Page 1

ŠKOLSKÁ KRONIKA Šk. r. 2017/2018

2.ŠTVRŤROK ZŠ SNP GALANTA


Divadelné predstavenie v SND Bratislava Čarovná flauta a iné kúzla Dňa 28.11.2017 sa žiaci 2.C a 3.B zúčastnili v novej budove SND v Bratislave predstavenia od Wolfganga Amadea Mozarta Čarovná flauta a iné kúzla. Predstavenie predostrelo deťom priehrštie fantázie a čarovných kúziel, ako to už v detských predstaveniach v SND býva zvykom. Zábavné, vtipné a výchovné vstupy rozprávača sa prelínali so scénami z opery. Rozprávač interaktívne zapájal detských divákov do deja, čo deťom umožňovalo udržiavať pozornosť a tiež naučiť sa niečo nové o hudbe, hudobných nástrojoch, opernom divadle, orchestre a dirigentovi. Počas deja putoval princ Panini, ktorý spolu s detským divákom a Papagenom hľadali princeznú Taminu, pričom spolu premohli zlého draka. Čarovná flauta nás presvedčila, že i operné predstavenie môže byť zábavné.


„ŽIVOT JE ŠANCA MAŤ RÁD“ MŠVVaŠ SR aj tento rok zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017. Zo 156 uchádzačov bolo napokon 20 úspešných. K nim patrila aj naša ZŠ na Sídlisku SNP v Galante. Škola projektu požičala časť textu zo známej piesne skupiny Elán Ôsmy svetadiel a nazvala ho „Život je šanca mať rád“. Témou projektu bola prevencia rizikového správania - násilie, šikanovanie, agresivita, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, zneužívanie a obchodovanie s ľuďmi. 13 aktivít projektu rozvrhnutých na obdobie troch mesiacov sa realizovalo od septembra do konca novembra 2017. Zapojili sa žiaci aj pedagógovia. Pedagógovia absolvovali workshop zameraný na prevenciu rizikového správania. Na 1.stupni sa realizoval preventívny program Druhý krok, ktorý bol zameraný na zvládanie agresie, hnevu, vytváranie vzťahov v kolektíve. Na školskom dvore si žiaci pozreli praktické ukážky činnosti polície – ukážky policajnej výstroje a výzbroje, vybavenie zásahového vozidla, videli zaisťovanie stôp, vyskúšali si chôdzu s opileckými okuliarmi, pozreli si prácu psovodov. Podujatie pripravilo OR PZ v Galante. Naň nadväzovala súťaž tried „Správaj sa bezpečne“. „Stužkový beh priateľstva“ posilnil okrem telesného zdravia žiakov, aj pocity spolupatričnosti, pomáhania si a tolerovania sa navzájom. Svoje vzťahy s priateľmi žiaci vyjadrili aj výtvarne. Na 2.stupni žiaci pátrali po národoch a národnostiach žijúcich v našom meste. Tvorili výtvarné práce, popisovali a zachytávali osobitosti toho ktorého národa. V rámci prevencie extrémizmu, obchodovania s ľuďmi, absolvovali besedy. Navštívili pamätník holokaustu v Galante, najstarší žiaci Múzeum holokaustu v Seredi a Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Záverečná školská konferencia bola prehľadom výsledkov úsilia žiakov, ich prezentácií, projektov a výtvarných prác. Zúčastnili sa jej hostia primátor Mesta Galanta Peter Paška, vedúca oddelenia spoločenských služieb Lívia Gešková, historik Jozef Urminský, členka ŽNO Agneša Leichtová, psychologička CPPPaP v Galante Hentrieta Popluhárová a spevák Peter Fahn. Prednáška pána Urminského bola dôstojným úvodom do problematiky osudov židovského obyvateľstva a holokaustu. Žiaci v prezentáciách hovorili o Galante, jej histórii v súvislosti s osudmi jej obyvateľov, podelili sa o dojmy zo sledovania filmu Denník Anny Frankovej. Prezentácie umocnil spev Petra Fahna, v podaní ktorého si prítomní vypočuli hebrejskú pieseň Sma Jisrael. Pani Leichtová priniesla a vysvetlila význam niektorých predmetov spojených so židovskou


