09/10 Fajnovinky č.1

Page 1

FAJNOVINKY NEPREHLIADNITE! Nové vedenie školy Ţiacke postrehy o dianí v škole Vaše obľúbené rubriky Viac zábavy Kupónik šťastia

Školský štvrťročník, Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, 965 01 Ţiar nad Hronom Škol. rok: 2008/ 2009, ročník: V. , č. 1


OBSAH

Predstavujeme novú redakciu ..................................................................... str. 3 Čo ste možno ne/vedeli o učiteľoch... alebo Interview s novým pánom riaditeľom ........................................................................................................................ str. 4 Naši noví spolužiaci... alebo Aspoň niekto sa teší ...................................... str. 5 Klíma nás spája .............................................................................................. str. 6 Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy .......................................... str. 7 - 8 Liga zdravia ..................................................................................................... str. 9 Škola plná talentov ...................................................................................... str. 10 Naša anketa .................................................................................................. str. 11 Stojí to za to ............................................................................................ str. 12 - 13 Fantázia nepozná hranice ..................................................................... str. 14 - 15 Páli vám to? .................................................................................................. str. 16 Pobavme sa .................................................................................................. str. 17 Dajte si testík ............................................................................................... str. 18 Určite nemusíte vedieť, že ..........................................................................str. 19 Kupónik šťastia............................................................................................. str. 20

2


Editoriál

EDITORIÁL Milí naši čitatelia! Letné prázdniny v spomienkach pomaly blednú, lebo ďalší školský rok sa uţ naplno rozbehol. Ani nová redakcia nezaháľala, a tak je tu prvé číslo nášho časopisu. Chceme vám pripomenúť, ţe škola nepredstavuje len more povinností, ale aj zábavu, a my dúfame, ţe naše príspevky vás o tom presvedčia. A čo vás čaká? Predstavíme nového pána riaditeľa, pridáme pár postrehov z diania v škole, poskytneme priestor vašim názorom, literárnej tvorbe, no a potom uţ len sľubovaná zábava v známych i úplne nových rubrikách. Nechajte sa prekvapiť... Ako inak, aj teraz vám naša redakcia praje príjemné chvíle strávené pri čítaní Fajnoviniek. M. Schultzová

REDAKČNÁ RADA Pedagogický nadhľad: Šéfredaktor: Zástupca šéfredaktora:

PhDr. Marcela Schultzová Mária Šarkoziová (7. C) Agneska Grolmusová (7. C)

Redaktori:

Viktória Beňová (5. A) Lucia Bezáková (5. A) Marianna Gelienová (5. A) Lenka Hrčková (5. A) Nikola Kukanová (5. A) Simona Repiská (5. A) Daniela Riesová (5. A) Natália Stribulová (5. A) Milena Glézlová (5. C) Monika Králová (5. C) Ema Rudinská (5. C) Martina Bučková (7. C) Nikola Gottasová (7. C) Ondrej Szarvas (7. C) Kajetána Zvarová (8. A) Andrea Beňová (9. A) Dana Botková (9. A)

Grafická úprava:

Marek Dérer (7. C) Michal Sedliak (7. C) Matej Valo (7. C)

Tlač:

A print, Ing. Ján Lazar

3


Čo ste možno ne/vedeli

ČO STE MOŢNO NE/VEDELI O UČITEĽOCH R: Dozvedeli sme sa, ţe predtým ste pôsobili na 2. ZŠ tu v Ţiari nad Hronom. Keby ste mali porovnať, na ktorej škole sa Vám páčilo viac? V súčasnom období je veľmi ťaţké porovnávať, pretoţe teraz som niečo viac a som tu veľmi krátko. Kaţdá škola má svoje plusy a mínusy. Mojou úlohou je zachovať to, čo je dobré, a zmeniť tie veci, ktoré sú slabšie. R: Pribudlo Vám veľa povinností, odkedy ste sa stali riaditeľom? Ako riaditeľ školy menej vyučujem, ale pribudlo mi veľa povinností súvisiacich s chodom školy. Kým som pracoval na pozícii zástupcu riaditeľa školy, mal som na starosti len pedagogických zamestnancov. Riaditeľ školy riadi aj tých nepedagogických. Na našej škole je asi 70 zamestnancov. Sme veľká škola. R: Ste spokojný s pedagogickým zborom na našej škole? Ako sa Vám spolupracuje s učiteľmi? Moje prvé dojmy z pedagogického zboru sú veľmi dobré. Našiel som tu učiteľov, ktorí dokáţu pre ţiakov obetovať aj svoj voľný čas. Ich pedagogické majstrovstvo však budeme určite zdokonaľovať ďalším vzdelávaním. R: Počuli sme, ţe učíte zemepis a telesnú výchovu. Venujete sa aj v súkromí nejakému športu? Pracujem s mládeţou ako basketbalový tréner, to znamená, ţe k športu mám veľmi blízko. Aj vo voľnom čase sa športu aktívne venujem, rád si zahrám basketbal, tenis, navštevujem plaváreň. R: Vyznávate zdravý ţivotný štýl? Máte nejaké obľúbené jedlo? Určite sa snaţím udrţiavať v dobrej kondícii, nedodrţiavam to však úplne na 100 %. Čo sa týka jedla, nie som vyberavý, takţe tých obľúbených jedál je niekoľko. R: Máte nejakého domáceho miláčika? Teraz doma nemám ţiadne zvieratko, ale v minulom byte sme mali psíka a mačku. R: Veľmi pekne ďakujeme, ţe ste si našli čas na rozhovor. V mene celej redakcie Vám prajeme veľa úspechov a spokojnosti na našej škole. A. Beňová, D. Botková (9. A)

