Beter Wonen Huurders Magazine

Page 1

2019 | Nr39

05

Jaarverslag 2018

1 € 2 3

Betaalbaarheid •

• •

€6

,-

5

0

20

Tot

40

60

- 6

80

6

100 %

- 710

verkoop sociale huurwoningen

•• ••

Wonen en Zorg • Meer

woningen voor

Prestatie afspraken 2019

4

n

Sociaal woningbezit

huurprij

07 ouderen door

Duurzaamheid • • • •

Leefbaarheid • •

Organisatie en Jaarcyclus • Gemeentelijke Woonvisie afspraken 2017 2020 • • Jaarlijks •

Ondernemingsplan

08


IN

Algemene informatie

Storingen aan de CV-ketel Storingen aan de CV-ketel kunt u rechtstreeks melden aan “Energie Service Noord West” Den Helder via telefoonnummer 0223-635545.

Calamiteiten Adres Kerkplein 29,1777CD Hippolytushoef Telefoon 0227-594620 (algemeen) Website www.beterwonenhippo.nl E-mail info@beterwonenhippo.nl

Calamiteiten (gesprongen waterleidingen, gaslekkages, glasschades e.d.) kunt u buiten kantoortijden melden via ons algemene telefoonnummer 0227594620, u wordt dan automatisch doorverbonden met de meldkamer.

Openingstijden

Redactie

M.i.v. 1 juli is het kantoor op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden uitsluitend op afspraak.

A.J. Janssen

Ontwerp en drukwerk Zeeman Reclamegroep BV.

Telefonische bereikbaarheid Beter Wonen is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.30 – 16.30 uur en vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.

Reparatieverzoeken Tot 1 juli kunt u reparatieverzoeken op werkdagen tussen 8.30 en 10.00 uur indienen via telefoonnummer 0227-594620 (menukeuze 1) of op kantoor. Na 1 juli wordt dat van 8.30 -12.00 uur. Ook is het mogelijk een reparatieverzoek te doen via e-mail naar: onderhoud@beterwonenhippo.nl Wij vergoeden geen kosten van reparaties waarvoor wij zelf geen opdracht hebben gegeven (calamiteiten uitgezonderd).

02

Oplage 1050 stuks voor alle huurders van Woningbouw vereniging Beter Wonen

Let op!

Met ingang van 1 juli 2019 wijzigen de openingstijden van het kantoor van Beter Wonen. We zijn dan elke ochtend geopend van 8.30 – 12.00 uur. Onze telefonische bereikbaarheid blijft ongewijzigd.


INHOUD 02 Algemene informatie 04 Voorwoord 05 Jaarverslag 2018 06 infographic 07 Prestatie afspraken 2019 ondernemingsplan: 08 Nieuw ‘Focus op de kerntaken’

10 10 15 13 09

Verruiming openingstijden kantoor Beter Wonen

Op bezoek bij de heer en mevrouw Dikken

Puzzel

14 15 15

Tip van Pim: Mechanische ventilatie

Woningzoekende versus lid van de vereniging?

Wonen plus Welzijn

03


Voorwoord In de voorliggende editie van het vernieuwde magazine informeren wij u over allerlei actualiteiten. Zo blikken we terug op het inmiddels afgesloten boekjaar 2018 met de mijlpalen die we in dat jaar hebben bereikt en staan we ook stil bij enkele zorgelijke ontwikkelingen waar Beter Wonen mee wordt geconfronteerd. Verder leest u over ons nieuwe Ondernemingsplan: ‘Focus op de kerntaken’, waarvan de inkt nog maar net is opgedroogd. Er is ook een interview opgenomen met één van de nieuwe bewoners van de nieuwe woningen in de Bijlstraat. En een artikel gewijd aan de prestatieafspraken 2019 die we hebben gemaakt samen met de gemeente Hollands Kroon en

k j i l e d n e i r v t n Kla n van onze is éé en! kernwaard

04

de Huurdersbelangenvereniging Wieringen. Klantvriendelijk is één van onze nieuw benoemde kernwaarden. Hieronder verstaan wij dat u niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd, maar op een klantvriendelijke manier geholpen wordt en zelf bepaalt hoe u in contact wilt komen met ons. Ter bevordering van de klantvriendelijkheid verruimen we de openingstijden van ons kantoor per 1 juli a.s. én zorgen we ervoor dat meer vragen worden afgehandeld bij het eerste contact. Op deze manier willen we de klantvriendelijkheid stap voor stap verbeteren.

