Page 1

e

k

am

s

Vos is jarig en wil graag taart. Hij schrijft een brief naar kip. Kip, bak jij taart? Dat kun jij zo goed. Haas wil de brief wel brengen. Zal er taart zijn op het feest van vos?

enleesbo

plaatje van het woord letters van het woord

Nicolle van den Hurk kleuters samenleesboek

Nicolle van den Hurk • een boek vol

voorleespagina

kleuters samenleesboek

t kleu ers

hele woord

woordpagina

Dit is een boek voor kleuters die zelf willen lezen. De rechterpagina’s zijn woordpagina’s die de kleuter kan lezen. De linkerpagina’s zijn voorleespagina’s. Ze worden aan de kleuter voorgelezen door een ervaren lezer. Zo lees je om de beurt een stukje en geniet je samen van het verhaal. Leuk en leerzaam tegelijk!

taart

NUR 272/282

4+

een boek vol

t aa r

t

feest kleuters zwijsen.nl

11895_ksb_eenboekvoltaart_os_v6.indd 1

4+

30-07-12 09:36


11895_ksb_eenboekvoltaart_bw_groen_v5.indd 2

26-11-2014 15:39:27


3

11895_ksb_eenboekvoltaart_bw_groen_v5.indd 3

26-11-2014 15:39:32


7e druk 2016 ISBN 978.90.487.1189.5 NUR 272/282 © Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2012 Tekst en illustraties: Nicolle van den Hurk Vormgeving: Studio MediaWeb, Amsterdam Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2012/1919/183 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

11895_ksb_eenboekvoltaart_bw_groen_v5.indd 4

26-11-2014 15:39:32


t kleu ers

e

k

s

am

enleesbo

een boek vol

t aa r

t

Nicolle van den Hurk

5

11895_ksb_eenboekvoltaart_bw_groen_v5.indd 5

26-11-2014 15:39:36


Vos is erg blij. Hij draagt zijn mooiste trui. Vandaag is vos jarig. Hij geeft een feest. Dan gaat de bel! 6

11895_ksb_eenboekvoltaart_bw_groen_v5.indd 6

26-11-2014 15:39:39


t aa r

t

taart

h aa s haas 7

11895_ksb_eenboekvoltaart_bw_groen_v5.indd 7

26-11-2014 15:39:42


Wie zou dat zijn? Het is haas. Hoi haas, fijn dat je er al bent. Help je me? vraagt vos. Ik heb nog geen taart voor mijn feest. 8

11895_ksb_eenboekvoltaart_bw_groen_v5.indd 8

26-11-2014 15:39:45


t aa r

t

taart

v o s vos 9

11895_ksb_eenboekvoltaart_bw_groen_v5.indd 9

26-11-2014 15:39:47


e

k

am

s

Vos is jarig en wil graag taart. Hij schrijft een brief naar kip. Kip, bak jij taart? Dat kun jij zo goed. Haas wil de brief wel brengen. Zal er taart zijn op het feest van vos?

enleesbo

plaatje van het woord letters van het woord

Nicolle van den Hurk kleuters samenleesboek

Nicolle van den Hurk • een boek vol

voorleespagina

kleuters samenleesboek

t kleu ers

hele woord

woordpagina

Dit is een boek voor kleuters die zelf willen lezen. De rechterpagina’s zijn woordpagina’s die de kleuter kan lezen. De linkerpagina’s zijn voorleespagina’s. Ze worden aan de kleuter voorgelezen door een ervaren lezer. Zo lees je om de beurt een stukje en geniet je samen van het verhaal. Leuk en leerzaam tegelijk!

taart

NUR 272/282

4+

een boek vol

t aa r

t

feest kleuters zwijsen.nl

11895_ksb_eenboekvoltaart_os_v6.indd 1

4+

30-07-12 09:36

Een boek vol taart  

Vos is jarig en wil graag taart. Hij schrijft een brief naar kip. Kip wil jij taart bakken? Dat kan jij heel goed! Haas wil de brief wel...

Een boek vol taart  

Vos is jarig en wil graag taart. Hij schrijft een brief naar kip. Kip wil jij taart bakken? Dat kan jij heel goed! Haas wil de brief wel...