Κρούσεις - ταλαντώσεις θεωρία

Page 9

u2χ m2

m1

+

u2y

u2 u1

Στο διπλανό παράδειγμα το m1 συγκρούεται πλαστικά με το m2 το οποίο αρχικά ήταν ακίνητο, χωρίς να αναπηδήσει στο πάτωμα. Η ορμή στον y΄y

δεν διατηρείται. Διατηρείται όμως στον χ΄χ

Px(πριν) = Px(μετά) → m1u1 – m2u2x = (m1 + m2)V 2. Στο παρακάτω παράδειγμα το m1 που θεωρείται σημειακό, συγκρούεται ελαστικά με το m2 το οποίο αρχικά ήταν ακίνητο. Όλες οι κινήσεις γίνονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο.

m1

χ

m2

φ y

χ΄

θ

κάτοψη

΄

Τη στιγμή της κρούσης ασκούνται δυνάμεις μεταξύ των σωμάτων. Οι δυνάμεις αυτές είναι δυνάμεις κάθετες στην επιφάνεια επαφής, άρα έχουν τη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, οπότε το m2 θα κινηθεί σ αυτή τη διεύθυνση μετά την κρούση. Ας εξετάσουμε δύο ειδικές περιπτώσεις του παραπάνω α) Αν m1 = m2 Α.Δ.Ο. στον y΄y Ρy(πριν) = Ρy(μετά) ημφ =

m

ημφ = m

ημθ

ημθ (1)

Α.Δ.Ο. στον χ΄χ (θεωρώ θετική φορά προς τα αριστερά ) Ρχ(πριν) = Ρχ(μετά) m

συνφ = m

-m

συνθ

συνφ =

(2) Υψώνω τις (1)

και (2) στο τετράγωνο και αθροίζω ημ2φ +συν2φ =

ημ2θ +

= =

Σ. Ραμιώτης - φυσικός

+

ημ2θ + (3)

Σελίδα 9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.