Kortom volop actualiteiten. Veel leesplezier!

Maurice Dirks, directeur - bestuurder


Jaarverslag 2018 Met het jaarverslag leggen we verantwoording af over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar. De volledige versie van het jaarverslag geeft daar vanzelfsprekend het meest volledige beeld van. Met de infographic op de volgende pagina kunt u een indruk krijgen van de ‘highlights’ van 2018. Het verslagjaar 2018 was een bijzonder mooi jaar voor Woningbouwvereniging Beter Wonen. In het verslagjaar zijn namelijk verschillende mijlpalen bereikt (o.a. realisatie van de eerste fase van de vernieuwing van de Bijlstraat/Bijldwarsstraat en de dubbele top 10 notering in de landelijke benchmark) én tegelijkertijd hebben we nieuwe plannen uitgewerkt om de komende jaren meer mijlpalen te bereiken (lees: nieuw ondernemingsplan). Verder maken we

ons ook een beetje zorgen over verschillende ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de sterk gestegen bouwkosten, de opeenstapeling van belastingen waar woningcorporaties mee worden geconfronteerd en het gebrek aan kandidaten voor het bestuur van de huurdersbelangenvereniging. U leest er alles over in de volledige versie van ons jaarverslag op onze website.

Uitkomst Algemene Ledenvergadering van 25 april 2019 Op de Algemene Ledenvergadering van 25 april jl. zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2018 behandeld. Na de uitgebreide toelichting hebben de leden het jaarverslag en de jaarrekening 2018 formeel vastgesteld. Verder is decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen is decharge verleend voor het gehouden toezicht.

05


Woningbouwvereniging Beter Wonen infographic jaarverslag 2018 MISSIE

Woningbouwvereniging Beter Wonen is opgericht in 1931 als antwoord op de groeiende behoefte aan kwalitatief goede woonruimte voor een betaalbare prijs als gevolg van de toestroom van arbeiders aan de Zuiderzeewerken. Sindsdien is Beter Wonen bij haar kerntaken gebleven. Anno 2018 is onze missie om onze huurders een thuis te bieden. Een plek waar men zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.

1 .042

5

woningen

overig

49

Totaal aantal verhuurbare eenheden (vhe): 1.096

garages

ONDERHOUD rd

ver

93

ht

koc

huu

MUTATIES 2018

ver

3

pt

w

nbou

loo

ges

1.370 opdrachten klachten onderhoud 271 opdrachten mutatie onderhoud 75 woningen planmatig onderhoud 54 cv ketels vervangen

in aa

20

14

96% van de vrijgekomen woningen verhuurd aan huishoudens met een huishoudinkomen < € 36.165 (primaire doelgroep)

VOORNAAMSTE ONDERHOUDSPROJECTEN: • Gesterweg / Hoge Gest/Oosterkruisweg - Den Oever: o.a. kozijnvervanging icm verduurzaming • Hendsweel / De Weel - Hippolytushoef: o.a. vervanging van kozijnen, dakkapellen, dakgoten icm verduurzaming

Totaal € 2,2 miljoen

Huurachterstand 0,4% / € 27.000 Huurderving 1,4% / € 77.000 Gemiddelde huurprijs € 472 Gemiddelde huurverhoging € 7

KERNWAARDEN

SAMENWERKEN

Projecten (in voorbereiding): · Nieuwbouw 34 energieneutrale woningen Bijlstraat/ Bijldwarsstraat – Hippolytushoef · Nieuwbouw 19 energieneutrale woningen Breehornstraat – Den Oever · Verduurzaming 33 woningen – Den Oever · Verduurzaming 42 woningen Hippolytushoef

