Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 09 - 2018

innoVfoam

Blust erop los! Pagina 4

Boudewijn Hosmus Keukenambacht

Complete Store van dijk

Pagina 8

Pagina 12

Olof Schuur Installatietechniek Pagina 30

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


ADvertenties

H ĂŠ t p ostbedr i j f

voor de zakelijke markt

Post | Pakket | koerier 0223 61 91 36 | info@nhpost.nl

www.nhpost.nl


voorwoord / colofon

INvesteren

in de toekomst

“De economie trekt lekker aan. Dat hoef ik jullie ondernemers niet te vertellen. We zien het overal; klanten trekken hun por-

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex.

temonnee weer en kwaliteit is eindelijk weer belangrijker dan kwantiteit! Door deze verschuiving durven we als ondernemer ook meer risico’s te nemen. Dat zie ik in deze regio veelvuldig gebeuren, want er wordt heel wat geïnvesteerd.

Z

Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving: Zeeman Reclamegroep BV,

o wordt er geïnvesteerd

de toekomst, zodat onze kinderen en

in goed opgeleid perso-

kleinkinderen straks kunnen profiteren

neel en in waardevolle

van wat we nu met z’n allen creëren.

www.zrgbv.nl Teksten: Zeeman Reclamegroep BV,

samenwerkingsverbanden. Maar ook milieube-

In deze Noordkop in Zaken hebben we

wuste keuzes en nieuwe

enkele ondernemers verzameld die op

Advertentie acquisitie:

bedrijfspanden zijn re-

dit moment de basis leggen voor de

Mocht u in het volgende nummer willen

gelmatig het onderwerp van een inves-

toekomst. De één doet dit door zijn on-

adverteren, nieuws willen plaatsen of

tering. Het valt me vooral op dat de ge-

derneming uit te bouwen of zich te fo-

belangrijke data door willen geven dan kunt

bouwen in dit gebied de grond uit

cussen op innovatie. De ander doet dit

u dat doen via menno@zrgbv.nl

schieten, maar dan wel met een volle-

juist door een nieuw pand te bouwen

dig zonnepanelendak. En ook zie ik

of te investeren in groene energie. Al-

steeds vaker elektrische bedrijfswa-

lemaal investeringen die, als je het mij

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

gens op de weg. Zolang we niet door-

vraagt, de toekomst een stukje mooier

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

schieten, ben ik van mening dat dit een

maken.”

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen

stap in de goede richting is. Hiermee investeren we namelijk ook meteen in

Menno Zeeman

aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


interview innoVfoam

innoVfoam

Blust erop los! Op het bedrijvenpark Breekland in Oudkarspel is het pand van InnoVfoam niet te missen. Op het dak van het ronde gebouw prijkt namelijk een enorme helikopter. “Deze hebben we begin dit jaar laten plaatsen voor demonstratie doeleinden. Klanten kunnen in de helikopter plaatsnemen, terwijl deze virtueel in brand staat. Zo kunnen ze zelf ervaren hoe onze innovatieve brandblus-

later was InnoVfoam alive and kicking.

Zaaien en oogsten “Het eerste jaar was zwaar. We hebben veel tijd moeten steken in het zoeken naar goede samenwerkingsverbanden

systemen werken bij helikopterplatforms”, vertelt eigenaar Johan

in diverse landen. Daarnaast lobbyden

Koekkoek (55) trots.

we erop los.” Doordat het tweetal in

I

4

han nam per direct ontslag. Een jaar

2003 flink had gezaaid, konden ze

n 2003 is InnoVfoam (gespeci-

een Amerikaanse onderneming, waar-

het jaar erop al lekker oogsten. Sinds-

aliseerd in automatische of op

door alles eigenlijk in de soep liep. Ik

dien is het bedrijf ieder jaar gegroeid

afstand bestuurbare stationai-

was toentertijd salesmanager en had

(tot zo’n 30 vakkundige mensen anno

re schuimblusinstallaties) op-

te maken met deadlines. Door de over-

2018). “Tot 2008 hebben we alles van-

gericht door Johan en een oud

name gingen we die niet halen. Ik voel-

uit huis gedaan. Voor de buitenwereld

collega van hem. Nadat ze ruim

de mij persoonlijk verantwoordelijk en

waren we een vooraanstaande on-

12 jaar voor een Zweeds bedrijf

ben een aantal keer in gesprek gegaan

derneming, maar onze klanten wisten

in schuimblusinstallaties hadden ge-

met de directeur. Er moest namelijk

niet dat we geen bedrijfspand hadden.

werkt, zochten ze de samenwerking

iets veranderen. Ik kreeg als antwoord

We deden alles via VoIP en een VPN-

op. “Dat bedrijf werd overgekocht door

dat het mijn eigen probleem was.” Jo-

verbinding, zeer handige tools als je op

zaken | Magazine


interview innoVfoam

afstand moet samenwerken!”, blikt de

“Door dit plan kregen we zelf ook ver-

geleden een managementteam van

ondernemer met een glimlach terug.

nieuwende ideeën. Zo hebben we

vier ervaren medewerkers opgestart,

al onze brandblussystemen geïnte-

die de vier afdelingen ‘Sales’, ‘Projects’,

Aan die manier van werken kwam in

greerd in het gebouw en is het hele

‘Electrical & Instrumentation’ en ‘Busi-

2008 een einde. “We waren toe aan de

pand voorzien van sprinklers. Ook het

nesscontrol’ leiden.”

volgende stap: een mooi en praktisch

platte dak werd bij de bouw verstevigd

Zo heeft Johan tijd over om te doen

bedrijfspand. Alleen op die manier

en uitgerust met brandblussystemen,

waar hij goed in is, namelijk zich be-

zouden we serieus kunnen gaan groei-

omdat we toen al met het idee rond-

zighouden met de afdeling Research

en. Bovendien namen we steeds vaker

liepen om daar ooit een helikopter op

& Development plus de verkoop in

enthousiaste jonge mensen aan, die

te plaatsen.” Het bedrijfspand kreeg

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

nauwelijks tot geen ervaring hadden

door deze toepassingen meteen een

“De dagelijkse leiding ligt nu bij MT,

in brandblussystemen. Aangezien hier

aantal extra functies: personeel op-

waardoor ik ook de ruimte krijg om wat

geen goede opleiding voor is, moesten

leiden, klanten bekend maken met de

meer tijd met mijn gezin door te bren-

wij hen zelf opleiden. Dat is natuurlijk

systemen en een voorbeeldfunctie

gen. Bovendien zorgt dit team voor

onmogelijk als iedereen vanuit huis

voor overheden, verzekeraars en an-

een nog sterker fundament van de

werkt.”

dere partijen die met risicobeveiliging

firma. Dat geeft een fijn gevoel!”

Een bedrijfspand als slimme marketingtool

te maken hebben.

Pionier op schuimblusgebied

Stabiliteit en continuïteit

Johan vindt R&D één van de belangrijk-

Het ondernemersduo wilde een pand

In 2012 heeft Johan zijn compagnon

ste schakels in het bedrijf en is hier dan

bouwen, dat ook meteen als marke-

uitgekocht. “Sindsdien ben ik alleen

ook veel te vinden. “Nieuwe dingen be-

tingtool zou dienen. Ze namen een ar-

eigenaar, waardoor de handrem er min

denken heeft mij altijd zeer goed gele-

chitect in de hand, die met het gouden

of meer af is. Het bedrijf groeit vanaf

gen. Daarnaast vind ik het belangrijk

idee kwam van een cilindervormig ge-

dat jaar bijzonder snel. Maar ik wil niet

om een pionierspositie in te nemen in

bouw. Aangezien InnoVfoam haar sy-

dat InnoVfoam afhankelijk is van één

deze business.” Om dit kracht bij te zet-

stemen verkocht met als doel opslag-

persoon, want dat komt de stabiliteit

ten, heeft de onderneming een eigen

tanks (cilindervormig!) te beveiligen,

en continuïteit van het bedrijf niet ten

laboratorium die onder meer gebruikt

was de associatie snel gelegd.

goede. Daarom heb ik een aantal jaar

wordt als onderzoekscentrum.

zaken | Magazine

5


ADvertenties

IEDERE DAG 365 dagen per jaar vanaf 10.00 uur

Altijd een goed idee! voor ontbijt, koffie, lunch, borrel of diner Achterweg 2, Strandslag 8 Groote Keeten ` /deprincenkeet 0224 - 227 082 www.deprincenkeet.nl

Onze nieuwe Omnyacc vestiging in Schagen bestaat een half jaar!

