Page 1

schrijfboek 3a Auteurs Maria van Gils, Leon Legierse, Marion van der Meulen Illustraties Ann de Bode Dtp Hans van Loon Projectgroep Uitgeverij Zwijsen Jos Cöp (uitgever), Paul van Tilburg (uitgever), Judith Veldhuizen (projectleiding), Tony Riboch (ontwerp), Miranda van Zeelst (bureauredactie), Sjors Heezemans (ICT), Debbie Vogels (traffic), Niek Rooijakkers (productie) Nohmi Bollebakker (marketing) 1e druk ISBN: 978.90.487. 1779.8 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg www.zwijsen.nl www.pennenstreken.nl

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

van: schrijfboek

3a


Geen kopieermateriaal • © Uitgeverij Zwijsen

m

6

m 

 m m  m m m mm  m mm m m 


kim  

     ik mik kim    i k m i k k i m

Geen kopieermateriaal • Š Uitgeverij Zwijsen

     kim mik ik    k i m m i k i k    k i m m i k i k

7


Geen kopieermateriaal • © Uitgeverij Zwijsen

p

10

 p 

p p  p pp p p  p pp p p 


 kip      kip sip pim     k i p s i p p i m    k i p s i p p i m  pim issip  p i m is s i p

Geen kopieermateriaal • © Uitgeverij Zwijsen

pim is sip.

11


Geen kopieermateriaal • © Uitgeverij Zwijsen

n

20

n 

 n n  n n n nn  n nn n n 


m aa n  n  m   m aa n aa vin n m   v i n m n n m   v i n m n  n vi sinve  v i v 

Geen kopieermateriaal • © Uitgeverij Zwijsen

vis in ven.

21


Geen kopieermateriaal • © Uitgeverij Zwijsen

d

30

d 

 d d  d d d dd  d dd d d 


 d oo s      d oo s dik den s    d i k d e n d  s    d i k d e n d  di t isd n  d id

Geen kopieermateriaal • Š Uitgeverij Zwijsen

dit is daan.

31


schrijfboek 3a Auteurs Maria van Gils, Leon Legierse, Marion van der Meulen Illustraties Ann de Bode Dtp Hans van Loon Projectgroep Uitgeverij Zwijsen Jos Cöp (uitgever), Paul van Tilburg (uitgever), Judith Veldhuizen (projectleiding), Tony Riboch (ontwerp), Miranda van Zeelst (bureauredactie), Sjors Heezemans (ICT), Debbie Vogels (traffic), Niek Rooijakkers (productie) Nohmi Bollebakker (marketing) 1e druk ISBN: 978.90.487. 1779.8 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg www.zwijsen.nl www.pennenstreken.nl

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

van: schrijfboek

3a

Pennenstreken - lopend schrijfboek 3 selectie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you