Noordkop in Zaken Editie 21

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 21 - 2021

Egner

IS THUIS OP KANTOOR Complete Store: niet te koop, toch te koop

tedu opleidingen BHV voor een veilige werkomgeving

Pagina 10

Pagina 13

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2022! Pagina 29

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


Schagen, Nieuwstraat 37 Den Helder, Beatrixstraat 41-43 Heerhugowaard, Raadhuisplein 16


Door de coronamaatregelen is er heel veel veranderd. Iedere branche, elke onderneming en iedere organisatie heeft er mee te maken. Naast alle negatieve gevolgen van die regels, hebben we ook enkele positieve veranderingen doorgemaakt. Vergaderen via Zoom of Teams en tijdvakken inplannen voor klanten zijn daar voorbeelden van. Maar Het Nieuwe Werken is toch wel de grootste ommekeer in de zakelijke wereld die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht.

B

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex. Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder

ij Het Nieuwe Werken

Inmiddels zien we ook de voordelen

(HNW) gaat het om

van HNW in. Door gebruik te maken

Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving:

het flexibiliseren van

van flexibele werkplekken, wordt de

Zeeman Reclamegroep BV,

het werk naar tijd en

effectiviteit vergroot. Men wordt

www.zrgbv.nl

plaats,

geïnspireerd

waarbij

ge-

bruik wordt gemaakt

omgeving,

van

ideeën

ICT-oplossingen

door

een

andere

er

nieuwe

waardoor

ontstaan.

Ook

reistijden,

voor onderlinge communicatie en sa-

filerijden en OV-kosten worden flink

menwerking. Deze manier van werken

verminderd door HNW, dat ook weer

is al enige tijd geleden geïntrodu-

zijn positieve uitwerking op het milieu

ceerd, maar kwam nog niet echt van

heeft. Het enige waar we voor moeten

de grond. Voornamelijk omdat bedrij-

waken is dat de keukentafel het

ven het lastig vonden om medewer-

bureau wordt. Gelukkig heeft onze

kers die enorme vrijheid te geven en

buurman Egner (coverstory) daar

daarbij de ‘controle te verliezen’. Door

perfect passende oplossingen voor!

corona kwam er een stroomversnel-

Werkze! Waar je ook bent…

ling en werd HNW eerder regel dan uitzondering.

voorwoord / colofon

Het nieuwe werken

Randi en Sabine

Teksten: Zeeman Reclamegroep BV, Advertentie acquisitie: Mocht u in het volgende nummer willen adverteren, nieuws willen plaatsen of belangrijke data door willen geven dan kunt u dat doen via menno@zrgbv.nl Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

ZAKEN | Magazine

3


artikel fort westoever

Egner

IS THUIS OP KANTOOR

Nu thuiswerken steeds meer de regel is dan uitzondering en

goede naamsbekendheid in deze

meer bedrijven zich bewust zijn van het behouden van de vita-

regio. Ik woon overigens nog steeds

liteit van hun personeel, pikt Egner hiervan z’n graantje mee. Di-

in Meppel, maar inmiddels heb ik

recteur Jan C. Hup verkoopt daarom niet alleen kantoorartikelen, hij en zijn medewerkers komen ook graag langs op het (thuis) kantoor om ergonomische adviezen te geven. “Door enkele aan-

ik doordeweeks vertoef. Dat heen en weer forenzen brak me op een gegeven moment toch wel een beet-

passingen aan onder andere bureau, stoel en toetsenbord, kan

je op en zo leer ik de stad nóg beter

de gezondheid en vitaliteit van de gebruiker worden verbeterd.”

kennen.”

E 4

ook een woning in Den Helder waar

In de afgelopen jaren heeft Jan zich gner Den Helder is sinds

nager bij Noordhuis. Toen de over-

volledig ingeburgerd in de Noord-

2008 een zusterbedrijf van

name van Egner in Den Helder een

kop. Zo zijn bijvoorbeeld de ge-

Noordhuis Groep, gevestigd

feit werd, vroeg de directeur of hij

meente Den Helder en de offshore

in Meppel, Zwolle en Emme-

het bedrijf in de kop van Noord-Hol-

goede klanten van hem geworden.

loord. Jan houdt zich zijn hele

land wilde runnen. “Dat zag ik als

“Zij vinden het vooral prettig dat

carrière al bezig als kantoor-

een mooie uitdaging! We hebben de

we een one-stop-shop zijn. Van

leverancier en werkte als salesma-

naam Egner behouden, vanwege de

bureaustoelen tot hygiëneproduc-

ZAKEN | Magazine


artikel egner kantoorspecialistenwestoever

Den Helder zijn met Ook bedrijven in de regio regelen ervan bewust name door de coronamaat ers prima én of meerdere geworden dat medewerk werken. dagen vanuit huis kunnen ten en presentatieapparatuur en

mische stoel aan een hoog-laag bu-

vaker uitdagingen op werkplekken

van koffiebonen tot cup-a-soup en

reau, een kast uitklappen tot een

tegen. “Het landschaps- of open-

in hoogte verstelbare bureaus: wij

slimme flexplek, een geluidsarme

space-kantoor, afgestemd op Het

leveren een compleet pakket en

werkunit uitproberen en de voor-

Nieuwe Werken, stimuleert inter-

richten daarbij, desgewenst, de

delen van een kantoor dat voor 100%

actie en saamhorigheid, maar kan

werkplekken volledig in. Daarnaast

akoestisch is ingericht beleven.”

de privacy en concentratie in de

denken we graag mee over passen-

weg zitten. Door gebruik te maken

de oplossingen, geven we ergono-

Het doel van Jan en zijn team is om

van bijvoorbeeld de slimme toepas-

misch advies waar nodig en zorgen

de klant een zo compleet mogelijke

sing van flexibele en isolerende

we dat we bepaalde producten op

oplossing te leveren. “Nadat men

akoestische panelen of door middel

voorraad hebben, zodat met name

zelf bij ons heeft ervaren wat er

van een dempende, geluidsabsor-

de offshore niet mis grijpt als een

onder andere mogelijk is, gaan we

berende vloerbekleding kun je een

schip één dag in de haven ligt om

inventariseren wat de klant op zijn

stille en fijne werkplek creëren. Als

zich te bevoorraden.”