Balans

prestatieafspraken Kasstroomoverzicht

SOLVABILITEIT

± 85%

7,5

schuld

Een structureel goede huurdersbeoordeling

Energielabels DOELSTELLINGEN

BEREIKBAARHEID 10 medewerkers: 7,5 fulltime (fte) 139 vhe per fte

06

laagdrempelig persoonlijk contact én digitale dienstverlening

1. Betaalbare woningen! 2. Voldoende woningen! 3. Goede woningen! 4. Lee�bare buurten! 5. Tevreden huurders!


Prestatie afspraken 2019 Gemeente Hollands Kroon, Huurdersbelangenvereniging Wieringen en Wbv Beter Wonen Samen met de gemeente Hollands Kroon en de Huurdersbelangenvereniging Wieringen heeft Beter Wonen voor de periode van 2016 – 2021 gezamenlijke afspraken gemaakt over thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid. Jaarlijks worden de afspraken geactualiseerd en vormgegeven zoals hieronder is te zien.

1 € 2 3 4 5

Betaalbaarheid •

n

Sociaal woningbezit

huurprij

• •

€6

,-

0

20

Tot

40

60

- 6

80

6

100 %

- 710

verkoop sociale huurwoningen

•• ••

Wonen en Zorg • Meer

woningen voor

ouderen door

Duurzaamheid • • • •

Leefbaarheid • •

Organisatie en Jaarcyclus • Gemeentelijke Woonvisie afspraken 2017 2020 • • Jaarlijks •

07


Nieuw ondernemingsplan:

‘Focus op de kerntaken’

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan. In het ondernemings-plan beschrijven we onze herijkte missie, visie, kernwaarden en de doelstellingen waar we ons de komende jaren op gaan richten én waarop we aanspreekbaar zijn.

Het plan is richtinggevend: alles wat we uitvoeren, nastreven en nalaten is gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het ondernemingsplan. Het ondernemingsplan fungeert ook als toetssteen. In ons jaarverslag doen we verslag van de vorderingen van de verschillende doelstellingen zoals die in het on-

dernemingsplan zijn opgenomen. Daarbij zullen we behaalde mijlpalen markeren, maar ook open en transparant zijn als we ergens niet (volledig) in zijn geslaagd. Als we fouten maken, zullen we dat erkennen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Verder blijven we alert op kansen, uitdagingen en bedreigingen als gevolg van veranderende omstandigheden. En passen onszelf daarop aan om blijvend een rol van betekenis te spelen voor de volkshuisvesting op Wieringen. Het een en ander hebben we op een beknopte manier uitgewerkt in een document en van de highlights is een animatiefilmpje gemaakt. Beide publicaties staan op onze website en zeer de moeite waard om te bekijken. Laat u ons weten wat u ervan vindt?

Uit het animatiefilmpje van het nieuwe ondernemingsplan:

08

” n e k a t n r e k e d p o s u “Foc


Verruiming openingstijden kantoor Beter Wonen Met ingang van 1 juli a.s. zal het kantoor van Beter Wonen elke ochtend van 8.30 - 12.00 uur geopend zijn. U kunt dan zonder afspraak langskomen met uw vragen over o.a. huurzaken, betalingen en reparatieverzoeken.

Telefonisch zijn we bereikbaar zoals u al gewend bent, maandag tot en met donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdagochtend van 8.30 – 12.00 uur. Komt het u niet uit om tijdens deze openingstijden langs te komen? Maakt u dan gerust een afspraak bij onze receptioniste via telefoonnummer 022759 4620. Ook kunnen onze medewerkers bij u thuis langskomen.

Cursussen

voor inwoners van Gemeente Hollands Kroon Wist u dat u dat de Gemeente Hollands Kroon voor haar inwoners diverse cursussen organiseert die u als inwoner van de gemeente veelal gratis kunt volgen? Zo is er een cursus om te leren tuinieren, een assertiviteitstraining zowel voor volwassenen als voor kinderen en regelmatig worden er cursussen gegeven over hoe je slimmer om kunt gaan met je geld of beginnende schulden kunt aanpakken.