4


Naši noví spolužiaci

Naši noví spolužiaci alebo Aspoň niekto sa teší... Spomínate si ešte, aký to bol pocit, keď ste šli po prvýkrát do školy? Aj vy ste uţ pár týţdňov dopredu mali nachystanú tašku, peračník, prezuvky a kopu iných potrebných vecí? Aj vy ste si mysleli, ţe budete super a dôleţití, keď sa stanete ţiakom? Aj vy ste sa tešili na pani učiteľku a nových kamarátov? Alebo ste šli so strachom, lebo ste od „starších a skúsenejších“ počuli, ţe vás čakajú povinnosti, domáce úlohy a ţe akékoľvek prázdniny sú strašne krátke? Naši tohtoroční prváci snáď ţiadne hrôzostrašné historky nepočuli, a ak náhodou áno, dúfame, ţe im neveria. V mene celej redakcie im prajeme veľa šťastia, úspechov a nech sa im medzi nami páči. Redakcia, V. Beňová (5. A), E. Rudinská (5. C)

Naše redaktorky spomedzi mnohých nových ţiakov našej školy vybrali aspoň jednu prváčku, ktorá sa nebála, nehanbila a ochotne odpovedala na otázky. Je to LUCKA PULIŠOVÁ a chodí do 1. C alebo inak „rybičkovej“ triedy. A čo nám prezradila? Keď sa stala prváčkou na našej škole, cítila sa úţasne. V škole aj v triede sa jej celkom páči, lebo tu spoznala nových kamarátov. Svoju pani učiteľku má veľmi rada, pretoţe je milá a veľa ju naučí. Uţ vie napísať niektoré písmenká a čísla. Najhorší predmet je podľa nej slovenčina a najradšej má zas výtvarnú výchovu. Najkrajší pocit je dostať hviezdičku do slovníčka. Sklamaním bolo dostať malú rybku. Obedy v školskej jedálni jej chutia a v druţine sa cíti dobre. Ale do druhého ročníka sa neteší („ktovie, prečo...“ ironická pozn. red.) Info zistila M. Glézlová (5. C), spracovala V. Beňová (5. A) 5


Klíma nás spája

KLÍMA NÁS SPÁJA Ako iste viete, je to názov interaktívnej výstavy, ktorá sa uskutočnila u nás v škole v priebehu dvoch týţdňov, presne od 21. septembra do 5. októbra 2009. Je súčasťou projektu Comenius, do ktorého sme sa úspešne zapojili minulý rok. Bola to výnimočná udalosť, lebo táto výstava bola zorganizovaná len na 4 školách v rámci celého Slovenska. Interaktívnu výstavu vytvorili rakúski odborníci z oblasti environmentalistiky a pedagogiky. Na Slovensku prebiehala pod záštitou Centra environmentálnej a etickej výchovy ŢIVICA, s ktorým spolupracuje pani učiteľka Hrončeková. Výstava bola venovaná hlavne problematike klimatických zmien a skleníkového efektu, ale priblíţila aj ţivot ľudí v rozvojových krajinách. Pozostávala z 18 plnofarebných panelov, ktoré obsahovali originálne fotografie a heslovitý text. Jej súčasťou boli aj interaktívne pomôcky a hry, ako napr. veľká plátenná mapa sveta, prístrešok domorodcov z daţďového pralesa, či klimatický stan. V priebehu dvoch týţdňov všetkých návštevníkov výstavou sprevádzali naše vyškolené pani asistentky. Navštívili ju nielen ţiaci zo Ţiaru, ale aj z okolitých škôl – napr. z Janovej Lehoty, Hliníka nad Hronom alebo z Trnavej Hory. Redakcia

Počas jednej hodiny geografie sme si boli pozrieť projekt Klíma nás spája. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o ľuďoch, ktorí ţijú v úplne iných podmienkach ako my. Najviac nás prekvapilo, ako si títo ľudia dokáţu vlastnoručne vyrobiť všetko náradie, riad na varenie a dokonca aj hudobný nástroj. Páčilo sa nám, keď sme boli v stane, v ktorom boli diery. Mali sme odpovedať na otázky a keď sme odpovedali zle, diery sa upchávali a nám dochádzal vzduch. To nás malo poučiť, ţe ak sa nebudeme starať o našu planétu, ţivot bude horší. Výstava sa nám všetkým veľmi páčila a bola to aj zábava. S. Repiská (5. A), M. Králová (5. C)

6


Všimli sme si

VŠIMLI SME SI alebo Vyberáme z diania školy Divadelné dosky Vybraní ţiaci z tried 8. A a 9. A s pani učiteľkami Kaníkovou a Némethyovou dňa 14. októbra cestovali do Bratislavy.