specifieke werkplek nodig heeft.

projectinrichter zijn wij voor de op-

Dat kan van alles zijn; van lampen

drachtgever ‘de aannemer van de

Zelf ervaren

tot akoestische invullingen en van

binnenkant’. Maar ook bij een her-

Egner is volledig thuis op kantoor

ergonomische stoelen tot toetsen-

inrichting of restyling zijn we graag

en dat zie je ook terug in de ruime

borden en headsets. Alles komt ter

betrokken.”

showroom in Den Helder. Op de be-

sprake en we geven een compleet

gane grond zijn de gebruikelijke

advies. Uiteraard is het dan aan

Deze oplossingen op maat worden

kantoorartikelen te vinden, maar

de klant in welke mate hij of zij de

aan de hand van een werkplekon-

op de eerste verdieping loop je let-

werkplek wil inrichten met onze

derzoek geadviseerd. “Wanneer het

terlijk diverse kantoorruimtes bin-

producten.”

gaat om een herinrichting of resty-

nen. “Wij vinden het belangrijk dat

ling of wanneer er al klachten zijn ontstaan, kunnen wij met een werk-

werkplek zelf kan ervaren. Zo kan

Van werkplekonderzoek tot projectinrichting

men plaatsnemen op een ergono-

Vooral in deze tijd komt Jan steeds

knelpunten blootleggen. Uiteraard

de klant onze oplossingen voor een

plekonderzoek letterlijk pijn- en

ZAKEN | Magazine

5


ADVERTENTIES

NIEUW

IN DE ROLLOVER

SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE

Eigenschappen: • Verhoogt de glans aanzienlijk van de autolak • Zorgt voor een langdurig glansbehoud • Werkt vuil- en waterafstotend • Uitzonderlijk parelend effect van water • Geeft extra bescherming aan de autolak

Kievitstraat 22 • 1781 ZE Den Helder • T 0223 62 10 08 • W autobedrijfgeha.nl • E info@autobedrijfgeha.nl


jammer, omdat met een paar aanpassingen van de werkplek dat voorkomen kan worden. En naast de ergonomische producten geven wij ook nog eens een gedegen advies over hoe men die het beste kan gebruiken. Dát wordt namelijk vaak vergeten; een goede stoel is zo gekocht, maar als die niet op de juiste

artikel egner kantoorspecialistenwestoever

er al klachten zijn ontstaan. “Dat is

manier is ingesteld, is de werkhouding nog steeds verkeerd. Ons team heeft die knowhow in huis en dat is echt onze meerwaarde voor de klant.” Jan is ervan overtuigd dat thuiswerk altijd zal blijven en dat daarom Egner een nóg belangrijker speler wordt op het gebied van ergonomische (thuis)werkplekken. “Met name in de randstad is hybride werken upcoming. Dat betekent dat je overal, op kantoor, in een hotel, bij iemand thuis, met een team gaat werken. Het is dan aan het bedrijf om een goede werkplek te creëren of in ieder geval de juiste kantoorspullen te faciliteren, zoals een extern toetsenbord, een laptop verhoger en een ergonomische muis. Ook bedrijven in de regio Den Helder zijn met name door de coronamaatis voorkomen beter dan genezen,

kantoren ingericht dienen te wor-

regelen ervan bewust geworden

dus ik adviseer altijd preventief

den. Ook ZZP’ers en eenmanszaken

dat medewerkers prima één of

een werkplekonderzoek te laten

die vanuit huis werken behoren tot

meerdere dagen vanuit huis kun-

doen. Zo’n onderzoek vormt een ge-

de uitgebreide klantenkring. “Bij

nen werken. Uit onderzoek blijkt

degen basis voor een gedetailleerd

deze doelgroep wordt de keuken-

dat dit vaak effectiever is dan op

ergonomisch advies. Klachten en

tafel vaak ingericht als werkplek

kantoor, maar dan moet je natuurlijk

verzuim worden teruggedrongen of

en dat is verre van ideaal. De tafel

wel een fijne ruimte hebben om je

tegengegaan en een plezierige en

is te hoog, de stoel is niet instelbaar

werk te kunnen doen. In dat geval

gezonde werkomgeving ontstaat.”

of heeft geen armleuningen en ga

komen wij graag langs voor een ad-

Ergonomische (thuis)werkplekken

zo maar door. Dit kan uiteindelijk

vies op maat!”

Egner werkt overigens niet alleen

leiden tot hoofdpijn, schouder-, nek-

voor grote organisaties, waar volle-

en rugklachten.” Jan merkt dat men

dige kantoortuinen of open-space-

vaak pas bij Egner komt, wanneer

Meer informatie: www.egner.nl

ZAKEN | Magazine

7


FRO

IJMU M DE N I DE N H EEM ELDER S HA VE N

VESSEL AGENCY AND HELICOPTER LOGISTICS

WWW.DHSS.NL


We gaan een paar

weken thuiswerken

column smeders

- COLUMN -

Frank Buschman Smeders Internet

Op 16 maart 2020 postte ik een foto van mijzelf in een leeg kantoor. Voor mij stond een laptop met daarop alle collega’s die zich klaar maakten voor onze eerste online ochtend standup. De dag ervoor hadden we te horen gekregen dat Nederland in lockdown ging. Iedereen moest voortaan thuiswerken. Het zou een paar weken duren en dan konden we weer gewoon naar kantoor.

V

ooraf spraken we af wie de telefoon zou

We hebben nu twee vaste dagen in de week waarop

oppakken en de rest kon dan ongestoord

iedereen op kantoor is (tenminste, als dat straks weer

werken. We richtten een online vergader-

kan). De rest is naar inzicht. Heb je voor een klus je fo-

zaaltje in waar je met een collega virtueel

cus nodig? Dan werk je thuis. Wil je juist kunnen spar-

in en uit kunt stappen om even wat te

ren met collega’s, dan kom je naar kantoor.

overleggen. Tussendoor houden we elkaar op de hoogte via chat.

