Page 1


Znak kao i logotip odaju jednostavnost pri izradi logotipa odraðenog u standardnom grafièkom programu. Simbole predstavljene u znaku prožima kompleksnost koja prikazuje jasnu, ali opet apstraktnu sliku. Analogija izmeðu znaka i predmeta koji predstavlja je jasna iskazana simbolima. Simbolima u vidu orla koji simbolizuje let, gospodarenje nebeskim visinama i dalje oslikava analogiju izmeðu avio-kompanije "Sky Srpska", koja i jeste predmet cjelokupnog grafièkog prikaza i znaka. Sljedeæa simbolika predstavljena na znaku jeste oblik znaka u kojem su prikazane jasne geografske konture topografskog obilježja predmeta. Dalja analogija predmeta i znaka jeste u apstraktnom prikazu broja sedam, sreænog broja, koji u dubljoj analizi sugeriše eventualni zaštitni znak.

ZNAK


pozitiv

negativ

VARIJACIJE ZNAKA


crvena

plava

linija

Full Color

VARIJACIJE ZNAKA


23 mm

20 mm

= 1 mm 2

KONSTRUKCIJA ZNAKA


uveæanje

umanjenje

TE ST PR E PO Z NATLJ I V O STI


C M Y K

0% 100% 100% 0%

C M Y K

87% 36% 9% 0%

R G B

218% 37% 29%

R G B

1% 114% 168%

transparentnost vanjske linije preliv boja

PANTONE 485 C PANTONE 660 C

BOJA


Tipografija logotipa ima korjen u fontu "Eras Bold ITC". Latinièni slovni znakovi su prisutni zbog rijeèi engleskog porijekla u samom nazivu predmeta. Jednostavnost i jasnoæa u prikazu slovnih znakova daju osjeæaj prepoznatljivosti, èitljivosti i kompaktnosti kompletnog vizuelnog identiteta predmeta tj. avio-kompanije "Sky Srpska".

LOGOTIP


pozitiv

negativ

VAR I JAC I J E LO G OTI PA


crvena

plava

linija

dvije boje

VAR I JAC I J E LO G OTI PA


16 mm

85 mm

= 1 mm 2

K O N STR U K C I JA LO G OTI PA


uveæanje

umanjenje

TE ST PR E PO Z NATLJ I V O STI


C M Y K

87% 36% 9% 0%

C M Y K

0% 100% 100% 0%

R G B

1% 114% 168%

R G B

218% 37% 29%

PANTONE 485 C

PANTONE 660 C

BOJA


U logotipu su kao osnovne boje prisutne crvena, plava i bijela boja. Vidljive nijansiranost i kombinovanje boja doprinose sveukupnoj estetskoj prezentaciji. Takoðe je prisutna simbolika boja jer pomenute boje (crvena, plava, bijela) su boje na zastavi Republike Srpske, veæ pomenutog topografskog obilježja predmeta. Kompletan grafièki prikaz odiše jednostavnošæu i èitljivošæu koja doprinosi ravnoteži i prepoznatljivosti predmeta tj. avio-kompaniji "Sky Srpska".

VIZUELNI IDENTITET


100 mm

55 mm

30 mm

= 1 mm 2

K O N STR U K C I JA V I Z U E LN O G I D E NTITETA

23 mm

9 mm

16 mm

25 mm

20 mm


Znak i logotip u boji je primarna verzija znaka i logotipa i primjenjuje se kada je god to moguãe. U pravilu, znak i logotip u boji treba primjenjivati iskljuèivo na bjeloj podlozi. U posebnim sluèajevima, odnosno kada bijela podloga nije moguãnost, može se primjeniti i na ostalim svjetlijim podlogama.

ZNAK I LOGOTIP U BOJI


Pozitiv predstavlja varijantu znaka i logotipa svedenog na crnu boju, a koristi se kada znak i logotip nije moguãe izvesti drugaèije. U posebnim sluèajevima crna boja se može zamjeniti zlatnom ili srebrnom. Klasièan primjer ovakve primjene znaka i logotipa predstavlja obrazac za faks mašinu.

VAR I JAC I J E V I Z U E LN O G I D E NTITETA


Negativ predstavlja varijantu znaka i logotipa svedenog na bijelu boju, a primjenjuje se kada znak i logotip nije mogu達e izvesti u boji, ili kada je boja podloge na koju se primjenjuje izrazito tamna ( crna, plava, crvena, itd. ).

VAR I JAC I J E V I Z U E LN O G I D E NTITETA


100 mm X 25 mm

80 mm X 20 mm

60 mm X 15 mm

40 mm X 10 mm

20 mm X 5 mm

TE ST PR E PO Z NATLJ I V O STI


TE ST PR E PO Z NATLJ I V O STI


BORIS ÈIKIÆ student III godine Akademija umjetnosti Odsjek za dizajn i grafiku Slobomir P Univerzitet Doboj

Ul. Novice Ceroviæa 13/73 78 000 Banja Luka Repuublika Srpska Bosna i Hercegovina tel: + 387 51 347 390 mob: + 387 65 591 773 boris@kratkofil.org

AUTOR


Knjiga Grafičkih Standarda - SkySrpska  

Knjiga Grafičkih Standarda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you