Aad Dobbe

d Breuker

en Wijnan

Ons adres:

Piet Ottstraat 1 - 1741 NW Schagen

Kijk voor meer informatie op www.omnyacc.nl


interview innoVfoam

“Nieuwe ideeën en klantwensen wor-

mindere kwaliteit wordt.” Ook wordt

ontzettend belangrijk is.” Naast dat

den hier uitgebreid getest. Daarnaast

het lab van InnoVfoam regelmatig voor

stukje service, vindt Johan het belang-

doen we in huis onderzoek naar ver-

een second opinion gebruikt. “Soms

rijk dat zijn klanten precies weten hoe

betering

schuimconcentraten.

wordt een product bij een ander be-

het brandblussysteem dat ze afne-

Zo blijven we innoveren. Binnenkort

drijf afgekeurd en wil de klant een

men werkt. “Dit doen we op een heel

begint ook de bouw van een extra hal

second opinion van ons. Niet zo gek

bijzondere manier, namelijk met se-

naast het bestaande pand. Daar kun-

als je bedenkt dat 3000 liter schuim

minars in ons pand. ‘s Ochtends krijgt

nen we grootschaligere testen uitvoe-

ongeveer 20.000 euro kost. Daarvoor

de groep klanten vooral theoretische

ren.”

wil je wel zeker weten of het terecht is

informatie. Maar we sluiten de dag af

afgekeurd.”

met een spectaculaire en onvergete-

van

Naast dat het lab gebruikt wordt voor

lijke demonstratie op het dak! Door

ontwikkeling, worden hier dagelijks

Samen zeiknat worden

samples onderzocht van schuimcon-

Doordat InnoVfoam ook de service en

en samen zeiknat te worden tijdens

centraten. “We hebben een eigen on-

onderhoud van haar systemen ver-

het blussen van de helikopter, creëer

derhoudsservice die bij onze klanten

zorgt, kiest het bedrijf er bewust voor

je een persoonlijke band. Dat is goed

checkt of het schuim in de blussyste-

om alleen met bedrijven te werken die

voor het vertrouwen, maar bovenal

men nog aan de normen voldoet. De

maximaal twee uur vliegen van Am-

gewoon ontzettend leuk!”, besluit de

samples die onze onderhoudsmede-

sterdam liggen. “Op die manier kunnen

ondernemer enthousiast.

werkers meenemen, worden in het lab

we accuraat handelen op een even-

onderzocht. Zo kunnen we een klant

tuele storing en deze binnen 24 uur

Meer informatie:

tijdig waarschuwen als het schuim van

verhelpen. Iets dat bij blussystemen

innovfoam.nl.

de klanten echt bij ons uit te nodigen

zaken | Magazine

7


interview boudewijn overhiereennaam hosmus

Boudewijn Hosmus Keukenambacht pakt het stap voor stap aan Na jaren ervaring te hebben opgedaan bij een timmerbedrijf, besloot Boudewijn Hosmus (39) in 2003 op eigen benen te gaan staan. Dit was de eerste stap naar het huidige bedrijf ‘Boudewijn Hosmus Keukenambacht’. Een prachtige onderneming, waar alleen massief hout en andere natuurlijke materialen worden gebruikt. “Ik ben zo trots op hoe het bedrijf zich sinds de start heeft

nende beslissing, vertelt Ellen. “Boudewijn moest 'nee’ zeggen tegen klussen, terwijl er wel brood op de plank moest komen. Toch hielden we vast aan ons onderbuikgevoel en dat heeft zijn vruchten bijzonder snel afgeworpen. In

ontwikkeld. Inmiddels werken we met een vast en deskundig

2009 kon ik zelfs mijn andere baan op-

team, dat elke dag weer met hart voor de zaak en de klant aan

zeggen en fulltime in het bedrijf gaan

Z

de slag gaat!”

8

periode was het ook vooral een span-

werken. Sindsdien zijn we een VOF.” Het gedreven tweetal was inmiddels

o’n vijf jaar nadat Boudewijn

Ellen(39) is hij gaan brainstormen voor

al verhuisd naar de Schorweg in Bree-

voor zichzelf begon, kwam de

een oplossing. Specialiseren bleek het

zand, vanwege ruimtegebrek op hun

economische crisis op gang.

antwoord. “Door me helemaal op de

oude stek in Heerhugowaard. Ook die

“Timmermannen gingen con-

keukenambacht te richten, was ik on-

keuze viel nu prima op z’n plek.

tinu onder elkaars prijs zit-

derscheidend en dat trok een ander

ten en pikten elkaars werk

klantenpubliek aan.”

in. Daar voelde ik me totaal

niet prettig bij. Ik was van mening dat

Onderbuikgevoel

het anders kon.” Samen met zijn vrouw

Een gouden keuze, dus. Maar in die

zaken | Magazine

Tot 2014 fungeerde het huis van de Hosmussen als showroom, kantoor en werkplaats. “Opnieuw groeide we uit ons jasje. Op datzelfde ogenblik kwam


interview boudewijn hosmus overhiereennaam

met diverse ZZP’ers. Maar in 2015 was het tijd voor de eerste vaste kracht: Nick (meubelmaker/spuiter). Dit jaar hebben

Sjon

(meubelmaker),

Bart

(meubelmaker), Ingeborg (commercieel manager) en Ilya (junior ontwerper) zich bij hem aangesloten. Ellen legt deze groeispurt uit: “We wilden ons bedrijf graag verder ontwikkelen, maar dat kun je alleen bereiken als je vakkundige en loyale mensen naast je hebt staan. Met dit team kunnen we echte stappen zetten. Stuk voor stuk zijn het toppers, waar Boudewijn en ik ontzettend trots op zijn.” aan de Zandvaart een pand vrij voor

moeten er met z’n allen werken, dus

de verhuur: 550m2 ruimte voor een

voor mij is het logisch om ook de mede-

Naast de vaste crew, lopen er regel-

werkplaats. Opnieuw gingen we op ons

werkers hun ideeën te laten uiten.” Het

matig stagiaires van de opleiding HMC

gevoel af en grepen we deze kans aan

gebouw biedt plaats aan werkplaats,

(Hout en Meubileringscollege) in het

om te kijken of we klaar waren voor de

showroom, kantine en kantoor. “Ein-

bedrijf. “Er is een groot gebrek aan goe-

volgende grote stap.” Dat waren ze!

delijk alles onder één dak. We hebben

de vakmensen. Door erkend leerbedrijf

allemaal ontzettend veel zin om vanaf

te zijn, kunnen wij onze kennis, ervaring

die nieuwe plek aan de slag te gaan”,

en liefde voor het vak overbrengen aan

Begin 2018 startte het ondernemers-

laat Boudewijn enthousiast weten. El-

de studenten. Bovendien laten we ze

duo met de realisatie van hun nieuwe

len vult hem met een glimlach aan: “En

graag kennismaken met het bewerken

pand op Kruiswijk 30 in Anna Paulowna.

het huis wordt eindelijk weer ons huis...

van massief hout, wat vooralsnog een

Het hele team (bestaande uit zeven ex-

ook niet geheel onbelangrijk.”

ondergeschoven kindje is bij HMC. Door

De volgende stap

leerlingen hierin te begeleiden, gaat

perts) van Boudewijn Hosmus Keukenambacht werd nauw betrokken bij het

In de 15 jaar dat het bedrijf nu bestaat

deze prachtige manier van houtbewer-

inrichten en indelen van het pand. “We

werd er al regelmatig samengewerkt

king niet verloren.”

zaken | Magazine

9


ADvertenties

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl

‘IJzersterk in recht’

SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder • 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl


interview boudewijn hosmus

uitsluitend met We werken bijvoorbeeld ntinu nieuwe houtleveranciers, die co de cirkel weer rond. bomen planten. Zo maken we samen Milieubewust ondernemen

teruggeven. Vandaar deze milieube-

het werk. Daar wilden we vanaf, want

Dat het bedrijf veelal met massief hout

wuste oplossingen.”

we zijn niet alleen zakenpartners. Ons

werkt, is niet alleen omdat het mooi en

huwelijk en onze twee prachtige kinde-

“Het is ook een milieubewuste keuze.

