Den Helder Citymarketing krant editie 44

Page 1

DEN HELDER Huisduinen Julianadorp editie

44 2021

Fotograaf: Peter van Aalst

Citymarketing Den Helder

www.denhelder.online

Wonen

werken/LEREN

recreëren


Advertorial

Van Opvoedpoli naar Familiepoli:

“Familiezorg is de toekomst”

Op 10 september vierde De Opvoedpoli Den Helder haar tienjarig bestaan met een inspirerende dag vol workshops in Theater de Kampanje. Er werd uitvoerig gesproken en gediscussieerd over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van specialistische jeugdhulp en jeugd-GGZ. De hoofdboodschap? Dat we van jeugdzorg naar familiezorg moeten. Locatiemanager Arie Verhaar: “Een kind is niet los te zien van zijn ouders en systeem, dus om met duurzame oplossingen te komen voor zijn of haar problematiek, is het noodzakelijk dat we in samenwerking met andere zorgaanbieders en bijvoorbeeld onderwijs steeds beter op elkaar afgestemde integrale hulp gaan bieden aan het hele gezin.”

Geïntegreerde zorg Het gezin centraal stellen is voor De Opvoedpoli niets nieuws. Hun werkwijzen Wrap Around Care en Coda-e zijn er altijd al op gericht vanuit de hulpvragen van het hele systeem (gezin, familie, netwerk, school) te denken en daarbij met maatwerkoplossingen te komen ‘over schotten heen’. “Die geïntegreerde en systemische blik, daarin zijn we sterk, dat zit in onze genen. Het leven van mensen is niet in stukjes opgedeeld; onze zorg dus ook niet”, legt de website uit. De huidige ambitie gaat echter een stapje verder. Chris Kuiper, Manager Kwaliteit en Onderzoek van iHUB, waar De Opvoedpoli sinds enkele jaren onderdeel van uitmaakt, vertelt: “Het is inmiddels meermaals aangetoond dat ouders en kinderen elkaar wederzijds beïnvloeden en dat zowel beschermende- als risicofactoren van ouder op kind worden doorgegeven. We noemen dat intergenerationele overdracht. Van positief gedrag, maar ook van problematiek. Om het doorgeven van problematiek van generatie op generatie duurzaam te kunnen doorbreken, moeten we ons realiseren dat er een vernieuwend zorgaanbod nodig is dat zich richt op gelijktijdige behandeling van kinderen en hun ouders, zoals de Familiepoli.”

Familiepoli “In Nederland is de kinder- en jeugdpsychiatrie gescheiden van de volwassenenpsychiatrie, terwijl duidelijk is dat psychiatrische stoornissen clusteren in families,” begint Marijn Distel, Klinisch Psycholoog en Regiebehandelaar bij De Opvoedpoli Alkmaar. “Enerzijds hebben kinderen van ouders met psychiatrische stoornissen twee tot vijf keer meer kans om psychische problemen te ontwikkelen dan kinderen van ouders zonder deze stoornissen. Anderzijds hebben ouders van kinderen met psychiatrische stoornissen ook vaker een stoornis. Daarnaast blijkt dat wanneer ouders psychische klachten hebben, dit de behandelingsuitkomsten van hun kinderen negatief beïnvloedt. Andersom profiteren kinderen van ouders zonder psychische klachten meer van behandeling dan kinderen van ouders met psychische klachten.” Deze resultaten benadrukken het belang van het in samenhang screenen en behandelen van kinderen en hun ouders. Hun problematiek is immers onderling met elkaar verweven. “In ons pilotonderzoek bij een kleine groep ouders van wie het kind in zorg was bij De Opvoedpoli Amsterdam

(82 moeders en 56 vaders), gaf maar liefst 78% van de moeders en 84% van de vaders aan psychische klachten te ervaren,” vervolgt Marijn haar verhaal. “Bij De Opvoedpoli proberen we daarom met de parallelle behandeling van kinderen en hun ouders in de zogenaamde ‘Familiepoli’ dit schot tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenen-psychiatrie te doorbreken. Dit gebeurt al steeds meer in Amsterdam, maar ook in Den Helder, Alkmaar en andere steden willen we de Familiepoli in de nabije toekomst goed georganiseerd krijgen. Door al aan het begin van het traject eventuele psychische klachten van ouders in kaart te brengen, kunnen we voorkomen dat deze klachten van ouders over het hoofd worden gezien of pas later worden opgemerkt. Wanneer ouders psychische klachten ervaren, kunnen zij in de Familiepoli tegelijkertijd behandeld worden op de locatie waar hun kind ook in behandeling is. Met dit geïntegreerde hulpaanbod proberen we de duurzame veerkracht in gezinnen op de meest efficiënte en effectieve manier te vergroten. Eerder onderzoek bij GGZ in Geest liet zien dat deze werkwijze veelbelovend is: de meeste ouders met psychische klachten willen er gebruik van maken,” stemt Marijn ons hoopvol.

Een moeder aan het woord “We kwamen naar de Familiepoli voor hulp aan onze getraumatiseerde dochter. Aan de hand van het gezinsdiagnostisch onderzoek bleek ieder van ons klachten te hebben die gerelateerd waren aan het trauma van mijn dochter. Mijn man was prikkelbaar, mijn zoon trok zich steeds meer terug en ik had moeite om grenzen te stellen aan de kinderen. Behandeling vond plaats met ieder van ons afzonderlijk en ook met het gehele gezin. Na de behandeling ervaarde mijn dochter geen gevoelens van onveiligheid en angst meer, was er meer rust en openheid in het gezin en durfde ik weer grenzen te stellen.”

Cultuur-sensitieve systeemtherapie Een andere belangrijke ontwikkeling binnen De Opvoedpoli is de groeiende focus op psychische problemen bij mensen met een migratieachtergrond. Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut bij De Opvoedpoli Den Helder, Mustafa Uriakhel, vertelt: “Migratie is van alle tijden, maar lijkt momenteel meer dan ooit een actueel thema te zijn. Veel gezinnen met een migratieachtergrond krijgen te maken met allerlei veranderingen die van invloed zijn op hun mentale gezondheid. Een verzamelterm hiervoor is ‘Condition Migrante’. Zo blijkt dat mensen met een migratieachtergrond meer vatbaar zijn voor het ontwikkelen van psychische problemen, zoals trauma, depressie en angsten. Ook de weg naar het vinden van de juiste hulp blijkt niet bepaald eenvoudig. Cultuur-sensitieve systeemtherapie biedt goede handvatten om vastgelopen gezinnen met een migratieachtergrond door deze moeilijke periode heen te helpen. Rouw en traumaverwerking komt op gang door mensen in hun overgangsperiode in te bedden in het oude vertrouwde van hun land van herkomst. Bijvoorbeeld door het gebruik van foto’s, geuren, eten en rituelen, maar ook door op zoek te gaan naar steunfiguren en gezagsdragers vanuit eigen cultuur. Dit wordt ‘beschermjassen’ genoemd: bescherming bieden door mensen te omhullen met warmte, veiligheid en hun krachtbronnen. Beschermjassen helpt gezinnen deze levensfaseovergang makkelijker te doorlopen, en vanuit een kwetsbare periode opnieuw te hechten aan de veranderde situatie in het land van nu.”

Over de Opvoedpoli Den Helder Meer verbinding en samenwerking in de regio “Deze stap van De Opvoedpoli past binnen de algemene beweging van kinder- en jeugdpsychiatrie naar gezinspsychiatrie,” vult Chris aan. “In de praktijk blijkt het echter lastig, onder andere door verschillende financieringsstromen, dit soort gezinsgerichte initiatieven van de grond te krijgen.” Ook Arie onderstreept dit probleem. “Daarom is een nauwe samenwerking in de regio essentieel. Zo werken we al intensief samen met Blijf van m’n Lijf, die parallel met ons de hulp voor volwassen slachtoffers op zich nemen, waar wij ons ontfermen over de kinderen die getuige of slachtoffer van mishandeling zijn geweest. Maar we zijn er nog niet! Om echt een transformatie teweeg te brengen is er nog veel meer samenwerking nodig, zoals met het onderwijs en de volwassen GGZ. Alleen samen kunnen we de sociale problemen in onze gemeenten écht aanpakken,” aldus Arie.

De Opvoedpoli Den Helder biedt specialistische jeugdhulp en jeugd-GGZ in de Kop van NoordHolland. Gezinnen met kinderen en jongeren van 0 –23 jaar met (complexe) psychische problemen kunnen er terecht voor zowel diagnostiek als begeleiding en behandeling. Er wordt altijd gekeken naar het hele gezin en dus ook naar de problemen die bij ouders of in de directe omgeving spelen. Met deze systemische aanpak in de eigen woonomgeving, waarbij ook het sociale netwerk wordt betrokken, zorgt De Opvoedpoli ervoor dat gezinnen hun eigen krachten en oplossingsvermogen (her)ontdekken, zodat ze uiteindelijk zelf weer verder kunnen.


VoorWOORD Dit is een gratis tweemaandelijkse krant van Citymarketing Den Helder

gaande van krimp van de bevolking en arbeidsplaatsen en staat de kwaliteit van wonen in Den Helder sterk onder druk. Het imago van de stad was ronduit slecht. Den Helder is vanaf het begin van deze eeuw gestart met zichzelf te vernieuwen dat gepaard is gegaan met vallen en opstaan. Logisch de opgave van stadsontwikkeling en vernieuwing was en is nog steeds omvangrijk.

Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV Oplage: 54.000 ex. Verspreiding: huis-aan-huis in de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen, bij de Citymarketing Experience Store en op diverse andere locaties in Den Helder. eindredactie: Citymarketing Den Helder info@citymarketingdenhelder.nl Vormgeving: Zeeman Reclamegroep BV Erwin Vader & Michiel Pronk

Oktober is woonmaand in de Experience Store met nog de toevoeging dat oktober =woonmaand. Reden om aandacht in deze krant aan wonen in Den Helder te geven. Den Helder staat vooral bekend als marinestad, daarna als maritieme stad en pas heel veel later als woonstad. Dat is toch eigenlijk heel merkwaardig.

Advertenties: Zeeman Reclamegroep BV Randi Peters, randi@zrgbv.nl Sabine van Berkum, sabine@zrgbv.nl

Citymarketing Den Helder en Zeeman Reclamegroep wensen u veel leesplezier. Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

Wijzigingen en druk-/zetfouten voorbehouden

www.denhelder.online

Den Helder is een stad met veel groen, veel ruimte en aan 3 kanten omringd

door de zee. Een stad met veel zon en schone lucht, heerlijk ontspannen om te wonen. Vergelijk je Den Helder met de randstad en dan het meest dichtbij de Amsterdamse regio, dan wordt het nog onbegrijpelijker dat er geen stormloop is naar Den Helder om een woning te krijgen. De woningen in deze regio zijn vrijwel onbetaalbaar, het is er heel druk en lawaaiig, de lucht is verontreinigd en de agressiviteit of humeurigheid van mensen neemt zienderogen toe. De aantrekkelijkheid van wonen in een stad wordt blijkbaar door meer factoren bepaald dan de woning alleen. Rond het jaar 2000 is er een proces

Er is gekozen voor een integrale aanpak. De inrichting van de straten en pleinen, de winkels, de musea, cultuur, leisure, maritieme bedrijvigheid, evenementen, het verhaal van de stad, de rijke geschiedenis van Den Helder in de stad zichtbaar maken en natuurlijk de woningen vernieuwen afgestemd op de wensen van ouderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden enz. Dit alles is nodig om het wonen in een stad aantrekkelijk te maken, maar ook om gunstige voorwaarden te creëren voor het vestigen van bedrijven en daarmee werkgelegenheid. Het is in Den Helder niet alleen bij plannen gebleven. Er is veel gebeurd en veel te zien. Het vertrouwen in de stad groeit. Nu doorpakken. De kansen zijn groot met de enorme woningnood in de randstad, de groei van de marine en niet te vergeten het toerisme, een sterk groeiende sector. En Den Helder , laat je zien want je bent echt meer dan de moeite waard. Ferdinand Vreugdenhil Directeur-bestuurder Zeestad

COLUMN CITYMARKETING Wat een roerige weken en wat veel landelijke aandacht voor ons baken, ons icoon en daarmee Den Helder. Zo ontroerd, ontredderd maar ook boos zijn Jutters, Nieuwe Diepers, maar ook mensen die niet geboren of getogen zijn in de marinestad, over de staat waarin de vuurtoren zich begeeft. Hét symbool, dat sinds mensenheugenis iedere dag opnieuw met zijn schitteringen aangeeft dat vissers, marine en andere schippers bijna thuis zijn.

