Page 1

boe hoe hoe. wat een mop! ha ha ha!

Erik van Os en Elle van Lieshout

Dit moppenboekje is voor beginnende lezers, kinderen van 6 en 7 jaar. De moppen zijn gemakkelijk leesbaar en gaan van AVI M3 naar AVI E3.

Erik van Os en Elle van Lieshout

wat een m o p ! mag ik de zeep? die vlek gaat er niet af.

wat een mo p!

NUR 219/287

moppen M3 en E3

zelf lezen AVI oud: 2 - 3

OMS Wat een mop.indd 1

www.zwijsen.nl

6+

30-05-2011 15:11:38


Erik van Os en Elle van Lieshout

wat een m o p !

08840_wat een mop_bw.indd 3

19-1-2012 9:25:14


de haan van piet legt een ei. in het hok van jan. van wie is het ei? niet van jan. en niet van piet. een haan legt geen ei!

4

08840_wat een mop_bw.indd 4

19-1-2012 9:25:15


een kip loopt op de weg. er staat een paal. BAM! de kip stoot haar kop. wat zegt de kip? tok!

5

08840_wat een mop_bw.indd 5

19-1-2012 9:25:16


jan loopt op een brug. piet loopt naast hem. de brug zakt door. jan valt in de sloot. piet ook. jan heeft nat haar. piet niet. hoe kan dat? piet is kaal.

6

08840_wat een mop_bw.indd 6

19-1-2012 9:25:17


het loopt. maar het loopt niet weg. een klok.

7

08840_wat een mop_bw.indd 7

19-1-2012 9:25:18


jut zit in een kar. jul loopt op de weg. zegt jul: ‘die kar piept. doe er wat aan!’ zegt jut: ‘wat zeg je? ik hoor je niet. de kar piept.’

8

08840_wat een mop_bw.indd 8

19-1-2012 9:25:19


wat doe jij?

ik baal van die mug. maar ik weet al wat! ik jaag hem de boom in. en dan haal ik de trap weg!

9

08840_wat een mop_bw.indd 9

19-1-2012 9:25:20


moppen

8e druk 2014 NUR 219/287 ISBN 978 90 487 0884 0 © Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg 2011 Tekst: Erik van Os en Elle van Lieshout Illustraties: Loes Riphagen omslag, p. 4-5, p. 10-11, p. 14-15, p. 18-19, p. 40-41, p. 52-53 Tineke Meirink p. 6-7, p. 12-13, p. 26-27, p. 32-33, p. 46-47, p. 58-59 Lars Deltrap p. 8-9, p. 20-21, p. 24-25, p. 30-31, p. 36-37, p. 42-43, p. 48-49, p. 56-57 Claudia Verhelst p. 16-17, p. 22-23, p. 28-29, p. 34-35, p. 38-39, p. 44-45, p. 50-51, p. 54-55, p. 60-61 Vormgeving: Rob Galema Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2011/1919/110 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www. reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

08840_wat een mop_bw.indd 62

22-4-2014 16:03:26


boe hoe hoe. wat een mop! ha ha ha!

Erik van Os en Elle van Lieshout

Dit moppenboekje is voor beginnende lezers, kinderen van 6 en 7 jaar. De moppen zijn gemakkelijk leesbaar en gaan van AVI M3 naar AVI E3.

Erik van Os en Elle van Lieshout

wat een m o p ! mag ik de zeep? die vlek gaat er niet af.

wat een mo p!

NUR 219/287

moppen M3 en E3

zelf lezen AVI oud: 2 - 3

OMS Wat een mop.indd 1

www.zwijsen.nl

6+

30-05-2011 15:11:38

Wat een mop!  

Dit moppenboekje is voor de beginnende lezers, kinderen van 6 en 7 jaar. De moppen zijn makkelijk leesbaar en gaan van AVI M3 naar AVI E3.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you