр аст, ки соли 2017 дар вилоят таъмини њадафњои созандаи Њукумати љумњурї, таъмиру таљдиди роњњо, сохтмони муассисањои таълимию тандурустї, иншооти варзишї, эњёи суннатњои ќадимаи њунарњои мардумї густариши тоза пайдо карданд. Бахусус, сафарњои Пешвои миллат имконият фароњам оварданд, ки дар вилоят як ќатор иншооти њаётан муњими иљтимоию фарњангї ва корхонаву коргоњњои истењсолї мавриди истифода ќарор дода шуда, ба ањли љомеа рўњу илњоми тоза эњдо намоянд. Дар арафаи Соли нави мелодї ба маќоми олии ќонунгузори мамлакат пешнињод шудани Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон фоли нек мањсуб гардида, эълон шудани Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї ба пешрафту тараќќї додани сайёњї ва таќвият ёфтани касбу њунарњои мардумї дар мамлакат заминаи мусоид фароњам меоварад. Бо чунин таманниёти нек бори дигар фарорасии Соли нави 2018-ро ба њамватанони азиз тањният гуфта, дастоварду музаффарият, дастархони пур аз нозу неъмат ва саломатию хотирљамъї таманно дорам.

Ñîëè íàâ ìóáîðàê áîøàä! Бобаки СУЃДЇ

Рўзи 28 декабри соли 2017 Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї ба шањри Бўстон ташриф оварда, дар расми ифтитоњи маљмааи Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон иштирок намуд. Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон дар майдони назди Ќасри фарњанги шањри Бўстон ќомат афрохтааст, ки баландии он 18 метрро ташкил медињад. Барои навсозии майдони мазкур ва гузоштани Нишони давлатї 1,2 миллион сомонї масраф шуда, ин мавзеъ ба макони ободу зебо табдил дода шудааст. Корњои лоињавї аз љониби Корхонаи фаръии Корхонаи воњиди давлатии «Лоињакаш» дар шањри Бўстон тартиб дода шуда, фармоишгар Корхонаи воњиди давлатии ободонии иншоотњои коммуналию иљтимоии шањр ва пудратчї Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Сомонзод» мебошад.

Хадамоти матбуоти Раиси вилояти Суѓд

ТАЪТИЛИ ХОНАНДАГОН АЗ 1 ТО 31 ЯНВАР

Тавре аз маркази матбуоти Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон хабар доданд, тибќи Низомномаи муассисањои тањсилоти миёнаи умумї дар Љумњурии Тољикистон таътили хонандагон аз 1 то 31 январи соли 2018 сурат мегирад. «Дар давраи таътил ба муассисањои таълимї тавсия дода мешавад, ки хонандагонро ба олимпиадањои минтаќавию љумњуриявї омода намоянд. Омўзгорон ба курсњои такмили ихтисос ва дигар курсњои омўзишї љалб карда шаванд. Хонандагон бояд бештар ба хондани китобњои бадеї машѓул гарданд», - иттилоъ дод манбаъ. АМИТ “ Ховар” Ховар”

ÌÀ£ÄÀÌÀØ ÁÎÄÎ ²ÓÌÎÞÍ!

Њарчї њам овард ё на, Соли куњна Мунтањо бори сафар баст. Соли нав меояд акнун, Бо нафасњои масењої, Бо шукўњу фарру зебої. Бо њузури сабзи арча, Бо чароѓи хандаи тифлони маъсум, Бо њазорон орзуи сабз Мегузорад по ба рўи њавлии мардум. Соли нав меояд инак Хонањои синањоро бояд афшонд, Кинањоро бояд аз дил ронд. Зиндагї бо дўстї зебост. Болафшон Ќўи симинболи барф аз дур меояд. Нури мањтоб аст гўї барфи симин, Ё магар тўри арўсист? Соли мо як сол афзун мешавад њар сол, аммо Умри мо як сол кўтањ мешавад, афсўс. Офтоби зиндагонї меравад њар лањза рў сўи ѓуруб, Менишинад гарди барфи мўсафедї бар сари мо. Соли нав бо ин њама зебост! Дидањоро мекунад пурнур, Хонањоро мекунад ѓарќи чароѓи сабзи шодї. Ман дар ин соли хуљаста Мардумонро дур мехоњам зи андўњ, Хотири болида мехоњам барошон, Соли нав меояд инак, Маќдамаш бодо њумоюн, Мазњараш бодо муборак!

СОЛИ НАВИ 2018 МУБОРАК, ЊАМДИЁРОНИ АЗИЗ!


2

Њаќиќати Суѓд

Душанбе, 1 январи соли 2018

№1 (17838)

Соли нав соли вафодор бувад, Бахт бо ањли вафо ёр бувад! Äàñòîâàðä³îè ñîëè 2017

Дар асоси дастуру њидоятњои Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон, бо иќдоми Раиси ви лоят Абдурањмон Ќодирї барои таъмини ањолї бо оби тоза ва хушсифати ошомиошомиданї соли 2017 «Соли дастрасии ањолї ба оби тозаи нўшокї» эълон гардид ва он натиљањои фарањбахш ба бор овард. * * * Дар Намоишгоњи 24-умини байналми лалии мањсулоти ѓизоии «Продэкспо2017» дар озмуни «Мањсулоти бењтарин-2017» дар шањри Москваи Фе дератсияи Русия дар байни 105 Ширкат мањсулоти ЉСП «Евроазия-2005» обњои ташнашикани « Ҳ авотоѓ» ва «Лимонад №1» ѓолиби озмун ва соњиби медали тилло гардиданд. * * * 24-25 феврал дар маркази вилоятшањри Хуљанд «Анљумани дуюми минтаќавии шартномабандї-2017» доир гардид, ки дар он ширкатњо аз мамо лики Федератсияи Русия, Белорус, Ќирѓизистон, Ќазоќистон иштирок кар данд. 17 Созишномаи њамкорї дар соњаи содироти сабзавот ба имзо расонида шуд.