A prečo?

Boli

si

pozrieť

divadelné

predstavenie. A veru nie hocijaké! Hra s názvom Na skle maľované je predsa pojem. V tomto netradičnom príbehu o Jánošíkovi si zahrali mnohí naši známi herci. Napr. Mirka Partlová (Angie z Paneláku), Katarína Hasprová, Zuzana Tlučková a Ján Slezák. Hoci cesta bola náročná a počasie tieţ ktovieako nevyšlo, umelecký záţitok stál za to. Toto predstavenie sa nám veľmi páčilo a priali by sme si, aby takýchto skvelých akcií bolo viac. A. Beňová, D. Botková (9. A)

Výlet do Šášova Trieda 3. A s pani učiteľkou Maruškovou a 4. A s pani učiteľkou Bistovou si uţili pekný výlet do neďalekého Šášova. A ako sa páčilo deťom? Prečítajte si! Cestovali sme MHD do Ladomerskej Viesky. Odtiaľ sme išli pešo po náučnom chodníku do Šášova. Išli sme cez dedinku Bukovinka, v ktorej bol jeden obyvateľ. Keď sme prišli do Šášova, boli sme v domčeku, kde boli starobylé veci. Potom sme vyšlapali na hrad. Jedno okno bolo zrekonštruované. Voľakedy sa v hrade ukrývali Nemci. Videli sme aj studňu. Na vychádzke sa nám veľmi páčilo. Bol to pekný záţitok. T. Hromádková, S. Gelienová, B. Danková (4. A)

7


Všimli sme si

História nášho mesta V pondelok 12. októbra 2009 sme boli na prehliadke kaštieľa, ktorý sa nachádza v starej časti nášho mesta. Počasie sa nám veľmi nevydarilo. Pršalo ako z krhly, ale nevadí. Boli sme rozdelení na dve skupiny. Jedna skupina išla do videoučebne a pozerala rozprávku Shrek 4. Druhá skupina bola na počítačoch a robila malý testík. Neskôr sme sa vymenili. Potom nás čakala prehliadka kaštieľa. Viedla nás pani historinka (citujeme, hoci deti mali na mysli asi historičku, pozn. red.). Dozvedeli sme sa o minulosti kaštieľa. Má 380 rokov. Videli sme aj bránu času, štadión a park. Ešte nám ukázali starú kaplnku, do ktorej sa uţ nechodí, lebo je zničená. Povedali nám aj o Štefanovi Moysesovi. Bol to biskup. Videli sme aj strom platan, ktorý má 212 rokov. Keď sme prišli do triedy, kaţdý napísal na tabuľu niečo, čo si zapamätal. Bolo to veľmi zaujímavé, získali sme veľa vedomostí a máme pekné záţitky. A. Krátky (3. C) a N. Čačalová (3. B)

Čo je migrácia? Opäť sme raz mali zaujímavú hodinu angličtiny, bolo to presne 13. októbra a bolo to preto, ţe sme mali projektové vyučovanie. Časť ţiakov z našej skupiny začala pracovať na novom projekte, témou ktorého bola migrácia zvierat. Celú hodinu si zapisovali všetky moţné informácie, ktoré našli na internete. Zistili, prečo sa zvieratá sťahujú do iných oblastí, akú dlhú trasu prekonajú, alebo aký inštinkt im pomáha nájsť správnu cestu. Potom získané údaje preloţili do angličtiny a dokreslili k nim obrázky opisovaných zvierat. No a nakoniec prišlo to najťaţšie – prezentácia práce. Projekt sa veľmi vydaril (pani učiteľka Rosenbergová bola spokojná, a to uţ je čo povedať) a práce boli vystavené v jazykovej učebni. A. Grolmusová (7. C)

8


Liga zdravia

LIGA ZDRAVIA „TEST Z TELESNEJ“ Ţiaci športových tried sa kaţdoročne podrobujú testovaniu (nejde o písomku z pravidiel futbalu alebo čo, pozn. red.), pri ktorom sa preveruje telesná zdatnosť. Mali sme začať o deviatej, no „pretiahlo“ sa to a začali sme pred pol desiatou. Testovanie pozostávalo z viacerých disciplín, ktoré bolo treba zvládnuť s čo najlepším časom alebo počtom. Robili sme napr. brušáky a za dve minúty sa podarilo urobiť maximum aţ vyše sto. Potom sme museli na čas zabehnúť vzdialenosť 50 m. Najlepší čas bol asi 7 sekúnd, hoci niektoré „svetlé“ výnimky dosiahli aj 20 sekúnd. Okrem toho bolo treba zdolať aj prekáţkovú dráhu (chlapci poskytli aj náčrt, ktorý radšej neuvádzame, pozn. red.). Tvorili ju tri prekáţky, ktoré bolo treba preskočiť alebo podliezť. Opäť sa našli aj „zdatnejší“, ktorí namiesto preskakovania preliezali a namiesto podliezania si niesli prekáţku na chrbte. Asi poslednou disciplínou bol kop (lopty, to upresňujeme len pre istotu, pozn. red.) do diaľky. Náš triedny rekord, presne 45 m, dosiahol Radovan Tatár. JB, ŠK, RT, AZ (8. B) Pohybom ku zdraviu

