9/10 Fajnovinky č.4

Page 1

FAJNOVINKY NEPREHLIADNITE! Minister nás pochválil Váš pohľad na dianie v škole Známe rubriky ešte raz Predprázdninová zábava Kupónik šťastia

Školský štvrťročník, Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, 965 01 Ţiar nad Hronom Škol. rok: 2009/ 2010, ročník: V., č. 4


OBSAH

Editoriál ......................................................................................................... str. 3 Čo ste možno ne/vedeli o učiteľoch... alebo Predstavujeme výchovnú poradkyňu ..................................................................................................... str. 4 Minister je vzácny hosť ................................................................................ str. 5 Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy .......... ............................. str. 6 - 11 Liga zdravia ................................................................................................... str. 12 Škola plná talentov ............................ ........................................................ str. 13 Naša anketa ................................................................................................. str. 14 Stojí to za to .......................................................................................... str. 15 - 16 Fantázia nepozná hranice .................................................................... str. 17 - 18 Páli vám to? ................................................................. ................................ str. 19 Pobavme sa ............................................................................................str. 20 - 21 Dajte si testík ............................................................................................... str. 22 Určite nemusíte vedieť, že ...................................... ........................... ...... str. 23 Kupónik šťastia ............................................................................................str. 24

2


Editoriál

EDITORIÁL Milí naši čitatelia! Teória relativity platí. Vedci to vedia, my len tušíme. Hmlisto si uvedomujeme, ţe krásne dni neuveriteľne rýchlo letia a tie zlé sa len pomaly vlečú. Tento problém nás asi čaká aj v najbliţšom období. Onedlho budeme všetci netrpezlivo odrátavať dni zostávajúce do konca školského roku a tešiť sa na vytúţené letné prázdniny. Veríme, ţe chvíle čakania na „posledné zvonenie“ vám spríjemní aj náš časopis. Prvýkrát v jeho päťročnej existencii vďaka usilovnej práci našich redaktorov vychádza aj štvrté číslo. Dúfame, ţe kaţdý si v ňom nájde niečo, čo ho zaujme a pobaví. V mene celej redakcie vám tento raz prajem nielen príjemné chvíle strávené pri čítaní Fajnoviniek, ale aj „zaláskovaný“ máj (nezabudnite ani na mamičky), úspešný záver školského roku a hlavne dlhé, krásne, nezabudnuteľné prázdniny. M. Schultzová

REDAKČNÁ RADA Pedagogický nadhľad: Šéfredaktor: Zástupca šéfredaktora:

PhDr. Marcela Schultzová Mária Šarköziová (7. C) Agneska Grolmusová (7. C)

Redaktori:

Barbora Beňová (5. A) Viktória Beňová (5. A) Lucia Bezáková (5. A) Marianna Gelienová (5.A) Lenka Hrčková (5. A) Nikola Kukanová (5. A) Simona Repiská (5. A) Daniela Riesová (5. A) Natália Stribulová (5. A) Milena Glézlová (5. C) Monika Králová (5. C) Ema Rudinská (5. C) Martina Bučková (7. C) Nikola Gottasová (7. C) Ondrej Szarvas (7. C) Kajetána Zvarová (8. A) Andrea Beňová (9. A) Dana Botková (9. A) Marek Dérer (7. C) Michal Sedliak (7. C) Matej Valo (7. C)

Grafická úprava:

Tlač:

A print, PhDr. Ján Lazár 3


Čo ste možno ne/vedeli o učiteľoch

ČO STE MOŢNO NE/VEDELI O UČITEĽOCH Výchovná poradkyňa Mgr. Lýdia Futáková R: Ste triedna deviatakom. Aký máte s nimi vzťah, bude Vám za nimi smutno, keď odídu? Vzťah mám s nimi veľmi dobrý, veď za tých päť rokov sa uţ dobre poznáme. Sú milí, rozumní a je s nimi aj zábava. Určite mi bude za nimi smutno a budem na nich rada spomínať. R: Ako dlho vykonávate funkciu výchovnej poradkyne? Čo vlastne táto práca obnáša? Výchovnou poradkyňou som uţ od roku 1998. Náplňou mojej práce je riešenie konfliktov a problémov s učením či správaním. Spolupracujem s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Pomáham ţiakom aj pri výbere povolania a vybavujem prihlášky na stredné školy. R: Tešíte sa na letné prázdniny? Ako si predstavujete ideálnu dovolenku? Na prázdniny sa veľmi teším, lebo je to obdobie, keď môţem byť dlhší čas so svojou (zatiaľ jedinou) vnučkou Gretkou, ktorá býva v Bratislave. Ideálna dovolenka? Rada čítam, obdivujem historické pamiatky a najradšej navštevujem veľké nákupné centrá. Mám rada obchody, nákupy a rušný veľkomestský ţivot. R: Čo najradšej robíte vo voľnom čase? Najradšej asi čítam (knihy, noviny, časopisy), oddychujem na chalupe v Slaskej a hoci je to neobvyklé, rada ţehlím. (Čo dodať? Rešpekt! Pozn. red.) R: Sledujete v televízii súčasné slovenské seriály? V podstate pravidelne pozerávam seriál Panelák na JOJ-ke. Ale veľmi ma bavia tanečné súťaţe, takţe pozorne sledujem Let´s Dance na Markíze. Samozrejme, ţe mám aj svojich favoritov. Je to dvojica Peter Modrovský a Nela Pocisková. R: Ktoré ročné obdobie máte najradšej a prečo? Najradšej mám leto, lebo len vtedy si môţem naozaj dostatočne oddýchnuť. R: Veríte na horoskopy? Aké ste znamenie zverokruhu? Horoskopy si zo zvedavosti čítam kaţdý deň, ale celkom im neverím, beriem ich skôr ako zábavu. Zaujíma ma hlavne oblasť zdravia. Narodila som sa v znamení Leva. R: Máte vodičský preukaz, šoférujete? Vodičák nemám a ani po tom netúţim. Asi by som sa šoférovania trochu bála. R: Keby ste sa teraz mali rozhodnúť, vybrali by ste si znova povolanie učiteľky? Áno, toto povolanie je krásne. Len by som chcela mať ţiakov, akí boli predtým, pred pár rokmi. Dnešné deti sú príliš lenivé, arogantné a zlomyseľné. R: Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám mnoho pracovných i osobných úspechov. A. Grolmusová, M. Šarköziová (7. C) 4