Тéäîäè ìó³èìè ñîëè êó³àí

Ба таъкиди мутахассисони соња, ин корхона аз љињати иќтидори истењсолї, истифодаи технологияи пешрафта дар Осиёи Марказї назир надорад ва мањсулоте, ки дар ин љо истењсол мешавад, љавобгўи стандартњои байналмилалї мебошад. Эмомалї РАЊМОН

Иќдомњои башардўстонаи Президенти Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, аз љумла, эълон доштани «Соли 2003 –Соли оби тоза», «Дањсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои њаёт» (солњои 20052015), Соли байналмилалии њамкорињо дар соњаи об-2013 ва Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», (2018-2028) аз љониби Маљмааи кулли СММ ва аксари кулли кишварњои љањон пазируфта шуданд. Дар партави дастуру супориш ва њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї –Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон, иќдоми фарањбахши Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї бањри таъмини ањолї бо оби хушсифати ошомиданї «Соли 2017 – соли дастрасии ањолї ба оби тозаи нўшокї» эълон гашта буд.

Тибќи Барномаи вилоятї марњала ба марњала лўлањо ва шабакањои обтаъминкунї, ки солњои шастум ва њафтодуми ќарни гузашта сохта шуда буданд, таъмиру таљдид мегарданд. Бино ба гуфти мудири шуъбаи наќлиёт ва коммуникатсияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят Олим Очилзода дар шањру навоњии вилоят тибќи наќша 492 километр лўлањои обгузари нўшокї таъмир мегарданд. Дар ин самт пайваста кор пеш рафта, тањлилњо нишон медињанд, ки фоизи бештари иљрои корњо ба шањрњои Гулис-

Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», (2018-2028)

ÍÓÔÓÇÓ ÝÚÒÈÁÎÐÈ È£ÄÎÌÓ ÒÀØÀÁÁÓѲÎ

тон, Истиќлол Конибодом, ноњияњои Љаббор Расулов, Деваштич, Шањристон ва Мастчоњ рост меоянд. Дар ин муддат зиёда аз 40 њавзи захиравии

об 72 чоњи амудї сохта, таъмир шуданд, ки ин нишондињанда далели 144 фоиз иљро гардидани Барнома аст.

Хуљанд: ÄÀÐ ÎÈÍÀÈ ÑÎË 25-уми феврал дар маркази вилоят Ярмарка-фурўши нињолњо баргузор гардида, дар маљмуъ беш аз 906,5 њазор бех нињоли дарахтони мевадињанда, ороишї, гулу гулбутта пешкаши соки нони вилоят шуданд. * * * 27-уми феврал Президенти Феде ратсияи Русия Владимир Путин дар доираи 25-солагии муносибатњои дип ломатии Тољикистону Русия ба кишвар сафари корї анљом дод. * * * 1-уми март дар шањри Исломободи Љумњурии Исломии Покистон Асосгу зори сулњу вањдати миллї-Пешвои мил лат, Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон дар Иљлосияи 13 нињоди муъта бари минтаќавию байнидавлатии иќти содї-Созмони њамкории иќтисодї иштирок ва суханронї намуданд. * * * Дар рўзњои таљлили Наврўзи љањонї зимни сафар ба вилояти Суѓд Прези денти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар дењаи Унљии ноњияи Бобољон F афуров бинои нави таълимии мактаби №14-ро мавриди бањрабардорї ќарор доданд. * * * Дар доираи сафари корї ба вилояти Суѓд Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар «Фурудгоњи бай налмилалии Хуљанд» як ќатор иншооти навро ифтитоњ карданд.

Маблаѓгузории самтњои асосии Барнома аз буљети вилоятї, мањаллї аз њисоби корхонањои обтаъминкунї ва соњибкорону ањолї сарчашма гирифта, дар ин замина дар асоси ќарори Раиси вилоят барои амалї намудани Барномаи мазкур беш аз 1 миллиону 800 њазор сомонї маблаѓ људо гардид. Њамчунин, дар њамкорї бо ташкилотњои байналмилалї, яъне сармояи хориљї низ дар ин љода корњои зиёд ба анљом расонида шуданд. Дар натиљаи амалишавии Барномаи вилоятии «Соли 2017-соли дастрасии ањолї ба оби тозаи нўшокї» њолати хатњои обтаъминкунї ва иншооти обрасонї ба эътидол омада, харољоти садамавии хатти оби нўшокї кам, њаљми обрасонї зиёд, сифати хизматрасонї бењтар ва шумораи истифодабарандагони оби тозаи ошомиданї афзуданд, изњор дошт Олим Очилзода. Иќдому ташаббуси сариваќтии Раиси вилоят барои рушди соњибкорї, пешравии соњоти иќтисодиёти вилоят, паст гардидани сатњи камбизоатї ва бењдошти саломатии мардум мусоидат намуданд. Маъмурахон САМАДОВА, «Њаќиќати Суѓд»

