Noordkop in Zaken editie 18

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 18 - 2021

s Medicpersoneel NHgratis

testen met subsidie Timmerbedrijf Verbruggen is allrounder

Bij Van Keulen Makelaars waait weer een frisse wind

Pagina 10

Pagina 16

Van Der Plas Kleurrijke Professionals Pagina 25

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


2021 T R STA W U BO

TE KOOP

Vanaf

€ 49.950,-

v.o.n. Excl. BTW

TE HUUR

Vanaf

€ 375,-

Excl. BTW Per maand

kooyplaza.nl

TE KOOP OF TE HUUR DEN HELDER

NU

44 nieuwbouw loodsen op industrieterrein Kooypunt

HT! C O K VER % 0 AL 4

TE KOOP TE HUUR

Vanaf

€ 64.950,-

v.o.n. Excl. BTW

OP AANVRAAG

kruiswijkplaza.nl

TE KOOP OF TE HUUR ANNA PAULOWNA

OCHT K R HT E C V T O I K U ER 1•

0% V 5 • 2 FASE

FASE

12 nieuwbouw loodsen op industrieterrein Kruiswijk TE KOOP

Vanaf

€ 27.950,-

v.o.n. Excl. BTW

TE HUUR

Vanaf

€ 130,-

Excl. BTW Per maand

handelsplaza-denhelder.nl

TE KOOP OF TE HUUR DEN HELDER

72 garageboxen aan de Handelsweg


voorwoord / colofon

Trends en innovatie Ondernemen in tijden van crisis. Het is een flinke uitdaging. Maar er ontstaan ook allerlei nieuwe initiatieven en creatieve

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex.

oplossingen. Zo kunt u in de coverstory lezen dat vrienden Winston en Mattaniah businesspartners zijn geworden. Zij zagen dat bedrijven steeds vaker stilstonden vanwege de wachttijden m.b.t. coronatesten. Daar steken zij met NH Medics een stokje (of wattenstaafje) voor! Binnen 20 minuten is de uitslag bekend, waardoor het bedrijfsleven grotendeels ‘gewoon’

O

door kan draaien.

Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving: Zeeman Reclamegroep BV, www.zrgbv.nl Teksten:

ok brengt de corona-

markt is het nog steeds hoogtij. Coro-

crisis diverse trends

na of niet. Van Keulen Makelaars pakt

voort.

die

daarom lekker door en zijn vastbeslo-

weer kansen bieden

ten weer tot één van de grootste ma-

voor

kelaarskantoren van de Noordkop te

Trends

ondernemers.

Van der Plas Woon-

horen. Volle vaart vooruit, dus!

professionals ziet bij-

voorbeeld een tendens ontstaan bij

Kortom; Noordkop in Zaken staat

mensen thuis. Woningen worden lek-

weer vol met inspirerende artikelen.

ker aangepakt en extra gezellig ge-

Haal uw voordeel eruit!

maakt. Juist nu, nu we niet ‘zomaar’ op vakantie kunnen. En in de woning-

Menno Zeeman

Zeeman Reclamegroep BV, Advertentie acquisitie: Mocht u in het volgende nummer willen adverteren, nieuws willen plaatsen of belangrijke data door willen geven dan kunt u dat doen via menno@zrgbv.nl Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


artikel nh medics

H Medics Nsneltest houdt

het bedrijfsleven draaiend

Ondernemen in coronatijd is voor velen een flinke uitdaging.

pervisie houdt, en ik volgde een me-

Maar Winston Snip en Mattaniah Nzomambu zien juist kansen.

dische training om de testen in eer-

Met hun creatieve ondernemersgeesten en brede netwerk, zet-

ste instantie af te kunnen nemen.”

ten zij twee sneltestlocaties op in Schagen en Den Helder. Beide

E

een groot succes en er staan meer locaties op de planning.

4

Testen met aandacht Op 13 februari 2021 opende NH Medics op parkeerplaats Sportpark in

ind 2020 hadden vrienden

alles draaiende te houden”, vertelt

Schagen de eerste testlocatie in een

Winston en Mattaniah een

Winston. “En zo begon het balletje

mobiele unit, voorzien van alle medi-

diepgaand

over

te rollen. We richtten NH Medics op,

sche instrumenten en hygiënische

het coronavirus en de ne-

zochten aansluiting bij diverse part-

eisen. De sneltesten zijn volledig

gatieve gevolgen hiervan

ners, zoals gemeente Schagen en

CE GGD/RIVM goedgekeurd, hebben

gesprek

voor de samenleving en het

het ministerie van Volksgezondheid,

een sensitiviteit van 96,52% en een

bedrijfsleven. “Een sneltest was wat

gingen samenwerken met dr. F. Bult,

specificiteit van 99,68%. Mattaniah:

ons betreft een goede oplossing om

die als BIG-geregistreerde arts su-

“Wij vinden het heel belangrijk dat

zaken | Magazine


artikel nh medics

tis! Het is volledig gra jven als Zowel het inschri ministerie het testen. Het , Welzijn d ei h d n o ez g s lk o V van amelijk een n t f ee h rt o p S en aakt om subsidiepot vrijgem gelijkheid werkgevers de mo oneel te te bieden hun pers laten testen.

het menselijke en persoonlijke as-

800 cliënten een test afgenomen en

daar dat dit iets langer duurt.” Zodra

pect tijdens het testen blijft bestaan.