Minister je vzácny hosť

MINISTER JE vzácny hosŤ alebo POCHVALA POTEŠÍ V piatok 9. apríla 2010 zavítala do našej školy skutočne vzácna návšteva. Na pracovné stretnutie k nám prišiel minister ţivotného prostredia JOZEF MEDVEĎ. Náš projekt Zelená škola zaujal aj „najvyššie kruhy“, čo znamená, ţe je naozaj úspešný. Pán minister dodrţal časový plán a so svojimi spolupracovníkmi dorazil okolo desiatej. Privítal ho pán riaditeľ a členovia projektu Zelená škola. Potom nasledovala prehliadka rôznych ekologických a environmentálnych aktivít. Navštívil triedu pani učiteľky Maruškovej a multimediálnu učebňu, kde sa prezentovali chemické pokusy. Pre druhákov ich pripravila pani učiteľka Hrončeková s členmi krúţku Mladý chemik. Pokusy boli zamerané na skúmanie vody a jej vlastností. Potom si pán minister prezrel ekokútik na chodbe a rozprával sa s členmi ekohliadok. Následne sa presunul do školskej jedálne. Aby jeho cesta splnila ekologické zameranie, bol poverený špeciálnou úlohou – musel v našom ekoparčíku zasadiť mladý javor. Potom uţ nasledovala beseda s vybranými ţiakmi zo všetkých tried našej školy. Pán minister sa prihovoril deťom, ktoré predstavujú našu budúcnosť, a preto sa musia učiť láske a úcte k prírode. Všimli sme si, ţe otázky kládli hlavne mladší ţiaci. Ţeby tí starší mali trému? Alebo sa hanbili? Nikto sa teda nespýtal na revitalizáciu Tatier, problém pezinskej skládky, separovanie odpadu, či spoločné projekty ministerstva školstva a ţivotného prostredia... Ale dozvedeli sme sa, ţe pán minister pochádza z Banskej Bystrice, pôvodným povolaním je finančník a ţe má veľmi rád prírodu. Na záver návštevy vpísal pochvalu do kroniky školy. Ako prejav vďaky a uznania nám venoval knihu (je to niečo mimoriadne, lebo je fakt obrovská!) a od nás si tieţ prevzal symbolický darček na pamiatku. Veríme, ţe sa u nás cítil príjemne. Redakcia 5


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

VŠIMLI SME SI alebo Vyberáme z diania školy Angličtina v rozprávke Ţiaci druhého stupňa vo februári navštívili MsKC, kde si pozreli divadelné predstavenie. Bola to rozprávka o Červenej čiapočke. Vravíte si, ţe nič nové na svete? Tak moţno neviete, ţe tento známy príbeh bol zmodernizovaný a text i pesničky boli v angličtine. Červená čiapočka je v tejto verzii mierne nesvedomitá ţiačka. Nenaučila sa na písomku z prírodopisu, a tak zavolala učiteľke, ţe do školy nepríde, lebo má chorú babičku. Aby jej slová boli aspoň sčasti pravdivé, šla starkú navštíviť. Obdivovala jej nové oblečenie a voňavku Chanel. No mohla tušiť, ţe je to vlk, ktorý nedávno zoţral babičku?! A tak rovnaký osud stihol aj ju. Ale horár videl, čo sa stalo a zachránil situáciu. Spiaceho vlka rozpáral a vybral mu z brucha babičku aj Červenú čiapočku. Namiesto nich mu tam zašil kamene. Keď sa vlk zobudil, šiel sa k potoku napiť. Keď sa naklonil, kamene ho preváţili, spadol do vody a utopil sa. Happy end. Predstavenie sa nám páčilo. Najlepšie boli asi pesničky, ktorými bola rozprávka doplnená. Príbeh bol zaujímavý a smiešny. Niektorí mladší spoluţiaci moţno všetkému nerozumeli, ale mohli si obsah ľahko domyslieť. Dôleţité je, ţe sme si precvičili angličtinu a zabavili sme sa. K. Michalcová, A. Roglová (7. C) Boj za správnu vec Viete, aký je rok? Ţe 2010? To je predsa jasné! Ale je to aj Rok boja proti chudobe a biede. Aby sme si bliţšie priblíţili tento celosvetový problém, vo februári zavítal do našej školy dobrovoľník z organizácie UNICEF. (Ak ste si na základe názvu mysleli, ţe ideme chváliť Chucka Norrisa, máte smolu...pozn. red.) Vybraní ţiaci zo všetkých tried druhého stupňa sa na prednáške dozvedeli o ţivote najchudobnejších ľudí v Afrike a v rozvojových krajinách. Mnohí bývajú v chatrčiach, majú nevyhovujúce hygienické podmienky a trpia chorobami, lebo nemocnice sú slabo vybavené. Čiastočnú pomoc pre nich predstavujú kartičky poukáţky, ktoré môţu pouţiť podľa potreby na jedlo, oblečenie a pod. M. Sedliak (7. C) Naj triedna akcia Ešte nikdy sa nám nezdala triednická (troj)hodina taká skvelá ako vtedy, keď sme mali valentínsku diskotéku. Väčšina ţiakov sa na ňu uţ veľmi tešila.

6


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

Pani učiteľka triedna priniesla prehrávač a my sme sa postarali o CD-čka. Skoro kaţdý ţiak priniesol aj niečo na občerstvenie. Nakoniec bolo v triede toľko jedla, ţe by sme si mohli otvoriť aj bufet. Kaţdý si dal záleţať aj na výzore. Ja som si priniesla okuliare, ktoré blikali. Pani učiteľka triedna povedala, ţe najväčšou hviezdou našej párty bola Evka Kýpeťová, lebo najlepšie vrtela sukňou (nielen tou, pozn. red.) a všetkých roztancovala. Diskotéku sme si všetci uţili a tešíme sa na ďalšiu. M. Glézlová (5. C) Výstroj, psy a pravidlá Vo februári k nám prišli na besedu dvaja policajti. Bol to major Kravár (otec nášho spoluţiaka Lukáša) a jeden jeho kolega. Rozprávali nám o svojej práci, dopravných značkách a o cvičení policajných psov. Potom major vyvolal spoluţiaka Juraja, aby na tabuľu nakreslil bicykel. Pán policajt nám vysvetlil, čo musí mať cyklista a kade môţe jazdiť. Rozprával nám aj o pravidlách, ktoré musia dodrţiavať chodci. Policajti nám ukázali aj prilby, nepriestrelné vesty a rôzne štíty. Na konci besedy sme dostali darčeky. A. Krátky (3. C) Snívame a túžime... Všetci siedmaci sa aj tento rok zapojili do aktivity s názvom Moje sny, túţby a nálady. Uskutočnila sa v rámci prevenčného projektu Kým nie je príliš neskoro. Počas dvoch vyučovacích hodín sme prezentovali svoje predstavy o budúcnosti. Mali sme moţnosť ukázať všetkým, čo nás zaujíma, baví a v čom vynikáme. My sme si napr. pripravili informácie o hip-hope a k tomu aj tanečnú ukáţku. Iní spoluţiaci vypracovali projekty o zvieratách, hlavne o koňoch a psoch. Niektorí chlapci predstavili svoje obľúbené počítačové hry, iní dali prednosť športu a autám. Zapojili sme sa všetci. Pani učiteľka triedna sa tieţ bola na nás pozrieť. Veríme, ţe bola spokojná. Nakoniec sme jednotlivé práce a príspevky hodnotili. Pani učiteľka Foltánová nám dala aj pochvaly. A. Grolmusová, M. Šarköziová (7. C) 7