ÁȨ, ÝÉ ÑÎËÈ ÍÀ Биё, эй соли нав, савѓои ширин. Биё, эй бахти нав, дунёи рангин. Биё, эй васли нав, аз дасти ѓам ту, Рањон морову шодиро раво бин! Биё, эй фасли симин, нарму заррин, Заминрову замонро нурато кун! Биё, эй њусни нав, њусни љањонзеб, Ба мисли барфи испедат расо кун! Биё, эй рўзи нав, эй соли уммед, Ба мо тахти накўиро ато соз! Биё, эй шоми пуршамъи булўрин, Ба дунё хуррамї беинтињо соз! Расул Додхоњи Рањимиён

Боз соле сипарї мегардад ва моро ба айёми нав мебарад. Чун анъана дар анљоми сол бурду бохт ва дигаргунињои соли рафтаро ба риштаи тањлил кашида, барои соли пешомад наќшањои нав тарњрезї мекунем. Наќшаву ниятњои неки зиёд дорем, ки бояд онро дар Соли нав ба иљро расонем. Бештар диќќати худро ба корњои ободониву бунёдкорї равона намуда, кўшиш мекунем, ки шањрамонро боз њам зеботару дилработар намоем. Бо ин маќсад дар давраи соли 2017 њаљми маблаѓгузории асосї 170,9 миллион сомониро ташкил дода, ба маблаѓи 110,8 миллион сомонї корњои сохтмонию васлкунї ба анљом расонида шуданд. Бо маќсади дуруст ва маќсаднок љойгир намудани иншоот дар минтаќањои ањолинишин бањри пешрафти самтњои иљтимоию иќтисодии кишвар, расидан ба њадафњои

талаботи имрўзаи љомеа, иљрои азнавсозии лоињаи банаќшагирии даќиќ ва муфассали сохтмони шањр тасдиќ гардид. Боиси ифтихор аст, ки бо иштироки Асосгузори сулњу вањдати миллї–Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон якчанд иншооти њаётан муњим мавриди истифода ќарор гирифтанд. Бо маќсади ба талаботи муосир љавобгўй будани роњњо корњои таъмиру мумфаршкунї ба сомон расиданд. Дар кўчаю хиёбонњо ва майдонњо фурўзонакњои каммасраф, симу кабелњо иваз ва насб шуданд. Дар соли 2018 азнавсозии боѓчањои бача-

гона, мактаб-гимназияи ба номи М.Бењбудї, корњои вобаста ба таъминоти об, барќ, ќисман бунёди роњ дар шањраки Сайњун, барќарор намудани чойхона ва чашмаи “Оби шифо” дар назди маљмааи “Њазрати Бобо” иљро карда мешаванд. Инчунин, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр корњои ободонию бунёдкориро пеш бурда, љињати бењдошти вазъи иљтимоии сокинони маркази вилоятамон корњои мушаххасро ба анљом мерасонад. Мардуми шарифи вилоят ва аз љумла кулли њамватанонро бо Соли нав табрику тањният мегўям. Саломатї, саодату ободии хонадон ва баракати умрро барояшон таманно дорам. Маъруф МУЊАММАДЗОДА, МУЊАММАДЗОДА, раиси шањри Хуљанд


Душанбе, 1 январи соли 2018

Њаќиќати Суѓд

№1 (17838)

Зињї миллати илму фарњангдўст, Пур аз наќша Соли навинат, накўст! Òó³ôàè àðçàíäàè ñó˜äè¸í

Ба роњбарони Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, соњибкорон ва њамаи мутахассисону бинокороне, ки барои ободии ин гўшаи пойтахтамон зањмат кашида, онро ба як фарѓатгоњи воќеан зебову замонавї табдил додаанд, аз номи Њукумати мамлакат изњори сипос менамоям. Онњо дар арафаи љашни Конститутсияи мамлакат ба сокинони пойтахт тўњфаи дар њаќиќат арзанда омода кардаанд, ки боиси тањсину офарин мебошад.

Эмомалї РАЊМОН

МУСОИДАТ БА РУШДИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ

Боиси хушнудист, ки соли 2017 бо иштироки Асосгузори сулњу вањдати миллї– Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон дар шањр гармхонаи инноватсионї дар заминаи ЉДММ “Элегант”, марњалаи дуюми истењсоли халтањои полипропиленї дар заминаи ЉДММ “Суѓд-пак”, корхонаи истењсоли доруњои шифобахши гиёњи ЉДММ “Фарм-Суѓд” ва корхонањои дўзандагї, пойафзолдўзии Корхонаи давлатии кишоварзии “Палос” ва татбиќи лоињаи барќарорсозї ва таљдиди шабакаи таъминоти 35 њазор нафар ањолии шањр бо оби нўшокї ба фаъолият шуруъ намуд, ки ба рушди босуботи иќтисодиву иљтимоии шањр мусоидати бештар хоњад кард. Соли сипаришударо мо дар њошияи Паёми Президенти кишвар натиљагирї мекунем. Паём воќеан, барномаи њамарўзаи фаъолиятамон буда, эњсос менамоем, ки низоми њуќуќї ва иљтимоию фарњангии кишвар боз њам комилу устувор гаштааст. Дар мамлакат тањти сарварии Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон барои муњайё сохтани шарту шароити кору зиндагии шоиста ва њифзи њуќуќу манфиатњои мардум тадбирњои муњим андешида шудаанд. Масъалаи тарбияи насли наврас, алалхусус Соли љавонон эълон шудани соли рафта ва масъулияти падару модар дар камолоти њамаљонибаи фарзандон яке аз мавзуъњои асосии сол ба њисоб мерафт. Инчунин, бояд ќайд намоям, ки имрўзњо њусни шањр ранги тоза гирифта, корњои ободонї бовусъат љараён доранд. Таъмири якчанд иншоот, ободонии май-