Kaţdý pozná slogan „športom k trvalej invalidite“. Berieme ho, samozrejme, s rezervou. Všetci totiţ vieme, ţe šport je dobrá vec. Pravidelný pohyb znamená okamţitý a dlhodobý prínos pre naše zdravie. Rovnica je jednoduchá: Šport rovná sa : pohoda a dobrá nálada (ak nie je po ruke čokoláda) menšia hmotnosť (ak ste si tú čokoládu dali) lepšia činnosť srdca (ani nemusíte byť zaľúbení) niţší tlak (ak vás niečo rozčúlilo) zdravý vývin (ak čas trávite hlavne pri PC a TV) posilnená imunita (zadarmo, aj bez Actimelu) Uvedomte si, ţe nedostatočný pohyb v detskom veku sa nedá ničím nahradiť. Darmo budete o pár rokov tráviť v posilňovni celé hodiny! Bude neskoro! Začať treba hneď, čím skôr, tým lepšie. Odborníci odporúčajú deťom: Pohyby Mierne pohyby Intenzívne pohyby

Odporúčaný čas 30 minút 20 minút

Ako často Minimálne 3x týţdenne Minimálne 2x týţdenne

My odporúčame nám deťom: Čo tak jazda na kolieskových korčuliach, bicyklovanie, plávanie, lyţovanie, snowboarding, hry s loptou... a moţno aj prechádzka so psíkom? My tieţ rady športujeme. Ja (Lucia) sa venujem tenisu a spolu s kamarátkami často hráme bedminton. Šport nám zlepšuje náladu takmer kaţdý deň. L. Bezáková, N. Stribulová (5. A) 9


Škola plná talentov

ŠKOLA PLNÁ TALENTOV Aj tento rok pokračujeme v predstavovaní talentov, ktoré sa skrývajú medzi vami. V tomto čísle v „paľbe“ našich otázok obstál ţiak, o ktorom budeme o pár rokov ešte určite počuť. Je to cyklista HENRICH HASCH, v súčasnosti ţiak 5. A, v budúcnosti účastník Tour de France. R: Tento rok si sa zaradil medzi „veľkáčov“. Ako sa Ti páči na 2. stupni? Je to náročnejšie, lebo máme viac predmetov a nových učiteľov, ale uţ som si zvykol. Páči sa mi, ţe sa nám striedajú učitelia. Nemám rád technickú výchovu. R: Prečo si sa venuješ práve cyklistike? Odporučili Ti ju rodičia, alebo si si ju vybral sám? Tento šport som si vybral sám, lebo ma veľmi baví. Je to síce náročné, ale mám rád rýchlosť a najradšej ťahám do kopca. (Doteraz ešte nikoho nezrazil. Pozn. red.) R: Ako často trénuješ a ako taký „cyklotréning“ vyzerá? Počas sezóny trénujeme trikrát do týţdňa – utorok a štvrtok na cestných bicykloch a v stredu na horských. V zimnom období chodíme do telocvične, aby sme si udrţali kondičku. Robíme kliky, drepy, šplháme, posilňujeme... R: Ako sa cítiš pred súťaţou? Väčšinou mávam trému a zimomriavky, lebo sa vţdy snaţím zajazdiť čo najlepšie. R: Aký je Tvoj najväčší športový úspech? Najcennejšie víťazstvo je pre mňa 1. miesto v pretekoch Slovenského pohára, ktoré sa konali v Dubovej. Tretie a štvrté miesta z rôznych pretekov uţ ani nerátam. R: Cyklistika je pomerne nebezpečná, mal si uţ aj nejaký úraz? Našťastie, úraz som nemal, zranenia sa zatiaľ nebojím. R: Máš nejaký športový vzor alebo sen? Mojím vzorom je cyklista Lance Armstrong – sedemnásobný víťaz Tour de France. Týchto pretekov by som sa aj rád niekedy zúčastnil. R: Ako tráviš voľný čas, ak práve nesedíš na bicykli? Rád si s kamošmi zahrám futbal či tenis, alebo oddychujem pri telke a počítači. R: Ďakujeme za rozhovor, prajeme veľa športových úspechov a dúfame, ţe raz sa ocitneš v cieli Tour de France. Kolektív 5. A