Ik nam je voor lief,

had opgelegd. Reden om dit jaar groots uit te pakken. In de volgende editie van deze krant treft u uitgebreide informatie aan over Helder Licht 2021 dat vanaf 18 december de stad gedurende ruim drie weken zal verfraaien en bezoekers en inwoners zal verwonderen. Anke de Vries (manager Citymarketing) en Henk Meijer (bestuurder)

omdat jij er altijd al was. Nu je dreigt te verdwijnen begrijp ik het pas. Fotograaf: Peter van Aalst

Dan is er ook positief nieuws, want Zeestad en daarmee Den Helder als stad (!) is één van de vijf genomineerden voor de Gouden Piramideprijs, een tweejaarlijkse Rijksprijs voor meest inspirerend opdrachtgeverschap op gebied van architectuur en gebiedsontwikkeling. Hoe gaaf is dat! Op 7 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Opnieuw landelijke aandacht voor Den Helder. Langzaamaan begint het weer mogelijk te worden om evenementen en activiteiten te organiseren, gaan theater en bioscopen weer open en worden er voorbereidingen getroffen voor de grotere evenementen. Zo is Citymarketing op dit moment, achter de schermen, bezig met de voorbereidingen voor de lichtroute. Vorig jaar kon de lustrum editie (5e jaar alweer!) helaas geen doorgang vinden vanwege de coronamaatregelen, die de overheid

Iedere week op de hoogte van activiteiten in Den Helder?

Meld u aan op denhelder.online!


DE HELDERNEES

TE HUUR

Heb jij al van ons heerlijke buffet kunnen genieten?

KANTOORRUIMTE HELDERS ONDERNEMERS CENTRUM

Koud Buffet Soep Wok Buffet Grillen Teppan Yaki Sushi Warm Buffet Dessert Buffet

• Flexruimte te huur • Vergaderruimte te huur Vraag naar het actuele aanbod!

Geniet dankzij het all-in dining concept onbeperkt van alle wereldse gerechten voor een vast bedrag per persoon. Dit bedrag is inclusief frisdrank, bier, wijn, koffie en thee.

€32,50 per couvert Kinderen t/m 12 jaar €2,00 per jaar t: 0223 - 74 79 00 e: info@hoenderdaell.com w: www.hoenderdaell.com

Personeel gezocht! Witkamp Dienstverleners B.V. is een specialistisch schoonmaakbedrijf. Van glazenwassen, brand en roetschades, graffiti verwijderen tot aan schoonmaken van marine schepen. Daarnaast hebben wij diverse objecten waar interieurverzorgsters schoonhouden. Kom jij ons team versterken? Wij vragen:

Een fulltime ervaren

glazenwasser/sPecialistische schoonmaker die in het bezit is van een rijbewijs

Daarnaast zijn wij met spoed op zoek naar:

interieurverzorgsters

voor diverse kantoorpanden in en om Den Helder. Reacties graag per mail naar: anita@witkampdienstverleners.nl of bellen naar 06-12737225

Marsdiepstraat 176 | 1784 AT Den Helder | 0223 - 616 490 info@stevensvastgoed.nl | www.stevensvastgoed.nl


Vuurtoren Lange Jaap ICOON

De Lange Jaap, hét symbool van Den Helder. Overal torent hij boven uit. De 16-zijdige Lange Jaap was bijna 100 jaar lang de hoogste vuurtoren van Nederland met zijn 63,45 meter lengte, maar sinds 1974 is dat de vuurtoren op de Maasvlakte bij Rotterdam. De Lange Jaap is gemaakt van gietijzer en werd ontworpen door Quirinus Harder, hoofd constructeur bij de bouwkundige dienst van het Loodswezen. De vuurtoren is geheel vervaardigd uit gietijzer en gegoten bij gieterij Penn en Bauduin te Dordrecht. In 1878 werd hij opgeleverd. De vuurtoren is een Rijksmonument sinds 1988. Aan de voet van de toren bevindt zich een gietijzeren gedenkplaat van Koning Willem III. Er is een kaartenactie opgestart door Liza Hendriks en Peter van Aalst. Deze kaarten zijn op te halen in de Citymarketing Experience Store aan de Spoorstraat 2. Daar zijn ook de Lange Jaap sokken van Socks Up en vuurtorens van Typisch Hollands te koop. Postzegelhandelaar Cees van der Wel heeft speciale postzegels met de Lange Jaap erop.

In de Tweede Wereldoorlog heeft de vuurtoren een ware transformatie ondergaan, hij werd wit met beige strepen geschilderd om niet op te vallen. Het is een wonder dat de vuurtoren is blijven staan, als men nagaat dat er plannen waren om de toren op te blazen met dynamiet. Het lenzenstelsel werd direct bij aanvang van de oorlog al gesloopt door de bezetter. In 1945 werd er een noodlicht aangelegd en sinds 1949 is er een nieuw lenzenstelsel geplaatst, waardoor het licht op 54 kilometer afstand te zien is. Hij heeft 4 schitteringen per 20 seconden. Het broodje-aap verhaal dat rondgaat, is dat de vuurtoren op koeienhuiden gebouwd is, wat zou verklaren dat de vuurtoren bij harde wind een meter aan weerszijden zwenkt. Helaas is de vuurtoren al jaren geleden dicht moeten gaan voor publiek. Er waren teveel scheuren waardoor de veiligheid in gedrang zou komen. In 2010 is er in opdracht van Rijkswaterstaat een bouwkundig onderzoek gedaan hoe de toren te restaureren. Dit bleek een monsterklus te zijn en men is er nog steeds niet over uit wat de meest praktische aanpak is om de herstelwerkzaamheden te starten. De afgelopen maanden zijn

er plotseling meer scheuren ontstaan waardoor het mogelijk zou zijn dat de vuurtoren niet meer stabiel is. Uit onderzoek zal nu moeten blijken wat er precies aan de hand is en wat er gedaan moet worden.

Quote van Freek Bellinga: Als Lange Jaap knipoogt moet je wel even omhoog kijken

2e exemplaar Van deze vuurtoren zijn er slechts twee exemplaren op de wereld. Een nagenoeg identiek exemplaar werd in het voormalige Nederlands Indië op de zuidwestelijke punt van Sumatra (Tanjung Cukuhbalambing) gebouwd. Deze 63 meter hoge vuurtoren werd bij de Haagse firma Enthoven en Co gebouwd en daarna naar Sumatra verscheept. Deze toren is helaas (ook) in slechte staat. Voorganger Lange Jaap Toen in 1811 Fort Kijkduin werd gebouwd besloot men in 1822 om daar een vuurtoren boven op te plaatsen. Niet zo’n goed idee. Ten eerste zag iedereen meteen waar het fort gevestigd was, dus werd de toren uitgerust met schietgaten, waardoor het de enig verdedigbare vuurtoren van Europa was! Ten tweede was de toren veel te zwaar. Het fort vertoonde scheuren en soldaten voerden levensgevaarlijke stunten uit om het fort opnieuw te stutten. Na 50 jaar werd de toren dan ook weggehaald. In 1878 werd het licht ontstoken in de Lange Jaap, die overigens enkele meters lager was dan zijn voorganger. Fotograaf: Peter van Aalst

recreëren aantal stukken sloepsgeschut. Het schip wordt gerestaureerd en in de originele staat teruggebracht, waarbij de traditionele technieken worden toegepast. Liggend in het prachtige Dok 1 uit 1822 is het schip het stralende visitekaartje van Willemsoord. Maar volgens voorzitter Ben Mooiman wordt het toch wel heel moeilijk om stralend te blijven. Voor onderhoud is jaarlijks veel geld nodig. Groepen van meer dan 10 personen zijn, tijdens evenementen op Willemsoord, tegen vergoeding en op afspraak welkom op de Bonaire. Aanvragen via het mailadres hieronder.

Zijner Majesteits Bonaire De Bonaire is een zeilend oorlogsschip uit 1877. Het is een schoenerbark en het heeft drie masten waarvan de voorste dus "vierkant" is getuigd. Maar het had ook een machinekamer met twee stoomketels en een stoomzuigermachine, die de Mangin-schroef aandrijft. Het schip heeft een ijzeren huid, aan de buitenkant met hout bekleed.

Het schip ligt in Dok 1 van de Oude Rijkswerf Willemsoord, ooit het Maritiem Etablissement Willemsoord. Tijdens het bewind van Napoleon over Nederland zijn de plannen voor de bouw van dit etablissement al gemaakt. Koning Willem de Eerste, de eerste koning na de Franse tijd, nam de plannen over en in 1822 is het etablissement in gebruik genomen als de herstelplaats voor ’s lands vloot. In die tijd was Willemsoord één van de vijf Rijkswerven in ons land. Vrij snel na elkaar zijn enkele daarvan opgeheven. Na de sluiting van de Rijkswerf

in Hellevoetsluis in 1933 bleef alleen Willemsoord over. Dok en schip vormen door hun unieke kombinatie een wereldattractie. De Bonaire heeft van 1877 tot 1902 als oorlogsschip dienst gedaan voor de Koninklijke Marine. En hoewel de schoener er redelijk onschuldig uit zag, was ze dat toch allerminst. Het schip had een formidabele bewapening aan boord. Een 15 centimeter achterlaadkanon, drie 12 centimeter achterlaadkanons, twee 3,7 centimeter revolverkanons, een 12 centimeter mortier en nog een

U kunt helpen door voor minimaal € 10,00 per jaar vriend te worden van Zr.Ms. Bonaire. Maar het mag natuurlijk ook veel meer zijn! Het correspondentieadres van zowel Stichting Zijner Majesteits Bonaire als van Stichting Vrienden van de Bonaire is: p/a Willemsoord 47 1781 AS Den Helder T.: 0223 642547 E.: info@stichtingbonaire.nl Rek.nr. Stichting Vrienden van de Bonaire NL13RABO 0110235762

Voor het hele verhaal van de Bonaire, zie de website: www.stichtingbonaire.nl Vind ook Stichting Bonaire op Facebook


Alle zorg en welzijn binnen handbereik! Wij proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen, ook als het thuis niet meer goed gaat. Het kan dan een optie zijn om (samen met uw partner) te verhuizen naar één van onze locaties De Lichtboei of De Groene Vecht. Zo krijgt u extra zorg en ondersteuning die u nodig heeft om te blijven genieten van uw leven. Ook voor zorg en maaltijden aan huis bent u bij ons aan het juiste adres! Meer weten? Kijk op www.zorggroeptellus.nl of bel ons op werkdagen via: 0223 63 85 00. Wij helpen u graag verder!

met Voor én der! Den Hel

voor meer info: spelshows.com dave@heldersejongens.nl - 0223-697 842

HALLOWEENMARKT IN DE BINNENSTAD VAN DEN HELDER Donderdag 28 oktober Veel heksen, spoken en griezels!