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

Víkend plný tanca V sobotu 6. marca sme s pani učiteľkou boli v MsKC na tanečnej súťaţi o pohár primátora. Tancovali tam aj naši spoluţiaci Sofia Gelienová a Martin Kollár. Keď sme si posadali, tanečníci vystúpili na parket a predstavili sa nám. V tejto kategórii súťaţilo 15 párov a naši spoluţiaci získali 4. miesto. Aj keď sa mu hovorí „zemiakové“, je to úspech a za svoj výkon si domov odniesli pekný diplom. Sofiin ocino nám za povzbudzovanie priniesol aj keksík a pitie. Veľmi sa nám to páčilo. D. Veisová (4. A) Virtuálny vesmír Ţiaci druhého stupňa sa dňa 22. marca V MsKC zúčastnili zaujímavého podujatia s astronomickou tematikou. (Tak nebeţte zháňať novú PC hru! Pozn. red.) Toto predstavenie pripravil Ing. Karol Petrík – astronóm z Hvezdárne a planetária v Hlohovci. Na dvoch plátnach sa premietali obrázky a videozáznamy vesmíru. Slnko, planéty, kométy, či hmloviny sme videli akoby v priestore. V predstavení autor vyuţil aj vlastné pesničky, spieval a hral na gitare. Potom sme mali odpovedať na súťaţné otázky, najlepšie vedomosti preukázali ţiaci Kristína Purdeková (6. A) a Lukáš Tóth (7. A). Na záver bolo aj vtipné prekvapenie. Dostali sme tajnú informáciu, ţe vedci uţ objavili planétu, na ktorej existuje ţivot. Ţe kto tam býva? No predsa Alf. Tešíme sa na návštevu... L. Bezáková (5. A), O. Szarvas (7. C) Čo vieš o hviezdach? Čo?! Sú na oblohe, svietia a robia atmošku. No, takáto odpoveď by veru nestačila. Ale nebojte sa, táto otázka sa v najbliţšej písomke z fyziky určite nevyskytne. Je to názov astronomickej súťaţe. Jej regionálne kolo sa uskutočnilo 25. marca v Hvezdárni a planetáriu M. Hella v Ţiari nad Hronom. Našu školu tam reprezentovala ţiačka Kristínka Purdeková (6. A) Musela napísať test, určovať obrázky vesmíru a zvládnuť ústne kolo. To bolo najťaţšie. Súťaţiaci si ťahali otázky a odpovedali pred porotou. No vedeli by ste, ku ktorej hviezde smeruje zemská os, alebo o koľko magnitúd vzplanie jas supernovy?! (Hotová maturita! Pozn. red.) V porovnaní s víťazom Kristínka stratila len jediný bod, a tak v rámci okresu získala druhé miesto a v regióne je tretia. Vôbec to nevadí, lebo postúpila do krajského kola. Srdečne blahoţeláme. Redakcia

8


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

Zahraničná partnerská návšteva Do našej školy dňa 25. marca prišli deti z Českej republiky. Boli to ţiaci z našej partnerskej školy v meste Svitavy. Netrpezlivo sme na nich čakali a tešili sme sa. Pani učiteľky spolu s nami pripravili pre hostí zaujímavý program. V triede sme s českými deťmi vytvorili skupiny a spoločne sme vypracovali rôzne úlohy. Robili sme aj všelijaké pokusy, napr. sme skúmali vodu. Niekedy sme sa nevedeli dohodnúť, lebo sme nerozumeli niektorým slovám. Tak sme si niektoré veci museli kresliť a vysvetľovať. S českými deťmi sme sa aj rozprávali. Potom sme si spolu s nimi v telocvični pozreli pripravený tanečný a spevácky program. Hostia na pamiatku dostali aj pekné darčeky. Dúfame, ţe sa im u nás páčilo. K. Sádorská (4. A) Voda nad zlato Keďţe sme zelená škola, nezabudli sme si pripomenúť, ţe 22. marec je Svetový deň vody. Pri tejto príleţitosti dňa 26. marca vybraní ţiaci 6. A, 6. B a 7. A triedy navštívili úpravovňu pitnej vody, ktorá sa nachádza neďaleko dediny Turček. Nikto z nás si nevedel celkom predstaviť, čo sa v takej úpravovni deje, a tak sme boli veľmi zvedaví. Keď sme dorazili, uţ nás čakal sprievodca, ktorý nám porozprával o histórii a tieţ o súčasnej funkcii úpravovne. Bola postavená v 70-tych rokoch 20. storočia a najskôr slúţila len pre blízke okolie. Neskôr sa dobudovali potrubia a teraz uţ upravuje vodu aj pre Kremnicu, Prievidzu, Ţiar a Hliník nad Hronom. Celkovo zásobuje pitnou vodou asi 123000 obyvateľov. Vodu čerpajú z troch nádrţí a za jedinú sekundu upravia aţ 144 litrov. Voda sa upravuje mechanicky, chemicky a biologicky (pomocou baktérií). Potom sa filtruje a prebehne sedimentácia. Keď je voda upravená, prejde ešte cez UV ţiarenie, aby bola čistejšia. Kvôli prevencii sa do nej pridáva aj chlór. Vyuţíva sa dokonca aj odpad – tzv. kalový koláč, ktorý slúţi v poľnohospodárstve ako hnojivo. Sprievodca hovoril veľmi zaujímavo. Zistili sme, ţe úprava vody je náročný proces. Uvedomili sme si, ţe pitnou vodou nemôţeme plytvať. Musíme si ju váţiť, lebo jej zdroje sú obmedzené. D. Hlaváčová, M. Košťál (6. A) 9


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

AMOS vo finále Pán učiteľ Nemec má za sebou celoslovenské finále súťaţe o najlepšieho učiteľa. Slávnostný galavečer sa konal v sobotu 27. marca v Ţiline. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj štyria vybraní zástupcovia našej triedy (J. Giláň, M. Karvaš, Š. Knoška, A. Štefanovič). Výlet sa začal o ôsmej ráno. Pán učiteľ nás viezol autom. Je jasné, ţe nielen počasie bolo dobré. Dobrá, ba priam super bola aj nálada, a to počas celého dňa. Keď sme dorazili do budovy konzervatória, museli sme splniť „najdôleţitejšiu“ úlohu, teda najesť sa. Potom sme si prezreli priestory a sálu, v ktorej sa mal konať slávnostný večerný program. Doobedie sme strávili tým, ţe sme pripravovali kostým pre triedneho. Mal byť Jánom Amosom Komenským, ktorý sa prihovára súčasným učiteľom zo záhrobia. Museli sme mu vyrobiť fúzy a bradu. Vlasy odstrihnuté z parochne sme Canagonom (lepidlo) lepili na látku, ktorá sa potom mala pripevniť na tvár. Pracovali sme tajne na záchodoch, aby nám konkurencia neukradla nápad. :D (To má byť vraj smajlík. Asi má nejaký záchvat, alebo je to kŕč? Pozn. red.) Poobede sme skúšali a nacvičovali, aby večer všetko prebehlo bez problémov. Slávnostný program začal predstavením zúčastnených súťaţiacich učiteľov. Nasledoval krátky úvodný rozhovor. Hneď po ňom sme pána učiteľa zobrali do „maskérne“, čiţe na WC. Rýchlo sme ho navliekli do talára. Špeciálnym lepidlom na mihalnice sme mu prilepili vytvorené fúzy a dlhú bradu. Na prešedivené vlasy sme mu nasadili parochňu a na to sme mu dali šiltovku Reebok, takţe to vyzeralo fakt komicky. Bol z neho skoro rocker Amos. Potom sme uţ len čakali, kým začne program, na ktorý boli pripravení všetci zúčastnení učitelia. Boli sme dosť nervózni. Aj náš triedny mal zjavne trému. Nečudo, keďţe musel vystupovať ako prvý. Napriek drobným chybičkám všetko nakoniec dobre dopadlo. Keďţe sme vystupovali na začiatku, mali sme to rýchlo za sebou. Potom sme si uţ mohli v pohode vychutnať ďalšie vystúpenia učiteľov a ich ţiakov. V programe sa objavoval tanec, spev, herecké scénky, ale aj iné originálne nápady učiteľov. Niečo bolo humorné, niečo trápne humorné. Celý večerný program však prebehol bez komplikácií. Postarali sa o to Dodo a Noro z Hemendexu – rannej show rádia Expres. Ak sa vyskytla chybička, moderátori zachránili situáciu a všetko zmenili na zábavu. Na tomto výlete bolo super a zoznámili sme sa s kopou skvelých ľudí. :D (To je zas ten vyrehotaný smajlík. Pozn. red.) Cesta domov bola pomerne tichá. To asi preto, ţe sme odchádzali v neskorých večerných hodinách a boli sme unavení z toho mnoţstva záţitkov a dojmov. Š. Knoška (8. B) 10