kultúrou /kipa, maces, menora ai/. Vďaka predsedovi ŽNO Vojtechovi Fahnovi mohli všetci prítomní ochutnať potravinu spojenú so židovským sviatkom Pesach – maces. Účastníci konferencie si pozreli krátky film, ktorý škola natočila. Žiaci sa v ňom vyjadrovali k otázkam extrémizmu, jeho prejavov a hrozieb, ktoré z neho vyplývajú. Posledná časť konferencie bola venovaná spolužitiu Slovákov a Maďarov, ako významnej národnostnej menšine žijúcej v našom meste. Okrem interaktívnej prezentácie si žiaci zorganizovali malý tanečný dom a naučili sa tancovať čardáš. Záverečná Haleluja so slovenským textom Petra Fahna postavila zo sedadiel všetkých žiakov a spoločne spievaný refrén dal bodku za úspešným projektom. E.Danková


ŠALIANSKY MAŤKO 2017 Dňa 1.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti - Šaliansky Maťko. Súťaže sa zúčastnilo 20 prednesuchtivých žiakov 1. i 2. stupňa. Porota, ktorú tvorili pani učiteľky Vlasta Kasalová, Zuzana Frivaldská, Slavka Adamčíková, si vypočula rôzne známe i menej známe povesti. Žiaci súťažili v 3 kategóriach. V 1. kategórii/2.-3.ročník/ sa umiestnili: na 1.mieste Matej Soldán /3.C/, na 2.mieste Sofia Červeňanská /3.A/, na 3.mieste Romana Psotová /3.A/. V 2.kategórii /4.-5.ročník/ sa na 1.mieste umiestnil Andrej Hartl/5.A/, na 2.mieste bol Dávid Józsa/4.B/ a na 3.mieste Noel Lencsés/4.A/. V 3.kategórii /6.-7.ročník/ sa umiestnili na 1.mieste Simona Hollóšiová/7.C/, na 2.mieste Bianka Regenová/6.B/, na 3.mieste Martina Babicová/7.C/. Žiaci M. Soldán a A. Hartl sa následne zúčastnili okresného kola tejto súťaže, kde obsadili 2.miesto - M. Soldán a 3. miesto - A. Hartl. Všetkým blahoželáme.


Koncert skupiny Trinity 1. decembra 2017 sa žiaci 2.B triedy zúčastnili v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante interaktívneho koncertu Kamarátov z Trinity. Hoteloví maskoti so svojou moderátorkou pripravili pre deti zábavné tanečné dopoludnie. Postavičky Čľupko, Hopko, Skalko, Vlnka, Svetluška a Ozvenka predstavili svoje piesne a vtiahli deti do tancovania, spievania a zábavy. Celý program bol motivovaný príbehom postavičiek, ktoré pripomínali, prečo je dôležité jesť veľa zeleniny a ovocia. Akcia, na ktorej boli deti zo sociálnych domov z celého okresu, prispela k poznaniu našich žiakov, že všetky deti sa môžu spolu hrať, zabávať, spievať, tancovať, a to všetko s dobrou náladou a veľkou dávkou empatie a tolerancie.