AGENDA: 31 oktober 13 november 20 - 27 nov. + 4 dec. 28 november

: Koopzondag : Intocht Sinterklaas : Sinterklaas in de stad : Koopzondag

VOLG ONS ONLINE

3 UUR GRATIS PARKEREN!

www.facebook.com/heldersebinnenstad | www.instagram.com/heldersebinnenstad

WWW.HELDERSEBINNENSTAD.NL


werken

Zeestad genomineerd voor Gouden

Piramideprijs

Met spanning wachten we af of Zeestad CV/BV op donderdag 7 oktober de Gouden Piramideprijs in de wacht sleept.

De Gouden Piramideprijs is een tweejaarlijkse Rijksprijs voor het meest inspirerende opdrachtgeverschap op gebied van architectuur en gebiedsontwikkeling, die sinds 2003 wordt uitgereikt. De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, € 75.000 en eeuwige roem. Er waren totaal 50 inzendingen, die grondig bestudeerd werden door een vakjury o.l.v. Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Zeestad is met de revitalisatie van het Stadshart één van de vijf genomineerden, die volgens de vakjury allen lef hebben gehad en hun nek hebben uitgestoken.

om de juiste toon te vinden en daarmee ook draagvlak te verkrijgen”. Naast Zeestad zijn VvE Schoonschip (met een drijvende woonwijk in Amsterdam), Heijmans Vastgoed BV (met Fenix Rotterdam), Provincie Limburg (met gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum) en Stichting De Getijden (met een collectief particulier woonproject in Nijmegen) genomineerd. Citymarketing Den Helder is trots op de nominatie van Zeestad voor deze prijs en is heel benieuwd naar de bekendmaking van de winnaar. Wacht u ook in spanning af of Zeestad deze prestigieuze prijs wint? Uiteraard besteedt de Experience Store er op 8 en 9 oktober volop aandacht aan. Genomineerd of gewonnen. Viert u het met ons mee? Bekijk hier de nominatie van Zeestad.

Ferdinand Vreugdenhil, directeur: “Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit, daar ging het om. Dat hebben we de eerste paar jaren ook uitgebreid bediscussieerd met de ondernemers, inwoners en de politiek

Hoe gastvrij is

Hoe gastvrij is

Naam: Robbert Waltmann Bedrijf: Woningstichting Den Helder Adres: Middenweg 159

Naam: Suus Geluk Bloemen & meer Bedrijf: Susan Meijer van Gils Adres: 43 jaar

Toffe

Toffe

Gast

Gast

vrouw

heer

Welk cijfer zou je jezelf geven als het aankomt op gastvrijheid? Een mager zesje en een dikke negen! Persoonlijk vind ik mezelf niet zo gastvrij, maar daarom ben ik juist extra trots op de gastvrijheid, bij onze medewerkers. Wat mag ik in deze stad niet missen? Ik vind ‘ultiem’ Den Helder het restaurant Storm. Op de scheidslijn tussen duin en dijk met de skyline van Den Helder en de Huisduinerpolder op de achtergrond. Maar ook De Nollen met kunstwerken van Rudi van de Wint mag je niet missen. Hoe zou je Den Helder in het algemeen omschrijven? Als een stad die zichzelf aan het herpakken is. Een stad vol met kansen als je kijkt naar de potentie van de Stelling, onze zeedijk en binnenstad. Een stad waar het heerlijk wonen, werken en vertoeven is, met een rijk verenigingsleven en prachtige duinen en stranden en gelegen aan de Noordzee en het Waddengebied. We hebben al heel veel bereikt, maar ook nog wel

een weg te gaan. Een schitterende toekomst lonkt. Waar zie je kansen om onze stad nog gastvrijer te maken? We gaan over een paar maanden bouwen aan de Koningstraat. Deze straat is nu echt geen visitekaartje. Hetzelfde geldt ook voor de entree van de Beatrixstraat, maar gelukkig krijgt de V&D volgend jaar een heel nieuw uiterlijk. Maar ook de plannen om de dijk als echte troef van Den Helder in te zetten, juich ik toe. Hoe mooi zou dat zijn om op de dijk te genieten van een bakkie koffie, even uit te waaien op de Seasaw of te wonen in één van de 200 nieuwe (huur)woningen op de dijk. Nomineer iemand die je gastvrij vindt voor de stad en waarom? Marcel Duyzer van Just Bricks. Goed om te zien dat een ondernemer kansen ziet in het stadshart en daar zijn tweede winkel opent.

Welk cijfer zou je jezelf geven als het aankomt op gastvrijheid? Het bloemenlokaal is een plek waar iedereen welkom is, het is een inspirerende plek waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. We bieden jongeren een stageplek, maar ook voor workshops of gewoon een gezellig praatje ben je welkom. Wat mag ik in deze stad niet missen? Natuurlijk het prachtige strand en de duinen, daar ben ik zelf het meest te vinden, maar een bezoekje aan De Nollen, en Willemsoord zou ik ook altijd aanraden. Hoe zou je Den Helder in het algemeen omschrijven? Den Helder is een fijne stad om in te wonen, rustig, maar ook gezellig. Zelf heb ik een aantal jaren in Haarlem gewoond. Dat is natuurlijk een prachtige stad, maar de rust en ontspannen sfeer hier vind ik echt fijn. De schone frisse lucht en water om ons heen geeft toch altijd een beetje een vakantie gevoel. We zijn ooit een

aantal maanden met een camper op reis geweest om er achter te komen dat Den Helder echt wel één van de mooiste plekken is voor watersporters. Waar zie je kansen om onze stad nog gastvrijer te maken? Den Helder is naar mijn mening al behoorlijk gastvrij, op straat zegt iedereen elkaar nog gedag en we zijn er voor elkaar. De toeristen die ik hier tegenkom en een praatje mee maak zijn ook altijd blij verrast over onze stad. Misschien nog wat vaste picknick plaatsen bijvoorbeeld in het Mariëndal of op de Dijk, zoals je in het buitenland veel ziet met een vaste BBQ plek, waar we samen kunnen komen met familie en vrienden. Nomineer iemand die je gastvrij vindt voor de stad en waarom? Ik nomineer Roos Beltman, van Roos Beltman Fotografie. Zij is een stoere vrouw, die haar hart volgt en altijd klaar staat voor andere mensen.


&

EEN MAKELAAR DIE ÉCHT TIJD VOOR JE NEEMT

de in- en outs kent van onze mooie regio.

Marsdiepstraat 399 | 1784 AH Den Helder T (0223) 616 212 | E info@comfortenwelzijn.nl Comfort&Welzijn Kossen is officieel dealer van:

‘Schulte’ sandalen en comfortslippers Aandacht voor jou en jouw woning(wens).

Wil je een woning bezichtigen?

Wij nemen de tijd, zodat je het huis goed in je op kunt nemen.

Elektrische rolstoel ‘Joy Rider’

Scootmobielen GROOT en klein

RUIM 20 JAAR - EEN PERSOONLIJKE AANPAK - THUIS IN DEN HELDER & JULIANADORP

WWW.VANKEULENMAKELAARS.NL | 0223 61 64 00

Openingstijden di t/m vrij: 09.30-17.00 uur | za: 09.30-16.00 uur | ‘s avonds op afspraak

www.comfortenwelzijn.nl


STATIONSTRAAT/JULIANAPARK/ PRINS HENDRIKLAAN Als we anno 2021 vanaf het Koningsplein lopen, over de Prins Hendriklaan, zien wij aan de linkerkant een kale vlakte, waar voorheen ‘’garage Bruijn’’ stond. In de rondleidingen die ik geef, noem ik dit altijd de kale plekken van de bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog. Op dit terrein stond vroeger, namelijk: het Hoofdbureau van Politie, welke op 24 juni 1940 in brand is geschoten.

de nacht van 24 op 25 juni 1940, na een hevig bombardement van de Royal Air Force, verwoest samen met het Kegelhuis wat ernaast stond aan het Julianapark. In deze zelfde nacht vielen er 38 doden,

te betreuren, in Den Helder. Tussen het Bondsgebouw/kegelhuis en het toenmalige station lag het Julianapark, ook wel ‘’Spoorbossie’’ genoemd. Een prachtig plantsoen met een muziekkoepel erin

WONEN

waar regelmatig de stafmuziek van de Koninklijke Marine te horen was. Als men uit het station kwam liep men zo door het plantsoen de Stationsstraat in. Jan Kikkert.

De marinier der 1e klasse Antoon van Haaren heeft in die nacht vier gevangenen bevrijd, uit het brandende complex. Het gebouw stond in lichterlaaie en naast het gebouw was een garage met wapens en munitie, Antoon opende de cellen en vluchtte met de gevangen naar buiten en heeft ze zo voor erger behoed. Op de hoek van de Stationsstraat/Julianapark stond de prachtige Burcht van de Bond van Minder Marinepersoneel, het Bondsgebouw uit 1914. Een gebouw, Amsterdamse schoolstijl, wat door de matrozen met centen en stuivers bij elkaar was gecollecteerd en ontworpen was door architect Piet Kramer (o.a. bekend van het Carillon). In

Wonen in de

wonen

Stationstraat anno 2021 De ontwikkeling Bellevue maakt deel uit van de herontwikkeling van het centrum van Den Helder.

Peter en Petra nodigden Citymarketing Den Helder uit een kijkje te komen nemen in hun prachtige nieuwe huis in de Stationstraat. Op de plek waar jarenlang het Arbeidsbureau was gehuisvest zijn herenhuizen van deze tijd gebouwd. De makelaar noemde het “een monument van de toekomst”. En terecht! ‘We waren niet direct verliefd, want er gaat niets boven het wonen aan de Loodsgracht. Maar dit is wel het beste alternatief. We zeggen wel eens gekscherend: we zijn van paneeldeuren naar zonnepanelen verhuisd’, aldus Peter. Peter is vormgever en heeft passie voor lijnen en vormen. Aan zowel de inrichting als zijn eigen gemaakte foto’s aan de wand zie je het oog voor schoonheid terug. ‘Regelmatig zien we mensen kijken naar deze huizen. Zij staan dan te puzzelen hoe de huizen en voorgevels zijn ontworpen. Wie goed oplet raakt toch in de war, want het is vernuftig gebouwd’. Peter vindt het geweldig dat een stad dit doet. Bouwen doet er weer toe! Dat is ook echt belangrijk voor een stad. De hoge plafonds van deze

huizen geven een vrij gevoel. ‘Wij zijn ook heel benieuwd hoe het gaat worden als het gehele project is afgerond. Maar ondanks dat zijn wij nu al blije bewoners en willen we graag delen dat we trots zijn op Bellevue’. Bedankt Peter en Petra voor jullie gastvrijheid en veel geluk in jullie huis.