Een overzicht van welke cursussen er zijn en wanneer deze worden gegeven kun je vinden op

www.deacademievoorjou.nl onder het kopje aanbod.

09


Op bezoek bij

de heer en mevrouw Dikken In 2018 heeft de eerste fase van het vernieu-

uit de Bijlstraat

wingsplan voor de Bijlstraat en Bijldwarsstraat zich voltrokken. Het plan bestaat uit de sloop van de bestaande woningen en de vervangende nieuwbouw van 34 energieneutrale huurwoningen in een mix van twee verschillende plattegronden naar keuze van de toekomstige bewoners.

Het project kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid van de bewoners en een rol voor de aannemer die veel verder gaat dan alleen het bouwen van de woningen. In het vernieuwingsplan zijn zo veel mogelijk wensen in vervulling gegaan die we in 2016, aan het begin van het traject, gezamenlijk met de bewoners hebben geĂŻnventariseerd. Dat heeft zich uiteindelijk vertaald in een overweldigend draagvlak voor het vernieuwingsplan. De uitvoering van het plan heeft veel gevraagd

10

van de bewoners, maar het resultaat mag er zijn: fraaie energiezuinige woningen met een goede indeling. De heer en mevrouw Dikken zijn de eerste bewoners van de op 8 maart 2019 nieuw opgeleverde (gasloze) woningen aan de Bijlstraat. Nu een paar weken later ga ik bij ze langs om te horen hoe het nu met ze gaat. De heer en mevrouw Dikken zijn als jong getrouwd stel op 16 december 1957 in de Bijlstraat komen wonen en daarna nooit meer weggegaan.

U heeft het mooi en gezellig ingericht. Hoe gaat het nu met u en is alles zo’n beetje klaar? Mevrouw Dikken vertelt dat ze nu, twee verhuizingen verder, eindelijk aan het bijkomen zijn. Ze vertelt dat het afgelopen jaar best zwaar geweest is. Allereerst verhuisd uit Bijlstraat 13 waar ze 60 jaar hebben gewoond naar de wisselwoning aan de Bijlstraat 54. Om vervolgens een jaar later naar de nieuw opgeleverde woning te verhuizen. Ze hebben zich


“ Wij vinden de eel nieuwe woning h e fijn, Vooral dat d n e badkamer bened zit!”

beide keren laten verhuizen door de sterke mannen van Kaan Transport uit Hippolytushoef. Direct na de oplevering van hun nieuwe woning hebben hun zoons in korte tijd hard gewerkt om het huis zo snel mogelijk klaar te hebben. Als de overgordijnen binnen zijn is het helemaal klaar.

Wat vond u ervan toen Beter Wonen u vertelde dat uw oude woning gesloopt zou worden? “Nou dat vonden wij echt erg hoor, we hebben best even wat tranen gelaten toen we hoorden dat de huizen gesloopt zouden worden. We hadden kort daarvoor de douche en wc opgeknapt en woonden er eigenlijk prima!”

was prima wat er werd voorgesteld en we zijn blij met de keuzemogelijkheden”.

U heeft als wisselwoning ook een woning in de Bijlstraat betrokken, wilde u heel graag in deze straat blijven wonen of heeft u ook andere opties overwogen? “Wij wilden heel graag in deze straat blijven wonen. We hebben hier in december 1957 onze eerste gezamenlijke woning betrokken en konden gelukkig ook in deze straat een wisselwoning betrekken”. Andere opties hebben we niet overwogen en bleken gelukkig ook niet nodig”.

Hoe vond u het dat u, als bewoner mocht meedenken over het nieuwbouwplan en heeft u hiervoor ook ideeën aangedragen?

Bent u goed begeleid tijdens het hele traject? Heeft u veel contact gehad met de bewonersconsulente van Bouwgroep Dijkstra Draisma?