Sinds dat moment in maart 2020 zijn we alweer ruim 1,5 jaar verder. Wat ik mij op dat moment in niet reali-

Het overstappen naar volledig thuiswerken ging bij

seerde, is dat een volle werkweek met iedereen op kan-

ons eigenlijk heel goed. We zijn natuurlijk een inter-

toor daarna nooit meer voor zou komen. Die paar weken

netbureau, dat helpt. Maar ook onze andere tools wa-

werd dus wat langer. Niet alleen de corona maatregelen

ren allemaal al in de cloud. Daarbij was er bij ons, meer

zorgden daarvoor, we vinden dat thuiswerken eigenlijk

vanuit security oogpunt, altijd al een verbod op papier.

best wel prettig.

Zodoende had ook iedereen al zijn spullen automatisch bij zich. We konden dus zo aan de slag.

ZAKEN | Magazine

9


COMPLETE STORE: Complete Store van Dijk b.v. in Den Helder is gespecialiseerd in assemblage, testen en certificeren van o.a. hydraulische slangen voor scheepsbouw, offshore, grondverzet, landbouw, machinebouw, defensie en chemische en voedingsmiddelenindustrie. “Daarnaast houden wij ons bezig met hydrauliek, pneumatiek, fittingen, lassen en lastoebehoren”, vertelt Frans van Dijk, die samen met zijn jongste zoon Jorn het familiebedrijf bestiert.

F

10

rans startte Complete Store

2016 is hij ook officieel compagnon.

te koop, toch te koop’. Als het niet te

in 2011 en had al snel een

“We werken graag samen en door

koop is, dan maken wij het gewoon!”

loyale klantenkring. De fir-

de combinatie van ervaring, ken-

ma groeide gestaag. Zoon

nis en nieuwe features kunnen

Nieuw pand, dezelfde locatie

Jorn ging daarom bij zijn

we onze klanten altijd maatwerk

En om dat te kunnen doen, is veel

vader in dienst en sinds

leveren. Ons motto is dan ook: ‘niet

ruimte nodig. Daarom is het bedrijf

ZAKEN | Magazine


artikel complete store

Het kantoor is het domein van administratieve medewerkster Carla van den Berg en het magazijn herbergt een grote voorraad. In het derde gedeelte, de werkplaats, staan de draaibanken en andere machines, zoals een hydraulische test unit om slangen te kunnen testen en te keuren. “Dat doen we bijvoorbeeld ook voor de bunkerslangen van defensie.” Ook de technische bedrijven in de buurt weten de heren Van Dijk veelvuldig te vinden “Soms hebben deze collega-bedrijven in de regio geen tijd, handjes te kort of geen ruimte om bepaalde werkzaamheden te doen. Die helpen wij dan graag! Ik vind dat ook belangrijk, je kunt beter meer mét elkaar doen dan tégen elkaar; je in 2018 verhuisd naar een groter pand. “We konden

komt elkaar altijd weer tegen en dan is het fijn als je

het pand naast ons overnemen dat vier keer zo groot

samen door één deur kunt”, besluit Frans.

was; een unieke kans die we graag met beide handen aanpakten. Het gebouw hebben we in drie delen opge-

Meer informatie:

splitst: kantoor, magazijn en werkplaats.”

www.complete-store.nl.

ZAKEN | Magazine

11


kwaliteit en service Havenkade 9, 1775 BA Middenmeer Tel.: (0227) 502844 APK • ONDERHOUD • REPARATIES AIRCO ONDERHOUD & REPARATIES STORINGSDIAGNOSE & REPARATIES BANDEN, VELGEN & OPSLAG Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

GAAT JOUW BEDRIJF ?

Evert Projectleider centrale werkplaats NRG

OpKop.nl is hét online platform dat kansen op het gebied van leren, werken en wonen in de Kop van Noord-Holland laat zien. Je maakt voor jouw bedrijf makkelijk een gratis profiel aan en plaatst eenvoudig vacatures en/of stages. Door deze kansen te tonen, laten we samen zien dat deze regio veel te bieden heeft. NRG staat al op de Kansenkaart en gaat Op Kop. Jouw organisatie ook?

www.opkop.nl


artikel tedu opleidingen

TEDU OPLEIDINGEN BHV voor een veilige werkomgeving Niels Duijzer heeft zo’n 20 jaar ervaring als ambulance- en IC-

handelen voor de brandweer, in-

verpleegkundige. En die kennis en ervaring geeft hij graag door

structeurs opleidingen en nog veel

aan de cursisten van zijn bedrijf TEDU opleidingen.

meer. “Onze BHV-cursussen geven

‘A

we eigenlijk altijd op onze locatie in l vanaf mijn 17e ben

compagnon Renata de Vries verant-

Den Helder, op het Kooypunt. Daar

ik in en om het zie-

woordelijk ben voor de dagelijkse

hebben wij alle tools binnen hand-

kenhuis werkzaam

leiding.”

bereik en uiteraard kunnen wij

geweest,

voorna-

daar de veiligheid van onze cursis-

melijk bij de acute

TEDU is gespecialiseerd in zorg

hulpverlening. In die

gerelateerde

periode heb ik ook

BHV (bedrijfshulpverlening), bie-

BHV, maar ook alle andere oplei-

altijd opleidingen gegeven en dat is

den Niels en Renata trainingen

dingen van TEDU, worden gegeven

inmiddels uitgegroeid tot TEDU op-

m.b.t. EHBO, EHBO voor kinderen,

conform de internationale en natio-

leidingen, waar ik samen met mijn

Reanimatie & AED, levensreddend

nale richtlijnen van o.a. het NIBHV,

opleidingen.

ten waarborgen.”