дони даромади шањр, азнавсозии майдони хиёбони Исмоили Сомонї, васлкунии камерањои мушоњидавї дар кўчањои шањр ба иљро расонида шуданд. Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон низ дар майдони назди Ќасри фарњанг ќомат афрохт, ки баландии он 18 метр буда, барои навсозии майдони мазкур ва гузоштани Нишони давлатӣ 1,2 миллион сомонӣ масраф шуд. Бо чунин таманниёт бори дигар њузури Соли нави мелодии 2018-ро ба кулли мардуми шарифи Тољикистон тањният гуфта, барояшон сињатмандии комил, рўзгори босаодат ва муваффаќиятњои беназир таманно дорам.

Фурсати гулфишониям Асли гули љавониям, Зиннати зиндагониям. Њадду њудуди ман бубин, Нусхаи пуртавониям. Сади рањам набуду нест, Тантанаи љањониям. Ишќ мадад кунад ба ман, Њадяи осмониям. Њусну љамоли оламам, Айб, агар надониям. То хираду њунар марост, Гул барї аз гарониям. Наќши гузаштагон манам, Ман ба њаќ ориёниям. Миллати худ нишон дињам, Вусъати бехазониям. Ёфтаам забони дањр, F олиби хушзабониям. Гармии дил ато кунам, Оташи љовидониям. Кўњна ба Соли нав нашуд, Фурсати гулфишониям. Тањминаи СУЃДЇ

3

Äàñòîâàðä³îè ñîëè 2017

Дар мањаллаи 34-уми шањри Хуљанд бинои 9-ошёнаи истиќоматї бо марказ њои савдою хизматрасонї ба истифода дода шуд. * * * Бо иштироки Президенти мамлакат дар заминњои бекорхобидаи мавзеи Сом ѓор - дар шањраки бунёдшавандаи Сай њун хатти оби полезї кашида, ба бунёди боѓи нави зардолу оѓоз бахшида шуд. * * * Ҳ айати эљодии Театри давлатии мазњакаи мусиќии ба номи Камоли Хуљандии шањри Хуљанд дар Фестивали љумњуриявии театрњои касбии «Парасту-2017» ба дастовардњои на заррас ноил гардид. * * * Дар доираи «120 рўзи ободониву ка будизоркунї дар вилоят ба истиќболи 20-солагии Рўзи Вањдати миллї» 13000 бех гули гуногун дар шањри Хуљанд ши нонида шуд. Гузоштани 346 кўзаи гул ва 28 поя барои овехтани гулњо њусни кўчањои марказии шањрро дучанд гардо ниданд. * * *

Рухсора ДАВЛАТЗОДА, ДАВЛАТЗОДА, раиси шањри Бўстон

ÁÀ ÈÑÒÈ£ÁÎËÈ ØÓÊÓÔÎD

– Соле, ки накўст, аз бањораш пайдост, - мегўянд дар урфият. Мекўшем, аз имсола дида боз њам хубтару бењтар вазифањои ба дўшамон гузоштаро адо кунем. Бо иќдоми созандаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон барои сохтмони як зумра иншоот, ки дастуру њидоятњо дода буданд, омодагии њамаљониба мебинем. Аз љумла, варзишгоњи замонавї дар маркази ноњия барои 5000 љойи нишаст бо харљи 11 миллион сомонї пешбинї шудааст, ки тибќи дурнамо соли 2018 сохтмони он пурра ба анљом мерасад. Инчунин, Ќасри фарњанг барои 1000 љойи нишаст дар шањраки Бўстон, ки сохтмони он моњи октябри соли равон шуруъ гардид, низ ба итмом мерасад. Дар њу-

дуди шањраки Бўстон хатти обу корез бо харљи 22 миллион сомонї ба наќша гирифта шуда, дар бунёди ин кор 15 нафар фаъолият доранд. Дар ноњия 25 дастгоњи њунармандї ба ќайд гирифта шудаанд, ки дар онњо 140 нафар зану духтари соњиби шањодатномаи адрасбофигашта, машѓули кор њастанд. Бо дастгирии Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї

хати оби нўшокї ва маљмўи гармидињии Муассисаи таълимии томактабии №7-и Љамоати дењоти Оббурдон ба маблаѓи 355 њазор сомонї таъмиру барќарор гашт. Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия барои зудтар ва босифат ба анљом расидани корњои сохтмонии иншооти мазкур ва бунёди онњо чорањои мушаххасро андешида, таъмини онро зери назорат мегирад. Дар Соли нави мелодї таманно дорем, ки Тољикистони азизамон боз њам тинљу ором бошад ва зери осмони соф паи рушду шукуфоии он зањмат бикашем. Ѓайрат АЗИЗЗОДА , раиси ноњияи Мастчоњ