“Dat vonden wij heel mooi! We werden overal in betrokken en hadden diverse keuzemogelijkheden”. De heer en mevrouw Dikken hebben als enige, in de eerste fase, gekozen voor de levensloopbestendige woning waarbij slaapkamer en badkamer op de begane grond is gesitueerd.

“Ja, we zijn heel goed begeleid! We hadden veel contact met bewonersconsulente Iris (van Bouwgroep Dijkstra Draisma red.) en dat ging altijd makkelijk en snel”.

Ook hebben zij gekozen voor een inpandige “hos” (bijkeuken) aan de keuken. Een kleine tussenruimte naar de achtertuin waar zij de wasmachine/droger hebben staan. Een praktische en lichte ruimte door gebruik van glazen wanden. Zij hebben voor het bekostigen van de extra opties en keuzes (een deel van) het bedrag uit het sociaal plan gebruikt. En daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. “Nee, we hebben zelf geen ideeën aangedragen, het

Uit uw oude woning is nog een speciaal gegraveerde glazen plaat bewaard gebleven die Bouwgroep Dijkstra Draisma voor u heeft ingelijst, heeft deze al een mooi plek in uw nieuwe woning gekregen? Mevrouw Dikken vertelt dat het gaat om een gegraveerde glazen plaat uit Mokum, vermoedelijk afkomstig van een oude bakkerij die via haar zwager in hun bezit is gekomen, inmiddels al 40 jaar geleden. In het vorige huis diende deze glazen plaat als binnendeur in de woonkamer. Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft ervoor gezorgd

11


dat deze plaat is ingelijst en hij zal binnenkort worden opgehangen in de hal van het nieuwe huis.

U heeft de primeur van een gasloze woning, bent u inmiddels al gewend aan koken zonder gas en hoe ervaart u de moderne installaties (zonnepanelen, warmtepomp, vloerverwarming)? “Hahaha, nou wij hebben eigenlijk nooit op gas gekookt! Ja, heel in het begin op twee butagas pitjes maar al snel kon mijn man aan een elektrisch fornuis komen en hebben wij dus altijd elektrisch gekookt. Voor het nieuwe huis hebben we een inductie kookplaat geprobeerd maar inmiddels koken we toch weer vertrouwd op elektrisch”.

Uit welke opties voor de nieuwe woning qua keuken, badkamer enz. kon u kiezen en heeft u hierin keuzes gemaakt? “We konden heel veel keuzes maken, allereerst voor een levensloopbestendige woning waarbij de badkamer op de begane grond is net als een slaapkamer. Ook konden we zelf keuzes maken voor de kleur keukenkastjes, het aanrechtblad, de handgrepen en ook onze hos was een keus. Weliswaar moet je voor sommige opties een meerprijs betalen maar dat hebben we er graag voor over gehad”.

Heeft u gebruik gemaakt van de verhuisservice van Kaan voor het inpakken en verhuizen van de spullen naar de wisselwoning en weer naar de nieuwbouw woning? “Ja zeker, we hebben twee keer gebruik gemaakt van de verhuisservice voor de grote dingen zoals kasten,

12

n e n a r t t a w n e v te we hebben beosen we hoorden dat de gelaten t zouden worden. t p o o l s e g n e iz u h dat hebben de mannen van Kaan goed gedaan hoor! De overige spullen hebben we zelf verhuisd”.

Hoe bevalt uw nieuw opgeleverde woning? Merkt u verschil in comfort? “Nou wij vinden de nieuwe woning heel fijn! Vooral dat de badkamer beneden zit, net als onze slaapkamer is zo makkelijk! Alleen het lichtknopje in de badkamer zit aan de verkeerde kant”. Redactie: Oeps, dat komt omdat deze ruimte bij de andere woningen een inpandige berging is waarbij de toegang in de hal zit. We noteren deze tip voor de huizen die nog gebouwd gaan worden! “Wat betreft comfort merken we niet zo heel veel verschil, in ons oude huis hadden wij ook geen last van tocht of ongemak”.