weet hij dus waar hij over praat. “Er

bekend is dat de uitslag van de ge-

Daarom hebben we ervoor gekozen

komen zoveel verschillende mensen

teste persoon negatief is, ontvangt

om een tijdsblok van 10 minuten

bij ons. Van peuters tot hoogbejaar-

diegene de uitslag plus het certifi-

per cliënt te reserveren. Dat wordt

den en van stelletjes tot marineof-

caat, dat 48 uur geldig is. “Vooral voor

als prettig ervaren, want we nemen

ficieren. Ze hebben allemaal hun

mensen die veel moeten reizen voor

echt de tijd om een ieder gerust te

eigen persoonlijke verhaal waarom

hun werk, de offshore en de marine

stellen en uit te leggen wat de test

ze snel getest willen worden. Ik vind

biedt dit uitkomst.”

inhoudt. Daarna wordt er een neus-

het fijn dat wij iets voor ze kunnen

holte swab gedaan en krijgt de ge-

betekenen.”

teste persoon binnen 20 minuten de

Gratis testen van personeel De sneltestlocaties van NH Medics

PCR-test inclusief reiscertificaat

worden steeds vaker gevonden door

Naast de sneltesten die NH Medics

het bedrijfsleven. Winston: “Als een

Zijn businesspartner vult hem aan:

afneemt, kan men ook terecht voor

medewerker zich moet laten testen

“Wij krijgen dagelijks te maken met

PCR-testen inclusief internationaal

bij de GGD, kan dit gemakkelijk vier

mensen die een nare ervaring heb-

reiscertificaat. “Dit gaat iets anders

tot vijf werkdagen duren voordat de

ben gehad bij andere testlocaties.

dan bij de sneltest”, legt Mattaniah

uitslag bekend is. Bij ons kan men

Het deed bijvoorbeeld pijn of resul-

uit. “Voor de PCR-test wordt een

bij een negatieve uitslag binnen een

teerde zelfs in een bloedneus. Dit

neusholte- én keelswab afgenomen.

uur weer op de zaak zijn. Bovendien

soort akelige gevallen komt bij ons

Vervolgens gaat die naar een labora-

kunnen wij heel snel opschalen op

niet of nauwelijks voor, omdat we

torium in Haarlem of Amsterdam en

onze testlocaties, waardoor eventu-

iedere persoon met alle aandacht

is de uitslag de volgende dag bekend.

ele wachtrijen bij het testen worden

en in alle rust behandelen.” Inmid-

Voor internationale reizen is er een

vermeden.”

dels heeft Winston al bij meer dan

uitgebreider onderzoek nodig, van-

uitslag.”

zaken | Magazine

5


ADvertenties

UW TEAM VOOR EEN SUCCESVOLLE VERKOOP

VAN UW WONING!

BEL VOOR EEN

GRATIS WAARDEBEPALING: T 0223 61 70 44

VERKOOP

|

AANKOOP

0223 61 70 44 |

|

VERHUUR

|

info@warnarsmakelaardij.nl |

TAXATIES

|

WAARDEBEPALING

www.warnarsmakelaardij.nl

|

HYPOTHEKEN

|

NIEUWBOUW


artikel nh medics

Speciaal voor bedrijven is NH Me-

langskomt en een veilige testroute

dics een samenwerking aangegaan

verzorgt, wanneer het om meer dan

met MDC Medical, die het platform

20 medewerkers gaat.

https://werknemers-testen.nl heeft opgericht. Via deze weg wordt het

Corona uitroeien

testen op COVID-19 bij medewer-

Het ondernemersduo is ervan over-

kers op een snelle manier mogelijk

tuigd dat preventief testen dé manier

kunnen we stapje voor stapje het vi-

gemaakt. “Het is volledig gratis! Zo-

is om bedrijven gezond en veilig te

rus gezamenlijk uitroeien!”

wel het inschrijven als het testen.

houden. Mattaniah: “De incubatietijd

Het ministerie van Volksgezond-

van het coronavirus ligt tussen de

Maar wat gebeurt er met NH Medics

heid, Welzijn en Sport heeft name-

2 en 14 dagen. Het duurt meestal 6

als het coronavirus is overwonnen?

lijk een subsidiepot vrijgemaakt om

à 7 dagen voordat iemand klachten

“Als corona stopt, stoppen wij niet.

werkgevers de mogelijkheid te bie-

krijgt, maar diegene is daarvoor wel

Wij zullen met ons bedrijf veilig-

den hun personeel te laten testen.”

al besmettelijk. Door tweemaal per

heid blijven brengen bij bedrijven

Winston benadrukt nog eens dat er

week alle medewerkers te testen,

en sportclubs en zullen de volksge-

geen aanmeld-, opstart- of andere

wordt de kans van besmetting onder

zondheid blijven dienen”, aldus de

verborgen kosten zijn. “Bedrijven

het personeel enorm gereduceerd.

ondernemende heren.

hoeven zich alleen aan te melden,

Hierdoor wordt de veiligheid binnen

wij regelen de rest.” Bijkomend ge-

het bedrijf vergroot en wordt uitval

mak is dat NH Medics op het bedrijf

door ziekte of quarantaine nihil. Zo

Meer informatie: www.nhmedics.nl.