МУЧАЛ ДАР ТАЉРИБАЊОИ КИШОВАРЗЇ

Кишоварзон вобаста ба таќвим њар солро ба хислатњои њайвонњои солшумории мучал нисбат медоданд ва ба ин васила соли хуб ё бад, серњосил ё камњосил будани онро муайян мекарданд. МУШ - љонвари зараррасон аст, аз сол камњосил меояд. ин рў, сол камњосил шуда, нуќсонњои ГЎСФАНД - соли хуб мешавад, гуногун дорад. чунки њайвони ором аст. Сол серњосил БАЌАР - соли гов њам хуб ва њам ва ором буда, зимистонаш гарм меояд. бад шуданаш аз эњтимол дур нест. Агар МАЙМУН - соли камбориш ва камборишот бисёр шавад, њосил хуб бори- њосил аст. шот кам шавад, њосил кам мешавад. МУРЃ - њамчун соли маймун камњоПАЛАНГ - камњосил мешавад, сил аст, чунки аз субњ то шом хўрок чунки ў њайвони дарранда буда, аз он кофта, њељ сер намешавад. њар хатарро интизор шудан мумкин САГ - дўсти одам аст, солаш хуб аст. Харгўш-соли хубу серњосил аст. мешавад. Зимистон гарм омада, њосил НАЊАНГ - азбаски дар об зиндагї фаровон мешавад. мекунад, сол серборишу серњосил меХУК - њайвони фарбењ аст, аз ин рў, шавад. сол сербориш шуда, њосил фаровон МОР - аксари морњо зањрноканд, аз мешавад. Тољикон баъзан ин солро ин рў баъзан хушксолї мешавад. Асп- «хубон» меноманд. азбаски асп њељ ваќт сер намешавад, Тањияи ШОИРА

Моњи май бо дастгирии Раиси ви лоят муњтарам Абдурањмон Ќодирї аз мавзеи шањраки Сайњун ба 520 сокини шањру навоњии Хуљанд, Панљакент, Ко нибодом, Ашт, Айнї, Кўњистони Маст чоњ ќитъаи замини наздињавлигї таќсим карда шуд. Раиси вилоят зикр кард, ки минбаъд ин мавзеъ шањраки дўстї ва њунармандї хоњад шуд. * * * Моњи май Рўзњои фарњанги Љумњурии Ўзбекистон дар Љумњурии Тољикистон баргузор гардид. * * * 13-17-уми апрел бо ибтикори МаќоМаќомоти иљроияи њокимияти давлатии вивилоят бештар аз 100 нафар волидони сарбозон ба назди фарзандони худ ба ќисмњои њарбии вилояти Хатлон, водии Рашт, ноњияњои тобеи марказ, шањри Хоруѓ рафта, бо шароити зиндагї ва хизхизмати фарзандонашон ошно гардиданд. * * * Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон 21-уми май дар нахустин Саммити сарони давлатњои олами арабї, исломї ва Иёлоти МуттањиМуттањидаи Амрико ширкат ва суханронї карданд. * * * Бо ибтикори Маќомоти иљроияи њокињокимияти давлатии вилоят бањри баланд бардоштани фарњанги оиладорї ва либослибоспўшї, одоби рўзгордорї озмуни вилоятии «Гулдухтарони суѓдї» баргузор шуд.


4

Њаќиќати Суѓд

Øîèðè õàë¥èè Òî¿èêèñòîí Íóðìó³àììàä ÍȨÇD Ñîëè íàâ ñîëè âàôîäîð áóâàä, Áàõò áî à³ëè âàôî ¸ð áóâàä.

À³ä áàñò=, áà âàôî ïàéâàñò=, ²àäÿè ²à¥ áà òó áèñ¸ð áóâàä. Θîçè Äà³ñîëàè áàéíàëìèëàëèè àìàë “Îá áàðîè ðóøäè óñòóâîð, 2018-2028”:

Áà ¯àìøåä ¯¢ðàçîäà - ðåêòîðè Äîíèøãî³è äàâëàòèè Õó¿àíä áà íîìè àêàäåìèê Áîáî¿îí Fàôóðîâ: Ба њар куљо ки равї, бахт бо ту њамроњ аст, Зи лутфи Соли нават Соли кўњна огоњ аст. Баландмартаба њастї зи файзи донишгоњ, Ба номи неки ту вобаста иззату љоњ аст.

Áà Îðèô Íàáèåâ - ñàðäîðè Ðà¸ñàòè ôàð³àíãè âèëîÿò:

Тамоми сол аниќ аз намоиши фарњанг, Ба гўшу њуши ту шиштаст бешумур оњанг. Ба Соли нав бишав омода, чорабинї мўл, Зи пой дард баровар, сари ту бод аз санг.

Áà ²î¿àðîé ËàòèôO - ñàðäîðè ÌÄ “Èäîðàè õî¿àãèè ðî³³îè íà¥ëè¸òè âèëîÿò”:

Њољарой аст як зани суѓдї, Њиммати чанд мардро дорад. Бо муњаббат ба маскани суѓдї, Рањ ба рањ сад нишона бигзорад. Роњи тахташ ба мењани суѓдї Соли нав муждањои нек орад.

Бе оби ту, эй кишварам, ин дањр хароб аст, Соли нават оѓоз ба Дањсолаи об аст. Оне, ки дињад об ба њар ташнаи олам, Коре бикунад, хубтар аз кори савоб аст. Аз оби ту умри ту дароз аст, бидонам, З-ин рўй ба њар рўди ту хайре башитоб аст. Оби ту њаёт аст, аз он њаст тамаддун, Бахшандааш арзандаи сад љилд китоб аст.

