Page 1

SOFTWARE


Drie programma’s De nieuwe versie van Veilig leren lezen bevat een substantiële ICT-component die bestaat uit drie programma’s: - Digiregie - Leerkrachtassistent - Leerlingsoftware voor school en thuis

Digiregie

Leerkrachtassistent

Leerlingsoftware voor school en thuis


Samenhang De programma’s hebben een samenhang die u in staat stelt om het onderwijs op maat te maken van uw groep en van individuele leerlingen. Bovendien kunt u door middel van de software voor thuis ouders betrekken bij het onderwijs.

Digiregie

Leerkrachtassistent

Leerlingsoftware voor school en thuis


DIGIREGIE


Digiregie Digiregie helpt u bij het plannen, voorbereiden en monitoren van het onderwijs. De tabbladen op de homepage leiden naar: - de digitale handleiding en extra lesmaterialen (Lesgeven) - toetsmaterialen, toetsregistratie, analyses en kernplannen (Evaluatie)

- informatie voor ouders (Ouders) - de gebruikswijzer, artikelen en tips (Naslag) - resultatenoverzichten van de leerlingsoftware (Leerlingsoftware)


Planning Digiregie bevat voor elke vakantieregio een standaardplanning. Deze kunt u op maat maken door extra vrije dagen en/of studiedagen in te roosteren. De planning schuift dan automatisch op. Wanneer u te ruim roostert, wordt in de planning aangegeven waar een overschrijding plaatsvindt.


Digitale handleiding en lesmaterialen Onder het tabblad ‘Lesgeven’ vindt u de digitale handleiding met lesbeschrijvingen. Onder ‘Lesmateriaal’ vindt u kopieerbladen die u tijdens de les gebruikt; onder ‘Extra materiaal’ bijvoorbeeld handelingswijzers bij materialen. De digitale handleiding is altijd actueel. U kunt deze thuis en op school openen op pc of tablet.


Toetsen, registratie en overzichten Onder het tabblad ‘Evaluatie’ vindt u alles wat u nodig hebt voor observatie, toetsing en toetsregistratie. U voert hier de toetsresultaten en observaties van uw groep in, waarna u de geanalyseerde gegevens kunt bekijken in groepsoverzichten. Individuele leerlingresultaten bekijkt u in leerlingoverzichten. De toetsgegevens worden doorgespeeld aan de leerkrachtassistent en leerlingsoftware om instructie en oefening op maat aan te bieden.


Indeling maken voor kernplan Na elke kern kunt u op basis van toetsgegevens een indeling maken voor een kernplan voor de volgende kern. Per leerlijn ziet u hier de relevante gegevens op een rij.


Kernplan Op basis van een indeling in aanpakken krijgt u een kernplan. Hierin zijn per aanpak de doelen, de benodigde leertijd en adviezen voor didactisch en pedagogisch handelen opgenomen. U kunt hier zelf nog informatie aan toevoegen voor specifiek aanbod, wanneer en door wie de begeleiding zal plaatsvinden. Op het moment dat de Citotoetsen zijn afgenomen kunt u de input van het plan ook kopiĂŤren naar uw groepsplan.


LEERKRACHTASSISTENT


Dagmenu In het dagmenu ziet u per lestype welke modules beschikbaar zijn. Per lesfase ziet u aan welke onderdelen de kinderen binnen de verschillende aanpakken werken. Met de button ‘T/H activiteit’ kunt u modules selecteren voor toets- en herhalingsdagen. Via de link ‘Handleiding’ opent u de lesbeschrijving in de handleiding bij de dag die in het dagprogramma is geselecteerd.


Planning op toets- en herhalingsdagen U kunt per aanpak aangeven welke onderdelen u wilt behandelen op de toets- en herhalingsdagen. Deze onderdelen verschijnen dan in het dagprogramma.


Koppeling met leerlingsoftware technisch lezen en spellen Als u instructie hebt gegeven bij een letter of woordtype, kunt u met de knop ‘Synchroniseer kern & instap’ de laatst aangeboden leerstof vrijgeven voor de leerlingsoftware. Op die manier oefenen de leerlingen altijd met actuele leerstof.


Letters oefenen op maat Met de module ‘Letters oefenen’ herhaalt u de aangeboden letters. Door de koppeling met Digiregie, waarin gegevens zitten over de letterkennis van uw groep, kunt u deze module op maat van uw groep maken. De vette letters in rood zijn door 1 of meer leerlingen niet correct benoemd tijdens de letterkennistoets. Op basis van deze informatie kunt u bepalen welke letters u zeker wilt behandelen.


Ondersteuning van vernieuwde didactiek Via de leerkrachtassistent wordt de nieuwe didactiek, waaronder het zoemend lezen, ondersteund. Door zoemend lezen worden kinderen meegenomen naar de strategie van vlot lezen. In de leerkrachtassistent wordt dit weergegeven aan de hand van een transparante woordschuif die in een vloeiende beweging over het woord schuift. Hierdoor wordt het lezen met verlengde klankwaarde gestimuleerd.


