Page 1

Lees!

pak me dan!

AVI START

pak me dan! in de tuin zit een kip. ik heb zin in kip, zegt

Paul van Loon pak me dan!

dolfje weerwolfje

.

maar de kip rent weg. pak me dan, zegt de kip. dolfje weerwolfje

rent.

noura weerwolfje

rent. wie pakt de kip? Lees de boeken van Paul van Loon. Hoe meer je er leest, hoe beter je gaat lezen!

NUR 287

Met tekeningen van Hugo van Look

6+

Zwijsen

Dolfje Weerwolfje

6+

AVI start

AVI oud: 1

68646_lees_pakmedan_os.indd 1

na 2 tot 3 maanden leesonderwijs

Lees! met

Paul van Loon

Zwijsen

26-8-2015 15:12:58


pak me dan! Paul van Loon Met illustraties van Hugo van Look Zwijsen

Paul van Loon

Lees! met 68646_lees_pakmedan_bw.indd 3

Plak hier je eigen foto.

9-1-2015 12:25:03


Bekijk de vier plaatjes op deze pagina’s samen met uw kind en lees de onderschriften voor. Lees daarna het eerste hoofdstuk van dit boek samen met uw kind. U leest de tekst, uw kind leest de plaatjes. De rest van het boek kan uw kind zelf lezen.

dit is dolfje.

dit is noura.

68646_lees_pakmedan_bw.indd 4

9-1-2015 12:25:11


dit is dolfje weerwolfje.

dit is noura weerwolfje.

68646_lees_pakmedan_bw.indd 5

9-1-2015 12:25:12


de kip het is nacht. de maan is vol. is in de tuin met kijk daar! roept

.

.

daar zit een kip op de wip. moet die kip niet in het hok?

6

68646_lees_pakmedan_bw.indd 6

9-1-2015 12:25:23


is een jongen. als de maan vol is, is hij

.

is een meisje. als de maan vol is, is zij

.

7

68646_lees_pakmedan_bw.indd 7

9-1-2015 12:25:26


kom mee, zegt

.

ik heb zin in kip. ik pak de kip. ik doe haar in de pan. en ik maak soep van de kip. niet doen,

, zegt

.

ik lust geen soep van kip. die kip moet in het hok.

68646_lees_pakmedan_bw.indd 8

9-1-2015 12:25:37


9

68646_lees_pakmedan_bw.indd 9

9-1-2015 12:25:38


avontuur

9e druk 2015 ISBN 978.90.276.6864.6 NUR 287 Omslagontwerp: Eefje Kuijl Lay-out: Rob Galema Redactie: Richard van de Waarsenburg © foto Paul van Loon: Renate Reitler © 2008 Tekst: Paul van Loon Herziene uitgave van ‘een kip op de wip’, verschenen in 1991 Illustraties: Hugo van Look Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2008/1919/147 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

68646_lees_pakmedan_bw.indd 29

9-1-2015 12:27:20


Lees!

pak me dan!

AVI START

pak me dan! in de tuin zit een kip. ik heb zin in kip, zegt

Paul van Loon pak me dan!

dolfje weerwolfje

.

maar de kip rent weg. pak me dan, zegt de kip. dolfje weerwolfje

rent.

noura weerwolfje

rent. wie pakt de kip? Lees de boeken van Paul van Loon. Hoe meer je er leest, hoe beter je gaat lezen!

NUR 287

Met tekeningen van Hugo van Look

6+

Zwijsen

Dolfje Weerwolfje

6+

AVI start

AVI oud: 1

68646_lees_pakmedan_os.indd 1

na 2 tot 3 maanden leesonderwijs

Lees! met

Paul van Loon

Zwijsen

26-8-2015 15:12:58

Pak me dan!  

In de tuin zit een kip. Ik heb zin in kip, zegt dolfje weerwolfje. Maar de kip rent weg. Pak me dan, zegt de kip. Dolfje weerwolfje rent. N...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you