zaken | Magazine

7


ADvertenties

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen in Noord Holland met vestigingen Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. administratiekantoor uit de Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Beltstraat 78, BA 1777Hippolytushoef BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227-07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Contractor, supplier of zzp-er in de olie/gas/geothermie/ offshore windindustrie? INTRAMAR® is sinds 1994 dé specialistische adviseur voor bedrijven en zzp-ers, als het gaat om:  Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van alle (offshore) energie werkzaamheden (general/employers’/pollution/products/professional liability)  Verzekering van personeel, ongeacht de werklocatie en de aard van de werkzaamheden  Cascoverzekering, P&I verzekering bedrijfsvaartuigen  Equipment verzekering: van ROV tot en met drone, wereldwijde dekking  Contract advies over leveringsvoorwaarden, inkoop/inhuurvoorwaarden van opdrachtgevers, Charter Parties, etc. Een unieke en hooggewaardeerde vorm van aanvullende dienstverlening. Deskundig advies en proactieve support wordt door ons team van specialisten geleverd aan de immer dynamische energiesector. Hiervan kunt ook ú verzekerd zijn. Vandaag en in de toekomst.

Het Nieuwe Diep 34 A8, Den Helder

8

zaken | Magazine

0223 612222

info@intramar.nl

www.intramar.nl


advertorial artikel Gastrofarm rabobank ‘op oost’

Arjen Poelman TESO is al geruime tijd bezig met het verduurzamen van de dienstverlening. De ambitie van deze organisatie is om in 2030 niet alleen de beste veerdienst van de wereld te zijn, maar ook de meest duurzaamste. Met als doel een zo klein mogelijke footprint achter te laten. Ze deed vorig jaar mee met de Rabo Circulair Ondernemen Challenge. Patricia Gauna, communicatiemedewerker bij de TESO, vertelt over hun project met koffieprut dat ontstond.

Koffieprut TESO

W

e liepen al langer met

kopen. Super leuk om te geven of te

veel kansen in onze regio. In de Rabo

het idee rond om de

krijgen!

Circulair

Ondernemen

Challenge

daagden de bank 22 Noord-Holland-

koffieprut om te zetten in een circulair

De samenwerking loopt heel goed.

se bedrijven uit om deze kansen om

product,

aangezien

Mijn collega’s verzamelen de kof-

te zetten naar een nieuw, circulair

er op de TESO da-

fieprut en de medewerkers van De

business model. Een model waarbij

gelijks heel veel kopjes koffie wor-

Novalishoeve komen dit wekelijks

zij benodigde grondstoffen zo lang

den genuttigd. Mede door de Rabo

ophalen. Zij verwerken het tot voe-

mogelijk blijven inzetten. Samen

Circulair

Challenge

dingsbodem voor de zwammen.

met KPMG en Provincie Noord-Hol-

werden we écht getriggerd om ‘iets’

Deze worden in een kweek- en later

land verbond Rabobank onderne-

met de koffieprut van de veerdienst

in een groeicontainer opgehangen.

mers met elkaar. TESO is daar een

te doen. Tijdens een lokale bijeen-

Na het oogsten van de oesterzwam-

mooi voorbeeld van.

komst waarin verduurzaming en

men wordt het residu verwerkt

circulariteit de agenda was hebben

tot compost. Dit proces leidt tot een

we de juiste partij gevonden om mee

enorme afvalreductie en De Novalis-

samen te werken; De Novalishoeve.

hoeve hoeft geen nieuwe grondstof-

Ondernemen

fen aan te boren voor de kweek van De Novalishoeve maakt van onze

hun zwammen. Een echte win-win-

koffieprut een goede voedingsbo-

situatie!”

dem voor oesterzwammen, die zij als compost op hun akkers gebrui-

Inspireren en samenwerken

ken. Daarnaast komt het aan boord

Het is wel duidelijk dat circulair on-

terug als ingrediënt én als souvenir.

dernemen vraagt om creatief den-

Je kunt namelijk een doe-het-zelf

ken en verder kijken dan je eigen

oesterzwammen kweekset bij ons

bedrijf. De circulaire economie biedt

Wil je als ondernemer ook groeien door innovatie, maar heb je vragen over bijvoorbeeld financiering, subsidies, netwerken of businessplannen? Dan kun je in Noord-Holland Noord terecht bij de Bedrijven Innovatie Desk van Rabobank. Neem dan contact op met je accountmanager van Rabobank of telefonisch via 0223 67 1400.

zaken | Magazine

9


reportage timmerbedrijf verbruggen

Timmerbedrijf Verbruggen is allrounder Dennis Verbruggen leerde de fijne kneepjes van het timmervak van zijn vader Ad. Gestart als ZZP’ers, maar in 1998 samen verder onder de V.O.F. Timmerbedrijf Verbruggen aan de Slootvaartweg in Slootdorp. In 2012 overleed Ad. De zaak blijft voortbestaan onder leiding van Dennis. “Inmiddels doen we meer dan alleen timmerwerk. Voor een aanbouw, tuinkamer, renovatie of badkamermeubel op maat draaien we onze hand niet om. Daarnaast kunnen we projecten geheel van A tot Z verzorgen als aannemer.”

U

in Westerland. “De opdrachtgever was al klant van ons en wilde dat ik mee ging naar een huis waar zij in geïnteresseerd waren. De plek was fantastisch, maar de woning zelf was het tegenovergestelde. Door mijn kennis en ervaring kon ik zien dat het potentieel had en ging ik samen met de kopers om de

iteraard doet Dennis dit

bij me. Wij zijn echt een gouden trio

tekentafel zitten.” Dennis schetste

niet alleen. Samen met

en hebben aan een half woord ge-

hun droomwoning en kreeg de op-

zijn vaste werknemers

noeg.” Bij grote projecten huurt Tim-

dracht om die te verwezenlijken.