Elke topsporter verdient een coach

We werken bijvoorbeeld uitsluitend

Boudewijn is zijn bedrijf begonnen als

werd werk en privé weer gescheiden.

met

continu

ZZP’er bij Ad Weel. “Ik heb ontzettend

“We zeilen graag samen, brengen uren

nieuwe bomen planten. Zo maken we

veel van die man geleerd. Maar daarna

in de keuken samen door als we gaan

samen de cirkel weer rond. Daarnaast

pakten Ellen en ik het samen verder op.

koken en maken uiteraard tijd voor

zijn we aangemeld bij Ecosia. Dit is een

Vooral in de opstartende fase hebben

onze vrienden. Deze qualitytime geeft

zoekmachine die met de winst uit zoe-

we weleens een verkeerde keuze ge-

veel energie, die we vervolgens weer

kopdrachten boomzaadjes plant over

maakt. Dat hoort nu eenmaal ook bij het

kunnen inzetten in onze onderneming.”

de hele wereld. Per keuken zorgen we

ondernemen.” Het tweetal geeft hier-

Die energie is zelfs zo sterk, dat Boude-

hierdoor voor zo’n 15 tot 20 nieuwe bo-

bij aan dat 'doorzetten’, vooral in zware

wijn ervan droomt om zijn bedrijf naar

men.”

tijden, ontzettend belangrijk is voor de

een internationaal level te brengen.

duurzaam materiaal is, legt Ellen uit.

houtleveranciers,

die

ren verdienen ook aandacht”, laat Ellen weten. Door het inzetten van de coach

continuïteit van een bedrijf. “Naast dat je

“Het lijkt me zo ontzettend tof om een

Bij de bouw van het nieuwe pand is ook

niet te snel moet opgeven, raad ik iedere

keuken in het buitenland te mogen

rekening gehouden met het milieu. Zo

ondernemer aan om een coach in te hu-

plaatsen. Bijvoorbeeld in een vakan-

wordt er bijvoorbeeld gebruikt gemaakt

ren. Iedere topsporter heeft een sterke

tiewoning. Die hele organisatie, van

van een biomassa-installatie, waarbij

coach achter zich staan. Ondernemen is

ontwerp tot verscheping en montage

al het houtmot afval omgezet wordt

ook topsport!”, legt Boudewijn uit.

op locatie... Ik voel dat we daar gewoon klaar voor zijn.” Ellen bekrachtigt zijn

in warmte. “Daarnaast komen er in de

conclusie: “Dat redden wij!”

toekomst zonnepanelen op het dak en

Boudewijn en Ellen hebben zelf sinds

gebruiken we alleen led-verlichting. We

enige tijd een coach en dat heeft ze

vinden het belangrijk dat we niet alleen

veel gebracht. “We waren op een ge-

Meer informatie:

nemen, maar dat we de aarde ook iets

geven moment alleen nog maar aan

boudewijnhosmus.nl.

zaken | Magazine

11


12

zaken | Magazine


artikel complete store

Complete Store van Dijk B.V.

staat nooit stil

Na jaren trouwe dienst kreeg Frans van Dijk (62) op een nare manier zijn ontslag. “Dat deed zeer, maar ik ben niet voor één gat te vangen. Nadat ik het concurrentiebeding bij een ander bedrijf had uitgezeten, hakte ik de knoop in 2011 door. Ik startte mijn eigen bedrijf in assemblage van o.a. hydraulische slangen voor scheepsbouw, offshore, grondverzet, landbouw, machinebouw,

zwarte klauwen op de rekeningen kan natuurlijk niet!”, geeft Frans lachend toe. De mannen van Complete Store leveren vooral vakkundig maatwerk, maar hebben ook een grote voorraad hydrau-

defensie en chemische en voedingsmiddelen industrie: Com-

liekslangen en componenten. “Eigenlijk

plete Store”, vertelt de technische ondernemer.

hebben wij alles in huis voor de machi-

D

nist aan boord van een schip. Behalve

it bleek direct een goede

onze hoofdmoot is en daarvoor is nu

voedsel en kleding, natuurlijk. Ons unie-

zet, want Frans heeft in

eenmaal veel klantcontact nodig.”

ke punt is ons technisch inzicht, waar-

de jaren dat hij in loon-

door we de klant in principe altijd kun-

dienst zat een trouwe

Vakkundig maatwerk

klantenkring opgebouwd.

Gelukkig sprong Frans’ jongste zoon

wel rechtsom. Bovendien hebben we

“Mensen kenden mij nog

Jorn (27) regelmatig in de avonden en

nachtlevering, zodat materialen altijd zo

nen helpen. Gaat het niet linksom, dan

als die handige man met

in de piekperiode bij. “Hij heeft dezelfde

snel mogelijk geleverd kunnen worden.

de bakkebaarden en gunden mij het

werkersmentaliteit als ik en is erg tech-

Stilstand betekent immers achteruit-

werk. Daarnaast vond ik diverse leve-

nisch. Bovendien hebben we aan een

gang, dit geldt helemaal in de branches

ranciers die mij wel wilden ondersteu-

half woord genoeg en dat bevordert

waar wij ons voor inzetten.”

nen”, blikt hij terug. Deze gunfactor

een goede samenwerking.” Jorn stapte

resulteerde in een sterke start van zijn

eind 2012, na ervaring op te hebben

Frans legt uit dat ze regelmatig een te-

bedrijf. “De sneeuwbal bleef maar rollen

gedaan bij diverse constructie- en me-

kening uit bijvoorbeeld de jaren ‘60 krij-

en al in het begin van 2012 was die bijna

chanisatiebedrijven, bij senior in het

gen met de vraag of ze dat even willen

te groot geworden voor mij alleen. Ik kon

bedrijf. “Sindsdien rooien we het met

assembleren. “Of we krijgen alleen een

door de vele aanvragen sommige klan-

z’n tweeën en dat gaat prima! We leren

foto als leidraad. Wanneer een koppe-

ten niet meer direct helpen, wat juist de

van elkaar, kunnen met elkaar sparren

ling zo’n 80 jaar oud is, dan is het echt

kracht is van Complete Store. Ons motto

en houden elkaar scherp. Sinds 2014

niet meer op de markt leverbaar. Jorn

is niet voor niets: ‘niet te koop, toch te

worden we op administratief gebied bij-

en ik vinden dan samen het wiel als het

koop’. Dit laat wel zien dat maatwerk

gestaan door Carla van den Berg, want

ware opnieuw uit, zodat de klant weer

zaken | Magazine

13


ADvertenties

wit wit

&

wit wit

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Verstand lekkereten! eten! Verstand van van lekker

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars Aangesloten bij:

Aangesloten bij: Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22

0223 - 62 22 22 www.hilverinktaxi.nl 0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl www.hilverinktaxi.nl

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


artikel complete store

verder kan. Als zoiets lukt geeft dat een

juist de rust en ruimte op met de vouw-

gezet, want Complete Store gaat ver-

enorme kick!” Dit gedeelte vind ik ook

wagen. Om de beurt kunnen we er dus

huizen naar een groter pand. “We zitten

het allerleukste aan ons werk. Van niets

even tussenuit.”

nu in een huurpand aan de buitenhaven in Den Helder, nabij de offshore kade.

iets maken, samen technische oplossingen bedenken en ervoor zorgen dat de

De samenwerking tussen Frans en Jorn

Binnenkort gaan we over naar het ge-

klant met een tevreden glimlach onze

is helemaal in balans, waardoor Com-

bouw naast ons. Dit hebben we gekocht

zaak verlaat. En uiteraard de volgende

plete Store nooit stil staat. Senior is er

en zijn we nu aan het verbouwen.” In

keer weer vol vertrouwen terugkomt!”

wel van overtuigd dat er uiteindelijk ie-

het nieuwe pand kunnen de heren

Hard werken, hard ontspannen

mand bij moet komen. “We groeien nog

meer opslag kwijt en krijgt de produc-

steeds, maar willen dat wel in normale

tieafdeling zijn eigen ruimte. Bovendien

Het is wel duidelijk dat Frans en Jorn

proporties blijven doen. Persoonlijk

wordt het kantoor groter en kan in de

veel plezier uit hun werk halen. Dat

contact met de klanten moet centraal

toekomst een extra verdieping worden

moet ook wel, als je 24/7 bereikbaar

blijven staan. Daarnaast word ik een

gerealiseerd. “Dit pand is klaar voor de

bent voor je klanten en dagen maakt

dagje ouder en zou ik het fijn vinden om

toekomst. We hebben zin in deze vol-

van soms wel 14 uur. “Uiteraard moe-

bijvoorbeeld op vrijdag standaard vrij te

gende stap!”, besluit de ondernemer

ten wij ook wel eens ontspannen. Ik ga

hebben. Dan hebben we een derde man

enthousiast.

bijvoorbeeld graag met mijn vrouw en

nodig die dat kan opvangen.”

oudste zoon naar Heavy Metal concerten, waar ik me even helemaal kan uit-

De volgende stap

leven. Jorn zoekt samen met zijn vrouw

De eerste stap naar groei is inmiddels

Meer informatie: www.complete-store.nl

zaken | Magazine

15


ADvertenties

kwaliteit en service

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl


column van slageren

- column -

Interieurbouw een kwestie van vertrouwen

Ronald van Slageren van slageren keukens & interieur

“Als wij keukens inbouwen, komen we bij de mensen thuis. We bouwen een band op, hebben wederzijds respect en vertrouwen. Twee kernwoorden die erg belangrijk zijn als je iemand ‘in huis’ haalt. Dat is niet anders met interieurbouw.