recreëren

De Nollen: 349 bezoekers

SUCCESVOLLE

OPEN MONUMENTENDAGEN Citymarketing Den Helder organiseerde de 35e editie op 11 en 12 september 2021. Het thema in 2021 was “Jouw monument is mijn monument”, Een vrije vertaling van het “Mi Casa es su Casa” en dat betekent “Jouw huis is mijn huis”. Met jaarlijks één miljoen bezoekers is Open Monumentendag één van de grootste culturele evenementen in Nederland. Het is een instrument om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met ons monumentale erfgoed. Kinderen leren beseffen dat een monument een gebouw kan zijn en dat achter dat monument een verhaal zit. Leren door te beleven! Vooral de bunkers zijn enorm interessant, En extra spannend wordt het wanneer gepassioneerde vrijwilligers je meenemen in de geschiedenis. Goed bezochte opening De opening werd dit jaar georganiseerd

in samenwerking met Stichting Afgestoft in het Paviljoen van Toen. Kinderburgemeester Lotte Mollema hees samen met wethouder Tjitske Biersteker de vlag. Voor de fietstocht, die georganiseerd werd door de Historische Vereniging voor Sociale Geschiedenis stonden al 73 mensen te wachten en Jan Kikkert liet ons weten dat het een geweldig succes was met perfect fietsweer. Bezoekers uit Assen! Juliana Rodriques is architect met de specialisatie restauratie van oude monumenten. Zij heeft een account op Instagram genaamd Erfgoed-DH. Toen wij haar vroegen waarom zij dit account is gestart, vertelde ze dat zij op deze manier mensen probeert te enthousiasmeren voor ons cultureel erfgoed. Met name de Stelling van Den Helder wil zij nog bekender maken bij de inwoners van de stad. Het enthousiasme van de vrijwilligers was haar opgevallen en met name de kennis van zaken tijdens de tour was opvallend. Bij de Kroontjesbunker

Stoomsleepboot Noordzee: 915 bezoekers

kwamen we mensen tegen die speciaal voor de bunkers uit Assen zijn gekomen. Dit geeft aan hoe zeer het leeft! Fantastisch Uitzicht! De Nieuwe kerk stond niet in het programma, maar deed wel mee. Gelukkig konden we dat nog communiceren op sociaal media en in de krant. Silvo de Haas nam ons vol enthousiasme mee voor een rondleiding tot helemaal bovenin de kerk. Een prachtig uitzicht was de beloning voor het beklimmen van al die trappen. We keken naar Willemsoord en zagen toevallig Paul Schaap, die op Willemsoord een rondleiding gaf aan een grote groep belangstellenden. Stagiaire op pad Onze Stagiaire Jainice ging voor het eerst naar Open Monumentendag en bezocht deze dagen een aantal locaties. Zij koos onder andere voor De Nollen en vertelde ons dat ze daar nog nooit geweest was en echt wel even moest zoeken. Helaas kwam ze te laat voor de rondlei-

Kroontjesbunker: 914 bezoekers ding met gids, maar ze kreeg de mogelijkheid toch even te kijken. "Ik ga daar zeker terug want ik viel echt van de ene in de andere verbazing", vertelt Jainice. Enthousiaste reacties kregen we terug van de schepen, die op Willemsoord in de Museumhaven liggen. Zowel het Lichtschip als de Bonaire konden mooie bezoekersaantallen noemen. Stoomsleepboot Noordzee werd gefilmd door NH Media. In Julianadorp werd de bunker M219 zelfs 530 keer bezocht. De locaties die meededen waren stuk voor stuk enthousiast en eigenlijk zijn twee dagen tekort om alle monumenten te bezoeken. Daarom kijken we nu alweer uit naar de volgende editie van Open Monumentendag. Citymarketing wil alle vrijwilligers, medewerkers en de locaties hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. Wat een succes!

Bonaire: 432 bezoekers


WONEN

OKTOBER WOONMAAND IN

de Experience Store

De zomer is voorbij, dat is wel duidelijk met die hoeveelheid regen die begin oktober is gevallen. Hoewel er binnen Den Helder talrijke fiets- en wandelroutes zijn, maakt het buitenleven plaats voor meer gezellige uurtjes binnenshuis. Niet voor niets dus dat oktober is uitgeroepen tot Woonmaand. Citymarketing geeft de hele maand in de Experience Store extra aandacht aan

het thema ‘wonen’ in Den Helder. Zo draait er een prachtige film van Peter van Aalst waarin alle wijken in beeld zijn gebracht, vindt u er informatie over de vele nieuwe woningen die de komende jaren gebouwd gaan worden en te koop of te huur worden aangeboden en kunt u een digitaal simulatie-flipping-spel uitproberen waarmee u uw huis kunt renoveren of inrichten. Op verschillende momenten kunt u in de woonkamer, die De Schakel in onze etalage heeft geplaatst, op de koffie komen bij verschillende organisaties en specialisten die

betrokken zijn bij dit thema. Zo kunt u in van bewoners in de marinestad. gesprek gaan met de directeur van de Kijk voor het volledige programma op Woningstichting, medewerkers van het www.denhelder.online. Woonplein, de wethouder, makelaars, Een warm welkom aan nieuwe bewoners hypotheekspecialisten, een leerling van Nieuwe bewoners van de gemeente Den het ROC die een studentenkamer heeft Helder ontvangen een welkomstbrief in de Prinses Margriet en anderen. Op van de burgemeester. Met deze brief de zaterdagmiddagen kunt u op de thee in de hand kunnen zij een verrassingskomen bij Dolores Leeflang. Mevrouw pakket ophalen in de Experience Store. Leeflang wil heel graag in Den Helder komen wonen en is benieuwd naar de De Experience Store is gevestigd aan de Spoorstraat 2 in de binnenstad van Den Helder. ervaringen

Geopend van ma t/m za van 10.00 tot 17.00 uur.

Oktober Woonmaand op

het Ravelijncenter Het is alweer oktober! Ons leven verplaatst zich na het zomerseizoen weer naar binnen. De perfecte tijd om te kijken of je huis nog wel voldoet aan je woonwensen. De ondernemers van het Ravelijncenter staan je graag bij met tips en advies. De woontrends voor 2022 spelen in op de trend die vorig jaar al is ingezet: thuiswerken, thuis sporten en thuis recreëren. Zowel multifunctionele meubels als ruimte-verdelende decorelementen behoren tot de trends. De uitvoering van deze meubels wordt gekenmerkt door twee stijlen: Retro en Urban jaren ’90. De retro stijl valt op door de kleuren

okergeel, terra, blauw en de combinatie zwart-wit. De lijnen zijn rond en zacht, of juist strak en grafisch. Door het gebruik van notenhout, velours en glas stralen de meubels een art-deco sfeer uit. De Urban jaren ’90 stijl kenmerkt zich juist door felle uitgesproken kleuren tegen een achtergrond van koele ruige materialen als beton en staal. Grafische elementen, lichtbakken, neonverlichting en graffitikunst creëren de sfeer. Omdat oktober zo’n bijzondere maand is in de meubelbranche maakt het Ravelijncenter, dé woon en winkelboulevard van de Noordkop, er in oktober traditiegetrouw een feestje van. Vanwege corona zijn er dit jaar geen fysieke activiteiten gepland maar wel een puzzelactie met leuke prijzen te vinden op de facebookpagina van het Ravelijncenter.

WONEN


KLEURRIJKE

HERFST TRENDS Bij TUINCENTRUM DEN HELDER

TUIN

DIER

HUIS

Mini plantjes vanaf 1.95 en 3 voor 4.95

ZONDAG

TUINCENTRUM DEN HELDER

TRIMSALON & HOVENIERSERVICE Texelstroomlaan 1 | Tel. 0223 618 858 | www.tuincentrumdenhelder.nl

OPEN van 12.00 tot 17.00 u.

PAK JE KANS!!

PAK JE KANS!!!

Alle soorten beenmode overzichtellk in één webshop!

TIJDELIJKE PRIVATE LEASE

DOORBRAAK!

E S A E L E T A V I R P E TIJDELIJK

! K A A R B R DOO PEUGEOT E-2008 Bij Groet Auto vanaf:

ct Produ t lis specia ! k c a J

BORU

€ 349,-

p/m*

*AANBETALING € 2.750,-. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

WWW.GROETAUTO.NL


Oefening Sandy Coast 2021

werken

Foto’s zijn van het Mediacentrum Defensie / Ministerie van Defensie.

2021 Van 23 augustus tot 10 september vond in de Eemshaven de internationale MIJnenbestrijdingsoefening Sandy Coast plaats. De organisatie van deze tweejaarlijkse oefening lag dit jaar in handen van de Koninklijke Marine en was met deelnemers uit diverse NAVO landen groots van opzet. In drie weken tijd zijn er diverse scenario’s beoefend zoals mijnenbestrijding op zee, het beschermen van een havengebied tegen explosievendreiging en calamiteitenbestrijding.

Dynamische omgeving Het oefenen buiten de kazernemuren is voor iedereen zeer waardevol. Je moet bijvoorbeeld met een hoop factoren rekening houden. Zo heb je te maken met diverse economische belangen, bedrijven en scheepsbewegingen. Ook logistiek gezien is het een uitdaging. Denk hierbij aan het huisvesten van alle deelnemers, het opzetten van een communicatienetwerk en het regelen van voeding. Om al deze zaken in goede banen te leiden en af te stemmen kreeg de organisatiestaf ondersteuning van Groningen Seaports. Mijnenjacht op de Noordzee Sandy Coast startte op zee met een mijnenbestrijdingsoefening boven de Waddeneilanden waarvoor 32 oefenmijnen in zee waren gedropt. Hiermee kan op een veilige manier geoefend worden. Helaas gingen er een aantal dagen verloren door de weersomstandigheden. Maar uiteindelijk is er door alle eenheden voldoende oefenwaarde behaald door een alternatief programma aan te bieden. Havenbeschermingsweek De laatste week stond in het teken van de “harbour fase”. Hierbij oefenden duikteams en teams van de Explosieven

Opruimingsdienst het opsporen en onschadelijk maken van explosieven. Hiervoor waren er voor alle teams op verschillende plekken in de haven verschillende scenario’s opgezet. Zo werden er onder andere robots en duikers ingezet. Voor de staf en de deelnemende eenheden was Sandy Coast een zeer waardevolle oefening. De Eemshaven was een goede en uitdagende locatie om te oefenen en heeft alle deelnemende eenheden inclusief de staf veel oefenwaarde opgeleverd. Foto: SMJRODOPS J. Eenling


cultureel hart van de regio Ode aan het landschap

Het zijn mijn voeten denk ik. Ode aan het landschap Het zijn mijn voeten die zachtjes wegzakken, mijn hakken, net iets dieper dan mijn tenen. Het zijn mijn voeten denk ik. Hoe vaak mijn schoenen al verdwenen Het zijn mijn voeten die zachtjes wegzakken, in zacht moerassig dras. mijn hakken, net iets dieper dan mijn tenen. Het is het zinken denk ik, Hoe vaak mijn schoenen al verdwenen Het inklinken, in zacht moerassig dras. het landschap in mij, Het is het zinken denk ik, de klei in mijn lijf, ik blijf Het inklinken, waar de Wanderlust in rust verwordt het landschap in mij, en ik de kust weer vond. de klei in mijn lijf, ik blijf Ik ben een zuster van de brakke grond. waar de Wanderlust in rust verwordt Nergens is het zout zo zoet als hier. en ik de kust weer vond. Als een bodemdier Ik ben een zuster van de brakke grond. draai ik mij vast in slik Nergens is het zout zo zoet als hier. totdat ik zelf het landschap word. Als een bodemdier O, de duinen, kwelders, de struwelen, draai ik mij vast in slik het fluwelen rieken van de nachtorchis, totdat ik zelf het landschap word. waar de geschiedenis zich bunkert O, de duinen, kwelders, de struwelen, tussen helmgras. het fluwelen rieken van de nachtorchis, Het ooit zo zompige Koegras, de polder. waar de geschiedenis zich bunkert O, de Nollen, het eeuwig rollen van stapelwolken, tussen helmgras. een glooiende savanne en het fluiten Het ooit zo zompige Koegras, de polder. Van de Wint door cortenstaal. O, de Nollen, het eeuwig rollen van stapelwolken, Hier wordt de natuur verhaald een glooiende savanne en het fluiten en in sculptuur vertaald totdat ze opgaan Van de Wint door cortenstaal. in elkaar. Hier wordt de natuur verhaald Ik wil daar zijn, ik wil haar zijn, en in sculptuur vertaald totdat ze opgaan een tapuit, een brem, een konikpaard in elkaar. om in de zachte aard Ik wil daar zijn, ik wil haar zijn, van dit landschap te verdwijnen. een tapuit, een brem, een konikpaard om in de zachte aard van dit landschap te verdwijnen.