Woordenschat Via de module ‘Woordenschat bij het ankerverhaal’ kunt u bij elke plaat een aantal moeilijke woorden toelichten. De woorden waar een handje bij staat, kunnen worden aangewezen op de plaat. Onder de woorden met een link onder zit een woordenhulp.


Woordenhulp De woordenhulp bevat drie tabbladen. - een tabblad met een foto of video van het woord, een omschrijving die kan worden voorgelezen en eventueel een geluid; - een tabblad met een contextzin; - en een tabblad met een woordrelatieschema. U kunt in de woordenhulp ook eigen foto’s uploaden zodat de beelden nog herkenbaarder worden en de les nog betekenisvoller wordt voor uw leerlingen.


Koppeling met leerlijn woordenschat in leerlingsoftware Wanneer de leerlingen oefenen met de leerlingsoftware slaat de computer op welke woorden bekend zijn bij de leerlingen en welke niet. Via de module ‘Woorden in de leerlingsoftware’ kunt u een overzicht oproepen en juist die woorden die bij veel leerlingen niet bekend zijn nog eens extra behandelen in de groep.


Koppeling met de leerlijn leesbevordering in leerlingsoftware Via de leerlingsoftware kunnen de leerlingen bij gelezen boeken onder andere belevingsvragen beantwoorden en een waardering aangeven per boek. Deze gegevens kunt u via de module Leesbevordering in de leerkrachtassistent oproepen en gebruiken voor klassengesprekken over boeken.


LEERLINGSOFTWARE


Drie leerlijnen Veilig leren lezen biedt leerlingsoftware waarmee kinderen individueel, zelfstandig en op maat kunnen oefenen met verschillende leerlijnen. Dit is het beginscherm van de leerlingsoftware. De drie poorten leiden naar oefeningen voor: - technisch lezen en spellen - woordenschat - leesbevordering


Basis- en keuzeoefeningen Dit is een voorbeeldscherm uit de leerlijn voor technisch lezen en spelling. De software bevat nu voor elke kern en instapmoment oefeningen voor ster, maan en zon. De aanpak die u (in Digiregie) voor elke leerling hebt ingesteld in het kernplan wordt overgenomen in de leerlingsoftware. Na basisoefeningen kunnen uw leerlingen oefenen met keuzeoefeningen. Deze bevatten letters die de leerlingen kennen naast het basisaanbod. Digiregie levert hiervoor de informatie aan de leerlingsoftware.


Adaptief Het programma registreert met welke stof een leerling veel moeite heeft en stimuleert hem met name daarmee te oefenen. Door de oefeningen te kiezen waarin die stof wordt aangeboden, verdient de leerling extra muntjes om spullen voor zijn boomhut te verzamelen.


Woordenschat op maat In het onderdeel woordenschat oefenen de leerlingen met de doelwoorden van elke kern. Ze geven in het selectiescherm aan welke woorden ze al kennen en welke nog niet. Vervolgens oefenen ze vooral met de woorden die ze nog niet kennen. Het programma controleert of ze de woorden waarvan ze hebben aangegeven ze te kennen ook daadwerkelijk kennen.


Gevarieerde oefeningen met 800 doelwoorden De doelwoorden worden in gevarieerde oefeningen aangeboden. Zo moeten de leerlingen combinaties maken van plaatjes en woorden, woorden en geluiden, woorden en omschrijvingen, plaatjes en contextzinnen.


Doorgaande lijn Het onderdeel woordenschat sluit aan bij Schatkist woordenschat en bij Woordenschat in beeld, bij de methoden Taal in beeld en Lezen in beeld.


Leesbevordering De leerlijn leesbevordering in de software geeft een impuls aan het praten over boeken en het stimuleren van lezen.


Belevingsvragen De leerlingen geven in het programma aan welk boek ze hebben gelezen en beantwoorden vervolgens belevingsvragen bij dit boek. Het gaat hierbij niet om controleren, maar om leerlingen stil te laten staan bij wat de inhoud van een boek voor hen betekent.


Boekenkast, waardering en tips Boeken waarover de leerling alle vragen heeft beantwoord, worden toegevoegd aan zijn boekenkast. De leerling geeft een waardering aan elk gelezen boek en kan ook tips geven aan klasgenootjes over te lezen boeken.


Thuislicentie leerlingsoftware Leerlingen kunnen ook thuis met de software oefenen. De school neemt hiervoor een thuislicentie af en de leerkracht bepaalt welke leerlingen thuis oefenen en met welke onderdelen. De leerlingen kunnen thuis geen toetsen maken en lopen ook niet vooruit op de stof die op school wordt aangeboden.


Samenhang De programma’s hebben een samenhang die u in staat stelt om het onderwijs op maat te maken van uw groep en van individuele leerlingen. Bovendien kunt u door middel van de software voor thuis ouders betrekken bij het onderwijs.

Digiregie

Leerkrachtassistent

Leerlingsoftware voor school en thuis

Veilig leren lezen - slideshow software  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you