10


Naša anketa

NAŠA ANKETA R: Čo hovoríte na nový Pokec, páči sa vám? Gallová, K. (5. A): Je to sprostosť, uţ som bola zvyknutá na starý. Haško, M. (5. A): Podľa mňa je dobrý, lebo ukazuje aj predchádzajúce odpovede. Hlaváč, M. (5. B): Podľa mňa je oveľa lepší, lebo netreba dlho nastavovať, s kým chcem kecať. Orságh, Ľ. (5. C): Nie je moc dobrý. Prichádzajúca pošta je úplne iná a rýchlo mizne. Šuba, M. (5. C): Áno, podľa mňa je fajn. Slezáková, N. (6. A): Je horší neţ starý, zle sa na ňom pracuje. Slezáková, K. (6. B): Áno, páči sa mi. Supééér! Matuška, M. (6. B): Hrozný, zlý, neviem si naň zvyknúť. Ballová, M. (7. A): Nie! Je to totálna hrôza! Michalková, K. (7. C): Áno, podľa mňa je good. Kollárová, E. (8. A): V pohode, ale starší bol lepší! Tatár, R. (8. B): V pohode, podľa mňa je lepší neţ starý. Jánošková, S. M. (9. A): Uţ som si naň celkom zvykla. R: Čo hovoríte na informáciu, ţe LADY GAGA je v skutočnosti chlap? Gallová, K. (5. A): Podľa mňa ona sama nevie, čo je. Beňová, B. (5. A): Verím tomu, podľa mňa je chlap. Kršiaková, K. (5. A): Neviem, ona je schopná všetkého. Grznár, M. (5. A): Verím tomu, ţe je chlap. Košťál, A. (5. B): Myslím, ţe je obojpohlavná. Hlaváč, M. (5. B): Ja tomu neverím, to video mohlo byť sfalšované. Orságh, Ľ. (5. C): Ja tomu neverím, nevyzerá ako chlap. Uhrovičová, N. (6. A): Neverím tomu, asi sa chcela len zviditeľniť. Slezáková, N. (6. A): Keď som počula Poker Face, myslela som, ţe to spieva chlap, tak neviem... Šimovič, R. (6. B): Ja by som tomu aj celkom veril. Zimanová, K. (7. A): Myslím si, ţe je to riadne a je to asi pravda. Šmondrková, R. (8. A): Má dobré pesničky, ale inak ju nemám rada. Neviem. Zvarová, K. (8. A): Nemám ju rada, nepočúvam jej pesničky, takţe neriešim. Tatár, R. (8. B): Sprostosť! Baisová, N. (9. A): Lady Gaga je chlap?!!! K. Zvarová (8. A) 11


Stoj to za to

STOJÍ TO ZA TO Psia hliadka Uţ dávnejšie rada čítam a v poslednej dobe sa mi zapáčili knihy o zvieratkách. Mám veľmi rada psíky, a tak ma zaujal názov Psia hliadka. Je to vlastne séria viacerých kníh, ktorých autorkou je spisovateľka Jane Dayleová. V knihách sa zobrazuje rodina Parkerovcov, ktorá miluje psy. Parkerovci vlastnia psí útulok, o všetky psíky sa vzorne starajú a ak je to moţné, snaţia sa im nájsť trvalý domov. So psíkmi zaţijú občas aj starosti, ale hlavne mnoho zábavy. V kaţdom príbehu sa opisuje osud jedného psíka z útulku. Ja som uţ z tejto série čítala knihy Veľká láska, Škola pre šteniatka a Kamaráti z útulku. Všetky sa mi veľmi páčili, preto by som ich chcela odporučiť aj vám. B. Beňová (5. A)

Transformers 2 Úspešná séria pokračuje! Mimozemskí roboti, ktorí sa dokážu meniť na pozemské autá, sú späť!!! Ak vám náhodou pred časom unikol film Transformers, druhýkrát neurobte tú istú chybu. Treba vedieť, že to bol super film o robotoch, ktorí mali svoju vlastnú planétu. Došlo medzi nimi k boju a potom sa rozdelili na dve skupiny – dobrých Autobotov a zlých Deceptikonov. Pri bojoch sa ich planéta rozpadla a vec, čo im dodávala život, sa dostala na Zem. A tak sa ich boj presunul aj medzi ľudí. Našťastie im pomohol hlavný hrdina Sam a jeho baba Mikaela. A o čo ide v dvojke? Hrdina Sam Witwicky (Shia LaBeouf) sa už spamätal z prvého stretnutia s transformermi. Teraz je už dospelý a pripravuje sa na vysokoškolský život. Jediným problémom je to, že je odlúčený od svojej lásky. Mikaela (Megan Fox) si totiž štúdium nemôže dovoliť. Odlúčenie našťastie netrvá dlho. Sam objaví úlomok matérie, o ktorú v 1. časti Autoboti s Deceptikonmi bojovali. Získa z nej informácie, ktoré majú veľkú cenu pre obe strany. Niet sa čo diviť, že po ňom idú „mechanickí gauneri“ z celej galaxie. Sam má čo robiť, aby im unikol. Ešteže mu pomôže priateľka Mikaela a verný Autobot Bumblebee, ktorý sa dokáže pretransformovať na nadupaný Chevrolet. Ako to už vo filmoch chodí, druhé pokračovanie býva akčnejšie, napínavejšie a zábavnejšie. Mňa film zaujal nielen dejom, ale hlavne grafikou. Odporúčam.

N. Kukanová (5. A) 12


Stoj to za to

H16 Že kto je to? No predsa bratislavská hip-hopová skupina. (Už aj ja viem, že nejde o nový zmutovaný vírus vtáčej chrípky, ako som si myslela minulý rok, pozn. red.). Táto zostava vznikla v lete roku 2003 a zatiaľ stihla vydať tri albumy: JEDNAŠESTKA FTVOJOM KLUBE (2004) KVALITNÝ MATERIÁL (2006) ČÍSLA NEPUSTIA (2008) Skupinu tvoria členovia: Kardinál „Killa“ Korec, Dylema „Dušo“ Básnik, Cigo a DJ Yanko Král. Producentmi sú Abe a Grimaso. Ich hudbu výrazne ovplyvňuje americký rap. Prinášajú zmes aktuálnych hudobných trendov, ale zostali sami sebou. Typické sú pre nich energické podmazy a párty treky, ale nájdu sa aj príbehové skladby. Ako sami povedali, najskôr chceli vydať album, z ktorého „ľuďom vybuchnú hlavy“, ale teraz sa snažia tvoriť hudbu „kvalitnú, silnú a nadčasovú“.

Úryvok z textu: Povedz mi, prečo plačeš, povedz mi, čo ťa trápi. Povedz mi to skôr, neţ jeden z nás druhého stratí... Prečo sa rozchádzajú tí, ktorí sa mali tak radi? Prečo sa rozdelia dvaja, ktorým to najviac ladí? Navzájom si lámať srdcia, na čo je to dobré? Načo rozdeliť dve postavy, ktoré majú toľko zhodné?... Načo niekto začal ľúbiť, ak je to len veľký podvod? Povedz mi, prečo opak vzťahu môţe byť len rozchod? Neplač uţ konečne, usuším ti mokrú tvár. Skús zabudnúť na to zlé, mysli na to, čo dobré dal... Poznám ťa uţ natoľko, ţe viem, na čo myslíš. K ţivotu ťa potrebujem viac ako kyslík... Všetko skúsim napraviť, povedať prepáč, alebo ťa nejako potešiť. Spojme cesty a skúsme si to nejako vyriešiť!

V. Beňová (5. A), M. Glézlová (5. C) HEAT OF WAR Túto počítačovú hru som dostal asi pred pol rokom od spolužiaka, ktorý teraz chodí do 5. C triedy. Hra je o druhej svetovej vojne. Hráč sa stáva vojakom. Sú tu lode, tanky a lietadlá z polovice 20. storočia. Môžem si vyskúšať, ako sa bojovalo a strieľalo na mori, na súši a vo vzduchu. Sú tam rôzne základne, ktoré treba chrániť. Je zaujímavé, čo všetko museli vojaci urobiť a koľko nepriateľov museli zabiť, aby vyhrali vojnu. Sú tam aj ťažšie úlohy, ako napr. zničiť nepriateľské lietadlá a bunkre, prejsť cez nebezpečné mínové polia alebo vybudovať pristávaciu dráhu pre lietadlo, ktoré muselo núdzovo pristáť. Túto hru hrá aj ocino a zatiaľ sa nám podarilo prejsť asi šesť či sedem úrovní. Baví ma, lebo je o vojne, lebo sa tam veľa strieľa, je to dobrodružstvo. 13

Marek Haško (5. A)


Fantázia nepozná hranice

FANTÁZIA NEPOZNÁ HRANICE Mám svojich starkých veľmi rád Konečne začali prázdniny! Hneď na druhý deň som nasadol na autobus a hurá za starkými na dedinu. Keď som prišiel, starká so starkým ma uţ čakali na priedomí. Spoločne sme sa zvítali a ja som sa rozbehol za zvieratkami, ktoré starký chová. Čakalo ma nemilé prekvapenie. Moja obľúbená mačička Lili sa stratila. Bol som z toho veľmi smutný. Starká, aby zahnala môj smútok, uvarila moje najobľúbenejšie jedlo – lekvárové pirohy s grankom. Boli výborné, ale stále mi chýbala moja Lili. Poobede sme všetci spolu pracovali v záhrade a večer sme opekali slaninku. Starká si všimla, ţe som stále smutný. Bolo jej to veľmi ľúto. Neskôr sa so starkým o niečom rozprávali, ale ja som nevedel, o čom. Išli sme spať. Ráno ma pred dverami čakalo obrovské prekvapenie. Našiel som tam krabicu, ktorá sa hýbala a mňaukala. Vykríkol som: „Mačiatko!“ Starká a starký sa len usmievali a ja som bol veľmi šťastný. Od radosti som ich oboch objal a povedal som im, ţe ich mám veľmi rád. M. Búci (5. A) Starí rodičia Babka, napriek Tvojim šedinám, vţdy budeš pre mňa jediná. Ty si vţdy nájdeš na mňa čas, keď potrebujem Ťa, prídeš zas. A Ty, milý dedko, opravíš mi všetko – kolobeţku, korčule, ba aj bicykel, to pre Teba nie je ţiadny fígeľ. Moji starkí sú môj dobrý vzor, vţdy mi poradia, na čo si dať pozor. Keď sa starkí usmejú, srdiečko mi zohrejú. Ďakujem vám, starkí, za to, mám vás rada, veď ste moje zlato. L. Bezáková, A. Kopisová, N. Stribulová (5. A) 14