Mesto, v ktorom žijem – minulosť, súčasnosť a budúcnosť Mesto Galanta aj v roku 2017 zverejnilo výzvu mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na financovanie projektov podporujúcich oblasť „Vzdelávanie a výchova mládeže – školstvo“. ZŠ Sídl. SNP Galanta sa do výzvy zapojila s projektom pod názvom Mesto, v ktorom žijem – minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Cieľom projektu bolo rozšíriť poznatky žiakov o meste Galanta, ktoré v si v tomto roku pripomína 780. výročie prvej písomnej zmienky. Pripomenúť si minulosť prostredníctvom dejín, významných osobností, pamiatok, muzeálií. Zároveň sa zamyslieť aj nad budúcnosťou mesta, zistiť, čo mladým ľuďom v meste chýba a ako si ho do budúcnosti predstavujú, dať im možnosť zapojiť sa do jeho rozvoja a hlavne pripomenúť im, že onedlho aj oni budú tí, ktorí sa tom, aké bude mesto Galanta, budú a môžu podieľať. Projekt prebiehal v niekoľkých častiach počas mesiacov september – december 2017 a na jeho realizácii sa podieľali vyučujúci a množstvo žiakov druhého stupňa , všetky vekové skupiny, keďže projekt bol zameraný na predmety geografia, dejepis, slovenský jazyk, výtvarná výchova, výchova umením, občianska náuka a informatika. Kým počasie prialo, počas prvých jesenných mesiacov, žiaci absolvovali geografické a dejepisné vychádzky po meste, ktorých cieľom bolo oboznámenie sa s miestnou krajinou, orientácia v meste, oboznámenie sa s názvami ulíc, pamiatkami a inštitúciami mesta. Inštitúcie, pamiatky, ulice a ich vzhľad v minulosti priblížili na besedách žiakom Mgr. Marián Babirát zo Štátneho archívu v Bratislave a pán Juraj Pekarovič, znalec miestnej histórie a dlhoročný kronikár mesta Galanta, ktorý opäť prijal ponuku na spoluprácu s našou školou a prezentoval vzácne pohľadnice Galanty v minulosti zo svojho súkromného archívu. V rámci hodín výtvarnej výchovy žiaci vytvorili krásne výtvarné práce na tému Galanta v minulosti, na ktorých dominovali už neexistujúca kaplnka a synagóga, ale aj stále aktuálny neogotický a renesančný kaštieľ v podobe z minulosti aj prítomnosti. Zaujímavé boli aj výtvarné práce, ktoré žiaci vytvorili ako vízie budúcnosti v meste, ale prezentovali na nich aj miesta, ktoré im v našom meste chýbajú. Výstava žiackych výtvarných prác, obohatená o skvelé literárne práce žiakov, v ktorých spomínali na Galantu so svojimi starými rodičmi, či veršovali o Galante, alebo vymysleli sci-fi príbehy o budúcnosti, bola nainštalovaná najskôr v priestoroch MsÚ v Galante a potom prevezená do priestorov školy, aby sa so žiackymi prácami mohli oboznámiť zamestnanci MsÚ, ako aj obyvatelia mesta a v neposlednom rade aj žiaci školy a rodičia. Atmosféru čias


minulých dokresľovali aj fotografie a listiny zo súkromných rodinných archívov žiakov, ktoré skenovali na hodinách informatiky. V rámci hodín informatiky žiaci vytvorili aj prezentácie na tému: Mesto Galanta, čo mi chýba v mojom meste?. Keďže cieľom projektu bolo aj to, aby žiaci svoje predstavy predniesli predstaviteľom mesta a MsÚ, požiadali sme zástupcov MsÚ, aby sa zúčastnili besedy na škole na túto tému. Milo nás prekvapili, pozvali nás do priestorov MsÚ a vzniklo z toho jedno skvelé podujatie. Podujatia sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníka, autori prezentácií a literárnych prác. Na pôde MsÚ nás privítal pán metodik školstva a vedúci jednotlivých oddelení, náčelník MsP a aj sám pán prednosta a pán primátor. Beseda bola zahájená p. primátorom a vedená ako zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pán primátor predstavil žiakom zástupcov mesta a tí im v skratke priblížili náplň práce jednotlivých oddelení. Následne im autori literárnych prác svoje práce predniesli a čakal nás hlavný bod programu. Autori prezentácií prezentovali, čo sa im v meste páči, čo im chýba a aj svoje návrhy na vylepšenie a ďalší rozvoj mesta. V závere sa pán primátor, ktorý si evidoval všetky pripomienky a návrhy, vyjadril ku každej prezentácii alebo vyzval kompetentného vedúceho odboru. A tak žiakom spoločne ozrejmili, že mnoho ich návrhov sa onedlho stane skutočnosťou alebo sa nechali návrhmi inšpirovať. K niektorým návrhom sa vyjadrili zamietavo, ale žiakom aj objasnili, prečo sú tieto návrhy nereálne v našom meste. Každý autor prezentácie, literárnej či výtvarnej práce bol odmenený. Záverom tohto obojstranne inšpiratívneho dopoludnia bola prehliadka MsÚ pod vedením (a s výkladom) vedúcich oddelení. Keďže naplánovaných podujatí bolo mnoho a téma sa týkala aj histórie mesta, obrátili sme sa s návrhom na spoluprácu aj na Vlastivedné múzeum v Galante. Zamestnankyne múzea pre nás vymysleli hru Mám rád múzeum. Táto hra pozostávala z dvoch častí. Ešte pred hrou, si deti pozreli múzeum aj s výkladom. Potom prišla na rad hra. V prvej časti boli otázky, ktoré boli zamerané na Galantu. V druhej časti umiestňovali žiaci na mapu múzea obrázky exponátov. Ak si nepamätali správne umiestnenie, mohli si ísť niektorú časť múzea na pár sekúnd prezrieť. Z exponátov mali označiť tie, ktoré sa týkali Galanty. Žiakom sa hra nesmierne páčila, víťazi si odniesli diplom a všetci žiaci sladkú odmenu. Záverom projektu bol zábavno-vedomostný kvíz nazvaný menom projektu, kde žiaci v jednotlivých družstvách zúročili vedomosti získané v jednotlivých častiach projektu. Každé družstvo tvoril vylosovaný žiak z 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka, keďže každý z nich absolvoval iné podujatie z projektu. Kvíz obsahoval fakty alebo mýty o Galante, určovanie známych osobností, puzzle a následné zisťovanie historických budov v minulosti a súčasnosti, identifikovanie funkcie historických predmetov z rodinných zbierok, preverenie poznatkov o názvoch ulíc v meste a základných informáciách o meste. Každý člen družstva nakoniec podľa umiestnenia získal hodnotnú knižnú odmenu. 3


družstvá povzbudzovali žiaci 5. ročníka, ktorí tiež odchádzali bohatší o nové informácie. Kvízom sme sa rozlúčili s úspešným projektom, ktorý veríme, že bol prínosom pre všetkých zúčastnených a niektoré jeho časti inšpiráciou k znovu zrealizovaniu. Lebo: „Rodisko je bod, z ktorého vedie priamka každého z nás. Jeho vnímanie a poznanie si berieme so sebou po celý život. Učíme sa, získavame nové informácie a odovzdávame ich novej generácii. Práve táto skutočnosť nás núti nezabudnúť.“

Mgr. Daniela Melayová


Vianočné vystúpenie Dňa 18.12.2017 žiaci 3. a 4.ročníka základnej školy navštevujúci 7.odd. ŠKD vystupovali s pásmom vianočných pesničiek a básničiek. Program bol v závere spestrený moderným tancom. Žiaci našej školy týmto veselým program obohatili predvianočnú atmosféru v našom meste. Predstavenie sa uskutočnilo v rámci vianočných trhov na námestí pred Mestským úradom v Galante.


Vianočné posedenie pre starých rodičov Žiaci 7.oddelenia školského klubu detí pod vedením p. vychovávateľky pripravili v rámci prejavu úcty k starým rodičom kultúrne pásmo. V mesiaci november pripravili milé darčeky ,vyrobili pozvánky, s radosťou nacvičili pásmo plné básni, piesni a tancov pre starých rodičov. Dňa 8.decembra 2017 sa uskutočnilo milé posedenie v školskej jedálni so starými rodičmi, na ktorom žiaci s úsmevom na tvári odprezentovali kultúrny program, odovzdali darčeky a pozvali starých rodičov k vianočnému pohosteniu. Vianočné koledy, vôňa vianočných koláčikov a punču prilákala medzi deti aj Mikuláša so Snehulienkou s plným vrecom darčekov. Očká detí sa rozžiarili, starí rodičia zaspomínali a Mikuláš odovzdal deťom sladké balíčky. Starí rodičia a rodičia žiakov boli veľmi vďační deťom za ich pozvanie. Príjemná atmosféra, radosť a dojatie bolo vidieť na nejednom lesklom oku a úsmeve na tvári.

Školská Kronika  

ZŠ SNP Galanta 2. štvrtrok 2017/2018

Školská Kronika  

ZŠ SNP Galanta 2. štvrtrok 2017/2018

Advertisement