Ambassadeur

ODE AAN HET LANDSCHAP door stadsdichter Yanaika Zomer

recreëren

van HUISDUINEN

Hij is bestuurder/voorzitter geweest van veel verenigingen en stichtingen in Den Helder, verder organisator van allerlei evenementen, in zijn werkzame leven directeur bij Regio VVV Kop van Noord-Holland. Momenteel nog voorzitter van de Stichting Strandexploitatie Noordkop en bestuurslid Huisduiner Belang en Rondje Cultuur Huisduinen.

Voor zijn inzet voor de stad en Huisduinen is hij door de gemeente Den Helder benoemd tot "ambassadeur van Huisduinen". "Hij barst van de ideeën en werkt ze uit waar je bij staat. Maar bovenal is Jan een familiemens en gelukkig doet hij het de laatste jaren wat rustiger aan en is meer thuis", zegt zijn vrouw Lenneke. "Vroeger was hij veel van huis door zijn werk, de politiek en de organisatie van veel bekende Helderse evenementen. Het was altijd rennen, vliegen, snel eten en weer doorgaan." Waarom deed je dat Jan? De werkelijke reden van het waarom weet hij ook niet precies. "Mijn hoofd staat eigenlijk nooit stil en ik zie vaak kansen, daarnaast brengt het natuurlijk ook veel gezelligheid". Maar misschien is het ook wel ijdelheid? (hart voor Den Helder). Lenneke zegt: "het zit gewoon in zijn genen en dat zie ik ook wel bij onze kinderen terug." Zelf blijft Lenneke liever op de achtergrond, dat werkt goed, want we hebben de juiste balans en zijn bijna zo’n 40 jaar samen. Ze mag zeker trots zijn op haar man, want Jan heeft veel bereikt en zeker voor Huisduinen zet hij zich nog altijd in. Momenteel is Jan namens Huisduiner Belang projectbegeleider herinrichting Dorpsplein, met als doel om Huisduinen als “Waddengemeente” beter op de

kaart te zetten. Dat project is in de loop van november afgerond. "Momenteel ben ik bezig met de uitwerking van een toeristisch activiteitenplan voor Huisduinen. Als eerste zijn we gestart met de opnames voor de videofilm 'Huisduinen in Vogelvlucht'".

De ligging van Huisduinen aan de Noordzee en Waddenzee is heel bijzonder. Paal 0 is de scheidingslijn. "Rijkswaterstaat deed voorheen het onderhoud voor de strandpalen maar is hier onlangs mee gestopt. De techniek van kustafkalving door strandpalen is verouderd en tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van het GPS coördinatensysteem. De palen zouden eigenlijk verwijderd worden, maar vanwege onder andere de cultuurhistorische waarde blijven deze staan." Op dit moment is Jan in overleg met Hoogheemraadschap Noorderkwartier om Paal 0 een upgrading te geven, met een witte duidelijke aanduiding Paal 0. Verder komt er een nieuw informatiebord met QR-code over de uitleg over het Waddengebied met zijn UNESCO Werelderfgoed status. Allemaal ontwikkelingen die Huisduinen recht doen als één van de mooiste kustplaatsen. Daarmee is Jan een kei van een ambassadeur voor Huisduinen!


cultureel hart van de regio

Fotograaf: Astrid Bregman

Ode aan het Landschap Den Helder is het culturele hart van de regio. In deze rubriek wordt er een ‘Ode aan het Landschap’ gebracht in navolging van het themajaar van het Nationaal Bureau voor Toerisme voor 2021. één van de aangewezen toplocaties van Noord-Holland is Kunst- en Natuurproject De Nollen door Rudi van de Wint, naast station Den Helder Zuid. Citymarketing Den Helder belicht in deze rubriek bijzondere landschappen die Den Helder rijk is. Dit keer: Ode aan het Waddengebied Den Helder Een natuur van wereldklasse! Huisduinen is een dorp dat ten westen ligt van Den Helder. Het dorp grenst in het zuiden aan de Grafelijkheidsduinen. Van oudsher is Huisduinen een badplaats. En daar op het strand, begint bij Paal 0, één van de mooiste natuurgebieden van ons land: De Waddenzee. Het prachtige waddengebied, dat op de

lijst van Werelderfgoed van UNESCO staat, kun je ontdekken tijdens wadexcursies. Vanuit Den Helder worden er verschillende wadexcursies georganiseerd, zoals wadlopen en vogelkijkexcursies. Bij laagwater wandel je door slik, zandplaten en over mosselbanken. Dit bijzondere ecosysteem met slik- en zandplaten, oesterbanken, kwelders en stranden strekt zich helemaal uit tot het noorden van Denemarken en is in 2009 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Hier kun

Links: Beleefdewaddennatuur.nl Waddenvereniging,nl Landschapnoordholland.nl Heldersevallei.nl Kuitje-balgzand.nl Landschapnoordholland.nl denhelder.online

Fotograaf: Ilse Kootkar

je wadlopen, vogels kijken, varen (wad excursies) en helemaal tot rust komen. De bekendste bestemming in NoordHolland is het populaire Waddeneiland Texel. Maar ook vanaf het vaste land kun je het wad ontdekken. Direct naast Den Helder ligt één van de meest voedselrijke delen van de Waddenzee: Balgzand. Dit gebied trekt duizenden vogels. Vanaf de diverse uitkijkpunten kun je ze bewonderen, vooral tijdens hoogwater. Of je gaat mee op excursie met één van de gidsen van informatiecentrum 't Kuitje, waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. Balgzand is geliefd bij ontelbare vogels omdat het twee maal per dag droogvalt en dan eindeloze zand- en slikplaten blootlegt, waar heel veel schelpdieren,

wormen, garnaaltjes en slakjes te vinden zijn. In het voorjaar broeden er tal van vogels, zoals kluten, sterns en meeuwen, op de tegen de dijk gevormde schorren. Zelfs lepelaars hebben hier met succes jongen grootgebracht. In juli komen er grote groepen bergeenden bijeen om te ruien, een spectaculair schouwspel. In het winterhalfjaar komen hier veel smienten en rotganzen, die bij hoogwater hun toevlucht kunnen zoeken op de rustige Balgzanddijk. Elke maand worden er wel vogelexcursies aangeboden. Het landschap van de Waddenzee heeft een eigen karakter, dat bijna nergens anders in Europa voorkomt. De Nederlandse, Deense en Duitse overheden hebben afgesproken dat ze alle uitgesproken landschapskenmerken van de Waddenzee zullen behouden, herstellen en ontwikkelen.


WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU! Om samen mooie projecten te realiseren

Audio en streaming specialist van de Noordkop

We bieden een interessante en veelzijdige job met een passend salaris conform bouw CAO. Een zelfstandige, afwisselende en verantwoordelijke functie.

Dealer van o.a. de volgende merken; NAD Dali BlueSound Accuphase Acoustic Energy Cambridge Audio NuPrime AudioQuest Monitor Audio Auralic Atoll Wireworld Aqua Acoustics Silent Angel Artesania Custom Design Geneva Isotek

We zoeken:

Werkvoorbereider

• Je hebt nauw contact met onze klanten en leveranciers. • Je houdt je bezig met het voorbereiden en aansturen van diverse werken, signalering en begroting meer- en minderwerken. Wij vragen: • Minimaal 3 jaar werkervaring in de bouw in een vergelijkbare functie. • Ervaring met Calculatieprogrammatuur, Microsoft Office, Autocad en BIM. • Je bent analytisch, doelgericht, flexibel, oplossingsgericht, een teamplayer en maakt duidelijke afspraken. Nieuwsgierig? Voor aanvullende informatie kan je bellen met Sjaak 06 5159 7004 Je sollicitatie kan je mailen naar: gina@tichem.nl Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

www.AudioAanZee.nl

AudioAanZee, uw specialist voor de kop van Noord Holland. Oud Hollandse service en advies op maat. 7 dagen per week op afspraak geopend. info@audioaanzee.nl, 06-40361998 - Achterbinnenhaven 110 Den Helder

OktOber wOOnmaand e k j i l e feest VELE NIEUWE COLLECTIES, ACTIES EN CADEAU’S

1 1 Lorenzo bankstel in mooi leer, 3- en 2,5-zits bank. Nu voor 2999,- 2 Sardinië woonprogramma van Happy@Home 3 Kledingkast Orlando vanaf 489,- (150 cm breed, 217 cm hoog, excl. montage) 4 Hoekbank Enzo in stof vanaf 1649,- (236 x 267 cm) 5 Hoog-laag boxspring met elektrische verstelling. Vele mogelijkheden! 6 Relaxfauteuils Rocco: kies zelf rug, arm, poot, uitvoering en bekleding. In stof vanaf 1099,-

De gehele Oktober woonmaand is het feest en wordt u verwend met lekkere hapjes, maar ook met vele aantrekkelijke acties. Voor iedere klant is er een mooie attentie (bij aankoop vanaf 150,-), of een mooi cadeau:

2

3

4

5

6

bEKIJK ALLE ACTIES OP ONZE WEbSITE! bij aankoop vanaf 2.000,-

Vanaf 3.000,-

WONEN | SLAPEN | VLOEREN | RAAmbEKLEDINg | KOm NAAR ONZE SHOWROOm (4200m ) 2

DESCHAKELWONEN.NL

RAVELIJNCENTER 4 | DEN HELDER | 0223-612363 | DESCHAKELWONEN.NL | VERKOOP@DESCHAKELWONEN.NL

*Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

GROOTS IN WONEN EN SLAPEN

www.tichem.nl


werken/leren

Stoere studenten gezocht!

Kom naar de Open Dagen van het Koninklijk Instituut voor de Marine Zit jij in 5 of 6 VWO of heb je bijna een HBO/WO-diploma op zak en wil je alles weten over leiding geven bij de Marine, kom dan naar de infodag voor marineofficieren op het Koninklijke Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder. Wat kun je verwachten? Op het KIM krijg je alle informatie over de studie voor marineofficier en de werkzaamheden van de verschillende

korpsen. De keuring, toelatingseisen en het leven als adelborst (officier in opleiding) komen uitgebreid aan bod. Je krijgt een rondleiding over het terrein, je ziet de sport- en slaapaccommodaties, de collegezalen en de verblijven van de adelborsten. Tijdens een uitgebreide lunch kun je al je vragen stellen. Daarna stap je aan boord van een marineschip. De bemanning laat je de verblijven en werkruimtes zien en vertelt je meer over het uitdagend leven als officier. Bij de Marine werk je in een hecht team, sport

ORIËNTERENDEOF SNUFFELSTAGE

je veel en krijg je al snel veel verantwoordelijkheid. Spreekt dit je aan? Meld je dan snel aan! Wist je dat je op veel scholen vrij kunt krijgen voor een infodag als deze? Vraag ernaar bij je decaan. Waar? Koninklijk Instituut voor de Marine Het Nieuwe Diep 8 1781 AC Den Helder

Kies voor één van de onderstaande Open Dagen: • Dinsdag 9 november van 10:00 uur tot 17:00 uur • Dinsdag 23 november van 10:00 uur tot 17:00 uur • Dinsdag 7 december van 10:00 uur tot 17:00 uur

Meer informatie en aanmelden check:

www.denhelder.online/leren/onderwijs-events Ontdek de Marine. ga op snuffelstage Om zoveel mogelijk van Defensie, en de Koninklijke Marine (KM) in het bijzonder, te zien. Wij organiseren voor VMBO- HAVO- en VWO leerlingen oriënterende- of snuffelstages. Tijdens deze stage kun jij groepsgewijs kennis maken met de Koninklijke Marine. DIT GAAT OP EEN MILITAIRE MANIER, DUS DAAR HOORT INTENSIEVE FYSIEKE INSPANNING BIJ.