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

Mladí, o mladých a pre mladých Väčšina ôsmakov dňa 29. marca cestovala do Nitry na literárnu exkurziu. V Divadle Andreja Bagara sme si pozreli predstavenie s názvom LAVV. (To nie je preklep a ak neviete, čo to znamená, nemusíte pochybovať o svojom IQ. Pozn. red.) Naisto to nevie nikto, ale vraj to je nejaká švédska verzia anglického slova love. Toto predstavenie sa výrazne líšilo od ostatných. Ţiadna klasika, nuda a taká hlboká myšlienka, ţe ju nikto nepochopí. Táto hra bola o súčasnej mládeţi a bola fakt výstiţná. Riešili sa tu problémy, ktoré najčastejšie trápia mladých ľudí – vzťahy, láska, prvý sex, osamelosť, túţba po slobode, strach z budúcnosti, konflikty s dospelými... Kaţdá postava mala iný charakter. Bobina bola krásna a obľúbená, túţila po láske, ale sklamala sa. Kristie ako usilovná a cieľavedomá ţiačka pôsobila vyrovnane, ale cítila sa osamelá, lebo sa nevedela zaľúbiť. Hakan nevedel nájsť sám seba, a tak sa hral na Neandertálca, ale v skutočnosti bol rozumný, vnímavý a vedel ľuďom pomôcť. Max vyzeral na prvý pohľad ako typický frajer, drsný hop(p)er, mal veľa siláckych rečí, no v skutočnosti bol neistý a potreboval pomoc. Ábel bol zas náboţensky zaloţený, všetko aţ príliš preţíval a mal strach. Hádam kaţdý si tam mohol nájsť postavu, ktorá sa naňho podobá. Hrdinovia chceli vypiť nápoj, ktorý by z nich hneď spravil dospelých. Mysleli si, ţe takto vyriešia svoje problémy. Nakoniec pochopili, ţe dospelými sa stanú aţ vtedy, keď sami prekonajú prekáţky a dokáţu si navzájom pomáhať. Príbeh končí šťastne a všetci zostanú priateľmi. V tomto predstavení hrali mladí, ale veľmi talentovaní herci. Dej bol zaujímavý a veľmi vtipný, takţe sme sa celý čas smiali. Postavy pouţívali nielen súčasný slang, ale aj mnoţstvo nadávok a vulgarizmov, čo je pre mládeţ tieţ typické. (Zázrak, ale nikto nepovedal, ţe rozchod v meste bol lepší neţ divadlo! Pozn. red.) Š. Knoška (8. B) Schody do seba Myšlienku, ţe sa máme zamyslieť sami nad sebou a nad svojím ţivotom niesol výchovný koncert, na ktorom sme sa zúčastnili 30. marca. Viedol ho Boris Lettrich, člen skupiny AJA, ktorá na Eurovízii získala 4. miesto. Jeho rozprávanie bolo veľmi zaujímavé, poučné a napriek váţnej téme aj vtipné. Hovoril o ľuďoch, ktorých pozná, a vychádzal aj z vlastných skúseností. Prekonal rakovinu pľúc, ktorú mu spôsobilo fajčenie. Koncert nám mal pripomenúť, aký je ţivot cenný. Máme si ho váţiť a zbytočne si ho neničiť drogami, cigaretami a alkoholom. Jedinou pozitívnou drogou je láska, ktorá môţe človeka zachrániť. Bol to pre nás silný záţitok a najviac sa nám páčili pesničky Cigaretová, Láska je droga, Do neba volám... K. Holos, E. Výlupková (7. C) 11


Liga zdravia

LIGA ZDRAVIA SLNKO SVIETI, VODA LÁKA, NA LETO UŽ KAŽDÝ ČAKÁ... Dni sa predlžujú, okolie je plné farieb a slnečné lúče príjemne hrejú. Je to jasné! Blíži sa leto a s ním túžobne očakávané prázdniny. Chápeme, že sa už tešíte na oddych, ale to neznamená, že musíte celý čas len vylihovať a leňošiť. Slnko alebo príjemný podvečerný chládok snáď vyláka von aj najväčších lenivcov. Takže neseďte len doma! Aj teraz totiž pre vás máme pár skvelých (nielen) športových tipov. Malé i veľké kolesá Medzi stále populárne letné športy bezpochyby patrí bicyklovanie a korčuľovanie. Ak sa s plným nasadením pustíte do tréningu, spálite kalórie, odbúrate tuky a pekne si vyformujete nohy i zadok. (Ak sa s rovnakým nasadením pustíte dole kopcom, nezabudnite zanechať list na rozlúčku.  Pozn. red.) Pohyb s raketou Nie, netreba si zháňať nejaký kozmický dopravný prostriedok. Ani vás nežiadame, aby ste spáchali samovražedný bombový atentát. Už chápete? Chceme vám len poradiť, aby ste si zahrali tenis, bedminton alebo ping-pong. Tieto športy posilňujú ruky, trénujú nohy a hoci si to neuvedomujeme, majú rovnaký účinok ako rýchly beh. Loptové potešenie Loptové hry sú veľmi obľúbené možno aj preto, že sa pri nich výborne zabavíte a zároveň máte postarané o komplexný tréning celého tela. Ak chcete chudnúť a cítiť sa pri tom príjemne, skúste hrávať plážový volejbal. Pohyb v piesku totiž ani zďaleka nie je taký jednoduchý ako na rovnej zemi. Jediné, čo okrem lopty a piesku potrebujete, je partia rovnako „športuchtivých“ hráčov. A to by predsa nemal byť problém.  Sladká, slaná, chlórová... jednoducho voda Dúfame, že v lete dáte prednosť vode pred vodkou! Môžete nám veriť, má to svoje výhody. Plávaním sa precvičuje celé telo, ale chrbtica a kĺby nie sú vystavené otrasom, takže pri tomto športe zároveň relaxujete. Ak plávate v skupine s rodinou alebo priateľmi, nesnažte sa svojich spoločníkov utopiť. Nech naďalej platí vyjadrenie odborníkov, že plávanie je najzdravší šport. Pravá, ľavá, pravá, ľavá... Nie, nevoláme vás na nejaký partizánsky pochod alebo čo. Chceme vám len naznačiť, že v peknom počasí sa môžete vybrať na príjemnú prechádzku do prírody (nákupné centrum sa neráta, pozn. red.). Plynulou chôdzou si skrášlite postavu a zlepšíte kondičku. Ak sa vám žiada spoločnosť, pozvite napr. svoju lásku a môžete si pri tom užiť aj romantiku.  Redakcia, N. Kukanová (5.A) 12