D

aarom wordt ons bedrijf ook vaak

partij in de hand te nemen, die zoveel mogelijk ontzorgd.

gevraagd om ontvangstbalies, prak-

Wij hebben voor bijvoorbeeld Mooie Ogen in Schagen

tijkinrichtingen,

kantoormeubelen,

de gehele interieurbouw gedaan en voor de Golfbaan in

inloop-, schuifwand- en linnenkas-

Dirkshorn hebben wij de bar ingebouwd. Maar ook voor

ten te maken. Regelmatig horen wij

particulieren hebben we al veel interieurs mogen ver-

van klanten dat het fijn is om met één

zorgen. Onze kracht is dat we heel goed kunnen luiste-

contactpersoon te maken te hebben,

ren en de klantwensen vervolgens kunnen vertalen in

van ontwerp tot calculatie en afwerking. Het is waar; wij

een mooi project. Daarnaast kunnen we heel veel in huis

verzorgen het gehele traject. Zo werken wij samen met

maken, omdat we een eigen zagerij hebben met vakkun-

diverse installateurs en schilders uit de regio, die naar

dige meubelmakers. Onze eigen Kobasto-keukens ma-

onze maatstaven werken en die wij ook vertrouwen.

ken zij ook. Topkwaliteit maatwerk, als je het mij vraagt.

Vooral voor ondernemers is het belangrijk een goede

Je kunt ook voor een kast van de bouwmarkt kiezen.

interieurbouwer in de hand te nemen. Als ondernemer

Niets mis mee, alleen brengt dat vaak niet de juiste sfeer

moet je je bezighouden met werkzaamheden waar je

over van jouw bedrijf of past het niet precies bij jouw

goed in bent en waar je omzet uithaalt. Het is niet de be-

persoonlijkheid. Maar het belangrijkste: er is geen ver-

doeling dat je wakker ligt van verkeerd geleverde ma-

trouwensband. Niet iemand die net even harder voor je

terialen of strakke deadlines. Het is belangrijk dat jouw

loopt of ook ‘s avonds voor je klaar staat, omdat je morgen

bedrijf kan blijven draaien, ook als er verbouwd wordt.

weer moet draaien… Zullen we samen eens sparren over

Daarom adviseer ik elke onderneming een betrouwbare

jouw interieur?”

zaken | Magazine

17


18

zaken | Magazine

interview de woonunit


Interview de woonunit

creëert droomhuizen De Woonunit is geboren uit een jarenlange samenwerking van Bas Koning en Leon van Bemmelen. Sinds vorig jaar hebben de heren een winkel in woninginrichting aan

Robota

hun stoffeerdersbedrijf toegevoegd. Bas’ zus Anja houdt daar de boel draaiende samen met haar medewerkers Fiona Kos en Ramona Slot. “Door de winkel kunnen we nu een totaalpakket aanbieden, waarmee we de klant nog meer kunnen ontzorgen”, legt Anja uit.

N

adat Bas en Leon tien

lukkig wonen we niet in hetzelfde huis,

elkaar al voordat ze het winkelteam

jaar nauw hadden sa-

want dat had misschien iets te veel van

vormden, legt Anja uit: “In mijn jongere

mengewerkt in een

het goede geweest”, vertelt ze met een

jaren heb ik bij Fiona in haar lijstenma-

vooraanstaand

glimlach.

kerij gewerkt en Ramona kende ik via

wo-

ninginrichtingsbedrijf, zetten ze in 2008 sa-

Topteam in de winkel

familie. We hebben op onze vacature toentertijd erg veel reacties gehad,

men de stap naar zelf-

Zeven dagen in de week is de winkel

maar deze toppers staken er met kop

standigheid. “Ze hebben altijd al een

geopend. “Dat kan ik natuurlijk niet al-

en schouders bovenuit. Het was een

winkel erbij willen hebben, daarnaast

leen, daarom ben ik ontzettend blij met

goede beslissing om voor hen te kie-

vroegen klanten daar ook steeds vaker

mijn collega’s Fiona en Ramona. Met z’n

zen, dat blijkt nog elke dag.”

om. Vorig jaar was het, na bijna tien jaar

drieën rouleren we, zodat we allemaal

alleen de stoffeerderij te hebben ge-

ook tijd overhouden voor het gezin en

Luisteren naar de klant

draaid, dan eindelijk zover! Aangezien

de sociale contacten!” Fiona vult haar

Bij De Woonunit wordt de klant gehol-

ik ook veel ervaring heb in deze bran-

aan: “We krijgen veel vrijheid in bijvoor-

pen, alsof de dames het over hun eigen

che, was het voor mij een logische stap

beeld het inrichten van de etalages en

woning hebben. “Het begint bij het

om bij mijn broer in de zaak aan te slui-

de winkel zelf. Daarnaast kan Anja op

goed luisteren naar de wensen van de

ten.” Het samenwerken met broerlief

haar vrije dagen ook echt vrij zijn, maar

klant. Daarna laten we de mogelijkhe-

bevalt Anja prima. “We kunnen elkaar

daar is wel wederzijds vertrouwen en

den in de winkel zien en checken we bij

alles zeggen, ook als we het ergens niet

respect voor nodig. En dat is er! Daar-

Bas en Leon of het technisch mogelijk

mee eens zijn. Dit zorgt ervoor dat we

naast hebben we alledrie dezelfde

is. Dat is het fijne aan ons bedrijf: we

elkaar scherp houden, versterken. Ge-

passie voor het vak.” De dames kenden

hebben korte lijntjes en iedereen is

zaken | Magazine

19


Dé specialist van de Noordkop voor zittend en staand werken

Kijk ook eens op onze vernieuwde website! • Projectinrichting • Akoestiek • Ergonomie • Printoplossingen • Presentatie apparatuur • Kantoorartikelen • Flexwerkplekken • Pack4Send

Industrieweg 27 - 1785AG Den Helder tel. (0223) 67 33 33 - info@egner.nl - www.egner.nl


interview tebulo

nauw betrokken bij de keuzes van de

date zijn. Daar gaat veel tijd in zitten,

klant. Op die manier kunnen we niet

aangezien de productontwikkeling in

alleen een totaalpakket, maar ook een

hun vakgebied niet stilstaat. Fiona legt

totaaladvies geven”, legt Anja uit.

uit hoe zij hun informatie vergaren: “Ten eerste krijgen we veel input van

Persoonlijk contact en klantgerichte

onze leveranciers en bezoeken we di-

service is voor het team van levensbe-

verse beurzen. Daarnaast zijn we actief

lang. “We leven in een wereld waarin

op Pinterest en Instagram, want daar

aandacht voor elkaar steeds minder be-

zie je echt de nieuwste trends voorbij

langrijk lijkt te zijn, maar dat weigeren

komen. Als Ramona dan bijvoorbeeld

we in onze winkel! In de woninginrich-

weer iets nieuws heeft ontdekt, wordt

ting is er zoveel keuze, dat veel mensen

dat negen van de tien keer doorgevoerd

door de bomen het bos niet meer zien.

in de winkel. We hebben nu vooral Indu-

Die willen geholpen worden en wij wil-

strial Style, maar dat kan over een paar

voorbeeld een klant of er ook visgraat

len ze graag de weg wijzen. We gaan

weken opeens Boho Chique zijn. Bij ons

in klik PVC bestond. Eigenlijk wist ik dat

zelfs zo ver dat we bij pure paniek aan

zijn de ontwikkelingen in mode en pro-

niet, maar toevallig levert één van onze

de klantzijde gewoon aan huis komen,

ducten top of mind, zodat we de klant

leveranciers dat! Dus de klant ging met

zodat we diegene compleet kunnen

altijd van de beste en nieuwste infor-

een glimlach van oor tot oor de winkel

ontzorgen en hun keuzestress kunnen

matie kunnen voorzien.”

weer uit. Dat geeft een kick!”

dat een winkel een gunfactor heeft:

Droomhuis voor iedereen

Anja is het helemaal eens met haar col-

“Mensen komen speciaal naar jouw

Naast de reguliere toevoer van infor-

lega: “Het is ons doel om mensen blij

winkel. Het minste wat je daarvoor te-

matie en inspiratie, krijgen de dames

te maken. Een woning inrichten is niet

rug kunt doen is onder het genot van

ook van de klanten zelf input, want die

zomaar iets, daar wil je lange tijd van

een kopje koffie een luisterend oor bie-

zijn tegenwoordig veel beter van alles

kunnen genieten. Ons motto is: ‘een

den met een aansluitend advies!”

op de hoogte dan vroeger. “Als een klant

droomhuis is voor iedereen haalbaar’,

zijn interieur wilt veranderen, haalt die

dat betekent dat ons team er alles aan

vaak eerst zijn ideeën van Social Media

zal doen om dat droomhuis te realise-

vandaan. Daarna komt hij bij ons in de

ren, welk budget de klant ook heeft.”

wegnemen.” Fiona benadrukt daarbij

Up-to-date op woninginrichtingsgebied Om dat juiste advies te kunnen geven,

winkel met de vraag of zijn plannen te

zorgen de dames dat ze continu up-to-

realiseren zijn. Vorige week vroeg bij-

Meer info: dewoonunit.nl

zaken | Magazine

21


ADvertenties

De aandacht van een klein kantoor...