Wat maakt wonen in de Bijlstraat zo leuk? “Wij hebben hier altijd gewoond, wonen in de Bijlstraat is ons thuis!”

Met deze mooie worden bedank ik de heer en mevrouw Dikken hartelijk voor het interview en wens ze nog lang en veel woonplezier toe in hun gezellige woning in de Bijlstraat!


Beter wonen

Puzzel

Houdt u ook zo van puzzelen? Puzzel dan mee

De woorden zijn kriskras, d.w.z. horizontaal,verticaal, van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal verborgen.

met de Beter Wonen Woordzoekerpuzzel! Op deze pagina bieden wij u een woordzoeker aan.

Wanneer alle woorden goed zijn weggestreept geven de overgebleven letters in het diagram, regel voor regel van boven naar beneden gelezen, een oud opvoedkundig spreekwoord op Wieringen.

Bij de woordzoeker is het de bedoeling dat u in het diagram de woorden vindt die rechts in de lijst staan. De woordzoeker bestaat uit een diagram met een letterveld en een woordenlijst. Alle woorden uit de lijst moeten in het letterveld worden weggestreept.

Veel plezier en succes!

R

D

E

N

K

E

E

R

S

A

V

N

A

C

O

M

A

A

S

'

T

L

H

O

N

K

L

Ë

J

E

B

L

S

A

A

W

E

R

K

B

L

A

D

E

J

F

T

E

N

F

D

M

R

E

K

L

M

O

F

I

K

S

L

A

A

T

E

U

B

E

N

I

D

O

R

Z

E

W

S

T

I

N

E

E

M

E

N

E

T

E

L

E

O

T

S

N

T

L

S

'

R

A

K

S

D

N

W

O

N

E

N

S

K

L

L

A

A

T

T

L

G

I

N

L

N

'

T

R

R

O

A

T

N

S

I

E

E

T

G

A

D

S

D

U

R

O

A

A

N

H

R

N

R

D

I

J

T

H

N

E

E

B

P

U

C

L

I

E

T

I

I

E

F

U

E

I

T

T

K

S

J

E

N

H

T

E

A

N

M

T

K

R

M

O

A

N

G

D

C

D

Z

S

N

A

G

T

U

E

I

O

M

G

N

I

R

E

W

N

O

Z

L

E

E

T

U

D

E

E

L

K

R

E

O

L

V

P

S

R

K

N

R

T

R

A

A

N

E

I

T

A

R

I

P

S

N

I

CANVAS ELEMENT INSPIRATIE INTERIEUR JALOEZIEËN KEUKEN KLEUR KUNSTSTOF LAMINAAT LICHT MATERIAAL POSTER RAAMBEKLEDING RUIMTE SCHILDERIJ SFEER SHUTTERS SLAAPKAMER STOEL TINTEN VLOERKLEED WERKBLAD WONEN WOONTREND ZONWERING

MIJN OPLOSSING IS:

13


Tip van

Pim

Mechanische

ventilatie

In elke editie van het huurdersmagazine nemen wij een stelling op om de mening van onze huurders over een bepaald onderwerp te peilen. De uitkomsten van deze peiling nemen wij dan mee bij het maken van keuzes in de uitvoering van onze plannen. Uw mening telt!

Heeft u mechanische ventilatie in uw woning

of valt er rommel uit? Dan kunt u dit het beste verhelpen door het ronde rooster er uit te draaien en met de stofzuiger de binnenzijde van het kanaal schoon te maken. Het is belangrijk dat deze ronde roosters niet gesloten zijn want anders kunnen ze onvoldoende lucht en vocht afzuigen en blijft er teveel vocht achter in keuken, badkamer en wc. Dit werkt weer schimmel in de hand.

:

g llin

en lijkt het erop of deze minder goed werkt

Ste

eel h k i u o z g n i n o w jn “ Op mi illen w n e l e n a p e n n o z g graa lf e z r a a d k i s l a k o o , hebben t betalen�. aan mee moe Op onze website

www.beterwonenhippo.nl Wilt u optimaal gebruik maken van de mechanische ventilatie? Zet de schakelaar dan een kwartier van tevoren een paar standen hoger als u gaat koken, douchen of veel bezoek krijgt. Zo worden kookluchtjes en vocht sneller afgevoerd.