Nigel en Xander houdt

merbedrijf Verbruggen ZZP’ers in,

hij zich dagelijks bezig

waarvan hij weet dat zij dezelfde

Het team van Verbruggen startte

met projecten voor zowel

kwaliteit leveren als zijn eigen be-

met radicaal sloopwerk. “Heel veel

drijf.

moest er uit, zodat we opnieuw de-

bedrijven als particulieren. “Met Nigel werk ik al zo’n 20 jaar samen en

10

dig bij de renovatie van een woning

len konden opbouwen. Ook maak-

Xander is ook geen groentje meer.

Woning renovatie

ten we het huis energieneutraal,

Hij werkt inmiddels zo’n zeven jaar

Die ZZP’ers had hij bijvoorbeeld no-

zorgden we voor nieuwe kozijnen

zaken | Magazine


reportage timmerbedrijf verbruggen

en sparingen, veranderden we de

uitdagingen, maar het was super

mee, in Nederland wordt het nu ont-

indeling en plaatsten we een hoek-

tof om te doen!” Toch kruipt het tim-

dekt.”

dakkapel.”

fungeerde

mermansbloed waar het niet gaan

Dennis als aannemer, waardoor

Daarnaast

kan, want zodra het kan pakt hij

Ook Verbruggen zelf maakt gebruik

hij ook het schilder- en stucwerk

weer die hamer vast en assisteert

van duurzame oplossingen. “We

verzorgde. Bovendien werd er een

hij zijn medewerkers graag bij di-

hebben zonnepanelen op het pand

compleet nieuwe keuken geplaatst.

verse projecten. “Elk onderdeel van

en rijden met een elektrische be-

“Na zes maanden met man en

mijn bedrijf vind ik leuk en doe ik

drijfswagen. Ook zorgen we ervoor

macht werken, herkende je de oude

graag. Daarnaast lees ik mij graag in

dat we zoveel mogelijk duurzaam

woning niet meer terug. Zowel de

over nieuwe trends, zoals circulair

materiaal gebruiken bij onze werk-

bewoners als wij zijn zeer tevreden

bouwen.”

zaamheden. Ik verwacht dat op-

met het eindresultaat. We kijken

drachtgevers daar ook steeds vaker

Circulair bouwen

expliciet om zullen vragen, dus daar

Dennis merkt dat duurzaam en

groeien we graag in mee.” Over de

Hoofduitvoerder nieuwbouwproject

dan met name circulair bouwen

groei van het bedrijf is Dennis dui-

Bij bovenstaande opdracht pakte

een trend aan het worden is. “Dat

delijk: “Er is voldoende ruimte voor

Dennis nog wel af en toe de hamer

is goed nieuws. Niet alleen de over-

ons drieën en we werken graag sa-

op. Dit was anders bij het nieuw-

heid stuurt hierop aan, wij vinden

men met ZZP’ers, als dat nodig is. We

bouwproject van de Eekhoorn in

het ook belangrijk om ons steen-

hoeven niet groter te groeien, want

Zwaagdijk. “Ik werd hiervoor aan-

tje bij te dragen aan een beter mi-

zo is het allemaal leuk, persoonlijk

genomen als hoofduitvoerder bin-

lieu. In het Robbenoordbos hebben

en controleerbaar. Daarnaast vind

nenafbouw. Dat betekende dat ik

wij bijvoorbeeld de woning van de

ik het belangrijk dat ik ook nog tijd

zo’n 70 man moest aansturen en

campingeigenaar uitgebreid met

voor mijn gezin heb. Daar geniet ik

begeleiden, terwijl ik de planning

houten skeletbouw. Deze duurzame

namelijk ook ontzettend van!”

en het budget in de gaten moest

manier van bouwen zal in de nabije

houden. Uiteindelijk heeft dit een

toekomst veel vaker voorkomen.

jaar geduurd en stond ik voor vele

In Duitsland zijn ze hier al erg ver

met trots terug op dit mooie project!”

Meer informatie: www.timmerbedrijfverbruggen.nl.

zaken | Magazine

11advertorial epahs

Young professionals & sociaal contact Thuiswerken is de norm, veel be-

eerder gemotiveerd en op afstand

tot bellen zijn. Ook heb ik minder

drijven en organisaties volgen de

is het gemakkelijker om niet mee

te vertellen omdat ik niet veel mee-

overheidsmaatregelen om het per-

te doen of om op de achtergrond te

maak en daardoor niet veel heb om

soneel zoveel mogelijk thuis te la-

blijven. Zowel bewust als onbewust.

te vertellen. Mijn collega’s zijn alle-

ten werken. Voor de thuiswerkers

maal 20 jaar ouder dan ik waardoor er ook andere interesses zijn, maar

het dagelijkse contact met collega’s

Heb je nog even vaak contact met je leidinggevende als voorheen?

en leidinggevenden op een andere

Ik denk zelfs vaker en dat is ook een

speelde natuurlijk ook al voordat Co-

manier verloopt. Veelal telefonisch

interessante ontwikkeling! Voor dat

rona in beeld kwam. Toch was dit op

of per mail en vergaderen via een

de Corona uitbrak was ik vijf dagen

de werkvloer anders omdat je daar

videoverbinding.