Naast

ZAKEN | Magazine

13


ACTIEF & BETROKKEN

KOP VAN NOORD-HOLLAND

ERVAREN REGISTER MAKELAARS & TAXATEURS

VERKOPEN?

BEL ONS EN WIJ KOMEN GRAAG LANGS VOOR EEN GOED GESPREK BIJ U THUIS! 0223 61 70 44

AANKOOPBEGELEIDING

PROFESSIONALS

GRATIS WAARDEBEPALING

WWW.WARNARSMAKELAARDIJ.NL 0223 61 70 44 |

info@warnarsmakelaardij.nl | volg ons op social media


artikel tedu opleidingen

NRR en Het Oranje Kruis. “Dat is be-

BHV basiscursus is een tweedaag-

langrijk voor de veiligheid, maar ook

se opleiding, waarbij men de ba-

om de juiste kennis over te kunnen

siskennis en vaardigheden op het

teurs en het EHBO gedeelte wordt

dragen op de cursisten. Hoewel we

gebied van eerste hulp, het blus-

door Niels zelf gegeven. “Ik vind

de richtlijnen strikt volgen, probe-

sen van een beginnende brand,

het leuk om mensen op te leiden en

ren we de opleiding in een zo’n ont-

communicatie en ontruiming leert.

wegwijs te maken in de bedrijfs-

spannen mogelijke sfeer te bieden.

Maar vaak hebben wij te maken met

hulpverlening. Ik hoop dat de cur-

Tijdens de training is ook ruimte

bedrijven die een herhalingscur-

sisten met de tips, tricks en advie-

voor een geintje, maar we houden

sus boeken. Een BHV-certificaat is

zen een nóg veiligere situatie op de

daarbij de veiligheid altijd op de

namelijk slechts 1 jaar geldig. In dit

werkplek kunnen creëren en dat

hoogste prioriteit.”

geval worden kennis en vaardighe-

ze weten hoe ze in een noodsituatie

den opgefrist tijdens een praktijk-

het beste kunnen reageren. Dat kan

Verplicht vanaf én medewerker

gerichte en interactieve cursus van

letterlijk levens redden en dat is

Niels legt uit dat BHV verplicht is

één dag.”

precies waar TEDU voor staat!”

werknemers, waarbij ook uitzend-

De BHV-cursus wordt bij ons ge-

Meer informatie:

en vakantiekrachten meetellen. “De

geven door ervaren brand instruc-

www.tedu-opleidingen.nl.

voor bedrijven met één of meerdere

ZAKEN | Magazine

15


ADVERTENTIES

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

De aandacht van een klein kantoor...

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.


artikel peeman slot

PEEMAN SLOT Bij Peeman & Slot wordt elke klant als ambassadeur gezien van

klant kan in onze ruim opgezette

het autobedrijf en ook zo behandeld. De eigenaren Christiaan

showroom kennismaken met zo’n

en Dennis Peeman: “Wij vinden cijfers halen minder belangrijk

120 nieuwe auto’s en occasions.

dan de klant tevreden stellen. Servicegerichtheid en persoonlijk contact zijn daarbij leidend. Maar daar doen wij ons best ook voor. Ons hele team heeft deze mentaliteit!”

D

Daarnaast hebben we een zeer moderne werkplaats, waar we niet alleen onderhoud, maar ook schade en service bieden én waar we ook APKkeuringen doen. Daarnaast hebben

it jaar bestaat het bedrijf, dat is

gelijkse leiding over het bedrijf.”

we fijne kantoorplekken, waar we in alle rust met de klant kunnen zitten.”

opgericht door vader Co Peeman en zijn compagnon Jaap

Citroëns en meer

Slot, 55 jaar. “Toen er in 1998

Dat Christiaan en Dennis Peeman

Hoewel Peeman & Slot al sinds ‘66

veel verschuiving plaatsvond

nu samen aan het roer staan van

officieel Citroëndealer is, is ieder

in diverse banen - vooral de

het familiebedrijf, is een gouden zet

automerk en -type welkom. “Wij zijn

vliegtuigindustrie en offshore

geweest. “Wij hebben aan één woord

een servicegericht bedrijf en hou-

waren booming - vertrokken er ook

genoeg tegenover elkaar. Vier jaar

den ons bezig op elk gebied van mo-

drie monteurs bij Peeman & Slot”,

voordat we de firma overnamen,

biliteit. Of de klant nu met een Fiat

vertelt Christiaan. “Aangezien ik de

maakten we onze eerste echt grote

Panda of met een Ferrari komt, ons

opleiding autotechnicus volgde, ging

beslissing. De markt in nieuwe en

team van 14 vakkundige medewer-

ik in de werkplaats aan de slag om

gebruikte auto’s werd groter en

kers draait hun hand er niet voor

alles een beetje te ontlasten. En toen

wij wilden daarin meegroeien. Een

om. Iedereen is welkom!”

ging het balletje verder rollen. Sinds

flinke verbouwing was de oplossing

2008 ben ik samen met mijn broer

en daar plukken wij én onze klan-

Meer informatie:

Dennis verantwoordelijk voor de da-

ten nog steeds de vruchten van. De

www.peemanslot.nl.

ZAKEN | Magazine

17


uzes kunnen maken, Inwoners willen zelf ke . gie in eigen hand houden initiatief nemen en de re id. maatwerk van de overhe Zij verwachten dan ook

18

ZAKEN | Magazine


Theo Meskers

Nieuwe werken goed voor output Deze editie van Noordkop in Zaken staat in het teken van het nieuwe werken. Als bestuurder kan ik hierover uitweiden als ervaringsdeskundige. En ik ben een enthousiast pleitbezorger geworden van tijd- en locatie onafhankelijk werken. Voor de gemeente Hollands Kroon is het een gamechanger geweest. Wat de inwoner er van merkt: snellere service, lagere kosten. En voor de medewerkers is de opbrengst nog groter: ze zijn blijer en minder vaak ziek!