Data oriënterende- of snuffelstage: • 2 nov. 2021 - 5 nov. 2021 • 23 nov. 2021 - 26 nov. 2021 • 18 jan. 2022 - 21 jan. 2022 • 8 feb. 2022 - 11 feb. 2022 • 8 mrt. 2022 - 11 mrt. 2022 • 29 mrt. 2022 - 1 apr. 2022 • 19 apr. 2022 - 22 apr. 2022 • 17 mei. 2022 - 20 mei. 2022 • 7 jun. 2022 - 10 jun. 2022 • 28 jun. 2022 - 1 jul. 2022 Inschrijven via de website: https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/stages/ orienterende-of-snuffelstage/652

De duur van deze oriënterende- of snuffelstage is vier dagen (± 40 uur). De data van de stageweken zie je hieronder. Het is een aaneengesloten programma, inclusief overnachtingen. Deelname aan slechts één of twee dagdelen is niet mogelijk. De stage is in de omgeving van Den Helder. Het aantal deelnemers is beperkt tot groepen van maximaal 22 personen per periode. Join the movement!

E-mail: michael@tech-connect.nl


werken/VACATURE

Moderne, herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van mensen met ernstige psychiatrische en psychische problemen.

worden. Dat zie je bijvoorbeeld bij ons centrum voor werk en ontwikkeling Maatwerk en bij MindZ, gevestigd op Willemsoord. Maar ook werken wij aan een nieuw ambulant zorg- en behandelcentrum waar iedereen tussen de 0 – 100 jaar terecht kan.

Dat is waar meer dan 2100 deskundige en gemotiveerde medewerkers van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) dag in dag uit voor staan, òòk in Den Helder. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten blijven deelnemen aan de maatschappij en dichtbij huis geholpen

Werken bij GGZ NHN Ben jij GZ-psycholoog en heb jij ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Werk je graag met kinderen en jongeren met complexe problematiek? Dan hebben wij een mooie functie voor je bij Triversum, de kind- en jeugddivisie van GGZ NHN.

Je gaat werken in een relatief klein team waar je jezelf kunt ontwikkelen, veel kunt leren en plezierig kunt werken. www.ggz-nhn.nl/2021063

Lees hier hoe Thijmen met hulp van een IPS-jobcoach een baan in Den Helder vond.

Ben jij als SPV goed in crisismanagement met cliënten en ben jij breed georiënteerd in het bieden van behandeling bij cliënten binnen de specialistische ggz? Maak dan eens kennis met ggz-team Den Helder- Anna Paulowna. Dit 15-man sterke team kenmerkt zich door kwaliteit van zorg, hard werken en collegialiteit. www.ggz-nhn.nl/2021121

werken/VACATURE

Fotografie: ’s Heeren Loo.

Werken bij Noorderhaven;

je maakt altijd wel iets mee Bij woonzorgpark Noorderhaven van 's Heeren Loo gaan wonen en werken samen. Hier verblijven oudere mensen met een verstandelijke beperking die veel zorg nodig hebben, mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Als goede buur wonen hier ook mensen zonder een verstandelijke beperking, in woonwijk 't Laar. Bij Noorderhaven in Julianadorp wonen 450 cliënten. De zorg geven die nodig is, is mensenwerk. 's Heeren Loo herkent de uitdagingen op de arbeidsmarkt voor de toekomst. Ook hier is een groeiende zorgvraag als gevolg van cliënten die

steeds ouder worden en daardoor meer behoefte hebben aan complexe zorg. Daarnaast gaat de komende jaren veel zorgpersoneel met pensioen. Om die reden zijn er meer handen nodig.

Mooi werk 's Heeren Loo heeft ‘mooi werk’ voor medewerkers hoog in het vaandel staan. Hoe? Door medewerkers te stimuleren hun talenten te ontdekken en die op hun eigen manier in te zetten. En het leuke is: geen dag is hetzelfde. Je maakt altijd wel iets mee. Ook is er veel aandacht voor opleiden. Mensen zonder zorgdiploma leidt 's Heeren Loo samen met het ROC Kop van Noord-Holland op tot gediplomeerde zorgmedewerkers. Eén dag in de week gaan zij naar school en de overige contracturen werken zij in de praktijk. Zo brengen zij de theorie direct in de praktijk.

Wil je meer weten? Er is nog zoveel meer te vertellen over werken bij 's Heeren Loo. Kijk voor meer informatie op de website https://www.sheerenloo.nl/. Of kom eens gezellig langs bij de wekelijkse livechat op facebook. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar: riccardo.dubach@sheerenloo.nl.

Meer informatie:

Carla Smit, communicatieadviseur, 06 13439727, Carla.smit@sheerenloo.nl


werken

Het is bijna een schatkamer. Delfts blauwe vaasjes, houten tulpen, T-shirts, en ook onze eigen Lange Jaap. De opslagplaats van webshop Typisch Hollands bevindt zich in Den Helder. Eigenaars Harry van Daalen en Richard Schoolderman trokken drie jaar geleden naar de stad om hier te wonen en te ondernemen. “We zijn begonnen in Hoorn”, vertelt Harry. “Richard opende in 2012 een souvenirwinkel. Ik werkte toen nog voor de gemeente, maar besloot het roer om te gooien. Ik heb na 36 jaar mijn baan opgezegd om de winkel en de bijbehorende webshop samen te runnen.” Richard komt oorspronkelijk uit Den Helder. Zijn ouders zijn hier altijd blijven wonen. Harry: “Sinds we elkaar kennen hebben we de stad elk jaar mooier zien worden. Omdat Richards ouders een dagje ouder werden, wilde hij graag wat meer voor ze doen. Het was simpel. Dan gaan

Van Horinees

naar Nieuwedieper we toch naar Den Helder?" zei ik. "Nu zorgen wij voor ze als dat nodig is.” De verhuizing betekende ook een nieuwe ondernemerskans. “We hebben de winkel van de hand gedaan en hier in Den Helder een grotere opslag voor de webshop gekocht. We richten ons op toerisme, maar zeker nu dat wat minder is, ook op geschenkpakketten.”

Hij heeft nog geen dag spijt gehad. “We konden een prachtig huis kopen via Woningstichting en alles is dichtbij. Het winkelcentrum, de opslag, de binnenstad, het strand… Heerlijk. Ik was Horinees, maar voel me inmiddels een echte Nieuwedieper.” Bezoek de webshop via www.hollandse-souvenirs.nl. De Helderse souvenirs van Typisch Hollands zijn ook te koop in de Experience Store van Citymarketing.

Stagelopen bij Citymarketing

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Talysha Daniël. Ik ben 19 jaar oud en kom uit Julianadorp. De opleiding die ik volg is marketing, communicatie en evenementen aan het ROC Kop van Noord-Holland in Den Helder. Ik zit nu in mijn MBO 4 examen jaar. Door COVID-19 heb ik helaas vertraging opgelopen met mijn studie. Een stage afronden is de laatste fase die ik moet doorlopen om mijn opleiding af te ronden. Een stage zoeken voor evenementen was helaas niet zo makkelijk in deze periode. Gelukkig kon ik terecht bij Citymarketing Den Helder, een bedrijf dat perfect bij mijn studie aansluit.

Mijn naam is Jainice Andrea, ik ben 21 jaar oud en kom uit Den Helder. Ik studeer marketing en communicatie niveau 4, ik zit nu in mijn derde jaar (examenjaar).

Doordat ik stage loop als evenement medewerker verschillen de werkzaamheden per evenement, hierdoor leer je veel. Mijn werkzaamheden zijn onder andere actielijsten maken, meewerken aan draaiboeken, meedoen aan de brainstormen bij de diverse evenementen, online sociale media beheren, verspreiding van drukwerk en het bezoeken van culturele instellingen. De werksfeer is erg fijn en ik zou iedereen aanraden om stage te lopen bij Citymarketing Den Helder.

Sinds 26 augustus loop ik twee dagen per week stage bij ‘ Citymarketing Den Helder’, voor een periode van 11 maanden. Mijn bijdrage aan Citymarketing Den Helder zijn het verzorgen van on- en offline marketing, communicatieactiviteiten, sociaal media berichten plaatsen, evenementen in de online kalender plaatsen en nog veel meer. Ik weet zeker dat deze stageperiode leuk zal zijn, omdat ik het nu al ontzettend naar mijn zin heb!


OKTOBER WOONMAAND

20% korting op gordijnen en vouwgordijnen

Winkelcentrum De Riepel | Schoolweg 21 | 1787 AV Julianadorp 0223 752 257 | info@dewoonunit.nl | www.dewoonunit.nl Actie is geldig tot en met 31 oktober. Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden.


Den Helder en het themajaar

“75 jaar vrijheid”

In 2019 en 2020 zou in het gehele land een groot themajaar worden gehouden waarin we met elkaar zouden stilstaan bij het feit dat we dat jaar 75 jaar lang in vrijheid leefden na de Tweede Wereldoorlog. In het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties zouden er het gehele jaar vele activiteiten worden gehouden rond de thema’s oorlog en vrijheid. Zo ook in de gemeente Den Helder. Het themajaar opende met een bijzonder kunstwerk van beeldend kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde. Eind januari 2020 stond “Levenslicht” op het Julianaplein en in de Spoorstraat. Het lichtkunstwerk bestaande uit 104.000 lichtgevende stenen stond symbool voor het totaal aantal slachtoffers van de Holocaust. Iedere gemeente kreeg een deel van het kunstwerk. Samen vormde dit één nationaal symbool. Na deze indrukwekkende gezamenlijke landelijke start moesten helaas de vele geplande activiteiten worden afgezegd door de Coronacrisis. Aandacht voor de begrippen oorlog en vrijheid blijft! Onze stad heeft in de oorlog erg geleden onder het oorlogsgeweld. In het heden wordt er vanuit Den Helder, door de

Koninklijke Marine, op diverse plaatsen gewerkt aan vrede en veiligheid op plaatsen waar vrijheid niet vanzelfsprekend is. Begrippen als oorlog en vrijheid zijn verbonden met deze stad en de gemeente Den Helder vindt het dan ook belangrijk aandacht te blijven vragen voor deze belangrijke thema’s. Dit is ook de reden dat zij het mogelijk hebben gemaakt de geplande activiteiten ook in 2021 te kunnen uitvoeren. Nu, in het laatste deel van het jaar, is er gelukkig weer wat mogelijk. Diverse organisatoren hebben dan ook de organisatie weer opgepakt en brengen hun activiteit tot uitvoer. Voorbeelden van activiteiten Theater door leerlingen: leerlingen van Scholen aan Zee hebben in samenwerking met Triade een voorstelling gemaakt met het thema oorlogsverhalen. Van het stuk hebben zij een film gemaakt. Deze brengen zij in oktober uit voor een klein gezelschap. Sperrgebiet: een locatievoorstelling over het oorlogsverhaal van de Waddenkust gemaakt door professionele theatermakers. De voorstelling was half oktober te zien in het Atlantikwall Museum en zal begin november worden uitgevoerd voor de leerlingen van Scholen aan Zee. Jongerendebat in samenwerking met ROC Leisure & Hospitality. een jonge-

rendebat over vrijheid voor een generatie die doorgaans geen oorlog heeft meegemaakt. Waar denken zij aan bij dit begrip? Eind oktober zal dit plaatsvinden in Theater de Kampanje.