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

ARCHITECTENBURO H.V.D LAAN

DollarDlaan 102a / 1784 BG Den HelDer T: 0223- 623237 / 06 51592777

...met de kennis van een groot kantoor.

W: www.burohvdl.nl e: info@burohvdl.nl


column niels buijtendijk

- column -

Allemaal aan het

ergonomisch gereedschap

Niels Buijtendijk Buijtendijk B.V.

“Je zou nooit je handen of houding moeten aanpassen aan gereedschap. Dat is onnatuurlijk en bij langdurig gebruik van slecht gereedschap kan dit leiden tot spierpijn en bot- of gewrichtsaandoeningen. Daarom kiezen steeds meer professionals, maar ook hobbyisten, voor ergonomisch gereedschap. Dit speciale gereedschap is met precisie afgestemd op de taak en het menselijk lichaam, zodat fysieke klachten voorkomen kunnen worden.

E

rgonomische gereedschap biedt een be-

gebruik te maken van de ergonomische variatie, zou je

tere interactie, want het is ontworpen

deze narigheid kunnen voorkomen! Overige voordelen

om in jouw hand te passen. Hierdoor

van ergo gereedschap zijn:

wordt de gripkracht beperkt en hoeven de handspieren niet zo hard te werken,

Je werkt op een natuurlijke manier, waardoor ook kleine

waardoor het risico op vermoeidheid

fysieke klachten (nek, schouder) tegen worden gegaan.

beperkt wordt. Naast de gripfactor, kun je ergo gereed-

Betere grip, waardoor je minder kans op blaren hebt.

schap aan de volgende kenmerken herkennen:

Je bent minder vermoeid en je kunt sneller werken. De hand- en armtrillingen worden beperkt. Ergo gereed-

De vormgeving is afgestemd op de taak

schap is over het algemeen zeer duurzaam.

Het gereedschap is van licht gewicht Neutrale stand t.b.v. de gewrichten

Vooral voor de professionals onder ons raad ik ergo gereedschap aan. Als je elke dag met schroevendraaiers,

Naast dat het werken met ergo gereedschap je werk een

boormachines en sleutels in de weer bent, is het belang-

stuk minder intensief maakt, heeft het ook een preven-

rijk dat je de belasting zo laag mogelijk houdt. Bovendien

tieve functie. Ik kom regelmatig in contact met monteurs

maak je het jezelf een stuk makkelijker met spullen die

en timmermannen die last hebben van een tennisarm

op jouw lichaam zijn afgesteld. Kom eens langs in onze

of het carpaletunnelsyndroom. Dit zou goed kunnen ko-

winkel en ervaar het verschil tussen regulier en ergo-

men door het gebruik van verkeerd gereedschap. Door

nomisch gereedschap!�

zaken | Magazine

23


artikel de kop werkt

os van Bijsterveld Sylvia Ruizendaal en Ko ovations wonnen met Fender Inn on. de eerste Lelyprijs van Hollands Kro

24

zaken | Magazine


artikel de kop werkt

Theo Meskers

Innovatieve bedrijven verdienen een podium Onze economie verandert in een hoog tempo. Digitalisering zorgt voor een omwenteling in consumentengedrag. Dat leidt onder meer tot de ontwikkeling van korte ketens want via internet vinden product en klant elkaar nu rechtstreeks. Daarnaast is duurzaamheid een bepalende factor geworden voor het bestaansrecht van veel bedrijven. In dit speelveld is het voor traditionele spelers, die niet innoveren, lastig

installeert geavanceerde cryogene sy-

om overeind te blijven. Daarom zijn we -met name in onze

stemen voor onder andere onderzoeks-

regionale economie- afhankelijk van innovatieve bedrijven, die bestaansrecht hebben volgens de uitgangspunten van de nieuwe economie. Zodat onze regio voldoende baankansen behoudt.

instellingen,

wetenschappelijke

en

high-tech industrie. Cryo staat voor extreem lage temperaturen en is een zeer gespecialiseerd vakgebied. De derde genomineerde was Sandfirden uit Den Oever. Het bedrijf is gespecialiseerd in

Dr. Ir. C. Lelyprijs als aanjager

zondere ervaring want ik maakte kennis

hybride voortstuwing, complete diesel-

Veel innovatieve bedrijven zijn start-

met een groep ondernemers, die stuk

en gasmotoren en -generatorsets voor

ups, die een beetje publiciteit wel kun-

voor stuk uit een bijzonder hout waren

industriĂŤle en maritieme toepassingen.

nen gebruiken. In de gemeente Hol-

gesneden.

Wat Sandfirden bijzonder maakt, zijn de

lands Kroon geven we daar een bijdrage aan door innovatieve bedrijven een po-

Bijzondere ondernemers

modificaties die het bedrijf zelf ontwikkelt en toepast op bestaande motoren

dium te bieden middels de Dr. Ir. C. Lely-

Een van hen was Richard Meester van

van o.a. Scania. Hiervoor is een modern

prijs voor innovatief ondernemerschap.

Quest Innovations uit Middenmeer. Hij

testcentrum gebouwd in de haven van

Die wordt eenmaal per twee jaar toe-

heeft zich gespecialiseerd in de ont-

Den Oever.

gekend. Lely is bekend geworden door

wikkeling en wereldwijde verkoop van

zijn ontwerp van de Afsluitdijk, maar is

hoogwaardige

de boeken ingegaan als vernieuwer op

Hiermee kunnen onder meer tumoren

De winnaar van 2016 was het bedrijf

tal van terreinen. De nieuwe competitie

sneller worden opgespoord en nauw-

Fender Innovations, dat is gestart in

voor de naar hem vernoemde innova-

keuriger worden verwijderd. Het bedrijf

Den Helder, maar in 2015 doorstartte

tieprijs is nu opengesteld. De winnaar

van Meester werkt samen met het Leids

in Wieringerwerf. Fenders zijn stoot-

wordt bekend gemaakt op de Dag van

Universitair Centrum en met diverse

kussens voor schepen. Ze waren zwaar

de Ondernemer, 16 november 2018.

ziekenhuizen in de Verenigde Staten.

en niet erg sterk. Fender Innovations

Naast de Lelyprijs is een competitie

Inmiddels worden aandelen van Quest

ontwikkelde een nieuw type, dat licht

uitgeschreven voor De Jonge Lely. Deze

verhandeld op de NPEX. Hoe mooi is het,

en oersterk is. Het bedrijf van Koos van

prijs wordt toegekend aan een startup,

dat Meester zijn basis in Middenmeer

Bijsterveld en Sylvia Ruizendaal is er

die niet langer dan drie jaar bestaat. Als

vooralsnog trouw blijft. Een geweldig

internationaal succesvol mee en groeit

initiatiefnemer heb ik het voorrecht de

bedrijf voor de regio. Dat geldt ook voor

sterk. Het prachtige beeld, dat kunste-

jury te mogen voorzitten en bezoeken

een andere kandidaat: Cryo World. Dit

naar Hans Blank voor de winnaar ver-

af te leggen aan de genomineerde be-

bedrijf is gevestigd in Wieringerwerf.

vaardigde, heeft een prominente plek in

drijven. Dat was 2 jaar geleden een bij-

Cryoworld ontwerpt, produceert en

het bedrijfskantoor. In Hollands Kroon

medische

camera’s.

Winnaar 2016: Fender Innovations

zaken | Magazine

25


ADvertenties

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland met vestigingen in inschakelen voor praktische onderinschakelen voor praktische ondersteuning en adviezen op vrijwel alle Iedere MKB ondernemer kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een persoonlijk betrokken adviseur is een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer dan Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze is eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd.

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl

meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef


artikel de kop werkt

maakt in opdracht Kunstenaar Hans Blank de Lelyprijs een fraai van de organisatie van aan de winnaar. kunstwerk, dat wordt aangeboden zijn we erg blij dat Koos van Bijsterveld

en rendabele energiehuishouding rond

toedraagt. Om te bepalen welke bedrij-

is ingegaan op onze uitnodiging toe te

de glastuinbouw. Recentelijk kon u in

ven worden genomineerd hanteert de

treden tot de jury, die de winnaar van

de krant lezen over H2O Technics, dat

jury de volgende checklist:

dit jaar moet aanwijzen. Deze jury wordt

doordrong tot de nationale MKB Top

verder gevormd door Arno Mulder, di-

100. Het bedrijf ontwikkelde in eigen

rectielid Rabobank Kop van Noord-Hol-

beheer een resonator waarmee op een

land; Thijs Pennink, directeur Ontwikke-

100% milieuvriendelijke manier scha-

lingsbedrijf NHN en Jeannette de Boer,

delijke en ongewenste organismen in

Het bedrijf bestaat minimaal 3 jaar.

voorzitter van de Ondernemersfedera-

water worden tegengegaan. Kan onder

Het bedrijf is sterk in innovatie door:

tie Kop van Noord-Holland. Als het gaat

andere legionalla besmetting voorko-

Vernieuwing, Verbetering (rende-

om competitie van 2018 kan ik zo een

men, maar helpt ook bij het verduurza-

ment en efficiency), duurzaam en/of

aantal serieuze kandidaten opnoemen,

men van viskweek omdat schadelijke

die ook kansrijk zullen zijn in verkiezing

parasieten worden tegengegaan. Ook

voor de Ondernemer van het Jaar in

een bedrijf dat een pareltje is op Hol-

Noord-Holland. Want de winnaar van de

lands Kroon.