van

op kantoor. Ik sprak mijn leidingge-

ook eerder nieuwe collega’s tegen

de ideale situatie waarin wordt be-

vende één keer in de week plus in

kwam. De introductie van nieuwe

schikt over ruimte en faciliteiten, be-

de meeting van onze I2U groep. Door

collega’s gaat nu per e-mail, wat het

staat er nog een ander vraagstuk: In

het thuiswerken hebben we dage-

lastiger qua kennismaking maakt

hoeverre kan de jonge professional

lijks een contactmomentje. Sowieso

om dat je niet direct een beeld hebt

zich ontplooien; kan hij zijn compe-

één keer in de week fysiek, van een

en persoonlijk contact. Als organisa-

tenties verder ontwikkelen zonder

half uur tot een uur samen.

tie is dit het moment om bewuster

betekent dit in algemene zin dat

Uitgaande

dagelijks contact op de werkvloer?

dat is meer algemeen bekeken. Dit

te worden van de impact dat thuis-

Hoe behoud je je relatie met je collega’s?

werken heeft op de medewerkers,

Eigenlijk behoud ik die niet echt,

Hoe kunnen wij dit voor jouw orga-

‌ at kan je absoluut niet als je W thuis werkt maar wel op kantoor werkt?

we hebben ook geen vrijmibo bor-

nisatie aanpakken?

ten even praatje prut met collega’s.

Wij helpen graag!

Op kantoor kan je makkelijker over-

Je vraagt en vertelt elkaar wat je in

EPAHS is een team van ervaren

leggen en samen sneller tot nieuwe

het weekend hebt gedaan en dis-

specialisten. Weten wat wij voor jou

inzichten komen. Je voelt het team

cussieert over voetbal. Wij werken

kunnen betekenen? Vraag direct

beter aan, je weet sneller of je in de

met teams en het digitale contact

vrijblijvend een kennismakings-

goede richting bezig bent en hoe

is meer gericht op werk dan small

gesprek aan met één van onze ex-

collega’s reageren op nieuwe ideeën.

talk. Dit hangt natuurlijk ook van de

perts.

Werken op afstand met collega’s en

persoon af. Ikzelf ben niet iemand

in een digitale omgeving als teams

die snel een collega belt. Misschien

EPAHS

een vergadering houden brengt

is dit mijn zwakte, want voor mij

T: 088 - 50 17 100

minder emotie. Op kantoor raak je

persoonlijk moet er een aanleiding

www.epahs.nl/meerinfo

Wij vroegen het Young professional Elmar (30) ILS integrator.

zowel goedschiks als kwaadschiks‌.

rel. Op kantoor heb je meer momen-

zaken | Magazine

13


ADvertenties

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V.

01.

VOLLE KRACHT VOORUIT!

STARTERSWONI

JE EERSTE BAAN, ON YOUR

IN W WOO JE O

vormgeving belettering druk & print zeefdruk

WAR MAKE HEEFT HET JUIS

Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl

dEn HELdER

industrieweg 27 t. +31 (0)223 523 006 denhelder@zrgbv.nl

dEn HELdER

pastoor koopmanweg 21 t. +31 (0)223 668 838 frans@zrgbv.nl

sCHAGEn

Witte paal 212 t. +31 (0)224 296 007 schagen@zrgbv.nl

AmsTERdAm

tt melissaweg 61 t. +31 (0)20 632 9363 amsterdam@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl

De aandacht van een klein kantoor...

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl

Verstand van lekker eten!

Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

HUURHUIS OF AA SCHENKEN BIJ LEVE

VERKOOP

|

0223 61 70 44 | info@w


- column -

elke dag een beetje

Frank Buschman Smeders Internet

innoveren

Als er iets is in een bedrijf dat onderhevig is aan trends en innovatie dan is dat wel de website. Trends komen en gaan in rap tempo en de techniek staat ook zeker niet stil. En jij wit als website eigenaar natuurlijk wel een beetje bij blijven. Maar hoe doet jouw website bouwer dat?

V

oor ons als ontwikkelaars is het natuur-

een bepaalde manier gescheiden waardoor je (onder

lijk belangrijk om bij de tijd te blijven. Om

andere) idiote performance verbeteringen kunt beha-

goed in te kunnen spelen op de trends en

len. We hebben er nog geen direct doel voor, maar we

innovaties voor later, moeten we daar nu

willen wel graag weten hoe het werkt.

al wat mee doen. Als een nieuwe techniek zijn intrede doet, moeten we er klaar voor

Dit soort dingen kosten natuurlijk wel veel tijd. Daar zit

zijn en weten hoe we dit in kunnen zet-

denk ik ook het grote gevaar; dat je die tijd niet vrij-

ten voor onze klanten. Wij steken de laatste jaren eigenlijk steeds meer tijd

maakt en je daarmee ook stopt met het beter en slimmer worden. Als je dat maar lang genoeg doet loop je vanzelf achter.

dit soort dingen. Ik heb al eens eerder in het ZAKEN magazine verteld over onze kennissessies op vrijdag-

Wij willen elke dag een beetje beter worden zodat we

middag. Daarbij gaat een collega een bepaald onder-

altijd een passende oplossing kunnen bouwen voor

werp uitdiepen en houdt daar een presentatie over.