W

at

voorafging…

Theo Meskers is als wethouder Economische Zaken & Landbouw in de gemeente Hollands Kroon lid van de stuurgroep voor het regionale investeringsprogramma De Kop Werkt!

De

concrete opdracht kreeg: bouw een

Anna

efficiënte organisatie, die berekend

ook maatwerk van de overheid. Voor

Wierin-

is op de uitdagende taken waar we

de gemeenten van nu geldt: minder

gen, Wieringermeer

voor staan. En dat deed de kwartier-

geld, minder regelgeving, maar ook

en Niedorp waren

maker met verve. Het toverwoord

meer doen. Op hun beurt wordt ook

gezamenlijk tot de

in deze aanpak: digitalisering. Elke

van inwoners meer zelfstandigheid

conclusie gekomen

medewerker van de nieuwe ge-

verwacht. En zo worden de taken en

dat ze als kleine zelfstandige ge-

meente Hollands Kroon kreeg per

verantwoordelijkheden van de over-

meente niet opgewassen waren

2 januari 2012 de beschikking over

heid, gemeenten en de inwoners

tegen alle overheidstaken die op

een smartphone en een laptop, maar

opnieuw verdeeld. Geen opgeheven

hen afkwamen met de invoering

niet over een bureau. En zo ging het

vingertjes, maar met elkaar bekij-

van drie nieuwe wetten: Wet Maat-

verder…

ken waaraan behoefte is en hoe die

gemeenten Paulowna,

behoefte kan worden ingevuld.

schappelijke Ondersteuning, Participicatiewet en Jeugdwet.

Mondige inwoner

De uitvoering van deze wetten was

In de ambtelijke organisatie van

Daarom hebben we ingezet op

gebaseerd op gemeentelijke organi-

Hollands Kroon zijn zo’n 330 men-

dienstverlening

saties die horen bij een bevolkings-

sen (circa 280 fte) werkzaam. Hun

sneller, beter, dichterbij en goed-

omvang van zo’n 100.000 mensen.

speelveld is anders geworden. De

koper is. Dit vraagt van de organi-

Daarom werd een bestuurlijke fusie

samenleving is digitaler, flexibeler

satie een andere manier van or-

bedacht, waaruit Hollands Kroon

en meer open. Inwoners hebben

ganiseren. En een digitale manier

ontstond. Met 47.500 inwoners bijna

toegang tot steeds meer kennis,

van werken. Sturen op resultaat en

gelijkwaardig aan Den Helder en

wat ervoor zorgt dat zij mondiger

ontwikkeling is het belangrijkste

samen goed voor een populatie van

en slimmer zijn. Voor betutteling is

geworden om aan te sluiten bij de

ruim 100.000.

steeds minder plaats. Inwoners wil-

behoefte van inwoners. Geen genoe-

Om de fusie voor te bereiden werd

len zelf keuzes kunnen maken, ini-

gen nemen met standaardoplossin-

een kwartiermaker aangetrokken

tiatief nemen en de regie in eigen

gen en buiten de bestaande kaders

die van de 4 burgemeesters een

hand houden. Zij verwachten dan

en paden werken. Soms wordt er

die

makkelijker,

ZAKEN | Magazine

19


Open uw deuren tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen! Trots op uw bedrijf? En wilt u de inwoners van Noord-Holland Noord laten zien wat u doet? Open dan, net als vele andere regionale bedrijven, uw deuren tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen van 21 t/m 26 maart 2022.

Meld nú aan: kbbbd.nl

Kom Binnen bij Bedrijven Dagen is een initiatief van:


artikel theo meskers

gekozen voor een gedurfde aanpak.

door zelf de werktijden te kiezen

tegenover. De 330 fte van Hollands

Van medewerkers wordt gevraagd

kunnen ze meer balans aanbren-

Kroon hebben nu genoeg aan één

om ondernemend te denken, oplos-

gen. Langer werken als ze zich

werklocatie. Ooit, in het papier-tra-

singsgericht te handelen, initiatief

goed voelen, minder werken als het

ditionele tijdperk, waren er 4 ge-

te nemen, lef te hebben, risico’s te

niet lekker gaat. Goed voor het alge-

meentehuizen.

nemen en positief kritisch te zijn.

meen welbevinden van deze groep. Door deze voordelen gaat de pres-

Sociaal ligt het soms gevoelig. Mede-

Het nieuwe werken is de ideale

tatie van de organisatie als geheel

werkers die zelf bepalen wanneer

methode om de gemeente 2.0 uit

erop vooruit dankzij door de bank

ze werken en hoe lang… Gaat dat

de verf te laten komen. Maatwerk

genomen lager ziekteverzuim en

wel goed? Niet altijd. Sommige me-

vraagt om flexibiliteit. In werktijd,

een hogere output. Niet zelden moet

dewerkers gedijen niet onder deze

in contact en in locatie. Daarom staat

de directie medewerkers afrem-

vrijheid, is de ervaring in Hollands

de mobiliteit van onze organisatie

men, omdat die het ontbreken van

Kroon. Maar het merendeel wel. In

voorop. We geven de medewerkers

start- en einde werktijd vertalen

ieder geval is het op de arbeids-

daar veel vrijheid bij. Ze laten hun

naar: we staan altijd aan. Dat is ook

markt een absolute pré. Het lukt ons

werkzaamheden aansluiten op hun

een aspect van het nieuwe werken:

talentvolle jonge academici te wer-

privé-situatie en dat wat het werk

mensen moeten soms tegen zich-

ven voor onze organisatie, zowel

vraagt. Dat neemt veel druk weg.

zelf in bescherming worden geno-

uit de Randstad als uit de Kop van

Praktisch voorbeeld 1: Een jonge ou-

men. De telefoon mag ook een keer

Noord-Holland. Vrijheid en verant-

der ervaart dagelijks veel stress om

uit.

woordelijkheid geven de doorslag.

op tijd op het werk te zijn en op tijd

Kun je als medewerker zomaar wat

bij school of crèche. Door de werktij-

Duidelijke pluspunten

aan rommelen? Nee. Bij Hollands

den te verschuiven wordt die stress

Economisch gezien heeft het nieu-

Kroon werken we resultaatgericht;

weggenomen. Dat voorkomt op ter-

we werken duidelijke pluspunten.

zowel in teamverband als indivi-

mijn ziekte door ongewenste druk.