Het moet gaan om een MKB bedrijf in

gang toe. Ik denk aan een succesvolle

Zo kunt u een bedrijf aanmelden

Het bedrijf bestaat nog geen drie jaar.

starter als Composite Production Tech-

Ook u kunt een bedrijf uit Hollands

(Startup = jonger dan 36 maanden)

nology (CPT), waar Helderse entrepre-

Kroon aanmelden voor de Dr.Ir. C. Le-

Het bedrijf heeft een vernieuwend

neurs als Marco Coesel en Rob Tompot

lyprijs of Jonge Lely. Ga naar de pagina

idee waarbij een product wordt ge-

bij betrokken zijn. Of Triple A Logistics,

www.hollandskroon.nl/lelyprijs.

Daar

maakt door middel van nieuwe tech-

dat fijnmazige distributie doet voor

vindt u een button voor het formulier

nologie. Het product is schaalbaar

merkkleding. En kijk eens naar ECW, het

waarmee een bedrijf kan worden inge-

en herhaalbaar, wat betekent dat

energiebedrijf achter Agriport A7. De

schreven. Aanmelden kan door de on-

het product één keer wordt gemaakt

tuinders participeren in dit bedrijf en in-

dernemer zelf of volstrekt iemand an-

en steeds opnieuw kan worden ver-

noveren voortdurend in een duurzame

ders, die de ondernemer een warm hart

kocht.

Lelyprijs heeft daar rechtstreeks toe-

Voor de Dr. Ir. C. Lelyprijs : Het moet gaan om een MKB bedrijf in Hollands Kroon.

toepassen van nieuwe kennis.

Voor De jonge Lely: Hollands Kroon.

zaken | Magazine

27


Vakmanschap is meesterschap Dit is het motto van Scheepstuigerij De Schieman. Met passie en toewijding maakt Scheepstuigerij De Schieman al meer dan 30 jaar allerlei producten van touw, staaldraad en zeildoek. Particuliere klanten en Koninklijke Marine, visserij, offshore en jachtbouwers zijn voor een grote diversiteit aan producten op het juiste adres. Het zeilmakerswerk is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Steeds vaker worden we gevraagd voor diverse naaiwerkzaamheden voor o.a. het maken van manchetten, dekkleden, luifels, hoezen of reparaties aan voortenten. Ook voor maritieme kunstprojecten weten industrieel ontwerpers De Schieman te vinden. In de bibliotheek van Amsterdam en het nieuwe hoofdkantoor van Heerema Marine Contractors in Leiden staan ondertussen touwwanden van vele vierkante meters die zorgen voor een nautische uitstraling. Kilometers touw zijn door de handen van de medewerkers gegaan zijn. Bent u nieuwsgierig of heeft u ook een product nodig, neem dan een kijkje op onze website of kom vrijblijvend eens bij ons in de werkplaats kijken.

De Schieman: service, veiligheid en betrouwbaarheid in touw en staalkabelwerk! Scheepstuigerij De Schieman | Reigerstraat 1-3 | 1781 VE Den Helder T: 0223-623259 | F: 0223-613521 | M: 06-51081824 | E: info@deschieman.nl | I: www.deschieman.nl


Elke tegel

heeft zijn eigen wensen

column lutterman tegels

- column -

Katja Kuyper Lutterman Tegels

“Soms heb ik klanten in de winkel die compleet in paniek zijn, omdat er opeens vlekken op hun vloer- of wandtegels te zien zijn. Vaak komt dit door het gebruik van de verkeerde schoonmaakmiddelen. Gelukkig kunnen wij met behulp van onze leveranciers een oplossing bieden hiervoor! In deze column daarom enkele handige tips voor reiniging en onderhoud van tegels en natuursteen.

L

aten we bij het begin beginnen: wanneer de

zijn juist zuurvrije reinigers nodig. Naast de wekelijkse

tegels net zijn gelegd, start je na één dag met

schoonmaakbeurten is het van belang dat je eens per

het verwijderen van de cementsluier (doffe

jaar of eens per twee jaar een intensieve reiniging doet.

aanslag). Dit kan door middel van een speciale

De tegelvloer wordt hierdoor weer ‘als nieuw’ en zo kun

grondreiniger, zoals Moeller R155. Test het al-

je dus langer van de tegels genieten. Een tegelvloer of

tijd eerst even op een reservetegel, vanwege

-wand is een behoorlijke investering, dus waarom be-

de zuurtegraad. Onthoud: iedere tegel is anders en vraagt

zuinigen op goede en effectieve onderhouds- en schoon-

daarom om een ander onderhoudsmiddel. Na het verwij-

maakmiddelen? Als je het mij vraagt is dat de verkeerde

deren van de cementsluier, kun je de tegels reinigen

manier van geld besparen. Trouwens, als je de juiste

met een speciaal schoonmaakmiddel. Regelmatig hoor ik

middelen gebruikt, ben je uiteindelijk goedkoper uit. Een

dat klanten groene zeep gebruiken voor het periodieke

goed voorbeeld daarvan is de GreenSpeed vloerwisser

onderhoud, omdat het biologisch is en ‘dus geen kwaad

met geïntegreerd waterreservoir en sprenkler. Hiermee

kan’. Helaas is dit niet het geval. Groene zeep heeft een

kun je met minder water, minder schoonmaakmiddel

bepaalde vettigheid en bouwt laagjes op, waardoor het

en minder gedoe jouw vloer op en top schoon krijgen.

vuil over de vloer wordt verspreid. Dit is ook het geval bij

Gemak dient de mens, nietwaar! In onze showroom ver-

allesreinigers. Niet zo hygiënisch, dus... Als je liever niet

kopen wij diverse onderhouds- en reinigingsmiddelen

te veel geld wilt uitgeven aan een kwaliteitsproduct, dan

van het merk Moeller. Dit zijn goede producten, die door

adviseer ik altijd verdunde schoonmaakazijn te gebrui-

hun concentratie zeer zuinig in het gebruik zijn. Kom

ken. Makkelijk en goedkoop! Maar, let op: bij natuursteen

eens lang, ik geef je graag een demonstratie.”

zaken | Magazine

29


interview olof schuur installatietechniek overhiereennaam

Olof Schuur g lang niet uitgegroeid no

“Vanaf mijn vijfde wist ik dat ik bij mijn vader op de bestelbus wilde gaan rijden. Van klant naar klant rijden en hun problemen oplossen. Dat leek me fantastisch!”, vertelt Sven Schuur, eigenaar van installatiebedrijf Olof Schuur. Van die bestelbus is het nooit gekomen, want sinds hij het bedrijf is ingestapt bekleed hij een kantoorfunctie. “Dat moet wel door de grootte van het bedrijf, maar ook deze functie heeft zijn uitdagingen!”

S 30

ven’s vader Olof startte

rechterhanden aan. Na het volgen van

uit tot het ontwerpen en installeren

in 1973 het bedrijf door

een paar cursussen, voegde hij de daad

van droog- en bewaarinstallaties, dat al

groot te denken. Bij zijn

bij het woord.” De firma was vanaf dat

gauw de main business werd.”

werkgever

toentertijd

moment een feit. Door Olof’s tuin-

moest een centrale ver-

bouwachtergrond, adviseerde hij ook

warming

ingebouwd

regelmatig agrariërs over het drogen

Innovatieve oplossingen voor agrarische bedrijven

worden. “Mijn vader was een handige

en bewaren van aardappels, uien, wor-

Inmiddels levert het installatiebedrijf

man en nam deze uitdaging met beide

telen en later bloembollen. “Dit rolde

Olof Schuur alles wat een agrariër no-

zaken | Magazine


Doordat onze klanten continu groter en groter worden, moeten we daar ook de service voor kunnen leveren. Als bijvoorbeeld een aggregaat stuk gaat, dient deze direct vervangen of gemaakt te worden, anders kost het de klant onnodig veel geld!”

dig heeft om te kunnen draaien: koe-

spronkelijke idee, dan krijg ik daar echt

ling, verwarming, elektrotechniek, be-

een kick van!”

sturingssystemen en regeltechnieken. tieve oplossingen een belangrijke pijler.