Áà Áîáî¿îí Èêðîì íàâèñàíäà âà ð¢çíîìàíèãîð:

Áà Àáäóìàâëîí Ðà³èìçîäà ñàðäîðè Ìàðêàçè “Òî¿èêñòàíäàðò” äàð âèëîÿòè Ñó˜ä:

Кї киро медињад фиреби зиёд, Ин шиорест дар њазорон дил. Чунки андоза нест дар њадде, Гар хато ёфтї, манам ќоил...

Шаст соли баракатбор ба Бобољони Икром аст, Њар куљо гул бикунад, ваќте аз ў иќдом аст. Соли нав бод муборак ба њама ањли ќалам, Туњфаи солинавї халтаи пурилњом аст.

Áà Áîðáàäè ñîíO ¯¢ðàáåê Ìóðîäîâ - Àðòèñòè õàë¥èè ÑÑÑÐ:

Садои ишќу имон Љўрабек аст, Садои ќалби љўшон Љўрабек аст. Ба тарзи Њаќ бигўям маѓзи маънї, Садои Тољикистон Љўрабек аст. Паси 75-аш чанди чандон, Сазоворе ба чандон Љўрабек аст. Муборак Соли нав аз номи миллат, Ба хидмат аз дилу љон Љўрабек аст.

Áà Èáðî³èì¿îí Èáðî³èìîâ îìèðè êóëëè Ìà¿ìààè òàúðèõèâó ôàð³àíãèè “£àëúàè Õó¿àíä”:

Шањрие омўзад аз худ боѓдорї чун бувад, Бењтарин боѓе аз ў дар соњили Сайњун бувад. Мардуми сањронишин њам шод аз кори ваянд, Наќшањои наѓзи ў дар Соли нав афзун бувад.

Фарњангпарварї, эй Нури хайрхоњ, Шуд «Суѓдсинамо» соњиб ба љойгоњ. Соли куњан зи ту афзуд љои кор, Дорад Худо туро аз чашми бад нигоњ. Хоњї бароварї коѓаз ба Соли нав, Асло намонадо ќасдат ба ними роњ. Табрик Соли нав, эй марди серкор, Камкор буданат гўё бувад гуноњ.

Áà Àáäóà³àä Ì¢úìèíîâ äèðåêòîðè ¯ÄÌÌ “Ýëåãàíò”:

Эй ки аз санг ришта мегирї, Сирру асрори санг медонї, Пахтаро њам накишта мегирї, Кор бењ аз фаранг медонї. Гардиши гармхонаат дилљўст, Суръати сабзиш аст он љо тез. Соли нав бо талоши мо некўст, Бахти нав бин зи санги сењрангез.

Мухлисонат шод кардї, эй «Хуљанд»-и номдор, Бори чорум гаштаї бо љањди бењад љомдор. Як ќадам роњ аст дигар то ба фатњи тозае, Соли нав инъом орад, то шавї инъомдор.

Áà Øî³ðóõ Þíóñîâ - äîíèø¿¢è Êîíñåðâàòîðèÿè øà³ðè Ìèëàíè äàâëàòè Èòàëèÿ:

Áà Øàðèô¿îí ²î¿èáîåâ äèðåêòîðè ãåíåðàëèè ¯àìúèÿòè ï¢øèäàè “Çàôàð”:

Овози ту дар Сочию дар Бокую Алмон… Овард ба њайрат њамаро, љон ба ту ќурбон. Як булбулаки боѓи гули миллати тољик, Бо наѓмаи довудии худ њаст хушилњон. Олам ба ту ќарсак бизанад, Шоњрух астї, Дар Соли нав афзун бикун аз хештан эњсон.

Áà Îëèì¿îí Çî³èäçîäà ñàðäîðè Ðà¸ñàòè ¿àâîíîí âà âàðçèøè âèëîÿò:

Дар Соли љавонон њунару илми љавонон, Афзуд дучандон, ба назар гашт намоён. Оѓози накў њаст писанди њама мардум, Дар соли дигар њам нарасад њељ ба поён.

Áà Äèëîâàð £óââàòçîäà ñàðäîðè Õàäàìîòè äàâëàòèè ôàðìàñåâòO äàð âèëîÿòè Ñó˜ä:

Забони талху ширини гиёњи Тољикистонро, Ба ќавле чун забони модарии хеш медонї. Аљаб нўшоба месозиву меафзої дармонро, Рањи хайру сахо аз боварии хеш медонї. Муќими Бўстон њастї, Диловар буданат ин љост, Зи лутфи сабзањо номоварии хеш медонї.

Њаќиќати Суѓд

Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд

Индекси обуна 68894

Он ки Шариф аст ба илму амал, Масъалањоро бикунад зуд њал. Ранг ба ранг он ки барорад гилем, Њаст шарафманд чу як марди азим. Шасти ту гўяд, ки туї пири кор, Бош ба сад соли дигар файзбор.

Áà äàñòàíäàðêîð³îè “Ìàðêàçè îøè ïàëàâ”:

Дег аз дег хубтар љўшад, Љўши зирбак гурунљи нав пўшад. Хуш расад бўи дам куљо ба куљо, Иштињо карнай аст бањри Худо. Шодї аз ошатон нарафт аз ёд, Соли нав бар шумо муборак бод!

