Page 1

samenlezers

samenlezers

zijn boeken die je samen leest. De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander leest de iets moeilijkere tekst voor. Zo lees je om de beurt een stukje en geniet je samen van een grappig verhaal.

• • • • • •

poef doet de pan

poef doet de pan Saar wil heel graag groot zijn. Ze maakt met oma een toverdrank. hoe het moet? dat weet saar niet … Gaat dat wel goed? poef doet de pan!

Bies van Ede

• = eenvoudige tekst • = moeilijkere tekst

NUR 287

AVI M3 en AVI M4 samenlezen toveren www.zwijsen.nl

6+

poef doet de pan Bies van Ede en Ineke Goes

samenlezers


Samen lezen, hoe gaat dat? De beginnende lezer leest de eenvoudige tekst voor. De gevorderde lezer leest de iets moeilijkere tekst voor. Zo lees je om de beurt een stukje van het verhaal. De eenvoudige tekst is op AVI M3 niveau, deze tekst is vetgedrukt. De iets moeilijkere tekst is op AVI M4. Samen lezen is leerzaam De beginnende lezer leert van alles tijdens het samen lezen, bijvoorbeeld hoe je bepaalde woorden uitspreekt en hoe je voorleest. En als hij iets niet begrijpt, kan hij meteen om hulp vragen.

11833_sml_poefdoetdepan_bw.indd 2

29-08-12 10:52


poef doet de pan Bies van Ede met tekeningen van Ineke Goes

11833_sml_poefdoetdepan_bw.indd 3

29-08-12 10:52


dit is saar. ze kookt graag. bij mam mag dat niet. hier mag het wel. saar heeft een mes. en een pan. er is vuur. aan de slag dus.

wat saar maakt? dat weet ze al. hoe het moet? dat weet ze niet ‌

11833_sml_poefdoetdepan_bw.indd 4

29-08-12 10:52


Dit is de oma van Saar. Oma helpt Saar in de keuken met koken. Oma vindt koken leuk. Saars oma kookt graag lekker eten. Ze breit ook graag truien en poppen. Saar wil een toverdrank brouwen. Hoe moet je die maken? Oma weet het eigenlijk niet. Zou Saar het zelf wel weten? Ze is al in de tuin geweest. Daar heeft ze planten geplukt. Rare planten en knollen met vreemde blaadjes.

11833_sml_poefdoetdepan_bw.indd 5

29-08-12 10:52


wat kookt saar? pak je een pan? ik kan dat niet. hij is te zwaar. het vuur moet ook aan. dat mag jij doen.

Is dat alles? Moeten we niet nog meer doen? Iets met een toverstaf en een spreuk? Ik ben geen heks, dus ik weet het niet. mam is een heks. dan ben ik er dus ook een. ik was al in de tuin. kijk, dit nam ik mee.

6

11833_sml_poefdoetdepan_bw.indd 6

29-08-12 10:52


Dat zijn gekke planten. Je kunt er vast mee toveren. Denk je dat het gaat werken? maar. ik hoop het maar Goed, aan de slag. De planten moeten op de snijplank. Zeg maar wat ik moet doen. kan het niet al in de pan? Nee, eerst alles fijnhakken en snijden. Anders passen de kruiden niet in de pan. Let goed op, dat mes is vreselijk scherp.

7

11833_sml_poefdoetdepan_bw.indd 7

29-08-12 10:52


saar pakt het mes. ze hakt en hakt. het is leuk werk. hak, doet het mes.

hup, doet saar. in de pan er mee. de pan raakt vol. of kan er nog meer bij? zout hoort er ook bij. moet er nog meer in? 8

11833_sml_poefdoetdepan_bw.indd 8

29-08-12 10:52


Oma zegt: ‘Saar, er moet wat water bij.’ Ze steekt het gas aan. Dan zet ze de pan erop. Saar roert goed in de pan. ‘Wat wordt het voor drank, Saar?’ vraagt oma. ‘Een groeidrank,’ zegt Saar. ‘Dan ben ik een echte heks, net als mama.’ ‘Weet je dat zeker? Dat je moeder een heks is?’ vraagt oma. Saar haalt haar schouders op. Ze hoopt gewoon dat haar moeder kan toveren. Poef zegt de pan op het fornuis. De toverdrank is nu wel klaar, denkt Saar. Ze neemt een hapje met een lepel. Oma proeft ook. Zou er geen gevaar zijn? Werkt het drankje? Ja ... het werkt, maar vraag niet hoe ...

11833_sml_poefdoetdepan_bw.indd 9

29-08-12 10:52


3

toveren

3e druk 2016 NUR 287 ISBN 978.90.487.1183.3 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, 2012 Tekst: Bies van Ede Illustraties: Ineke Goes Vormgeving: Rob Galema Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2012/1919/187 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB, Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

11833_sml_poefdoetdepan_bw.indd 46

29-08-12 10:55


samenlezers

samenlezers

zijn boeken die je samen leest. De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander leest de iets moeilijkere tekst voor. Zo lees je om de beurt een stukje en geniet je samen van een grappig verhaal.

• • • • • •

poef doet de pan

poef doet de pan Saar wil heel graag groot zijn. Ze maakt met oma een toverdrank. hoe het moet? dat weet saar niet … Gaat dat wel goed? poef doet de pan!

Bies van Ede

• = eenvoudige tekst • = moeilijkere tekst

NUR 287

AVI M3 en AVI M4 samenlezen toveren www.zwijsen.nl

6+

poef doet de pan Bies van Ede en Ineke Goes

samenlezers

Poef doet de pan  

Saar wil heel graag groot zijn. Ze maakt met oma een toverdrank. Hoe het moet? Dat weet Saar niet. Gaat dat wel goed? Poef doet de pan!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you