Doorontwikkeling als kracht van het bedrijf

“Ontwikkelen van nieuwe producten en

Het combiblok is slechts één voorbeeld

het doorontwikkelen van bestaande

van de innovatieve oplossingen van het

producten vind ik mooi werk. Daar krijg

installatiebedrijf. Een ander voorbeeld

ik ook de ruimte voor, omdat mijn rech-

is de verbetering van de gelijkstroom

terhand Peter Rotteveel veel manage-

ventilatoren. “In 2002 zag ik dat gelijk-

menttaken op zich neemt. Hij werkt al

stroom uiteindelijk meer zou opleveren

sinds 1985 voor het bedrijf en weet dus

voor de klant, dan ventilatoren op wis-

van de hoed en de rand. Ik functioneer

selstroom. Dus ik ging deze apparaten

op mijn best aan de technische kant. In-

verkopen.” Inmiddels zijn de ventila-

novatie is belangrijk om door te kunnen

toren zo ver doorontwikkeld, dat ze

groeien en een bepaalde continuïteit in

zelfsturend zijn. “Oorspronkelijk was

je bedrijf te houden. Peter en ik vullen

dat helemaal niet het idee, maar door-

elkaar dus prima aan!”

dat we software gingen schrijven voor

Daarnaast is het aanreiken van innova-

deze apparaten, kunnen we de klanten Al sinds 1996, toen Sven officieel bij

nu een goed en compleet systeem aan-

zijn vader ging werken, liet hij zijn tech-

bieden. Fantastisch, toch!”

nische kant spreken bij het ontwerpen van de eerste generatie combiblokken.

Ook bij de bestaande klanten blijven

“We werkten eigenlijk aan een oplos-

Sven en zijn team onvermoeibaar door-

sing waarmee we restwarmte wilden

ontwikkelen. “Hoe gedifferentieerder

gebruiken voor ontdooien. Gaandeweg

de klant een machine kan regelen, hoe

bleek dat we ook konden koelen en ver-

beter dat voor hem is. We denken dus

warmen, wat weer een transfer van de

graag mee over goede oplossingen.

ene naar de andere cel scheelt. Als de

Ook komen er veel vragen vanuit onze

uitwerking nog beter is dan het oor-

klantenkring zelf, die we zo goed

zaken | Magazine

31


ADvertenties

Verhoeks N o t a r i s

Snel, duidelijk, eenvoudig

De notaris zorgt voor uw veiligheid in het rechtsverkeer

BARST! KAPOTTE RUIT?

g met Geen erfbelastin ent: een goed testam

stament

aalTe VerhoeksOptim

www.notarisverhoeks.nl

BEL ONS, OOK VOOR 24 UURS SERVICE!

www.notarislezing.nl www.notarisopinie.nl

www.geenerfbelastingbetalen.nl www.belastingvrijschenkingen.nl

Middenweg 152 - 1782 BL Den Helder T: 0223-611180 E: notaris@verhoeks.knb.nl

Industrieweg 8a | 1785 AG Den Helder | telefoon 0223 612483

www.glascentrum.nl

• Complete drinkwaterpakketten voor on- & offshore klanten • Legionella analyses • OSPAR 2005-15 • Wij streven continue naar de beste kwaliteit van onze dienstverlening en betrouwbaarheid van onze analyse resultaten!

Het Nieuwe Diep 34AA | 1781AD Den Helder | 0223-619316 | request@iq-labonline.com | www.iq-laboratorium.nl


interview olof schuur installatietechniek

mogelijk proberen te beantwoorden

ven uit de brand te helpen. We hebben

veel mogelijk milieubewust te onderne-

met technische vernuftigheid. Een

bijvoorbeeld een speciale pomp in onze

men. Maar dat is een hele investering,

kleine aanpassing kan vaak al veel op-

stelling staan, die je bij geen enkele

dus dat doen we stap voor stap.”

leveren.”

groothandel in Nederland kunt verkrij-

Service als belangrijke pijler Die technische snufjes zorgen ervoor dat de klanten van Olof Schuur kun-

gen. Eens in de vijf tot zeven jaar wordt

Het pand is voor Sven extra bijzonder,

er om gevraagd, dus wij hebben hem op

omdat het deel heeft uitgemaakt van

voorraad!”

de uitvaart van zijn vader. “Dat was in 2014. De ramen zaten er nog niet in.

nen groeien. “Dat werkt ook door in ons

Bijzonder bedrijfspand

bedrijf, want wij groeien met hen mee.

In 2012 maakte het bedrijf zo’n flinke

blij dat we hier de laatste eer aan hem

Doordat onze klanten continu groter

groeispurt mee, dat er voor een nieuw

hebben bewezen. Hij heeft immers het

en groter worden, moeten we daar

bedrijfspand op Kruiswijk in Anna Pau-

fundament gelegd voor het installatie-

ook de service voor kunnen leveren.

lowna werd gekozen. “In eerste instan-

bedrijf zoals het nu is. Ik ben blij dat hij

Als bijvoorbeeld een aggregaat stuk

tie schrok ik van de tekening van onze

de nieuwe stap op Kruiswijk nog heeft

gaat, dient deze direct vervangen of

architect. Ik zag alleen maar zinken be-

gezien en ik weet zeker dat hij trots op

gemaakt te worden, anders kost het de

plating, heel veel glazen wanden en een

Peter, het medewerkersteam en mij

klant onnodig veel geld!”

kantoor op hoogte. Toen hij uitlegde dat

is, omdat we zijn onderneming samen

Het was koud en winderig, maar ik ben

dit een weerspiegeling was van onze

naar een next level tillen.” Nu, zo’n vier

De servicedienst van het installatiebe-

open en overzichtelijke bedrijfscultuur,

jaar later, is dit bijzondere pand alweer

drijf is dan ook 24/7 te bereiken. “Daar-

viel alles op zijn plek.” Op dit moment

bijna te klein. “Het land hiernaast is ge-

naast hebben we een absurd grote

wordt het gebouw voorzien van allerlei

lukkig nog vrij...”, besluit Sven met een

voorraad liggen. Een bewuste keuze,

duurzame oplossingen, zoals zonnepa-

knipoog.

want zo kunnen we uit de meest gekke

nelen op het dak en een grootverbruik

hoeken het materiaal halen om bedrij-

aansluiting. “We zijn volop bezig om zo-

Meer info: olofschuur.nl

zaken | Magazine

33


ADvertenties

LOOPT U OOK WEL EENS VAST MET UW WEBSITE?

Dienstverlening met meerwaarde Middenweg 166a 1782 BL Den Helder

LAAT EEN GRATIS QUICKSCAN UITVOEREN

T. 0223 62 71 41

VIA SMEDERS.NL/QUICKSCAN

F. 0223 62 12 46 E. info@vermeerschuttemusen.nl

Tel. 0223 692935 hallo@smeders.nl

www.smeders.nl facebook.com/smeders

www.vermeerschuttemusen.nl

BEDRIJFSRUIMTE VANAF 280M2 • 6,5M VRIJE HOOGTE VEEL KEUZEVRIJHEID • OPTIONELE VERDIEPING/KANTOOR VANAF € 209.500 V.O.N. EXCL. BTW

D E E R E G W BOU CHIKBAAR S NOG 3 BE

Bedrijventerrein Het Arsenaal in Den Helder

TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

ARCHITECT:

PROJECTONTWIKKELING:

Tel. (0223) 61 64 70

Tel. (0223) 66 86 85

www.kjk.nl

VERKOOP: TUIN PROJECTONTWIKKELING B.V.

www.tuin-denhelder.nl

Tel. (0223) 61 64 00

www.vankeulenmakelaars.nl

TUIN HOLDING B.V.


Een website

verhuizen doe je niet zomaar

column frank buschman

- column -

Frank Buschman Smeders Internet

“Jouw domeinnaam vertegenwoordigt een waarde. Niet alleen naar klanten toe, maar ook technisch in een goede Google positie of in het gebruik van bekende mailadressen voor klantcontact. Verhuizen naar een ander domein doe je dus niet zomaar. Toch zijn er gevallen waarin de voordelen van een overgang opwegen tegen de nadelen.

W

aarom zou je wijzigen? Stel: je

optreden als je je website vervangt. Subpagina’s krij-

bent ooit begonnen met de klin-

gen dan een nieuw adres en je algehele ranking zinkt

kende domeinnaam franks-ga-

als een baksteen.

rage-julianadorp.nl. Destijds misschien een prima naam, maar

Om dat te voorkomen moet je Google een soort verhuis-

inmiddels zijn reparaties niet

bericht sturen. Dat doe je op het oude domein. Daar

meer je voornaamste activiteit en

moet dan exact staan welke oude pagina naar welke

heb je meerdere vestigingen. Daarom ga je je website

nieuwe moet worden omgeleid. Belangrijk is dat je dit

verhuizen naar occasionsvanfrank.nl. Die geeft beter

zorgvuldig doet. Alles zomaar naar de homepagina

weer wat je doet en ook dat je dat niet alleen in Julia-

omleiden heeft geen zin. Zorg daarnaast dat je van

nadorp doet.

tevoren alle inkomende links van andere sites geïnventariseerd hebt en behandel deze extra zorgvuldig.