onze klanten. Als je dat elke dag doet, kost het eigenlijk

Tegenwoordig doen we ook steeds meer gezamenlijk

niet zoveel tijd om bij te blijven. En eerlijk is eerlijk, een

testprojecten. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een

beetje experimenten met nieuwe trends en technie-

‘headless’ installatie. Daarbij zijn CMS en website op

ken is ook best leuk om te doen.

zaken | Magazine

15


Bij

Van Keulen Makelaars

waait weer een frisse wind Van Keulen Makelaars is al 25 jaar actief in Den Helder en Ju-

gezamenlijk op. We hebben dus een

lianadorp en kent de regio als zijn broekzak. In 2011 heeft Seb

mooie balans gevonden. En doordat

van Keulen officieel het roer overgenomen van zijn vader, de grondlegger van het makelaarskantoor. “Geïnspireerd door mijn vader rolde ik dit veelzijdige vak in. Ik heb veel van hem geleerd, zowel op makelaars- en taxateursgebied als op onderne-

we samen kapitein zijn, beide eindverantwoordelijk, heerst er meer rust. Op die manier kan ik mij ook meer focussen op het ondernemen zelf.”

mersvlak.” Nu, tien jaar later, staat Frank Jongerius naast Seb aan het roer en heeft het kantoor de wind in de zeilen.

O 16

De heren vullen elkaar dus prima aan en hebben ook dezelfde ideeën

p 1 oktober 2010 werd

ket. Na geruime tijd in loondienst te

over de werkwijze van Van Keulen

Frank aangenomen bij

hebben gewerkt, was het tijd voor

Makelaars. “Ik ben erg tevreden met

Van Keulen Makelaars.

de volgende stap.

hoe wij onze werkzaamheden aan-

Naast de opleidingen

vliegen”, vertelt Frank. “Zo nemen

die hij volgde, leerde

De V.O.F.

wij écht de tijd voor de klant en vin-

hij het vak ook in de

Eind 2019 werden de eerste ge-

den wij persoonlijk contact zeer be-

praktijk van Van Keu-

sprekken gevoerd en na wat ad-

langrijk. Een tendens in de snel ver-

len senior en junior. “Ik

ministratieve rompslomp was Van

anderende markt is dat alles ‘snel

ben, net als Seb destijds, gestart in

Keulen Makelaars V.O.F. op 22 april

moet’, dit gaat vaak ten koste van de

de binnendienst. Dit houdt vooral

2020 een feit! De heren zijn het

door de makelaar geleverde kwa-

voorbereidend werk in. In de bin-

erover eens dat dit een goede stap

liteit. Kortere bezichtigingen, geen

nendienst leer je alle aspecten van

vooruit is. Seb: “Er is bijvoorbeeld

persoonlijk contact tijdens de waar-

het vak, waardoor je daarna opti-

een andere werkverdeling. Frank is

debepalingen. Daar onderscheiden

maal kunt functioneren in de bui-

erg goed op HR- en marketing-ge-

wij ons juist in.”

tendienst.” Enkele jaren en diverse

bied, terwijl ik weer prima op mijn

diploma’s verder vielen ook zaken

plek zit op het financiële vlak. Het

Want Van Keulen Makelaars doet

als verkoop binnen zijn takenpak-

commerciële gedeelte pakken we

daar niet aan mee. Seb: “Zo’n ‘snel’

zaken | Magazine


artikel van keulen makelaars

kantoor willen wij niet zijn. Je ziet

“Maar dat doen we stap voor stap

sea zorgen voor de voorbereidende

de trend ontstaan dat makelaars bij-

en met alle aandacht”, legt Frank uit.

werkzaamheden, zijn vaak het eer-

voorbeeld in een jaar van 100 naar

“Kwaliteit blijft bij ons op één staan,

ste aanspreekpunt voor onze klan-

200 woningen verkopen gaan. Wij

niet de kwantiteit.” Inmiddels heeft

ten en zorgen dat alle gegevens net-

groeien ook, maar nooit met het ri-

het makelaarskantoor de herove-

jes worden verwerkt”, vertelt Seb.

sico dat onze kwaliteit vermindert!

ring ingezet en wel in de polder. “Op

“En vergeet onze styliste niet, waar

Een woning kopen is over het al-

dit moment zijn wij vooral bekend

we mee samenwerken om de ver-

gemeen een ontzettend belangrijk

in Den Helder en Julianadorp, maar

koop van een woning te versnellen.”

moment in iemands leven én vaak

Breezand,

Van

Daarnaast zijn er met regelmaat sta-

de grootste aankoop. Dat kun je niet

Ewijcksluis en Wieringerwaard zijn

giaires bij Van Keulen Makelaars te

afraffelen, daar moet je als makelaar

prachtige plekken om onze regio

vinden. Frank: “Wij zijn een erkend

tijd, moeite en energie in steken.

verder uit te breiden.” Inmiddels is

leerbedrijf, omdat we het belangrijk

Tenminste, dat is voor ons heel nor-

de eerste woning in de polder ver-

én leuk vinden om onze kennis en

maal.”

kocht en lopen er al meerdere aan-

ervaring te delen met de nieuwe ge-

koop- en verkoopaanvragen.

neratie makelaars en taxateurs. En

Anna

Paulowna,

Marktaandeel heroveren

misschien stapt er wel iemand bij

Vóór de economische crisis was

Om deze koers van groei te kunnen

ons aan boord, waardoor we weer

Van Keulen Makelaars één van de

blijven volgen, worden Seb en Frank

verder kunnen groeien!”

grootste makelaarskantoren in de

bijgestaan door hun team van des-

Noordkop. Met de V.O.F. zijn zij klaar

kundige en enthousiaste collega’s.

om die titel weer terug te veroveren.

“Judith, Danielle, Marielle en Chel-

Meer informatie: www.vankeulenmakelaars.nl

zaken | Magazine

17


ADvertenties

Glasbed - 24 uurs - Enkelgl - Gefigur - Isolatie

Havenkade 9, 1775 BA Middenmeer Tel.: (0227) 502844 . APK • ONDERHOUD • REPARATIES AIRCO ONDERHOUD & REPARATIES STORINGSDIAGNOSE & REPARATIES BANDEN, VELGEN & OPSLAG

24/7 Glasservice Industrieweg 8A Isolatieglas 1785 AG Den Helder Veiligheidsglas T F

Sikkens Wijzonol Schildersmaterialen

0223 61 24 83 0223 61 24 18

Industrieweg 10 www.sikkensdenhelder.nl 1785 AG Den Helder

. www.glascentrum.nl T 0223 61 24 83

Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor de veiligheid van uw installaties en dat deze niet teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct. Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223-74 77 44 | wilmsonderhoudstoring.nl


artikel helderse uitdaging

Helderse Uitdaging helpt ROC bij zoektocht stageplaatsen ROC Kop van Noord-Holland is op zoek naar een samenwerking

ken helpen. Denk aan het schrijven

met bedrijven, waarin studenten de online omgeving gaan op-

en uitvoeren van een goed con-

bouwen en uitwerken, in ruil voor een door een praktijkoplei-

tentplan gericht op social media,

der begeleide stageplaats. Stageplaatsen bij bedrijven waar de online omgeving al volledig is opgebouwd en draaiende is, zijn natuurlijk ook van harte welkom. Enige voorwaarde is het aanwezig zijn van een praktijkopleider.

S

inclusief contentkalender en social media content. Het opzetten van simpele websites met Wordpress. Het opzetten van e-mailmarketing campagnes. Het inrichten van Facebook advertenties en het maken

tageplaatsen

van video advertenties.

voor

dagingen hebben lokaal een groot

MBO E-commercema-

(bedrijven)netwerk en dit is een

nagers niveau 4 in de

win-win situatie voor alle betrok-

Aanmelden

Noordkop zijn gering.

ken partijen.

De eerste enthousiaste organisaties

Veel bedrijven reage-

hebben zich al gemald, waaronder matchgroeplid Jasper Tolhuijs van

zij nog geen uitge-

Wat kan een E-commerce student betekenen?

breide online omge-

Het is fijn als ze het geleerde di-

ook open voor een maatschappe-

ving ontwikkeld hebben. Maar dat

rect voor iets in de praktijk kun-

lijke en educatieve samenwerking

hoeft helemaal geen dealbreaker

nen brengen. Dit kan voor kleine

met de studenten van ROC Kop van

te zijn. Het ROC heeft de hulp van

ondernemers, maar ook heel goed

Noord-Holland? Laat het weten via

de Helderse en Hollands Kroonse

voor stichtingen en verenigingen.

info@helderseuitdaging.nl en zij

Uitdaging ingeschakeld. De Uit-

Ze kunnen op verschillende vlak-

maken de match!

ren afwijzend, omdat

De Wandelcoach. Staat jouw bedrijf

zaken | Magazine

19


artikel theo meskers

20

op bezoek bij De jury van de Lelyprijs oducts, fabrikant van Composiet Technology Pr sper Willems geeft uitleg Tankwell. Directeur Ca maakt. hoe de tanks worden ge

zaken | Magazine


toekomst artikel de kop werktvan de Kop van Noord-Holland

Theo Meskers

Innovatie wordt beloond Deze ‘Noordkop in Zaken’ gaat over innovatie en trends. Dat thema gaat mij zeer aan het hart. Het hoort namelijk heel erg bij de Noordkop. In Hollands Kroon hebben we er zelfs een ondernemersprijs aan gekoppeld: de ir. C. Lelyprijs voor Innovatief Ondernemerschap. Ik heb de eer voorzitter van de jury te zijn en dat bracht me over de vloer bij indrukwekkende start-ups en bestaande, zeer toekomstgerichte bedrijven. Wat opvalt is, dat er een gemene

waar nieuwe ontwikkelingen in de

deler is voor innovatieve bedrij-

praktijk getest worden.

ven die daadwerkelijk succesvol

Theo Meskers is als wethouder Economische Zaken & Landbouw in de gemeente Hollands Kroon lid van de stuurgroep voor het regionale investeringsprogramma De Kop Werkt!

zijn. In hun vooruitgang, maar ook

Denk bijvoorbeeld aan drones. De

in hun economische betekenis.

marine experimenteert met va-

Die gezamenlijke overeenkomst is

rende, duikende en vliegende dro-

innovatieve bedrijf is helemaal ge-

de combinatie van relevantie, be-

nes. Vanuit een speciaal drone-lab

bonden aan de Kop van Noord-Hol-

taalbaarheid en de mogelijkheid

wordt ervaring opgedaan hoe de

land. Twee van de investeerders

voor opschaling. Er is namelijk een

vernietigende invloed van wind

en grondleggers komen uit Den

verschil tussen uitvinden en ver-

en zout kan worden tegengegaan.