Škola plná talentov

ŠKOLA PLNÁ TALENTOV Ani v tomto čísle nášho časopisu nechýba miesto pre niekoho výnimočného. Chceme vám predstaviť úspešnú plavkyňu. Je to ţiačka 5. A triedy LUCIA PETRUŠOVÁ. R: Prečo si si vybrala práve plávanie? Je to náročný, ale krásny šport. Mám rada vodu a plávanie ma veľmi baví. R: Od koľkých rokov sa venuješ plávaniu? Plávať viem od piatich rokov, ale trénujem a súťaţne plávam od siedmich rokov. R: Kde a ako často trénuješ? Z čoho pozostáva taký plavecký tréning? Som členkou Mestského plaveckého klubu Delfín v Ţiari nad Hronom. Trénujem štyrikrát týţdenne po 75 minút a v stredu mávam voľno. Tréning pozostáva z viacerých častí. Najskôr cvičíme, za tým nasleduje rozplavba a plávanie s pomôckami (napr. plutvy, dosky, packy, piškóty – naozaj sa to tak volá, pozn. red.). Potom uţ trénujeme jednotlivé plavecké štýly. R: Ako si rozumieš s trénerkou? Veľmi dobre. Pani Mesárošová je bývalá gymnastka, je milá a vie dobre učiť. R: Aké najväčšie úspechy si dosiahla? Pravidelne sa zúčastňujem viacerých plaveckých súťaţí, napr. Štiavnický kahanec alebo Banskobystrický pohár, kde som získala prvé miesto. Ale najviac som hrdá na to, ţe som sa zúčastnila na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Handlovej. Z 57-ich účastníkov som skončila na 18. mieste. R: Mala si uţ v súvislosti s plávaním nejaký úraz? Áno, nedávno som mala problém. Zrazila som sa s inou plavkyňou, rozbili sa mi okuliare a ten plast mi porezal tvár. Svoje urobila aj chlórová voda, takţe to dosť bolelo a pálilo. R: Máš nejaký športový alebo iný idol? Práve teraz ţiadny idol nemám. Predtým sa mi páčila skupina Desmod. R: Aké sú Tvoje najbliţšie plány do budúcnosti? Nikdy si nerobím plány do budúcnosti. Všetko sa môţe nečakane zmeniť. R: Počuli sme, ţe chceš od budúceho školského roku chodiť na osemročné gymnázium. Navrhli to rodičia, alebo si sa tak rozhodla sama? Rodičia to navrhli a ja som súhlasila, takţe je to naše spoločné rozhodnutie. R: Máš nejaké najlepšie kamošky? Kamošky mám na plávaní aj v triede. Je to napr. Lucia Líšková, Ema Barančoková a spoluţiačka Lucia Bezáková. Kolektív 5. A 13


Naša anketa

NAŠA ANKETA R: Čo si myslíš o novom zákone, podľa ktorého by sme mali kaţdý pondelok pred vyučovaním počúvať hymnu? Malatinec, M. (4. A): Je to správne, aspoň si precvičíme hymnu. Búci, M. (5. A): Podľa mňa je to blbosť, je to zbytočné. Kantorová, K. (5. A): Nech sa politici spamätajú... Krnáčová, M. (5. A): Je to o ničom, deti si z toho budú robiť srandu. Prôčka, J. (5. A): Je to blbosť, ale aspoň sa trochu skráti hodina. Veselý, M. (5. A): Je to škoda peňazí (zástava, preambula...). Horváth, F. (6. A): Cez ten náš rozhlas aj tak veľa počuť nebudeme... Páleník, M. (6. A): Stačí, keď počúvame hymnu na začiatku roka. Dérer, M. (7. C): Podľa mňa sa to hodí len na slávnostné príleţitosti. Purdeková, K. (6. A): Mne je to jedno, aspoň sa 1. stupeň naučí hymnu. Knoška, Š. (8. B): Som Slovák, nehanbím sa za počúvanie hymny. Meliš, M. (8. B): Vôbec mi to nevadí. Dúfam, ţe sa aspoň trochu skráti hodina. Murgač, M. (8. B): Prečo máme hymnu počúvať len my? Nech ju počúvajú všetci, vrátane poslancov v parlamente. Baisová, N. (9. A): Ja si myslím, ţe našu krajinu si môţeme uctiť aj iným spôsobom, nie počúvaním hymny. Šemetková, T. (9. A): Ha-ha-ha...Veľmi vtipné. Ešteţe to nemusíme spievať, to by sme sa asi smiali.

R: Veríš v lásku na prvý pohľad? Malatinec, M. (4. A): Ja tomu verím, láska sa dá spoznať hneď. Valuška, M. (4. A): Neverím tomu, lebo niekedy sa nedá veriť prvému dojmu. Grznár, M. (5. A): Nie, neverím tomu, je to blbosť. Hrčková, L. (5. A): Nie, neverím. Druhí nás chcú často len vyuţiť. Kantorová, K. (5. A): Áno, verím a dúfam, ţe ju stretnem. Petrušová, L. (5. A): Moţno. Keď ju uvidím, dúfam, ţe ju spoznám. Bahnová, N. (6. A): Ani neviem, ale niekedy sa to môţe stať. Horváth, F. (6. A): Neviem, ale ak to nevyjde na prvý, moţno to vyjde na druhý pohľad. Páleník, M. (6. A): Verím tomu, ale je to problém, ak je tá láska z iného mesta. Šimko, K. (6. B): Áno, verím. Mám s tým uţ skúsenosti. Holos, K. (7. C): Áno, verím. Uţ som to aj sám zaţil. Knoška, Š. (8. B): Neverím. Zaľúbiť sa môţeme, aţ keď niekoho bliţšie spoznáme. Šimko, L. (8. B): Asi áno, chcel by som ju stretnúť. Baisová, N. (9. A): Láska na prvý pohľad určite existuje, len ju musím stretnúť a potom vám dám vedieť. V. Beňová, L. Bezáková (5. A) 14


Stojí to za to

STOJÍ TO ZA TO HEIDI Spisovateľka Johanna Spyri vytvorila nezabudnuteľnú literárnu postavu, o ktorej ste už určite počuli aj vy. Je to Heidi, dievčatko z hôr. Po prvej úspešnej knihe vyšlo mnoho ďalších pokračovaní. Tento známy príbeh bol už mnohokrát aj sfilmovaný. Heidi bola sirota. Nemala ani 5 rokov, keď jej rodičia zomreli. Istý čas sa o ňu starala teta, ale potom si našla prácu v meste, a tak ju zaviedla k deduškovi na Poľanu. V horách sa jej veľmi páčilo. Bola v prírode, zbierala kvety a bylinky, pásla kozy. Zoznámila sa tam aj s kamarátom Petrom. Ani on už nemal rodičov. Vychovávala ho babka, ktorá bola slepá. Keď mala Heidi osem rokov, prišla jej teta a zobrala ju do mesta. Bývala v bohatej rodine a bola spoločníčkou dievčatka, ktoré bolo na vozíčku. Dievčatko sa volalo Klára. Heidi trávila s Klárou všetok čas. Spolu sa učili, hrali, rozprávali. Ale hoci Heidi mala Kláru veľmi rada, nebola v meste šťastná. Chýbali jej hory, vietor a hlavne deduško s Petrom. A tak sa Heidi vrátila na Poľanu. Onedlho ju tam prišla navštíviť aj Klára so svojou starou mamou. Aké dobrodružstvá na Poľane spolu zažili a ako sa Klára opäť naučila chodiť, to si už prečítajte sami. Určite nebudete sklamaní. M. Glézlová (5. C) HORE Ako filmový fanúšik sledujem všetky novinky. Nedávno som videla skvelý animovaný film, ktorý chcem odporučiť aj vám. Volá sa UP (IN THE AIR), ale u nás sa uvádza len pod názvom HORE. Je to príbeh o starom pánovi Carlovi Stevensonovi, ktorý sa oženil. Spolu s manželkou plánovali ísť bývať k zlatým vodopádom, ale kým tento sen stihli uskutočniť, pani Stevensonová zomrela. Starý pán zostal úplne sám a smútil. V jedno slnečné ráno mu zaklopal na dvere malý chlapec Russell, ktorý pomáhal seniorom. Ak by starý pán jeho pomoc prijal, Russell by dostal posledný odznak. Starý pán to však odmietol. Hneď, ako Russell odišiel, prišli k nemu muži, ktorí ho chceli odviesť do domova dôchodcov. Povedali mu, aby sa zbalil, že oni ho počkajú pred domom. Ale starý pán mal na dome pripevnené balóny (tisícky balónov), takže len pár z nich odrezal a... začal sa pomaly vznášať hore. No nevšimol si, že do jeho ,,lietajúceho domu“ nastúpil aj niekto iný. Jasné, bol to Russell. Leteli teda spolu. Museli však núdzovo pristáť. Zlaté vodopády boli už na dosah, tak si priviazali laná a dom ťahali. Cestou stretli najprv čudného vtáka, potom zas 15


Stojí to za to

hovoriaceho psa a neskôr narazili na významného vynálezcu. Starý pán bol v detstve jeho fanúšikom. Ale vynálezca ich sklamal. Uväznil ich, lebo chcel toho vtáka, ktorého stretli. Ako sa z nebezpečenstva dostali a ako Russell zachránil život starého pána, to už nebudem prezrádzať. Poviem len, že tento boj sa odohráva vo vzducholodi a je to riadne napínavé. Je to super príbeh s vtipnými scénkami, takže sa ho stopercentne oplatí vidieť. M. Vojčeková (5. C)

AGNES Na hudobnej scéne sa nedávno objavila ďalšia nová hviezda. Je to Agnes Carlsson. Pochádza zo Švédska, má 21 rokov a už ako 17-ročná vyhrala domácu súťaž IDOL (SuperStar). V roku 2008 vydala svoj zatiaľ najúspešnejší album. Volá sa DANCE LOVE POP a sú na ňom hity, ako napr. RELEASE ME, I NEED YOU NOW, ON AND ON... Kritici tvrdia, že jej hudba pripomína závan čerstvého vzduchu. Jej piesne nie sú zložité, ale majú chytľavú popovú melódiu, pri ktorej vynikne akustická gitara. Texty hovoria o bežných veciach, takže môžu zaujať každého. Agnes je skvelá speváčka, ktorej nechýba emotívnosť ani sila hlasu. No aj napriek obrovskému celosvetovému úspechu zostáva stále skromná. A. Grolmusová (7. C) THEME HOSPITAL Je to strategická hra, ktorá ešte nie je veľmi známa. V obchodoch ju zatiaľ nenájdete, ale ak si ju chcete zahrať, môžete si ju stiahnuť z internetu. V hre dostanete pozemok, na ktorom si musíte postaviť nemocnicu. Postupne si zariaďujete rôzne oddelenia, do ktorých si musíte najať lekárov a sestričky. O prístroje sa stará správca. Okrem toho sa musíte postarať aj o recepciu. Keď máte všetko vybavené, začnú vám chodiť pacienti. Ale pozor! Pacienti aj umierajú! Musíte sa postarať o spokojnosť chorých ľudí, pretože časté úmrtia alebo nespokojní pacienti vašej nemocnici nerobia dobré meno. V hre totiž súperíte ešte s tromi inými nemocnicami, ktoré máte prekonať. Treba si strážiť aj financie, pretože je nutné nakúpiť nové modernejšie prístroje. A do nemocnice občas zájde aj inšpekcia, ktorá musí byť úplne spokojná... Takže máte čo robiť. V hre je niekoľko úrovní. Ako zvyčajne, čím vyššia úroveň, tým väčšia náročnosť. Precvičíte si matematiku, komunikáciu, organizačné schopnosti a je to aj zábava. N. Kukanová (5. A) 16


Fantázia nepozná hranice

FANTÁZIA NEPOZNÁ HRANICE SNÍVAŤ ČI NESNÍVAŤ? Každý z nás má nejaký cieľ, ktorý sa zo všetkých síl snaží dosiahnuť. Možno napr. máme vybratú strednú školu, na ktorú sa chceme dostať. Môže to byť však problém, ak majú naši rodičia inú predstavu. Ale ak niečo chceme, nemali by sme sa tak ľahko vzdávať. Za každú cenu treba o svoje sny bojovať. Ak nám naši blízki pomáhajú a podporujú nás, je to fajn. Ak to šťastie nemáme, nesmieme podľahnúť smútku. Musíme sa snažiť prekonať to a dokázať, že máme právo na svoje vlastné rozhodnutia. Niekto múdry povedal, že ak prestaneme snívať, stratíme sa vo vlastnom živote. Ak teda máme sen, ktorý sa dá zrealizovať, nezľaknime sa pri prvej prekážke a snažme sa ho naplniť. Sny sú krásne a treba si za nimi ísť. Každý človek po niečom túži a o niečom sníva. Možno tajne a možno o tom vedia všetci. Na tom predsa nie je nič zlé. Niekedy sa možno trápime, lebo vieme, že náš sen sa pravdepodobne nikdy nesplní. Ale to nie je podstatné. Dôležité je, že snívame a snažíme sa. Nádej umiera posledná... D. Rudinská (8. C) ACH, TÁ LÁSKA... Mesiac máj je lásky čas, zo všetkých strán obklopuje nás. Láska je neuveriteľne krásna, je ako tajomná mesačná fáza. Hoci je láska niekedy aj divá, Boh sa na ňu vţdy rád díva. Kaţdá láska občas bolí ako keď oheň páli, horí. Keď nejaká láska zomrie, aj slnko sa vtedy zatmie. M. Šarköziová (7. C) 17


