Κύματα -Doppler θεωρία

Page 19

=

για κ =0,1,2, …

Όλα τα σημεία της ευθείας που διέρχεται από τα Π1 , Π2 και βρίσκονται εκτός του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2 θα ταλαντώνονται με το ίδιο πλάτος που θα ταλαντώνονταν οι πηγές αν στον τύπο του πλάτους βάζαμε r1 = d όπου d η απόσταση μεταξύ Π1 , Π2 και r2 =0. Προσοχή οι πηγές εξαιρούνται και θεωρώ ότι κάνουν διαρκώς ταλάντωση με πλάτος Α. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται οι πηγές να ανήκουν σε κροσσό ενισχυτικής συμβολής όμως εξαιρούνται και έχουν πλάτος Α, ενώ τα σημεία της ευθείας δεξιά και αριστερά των πηγών έχουν πλάτος 2Α. Συμβολή με πηγές σύμφωνες Έστω δύο πηγές Π1, Π2 που παράγουν αρμονικά κύματα. Η Π1 αρχίζει να ταλαντώνεται την t = 0 με εξίσωση απομάκρυνσης y1 = Aημωt και η Π2 αρχίζει να ταλαντώνεται μετά από χρόνο t1 με εξίσωση απομάκρυνσης y2 = Aημω(t - t1). Οι πηγές αυτές δεν είναι σύγχρονες αλλά έχουν σταθερή διαφορά φάσης και ονομάζονται σύμφωνες. Έστω σημείο Μ του ελαστικού μέσου το οποίο απέχει αποστάσεις r1 , r2 από τις πηγές. Ή εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης που θα κάνει το Μ μετά τη συμβολή των δύο κυμάτων θα είναι y = y1 + y2

y = Αημ2π( -

y = Α{ημ2π(

-

) + Αημ[2π( -

) + ημ[2π( -

)-

y = 2Ασυν

)-

] ημ

y = 2Ασυν[

( r2 – r1) +

] ημ[

-

( r2 + r1) -

Προφανώς το t1 μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή t1 t1 =

. Τότε γίνεται y = 2Ασυν[ ( r2 – r1) + ] ημ[

Ενίσχυση όταν Α΄= 2Α –

Σ. Ραμιώτης - φυσικής

0. Ας δούμε τι συμβαίνει για -

( r2 + r1) - ] και έχουμε

2Α = 2Α =1

]

– –

Σελίδα 19