__MAIN_TEXT__

Page 1

KONCEPCJA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MIASTA BYTOM Uzupełnienie konkursowego projektu logo


KLUCZOWE INFORMACJE HISTORIA MIASTA WARTOŚCI W ROZWOJU MIASTA PRIORYTETOWE DZIEDZINY W ROZWOJU MIASTA

LOGO INSPIRACJA PODSTAWOWE LOGO MIASTA WERSJE ALTERNATYWNE LOGO POLE OCHRONNE WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE LOGO WERSJE JĘZYKOWE LOGO MIEJSKI KOD KOLORYSTYCZNY ODMIANY LOGO Z UWZGLĘDNIENIEM MIEJSKIEGO KODU WIELKOŚĆ MINIMALNA POZYCJONOWANIE LOGO WZGLĘDEM HERBU POZYCJONOWANIE LOGO NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH LOGO MIASTA W PARTNERSTWIE LOGO MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

IDENTYFIKACJA TYPOGRAFIA TABLICZKI KIERUNKOWE SŁUPY INFORMACYJNE FLAGI PROMOCYJNE GADŻETY REKLAMOWE MATERIAŁY DRUKOWANE

FOTO: Szkoła Muzyczna| IV LO | Centrum Handlowe AGORA | Opera Śląska


KLUCZOWE INFORMACJE HISTORIA MIASTA WARTOŚCI W ROZWOJU MIASTA PRIORYTETOWE DZIEDZINY W ROZWOJU MIASTA

FOTO: Rynek 20 | oficyna


HISTORIA MIASTA Pierwsze wzmianki o osadzie Bitom pochodzą z lat 1123–1125 z zapisu kardynała Idziego o dochodach opactwa benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem. Prace archeologiczne wskazują jednak że istniał tu wcześniej gród w XI wieku. Gród ten założony został prawdopodobnie w 1020 roku przez Bolesława Chrobrego i stał się później siedzibą kasztelanii. Ze względów obronnych na pierwotne położenie Bytomia wybrano wzgórze św. Małgorzaty. Lokalizacja przy szlaku handlowym z Wrocławia do Krakowa wpływała na rozwój osadnictwa, co wkrótce doprowadziło do powstania na sąsiednim wzniesieniu (czyli w dzisiejszej lokalizacji centrum miasta) ważnej osady handlowej. Po śmierci Bolesława Krzywoustego i podziale dzielnicowym Polski w 1138 roku, Bytom pozostał w granicach dzielnicy senioralnej, która w 1146 roku przypadła Bolesławowi Kędzierzawemu. Nie później niż w 1170 roku ufundował on na wzgórzu Małgorzaty murowany kościół. Ze względu na duże znaczenie strategiczne Bytom został prawdopodobnie już w drugiej połowie XII wieku siedzibą kasztelanii. Z tego względu była to najważniejsza miejscowość w okolicy. Jednakże polityka księcia raciborskiego Mieszka Plątonogiego, sprawiała, że stary gród bytomski był narażony na liczne najazdy. Wskutek tego został prawdopodobnie doszczętnie zniszczony i odbudowany dopiero około roku 1200. Ziemia bytomska w momencie przejęcia przez Mieszka Plątonogiego została – trwale – odłączona od Małopolski i przyłączona do Śląska. W roku 1254 książę opolsko-raciborski Władysław zezwolił na lokację miasta Bytom na prawie magdeburskim. Od tego momentu dawny gród na wzgórzu Małgorzaty zaczął tracić znaczenie na rzecz szybko rozwijającego się miasta. Władysław opolski zmarł w 1281 roku, a księstwo zostało podzielone pomiędzy jego czterech synów. Powstało wówczas księstwo bytomskie, którego pierwszym władcą został Kazimierz bytomski. Kazimierz jako pierwszy spośród synów Władysława Opolskiego poparł króla czeskiego Wacława II w jego walce z Władysławem Łokietkiem i złożył mu hołd lenny w 1289 roku. W 1355 r. wraz ze śmiercią księcia Bolka wygasła bytomska linia Piastów. W 1430 miasto zdobyli husyci. W tym okresie miasto nawiedziły dwa wielkie pożary (w 1475 i 1515 roku), w czasie których spłonął między innymi zamek książąt bytomskich. W roku 1498, książę opolski Jan II Dobry odkupił bytomskie państwo stanowe od czeskiego magnata Jana z Żerotina, a w 1526 oddał w dzierżawę księciu karniowskiemu Jerzemu Pobożnemu, margrabiemu brandenburskiemu z domu Hohenzollern. W 1623 cesarz Rudolf II Habsburg oddał państwo bytomskie w zastaw za długi Łazarzowi Henckel von Donnersmarck, a w 1629 rodzina Henckel von Donnersmarck otrzymała je w dziedziczną własność. W 1697 bytomskie państwo stanowe uzyskało status wolnego państwa stanowego. W wyniku I wojny śląskiej (1740-1742) Bytom został przyłączony do Prus. Pierwsza połowa XIX wieku to okres wyniszczenia miasta z powodu obciążeń związanych z toczącymi się wojnami Prus z Napoleonem (1806-1813) oraz na skutek kilku wielkich epidemii tyfusu i cholery. W tym samym okresie powstało kilka ważnych zakładów przemysłowych – huty cynku Klara (1821) i Rosamunda (1838), kopalnia rudy żelaza Magdalena (1831), huty żelaza Pokój (1835) i Zgoda (1838). Druga połowa XIX wieku przyniosła dalszy rozwój Bytomia jako ośrodka przemysłowego. Powstało tu wówczas kilka kopalń węgla kamiennego, co zadecydowało o górniczym charakterze miasta. W roku 1860 powiat bytomski zamieszkiwało ponad 145 tysięcy osób. Był to wówczas największy pod względem liczby mieszkańców powiat państwa pruskiego. Od połowy XIX wieku, Bytom był centrum polskiego ruchu narodowego. Powstało tu wiele organizacji narodowych, politycznych, kulturalnych. Był to także silny ośrodek wydawniczy. W 1918 powstała w Bytomiu

HISTORIA | KLUCZOWE INFORMACJE | IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM

Naczelna Rada Ludowa. W 1919 założono w Bytomiu Główny Komitet Wykonawczy Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W 1920 założono Towarzystwo Przyjacół Nauk na Śląsku. W 1920 r. powstał w Bytomiu Związek Hallerczyków. Ważnym wydarzeniem był nieudany atak niemieckich bojówek w dniach 27-28 maja 1920 r. na Hotel Lomnitz, gdzie miał siedzibę Polski Komisariat Plebiscytowy z Wojciechem Korfantym na czele. W I powstaniu śląskim w dniu 18 sierpnia 1919 miał miejsce nieudany atak 150 powstańców pod dowództwem Jana Lortza na koszary Reichswery oraz także nieudany atak 9 powstańców na hotel Skrocha w celu opanowania wojskowej centrali telefonicznej. Dnia 25 sierpnia 1920 w Bytomiu podpisano umowę kończącą II powstanie śląskie. Podczas III powstania śląskiego w dniach 2-3 maja 1921 miało miejsce zajęcie na krótko Bytomia atakiem z Rozbarku i Miechowic przez powstańczy pułk Czesława Paula z Grupy „Wschód” i następnie wyparcie powstańców przez rozjemcze wojska francuskie. Powstańcy jednak blokowali miasto przez prawie cały okres powstania, a w końcu maja 1921 r. zajęli dworzec kolejowy. W wyniku zamordowania 4 lipca 1921 r., przez niemieckie bojówki, dowódcy francuskiego garnizonu majora Bernarda Montallegre, miasto zajęły w dniu następnym wojska brytyjskie. W wyniku podziału Górnego Śląska 15 czerwca 1922 roku większa część miasta i powiatu pozostała w granicach Niemiec, ale z trzech stron była otoczona granicą, co spowodowało spore problemy gospodarcze oraz m.in. transportowe (konieczna okazała się budowa nowego dworca kolejowego). W latach 1922-1931 Bytom był siedzibą Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonowało tu także kilka polskich szkół mniejszościowych, w tym pierwsze od 160 lat na ziemiach niemieckich Gimnazjum Polskie (obecne I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia) oraz siedziba Naczelnictwa ZHP w Niemczech. Zdobycie miasta przez oddziały Armii Czerwonej miało miejsce 27 stycznia 1945. Zdemontowano wówczas i rozgrabiono część tutejszych obiektów przemysłowych, a 12 lutego 1945 roku internowano i wywieziono do ZSRR wielu mężczyzn w wieku od 16 do 50 lat. 18 marca 1945 roku Bytom oficjalnie został przekazany w ręce polskiej administracji, a 17 października 1945 roku wybrano Miejską Radę Narodową. Do miasta napłyneli liczni Polacy z Kresów Wschodnich. 17 marca 1951 roku zlikwidowano powiat bytomski. Gminy Miedary, Stolarzowice, Wieszowa i Zbrosławice przyłączono do powiatu tarnogórskiego, gminy Bobrek-Karb, Łagiewniki, Miechowice i Szombierki (wówczas Chruszczów) stały się dzielnicami Bytomia, a gmina Rokitnica dzielnicą Zabrza. W 1975 roku miała miejsce kolejna reforma administracyjna – przyłączono wówczas do Bytomia jako dzielnice Górniki, Radzionków, Stolarzowice i Suchą Górę. W 1998 roku Radzionków odłączył się od Bytomia i odzyskał prawa miejskie z 1951 roku. Obecnie jest częścią powiatu tarnogórskiego. W 2007 roku Bytom wszedł w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Bytomia


WARTOŚCI PODSTAWOWE W ROZWOJU

PRIORYTETOWE DZIEDZINY W ROZWOJU

W kształtowaniu przyszłości Bytomia bezwzględnie zachować należy:

Udogodnienia miejskie

• • • • •

Bytom miastem pięknej zabytkowej architektury i odnowionych przestrzeni publicznych, gwarantującym swoim mieszkańcom dostępność do szerokiej gamy udogodnień miejskich, dobrze skomunikowanym z miastami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami miejskimi.

dziedzictwo urbanistyczno–architektoniczne, dziedzictwo przyrodnicze, tradycje kultury wysokiej i wielokulturową tożsamość mieszkańców, dorobek szkolnictwa specjalistycznego i kształcenia ustawicznego, osiągnięcia naukowe i poziom usług środowiska medycznego.

Infrastruktura ochrony środowiska Zasadniczej i natychmiastowej zmiany w Bytomiu wymaga: • • • • •

standard mieszkalnictwa, przestrzeni publicznych i usług publicznych, poziom obciążenia środowiska naturalnego, sposób użytkowania terenów i obiektów spuścizny poprzemysłowej, dostępność do lepszych miejsc pracy, jakość infrastruktury nauki, szkolnictwa wyższego oraz sektora badań i transferu technologii.

Bytom miastem czystym ekologicznie i sprawnie likwidującym skutki przemysłowej eksploatacji zasobów. Kultura wysoka i czas wolny Bytom kulturalną stolicą Górnego Śląska. Przedsiębiorczość i innowacyjność

W Bytomiu należy wykreować w pierwszym rzędzie: • • • •

efektywność systemu transportu miejskiego i jego powiązanie z siecią regionalną, krajową i europejską, odpowiedzialne użytkowanie zasobów naturalnych w kształtowaniu bioróżnorodności, różnorodność form uczestnictwa w kulturze i spędzania czasu wolnego, innowacyjność lokalnego środowiska gospodarczego, aktywne i efektywne uczestnictwo w sieciach współpracy naukowej.

Bytom miastem innowacyjnym, dysponującym silnymi, proedukacyjnymi podstawami rozwoju konkurencyjnej gospodarki. Nauka i szkolnictwo wyższe Bytom miastem będącym silnym ośrodkiem myśli naukowej i transferu nowoczesnych technologii.

Źródło: Strategia Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020

IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | KLUCZOWE INFORMACJE | WARTOŚCI PODSTAWOWE W ROZWOJU


LOGO INSPIRACJA PODSTAWOWE LOGO MIASTA WERSJE ALTERNATYWNE LOGO POLE OCHRONNE WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE LOGO WERSJE JĘZYKOWE LOGO MIEJSKI KOD KOLORYSTYCZNY ODMIANY LOGO Z UWZGLĘDNIENIEM MIEJSKIEGO KODU KOLORYSTYCZNEGO WIELKOŚĆ MINIMALNA POZYCJONOWANIE LOGO WZGLĘDEM HERBU POZYCJONOWANIE LOGO NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH LOGO MIASTA W PARTNERSTWIE LOGO MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

FOTO: Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina


INSPIRACJA Inspiracja zaczerpnięta została z dziedzictwa urbanistyczno-architektonicznego, tradycji oraz wielokulturowej tożsamości mieszkańców. To właśnie bogata różnorodność składa się na wyjątkowy obraz Bytomia. W mieście zachowały się zabytki w stylu gotyckim, barokowym, neoromańskim, neogotyckim, klasycystycznym, ekspresyjnym, secesyjnym, neorenesansowym, eklektycznym oraz modernistycznym. Znak stanowi połączenie różnych fragmentów styli architektonicznych, układających się w literę B.

Tarczą dla znaku jest symbol powszechnie znany jako znacznik lokalizacji. Jest nieodzwonym elementem nowoczesnej komunikacji. Stosowany w mapach internetowych, nawigacjach GPS czy portalach społecznościowych. Zastosowanie takiego symbolu stanowi nowoczesną kontrę do znaku nawiązującego do historii. Logo łączy więc przeszłość z przyszłością. Pamięta o dziedzictwie, ale wskazuje również nowoczesną drogę w którą miasto podąża.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | LOGO | INSPIRACJA


PODSTAWOWE LOGO MIASTA

WERSJE ALTERNATYWNE LOGO

Logo miasta Bytom w wersji podstawowej.

Podstawowe logo miasta Bytom występuje w trzech wersjach alternatywnych.

A. Wersja pozioma monochromatyczna — podstawowe materiały promocyjne

B. Wersja pozioma kolorowa — druki oraz materiały ozdobne C. Wersja pozioma achromatyczna — grawerowanie, tłoczenie oraz faks D. Wersja pozioma konturowa — grawerowanie oraz tłoczenie

B. Wersja pozioma kolorowa

A. Wersja pozioma monochromatyczna

C. Wersja pozioma achromatyczna

D. Wersja pozioma konturowa

PODSTAWOWE LOGO MIASTA ORAZ WERSJE ALTERNETYWNE | IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | LOGO


POLE OCHRONNE Pole ochronne, to obszar wokół logotypu, na którym nie może znajdować się żadna inna forma graficzna – założenia takie oraz prawidłowe pozycjonowanie znaku służą zachowaniu jego cech i walorów plastycznych. Wielkość pola ochronnego logotypu wynika z wysokości tagline’u. Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus. Integer ultrices posuere cubilia Curae, Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing. Cum sociis natoque penatibus et ultrices volutpat. Nullam wisi ultricies a, gravida vitae, dapibus risus ante sodales lectus blandit eu, tempor diam pede cursus vitae, ultricies eu, faucibus quis, porttitor eros cursus lectus, pellentesque eget, bibendum a, gravida ullamcorper quam. Nullam viverra consectetuer. Quisque cursus et, porttitor risus. Aliquam sem. In hendrerit nulla quam nunc, accumsan congue. Lorem ipsum primis in nibh vel risus. Sed vel lectus. Ut sagittis, ipsum dolor quam. Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus. Integer ultrices posuere cubilia Curae, Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing. Cum sociis natoque penatibus et ultrices volutpat.

LOGO | IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | POLE OCHRONNE


WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE LOGO Wersje uzupełniająca niezależna stosowana jest na materiałach promujących imprezy i wydarzenia takie jak Dni Bytomia. W takich przypadkach dopuszcza się umieszczenie wyłącznie znaku bez logotypu i tagline’u.

A. Wersja uzupełniająca monochromatyczna

Wersje uzupełniające pionowe stosowane są w przypadkach ograniczonej ilości powierzchni promocyjnej np. flagi czy długopisy.

B. Wersja uzupełniająca kolorowa

A. Wersja uzupełniająca pionowa monochromatyczna C. Wersja uzupełniająca achromatyczna

D. Wersja uzupełniająca konturowa

WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE LOGO | LOGO | IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM

B. Wersja uzupełniająca pionowa kolorowa

B. Wersja uzupełniająca pionowa achromatyczna


WERSJE JĘZYKOWE LOGO Logo występuje w trzech wersjach językowych w formacie poziomym oraz pionowym.

A. Wersja pozioma w języku polskim

B. Wersja pozioma w języku angielskim

A. Wersja pionowa w języku polskim

A. Wersja pionowa w języku angielskim

A. Wersja pionowa w języku niemieckim

C. Wersja pozioma w języku niemieckim

IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | LOGO | WERSJE JĘZYKOWE LOGO


MIEJSKI KOD KOLORYSTYCZNY Do zastosowań drukarskich określone zostały skala kolorów PANTONE oraz przestrzeń barwna CMYK. Do zastosowań internetowych oraz prezentacyjnych na ekranach określony został przestrzeń barwna RGB. W przypadku zastosowań drukarskich najodpowiedniejsze będzie stosowanie skali kolorów PANTONE.

MIEJSKI KOD KOLORYSTYCZNY | LOGO | IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM


ODMIANY LOGO Z UWZGLĘDNIENIEM MIEJSKIEGO KODU KOLORYSTYCZNEGO

IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | LOGO | ODMIANY LOGO Z UWZGLĘDNIENIEM MIEJSKIEGO KODU KOLORYSTYCZNEGO


WIELKOŚĆ MINIMALNA Dla prawidłowej czytelności reprodukcji określone zostały minimalne wielkości logo. Podane wielkości odnoszą się do powierzchni gładkich.

WIELKOŚĆ MINIMALNA | LOGO | IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM


POZYCJONOWANIE LOGO WZGLĘDEM HERBU Przy współwystępowaniu logo promocyjnego miasta wraz z herbem miasta, logo powinno być zawsze umiejscowione po prawej stronie względem herbu. Powinien zostać zachowany minimalny odstęp o szerokości połowy szerokości herbu miasta.

50% szerokości herbu

50% szerokości herbu

IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | LOGO | POZYCJONOWANIE WZGLĘDEM HERBU


POZYCJONOWANIE LOGO NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH Logo powinno być zawsze pozycjonowane w lewym górnym rogu. Powinno zostać zachowane pole ochronne wynikające z wysokości tagline’u.

POZYCJONOWANIE LOGO | LOGO | IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM


LOGO MIASTA W PARTNERSTWIE LOGO MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY Relacje logo promocyjnego miasta względem logo oraz znaków instytucji kultury, partnerów oraz sponsorów. Przy współwystępowaniu logo miasta z innymi znakami, powinien zostać zachowany minimalny odstęp o szerokości 60% szerokości znaku promocyjnego miasta.

60% szerokości znaku

IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | LOGO | LOGO MIASTA W PARTNERSTWIE LOGO MIEJSKICH INSYTUCJI KULTURY


IDENTYFIKACJA TYPOGRAFIA TABLICZKI KIERUNKOWE SŁUPY INFORMACYJNE FLAGI PROMOCYJNE GADŻETY REKLAMOWE MATERIAŁY DRUKOWANE

FOTO: IV LO im. Bolesława Chrobrego


TYPOGRAFIA W logotypie zastosowany został font FF DIN (DIN — Niemiecki Instytut Normalizacyjny). Jest to krój zaprojektowany w 1995 roku przez holenderskiego projektanta Alberta-Jan Pool’a. Wykorzystywany jest głównie w nagłówkach, znakach drogowych, plakatach oraz identyfikacjach miast.

BYTOM, Rynek 20

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn OoPpRrSsTtUuVvWwXxYyZz 1234567890!@#$%^&*()

BASEN MIEJSKI

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn OoPpRrSsTtUuVvWwXxYyZz 1234567890!@#$%^&*()

MUZEUM

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn OoPpRrSsTtUuVvWwXxYyZz 1234567890!@#$%^&*()

IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | IDENTYFIKACJA | TYPOGRAFIA


TABLICZKI KIERUNKOWE Do tabliczek kierunkowych przypisany został miejski kod kolorystyczny. Takie rozwiązanie przyśpiesza interpretację informacji.

A. Tabliczki lewostronne

B. Tabliczki prawostronne

TABLICZKI KIERUNKOWE | IDENTYFIKACJA | IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM

C. Tabliczki lewostronne


SŁUPY INFORMACYJNE

IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | IDENTYFIKACJA | SŁUPY INFORMACYJNE


FLAGI PROMOCYJNE

A. Flagi promocyjne

FLAGI INFORMACYJNE | IDENTYFIKACJA | IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM

B. Flagi standardowe


GADŻETY REKLAMOWE

A. Koszulki promocyjne

B. Koszulki promocyjne negatywowe

IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | IDENTYFIKACJA | GADŻETY REKLAMOWE


GADŻETY REKLAMOWE

A. Torby promocyjne bawełniane

GADŻETY REKLAMOWE | IDENTYFIKACJA | IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM

B. Torby promocyjne bawełniane negatywowe


MATERIAŁY DRUKOWANE

A. Plakaty promocyjne

IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MIASTA BYTOM | IDENTYFIKACJA | MATERIAŁY DRUKOWANE


Projekt i opracowanie: Damian Szews FOTO: Opera Śląska

PARTIZANT | www.partizant.pl ZVORKA | www.zvorka.pl

Profile for zvorka

Koncepcja Identyfikacji Wizualnej Miasta Bytom  

Uzupełnienie konkursowego projektu logo

Koncepcja Identyfikacji Wizualnej Miasta Bytom  

Uzupełnienie konkursowego projektu logo

Profile for zvorka
Advertisement