Het gevaar bij zo’n verhuizing schuilt in de ranking. Google weet natuurlijk niet automatisch dat jouw web-

Wij van Smeders hebben al talloze verhuizingen suc-

site naar een ander adres verplaatst is. Die staat dus

cesvol begeleid. Heb je ook verhuisplannen? Of is je

voor een dichte deur en haalt uiteindelijk je webadres

website na het vervangen gezakt in de ranking?

helemaal uit zijn zoekresultaten. Eenzelfde effect kan

Neem gerust contact op!”

zaken | Magazine

35


artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

vol mogelijkheden

Nederlanders hebben van oudsher een nauwe band met de

Smit, business development manager.

zee. We strijden ertegen, we genieten ervan en we gebrui-

“Onze wetenschappers bestuderen

ken hem. En dan zien we vanaf het strand slechts een beperkt stukje, terwijl de grootte ervan overweldigend is. Maar liefst 70 procent van onze aardbol bestaat uit oceanen en die gaan tot

beschermen, maar ook op een goede manier kunnen gebruiken. De Noordzee is één van de drukst bevaren zee-

wel 11 kilometer diep. Toch begrijpen we nog maar een fractie

ën ter wereld. Hij wordt gebruikt voor

van die verborgen wereld onder water.

het winnen van olie en gas, de visserij,

W 36

de zee om te leren hoe we die kunnen

scheepvaart, windmolenparken en de

ant hoe werkt de

Kijken onder water

zee nu eigenlijk

Wie ouder is dan 40, herinnert zich

economisch belangen en de ecologi-

en

kunnen

vast nog de documentaires van de

sche gezondheid is een heel precair

we de zee benut-

Franse ontdekkingsreiziger Jacques

evenwicht.”

ten, beschermen

Cousteau. Hij liet ons kennis maken

en begrijpen? Dat

met de fascinerende wereld onder

Schat of tragedie?

onderzoekt

hoe

marine. De balans houden tussen alle

het

water en ons zien hoe we daar als

NIOZ heeft ongeveer 200 mensen in

NIOZ, Koninklijk Instituut voor Onder-

maatschappij beter van kunnen wor-

dienst. Daar omheen zit nog een schil

zoek der Zee, al 140 jaar. En niet al-

den. “Bij het NIOZ doen we precies

van zo’n 150 promovendi, postdocs

leen in onze eigen Noordzee en Wad-

hetzelfde, alleen gaan er met ons

en wetenschappers. “Er zijn talloze

denzee, maar over de hele wereld.

geen tv-camera’s mee’’, vertelt Marck

projecten gaande. Europa wil bijvoor-

zaken | Magazine


artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

Volg Expeditie NICO De RV Pelagia, het onderzoeksschip van het NIOZ, is op dit moment onderweg voor expeditie NICO. Aan boord doen bijna 130 wetenschappers samen met studenten 7 maanden onderzoek naar de veranderde oceanen. NICO is een bijzondere expeditie, want wetenschappers van 30 nationale en internationale wetenschappelijke organisaties doen maar liefst 42 onderzoeken over diverse onderwerpen: van foraminiferen (mi-

wil met de zee kan bij ons aankloppen. We bieden onze kennis en kunde

croscopisch kleine zeedieren) tot zee-

aan bij het ontwikkelen van nieuwe

slakken, van virussen tot koraalriffen

technieken en onderzoeksmethoden.

en van trekvogels tot walvissen. Vanuit thuishaven Texel vaart het schip in zuidwaartse richting naar Gran Canaria en steekt van daaruit over naar Curaçao

Ook technische bedrijven zijn bij ons welkom om hun apparatuur te testen in extreme omstandigheden. Zo hebben we samen met een bedrijf uit Den Helder apparatuur ontwikkeld om

en Sint-Maarten, om vervolgens terug te

bodemmonsters te nemen op grote

varen via Ierland. Volg de expeditie via

diepte. Die apparatuur wordt nu over

www.nico-expeditie.nl

hele wereld in licentie verkocht.”

Facts & Figures: beeld kijken wat de mogelijkheden

hoeveel mogelijkheden er zijn met de

zijn om grondstoffen te delven van de

zee. Niet alleen met olie en gas, maar

zeebodem. Op verschillende plekken

juist ook met zon, wind en getijden.

in de oceaan zit op grote diepte onder

Wij proberen te ontdekken wat dat

meer mangaan, nikkel en koper in de

betekent voor ons ecosysteem. Tege-

bodem. Nederlandse bedrijven heb-

lijkertijd geven deze ontwikkelingen

ben apparatuur ontwikkeld om dat

meer ruimte voor natuur. De wind-

naar boven te halen. Dat gebeurt op

molens en bevoorradingsplatforms

zo’n 2.000 km ten westen van Mexico.

zijn namelijk ideale gebieden voor het

Wij onderzoeken de impact op het mi-

kweken van schaaldieren en zeewie-

lieu.”

ren. Bij deze onderzoeken werken we

Noordzee als bron voor economische groei

onder meer samen met de MCN Campus en de North Sea Energy Gateway.”

Veel onderzoeksprojecten kijken naar

Samenwerking met bedrijfsleven

de klimaatverandering en vervuiling

Bij alle onderzoeken werkt het NIOZ

van de oceanen, maar ook naar de

samen met andere instituten van over

energietransitie. Smit: “De Noordzee

de hele wereld, maar ook met het re-

is een belangrijke bron voor econo-

gionale bedrijfsleven en overheden,

mische groei. Binnen Europa ziet men

benadrukt Smit. “Iedereen die iets

70% van onze aarde bestaat uit water. 80% van al het leven op aarde leeft in de oceanen. Minder dan 5% van de oceaanbodem is in kaart gebracht. De Pelagia is 66 meter lang en heeft veel high tech apparatuur aan boord, waaronder een ROV. Diepzeemijnbouw kan starten binnen 10 jaar.

zaken | Magazine

37


column warnars makelaardij

- column -

van gas los!

Raymond warnars Warnars makelaardij

“Vanaf 1 juli was het zover... er mag geen nieuwbouwwoning meer worden gebouwd met een gasaansluiting. Een zeer ingrijpende verandering voor de bouw en ook voor de gebruikers. Zelf sta ik er altijd positief in qua vooruitgang in de bouw, maar wat je nu ziet gebeuren is dat dit item te snel wordt doorgevoerd. De aannemers, de onderaannemers en het product zijn er (op deze schaal) nog niet klaar voor en dit zal resulteren in (vaak dure) kinderziektes.

V

alt dit straks ook gewoon onder de tien

beter doorpakken. Ben jij ook huiseigenaar of mis-

jaar garantie die je op een nieuwbouwhuis

schien zelfs eigenaar van meerdere huizen? Volg het

hebt? Of geeft de onderaannemer maar tot

nieuws dan goed omtrent de ontwikkelingen en re-

één of twee jaar garantie? Ik ben benieuwd.

serveer tijdig voldoende centjes (ca. € 10.000,- per ob-

De ontwikkeling zal nu wel echt snel gaan

ject). Nog een kleine vastgoedtip: als je nu investeert

en steeds weer verbeteren. We gaan het

in je huis profiteer je nog van een groei qua waarde,

meemaken.

als straks iedereen investeert... tja, dan niet meer... voor wat het je waard is.

Voor de bestaande woningmarkt geldt dat we tot 2050 de tijd hebben om over te schakelen van het gas naar

Meer info over slim investeren nu of in de toekomst?

een alternatief, maar regionaal kan een gemeente an-

Warnars Makelaardij is altijd up-to-date qua vastgoed

ders beslissen. Dit kan zelfs op buurt- of straatniveau

en deelt deze kennis graag met je!”

zijn, want bij groot onderhoud kun je wellicht meteen

38

zaken | Magazine


Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

Burg. Lovinkstraat 50 Tel. 0223 52 1296 Breezand

BESTEL UW DRUKWERK GOEDKOOP EN LOKAAL BIJ ZEEMAN RECLAMEGROEP

VISITEKAARTJES VANAF 15 EURO BRIEFPAPIER VANAF 45 EURO

ALTIJD DICHTBIJ - SCHERPE PRIJZEN - ALLES UIT EIGEN HUIS

100%

NEDERLANDSE PRODUCTIE

DEN HELDER (0223) 523 006

SCHAGEN (0224) 296 007

LANGEDIJK (0226) 318 841

www.zeemanreclamegroep.nl


“Als ondernemer moet je durf tonen, anders verandert er nooit iets.� Kijk hoe ondernemers elkaar verder brengen op rabobank.nl/groei

Kom maar op met de toekomst

Joost Hoogenbosch Eigenaar Gastropaviljoen XV

Growing a better world together.

Profile for Zeeman Reclamegroep

Noordkop in zaken editie 9, 2018  

Noordkop in zaken editie 9, 2018  

Profile for zrgbv
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded