Page 1

Feest voor

informatief

kleuters samenleesboek

Mees en pap gaan naar het bos. Ze zien een haas. En een mol. Ze zien nog véél meer. Lees maar!

Ruben Prins Ilka Deltrap

m ee s

Samenleesboeken zijn boeken die je samen leest. De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander leest de iets moeilijkere tekst voor. Zo geniet je samen van het boek.

Feest voor mees

Dit boek sluit aan bij de kleutermethode Schatkist.

zelfleeswoord

v o s

voorleespagina

waar is de vos? is er één vos? of is er nog één? en waar is mees?

Ruben Prins

‘Ssst!’ sist pap. ‘Daar is een vos!’ Mees ziet de vos. De vos is niet alleen. Ze heeft kindjes. Mees telt er wel vier. De jonge vosjes sluipen door het bos. Ze springen over het zachte mos. Ze bijten in elkaars staart. ‘Ze zijn blij,’ zegt pap. ‘In de lente is het feest. In de lente kan een vos lekker spelen.’ ‘De vos speelt in het bos,’ rijmt Mees. ‘De lente is leuk!’

eenvoudige tekst

dag!

NUR 287/272

kleuters informatief lente Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

29289_ks_feestvoormees_os.indd 1

4+

over lente

19-11-2015 13:55:40


Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen leert op school lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: van rekenen tot schrijven, van geschiedenis tot aardrijkskunde. Zwijsen, voor een leven lang leesplezier! 1e druk 2015 ISBN 978.90.487.2928.9 NUR 287/272 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, 2015 Tekst: Ruben Prins Fotocollages en illustraties: Ilka Deltrap Foto’s: Shutterstock, Cees van der Starre (hazenleger) Vormgeving: Natascha Frensch Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2015/1919/313 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

29289_ks_feestvoormees_bw.indd 4

18-11-2015 14:41:17


Feest voor mees Ruben Prins met fotocollages en tekeningen van Ilka Deltrap

over lente

29289_ks_feestvoormees_bw.indd 5

18-11-2015 14:41:18


m ee s mees gaat naar het bos. Hij trekt zijn jas aan. Hij doet zijn das om. Hij zet zijn muts op. mees loopt naar buiten. Puf, wat is het warm! ‘Het is lente,’ zegt pap. ‘In de lente wordt het al lekker warm.’ mees doet snel zijn muts af. En hij maakt zijn das los. Zo, dat voelt een stuk beter. ‘We gaan vandaag lopen,’ zegt pap. ‘Lekker lopen naar het bos.’ ‘De lente is leuk!’ zegt mees.

29289_ks_feestvoormees_bw.indd 6

18-11-2015 14:41:21


mees met een pet. en met een das. en een jas.

mees met een jas.

mees met een das. en een jas.

is dat een mus?

m u s

29289_ks_feestvoormees_bw.indd 7

18-11-2015 14:41:37


m u s Mees loopt in een laan. ‘Kijk!’ zegt pap. Mees stopt bij een heg. Pap tilt Mees op. Mees ziet een nest. ‘Eitjes!’ roept hij. ‘Die zijn van een mus,’ zegt pap. Hij wijst naar een mus op een tak. ‘In mei legt een mus een ei,’ zegt pap. ‘Dat rijmt,’ zegt Mees. Opeens komt er nog een mus aan. Hij gaat naast de andere mus zitten. Ze duwen hun snaveltjes tegen elkaar. ‘Die mus krijgt een kus!’ rijmt Mees.

29289_ks_feestvoormees_bw.indd 8

18-11-2015 14:41:39


is dit een mus? zit de mus in de boom?

is dit een mus? dit is pam. zit de mus op het dak?

is dit een mus? zit de mus in het hok?

de mus zit op het lam.

l a m

29289_ks_feestvoormees_bw.indd 9

18-11-2015 14:41:46


Feest voor

informatief

kleuters samenleesboek

Mees en pap gaan naar het bos. Ze zien een haas. En een mol. Ze zien nog véél meer. Lees maar!

Ruben Prins Ilka Deltrap

m ee s

Samenleesboeken zijn boeken die je samen leest. De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander leest de iets moeilijkere tekst voor. Zo geniet je samen van het boek.

Feest voor mees

Dit boek sluit aan bij de kleutermethode Schatkist.

zelfleeswoord

v o s

voorleespagina

waar is de vos? is er één vos? of is er nog één? en waar is mees?

Ruben Prins

‘Ssst!’ sist pap. ‘Daar is een vos!’ Mees ziet de vos. De vos is niet alleen. Ze heeft kindjes. Mees telt er wel vier. De jonge vosjes sluipen door het bos. Ze springen over het zachte mos. Ze bijten in elkaars staart. ‘Ze zijn blij,’ zegt pap. ‘In de lente is het feest. In de lente kan een vos lekker spelen.’ ‘De vos speelt in het bos,’ rijmt Mees. ‘De lente is leuk!’

eenvoudige tekst

dag!

NUR 287/272

kleuters informatief lente Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

29289_ks_feestvoormees_os.indd 1

4+

over lente

19-11-2015 13:55:40

Feest voor mees  

Mees en pap gaan naar het bos. Ze zien een haas. En een mol. Ze zien nog veel meer. Lees maar!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you