14

kunt u via de poll uw antwoord op deze stelling aan ons kenbaar maken. Wij zijn benieuwd naar uw reactie!


Woningzoekende versus lid van de vereniging? Wij merken aan binnenkomende vragen dat niet altijd duidelijk is wanneer men woningzoekende, huurder of lid van de vereniging is. Bent u huurder of lid van de vereniging dan bent u niet automatisch ingeschreven als woningzoekende. Wilt u zich inschrijven als woningzoekende dan kan dat via de website www.woonmatchkopnh.nl . U hoeft hiervoor geen huurder of lid te zijn van woningbouwvereniging Beter Wonen. Zodra u een woning toegewezen heeft gekregen vervalt uw inschrijving als woningzoekende per ingangsdatum van het huurcontract. Uiteraard kunt u zich daarna weer inschrijven als woningzoekende en begint het opbouwen van punten weer opnieuw. Als huurder

van woningbouwvereniging Beter Wonen bent u niet (meer) automatisch lid van de vereniging. Tot eind 2017 was iedere huurder automatisch lid van de vereniging en werd de contributie voor het lidmaatschap (0,23 cent per maand) gelijk met de huur geïnd. Sinds 1 januari 2018 kunnen (nieuwe) huurders zelf aangegeven of ze lid willen zijn van de vereniging. Als lid van de vereniging heeft u zeggenschap en stemrecht en wordt u uitgenodigd om de ALV bij te wonen. De contributie van € 2,72 moet dan elk jaar vóór 1 januari van het nieuwe jaar worden overgemaakt. Meer informatie zoals het aanvraagformulier lidmaatschap, het huishoudelijk reglement en de statuten vindt u op onze website. En als u vragen heeft kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Wonen plus Welzijn In april heeft Beter Wonen een nieuwe overeenkomst gesloten met Wonen Plus Welzijn, een maatschappelijke organisatie met als doel ondersteuning te bieden aan mensen om ze zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Voor wie? De overeenkomst heeft betrekking op huurders van Beter Wonen met een leeftijd van 65 jaar en ouder of die chronisch ziek zijn of kampen met een lichamelijke beperking en een lidmaatschap bij Wonen Plus Welzijn hebben afgesloten.

Om wat voor werkzaamheden gaat het? Met deze overeenkomst is afgesproken dat huurders van Beter Wonen die lid zijn van Wonen Plus Welzijn en de leeftijd hebben van 65 jaar of ouder zijn, chronisch ziek zijn of kampen met een lichamelijke beperking, een verzoek kunnen doen om woongerelateerde werkzaamheden te verrichten. Denk hierbij aan: a. kleine technische klusjes in de woning, zoals het afstellen van hang- en sluitwerk;

b. kleine klusjes buiten de woning zoals het reinigen van gevel of dakgoot; c. op orde brengen van tuin of terras; d. aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen; e. advies over woningaanpassing.

Wilt u meer informatie over deze samenwerking met Wonen Plus Welzijn? Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de dienstverlening van Wonen Plus Welzijn? Kom dan eens langs op het servicepunt in Parkzicht 11 te Hippolytushoef, elke werkdag van 9 uur tot 12 uur of maak daar een afspraak voor een gesprek met een Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur. Dit kan ook telefonisch via 0227-591570 of mail naar wieringen@wonenpluswelzijn.nl Ook een informatief huisbezoek behoort tot de mogelijkheden. Huurders van Beter Wonen krijgen korting op het Thuisabonnement van Wonen Plus Welzijn. Wilt u meer lezen over Wonen Plus Welzijn, kijkt u dan eens op hun website www.wonenpluswelzijn.nl.

15


Kerkplein 29, 1777CD Hippolytushoef | 0227-594620 | info@beterwonenhippo.nl

www.beterwonenhippo.nl