Page 1

Voor Zuyd

Weet wat je kiest!

Magazine voor studiekiezers 2012 - 2013


Je laatste jaar / 4 Sla de brug / 11 Sites en boeken / 12 Spookbeelden en de Wet van Zuyd / 13 Vwo, en dan toch hbo? / 14 Op het hbo / 16 Topsport en topstudie / 17 Verkeerde keuze, geen probleem / 18 Zo werk je / 20 Intro­ ducties / 21 Op kamers of niet? / 22 Zuyd in cij­ fers / 24 De week van / 26 Tips voor ouders / 28 Pubers en kiezen 30 Praktisch

Vooraf

3

Colofon Voor Zuyd is een magazine voor studiekiezers in het laatste jaar van hun middelbare schoolop­ leiding.

Eindredactie Celine Ermans, Daniëlle Strijp dienst Marketing en Communi­ catie, Zuyd Hogeschool redactie@zuyd.nl telefoon (045) 400 62 34

Redactie Mariëlle Diederen, Rob Nijst dienst Onderwijs en Onderzoek

Je laatste jaar op de middelbare school. Een spannend jaar. Blokken voor je eindexamens, wachten op de uitslag en daarna heel veel eindexamenfeesten.

Ghislaine Dircks-Linssen, Marlou Koelman Faculteit Commercieel Manage­ ment, Faculteit ICT Zuyd Hogeschool

Teksten Ramona Boosten-Kusters dienst Finance en Control, Coenegracht Tekst & Communicatie Maastricht, Franc Coenen Publiciteit Elsloo, Hans van Vinkeveen Maastricht

Fotografie Klaus Tummers Heerlen

Illustraties Jetty Sporcken Heerlen, Zuiderlicht Maastricht

Advertenties Acta Uitgeversorganisatie

Maar je maakt dit jaar ook een belangrijke keuze voor je toekomst: wat ga ik na mijn examen doen? Wat en waar ga ik studeren? Kies ik voor een hbo of een universitaire opleiding? Ga ik op kamers wonen of niet? Gelukkig kun je er op tal van manieren achter komen wat je wilt. Waar je rekening mee moet houden. Wat je op een hogeschool kunt verwachten. Daarover gaat dit magazine.

Maasbracht info@actauitgevers.nl telefoon (0475) 46 34 65

Basisontwerp en opmaak Zuiderlicht, Maastricht

Druk Schrijen-Lippertz, Voerendaal/ Stein

Dank

Studenten vertellen over hun ervaringen en geven tips en trucs om de beste keuze te maken. Maar er staat ook praktische informatie in. Over wat studeren kost, werkvormen in het hbo en een begrippenlijst.

Dank aan alle collega’s en studenten die een bijdrage hebben geleverd aan dit magazine.

Ideeën voor dit magazine?

Leuk om zelf te lezen. Maar ook leuk voor je ouders.

Mail ons! Dan kunnen wij studie­ kiezers volgend jaar nog beter informeren. redactie@zuyd.nl Uitgave oktober 2012 4 / Meer met ZUYD

VOOR ZUYD / 3


→→←

Stage Kies bewust buitenland

Goed kiezen: sla de brug!

Eerst weten wat je talenten en ambities zijn, daarna zoeken naar een leuke opleiding

Een vervolgstudie kies je niet zomaar. Dat doe je bewust door praktijkervaringen op te doen op de hogeschool en de opleidingen. En volg het 8-stappenplan!

Casper Gardeniers Decaan Porta Mosana Mariëlle Diederen Instroommanager

“Als ik dat van te voren geweten had dan had ik die studie absoluut niet gekozen.” Het is een opmerking die docenten maar al te vaak opvangen van studenten, die in het eerste jaar bij hun hbo-opleiding afhaken. Dat gebeurt bij maar liefst een derde van de eerstejaars. Uitval leidt tot veel teleurstellingen en onnodig oplopen­de studiekosten. Het is dus van groot belang een goede studiekeuze te maken. Dat kan ook. Je kunt namelijk wél heel veel van te voren aan de weet komen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat voorop moet staan, is je bewus­ ter te worden van de studiekeuze. Dat begint volgens Casper Garde­ niers, decaan van middelbare school Porta Mosana, met het in kaart bren­ gen van je eigen kwaliteiten. Van de leerlingen wordt daarom verwacht dat zij antwoord geven op drie belang­ rijke vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Zo krijg je een indruk van je talenten, competenties en ambitie. Daarna pas start je je zoektocht naar een leuke vervolgopleiding.

4 / Voor Zuyd

Hoe is de sfeer? Maar ook met een actieve instelling is de keuze voor een vervolgopleiding niet altijd eenvoudig. Zie maar eens wijs te worden uit de wirwar aan opleidingen. Welke hogeschool biedt de beste studie? Hoe kan ik opleidin­ gen met elkaar vergelijken? De over­ stap naar een hogeschool betekent ook een flinke cultuuromslag. De meeste vragen van zijn leerlingen gaan over hoe het eerste jaar er in het hbo uitziet, vertelt Gardeniers. “Ze zijn benieuwd naar de sfeer op een opleiding. Ook willen ze weten wat voor beroep je later kunt uitoe­ fenen met een bepaalde studie.” Kies bewust Zuyd Hogeschool steunt leerlingen bij de studiekeuze met ‘Sla de brug’. De inzet is de aansluiting tussen havo of vwo en hbo te verbeteren door het opdoen van praktijkervaringen, legt instroommanager Mariëlle Diederen uit. Een handig hulpmiddel bij de studie­­­­­keuze is het 8-stappenplan. In de diverse stappen kun je alle vragen kwijt die je zou moeten stellen. Help,

ik weet niet wat ik wil? Doe de Kies Actief Test. Hoe overleef ik het eerste jaar? Stel deze vraag aan studenten tijdens de Meet & Greet. Welke oplei­ ding spreekt mij het meest aan? Ga naar de Open Dagen. Tijdens de Mee­ loopdagen maak je kennis met nieuwe werkvormen als hoorcolleges en onderwijsgroepen. Waar het hier steeds weer om gaat: kies bewust.

Zuyd Hogeschool

Beste match Via het 8-stappenplan ontdek je welke studies je leuk vindt en welke karaktereigenschappen en compe­ tenties hierbij aansluiten. Zuyd Hoge­ school wil de leerlingen zo goed mogelijk helpen voorbereiden op wat hen op de hogeschool te wachten staat. “Het streven is uiteindelijk de beste match van persoonlijkheid en vervolgopleiding.” | HvV

Meer met ZUYD / 5


→→

Kies bewust

2

Maak de goede overstap! 1

” + + + Hier wil ik meer over weten + + +

Wil je ook de test van Kies Actief doen? Ga dan naar www.kiesactief.nl. Hier kun je aan de slag met de Kies Actief toolkit en krijg je een beeld van jouw competentieontwikkeling. De resultaten van de test vormen een prima uitgangspunt voor gesprekken met je studieloopbaancoach, mentor en/of decaan.

6 / Voor Zuyd

→ Kies Actief

Via een digitale test krijg je een indruk of je voldoet aan generieke hbocompetenties. In een gesprek met je mentor gaan jullie in op de uitslag en stellen jullie eventueel een ontwik­ kelingsplan op.

Mathijs Vestjens

→ Meet & Greet

Tijdens speeddates met studenten van Zuyd Hogeschool kun je al je vragen kwijt over de hogeschool en het hoger onderwijs.

Het 8-stappenplan is een leidraad om leerlingen te helpen bij het kiezen van een vervolgstudie. Het verloopt als volgt:

Je krijgt een spiegel voorgehouden

Mathijs Vestjens (18), eerstejaars Faci­ lity Management, had geen idee wat hij na de havo wilde. Na de Kies Actief Test was hij zich bewust van zijn com­­­ petenties en kon hij een betere keuze maken. “Ik had in 5-havo niet echt één vak waarin ik goed was. Ik wist ook niet welke vervolgopleiding ik wilde gaan doen. Daarom heb ik meerdere testen gedaan, waaronder die van Kies Actief. Het mooie is dat je een soort spiegel krijgt voorgehouden. Je ontdekt via deze test in welke competenties je goed bent en welke minder zijn. De uitslag bij mij? Ik scoorde bovenge­ middeld op samenwerken en wat minder op zelfstandig werken. Dat was wel verrassend. De test en ook het gesprek daarover met de studie­ loopbaanbegeleider van mijn oplei­ ding hebben me niet op het spoor van een vervolgopleiding gezet. Maar ik werd me er wel van bewust dat jij zelf de hbo-competenties moet ont­ wikkelen. Ik raad iedereen aan meer­ dere testen te doen, zeker als je het nog niet weet. En bespreek de uitslag met iemand die jou goed kent, zoals je ouders.”

Tijdens een Meet & Greet kun je al je vragen kwijt over studeren aan een hogeschool. “Zijn hoorcolleges ver­ plicht?” “Krijg ik helemaal geen stage­ vergoeding?” Je kunt speeddaten met studenten van Zuyd Hogeschool. Simon Wyrzykowski deed mee aan zo’n Meet & Greet. Hij wist vooraf nog niet welke studie hij ging doen. Het moest ‘iets met economie’ zijn. Daar gingen zijn vragen over. Welke vakken moet je goed kennen en is er veel zelf­ studie? Hij heeft nu meer zekerheid. “Ik ga kiezen tussen de opleidingen Management en Organisatie of Bedrijfseconomie.” Kelly Meisters, tweedejaars Verpleeg­ kunde en Bob Walpot, tweedejaars International Business waren de hbo’ers waarmee ‘gedate’ kon wor­ den. “Veel leerlingen zaten er ongeïn­ teresseerd bij. Ik ben toen begonnen over hoe ikzelf was. Dat ik veel spij­ belde op de middelbare school. En dat als je dit op het hbo doet, dit fout afloopt.” Bob Walpot herkent dit. “Maar dat is zo goed aan de Meet & Greet. Als je vertelt dat je er zelf ook zo bij zat, zijn leerlingen een stuk opener.” Zie de Meet & Greet niet als verplichting, adviseren Bob en Kelly. Kelly: “Het is een hulpmiddel waar­ mee je aan je toekomst kunt bouwen. Maak gebruik van deze kans. Oriën­ teer je zo breed mogelijk. Dan kun je makkelijker overstappen als een opleiding toch tegenvalt.”

Li-Juan Jie

Oriënteer je zo breed mogelijk

Dé manier om studies te verge­ lijken

+ + + Dat wil ik ook + + +

+ + + Hier wil ik meer over weten + + +

Vraag bij je decaan na of een Meet & Greet bij jou op school ook mogelijk is.

Op de website www.zuyd.nl vind je actuele data van Open Dagen bij Zuyd Hogeschool.

3

→ Open Dagen

In welke fase je ook zit (oriënteren, verkennen, verdiepen, de knoop doorhakken), dit is de kans om de sfeer te proeven bij een opleiding en een indruk te krijgen van een prak­ tijkgerichte opleiding.

Dankzij de Open Dagen heeft Li-Juan Jie (20), derdejaars Fysiotherapie, de knoop doorgehakt. Ze bleef in het zuiden om te studeren. “Ik wilde iets in de richting van Gezond­­heidszorg, maar wist niet welke opleiding. Ik ben daarom naar de Open Dagen gegaan. Het is dé manier om studies te kunnen verge­ lijken. Ik kan dit iedereen aanraden. Maar je moet er niet met een geslo­ ten houding heengaan. Nee, bereid vooraf vragen voor over de toela­ tingseisen, toetsen, het soort onder­ wijs. Voor mij was de sfeer belangrijk. Ik wilde horen hoe de studenten en docenten met elkaar omgaan. Ook heb ik aan de aanwezige studenten gevraagd of er naast de studie nog wel tijd voor je hobby’s is. Dat is geluk­ kig zo. Dankzij de open dagen heb ik de knoop doorgehakt. Ik kwam erach­ ter dat de opleiding Fysiotherapie van Zuyd de beste van Nederland is. Ik was van plan weg te gaan uit het zuiden, maar heb besloten voorlopig hier te blijven.” Voor Zuyd / 7


←→

Kies bewust

4

→ Profielwerkstukken

Hiermee krijg je de gelegenheid al een onderzoek of practicum op Zuyd Hogeschool uit te voeren, over een onderwerp dat jij interessant vindt. Je doet ervaring op met deze werkvormen en de sfeer op de hogeschool.

Je mag ook echt zelf aan de slag

→ 5

→ Meeloopdagen

Je kunt lessen bijwonen zoals deze op een hogeschool worden gegeven: practica, colleges. Je krijgt een kijkje in de keuken van de opleidingen.

Rob Nijst Communicatie­ adviseur Zuyd Hogeschool

Bij bijna alle opleidingen van Zuyd Hogeschool kun je voordat je voor de opleiding kiest een profielwerkstuk maken. Je doet ervaring op met werk­ vormen als onderzoek doen of prac­ tica, maar je krijgt ook een goed beeld van de sfeer op de hogeschool. Veel studiekiezers gingen je al voor. Ze vertellen over hun ervaringen…

Maxime d'Elfant en Yvonne Juan

Met z’n tweeën “Genoeg thema’s om uit te kiezen”, vinden Jesse Merkus en Vince Verpoort van het Groenewaldcollege in Stein. Jesse en Vince kozen het thema ‘Maak je eigen fruitwijn en (be-)proef de alcohol’ voor het maken van het pro­ fielwerkstuk bij Zuyd Hogeschool. “Handig ook om dit met z’n tweeën te doen, voor het onderzoek en de samen­werking”, vinden beiden. Vince: “Zuyd heeft ook als voordeel dat het in de regio ligt. De begeleiding is ook oké.”

Richard Lonneus en Gina Scheyen

Jesse Merkus en Vince Verpoort

Jeanine Maas en Cynthia Knol

8 / Voor Zuyd

Tijd vloog om “Profielwerkstukken maken was heel erg leuk”, vinden ook Richard Lonneus en Gina Scheyen, allebei leerling aan het Sintermeertencollege in Heerlen. Gina en Richard deden onderzoek naar spierspanning. Hun thema was ‘Spanning is spannend’. Gina: “We waren bezig van half negen ’s mor­ gens tot vijf uur ’s middags. Dat lijkt lang, maar de tijd vloog om. De stu­ diebegeleider bij Zuyd legde alles goed uit. We mochten zelf met de apparatuur aan de slag om de spier­ spanning te meten met elektroden”. Richard: “Bij mij heeft de praktijk­ opdracht wel de doorslag gegeven om Biometrie te gaan doen.”

Goede begeleiding Jeanine Maas en Cynthia Knol van het Connectcollege in Echt vinden de begeleiding bij Zuyd goed. “Op de eer­ ste dag kregen we veel begeleiding, over hoe apparaten werken enzo­ voort. De tweede dag werden we wat vrijer gelaten, dat was ook prettig”. ‘Hart voor de zaak’, was het thema van hun profielwerkstuk. Ze onder­ zochten of er een verband bestaat tussen de hartfrequentie van een proefpersoon en de omstandigheden rondom deze persoon. Cynthia: “Ik denk wel dat ik ga studeren bij Zuyd en dan bij Life Sciences. Ik zag mezelf in gedachten al door het gebouw lopen…” Dingen zelf doen Yvonne Juan en Maxime d’Elfant van het Grotiuscollege in Heerlen maak­ ten hun profielwerkstuk bij de Pabo. Ze deden een onderzoek op het gebied van onderwijsvernieuwing. Ze inter­ viewden Pabo-studenten en gingen mee naar de basisschool om de prak­ tijk te proeven. Yvonne: “Het is leuk dat niet alles uit een boekje komt, maar dat je zelf dingen mag doen. Iets aan kinderen uitleggen is best moei­ lijk, want je moet je aanpassen aan hun niveau”. Door het maken van dit profielwerkstuk weet Maxime nu ook waarom ze níet voor de Pabo kiest: “Ik twijfelde tussen twee opleidingen, Verpleegkunde en Pabo. Nu weet ik dat het Verpleegkunde wordt, maar dan wel iets met kinderen.”

De meest intensieve kennismaking met de hogeschool en opleiding krijg je tijdens de Meeloopdagen. “Als je echt een goede indruk wil krijgen, moet je deze kans grijpen.” “Het voelde voor mij net als thuisko­ men”, vertelt Genevieve Custers (20), eerstejaars Commercieel Manage­ ment, over de Meeloopdagen van haar opleiding. “Iedereen was vrolijk en aardig. De docenten beschouwen je als hun gelijke en praten normaal met je. Niet van: goh, ik ben een docent, zo uit de hoogte. Voor mij was het een superervaring.” Meeloopdagen, bij sommige opleidin­ gen ook wel Experience Day genoemd, kunnen op verschillende manieren zijn ingevuld. Wat kun je zoal verwach­ ten? Je gaat samen met een buddy, een student aan de opleiding, de hele dag op stap. Je woont lessen bij. Het kan ook zijn dat er speciale lessen en projecten worden georganiseerd. Je zult aan de bak moeten en opdrach­ ten uitvoeren. Zo maak je kennis met nieuwe werkvormen als hoorcolleges en practica. Schat De bedoeling is dat je tijdens de Mee­ loopdagen een kijkje in de keuken van een opleiding krijgt, vertelt commu­ nicatieadviseur Rob Nijst. “Het is voor leerlingen de meest intensieve kennis­ making met de hogeschool en de opleidingen. En een grote steun bij hun studiekeuze.” Wil je echt een goede indruk krijgen van de hoge­

6

school en een opleiding, dan kun je niet om de Meeloopdagen heen, vindt Genevieve. “Je maakt mee hoe het er in het echt aan toegaat. Zeker als er nog twijfels zijn, moet je deze kans grijpen.” Genevieve kreeg tijdens de Experience Day een schat aan infor­ matie.”Ik heb gepraat met studenten en leraren. Over stageplekken, hoe zij de studie ervaren of welke baan ze later willen.“ Andere deelnemers vroegen hoe het zit met verslagen en of er hoorcolleges worden gegeven. Je kunt ook meer specifieke vragen kwijt. “Ik wilde weten hoe de hoge­ school met dyslexie omgaat en hoorde dat je dan hulp krijgt van de decaan en docenten.”

Hbo-docenten vertellen over de relevantie van hun vakken voor een bepaalde hbo-opleiding.

Het zou binnenkort zomaar kunnen gebeuren. Op een dag verschijnt er een docent uit het hbo in de klas. Hij komt een les verzorgen en vertelt intussen over de hogeschool. Hoe anders zijn de vakken daar? Voor welke vakken heb je wiskunde nodig? Welke onderdelen van economie zijn echt van belang? De gastlessen kunnen je extra motiveren, denkt communica­ tieadviseur Rob Nijst. “Het heeft veel meer impact als een hbo-docent op de middelbare school uitlegt dat je het zonder een bepaald vak gewoon niet redt.”

Positief Volgens Rob Nijst worden de Mee­ loopdagen als heel positief ervaren. “De leerlingen die meedoen zijn bewuster en zitten al meer in de fase waarin ze de knoop doorhakken.” Dat gold ook voor Genevieve. “Ik was er vrij zeker van dat ik deze studie zou gaan doen. Dankzij de Experience Day was ik nog zekerder over mijn keuze. Tegen anderen zeg ik: het is enorm belangrijk te weten waaraan je begint. Meld je aan.”

Een kijkje in de keuken van de opleiding

+ + + Dat wil ik ook + + +

+ + + Dat wil ik ook + + +

Wil jij ook je profielwerkstuk maken bij Zuyd Hogeschool? Ga dan naar de website: www.zuyd.nl en klik in de linkerkolom in het menu ‘Snel­ keuze’ op ‘Profielwerkstukken’. Hier vind je alle onderwerpen van de profielwerkstukken die je kunt maken. Als je je keuze hebt gemaakt, dan kun je je aanmelden bij de begeleidende docent van je eigen school.

Voor de Meeloopdagen of Experience Day moet je je vooraf aanmel­ den. Dat kan op de sites van de afzonderlijke opleidingen. De opleiding neemt vervolgens contact met je op. Er kunnen voorwaarden worden gesteld. Je hebt de test van Kies Actief gedaan, je bent bij de Open Dagen geweest of je moet een motivatiebrief schrijven.

→ Gastlessen

Momenteel zijn er nog mondjesmaat gastlessen. Nijst: “Het zou normaal moeten zijn." Gastlessen zorgen voor een betere aansluiting van hbo en middelbare school. De hbo-docenten maken kennis met de belevingswe­ reld van hun toekomstige leerlingen. Terwijl de docenten uit het voortge­ zet onderwijs een indruk opdoen van de dagelijkse prak­tijk aan de hoge­ school. Nijst: “Ze kunnen hierdoor de leerlingen beter voorbereiden op de overstap en dus helpen bij een betere studiekeuze.”

Gastlessen: een bijdrage tot een betere studiekeuze

Voor Zuyd / 9


Kies bewust

” 7

Het is bijna een sollicitatiegesprek

8

→ Studiekeuzegesprekken

De leerling geeft in een gesprek met de opleiding een indruk van zijn motivatie en verwachtingen.

Wie echt zekerheid wil krijgen over de juistheid van zijn studiekeuze gaat op studiekeuzegesprek. “Na afloop wist ik: dit is de studie die ik wil.” Studiekeuzegesprekken worden door de opleidingen van Zuyd Hogeschool op diverse wijzen ingevuld, soms is het ook verplicht. Bij Stephanie Was­ sink (22), eerstejaars Social Work, was het gesprek in groepsvorm. “Tijdens het voorstelrondje vertel je wat je motivatie is om de opleiding te kie­ zen. Wat zijn je verwachtingen en wat is de reden dat je deze studie begint?” Ik werk graag met mensen, hoorde Stephanie vaak. “Waarop de tutor doorvroeg: wat is daar zo fijn aan? Het bleek dat het voor sommi­ gen nog onduidelijk was waarom ze de opleiding gingen doen.” Stephanie twijfelde niet echt over haar studie­ keuze en deed mee omdat het ver­ plicht was. Toch heeft ze veel aan het studiekeuzegesprek gehad. “Ik kom van het mbo en vond het fijn te erva­ ren dat ik het niveau aankon. Ik kreeg ook een beter beeld van het beroep. Na afloop wist ik zeker: dit is de stu­ die die ik wil.”

→ Inschrijven

Aanmelden voor een hbo- of wo-oplei­ ding gaat digitaal via www.studielink. nl. Als je in Nederland woont moet je je aanmelden met DigID. Heb je nog geen eigen DigID? Zorg dan dat je deze op tijd aanvraagt. Er zijn namelijk opleidingen die een aanmelddeadline hebben. Jouw aanmelding wordt automatisch doorgestuurd naar Zuyd Hogeschool. Studielink controleert in eerste instan­ tie je persoonsgegevens en vooroplei­ ding. Mocht Studielink een controle niet kunnen uitvoeren, dan doet de Centrale Studentenadministratie van de hogeschool dit. Zij laten je dit weten via berichten in Studielink. Lees dus de berichtgeving van Studie­ link altijd goed. Bovendien krijg je in Studielink ook bericht over je toela­ ting.

Een geruststelling: het studiekeuze­ gesprek is bij de meeste opleidingen geen selectiemiddel. Maar je kunt wel het advies krijgen om nog eens goed na te denken over je studiekeuze en een gesprek aan te gaan met een decaan. Bijzonder aan het gesprek is dat je als aankomend student een direct gesprek aangaat met de oplei­ ding. “Het is bijna een sollicitatiege­ sprek”, vertelt instroommanager Mariëlle Diederen. “We kijken of je motivatie en verwachtingen passen bij wat de hogeschool van studenten verwacht. Gemotiveerde studenten haken minder snel af in het eerste jaar.” | HvV, RH, RB

Op Studiekeuze123.nl staat per opleiding de kans op een baan en de studentensteden aangegeven. Ook vind je op deze site de brochure Jouw Studie. Jouw Keuze, waarin veel informatie over het kiezen van een opleiding staat.

l

.n w. ertz ww lipp nije hr

sc

Multimedia

Vergelijk hogescholen en studies altijd via onafhankelijke bronnen. Op www.keuzegids.org (in boekvorm: Keuzegids HBO Voltijd) vind je een ranking van hogescholen en bacheloropleidingen aan de hand van onderwijskwaliteit (contacturen, groepsgrootte, survival eerste jaar). De rankings zijn net als in het themanummer Beste studies van het tijdschrift Elsevier gebaseerd op studenttevreden­ heidsonderzoeken. Heb je de knoop doorgehakt? Maastrichtse scholieren krijgen het Informatieboekje Examenleerlingen. Daarin staat praktische informatie over de aanvraag van een studiebeurs, selectie aan de poort en de inschrijving bij een hogeschool. Je vindt deze gegevens meestal ook op de sites van de hogescholen, waaronder Zuyd Hogeschool www.zuyd.nl. | HvV

én

interactief

op uw smartphone (gratis)

Maak van het kiezen van je vervolgstudie een gerichte zoektocht. Zo voorkom je dat je verdwaalt in de vele informatiebronnen. Begin de eerste oriëntatie op de site van je eigen school. Misschien kun je daar gebruikmaken van de portal van DeDecaan.net. Zo krijg je een indruk van welke studies je allemaal leuk en belangrijk vindt. Kijk tijdens de verkenning ook op tkmst.nl. Je vindt hier allerlei informatie over oplei­ dingen, beroepen, open dagen en ook het wonen op kamers. Op deze site vind je het nuttige boekje van de HBO-Raad: Jouw Keuze. Kijk ook het tijdschrift TKMST in.

Toekomst met

• Download

Sites en boeken die helpen bij je studiekeuze

Drukwerk

• Scan bovenstaande foto HSZ_66x192mm_Adv_Digi.indd 1

10 / Voor Zuyd

13-4-12 13:50

Voor Zuyd / 11


Kies bewust

Studeren aan het hbo: hoe is dat?

Spookbeelden en de Wet van Zuyd Spookbeelden. Die schijnen er te bestaan over het hbo. Het is heel moeilijk, je wordt in het diepe gegooid, je moet alles zelf doen, dat soort beelden. Kloppen die? “Nou, spookbeelden, ik zou eerder zeggen: droombeelden.” Aan het woord is Leon Adams, loopbaanbege­ leider bij het Trevianum, een grote middelbare school in Sittard. Eind-­ examenklassers, zegt hij, hebben vaak geen reëel beeld van wat van hen verwacht wordt in het hbo. “Ze denken dat ze gewoon verder kunnen gaan zoals ze dat hier deden. En ze denken ook allemaal dat ze superrijk en zeer succesvol en alles, van multi­ miljonair tot minister van Onderwijs, kunnen worden.”

Gerard Bergers Leon Adams Paul Smit

+ + + Zuyd Hogeschool + + +

Meer informatie over Zuyd Hogeschool en haar opleidin­ gen vind je op www.zuyd.nl. Op de website vind je meer informatie over de bacheloropleidingen, inschrijven, studentenleven en kun je brochures bestellen.

12 / Voor Zuyd

Je kunt dus blijkbaar niet gewoon ver­ der gaan zoals je op de middelbare school gewend bent. Hoe dan wel? Bij Zuyd Hogeschool hebben ze het over ‘eigen verantwoordelijkheid’. Dat klinkt een beetje alsof je inderdaad in het diepe gegooid wordt. Gerard Ber­ gers, studentendecaan bij Zuyd: “Je wordt niet in het diepe gegooid, je wordt begeleid. Je moet het zelf doen, je moet zelf studeren. Niemand maakt je huiswerk voor je. Maar als je hulp nodig hebt, krijg je die. Er is een ver­ schil tussen ‘eigen verantwoordelijk­ heid’ en ‘alles zelf doen’. Ik noem het altijd de Wet van Zuyd: je bent op tijd, je hebt je werk gedaan en je commu­ niceert erover met andere studenten en de docenten. Dat is jouw verant­ woordelijkheid. En onze verantwoor­

Vwo, en dan toch hbo? Kijk, dat is nou interessant: mensen die afwijken van gebaande paden. Meestal gaat iemand met een vwodiploma naar de universiteit. Meestal ja, maar dus niet altijd. Nena Kruithof en Remco Palmen gingen na het vwo alle twee studeren aan het hbo. Waarom deden ze dat?

delijkheid is het om je te helpen als er iets is.” Want Zuyd Hogeschool geeft studenten persoonlijke aandacht. Hoe doen ze dat, op een hogeschool met 15.000 studenten? Gerard Ber­ gers: “We hebben studieloopbaan­ begeleiders die je begeleiden bij je studie. Het verschilt een beetje per opleiding, maar gemiddeld is er één studieloopbaanbegeleider op de twintig studenten. Verder zijn er stu­ dentendecanen die studenten met privéproblemen helpen. Als iemand een beperking heeft, bijvoorbeeld financiële problemen of moeilijkhe­ den thuis. In heel ernstige gevallen kunnen we doorverwijzen naar een psychologenpraktijk waarmee we samenwerken.” Bij het Trevianum in Sittard, maar ook bij andere middelbare scholen, doen ze bovendien bijzonder veel moeite om ervoor te zorgen dat middelbare scholieren kiezen voor de goede ver­ volgopleiding. Paul Smit, loopbaanad­ viseur bij het Trevianum: “We doen nogal wat onderzoeken hier: typolo­ gie-onderzoeken, belangstellingson­ derzoeken, capaciteitsonderzoeken. Die onderzoeken zijn volledig gericht op het verbeteren van de zelfkennis van een leerling. Wat zijn jouw capa­ citeiten? Waar ben jij goed in? Zo hel­ pen we een leerling en zijn ouders bij het beantwoorden van de vraag: wat zit er allemaal in je bagage? Dat gaat veel verder dan rapportcijfers.” Leon Adams: “Het is namelijk onze taak ervoor te zorgen dat onze leerlingen op de goede plek terechtkomen.” | JC

Volg je hart, doe wat je het liefst zou willen doen

Hun motieven zijn verschillend, zo blijkt. Remco (21): “Ik heb één jaar aan de universiteit gestudeerd, in Leuven. Dat was voor mij niet de ideale vorm van onderwijs. Je kreeg per dag bij­ voorbeeld vier colleges van twee uur lang. Dan zat je acht uur in de colle­ gebanken en kon je daarna naar huis om te studeren. Ik vond het onderwijs ook heel theoretisch, met relatief weinig praktijk. Het hbo is prakti­ scher ingesteld, dat ligt mij beter: ik ben graag met mijn handen bezig. Het hbo is ook persoonlijker, je werkt in kleine groepen.” Nena (21) had een heel andere reden om naar het hbo te gaan: ze wilde een vak leren. “Mijn zusje heeft het syndroom van Down, er kwam altijd een fysiotherapeut bij ons aan huis. Als klein meisje dacht ik: ik wil later ook fysiotherapeut worden, dat lijkt me leuk. Toen ik op de website van Zuyd zag dat ze een speciaal traject hebben voor vwo’ers, ben ik dat gaan doen.” Speciaal traject voor vwo’ers “Dat speciaal traject voor vwo’ers houdt in dat je de opleiding in drie jaar kunt doen in plaats van vier”, zegt Nena. “Verder krijg je extra vak­ ken: statistiek en methodologie. Die heb je nodig om onderzoek te kun­ nen doen.” Wie het speciale traject voor vwo’ers volgt, kan bovendien

rechtstreeks doorstromen naar een masteropleiding aan de universiteit. Nena: “Normaal gesproken moet je met een hbo-opleiding eerst een overbruggingsjaar volgen voordat je een universitaire master kunt doen.” Nena is in elk geval heel tevreden met de keuzes die ze heeft gemaakt. Ze heeft haar opleiding binnen drie jaar afgerond en is nu gediplomeerd fysio­ therapeut. Ze heeft een baan en volgt daarnaast een deeltijd masteroplei­ ding aan de universiteit: bewegings­ wetenschappen. Ook Remco volgt de verkorte opleiding voor vwo’ers, hij is tweedejaars. Is dat niet zwaar eigenlijk, een opleiding van vier jaar in drie jaar doen, met daarnaast nog extra vakken? “Ja, het is zwaar, maar ik ben echt niet dag en nacht met mijn studie bezig. Ik heb genoeg tijd voor sport en hobby’s.” Meer aanzien, betere baan? Toch nog even: verschaft een univer­ sitaire opleiding niet meer aanzien, een betere baan misschien? Remco: “Dat had ik in het begin wel even, ja: ga je niet onder je niveau studeren? Maar geluk is ook belangrijk. Ik voel me prettig bij wat ik doe.” Nena: “Volg je hart, doe wat je het liefst zou wil­ len doen. Je moet tenslotte tot je 67e werken.” | JC

Voor Zuyd / 13


Op het hbo

Genevieve Custers Stephanie Wassink

Eerstejaars Commercieel Management

Eerstejaars Social Work

In het begin dacht ik: wow, je hebt veel vrij. Het is wennen dat je huis­ werk en toetsen op tijd leert. Maar de leraren helpen met plannen.

De hoorcolleges, de theorieën die we krijgen vanuit de psychologie en sociologie, ik zit met rode oortjes te luisteren.

Li-Juan Lie Derdejaars Fysiotherapie

Eerstejaars Verpleegkunde

Wat is leuk?

Dat je jezelf zo snel ontwikkelt. Je visie wordt breder, je wordt volwas­ sener. Ik ben enorm veranderd sinds het moment dat ik hier naar binnenliep.

Eerstejaars Facility Managementt

Het is op de hogeschool eigen ver­ antwoordelijkheid. Je bepaalt zelf wanneer je je huiswerk maakt. Op de middelbare school is alles voor­ gekauwd.

De sfeer bij onze opleiding. Je kunt altijd terugvallen op de docenten. Je loopt gewoon bij ze naar binnen.

Kelly Meisters

Mathijs Vestjens

Waaraan ik moest wennen:

Stephanie Wassink Eerstejaars Social Work

De hoeveelheid leerstof en snelle toetsen, dat was een grote overstap van het mbo naar het hbo. Nathalie Kooi Vierdejaars Technische Informatica

Het zelfstandig werken, dat is het lastigste.

Nathalie Kooi Vierdejaars Technische Informatica

De sfeer vind ik heel leuk en de mensen. Bij onze opleiding gaan we heel vrij om met de docenten. We noemen ze bij de voornaam, praten ook over persoonlijke dingen.

14 12 / Meer Voor met Zuyd ZUYD

Sebastiaan Phijffer Sebastiaan Phijffer Technische Bedrijfskunde

Ik vind het boeiend. Je werkt aan de verbetering van bedrijven. Mijn moeder heeft ook een eigen bedrijf, het is interessant om bedrijven te helpen.

Technische Bedrijfskunde

Op de middelbare school heb je elke dag veel lesuren. Hier heb ik soms maar twaalf uur per week. Je hebt heel veel vrijheid.

Voor Zuyd / 15


Kies bewust

Kies bewust

Jorn Smits

Nathalie Kooi

Ik vind alles een beetje leuk, dat is mijn probleem

Verkeerde keuze maken hoeft geen probleem te zijn

Topsport en topstudie: het kan samen!

+ + + Hier wil ik meer over weten + + +

Wil jij topsport en studie ook optimaal combineren, geef dit dan al vroeg bij de opleiding van jouw keuze aan. Studenten met een erkende topsportstatus kunnen namelijk aanspraak maken op een aange­ past onderwijsprogramma, afgestemd op het trai­ nings- en wedstrijdschema. Zij krijgen vanuit de opleiding een topsportbegeleider toegewezen die studieplanningen met ze maakt. Verder kijkt de begeleider mee naar mogelijkheden van individuele opdrachten, aangepaste roosters en afstandleren, waarmee studievertraging beperkt kan worden. Ook is in bepaalde gevallen financiële ondersteuning mogelijk. Heb je vragen over de regeling en de mogelijkheden? Dan kun je contact opnemen met Hans Gijsbers hans.gijsbers@zuyd.nl

12 / Meer 16 Voor met Zuyd ZUYD

Jorn handbalt op topniveau, in het eerste team van Limburg Lions en in het team van Jong Oranje en hij stu­ deert Fysiotherapie. Als topsporter krijgt hij bij Zuyd Hogeschool alle steun. Zoals bijvoorbeeld voorrang bij de indeling van groepen. De tophand­ baller heeft zijn sportambities met­ een aangekaart bij de kennismaking met de opleiding. “De opleiding kan dan al zaken aanpassen, dat scheelt tijd en stress.” Als hij met een groep klasgenoten aan een opdracht gaat werken, is het vooral een kwestie van agenda’s goed op elkaar afstemmen. En soms niet uitslapen om extra vroeg op school te zijn. “Het voordeel dat je als topsporter hebt, is dat je met veel activiteiten mag schuiven en aanpas­ sen. Maar voor de rest volg ik het­ zelfde programma als de rest.” Hij ziet zijn opleiding Fysiotherapie als z’n troefkaart. Handbalprofs verdienen namelijk minder dan voetbalprofs. “Als een handbalprof stopt, kan hij heus niet met pensioen”, lacht Jorn. Tegen die tijd kan hij zich met zijn carrière als fysiotherapeut bezig gaan houden. | FC

De Kunstacademie, dat was het. Dat zou ze gaan doen. Tot ze in vier havo zat. Toen dacht ze: ik ga toch maar naar de Vertaalacademie. Die oplei­ ding werd het, na haar eindexamen. Zes maanden later kwam ze erachter dat ook de Vertaalacademie niet helemaal was wat ze zocht. Nu is ze vierdejaars Technische Informatica, maar ‘ik weet nog steeds niet wat ik wil’. Het studiekeuzeverhaal van Nathalie Kooi. Lees en huiver. Vraag aan Nathalie (21): stel, je zou nog in vijf havo zitten. Zouden er dan dingen zijn waarvan je nu zegt: dat zou ik echt anders aanpakken? “Ik zou het niet weten.” Lachend: “Toen pakte ik het ook al heel goed aan, dacht ik. Ik wilde naar de Kunstacademie, dus ging ik naar de Open Dag. Ik ging de vooropleiding voor de Kunstacademie doen. Maar daar hamerden ze er zo op dat het zwaar zou worden, dat ik dacht: dat ga ik dus niet doen.” Eerst een test Frans, daar hield ze wel van. En ook van Engels, om dat goed te kunnen spreken, dat leek haar leuk. Dus werd het de Vertaalacademie. Maar dat bleek tegen te vallen. Toen na een half jaar de eerste punten kwamen, waren die niet al te best. Ze vroeg zich af of ze wel op de goede plek zat. Ze ging praten met de decaan van de

opleiding en die zei: “Als je twijfelt, kun je natuurlijk stoppen. Maar doe eerst een test op www.123test.nl en kom dan bij me terug.” Nathalie deed de test en besloot te stoppen. Ze ging niet terug naar de decaan. Glimla­ chend: “Dat was heel slecht van mij.” Overstappen In februari stopte ze met de Vertaal­ academie, en in september begon ze met de opleiding die ze nu volgt, Technische Informatica. In de tussen­ tijd werkte ze een paar maanden. Ze wilde niet stil blijven zitten op haar kamer, maar ze wilde ook niet te lang uit het studieritme zijn. Het overstap­ pen naar een andere studie was op zich niet zo ingewikkeld. “Een paar keer uit- en inschrijven op Studielink. Maar als je tijdens het schooljaar van de ene naar de andere studie switcht, is het misschien wel ingewikkelder.” Waarom koos ze voor Technische Informatica? “Ik wilde wel iets met computers doen, ik zat veel achter de computer, spelletjes, dat soort din­ gen. Pas na de eerste week van de opleiding dacht ik: shit, je moet ook programmeren!” Maar nu gaat het dus goed, want ze zit in haar vierde jaar. Of? “Ik zit in het vierde jaar, maar ik weet nog steeds niet wat ik wil. Ik vind alles een beetje leuk, dat is mijn probleem. Ik heb nog niks gevonden waar ik me volledig voor inzet.” | JC

Voor Zuyd / 17


Het werken in groepen is erg goed. Loop je de kantjes er vanaf dan spreekt de groep je hierop aan. Het is net als in het bedrijfsleven: je kunt niet verzaken

Op het hbo

Zo werk je op een hoge­ school 18 / Voor zuyd

Op de hogeschool zijn er heel andere lessen en werkvormen dan op de havo of het vwo. “Je krijgt in kleine groep­ jes veel meer persoonlijke aandacht.” Op een hogeschool ga je naar hoor­ college. Wat je dan doet, is luisteren in een grote collegezaal naar een docent of expert uit het bedrijfsleven. Saai, denk je misschien. Maar dat hoeft volgens Kelly Meisters (18), eer­ stejaars Verpleegkunde, helemaal niet. “Bij ons deden een ambulance­ verpleger en iemand met aids hun verhaal. Je werd er meteen in meege­ zogen, het was een superervaring.” Het zijn hoorcolleges die gericht zijn op de praktijk. Massaal Niet alle studenten zijn even positief over hoorcolleges. Ruwan Emonts (27), tweedejaars Commercieel Manage­ment: “Hoorcolleges zijn alleen nuttig als ze de leerstof aanvul­ len. Maar ik heb meegemaakt dat een docent de hele les uit een boekje opleest. Dat kun je thuis ook zelf doen.” Het is ook wennen dat hoorcolleges redelijk massaal zijn, zegt Mathijs Vestjens (18), eerstejaars Facility Management. “Het is met zoveel men­ sen lastig de aandacht erbij te hou­ den.” Ook zijn hoorcolleges niet altijd verplicht. Sommige leerlingen denken dat ze dus onbelangrijk zijn, merkte Kelly tijdens de Meet & Greet. “Maar waarom zouden er hoorcolleges zijn als ze niet zinvol zijn?” Actief In werkcolleges wordt de uitgelegde theorie verder uitgediept. Dit gebeurt

meestal in groepsvorm. Zuyd Hoge­ school staat bekend om de ‘pgogroepen’. Studenten nemen actief deel aan het leerproces. Bij Fysiothe­ rapie zijn er geen vakken meer, ver­ telt derdejaars Li-Juan Jie (20). “Bij ons is alles geïntegreerd in onderwijs­ groepen. Je leert niet alleen theorie, maar tegelijk hoe je een groep moet leiden.” Elk groepslid krijgt een bepaalde taak, vertelt Ruwan. “Als je de kantjes er vanaf loopt, word je daar door de groep op aangesproken. Zo gaat het er ook in het bedrijfsleven aan toe. Je bent gedwongen samen te werken en kunt niet verzaken.” Samenwerken Het voordeel van kleine groepjes is volgens Mathijs dat je veel meer per­ soonlijke aandacht krijgt. “We hebben een klas van twaalf studenten, die is opgesplitst in groepjes van vier met wie je samen aan een project werkt.” Er ontstaat zo ook eerder een band met je medestudenten. Of de samen­ werking leuk is, hangt wel af van of personen je type zijn, vindt Mathijs. “Het kan weleens botsen. Van de andere kant: daar leer je ook van. Je moet later ook samenwerken met mensen die je niet altijd liggen.” Zo leer je steeds meer theorie toepassen in de praktijk. Het kan zomaar al in het eerste jaar gebeuren dat je een presentatie geeft in een bedrijf. “We schrijven marketingplannen voor echte bedrijven”, vertelt Genevieve Custers (20), eerstejaars Commercieel Manage­ment. “Het is ontzettend leuk dat bedrijven er ook iets mee doen. Daar leer je enorm van.” | HvV

Ruwan Emonts Tweedejaars Commercieel Management

In een van de eerste hoorcolleges kwam een man met aids vertellen over zijn ziekte. Dan denk je: wow, dit is een vol­ wassen wereld. Zelfs de hoorcolleges zijn praktijkgericht Kelly Meisters Eerstejaars Verpleegkunde

Werkvormen in het hbo – Het hoorcollege. In een hoorcollege luister je samen met een grote groep studenten naar een verhaal van een docent of expert uit het bedrijfsleven. Vaak krijg je in colleges ook uitleg over de theorie van een blok of opdracht. – De pgo-groep. In een pgo-groep worden opdrachten in groepjes uit- gewerkt, waarbij iede­reen een actieve bijdrage moet leveren. Je bent voorzitter van het overleg of maakt notulen. Vaak worden deze opdrachten afgesloten met een presentatie op school of bij de opdrachtgever in een bedrijf. – De stage. Gedurende de hele onderwijsperiode kom je in contact komt met de praktijk. Je werkt enkele dagen in een bedrijf als ‘snuffelstage’ of in een leerbedrijf. Verderop in je studie neemt het praktijkgedeelte steeds meer tijd in beslag.

Voor Zuyd / 19


Studentenleven

Introducties Begin je studie met een goed gevoel

Feesten tot diep in de nacht. Dat is vaak het beeld van stu­ dentenintroducties. Zo’n ludieke start van je studententijd heeft echter een veel diepere betekenis. Daarom mag je de introductie niet missen, vinden studenten die het kun­ nen weten. “We willen dat eerstejaarsstudenten met een goed gevoel aan hun nieuwe studie beginnen”, zegt Fenne Geradts. Zij volgt de opleiding People and Business Management en is bestuurslid van de Stadsintroductie Sittard (SiS), dat elk jaar voor de studenten van de hogescholen Zuyd en Fon­ tys in Sittard een introductiedag organiseert. Je leert hier andere studenten van andere opleidingen kennen. “Dat voegt iets toe. Je krijg een breder perspectief.” Fenne heeft nog steeds vrienden die ze tijdens de introductie heeft leren kennen.

Op kamers of toch liever bij mams?

Patrick van Oosten

Wegwijs Hetzelfde verhaal hoor je in Heerlen en Maastricht. De INKOM in Maastricht duurt vier dagen; de introductie van de Heerlense Studenten Introductie (HSI) in Heerlen vijf. “Je ontdekt Zuyd, ontmoet andere studenten, we laten je Heerlen als studentenstad zien en je leert de studenten­ verenigingen Volupia en Woord & Daad kennen”, zegt Pim van Denderen, derdejaars student ICT en bestuurslid HSI. Je leert bovendien ouderejaars kennen, die je wegwijs maken binnen Zuyd en het studentenleven. “Onze ‘papa’s en mama’s’. Ook na de introductie kun je altijd bij ze terecht.” Studentenleven Hbo-studenten blijven vaak thuis wonen. Anique van Oudheusden, voorzitter van de werkgroep INKOM 2012, denkt dat de introductie toch ook voor deze studenten belangrijk is. “Ik merk dat zelfs studenten uit Maastricht tijdens de INKOM hun stad anders leren kennen. Van te voren kom je toch minder in aanraking met de vele stu­ dentenactiviteiten in de stad. Je maakt echt een nieuwe start.” Positief effect Zuyd Hogeschool ondersteunt de introducties. “Als hoge­ school vinden we sociale integratie belangrijk”, legt Kim Hulsen, specialist dienst Onderwijs en Onderzoek, uit. “Als je je prettig voelt in de stad waarin je studeert, levert dat een bijdrage aan je persoonlijkheid en je studie. Door de introductie krijg je een binding met de stad. En je gaat er anders naar kijken.” Dat beamen de drie studenten. Pim: “Het kleinschalige van Heerlen heeft bijvoorbeeld het voordeel dat je gemakkelijk andere studenten leert ken­ nen.” Geen ontgroeningen Bang dat je tijdens de introductiefeesten ‘ontgroend’ wordt, hoef je niet te zijn. “We doen gezellig, dus niks aan ontgroening”, reageert Pim. “Je bent vrij om zelf te bepa­ len waar je wel en niet aan meedoet”, zegt Anique. Het goede gevoel bij het studentenleven, zoals Fenne al zei, staat voorop. Daarom is de studentenintroductie onmis­ baar, naast de kennismaking met je opleiding. | FC

12 // Meer 20 Voormet Zuyd ZUYD

Op kamers hoort erbij

Dionne Peters Dionne Peters is thuis blijven wonen. Afgezien van een half jaar stage in Barcelona. Ze kan thuis en op kamers dus goed vergelijken. “Het heeft alle twee voor- en nadelen. Voor mij is het belangrijk familie en vrienden dichtbij te hebben. En als je maar een paar dagen les in de week hebt, vind ik het zonde daarvoor een kamer te huren.” Dionne treint op en neer tussen Echt en Maastricht. “Dat uurtje enkele reis valt wel mee.” Dat ze nog thuis woont, komt ook omdat ze thuis heel vrij is. “Regels zijn er natuurlijk altijd. Overal. Ook als je met studenten in een huis samenwoont moet je je aanpassen.” En één ding weet Dionne zeker: thuis wonen heeft een positief effect op de studieresultaten. “Op kamers word je sneller afgeleid.”

Thuis wonen is goed voor de studie

Patrick van Oosten woont in de stu­ dentenflat aan de Putgraaf in Heer­ len. Noodzakelijk, want hij komt uit Den Haag. Toch is hij blij dat hij deze stap heeft gezet. “De zelfstandigheid hoort erbij. Hier vind ik het leventje voor mezelf. Ik heb wel aan de vrijheid moeten wennen. Het is op de gang altijd gezellig.” Je moet de discipline hebben om te studeren. Nu komt hij in Heerlen meer toe aan studeren dan thuis. De rust heeft wel een keer­ zijde: als je niet bewust vrienden maakt, kan het eenzaam worden. “Juist daar­om moet je meedoen aan de introducties van de studentenver­ enigingen. Dan leer je snel anderen kennen.”

Op kamers

Thuis wonen

De pro’s Lekker eigen baas zijn. Je leert zelf­ standig wonen. Je eet altijd wat jij superlekker vindt. Als je je open opstelt, maak je snel nieuwe vrien­ den. Je verspilt minder reistijd.

De pro’s Gemakkelijk, want je schuift elke avond zo aan tafel. Je kunt heel geconcentreerd studeren. Goed­ koop. De ijskast is altijd gevuld, ‘gratis’. Thuis wonen is heel sociaal: je ziet je familie en vrienden elke dag.

De contra’s Het kost geld. Het ‘huishouden’ doen kost tijd: koken, opruimen, poetsen. Neem je een OV-weekend kaart, dan moet je op zondag rei­ zen, ook als de school pas maan­ dagmiddag begint. En: ben je gedisciplineerd genoeg om te stu­ deren als anderen in het studen­ tenhuis een feestje bouwen?

De contra’s 'Strenge’ regels van je ouders. Woon je wat verder weg, dan breng je elke dag een paar uurtjes in de trein door. Je mist het echte studentenleven. Voor jou slechts de stoere verhalen van je mede­ studenten daags erna. | FC

Voor Zuyd / 21


Zuyd in cijfers

Uit- of thuiswonend

Elk jaar schrijven zich ca. 4.000 nieuwe studen­ ten in bij Zuyd Hogeschool. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan en hoe ervaren zij de over­ gang naar en hun studie bij Zuyd? Enkele feiten en cijfers…

Geslacht

38 % Uitwonend

37 % Man 63 % Vrouw

62 % Thuiswonend

Leeftijd

Rapportcijfers

Rapportcijfers

Opvang en introductie

Studiebegeleiding

25 %

40 %

40 %

20 %

35 %

35 %

15 %

30 %

30 %

10 %

25 %

25 %

5%

20 %

20 %

15 %

15 %

10 %

10 %

5%

5%

0% 17

18

19

20

21

22

23

24

> 25

0%

0% <6

Vooropleiding universiteit hbo

Waar kom je vandaan? Buitenland

anders

Elders in Nederland

Noord-Limburg

havo

Zuid-Limburg

Oostelijke Mijnstreek vwo

7-8

8-9

<6

9 - 10

7-8

8-9

Ik ben ...

Ik ben ...

goed ontvangen door de medestudenten

goed ontvangen door de docenten

70 %

70 %

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

30 %

30 %

20 %

20 %

10 %

10 %

0%

0%

9 - 10

s ee en e

al

ns

n g di e e ll e o n vo e e m

m

ra

ee

on

ut

ee

ne

m

g di ns ll e e e vo e e m

s ee en e

al

ns

n g di e e ll e o n vo e e m

m

ra

ee

on

ut

ee

ne

m

g di ns ll e e e vo e e m

s

s

22 / Voor Zuyd

6-7

Midden-Limburg

Westelijke Mijnstreek

mbo

6-7


De week van

Wat staat je allemaal te wachten als student? Hoe ziet je week eruit? Amanda Doon (People and Business Management) en Lotte Felix (Social Studies) houden een dagboek bij. Een kijkje in het leven van een student.

Lotte Felix

Lotte Felix' (tweede van links) drukste dag van de week is woensdag. En niet alleen vanwege de studie. “Gelukkig heb ik lange tijd op donderdag vrij gehad”, zegt ze lachend.

Amanda Doon Amanda Doon (rechts) is in het eerste jaar van haar opleiding helemaal niks tegengevallen. “Het is echt snel omgegaan. Dat is meestal zo als je iets leuk vindt.” Behalve het vak statistiek, dat spreekt haar minder aan.

124 // Meer 2 Voormet ZUYD ZUYD

Maandag

Dinsdag

9:00 uur Vandaag projectwerk. We werken aan een adviesstuk over cultuurverandering bij Voda­ fone. Past goed bij de opleiding. Twee uurtjes overleg met de groep. Donderdag nog eens twee uurtjes.

9:00 uur Assessment. Simuleer een sollicitatiegesprek. Docent neemt rol van sollicitant op zich. Ik moet laten zien dat ik de vaar­ digheden beheers. Afwachten hoe de ‘sollicitant’ zich opstelt. 20:00 uur Met vriendinnen iets drinken in Heerlen. Het Pancratius­plein is leuk.

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8:10 uur Ik stap in Nuth op de trein. Ga naar een vriendin die in Rotterdam studeert. Vandaag heb ik namelijk vrij. Ik hoef nog niet op kamers. Heb het thuis veel te goed.

8:30 uur MTO; methode, techniek en onderzoek. Niet mijn ding. Vind dit lastig. We onderzoeken of de boete voor langstudeerders gevolgen heeft voor aankomende studenten.

9:00 uur Lange dag, college tot half een. Niet verplicht, maar ik probeer altijd te komen. De docenten willen je nog wel eens foefjes leren. Zeggen je wat wel en niet belangrijk is voor het tentamen. Daar heb je wat aan. 15:30 uur Fitness met een vriendin.

Zaterdag

Zondag

8:00 uur Hele dag werken bij Visser Chocolade. Ik heb hier ook mijn eerste stage gelopen. Han­ dig stage lopen in een bedrijf dat je kent. Anders kun je in 12 dagen niet veel doen.

10:00 uur Chilldag. 14:00 uur Met mijn vriend naar het voetballen… Na de wedstrijd gaan we met z’n tweetjes wat eten en nog naar de film.

Maandag

Dinsdag

9:00 uur Vandaag OT, onder­ wijsbijeenkomst met een tutor. Met mijn groepje werk ik aan een adviesrapport voor de stichting Pergamijn. Zo’n OT bijeenkomst duurt anderhalf uur.

11:00 uur Hoorcollege. Deze vin­ den vooral in de eerste vijf weken van een blok plaats. Dan volgt de toets. Dit is één toets voor alles wat je leert, dus niet per vak.

Woensdag

Donderdag

9:00 uur Vandaag gesprekstrai­ ning met rollenspellen. Ons be­ roep is met mensen werken, dat leer je niet uit boekjes. Daarom zijn deze trainingen belangrijk en leuk. 20:00 uur Vriendinnenavond. Allemaal meiden van de opleiding die in Maastricht wonen.

9:00 uur Vandaag niet naar school, maar thuis studeren. Als er toetsen zijn, meestal de hele dag. Verder hangt het van de groep af. Soms doen we in de groep alles samen, soms verdelen we het werk. Dan moet je thuis meer doen.

Vrijdag

Zaterdag

11:00 uur Met de klas een gesprek met onze studieloopbaanbege­ leider. Je leert feedback geven en kunt elkaar helpen. Je kunt ook individueel bij de studieloopbaan­ begeleider terecht. Ze maken echt tijd voor je vrij.

In het weekend doe ik niet veel. Vorig jaar ben ik gestopt met mijn studentenbaantje. Dacht dat het lastig te combineren zou zijn met school. Achteraf kan dat wel. Komend najaar wil ik weer iets zoeken, want ik kan best extra geld gebruiken.

Zondag

Voor Zuyd / 25


Kies bewust Interview met de auteurs van 'Studiekeuzegids. Help uw kind op weg'

Tips voor ouders Misschien denkt u als ouder af en toe: ‘wat ik ook zeg, er wordt toch niet naar me geluisterd.’ Dat gevoel kan ster­ ker worden naarmate het onderwerp zwaarder weegt. Het kiezen van een vervolgopleiding is bijvoorbeeld zo’n onderwerp. Dat is belangrijk en u wilt graag dat uw kind de goede keuze maakt. Kunt u daarbij helpen? Ja, dat kan. De vraag is hun al eens eerder gesteld. Soms krijg je het gevoel dat ouders zich wel heel druk maken over het wel en wee van hun kinderen. Nu hebben we hier een heel boek over het kiezen van een studie. Kan het niet wat relaxter? Annemiek van Kessel en Marion van Hoof, loop­ baanadviseurs en auteurs van het boek 'Studiekeuzegids. Help uw kind op weg' zijn niet uit het veld geslagen. “Ouders bemoeien zich toch met de studiekeuze van hun kinderen”, zegt Annemiek van Kessel. “Dan is het beter als ze het op een goede manier doen. En als ons boekje daar­ bij kan helpen …” Wat moet je als ouder vooral niet doen? Van Hoof: “Een kind iets door de strot duwen.” Van Kessel: “Je eigen onvervulde dromen via je kind waar proberen te maken. Niet alle Open Dagen met je kind afsjouwen. En als je meegaat, hou je dan wat op de achtergrond. Decanen worden gek van al die ouders die voortdurend vragen stellen. De kinderen zelf komen vaak nauwelijks aan het woord.” Is er een top vijf van dingen die je als ouder kunt doen om je kind te helpen? Van Kessel: “Stel het kind centraal. Het gaat om het geluk van het kind, niet om jouw voorkeuren als ouder. Dat is het eerste.” “Verder”, zegt Van Hoof, “moet je je realiseren dat je invloed hebt. Want die invloed is – bewust of onbe­

wust – groot. Precies benoemen hoe die invloed werkt is lastig, want dat verschilt van individu tot individu. Het is belangrijk om te weten op welke manier jouw kind de din­ gen die jij zegt oppikt. Is het een kind dat naar je luistert? Of is het een kind dat altijd de kont tegen de krib gooit?” Derde tip. “Probeer een manier te vinden om echt met je kind te praten. Niet op een strijdende of pusherige manier, maar probeer een volwassen gesprek aan te gaan.” Dat is soms nog niet makkelijk, want veel kinderen willen hele­ maal niet met hun ouders over hun studiekeuze praten. Enige creativiteit in dit opzicht is dus soms wel gewenst. Vierde tip. “Een kind kan lang niet alles alleen oplossen. Het is dus niet gek als ouders – zonder te drammen – informatie aandragen en met voorbeelden komen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: joh, als je in die en die richting denkt, dan kan je met een vriend van mij praten over zijn beroep. Of een dagje meelopen. Ouders hebben nu eenmaal meer ingangen.” Vijfde tip. “Begin op tijd, bijvoorbeeld aan het begin van het laatste schooljaar, zodat niet alle druk in die laatste paar maanden komt te liggen.” Belangrijke conclusie Misschien niet behorend tot de top vijf, maar wel een belang­rijke conclusie die Annemiek van Kessel en Marion van Hoof hebben getrokken tijdens het schrijven van hun boek: “Als het kan, moet een kind kiezen voor een beroep. Wat wil je later in je dagelijks leven gaan doen? Zoek daar­ bij een studie. Als je kiest voor een beroep, haak je niet zo vlug af. Dan ben je ook eerder bereid de minder leuke studieonderdelen voor lief te nemen.” Tot slot nog een aardige uitsmijter: “Arbeidsmarktkansen laten we bij een studiekeuze het liefst buiten beschouwing. Dat is een soort non-argument. Want als je op grond daarvan kiest, kies je niet voor je talenten.” | JC

Voor Zuyd / 27


Keuzeproces Kies bewust

Pubers en kiezen, gaat dat samen? Dat pubers soms lastig zijn, weet elke ouder. Dat dit ook te maken kan hebben met de ontwikkeling van het puber­ brein, is misschien minder algemeen bekend. De hersenen van pubers zijn namelijk nog volop in ontwikkeling. Die ontwikkeling loopt door tot het 25e levensjaar, zo blijkt uit onderzoek. Wat betekent dat voor een jongvolwassene die bijvoorbeeld moet kiezen voor een vervolgopleiding? En hoe kun je je het best opstellen, als ouder? Xandra Gielen is gezondheidspsycholoog en docent aan Zuyd Hogeschool. Behalve dat is ze moeder van vier kinde­ ren: schatjes van 14, 16, 19 en 21 jaar. Zij lijkt dus bij uitstek gekwalificeerd om zinnige dingen te zeggen over wat in het onderwijs vaak ‘het puberende brein’ genoemd wordt. Het brein van de puber De hersenen van pubers zijn dus nog volop in ontwikke­ ling. Maar wat betekent dat precies? Waarin uit zich dat? Xandra Gielen: “In onvoorspelbaarheid. In hevige emoties. In kiezen voor de kortetermijnbeloning en dus moeite hebben met langetermijnplanning. In het gevoelig zijn voor verleidingen. Op de eerste mooie lentedag zijn de hoorcollegezalen half leeg. Dan zitten ze allemaal op het terras. Dat is misschien wat gechargeerd gezegd, maar toch. Het uit zich ook in het feit dat pubers de mening van leeftijdgenoten belangrijker vinden dan wat thuis tegen hen gezegd wordt. Dat is ook goed zo, dat is onderdeel van het losmakingsproces. Zelf heb ik dat idee wel als gerust­ stellend ervaren, als ik te maken kreeg met een heel fel of brutaal kind. Dat ik tegen mezelf kon zeggen: dat is onder­ deel van het losmakingsproces.”

” 28 / voor ZUYD

Op de eerste mooie lentedag zijn de hoor­ collegezalen half leeg

Die dus moet kiezen voor een opleiding Wie enig besef heeft van de werking van een puberend brein, kan zich voorstellen dat het maken van een gefun­ deerde keuze voor een vervolgopleiding moeilijk is voor een puber. Xandra Gielen: “Dat is dus inderdaad verschrik­ kelijk lastig. Ze lijken veel te weten, maar missen de erva­ ringskennis. Ze vinden het moeilijk om zich de dingen concreet voor te stellen. Ze gaan af op de mening van vrien­den. Op Open Dagen kijken ze naar details, naar din­ gen die hen aanspreken. Ze laten zich niet zozeer leiden door feitelijke informatie, maar door gevoelsaspecten. Spreekt het gebouw me aan? Spreekt de sfeer me aan? Bevallen de studenten me? Zie ik mezelf hier rondlopen?”

En wat doe je, als ouder? “Belangrijk is, zegt Xandra Gielen, dat je als ouder geïnte­ resseerd bent als je kind bijvoorbeeld Open Dagen bezoekt. Praat met elkaar over de informatie die er gegeven is. Pro­ beer, uitgaande van de belevingswereld van je kind, ook naar het einddoel te kijken.” Vaak kiezen aankomende studenten voor een opleiding, maar je kiest ook voor een beroep. Als je Creatieve Therapie gaat studeren, word je dus creatief therapeut. Ga eens kijken in de praktijk, als dat kan, of zoek mensen op die er werken. Probeer het beroep zo concreet mogelijk te maken. Veel praten is sowieso belangrijk, maak daar tijd voor vrij. En voer dan geen veroordelende gesprekken, maar hou een open dialoog. Wat niet wegneemt dat het belangrijk is om als ouder grenzen aan te geven – ook als je veel tegenwind krijgt. “Heftig verzet is vaak een teken van onzekerheid, ze hebben behoefte aan grenzen. De ‘ouderwetse’ kennis van ouders is vaak gebaseerd op ervaring. Je hoeft die kennis niet op te dringen, maar je kunt ze wel aanreiken.” Het puberende brein en het onderwijs Uiteraard heeft de toegenomen kennis over het pube­ rende brein ook consequenties voor het onderwijs zelf. Binnen Zuyd Hogeschool bestaan twee netwerken – het netwerk Studieloopbaanbegeleiding en het netwerk Breinleren – die de kennis over het puberbrein versprei­ den. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op die kennis. “Het is bijvoorbeeld beter studenten meer structuur te geven, met een geleidelijk toenemende zelf­ sturing. We houden ook goed in de gaten waarom studen­ ten uitvallen en wat je eraan kunt doen.” De puberteit is een moeilijke, uitdagende fase. Maar, zegt Xandra Gielen, dat is niet het enige. “Pubers zijn vaak heel creatief, zonder gêne, zonder angst. Dat brengt risico’s met zich mee, maar het is ook heel inspirerend.” | JC

Het puberbrein laat zich niet leiden door feitelijke informatie

Voor Zuyd / 29


Wat kost studeren? De uitgaven Onderstaand overzicht van het Nibud geeft een reëel beeld. De kamerhuur kan natuurlijk nogal verschillen per studentenstad, en sommige studenten geven meer uit aan ontspanning. Het ligt eraan hoeveel dorst ze hebben! Maar dit zijn de bedragen waar je rekening mee moet houden. Wat geeft een student per maand uit? – € 341 aan huisvesting – € 152 aan boodschappen – € 84 aan de kosten voor studieboeken – € 48 aan vervoer (naast de OV-kaart) – € 130 aan ontspanning, uitgaan en sport – € 58 aan kleding – € 106 aan zorgverzekering – € 32 aan telefoon

De inkomsten Op de website van de DUO-IB-Groep, de uitvoeringsorga­ nisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs (www.ibgroep.nl), staan de inkomsten overzichtelijk bij elkaar. De studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit vijf onderdelen: een basisbeurs; een aanvullende beurs; een studentenreisproduct; een rentedragende lening en een collegegeldkrediet. In het collegejaar 2012-2013 bedraagt de basisbeurs voor uitwonende studenten € 266,23; voor thuiswonende studenten is dat bedrag € 95,61. Een aanvullende beurs bedraagt voor uitwonende studenten maximaal € 244,60 en is afhankelijk van het inkomen van beide ouders. Op de website van de DUO-IB-groep staat een handige reken­ hulp waarmee je kunt uitrekenen of je in aanmerking komt voor een aanvullende beurs en zo ja, hoe hoog die dan is.

Totaal: € 951 Het collegegeld voor 2012-2013 bedraagt €1.771,-. Dat komt neer op een bedrag van € 148,- per maand. Bron: Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

Met een studentenreisproduct reis je naar keuze in het weekend of door de week gratis met het openbaar ver­ voer. Basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreispro­ duct worden omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Je kunt Collegegeldkrediet aanvragen om het collegegeld te betalen. Over de lening moet rente betaald worden. Je kunt ook een rentedragende lening afsluiten: in 2012-2013 is dat maximaal € 285,70 per maand voor een uitwonende student. De terugbetaling van het geleende geld kan na afloop van de studie uitgesmeerd worden over een periode van 15 jaar. Lenen bij de overheid is beter dan lenen bij een bank, omdat de voorwaarden bij de overheid veel gunstiger zijn. In 2012 is het rentepercentage 1,39 procent. Per 1 september 2011 is de langstudeerdersboete inge­ voerd. Als je een bacheloropleiding doet, krijg je een jaar extra de tijd om te studeren tegen het normale wettelijk collegegeld. Na deze uitlooptijd ga je het tarief voor lang­ studeerders betalen: het wettelijk collegegeld plus € 3.063,- extra. | JC

A-Z

Praktisch

Wat betekent dit? Wie een hbo-opleiding gaat volgen, krijgt te maken met allerlei nieuwe begrippen. Een korte uitleg…

Bachelor-masterstructuur Het hoger onderwijs is verdeeld in twee fases: een bachelorfase en een masterfase. In het hbo duurt een bacheloropleiding vier jaar, aan de universiteit drie jaar. Na de bachelorfase komt de masterfase en die duurt, zowel in het hbo als aan de universiteit, minimaal een jaar. Na het afronden van de oplei­ ding ontvang je een bachelor- of mastergraad.

Decaan In het voortgezet onderwijs: een schooldecaan helpt een leerling bij het studiekeuzeproces. In het hbo: een studentendecaan begeleidt een student die door privé-omstandigheden moeilijkhe­ den ondervindt bij zijn studie.

ECTS ECTS staat voor European Credit Transfer System. ‘European Credit’ is in feite een ander woord voor ‘studiepunt’. Een studiejaar komt overeen met 60 European Credits of studiepunten.

Major Opleidingen in het hoger onder­ wijs bestaan uit majors en minors. De major is de basis van je oplei­ ding, de ‘hoofdrichting’ die je volgt.

30 / Voor Zuyd

Minor Een minor is een keuzeonder­ deel waarmee je je opleiding een persoonlijke ‘touch’ kunt geven. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een verdiepende minor waarin je jezelf verder specialiseert in je eigen vak­ gebied of voor een verbredende minor waarin je kennis opdoet van een ander vakgebied. Een minor hoef je niet te volgen binnen je ei­ gen opleiding: je kunt ook een mi­ nor volgen bij een andere opleiding van je eigen hogeschool of – met toestemming van de examencom­ missie – bij een hoger onderwijsin­ stelling elders in de wereld.

Numerus fixus ‘Vastgesteld aantal studieplaat­ sen.’ Als voor een opleiding een nu­ merus fixus geldt, mag die oplei­ ding niet meer dan een vastgesteld aantal studenten aannemen. Zijn er meer aanmeldingen, dan wordt er meestal geloot. Prestatiebeurs De studiefinanciering voor hbo en universiteit (basisbeurs, aanvullen­ de beurs en studentenreisproduct) wordt uitbetaald in de vorm van een prestatiebeurs. Haal je binnen de diplomatermijn je diploma, dan wordt je prestatiebeurs omgezet in een gift. Anders moet je de pres­ tatiebeurs terugbetalen.

Propedeuse De propedeuse is het eerste jaar van je studie. De wet zegt dat dit jaar ‘oriënterend, selecterend en verwijzend’ is. De opleiding kan jou na het eerste jaar een bindend studieadvies opleggen. Je krijgt dan advies of je mag doorgaan met de studie. Studielink Studielink is de landelijke centrale website waar je je aanmeldt voor een universiteit of hogeschool.

Studieloopbaanbegeleider Bij een studieloopbaanbegeleider kun je tijdens je studie terecht met vragen over je studie, je leerstijl of je persoonlijke studievoortgang. Omdat een studieloopbaanbege­ leider op den duur weet waar je goed en minder goed in bent, kan hij of zij je goed adviseren bij de keuzes die je tijdens je studie moet maken. Studiepunt Een studiepunt is een maat die de zwaarte van een (deel van de) opleiding aan een hogeschool of universiteit aangeeft. Een stu­ diepunt staat voor 28 uur studieinspanning; een studiejaar komt overeen met 60 studiepunten.

Voor Zuyd / 31


Waarom een Mac voor je studie? Met een Mac wordt studeren nog plezieriger! Dankzij het meest geavanceerde besturingssysteem ter wereld is de Mac niet alleen uiterst krachtig, maar ook heel makkelijk in het gebruik. Bij ivizi ontvangen studenten en docenten extra voordeel. Kom dus snel langs bij één van onze filialen!

Maastricht: Wycker Brugstraat 30, Kemenadeplein 33 Heerlen: Saroleastraat 45b • Venlo: Vleesstraat 75 www.ivizi.nl • info@ivizi.nl • 043 352 0 352 TM en © 2011 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo en MacBook Air zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Voor Zuyd 2012-2013  

Magazine van Zuyd Hogeschool voor havo- en vwo-scholieren, om hen op weg te helpen de juiste studiekeuze te maken. In 'Voor Zuyd' vertellen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you