Het principe is er op gebaseerd dat

dueel. Daarover worden afspraken

Zo onderschrijven ook de cijfers

de dagelijkse tocht naar kantoor tot

gemaakt met de directie en er zijn

voor ziekteverzuim.

het verleden behoort. Het kantoor is

drie peilmomenten per jaar. Teams

er voor een ontmoeting, bijzonder

die uit de planning lopen hebben

Praktisch voorbeeld 2: Gemeenten

werkoverleg of een teammeeting

een goed verhaal nodig. Wie aan het

bieden werk aan mensen met een

die de neuzen dezelfde richting

einde niet heeft geleverd wat was

beperking. Die vinden het verve-

op zet. Dat vraagt investeringen in

afgesproken, scoort geen punten. Zo

lend zich ziek te moeten melden.

de huisvesting van de organisatie.

blijft iedereen scherp.

Door hen meer comfort te bieden

Maar hier staat ruimtebesparing

ZAKEN | Magazine

21


ADVERTENTIES

Glasbe - 24 uurs - Enkelgl - Gefigur - Isolatie

Glas-, Gevel & interieurreiniGinG

.

Heeft u vragen of informatie nodig? Neem telefonische contact met ons op!

Zeilmakersweg 1 Den Helder | 0223 – 63 65 17 info@witkampdienstverleners.nl

witkampdienstverleners.nl

24/7 Glasservice Industrieweg 8A Isolatieglas 1785 AG Den Helder Veiligheidsglas T F

Sikkens Wijzonol Schildersmaterialen

0223 61 24 83 0223 61 24 18

Industrieweg 10 www.sikkensdenhelder.nl 1785 AG Den Helder

. www.glascentrum.nl T 0223 61 24 83

Contractor, supplier of zzp-er in de olie/gas/geothermie/ offshore windindustrie? INTRAMAR® is sinds 1994 dé specialistische adviseur voor bedrijven en zzp-ers, als het gaat om:  Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van alle (offshore) energie werkzaamheden (general/employers’/pollution/products/professional liability)  Verzekering van personeel, ongeacht de werklocatie en de aard van de werkzaamheden  Cascoverzekering, P&I verzekering bedrijfsvaartuigen  Equipment verzekering: van ROV tot en met drone, wereldwijde dekking  Contract advies over leveringsvoorwaarden, inkoop/inhuurvoorwaarden van opdrachtgevers, Charter Parties, etc. Een unieke en hooggewaardeerde vorm van aanvullende dienstverlening. Deskundig advies en proactieve support wordt door ons team van specialisten geleverd aan de immer dynamische energiesector. Hiervan kunt ook ú verzekerd zijn. Vandaag en in de toekomst.

Het Nieuwe Diep 34 A8, Den Helder

0223 612222

info@intramar.nl

www.intramar.nl


artikel laan makelaardij

Makelaardij

blijft mensenwerk

Een onverminderd grote latente vraag naar koopwoningen, onvoldoende aanbod van nieuwbouw- en bestaande huizen en

ving te verkopen. Dat betekent dat we alle kijkers de mogelijkheid ge-

een toegenomen financieringsruimte vormen een overspan-

ven een bod in te schieten. Bij de

nen huizenmarkt. Danny Laan, eigenaar van Laan Makelaars

sluiting van de inschrijving besluit

in Den Helder, vertelt: “De aanloop hiernaartoe begon al in 2019,

de verkopende partij welk bod wint.

maar dit jaar spande de kroon. We hebben met veel teleurstellingen en verdriet bij woningzoekenden te maken gehad.”

A

Dat hoeft niet altijd de hoogste te zijn, want vaak zit er ook een stukje ‘gunning’ in. Iedere kijker krijgt een eerlijke kans.”

fgezien dat het voor Laan

voor! We proberen de verkoop van

Makelaars qua woningver-

woningen

groothandel-

Dat de huizenmarkt snel weer op

koop een goed jaar was en

werk te zien. We geven potentiële

een redelijk peil komt, ziet Danny

het zijn marktpositie wist

kopers dan ook de tijd om (wellicht

nog niet snel gebeuren. “Als de hy-

te behouden, vindt Danny

hun nieuwe huis) zo goed mogelijk

potheekrente omhoog gaat, zal dat

het meer dan vervelend

te kunnen bezichtigen. Wij geven

een iets remmend effect hebben op

dat hij en zijn team zoveel

hen de tijd, begeleiden waar nodig

de prijsstijging. Maar het woning-

woningzoekenden niet happy kan

en informeren hen zo uitgebreid

tekort blijft bestaan, want de bouw

maken. “Het aanbod te koop staande

mogelijk. Een woning kopen blijft

kan het gewoonweg niet aan! Er

woningen in de bestaande woning-

immers vaak de grootste uitgave

is een tekort aan grondstoffen en

voorraad is nog niet eerder zo laag

van iemands leven en daar moet je

handjes. Dat is niet zomaar opgelost.

geweest. Daarbij komt dat woning-

serieus mee omgaan!”

Uiteindelijk zal het weer in balans

niet

als

komen, maar dan zijn we een paar

zoekenden voor de zekerheid een hoger bod doen dan de vraagprijs.

Verkoop op inschrijving

jaar verder. In de tussentijd pro-

Soms is dat wel 50.000 euro.”

Dat bezichtigingstraject is in 2021

beren wij alle woningzoekers en

gebleven zoals men dat gewend is

-verkopers zo goed mogelijk te on-

Ondanks dat de omloopsnelheid

van Laan Makelaars. Maar het bie-

dersteunen en hoop ik dat iedereen

van de woningen die op de markt

dingstraject heeft wel een verande-

de gezelligheid in huis haalt deze

komen enorm snel is, hamert Dan-

ring doorgemaakt. “Daar ontkom je

decembermaand!”

ny er bij zijn team op dat de ma-

niet aan, omdat iedere woning ont-

kelaardij mensenwerk is en blijft.

zettend veel kijkers krijgt. Daarom

Meer informatie:

“Daar maken we ons allemaal hard

hebben we gekozen om op inschrij-

www.laanmakelaars.nl.

ZAKEN | Magazine

23


HELDERSE UITDAGING CLUB VAN 100

24

E

ZAKEN | Magazine

ind september lanceerde de Helderse Uitdaging een nieuw concept: de Helderse Uitdaging Club van 100. Als lid van deze Club van 100 draag je met jouw bedrijf bij aan de maatschappelijke leefomgeving van Den Helder en Julianadorp. Het lidmaatschap van de Club van 100 ga je aan voor een periode van drie jaar en verlengen mag altijd! Je betaalt jaarlijks € 100,- of in één keer € 300,-.


Bedrijfsautomatisering Anti virus Back-up Office 365 System monitoring

Drs. F. Bijlweg 242a | 1784 MC Den Helder Tel. 0223 – 20 00 04 | E-mail: info@lowsea.nl

www.lowsea.nl

Maatschappelijke bijdrage Door lid te worden van de Club van 100 helpen bedrijven de Helderse Uitdaging hun werk te blijven doen: het helpen realiseren van hulpvragen van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen uit

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen in Noord Holland met vestigingen Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. administratiekantoor uit de Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere MKB ondernemer kan ons Noord Holland met vestigingen in

brengt deze vragen samen met aanbod van ons bedrij-

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland met vestigingen in inschakelen voor praktische onderinschakelen voor praktische ondersteuning en adviezen op vrijwel alle Iedere MKB ondernemer kan ons

vennetwerk. Dat gebeurt altijd in de vorm van hulp via

Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onder-

materiaal, kennis of menskracht.

bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle

Den Helder en Julianadorp. De Helderse Uitdaging

Betrokken ondernemers Inmiddels hebben ruim 40 ondernemers zich aange-

is een persoonlijk betrokken adviseur is een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer dan Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze is eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd.

sloten bij de Helderse Uitdaging Club van 100. Wil jij met

meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

jouw bedrijf ook aansluiten bij dit maatschappelijk be-

is een persoonlijk betrokken adviseur

trokken netwerk!

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Ga naar www.helderseuitdaging.nl/clubvan100 voor meer informatie!

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Beltstraat 78, BA 1777Hippolytushoef BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227-07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00 ZAKEN | Magazine

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

25Helderse Jongens Het begon met een bezoek aan Brouwerij de Prael op de Zee-

draaid door mensen met een af-

dijk in Amsterdam. We werden daar rondgeleid door 1 van de

stand tot de arbeidsmarkt. Fan-

oprichters en coaches van de brouwerij Arno. Trots, omdat we net onze Napoleon dubbelbock hadden geleverd bij 1 van de

D

bekendste musea van Amsterdam; Het Hermitage.

tastisch! Een zicht-brouwerij met maatschappelijke impact. Dat willen wij ook! Na bijna 5 jaar brouwen, vallen en

e rondleiding begon in de

waren. Zeker 15 man en vrouw

opstaan, zijn we eindelijk toe aan

kelder bij de vergistings-

die afzonderlijk allemaal een taak

een nieuwe fase.

tanks, hier begrijp je gelijk

hadden in het vulproces. Flessen

het spreekwoord “leven in

aangeven, inzetten, doppen, etiket-

Stadsbrouwerij Helderse Jongens

de brouwerij” want de gist

teren, verzamelen, in-stapelen, en

draait als een tierelier en weet

bracht een prettig geprut-

dozen plakken. Wat een feest om te

zich ondanks alle invloeden goed

zien!

staande te houden in het drukke

tel teweeg en de lucht… Tja daar zijn

bierlandschap. We hebben al mooie

de meningen over verdeeld. Waarom dit verhaal? Het was gelijk

samenwerkingen met zorg en on-

We hoorde wel mensen om de hoek,

een zaadje die bij ons werd geplant.

derwijs en gaan dit in de aanko-

een soort harmonieus gebrabbel.

Als we zelf een brouwerij zouden

mende 5 jaar uitbouwen. Op naar

Echter dat we de hoek om gingen

starten, zouden we dit graag op

mooie ontwikkelingen en (maat-

zagen we het: een groep gelijkge-

eenzelfde wijze willen opzetten.

schappelijk) Leven in de brouwerij!

De Prael wordt voornamelijk ge-

www.heldersejongens.nl

stemden die met veel rust, passie en plezier flessen aan het vullen

ZAKEN | Magazine

27


ADVERTENTIES

DE

WOONUNIT

interieuradvies - gordijnen - verf & behang woonaccessoires - zonweringen - insectenhorren buitenzonwering - pvc vloeren - vinyl & tapijt houten vloeren - laminaat vloeren Winkelcentrum De Riepel | Schoolweg 21 Julianadorp 0223 752 257 | WhatsApp: 06 251 46 566 | info@dewoonunit.nl

www.dewoonunit.nl

Een partner voor uw bedrijfsverzekeringen , Persoonlijk en betrokken Een partner voor uw bedrijfsverzekeringen? Dat is toch eigenlijk waar je als ondernemer naar op zoek bent. Een ervaren en deskundig team dat u advies geeft over beste verzekeringen passend bij uw onderneming. Benieuwd naar onze aanpak?

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V.

Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

0223 688 788 | www.de-jong.nl onderdeel van

Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl


artikel kom binnen bij bedrijven dagen

Bedrijven in hele regio Noord-Holland Noord openen hun de deuren in maart Open uw deuren tijdens

Trots op jeBij bedrijf? Laat het zien tijdens de Kom Binnen Bedrijven Dagen! Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2022!