Fantázia nepozná hranice

Moja stará mama Moja stará mama veľmi skoro vstáva, hlavu plnú myšlienok od rána vţdy máva. Na obed mi urobí buchty parené, nech je bruško dobre ţivené. Niekedy chodíme na prechádzku k potoku, moja starká vie teda dobre pridať do kroku. Na prechádzke bylinky zbierame, večer si na unavené nohy obklady dávame. Moju starkú veľmi rád ja mám, z jarmoku jej perníkové srdce dám. H. Hasch (5. A) Moji starkí Moji starkí dobrí sú, radosť mi zakaţdým prinesú. Môj starký zručný je, všetko si sám ukuje. A koláčiky starej mamy? Idú o nich samé chvály. A tá ich záhrada – to je veľká paráda. Moji starkí, tí sú skvelí, láskaví a vţdy veselí. Š. Hrmo (5. A) Sloboda Ţivot ako v klietke ma uţ nebaví, chcem byť voľná ako vtáčik spevavý. Tak sa snaţím prekáţky prekonať a za svoju slobodu neprestávam bojovať. Ţivot v realite je síce dosť drsný, no aj tak ho chcem okúsiť a nové veci sa naučiť. To je moja túţba, môj veľký sen, zvíťaziť nad realitou a dosiahnuť svoj cieľ. text a ilustrácia: D. Rudinská (8. C)

15


Páli vám to?

PÁLI VÁM TO? HÁDANKY Mlátime ho večer celý, on nás za to rozveselí. (bubon)

Hádajte, hádankári moji, ktorý dom na bocianej nohe stojí. (makovica)

Nemá hlavu jeden mladík bosý, má len klobúk, na nohe ho nosí. (hríb)

Svieti jeden celý na náš dvor, uţ sa z neho cerí iba pol. (mesiac)

Visí jeţko z konára, do lístia sa ponára. (gaštan)

Mám ja dáţdnik bodkovaný, taký istý ako vlani. Pod dáţdnikom svojím celý ţivot stojím. (muchotrávka)

Sú zakliatym vtákom, prebudíš ich slákom. (husle) Cez deň spáva v kríčku, je to jeho dom, v noci chodí v tričku veľmi pichľavom. (jeţko)

Ţijú spolu v páre, bijú sa však stále. (noţnice)

TAJNIČKY 2. 1. 4.

3. 3. 4. 5. 1.

2.

5.

6.

1. ovocný strom 2. na jeseň opadáva zo stromov 3. miesto, kde visia triedne oznamy 4. predmet, na ktorom sa učíme o poézii a próze 5. čuchový orgán zvierat

1. geometrický útvar 2. vec, ktorou sa píše na tabuľu 3. miesto, kde sa vzdelávame 4. odborný názov pre obrazovku 5. skupina hlások s ustáleným významom 6. miesto, kde v škole sedí

O. Szarvas, M. Sedliak (7. C)

16


Pobavme sa

POBAVME SA Staršia pani sa pri prehliadke hradu pýta kastelána: - A máte tu aj strašidlo? On jej s ľútosťou odpovedá: - Prepáčte, ale to miesto je uţ obsadené. Starostlivá matka upozorňuje dcéru: - Dávaj pozor, aby ste s frajerom nezašli priďaleko. Dcéra s úsmevom odpovie: - Neboj sa, mami, veď on býva na vedľajšej ulici. Rozhovor na ulici: - Ahoj Joţo! Ty si sa ale zmenil! Brada, okuliare, nový účes... - Ale ja vôbec nie som Joţo. - No teda, ešte aj meno si si zmenil... Učiteľka na matematike sa pýta: - Tak deti, akú úlohu sme dnes mali? Jano v zadnej lavici zašepká spoluţiakovi: - No mňa z nej porazí, ja sa doma dve hodiny trápim s príkladmi, a ona stratí pamäť! Farár sa pri spovedi pýta chlapca: - Modlíš sa pred jedlom? Chlapec úprimne odpovedá: - Len keď máme huby, ktoré nazbieral otec. Rekord: Chuck Norris vydrţí v NON STOP bare do záverečnej.

PODARILO SA VÁM (povedať na hodinách...) Povedz príklad na psovitú šelmu! Dikobraz. (6. A) Ako sa nazýva najznámejší vajcorodý cicavec? Pštros. (6. A) Podarilo sa prečítať: „podmostár“ namiesto hodnostár. (6. A) Podarilo sa prečítať: Bol to človek „súkromný“ namiesto skromný. (6. A) Aké ľudské rasy poznáme? Bielu, červenú, zelenú... (6. B) Vymenuj typy písma! Latinka, azbuka, háčkované, ruské... (6. B) Čím sa líši koza od capa? Koza nemá cucfleky. (6. B) „Logická“ otázka: Aké je hlavné mesto Ríma? (7. C) Citát zo slohu: „V múzeu mali aj ţivú kostru.“ (7. C) Citát zo slohu: „V lese sme našli aj hríby. Volali sa dubák a masliak.“ (7. C) Podarilo sa prečítať: „hladné múry“ namiesto hradné múry. (7. C) Nový umelecký prostriedok – pampersonifikácia. (7. C) Na čo nám slúţi slnko? Aby sme videli. (8. A) Aké znamienka označujú intonáciu vety? Interrupčné. (8. B) Čo je to erózia? Výbuch sopky. (9. C) Za akých okolností rastliny nebudú rásť? Keď ich budeme šikanovať. (9. C) Nové slová zo 7. C: cigareta – zdravieničič, hrebeň – vlasotrhač, mikrovlnka – jedloteplič, strom – smogohltač, televízor – očikazič, záchod – hovnohlt Redakcia 17