Fantázia nepozná hranice

BEZ TEBA Na rozlúčku ti dávam sladký bozk, srdce mi zmäklo ako vosk. Tvoj odchod je snáď zlý sen, bez teba bude zo mňa iba tieň. Keď tu nie si, smutná som, som smutná vŕba, vyschnutý strom. Hoci ma teraz kruto trápiš, ja verím, ţe sa ku mne vrátiš. M. Bučková (7. C) SKUTOČNÉ PRIATEĽSTVO Každý z nás má nejaké problémy, ktoré nedokáže zvládnuť úplne sám. Každý z nás ukrýva svoje malé tajomstvá. Každý z nás sa potrebuje podeliť o svoje city. Sú veci, ktoré nemôžeme riešiť s rodičmi, súrodencami, či spolužiakmi. Preto je dôležité mať priateľov. Priateľ je človek, s ktorým sa cítime dobre a slobodne. Dokážeme sa s ním o všetkom otvorene rozprávať, baviť sa a smiať. Priateľ je človek, na ktorého sa môžeme obrátiť aj vtedy, keď nám je na duši ťažko. Snaží sa nám pomôcť, ak máme nejaký problém. Priateľ je človek, ktorému môžeme absolútne dôverovať. Nepozná trápne výhovorky a dá sa naňho vždy spoľahnúť. Priateľstvo je krásny, ale niekedy aj komplikovaný vzťah. Aj priatelia, hoci sa majú radi, si občas dokážu navzájom ublížiť. Niekedy sa napr. stane, že zle pochopíme situáciu a priateľa obviníme, hoci nič zlé neurobil (alebo naopak, on neprávom obviní nás). Vtedy sa nesmieme vzdať a musíme si to nedorozumenie čo najskôr vyjasniť. Ak niekto v priateľstve urobí chybu, má sa zo všetkých síl snažiť, aby ju napravil. Keď sa s priateľom pohádame, mali by sme sa vedieť aj ospravedlniť, nie je to hanba. Priateľstvo je príliš cenné na to, aby sme oň prišli bez boja. Musíme však dobre zvážiť, komu svoje priateľstvo venujeme. Niekedy nás zradí aj človek, od ktorého by sme to nikdy nečakali. Keby sme pre priateľa urobili takmer všetko a on našu dôveru sklame, veľmi to bolí. Vtedy je dôležité overiť si, či nejde o nedorozumenie. Ak sa však presvedčíme, že „priateľ“ nám ublížil vedome a naschvál, musíme sa čo najskôr vyrovnať so stratou. V našom okolí sa určite nájde človek, ktorý nám pomôže ísť ďalej a zaslúži si naše priateľstvo. Jeden múdry spisovateľ povedal, že priatelia sú príbuzní, ktorých si človek vyberá sám. My sami rozhodujeme o tom, s kým sa vo voľnom čase stretávame a komu venujeme svoju dôveru. Vyberajme si teda starostlivo. Skutočné priateľstvo vydrží celý život. D. Rudinská (8. C) 18


Páli vám to?

PÁLI VÁM TO? HÁDANKY Nemám jazyk, nemám ústa a kaţdému pravdu poviem. (zrkadlo)

Čo páli a nie je to oheň? (Slnko) Kaţdé ráno prvý vstáva, lenivcom sny berie. Silný zobák, krásny hrebeň, ešte krajšie perie. Čo je to? (kohút)

Keď sa rozdvojíme, nič my nespravíme, keď sa spojíme, všetko rozdvojíme. (noţnice) Krásna som, sladká som, trhajú ma chlapci, zobú do mňa vtáci. (čerešňa)

Korunu mám, no nie som kráľ, šepkal mi vietor, keď ráno vial. (strom) Páčia sa jej nočné chmáry, cez deň drieme na konári. Húka, húka ako vlak, lieta tíško, veď je vták. Čo je to? (sova)

Ťaţko kráča po rákosí, opatrne, veď je bosý. Ţabky z neho majú strach, nechcú mu prísť pod zobák. (bocian)

POLYBIOS – grécky historik (2. st. pnl), jeho historické dielo obsahuje 40 zväzkov. Zostavil však aj matematické vzorce, ktoré dnes poznáme ako Polybiovu šachovnicu.

Pokúste sa vyriešiť tento rébus, nájdete v ňom výrok E. Rooseveltovej. Kto ho prvý vyrieši, nech sa hlási v kabinete u pani učiteľky Fridrichovej, ktorá uţ má pre výhercu pripravené prekvapenie!

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 A B C D E F G H I/J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

21, 54, 41, 54, 31, 33, 43, 34, 44, 53, 11, 44, 24, 42, 44, 43, 23, 54, 52, 44, 43, 15, 51, 24, 42, 15, 52, 24, 11, 34, 54, 34, 15, 43, 42, 42, 31, 32, 34, 33, 43, 15 Redakcia 19


Pobavme sa

POBAVME SA Kto z trojmetrovej výšky skôr dopadne na zem – blondínka alebo brunetka? Brunetka, lebo blondínka zablúdi. Kúpi si blondínka vŕtačku, doma ju zapne a vraví: - Netras sa, aj ja to robím prvýkrát. Idú blcha a slon po meste a blcha vraví: - Éééj, ale dupoceme! Prváci sa v škole učia počítať – jeden, dva, tri, štyri, päť... Učiteľka sa pýta: - Bonifác, čo nasleduje po pätorke? Ţiak odpovie: - Výprask, prosím. Na náboţenstve sa ţiak pýta: - Prečo Boh stvoril najskôr Adama? Pán farár odpovedá: - Aby mu ţena do toho nekecala. Povzdych matky pri pohľade na syna, ktorý sa nadránom vrátil z oslavy: - Kým sa stal z opice človek, trvalo to milióny rokov, no opačne na to stačí jediná noc... Rozhovor otca so synom: - Ocko, veľmi by som chcel na narodeniny pištoľ. - To teda nie, dostaneš knihu. - Ale ocííí... - Neotravuj, tu rozkazujem ja! - Ale keby som mal tú pištoľ...