Trots op uw bedrijf? En wilt u de inwoners van Noord-Holland

Noord laten zien wat doet? Open dan,2022 net alsontmoeten vele andereinwoners, regionale bedrijven, Van 21u t/m 26 maart bedrijven en uw deuren tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen van 21 t/m 26 maart 2022. onderwijs elkaar tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen.

Na drie succesvolle edities in West-Friesland – en uitstel van de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2020 door corona - openen

Meld nú aan: kbbbd.nl

ook bedrijven in de regio Alkmaar en de Kop van Noord-Hol-

week. Elk bedrijf kiest zelf wat bezoekers kunnen zien en op welke manier. Bezoekers schrijven zich via dezelfde site in voor een bezoek aan een of meerdere bedrijven. Elk bedrijf ontvangt een bericht zodra

land hun deuren. Aan de editie van 2019 deden ruim 80 bedrij-

iemand zich heeft ingeschreven

ven mee, gezamenlijk ontvingen zij meer dan 1.800 bezoekers!

voor een bezoek aan dat bedrijf. De

Dus bent u trots op uw bedrijf en wilt u laten zien wat u doet?

organisatie van de Kom Binnen Bij

Kom Binnen bij Bedrijven Dagen is een initiatief van:

Open dan, net als vele andere regionale bedrijven, ook uw deuren tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen in maart! Meer informatie en aanmelden: www.kbbbd.nl.

T

Bedrijven Dagen regelt de administratieve afhandeling en promoot de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen om inwoners van de regio te informeren over. Deelnemende bedrijven

ijdens de Kom Binnen bij

En ondernemers kunnen ook fami-

organiseren zelf hun lokale promo-

Bedrijven Dagen (KBBBD)

lie, vrienden of buren vol trots hun

tie om zoveel mogelijk bezoekers

kunnen

bedrijf laten zien.

voor hun bedrijf te laten aanmelden.

inwoners

Noord-Holland

van

Noord

Daarvoor krijgen zij een toolkit met

kennismaken met bedrij-

Bedrijven: meld je aan!

onder meer voorbeelden van be-

ven. Werkzoekenden ont-

Via de website www.kbbbd.nl kun-

richten voor social media.

dekken zo welke mooie

nen bedrijven zich met hun eigen

kansen er op de arbeidsmarkt bij

profiel

registre-

De KBBBD is een initiatief van het

hen in de buurt zijn. Scholieren en

ren. Een bedrijf bepaalt zelf welke

WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, RPAnhn en Ontwikke-

en

programma

studenten zien wat er hier in de re-

dag(en)

gio allemaal gebeurt en dat er dicht

Dat kan een uurtje zijn, maar ook

bij huis carrièremogelijkheden zijn.

een vrije inloop gedurende de hele

bezoekers

welkom

zijn.

lingsbedrijf NHN.

ZAKEN | Magazine

29


artikel go!-nh

Doe mee met GO!-NH! Ben jij een MKB’er, start-up of scale-up die wil bijdragen aan een

De komende periode staat er weer

schone, duurzame en gezonde wereld? Dan weet je als geen an-

verschillende (online) masterclasses

der hoe lastig het soms kan zijn om je idee of product aan de man

gepland. Aansluitend aan de master-

te brengen. Provincie Noord-Holland heeft speciaal voor ondernemers zoals jij het GO!-NH versnellingsprogramma ontwikkeld.

A

classes kun je deelnemen aan de introductiebijeenkomst. Hier vertellen we alles over de drie GO!-NH trajecten en kom je er achter welk traject

fhankelijk van het pro-

- Scale voor scale-ups en MKB die

gramma helpen we je in

nieuwe markten aan willen boren

het beste bij jou past. 15 december 2021

3 tot 6 maanden bij het op de markt brengen of

Duurzaam ondernemen

15:00-16:30 GO!-NH Masterclass

opschalen van jouw in-

In februari 2022 starten we met

Growth Mindset / Scale-Up DNA

novatieve en duurzame

twee nieuwe GO!-NH trajecten, Acce-

16:30 – 17:00 Introductiebijeenkomst

product of dienst. Dit

lerator en Growth. Ben jij een onder-

doen we door middel van trainin-

nemer met een duurzame innovatie

20 januari 2022

gen, tools en coaching door experts.

in bijvoorbeeld de energietransitie,

15:00 – 16:30 GO!-NH Masterclass

Daarnaast kun je losse masterclas-

duurzame mobiliteit, voedseltransi-

Innovatieversneller / Lean Startup

ses volgen via de GO!-NH Academy.

tie of richt jij je op circulaire econo-

16:30 – 17:00 Introductiebijeenkomst

mie? Meld je dan via de website van GO!-NH biedt drie verschillende trajecten:

GO!-NH aan voor een van de twee

8 februari 2022

- Accelerator voor start-ups en MBK

trajecten! Meer informatie:

15:00 – 16:30 GO!-NH Masterclass

go-nh.nl/meer-informatie.

Impact Business Modelling

Aanmelden kan tot en met 10 febru-

16:30 – 17:00 Introductiebijeenkomst

met een innovatie in beginfase - Growth voor bedrijven die in de volgende fase zitten en willen groeien

30

ZAKEN | Magazine

ari 2022.


ADVERTENTIES

S UT RM TE WIN MET JE EIGEN LOGO!

7,50

EXCL. BTW

MINIMALE AFNAME 10 STUKS

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

MAIL INFO@ZRGBV.NL OF BEL 0223 523006

www.zeemanreclamegroep.nl

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl


HT C O K R E V T I FASE 1 U

! P O O K R E V E D N I U N FASE 2

UNIEKE BELEGGING!

NU IN DE VERKOOP! WEGENS SUCCES WORDEN ER

NIEUWBOUW EXTRA LOODSEN gebouwd

TE KOOP VANAF

€ 54.950,-

*

KOOYPLAZA.NL

* De loodsen worden v.o.n. verkocht. Prijzen zijn exclusief BTW.

OP INDUS TRIETERREIN KOOYPUNT