Lichtkunstroute Tijdens de Lichtkunstroute zal een deel van het oorlogsverhaal van Den Helder worden getoond op de gevel van ’t Torentje van het Marinemuseum.


Op vertoon van deze advertentie

10%

korting

Een doosje

vol geluk

Op vertoon van deze advertentie

10%

korting

Beatrixstraat 84 Den Helder | 0223 680580

www.multivlaai.nl

PAK JE KANS!!

PAK JE KANS!!! TIJDELIJKE PRIVATE LEASE

DOORBRAAK!

E S A E L E T A V I R P E TIJDELIJK

! K A A R B R D€OO299,OPEL E-CORSA Bij Groet Auto vanaf:

p/m*

*AANBETALING € 2.750,-. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

WWW.GROETAUTO.NL


Strandcamping Oase

recreëren

in Julianadorp Acht jaar geleden is het alweer dat Anne en Jeanine Kanis naar Julianadorp verhuisden vanuit Kampen om een camping te gaan runnen. Een flinke taak, want de staat van de camping waarin die op het moment van overname verkeerde was op zijn zachtst gezegd niet goed. De camping was een probleemgebied en er was een gezonde dosis moed en gevoel voor avontuur voor nodig om deze camping aan te kopen. Anne en Jeanine gingen samen het avontuur aan. Met veel overtuigingskracht wisten ze de klandizie van de camping te veranderen van kampeerders die zo nu en dan een rekening kwamen betalen naar betalende campinggasten die hun plekken keurig onderhouden. Natuurlijk ging dit niet zonder slag of stoot en hebben Anne en Jeanine zich wel eens afgevraagd of ze door moesten zetten.

in 2019 ontvingen zij de Zoover Award omdat de gasten de camping waarderen met een 9,3! De camping ligt 100 meter van het strand, heeft een eigen restaurant dat ook de naam Oase draagt, een uitnodigende receptie waar ingecheckt kan worden en waar de gasten informatie kunnen krijgen over alle activiteiten in de omgeving. Voor de kleine kampeerders zijn er twee speeltuinen waar heerlijk gegleden, geklommen en geklauterd kan worden. Het grote luchtkussen is de ideale plaats voor de allerkleinsten waar ze fijn samen kunnen springen. Daarnaast is er nog een multifunctioneel sportveld met kunstgras waar alle gasten, groot en klein actief kunnen zijn. Boek je plek op Strandcamping Oase en laat je warm verwelkomen door Anne, Jeanine en hun twee kinderen.

Maar doorzetters zijn ze, de camping is letterlijk en figuurlijk schoongeveegd en vandaag de dag is Strandcamping Oase een paradijsje aan de kust van Julianadorp. In 2018 heeft de ANWB deze camping met 4 sterren bekroond en

recreëren

Meer informatie over kamperen in Julianadorp vind je op

www.denhelder.online

Opzouten

het buitenland vertrokken was. Vanaf die basis werd het concept Opzouten geboren. Want het op smaak brengen van voeding kan ook opzouten heten. Hun liefde voor exclusieve smaken, het feit dat ze met beide benen op de grond staan en de voorgeschiedenis met zout en kruidenmixen, daar past Opzouten perfect bij. Is Opzouten nu een winkel of een lunchroom vraag je je misschien af. Opzouten is veelal een winkel waar je van allerlei lekkers kunt halen voor thuis, maar je kunt er ook gaan zitten en wat drinken met een overheerlijk broodje bestellen.

Den Helder groeit en bloeit en dat is te zien aan de vele leuke en enthousiaste ondernemers die er neerstrijken. Zo vonden wij in Nieuw Den Helder de winkel Opzouten. Een vriendelijk gezicht kwam mijn bestelling opnemen, vervolgens een overheerlijk broodje brengen en na een eerste slok koffie wilde ik er niet meer weg. Opzouten, dat wilde ik dus helemaal niet doen, ik wilde juist het verhaal er achter eens horen. Wie zit er nu achter dit leuke en vooral lekkere concept?

Dit blijken Floriaan en Tess te zijn. Floriaan is tijdens de lockdown, afgelopen januari, begonnen met de verbouwing van het pand. Zo midden maart was het redelijk af en kon Floriaan beginnen met koken. Tess is in de maand mei ingestapt en zo zijn Floriaan en Tess hun Opzouten avontuur samen begonnen. Maar waarom Opzouten? Dat klinkt toch niet aardig? Floriaan zat al in de zout en kruidenmixen business als zaakwaarnemer voor een kennis die naar

Floriaan en Tess zelf erg blij van worden en uit ervaring kan ik je vertellen dat hun smaak een goede is. Ga je een borrel organiseren? Of wil je de familie eens verwennen met wat lekkers? Neem de borrelbox, een goed

Floriaan en Tess hebben bewust voor gevulde doos met verschillende koude Den Helder gekozen. Tess haar roots ligtapas (vlees, kaas, groenten, olijven, gen in Den Helder en Floriaan houdt van pico’s, brood en aioli). Dit is meteen een rust en ruimte en dat is in Den Helder mooie manier om kennis te maken met nog volop te vinden. Daarbij was hun Opzouten. concept nog niet aanwezig in Den Helder. De winkel ligt vol met Je vindt Opzouten Den Helder aan de Texelstroomlaan 144 lekkernijen waar aan de rand van het winkelcentrum Duin Passage.


Programma 2021 10 augustus 2021 Wedstrijd Jong Den Helder Maritiem O23 tegen FC Utrecht O19 Uitslag: 1-3 2 november 2021. Wedstrijd Telstar O21 tegen Jong Den Helder Maritiem O23 ( in stadion van Telstar ) 15 november 2021 Lezing in Hotel Den Helder door Robin van Galen, coach en winnaar gouden medaille 2008 in Peking met de dames waterpolo! Dit in samenwerking met Variopool! (Uitsluitend voor genodigden).

Mede mogelijk gemaakt door onze

Sponsoren en leden Vriendenclub Den Helder maritiem

Sloopwerken

POOL

T H E R E A L D E P T H I N V E S T M E NT

Asbestverwijdering Recycling Bezoekadres G.P. Blankmanstraat 49 1785 CG Den Helder

Postadres Postbus 425 1780 AK Den Helder

T +31 (0)223 631651 E info@jhoosterbeek.nl

F +31 (0)223 635967 I www.oosterbeeksloop.nl

Agin Otten Gerechtsdeurwaarders Heerlen | MiniSoft | Omnyacc Den Helder | Helders Schilders Bedrijf R. Koning AGF | Lutterman Tegels BV | Thuisin van Brederode | Vrijdagvisdag.nl | VTC Offerman


SAIL 2023

SAIL DEN HELDER 2023

Samenwerking met eerste scholen gestart In de aanloop naar Sail Den Helder 2017 runde A Bunch of Choices voor het eerst Sail Academy Den Helder. Dit project werd opgetuigd voor Stichting Sail Den Helder samen met onderwijsinstellingen uit de regio en de gemeente. In schooljaar 2016/2017 betrok Sail Academy Den Helder ruim 700 leerlingen en studenten van voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo met vraagstukken, opdrachten, projecten, onderzoeken in aanloop naar het evenement en tijdens het evenement met vrijwilligerstaken.

ervaring op te doen. Deze editie begint de Sail Academy een schooljaar eerder. Om die reden krijgen nog meer jongeren de kans om deel uit te maken van hét nautische evenement van 2023. Ook voor de aankomende editie van 2023 is het doel om zo veel mogelijk jonge talenten te betrekken uit de regio door middel van de Sail Academy Den Helder. Eén van de doelstellingen is dat niet alleen scholieren en studenten betrokken zullen worden, maar alle jongeren uit de regio die gemotiveerd zijn om mee te helpen voorafgaand aan en tijdens Sail Den Helder 2023.

OSG de Hogenberg, ROC Kop van Noord-Holland en Scholen aan Zee zijn de eerste drie scholen die opnieuw zijn aangehaakt bij deze prachtige manier van leren en lesgeven. De vraagstukken worden komende semesters deel van de leerlijnen, die de leerlingen en studenten volgen. Zo krijgen de jonge talenten de gelegenheid om heel veel praktische

SAIL 2023 SAILDENHELDER

Nu al vrijwilligers uit heel Nederland voor

SAIL Den Helder 2023 Aan de ene kant is het nog ver weg, aan de andere kant nadert SAIL Den Helder 2023 met rasse schreden. Een uniek evenement van landelijke allure dat samen met de Marinedagen plaats vindt van 29 juni t/m 2 juli 2023. Woensdag 29 september jl. was er alweer een 2e bijeenkomst voor de 85 vrijwilligers, die zich inmiddels hebben aangemeld. Vrijwilligers die overal vandaan bleken te komen en stonden te popelen om van start te gaan. Zo waren er niet alleen mensen uit Den Helder,

maar ook uit Delft, Deventer, Terschelling, Heerhugowaard en zelfs België. Vrijwilligerscoördinator Jilles Goedknegt vertelde dat men nog even geduld moest hebben. “Binnenkort ontvangt iedereen een mail met de vraag of men een formulier op de site wil invullen waarop je ook de voorkeur voor een werkgroep kunt aangeven. Vervolgens ga ik dan mijn best doen om iedereen zo goed mogelijk in te delen”. Vooral de functie ‘officer liaison’ bleek zeer gewild. Maar er zijn vele soorten werkgroepen op gebied van transport, veiligheid, medisch, nautisch, communicatie, evenement, uitvoering, etc. Er zijn dus ook nog veel meer vrijwilligers nodig!

Wil je ook een unieke ervaring door mee te helpen aan dit grote bijzondere evenement dat in 2023 plaats vindt? Meld je dan aan als vrijwilliger op www.saildenhelder.nl


Advertorial

Horecaconcept ongekend en ongeëvenaard in de Noordkop Het concept is goed voor meer dan duizend vierkante meter horecaplezier. Neergezet vanuit de gedachte dat je samen tot meer in staat bent dan alleen. Het resulteerde in Italiaans restaurant Costa, Grand Café 4711, Feestcafé Odeklonje en als bonus shared dining restaurant SoSocial Club. Met de bioscoop, theater, musea en jachthaven als buren ‘the place to be’ in de Noordkop.

Shared dining bij SoSocial Club Meest recente aanvulling op het mooie horecaconcept is de SoSocial Club. Dé plek om met familie en vrienden te genieten van de meest heerlijke kleine hapjes uit het middellandse

zeegebied, het Caribisch gebied, ZuidAmerika en ver daarbuiten. Dé plek die een onvergetelijke beleving belooft, in de breedste zin van het woord. Hier draait alles om positief verwonderen, lekker eten, gezellig samenzijn en delen. Italiaans temperament bij Costa Costa komt al deels subtiel tevoorschijn wanneer je vanuit SoSocial Club naar boven kijkt. Vanuit het Italiaanse restaurant, dat ruim veertig jaar geleden is opgericht door Giuliano en Maria Assorgia, kijk je neer op het tropische SoSo. Costa is een begrip in de regio en bekend om de ouderwetse gemoedelijkheid, gastvrijheid en de beroemde, traditionele, Italiaanse gerechten. De gerechten worden zeven dagen in de week bereid door de Italiaanse, temperamentvolle chef-kok Marcello en zijn enthousiaste team koks en pizzabakkers. Ook broer Angelo is een graag gezien gezicht in Costa. Met zijn immer stralende lach en

Italiaanse accent zorgt hij altijd voor een warm welkom.

met een borrel en een smakelijk en goed gevulde borrelplank.