Daj si testík

DAJ SI TESTÍK DOKÁŢE ŤA OKOLIE ĽAHKO OVPLYVNIŤ? Myslíš, ţe Ty si nad vecou a ţe si voči názorom ostatných odolný? Daj si test! 1. Keď ťa kamarát o niečo poţiada... a) nevieš mu to odoprieť b) splníš mu to len vtedy, ak je jeho prosba opodstatnená 2. Dokáţeš sa skamarátiť... a) veľmi rýchlo a bez problémov b) trvá ti to trochu dlhšie 3. Ak sa niekomu stane niečo nepríjemné a sám si to zavinil... a) aj napriek tomu ho ľutuješ b) nevnímaš to, veď je to jeho chyba 4. Keď sa ti niečo nepodarí... a) ešte dlho ťa to trápi b) rozmýšľaš, kde si urobil chybu 5. Myslíš si, ţe... a) niekedy sa v škole treba spoľahnúť na šťastie b) dobrú známku môţe človek dostať, len keď sa pripraví 6. V rozhovore s kamarátmi obyčajne... a) povieš, čo si myslíš b) radšej si svoj názor necháš pre seba VYHODNOTENIE: 4 – 6 odpovedí „A“ Často sa nechávaš ovplyvňovať citmi a nerozmýšľaš, či je tvoje konanie správne. Buď trochu rozváţnejší, aby si v budúcnosti nemusel ľutovať svoje správanie. 4 – 6 odpovedí „B“ Vieš byť rozhodný a city na teba príliš nepôsobia. Plánuješ si veci dopredu a máš v sebe dosť vytrvalosti. Ale nemal by si zabúdať, ţe existuje aj zábava. 2 – 3 odpovede „A“ alebo „B“ Veci prijímaš také, aké sú, a dokáţeš sa im prispôsobiť. Vieš, čo by si chcel v ţivote dosiahnuť, ale tvoje ţelania sa menia podľa nálady a situácie. Mal by si mať pevnejšiu vôľu. Pripravila D. Botková (9. A) 18


Nemusíte vedieť

Určite NEMUSÍTE VEDIEŤ, ţe... ... najväčší druh ryby na svete je žralok obrovský, ktorý meria až 20 metrov a dožíva sa až 150 rokov (asi sa neživí planktónom, pozn. red.). ... najstarším človekom na svete je Varvara Semennikovová, ktorá má teraz 117 rokov a žije v Jakutsku na Sibíri (dúfajme, že v čase vydania časopisu bude táto správa ešte aktuálna, poz. red.). ... najvyšší človek na svete je 26-ročný Turek Sultan Kosen, ktorý meria neuveriteľných 246,5 cm (asi mu nie je čo závidieť, to je už nadlimit aj do basketbalového tímu, pozn. red.) ... najmenším človekom je zas Číňan He Pingping merajúci len 73 cm (vyzerá ako hračka, pozn. red.) ... najtučnejší človek na svete je Mexičan Manuel Uribe, ktorý váži 560 kg (a to vraj už 200 kg schudol!!!, pozn. red.) ... najväčší počet sviečok, a to 48 523, bol torte, ktorú v New Yorku upiekol kuchár Ashrita Furman so svojimi 80 pomocníkmi (mňam, nám by stačila tá veľká torta aj bez sviečok, pozn. red.) ... najväčšie meškanie pošty je 72 rokov, po takom čase totiž na poštový úrad v Monaku dorazila pohľadnica (len či sa toho dožil adresát, pozn. red.) ... mozog človeka obsahuje viac než 12 miliárd neurónov (bohužiaľ, počet mozgových buniek nie je priamo úmerný inteligencii, pozn. red.) ... kým doterajším rekordom boli zdravé osemtorčatá, manželom z Tuniska sa majú onedlho narodiť dvanásťtorčata!, 6 chlapcov a 6 dievčat (rodičom blahoželáme a pozdravujeme opatrovateľky, pozn. red.) ... najvyššou budovou na svete sa v roku 2008 stala veža Burdž Dubaj v Spojených arabských emirátoch, ktorá meria 555,3 m (obzvlášť vhodná na bungee jumping, pozn. red.) Š. Kupec a kolektív 8. B 19


N. Pribilincová (8.C)

KUPÓNIK ŠŤASTIA MENO ŽIAKA: ........................................................................................... VYUČUJÚCI: .......................................................... PREDMET: .................................... TRIEDA: .....................

........................................... Platnosť do: 22. 12. 2009

riaditeľ školy

Vydavateľ: Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, 965 01 Ţiar nad Hronom Tlač: A print, Ing. Ján Lazar


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.