Соли 1980 ба муносибати 50-солагии таъсисёбиаш рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” (“Њаќиќати Ленинобод”) бо ордени “Нишони Фахрї” сарфароз гардидааст

Рўзнома дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти № 0171/рз ба ќайд гирифта шудааст

- Дар Рими ќадим Соли нав моњи март љашн гирифта мешуд. Мањз дар ин ваќт корњои сањрої оғоз мешуданд. Соли 46 то милод императори Рим Юлий Сезар љашн гирифтани Соли навро ба 1-уми январ гузошт ва дар таќвими Љулиан љой дода шуда, дар тамоми Аврупо пањн гардид. - Дар Фаронса то соли 755 Соли нав 25-уми декабр љашн гирифта мешуд ва баъдан онро ба 1-уми март гузарониданд. Аз соли 1564 бо ќарори шоњ Карли IХ Соли нав ба 1уми январ гузаронида шуд. - Дар Англия солњои дароз Соли нав 25-уми март љашн гирифта мешуд ва танњо соли 1752 онро ба санаи 1-уми январ гузарониданд. Дар Шотландия аз њамон замон Соли нав 1 январ оғоз гардид. Эскимосњо Соли навро бо боридани барфи аввалин љашн мегиранд. - Дар Куба дар Соли нав њамаи зарфњои хўрокхўрии хонаро бо об пур мекунанд, пасон дар шаби Соли нав њамаи онњоро ба берун бурда мерезанд, то ин ки тамоми гуноњњояшон шуста шавад. Соли навро дар Куба Рўзи подшоњон ном мебаранд. - Дар Юнон сардори оила дар шаби Соли нав ба кўча баромада, аз назди девори хонааш анор љамъ мекунад. Бо ин кор барои ў шахсони аноргузошта дар њамаи самтњо барор орзу мекунанд. - Соли нави форсигўёни љањон Наврўз аст, ки онро одатан дар бањор - 21-уми март љашн мегиранд. Ин рўзро дар кишварњои мусалмонї 2, 3 рўз ва дар Эрон аз 13 рўз љашн мегиранд. - Дар Италия анъанаи ғайриоддие вуљуд дорад. Дар арафаи Соли нав тамоми лавозимоти кўњнашуда, аз либос сар карда то зарфњои хўрокхўрї ва њатто, мебелњоро аз тиреза ба берун мепартоянд. Гумон меравад, њар ќадаре ки чизњои кўњна дар шаби Соли нав ба берун партофта шавад, њамон ќадар сарвату боигарї ва муваффаќият бештар мешавад. - Дар давлати Исроил, Соли навро ду

С

Áà Íóðóëëî Óñìîíîâ ñî³èáêîð:

Áà äàñòàè ôóòáîëè “Õó¿àíä”:

Душанбе, 1 январи соли 2018

№1 (17838)

маротиба таљлил мекунанд. Маротибаи аввал 1-уми январ, ки онро Соли нави аврупої мегўянд ва бори дигар моњи сентябр љашн гирифта мешавад. - Дар Њиндустон Соли навро 1-уми январ љашн мегиранд, дар Непал бошад, 17-18-уми апрел. Дар Таиланд 1-уми январ Соли навро ғайрирасмї љашн мегиранд. Расман дар моњи апрел љашн гирифта мешавад, ки дар он рўз љангњои обї баргузор мегардад. - Дар Эфиопия Соли нав 11-уми сентябр љашн гирифта мешавад. Илова бар ин, дар ин кишвар њанўз аз таќвими Љулиан истифода мекунанд. Мардуми Тибет дар арафаи Соли нав кулчаќандро ба роњгузарон таќсим мекунанд. Гўё он бойигарие, ки дар Соли нав ба хонадони онњо меояд, ба кулчаќандњое, ки таќсим кардаанд вобаста аст. - Соли 1843 дар Лондон аввалин табрикномаи солинавї чоп шуд, њамин тариќ анъанаи табрик кардан дар арафаи Соли нав љорї гардид. Анъанаи гузоштани туњфањо дар зери дарахти арчаи солинавї дар Русия дар асри ХVIII пайдо шуд, ки то имрўз идома дорад. Фароњамсоз Мухбира ДАДОБОЕВА, омўзгор аз ноњияи Бобољон Fафуров

Äîíèñòàí õóá àñò!

ОЛШУМОРЇ аз рўи мучал, яъне аз рўи мўлљар муайян кардани синну солро се њазор сол пеш аз ин хитоињо тартиб дода буданд. Ин таќвим (онро таќвими дењќонї њам меноманд) аввал дар байни халќњои Чин ва Муѓулистону Тибет маълум гашта, баъд ба Осиёи Миёна, Ќазоќистон ва њамчунин, то ба мавзеъњои Сибиру Ёќутистон пањн шудааст. Мутобиќи фарњанги мардумї дар ин намуди солшуморї бонавбат ба 12 љонвар номгузорї шуда, аз рўи хусусияту табиати њайвонњо, меъёрњои сириштию миљозии онњо ба афроди дар њамон соли њайвон таваллудёфта толеъбинї мешавад. Яъне, чигунагии соли «мучал»-и шахсро мардум аз рўи шакл ва рафтори љонвар пешгўї мекунанд.

ÌÓ×ÀËÈ ØÓÌÎ ÊÀÄÎÌ ÀÑÒ?

