Page 1

AVI E3

De AVI-kanjers zijn lekker dikke verhalenbundels voor kinderen die leren lezen. In elk boek staan meer dan 30 korte verhalen!

Thijs Goverde

Vandaag ben ik ridder!

Elke AVI-kanjer gaat over een ander onderwerp. Dit boek gaat over ridders.

Vandaag ben ik ridder! Wat zou je willen zijn? Een ridder of een prinses? Een ridder is dapper. Een prinses is lief.

Vandaag ben ik ridder!

Of lijkt dit maar zo? Het kan ook heel anders zijn ‌

Thijs Goverde

6+ verhalenbundel ridders Zwijsen, dĂŠ leesspecialist sinds 1846

30353_AVI-kanjer_rep_vbir_os.indd 1

6+

15-9-2016 14:20:19


Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen leert op school lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: van rekenen tot schrijven, van geschiedenis tot aardrijkskunde. Zwijsen, voor een leven lang leesplezier!

ridders

1e druk 2016 ISBN 978.90.487.3035.3 NUR 287 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, 2016 Tekst Thijs Goverde Illustraties Tineke Meirink Foto’s Shutterstock Ontwerp en vormgeving Masja Mols Voor België Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2016/1919/201 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

30353_AVI-kanjer_rep_vbir_bw.indd 6

15-9-2016 14:34:15


Thijs Goverde

Vandaag ben ik ridder! met tekeningen van Tineke Meirink

30353_AVI-kanjer_rep_vbir_bw.indd 7

15-9-2016 14:34:15


Inhoud

30353_AVI-kanjer_rep_vbir_bw.indd 8

Wie is de beste?

10

Kleuren

12

Zo los je dat op

14

Lui

16

Wat heb je eraan?

18

Wie niet dapper is

20

Het zwaard in de steen

22

Een jurk

24

Een harnas dat past

26

Ridder Bas en de geit

28

Slot op slot

30

Op bezoek

32

Een boek in een boek

34

Lach er maar om

36

Hete helm

38

Dode beesten

40

De eer van Boris

42

15-9-2016 14:34:16


30353_AVI-kanjer_rep_vbir_bw.indd 9

Je kunt ook tĂŠ lief zijn

44

De beesten van Bas

46

Ro en Juul

48

Een grote is beter

50

Een bruine pet

52

De prinses bakt zelf!

54

Roest

56

Waar is dat ding?

58

Bijna niet bang

60

Een beest met veel vlees

62

Even in bad?

64

Geen leuk lied

66

Koud kasteel

68

De ridder in het zwart

70

15-9-2016 14:34:17


30353_AVI-kanjer_rep_vbir_bw.indd 10

15-9-2016 14:34:20


Wie is de beste? Prins Flip loopt weer op te scheppen. ‘Ik kan het beste vechten,’ zegt hij. ‘Ik ook,’ zegt ridder Boris. Ja … dat kan dus niet. Er is er maar één de beste. Maar wie van de twee is dat? Dat wordt samen knokken! Heel het land komt kijken. Ze maken er een feestje van. Een dagje uit met zijn allen. Er zijn vlaggen, er is muziek. Flip zit hier, op zijn paard. Boris zit daar, ook op zijn paard. Ze hebben alle twee een lans. De mensen kijken stil toe. Hoe loopt dat af? ‘Ik durf niet,’ zegt Flip zacht. ‘Ik durf ook niet,’ geeft Boris toe. Dan zeggen ze alle twee snel: ‘Maar ik ben wel de beste!’

11

30353_AVI-kanjer_rep_vbir_bw.indd 11

15-9-2016 14:34:21


Kleuren Ridder Jip is dol op vlinders. Hij vindt hun kleuren mooi. En ze vliegen zo lief. ‘Vlinders,’ brult zijn vader. ‘Vechten bedoel je toch? Er is maar één kleur mooi! Rood! Rood van het bloed!’ ‘Nou nee,’ zegt Jip. ‘Ik hou niet van bloed.’ Zijn vader kan wel huilen. Ja hoor, daar begint hij al. ‘Stel je niet aan,’ zegt mama. ‘Kijk naar je zoon! Zie je die huilen?’ Nee, dat niet. Jip is toch best wel stoer. Hij vecht niet, maar hij huilt ook niet. Nooit. ‘Maar huilen mag best, hoor,’ zegt mama. En ze geeft haar man een zoen. 12

30353_AVI-kanjer_rep_vbir_bw.indd 12

15-9-2016 14:34:21


30353_AVI-kanjer_rep_vbir_bw.indd 13

15-9-2016 14:34:21


30353_AVI-kanjer_rep_vbir_bw.indd 14

15-9-2016 14:34:22


AVI E3

De AVI-kanjers zijn lekker dikke verhalenbundels voor kinderen die leren lezen. In elk boek staan meer dan 30 korte verhalen!

Thijs Goverde

Vandaag ben ik ridder!

Elke AVI-kanjer gaat over een ander onderwerp. Dit boek gaat over ridders.

Vandaag ben ik ridder! Wat zou je willen zijn? Een ridder of een prinses? Een ridder is dapper. Een prinses is lief.

Vandaag ben ik ridder!

Of lijkt dit maar zo? Het kan ook heel anders zijn ‌

Thijs Goverde

6+ verhalenbundel ridders Zwijsen, dĂŠ leesspecialist sinds 1846

30353_AVI-kanjer_rep_vbir_os.indd 1

6+

15-9-2016 14:20:19

Vandaag ben ik ridder!  

Vandaag ben ik ridder! Wat zou je willen zijn? Een ridder of een prinses? Een ridder is dapper. Een prinses is lief. Of lijkt dit maar zo? H...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you