Ρευστά Γ Λυκείου - Θεωρία

Page 13

Εσωτερική τριβή – ιξώδες Τα πραγματικά ρευστά διαφέρουν σημαντικά από τα ιδανικά ρευστά που μελετήσαμε ως τώρα. Στα πραγματικά ρευστά υπάρχουν δυνάμεις μεταξύ των μορίων του υγρού ( δυνάμεις συνοχής ) και δυνάμεις μεταξύ των μορίων του υγρού και των μορίων του δοχείου που το περιέχει ( δυνάμεις συνάφειας ). Ονομάζουμε ιξώδες την τριβή που αναπτύσσεται σε ένα ρευστό που ρέει. Ανάμεσα σε δύο πλάκες εμβαδού Α η κάθε μία έχουμε τοποθετήσει μέλι ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους l . Κρατάμε την κάτω πλάκα ακίνητη και

l

ασκούμε στην πάνω πλάκα δύναμη ώστε να κινείται με σταθερή ταχύτητα . Τότε είναι ΣF = 0 u=0

T = F = nA

όπου n ο συντελεστής ιξώδους ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για κάθε ρευστό και έχει μονάδες S.I. 1Ns/m2

Σ. Ραμιώτης - φυσικός

Σελίδα 13


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.