Rozhovor matky a dcéry: - Mami, aj ty si čakala princa na bielom koni? - Čakala, dieťa moje, čakala. Ale prišiel len kôň. Dcéra sa pýta otca: - Ocko, prečo vţdy, keď spievam, stojíš v okne? Otec vysvetľuje: - Aby si susedia nemysleli, ţe ťa bijem. Cyklista na ceste zrazí chodca. Zlezie z bicykla a vraví: - Teda, vy ale máte šťastie! Inokedy tadiaľto chodím na kamióne. Hokejista a futbalista prídu do baru a barman sa pýta, čo si dajú. Hokejista: - Whisky. S ľadom. Futbalista sa zamyslí a objedná: - Tieţ whisky. S trávou. Redakcia 20


Pobavme sa

PODARILO SA VÁM (povedať na hodinách...) Citát z odpovede: „Šľachtici ţili v chrámoch.“ (5. C) Podarilo sa nám prečítať: muţovi sa podlomili kolesá namiesto kolená. (5. C) Podarilo sa prečítať: počas slnečných daţďov namiesto silnejších. (6. A) Vymenuj nejaké typické európske zvieratá! Slon a krokodíl. (6. A) Aké zviera ţije len v Austrálii? Lev. (6. A) Akej národnosti bol James Cook? Bol Američan. (6. A) Podarilo sa prečítať: do Austrálie sa začali sťaţovať ľudia namiesto sťahovať. (6. A) Ako sa nazýva rým so schémou ABBA? Rozkročný. (6. A) Aký úţitok máme z oviec? Bavlnu. (6. A) Ako inak nazývajú Európania Austráliu? Krajina opačného významu. (6. A) Ktorá časť Ameriky presahuje do východnej pologule? Tichý oceán. (6. A) Majster Pavol z Levoče vytvoril oltár bez spiniek namiesto bez klincov. (7. C) Podarilo sa prečítať: generál bol premnoţený namiesto premoţený. (7. C) Priraďovacie spojky sa delia na: zlučovacie, vylučovacie, rozmnoţovacie... (7. C) Podarilo sa napísať: priraďovacie súvestie namiesto súvetie. (7. C) Kto je pán tvorstva (v tom zmysle, ţe mení a ovláda krajinu okolo seba)? Jeţiš. (7. C) Citát z písomky: „Pád podstatných mien určujú predĺţky“. (8. A) Ako sa volá neurčitý slovesný tvar s príponou -ci, napr. čítajúci? Čítanec. (8. B) Citát z písomky: „Zvukomalebné citoslovcia sú napr. pipi, cici.“ (8. B) Citát z písomky: „Slováci sa rozhodli, ţe uţ ďalej nechcú ţiť pod tlakom Nemecka a vybudujú SNP.“ (8. B) Citát z písomky: „Jozef Tiso dostal test smrti od bratislavského súdu.“ (8. C) Citát z písomky: „Mobilizácia je obdobie, keď sa začali vyrábať mobily.“ (8. C) Redakcia 21


Dajte si testík

DAJTE SI TESTÍK COOLTEST – AKÝ MÁŠ PREHĽAD? 1. Ako sa volá slovenský prezident? a) Gašpar Ivanovič b) Iveta Radičová c) Ivan Gašparovič 2. Pravý uhol má: a) 100 % b) 90° c) 37° C 3. Medzi planéty Slnečnej sústavy nepatrí: a) Orión b) Zem c) Venuša 4. Kto je Bruce Willis? a) kominár na dôchodku b) slávny módny návrhár c) známy herec 5. Kto hrá hlavnú muţskú rolu v sérii Súmrak? a) Brad Pitt b) Robert Pattinson c) Róbert Fico 6. Kto je Robbie Williams? a) programátor b) vynálezca rádia c) spevák 7. Ako sa volajú členovia skupiny Jonas Brothers? a) Nick, Kevin, Joe b) Nick, Kuly, Joe c) Kokos, Nula, Ţrádlo Správne odpovede: 1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6c, 7a Vyhodnotenie – PoČet Správnych odpovedí: 7 – 6 Blahoţeláme! Tvoje IQ je dostatočne vysoké. Snáď cez prázdniny všetko nezabudneš... 5 – 4 Nóóó, mohlo to byť aj lepšie, ale nevadí. Ak si blond, je to výborný výsledok! 3 – 0 Tak tomu sa povie YQ!!! Aj jednobunkové organizmy sú na tom lepšie. Pripravila M. Vojčeková (5. C) 22


Určite nemusíte vedieť, že ...

Určite NEMUSÍTE VEDIEŤ, ţe... ... mesto Londýn postihla pred 130-imi rokmi smogová katastrofa. Hoci smog bol pre Londýn charakteristický oddávna, počas prvého februárového týždňa roku 1880 zomrelo na choroby dýchacích ciest 1557 ľudí (ak plánujete nejaký zločin, Londýn je ideálne miesto na úkryt – zahalí vás povestná hmla alebo smog, len sa vopred uistite, že nemáte alergiu, pozn. red.). ... najväčší diamant na svete objavil manažér Frederick Wells v bani pri Pretórii v južnej Afrike dňa 26. januára 1905. Najskôr si myslel, že kameň mu nastražili spolupracovníci ako žart. Všetky analýzy však potvrdili, že ide o skutočný objav. Diamant váži 3106, 75 karátu (teda 621, 35 g) a nesie meno Cullinan podľa Thomasa Cullinana – majiteľa bane (chudák Ružový panter... ktovie, či je ešte ružový, alebo už zbledol od závisti, pozn. red.). ... suši je všeobecne známa rybacia špecialita japonskej kuchyne. Ak je pripravená zo vzácneho úlovku, je aj patrične drahá. Na rybom trhu v Tokiu predali takto pripraveného tuniaka vážiaceho 232 kg! Záujemca zaň v aukcii zaplatil až 16, 3 milióna jenov, teda 114 tisíc eur (keďže suši je v podstate surové rybie mäso, je to dobrý tip pre tých, čo nevedia variť – príprava je ľahká a chuť hnusná ako vždy, keď sa im jedlo nepodarí, pozn. red.). ... hemodialýza je medicínske pomenovanie pre čistenie krvi a zbavenie organizmu škodlivých látok v prípade vážnej poruchy obličiek, ktoré nie sú schopné plniť svoju funkciu. Musí sa vykonávať až 3-krát týždenne a tento proces trvá asi 8 hodín (takže keď budete nabudúce nadávať, že sa vám nechce trčať v škole, nie je to ten najhorší osud... pozn. red.). ... v našich veľhorách (Tatrách) sa nachádza 175 jazierok (ak po ďalšej kalamite ostane rovnaký počet stromov, možno sa zobudia aj naši ochranári... pozn. red.). ... priemerná hĺbka Zemplínskej šíravy, našej najväčšej vodnej nádrže, je iba 10 metrov (no a čo, veď sa nevolá Zemplínska „hĺbava“, ak chcú potápači Mariánsku priekopu, nech si zoberú lopatku a začnú kopať... pozn. red.). Kolektív 7. C 23


N. Pribilincová (8. C)

KUPÓNIK ŠŤASTIA MENO ŽIAKA: .............................................................................................,............... VYUČUJÚCI: ..................................................................... PREDMET: ........................................... TRIEDA: .............................

........................................... Platnosť do: 22. 6. 2010

riaditeľ školy 24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.