Kwaliteit en smaak in 4711 In naastgelegen restaurant Grand Café 4711 nemen de horecatoppers hun gasten graag mee op een culinaire reis van kwalitatief goede en smaakvolle gerechten. Van wekelijkse specials, biefstuk uit het pannetje én smakelijke vegetarische gerechten tot dagverse vis uit de zee die Den Helder aan drie kanten omarmt. Het moderne maar toch sfeervol ingerichte grand café heeft rondom de centrale grote bar en in de serre fijne, sfeervolle zitplaatsen. Ook de vide is een groot succes onder de trouwe gasten. Een fijne plek voor een (besloten) feestje of diner. Maar ook erg fijn om er weg te zakken in de Chesterfieldbanken

Grootste feest in kleinste café Wie de gang van 4711 uitloopt eindigt in het bruine Feestcafé Odeklonje, die groots is door klein te zijn. Al meer dan 30 jaar! Gezelligheid en saamhorigheid. Even ontspannen én uiteraard lachen, gieren, brullen, zingen, dansen, sjansen en radje draaien. Bij Ode kan het allemaal. Zolang je maar gezellig én lekker jezelf bent. Cheers! Meer info óf reserveren? www.sosocialclub.nl www.pizzacosta.nl www.grandcafe4711.nl www.odeklonje.nl

Bij SoSo komt aap uit de mouw Het horecaconcept op Willemsoord -dat bestaat uit Italiaans restaurant Costa, Grand Café 4711 en Feestcafé Odeklonje- was al een groot succes, maar met toevoeging van het shared dining restaurant SoSocial Club, is het ongekend en ongeëvenaard in de Noordkop. Samen zorgen de vier horecazaken voor de allure en sfeer van een metropool. Een plek in het mooie Den Helder waar mensen uit de hele regio van een complete avond uit kunnen genieten.

Maanden zijn er aan vooraf gegaan. Marktonderzoek, sparsessies en talloze bezoeken aan leveranciers. Maar, zo mag nu met een gerust hart gezegd worden, het resultaat mag er zijn. Het shared dining restaurant ‘SoSocial Club’ -in de spreektaal nu al ‘SoSo’ genoemd- staat als een huis! Tikje zelfingenomen Gasten die de nieuwe zaak bezoeken wacht een meeslepende beleving. Ze wanen zich in tropische sferen. Veel groen met friskleurende details en mooie, hippe, kleuren stof

springen in het oog. Bloemen, vogelkooien, bamboe en lianen sieren de ruimte waarover een heuse loopbrug op grote hoogte is gespannen. Overal waar je kijkt gebeurt iets. Iedere wand, ieder nisje en hoekje vertelt een verhaal. Een verhaal waarbij uiteindelijk de aap uit de mouw komt. Want, de speelse, grappige en zelfs een tikje zelfingenomen aap als huismascotte, is voor de oplettende kijker nooit ver weg. Bij SoSo is overal over nagedacht en niets is aan het toeval overgelaten, dus laat je verrassen en verwonderen!

Tropisch Met de officiële komst van SoSo op 1 november, is het aanbod in Gebouw 51 compleet. Samen met familie en vrienden kun je ‘in de tropen’ van donderdag tot en met zondag genieten van de heerlijkste gedeelde gerechten afkomstig uit het hele middellandse zeegebied, het Caribisch gebied, Zuid-Amerika maar ook Azië komt aan bod. Alle tropische sferen, kleuren, geuren en smaken komen aan bod. De betoverende plek biedt ook ruimte aan het nieuwe uitgaan. Gezellig natafelen of genieten van een heerlijke cocktail, bubbel of biertje én regelmatig spraakmakende (muzikale) acts.

www.sosocialclub.nl


Evenementen t/m December Kampanje

15 oktober De meisjes met de wijsjes – Moerstaal 16 oktober Sneu 17 oktober Klassiek lunchconcert 17 oktober Joris Linssen & Caramba 19 oktober Imagine – John Lennon Songbook 20 oktober Kindervoorstelling in de herfstvakantie 21 oktober André het astronautje 21 oktober I.s.m. School 7 Raad eens hoeveel ik van jou hou – ik hou van jou tot de maan en terug 22 oktober Thuis praat ik bijna nooit & god is mijn rechter 22 oktober Syzygy 23 oktober Dreamer – Niels Geusebroek 23 oktober Lichter dan ik- van de makers van De tolk van Java 28 oktober Casablanca – Scapino ballet 29 oktober 1 kilo – Kasper van Laan 30 oktober Racoon 30 oktober Op verhaal Couperus Culinair 31 oktober Michiel Tegelberg en vrienden

Helderse Vallei

18 en 24 okt Ontdek de herfst in de Heldserse Vallei 18 oktober Duurzaamheidscentrum en kinderboerderij zijn geopend 20 oktober* Kinderactiviteit in de herfstvakantie 11.00-15.00 uur 22 oktober* Kinderactiviteit in de herfstvakantie 11.00-15.00 uur 23 oktober Zijn de eerste wintergasten al op Balgzand? Natuurinfocentrum ’t Kuitje 23 oktober Lezing ‘Rijke flora’ op landgoederen in Nederland 27 oktober* Kinderactiviteit in de herfstvakantie 11.00-15.00 uur 28 oktober Peutermoment 29 oktober* Kinderactiviteit in de herfstvakantie 11.00-15.00 uur 31 oktober Paddenstoelen zoeken in de Donkere Duinen *Test jezelf op het reddersparcours om te zien of je een echte redder kan worden! Volbreng je het parcours zonder kleerscheuren en in een snelle tijd, dan heb jij het in je om een echte redder te worden. Je krijgt een mooi redderscertificaat mee naar huis.

Uitgelicht

Marine

21 oktober Infodag Marine (vmbo, havo, mbo)

Markten

28 oktober Griezelmarkt Halloween Binnenstad 15.00-21.00 uur

Citymarketing Experience Store

Oktober Woonmaand (programma op www.denhelder.online) met iedere zaterdagmiddag leuke activiteiten voor de deur en binnen 'Op de koffie bij Dolores Leeflang' om woonervaringen in Den Helder te delen met haar. 16 oktober Tijd: 13.00-15.30 uur Ballonman Rob 18 dec t/m Helder Licht 2021 lichtroute binnenstad en Willemsoord 9 januari

Evenementen

7 november Kunstzin presenteert Maestro Julianadorp 16 november Programma regio Safari De Kop 5 december Duincross 18 dec t/m Helder Licht 2021 lichtroute binnenstad en Willemsoord 9 januari 31 december Oudejaarsloop Meer informatie www.denhelder.online

Halloween

Het wordt weer griezelen geblazen in de Helderse Binnenstad. De Halloweenmarkt start om 15.00 uur op donderdag 28 oktober en duurt tot 21.00 uur. Alle Heksen, Tovenaars en Griezels zijn van harte welkom in de Binnenstad waar ter hoogte van 4 Fashion in de Beatrixstraat 30 ook dit jaar marshmallows geroosterd worden door de Opperheksen.

Bibliotheek School 7

• Er komt een Trick or Treat spel van 18:00 uur tot 20:00 uur. • De start van het Trick or Treat is bij Foodstation Avanti Spoorstraat 9 en Intertoys Spoorstraat 24. • Vervolgens vind je bij Diverzo, Foodstation Avanti, Intertoys en Leef, Black& Blue, Albert Heijn en de Hema de letters. • Om het geheel nog spannender te maken hoor je griezelgeluiden door de hele binnenstad. • Er worden drie prijzen verloot en de prijsuitreiking is om 20.00 uur bij Foodstation Avanti en Intertoys.

Reddingmuseum

Sinterklaas

Kunsthal

Talita Teves opent grote online kunstveiling van Kunsthal 45 "Kunst naar de Kelder" Meer informatie www.kunsthal45.nl

6 t/m 17 oktober Kinderboekenweek

Gezonken reddingen in het reddingmuseum - tentoonstelling

Marinemuseum

1 dec t/m 31 dec Marine in de kijker - tentoonstelling 2 dec t/m 31 dec Werfwerk is mensenwerk - tentoonstelling 2 dec t/m 31 dec Schip en Werf - tentoonstelling 2 dec t/m 31 dec Historische exposities in het 't Torentje - tentoonstelling

Noordkop

7 november Napoleon Mijlenloop Meer informatie: www.noordkopatletiek.nl

Sinterklaas wordt met zijn Pieten op 13 november in de Helderse Binnenstad verwelkomd. Op 20 en 27 november en op 4 december brengen ze een bezoek aan de binnenstad.

Vernieuwing

In de binnenstad blijft men vernieuwen en er komen steeds meer nieuwe gevels en verwarmde terrassen bij de horeca. De winterse sfeerverlichting draagt een steentje bij aan de sfeer. Het is zeker de moeite waard om hier deze herfst en winter te komen genieten.

Helder Licht 2021 van 18 dec t/m 9 januari


Gezocht Nieuwe collega’s

Het is je vast niet ontgaan: banken sluiten steeds vaker lokale kantoren. Wij van SNS doen dat anders. Waar andere banken steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen, vernieuwen wij onze bestaande winkels én zorgen we ervoor dat bankieren verrassend normaal wordt. Niet alleen in onze winkels worden onze klanten laagdrempelig en lokaal geholpen. Als klanten bellen dan komen ze niet bij een callcenter terecht. Onze klanten hebben contact met het persoonlijke team in de winkels. Spreekt deze manier van werken jou aan? Goed nieuws, wij zoeken namelijk nieuwe collega’s. Wij zijn op zoek naar Persoonlijk Adviseurs en Financieel Adviseurs. PERSOONLIJK ADVISEUR Het is de missie van SNS om Nederland financieel onbezorgder te maken. Jij als Persoonlijk Adviseur draagt hieraan bij door mensen te helpen met hun geldvragen, verzekeringsvragen en nog veel meer. Daarnaast ben je hét gezicht en aanspreekpunt in onze winkels in Schagen, Den Helder en Heerhugowaard. Wat zoeken wij in jou? Je bent bij voorkeur al in het bezit van je WFT Basis en WFT Schade Particulier óf je bent bereid deze op korte termijn te halen. Je bent klantvriendelijk. Misschien werk je nu wel in de detailhandel of horeca en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging. Heb je geen ervaring? Geen probleem! Ons enthousiaste team brengt je graag op de hoogte. FINANCIEEL ADVISEUR Als Financieel Adviseur bij SNS stel jij mensen in staat om hun droomhuis te kunnen kopen, die ene verbouwing uit te kunnen voeren of om de maandlasten naar beneden te krijgen. Je geeft advies over hypotheken, betalen, sparen en verzekeren. Je bouwt relaties op met bestaande klanten en je genereert actief nieuwe klanten. Daarnaast geven wij jou de ruimte om onze klanten daadwerkelijk de mogelijkheden en service te bieden waarnaar zij op zoek zijn. Wat zoeken wij in jou? Je bent in het bezit van je WFT Basis, WFT Vermogen en WFT Hypothecair Krediet. Je hebt al enige ervaring als Financieel Adviseur óf als hypotheekondersteuner. DIT KRIJG JE VAN ONS Je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid om jouw werk uit te voeren. Informatieavonden over verschillende thema’s organiseren? Jouw innovatieve idee pitchen? Kom maar op! Benieuwd naar wat wij jou nog meer kunnen bieden? Tip van de sluier: onder andere de mogelijkheid om nog veel meer diploma’s te halen. MEER WETEN? Neem vrijblijvend contact op met Rinus de Vrieze via 06 – 52 62 20 27 of mail direct jouw CV en motivatie naar snsbank.schagen@sns.nl.