Доир ба пайдоиши таќвими мучал ривоятњо зиёданд, ки яке аз онњо чунин аст: Яке аз хонњои Чин љангњои чанд сол пеш бавуќуъомадаро ба ёд оварданї шуд, аммо натавонист. Коњинонро хост ва фармуд, то таќвиме тартиб дињанд, ки аз рўи он соли вуќўи рўйдодњои гузаштаро ба ёд овардан осон бошад. Коњинњо басо мењнат карданд ва нињоят рўзе шоњро ба шикоргоњ бурда, бо рикобаш дар канори дарё ќарор доданд. Хизматгорон аз беша њайвонњои гуногунро ба самти дарё, ба тарафи ќароргоњи шоњ ронданд. Аз тўдаи њайвоноти вањшї аввалин шуда аз дарё муш, аз паси вай гов, баъд паланг, харгўш, нањанг (моњї) шино карда гузаштанд. Баъди лањзае мор, аз дунболаш асп, сонї гўсфанду маймун, мурѓу саг ва аз њама охир хук аз дарё гузашта, љон ба саломат бурданд. Баъди ин воќеа коњинон ба шоњ гуфтанд: - Шоњаншоњи олампаноњ! Ана њамин 12 љонваре, ки аз рўи тартиби мушоњидаи Шумо аз дарё гузаштанд, асоси таќвими фармудаатон хоњад шуд. Дар ин даври дувоздањгона њар љонвар соли худро дорад, ки оѓозаш муш ва анљомаш хук мебошад. Давраи солшуморї низ ба монанди дигар солшуморињо ба 12 баробар аст. Яъне, тартиби номи њайвонњо дар даври 12-сола чунин аст: Муш, Гов (Баќар), Паланг, Харгўш, Нањанг (Моњї), Мор, Асп, Гўсфанд, Маймун (Њамдуна), Мурѓ, Саг ва Хук. Таќрибан њашт аср муќаддам Абўнасри Фарроњї-шоири классики тољик бо маќсади дар хотир мањфуз доштани солшумории мучал дар асараш «Нисоб-ус-сибён» тартиби солњои дувоздањгонаро ба риштаи назм дароварда, таќвими «мучал»-ро чунин муаррифї кардааст: Мушу Баќару Палангу Харгўш шумор, З-ин чор чу бигзарї, Нањанг ояду Мор. В-он гоњ ба Аспу Гўсфанд аст њисоб, Њамдунаву Мурѓу Сагу Хук охири кор. Хоњед, ки мучали худро муайян кунед, ба

Сармуњаррир Мухтор АБДУЛЛОЕВ Суроѓа ва телефонњои идора: 735700, шањри Хуљанд, мањаллаи 20, бинои 35, КВДК “ Кохи матбуот ”, ошёнаи 4 - ум

Ќабулгоњ - 2-06-54, муовини сармуњаррир - 2-06-53, шуъбаи мактубњо, эълонњо, мурољиат ва ќабули шањрвандон - 2-06-55

Рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” ба хотири гуногунандешї навиштањоеро низ интишор мекунад, мекунад, ки хилофи аќидаи њайати тањри рия њастанд. њастанд. Идораи рўзнома барои маз муни эълону рекламањо масъул нест. Дастхат ва суратњо баргардонида намешанамешаванд. Матолиби рўзномаи “Њаќиќати Суѓд”-ро дигар воситањои ахбори омма бо нишоннишондоди манбаъ метавонанд истифода бабаранд. Маводи муаллифони беруна дар њаљми то 4 сањифа ба њуруфи Аrial Аrial..tj, андоандозаи 14 пазируфта мешавад. мешавад.

соли таваллудатон раќами 9-ро љамъ карда, њосили љамъро ба даври мучал, яъне 12 таќсим намоед. Њамон баќияи таќсим мучали Шумо хоњад шуд. Масалан, агар соли таваллудатон 1915 бошад, мучали онро чунин муайян кардан мумкин аст: 1915+9=1924. 1924:12=16 (баќия 4). Дар муќобили раќами 4-и даври солшумории 12-сола Харгўш аст. Пас, мучали шумо Харгўш будааст. Сари сол аз рўи мучал ба нимаи моњи Давл, таќрибан ба 10-уми феврал рост меояд. Баъзан мучалро ба Наврўз њам мувофиќ карда мегиранд. Дар мамлакатњои Шарќи исломї (Эрон, Покистон ва баъзе мамлакатњои Араб) ба истилоњ мунаљљимони њашавї, яъне астрологњои чапдаст њастанд, ки њар сол барои мучал љадвал тартиб дода, аз рўи он воќеаву сарнавишт, фитнаву низоъ, феълу атвори кўдакони навзод ва дигар њодисоти љањонро муайян карданї мешаванд. Масалан, агар тифл дар рубъи аввали соли Саг таваллуд ёфта бошад, гўё шўху бешарму зирак ва агар дар рубъи сеюми соли Саг тавлид ёфта бошад, баръакс зудранљу бадќањр мешудааст. Вале дар асл ин «далел»-њоро илм рад мекунад. Илм собит намудааст, ки тањияи хусусиятњои ирсии тифли оянда на дар лањзаи таваллуд, балки њангоми обистан дар батни модар ба амал меояд ва муайян мешавад. Тањияи Маќсадой ЌАЮМОВА

Рўзнома дар маркази компутерии “Њаќиќати C уѓд” омода ва дар ЉДММ “Хуросон” чоп шудааст. Навбатдори шумора Шоира САЛИМОВА Њуруфчин Аълохон АБДУF АБДУF АФФОРОВА Âåðîñòîð Ìàúðóô¿îí ²ÎÌÈÄÎÂ

Адади нашр 7550 нусха Супориши № ___

1 2018  

ҲАҚИҚАТИ СУҒД №1(2018)

1 2018  

ҲАҚИҚАТИ СУҒД №1(2018)

Advertisement