Helder en de fabriekslocatie staat

nieuwen want niet elke uitvinding

Meerdere marineschepen hebben

in Wieringerwerf. Als gemeente

is relevant. Innovaties zijn wel van

tegenwoordig een speciaal drone-

mochten we daar actief aan bijdra-

betekenis, als procesversneller of

dek.

gen, omdat we deze start-up heb-

-verbeteraar.

ben geholpen bij een efficiënte beVanuit de drone-ambitie ontstaan

stemmingsplanwijziging.

Wie het heeft over de Kop van

mooie verbindingen met specialis-

Noord-Holland denkt niet direct

ten van onder andere Kustwacht,

aan een broedplaats voor start-ups

KNRM en TU Delft. Ze zien allemaal

De innovatie van Tankwell zit in

en slimme bedrijven. Zo’n beeld

de brede toepassingsmogelijkhe-

een totaal nieuw inzicht voor het

koppel je eerder aan een grote stad,

den en bundelen hun kennis in

construeren van een opslagtank

die de magneet of bron is voor veel

de Noordkop. Inmiddels is ook de

voor rail- of wegtransport. De tank

nieuwe trends en ontwikkelingen.

agrarische sector overtuigd van de

is niet langer van metaal, maar van

Toch gebeurt in de Noordkop heel

inzet van drones. Vooral om data

een composietmateriaal. Het ver-

veel. En we mogen onszelf beslist

te verzamelen, die helpen teelten

schil: composiet is lichter en de

een broedplaats noemen.

te verduurzamen. Greenport NHN

door Tankwell bedachte construc-

zet erop in met een speciaal project:

tie maakt de tank ook sterker. Dub-

Drones & Data.

bele opbrengst dus, die er echt toe

Drone-lab

Composiet tanks

doet als we kijken naar de footprint

Te beginnen bij de Koninklijke Marine; één van de meest innovatieve

Een start-up die vliegt, maar dan

van tanktransport. Dit zijn ontwik-

organisaties. Een broedplaats ook

in figuurlijke zin, is Tankwell. Dit

kelingen waar de wereld op zit te

zaken | Magazine

21


ADvertenties

‘IJzersterk in recht’

SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder • 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl


artikel theo meskers

wachten; relevant, opschaalbaar en

nis van de aarde en daarvoor een

zet vol door in het verder ontwik-

kostenefficiënt.

deeltjesversneller

Het

kelen van de techniek. Daarnaast

gebruikt.

bedrijf gaat ook een rol spelen in

is Meester betrokken bij diverse

Dat geldt ook voor de manier waar-

de waterstof-economie, omdat het

start-ups, die vanuit Wieringer-

op Fender Innovations BV in Wie-

leidingen heeft ontwikkeld waarin

werf werken aan nieuwe software-

ringerwerf opereert. Ondernemers

tijdens het transport geen koude-

producten.

Koos van Bijsterveld en Sylvia

verlies ontstaat en extreem lage

Ruizendaal hebben een nieuw ge-

temperaturen langer in stand wor-

Dit is slechts een kleine greep uit

construeerde fender in de markt

den gehouden. Dat is belangrijk

de geweldige bedrijven die er zijn

gezet. Fenders zijn feitelijk stoot-

voor de energietransitie. En daar

in onze regio. Denk daarnaast nog

randen, die worden gebruikt op de

wordt direct de relevantie duide-

aan ECW op Agriport (koploper in

boeg van schepen, maar ook rond

lijk!

de energietransitie) of Sandfir-

de betonnen voet van windmolens

De A7 blijkt in de Noordkop echt

den in Den Oever (verduurzaming

op zee. De innovatie die Bijsterveld

een ontwikkel as te zijn want in

scheepsmotoren).

ontwikkelde: een fender die lichter

Middenmeer (noordelijk van Wie-

beelden waaruit blijkt dat innovatie

en sterker is dan bestaande ont-

ringerwerf) heeft Richard Meester

de ruimte krijgt in de Noordkop. En

werpen. Het is een succesnummer,

de kiem gelegd voor een innovatief

dat de overheid in staat is start-ups

omdat het product dankzij minder

en internationaal succesverhaal.

op de goede manier te faciliteren,

brandstofgebruik en langere ex-

Hij ontwikkelde videotechnologie

zodat ze kunnen verder groeien.

ploitatieduur leidt tot tot een veel

die medisch specialisten onder-

lagere ‘cost of ownership’

steunt in de chirurgie. De camera is

Vloeibare waterstof

Allemaal

voor-

Nieuwe Lely-prijs

bij de verwijdering van kankercel-

Helaas hebben we de geplande

len in staat alle aangetaste weefsels

verkiezing voor de ir. C. Lelyprijs

Toegevoegde waarde is waar het

te herkennen, zodat de chirurg op-

voor Innovatief Ondernemerschap

mee begint bij innovatie. Vraag dat

timaal nauwkeurig zijn werk kan

vanwege Corona moeten annule-

maar aan Cryoworld, ook in Wie-

doen en de kans op herstel van de

ren. Maar zodra dit weer mogelijk

ringerwerf. Hier worden hightech

patiënt groot is.

is ziet u een nieuwe oproep ver-

koudesystemen gebouwd. Cryworld

schijnen om bedrijven daarvoor te

werkt vooral voor de wetenschap

Meester heeft grote erkenning voor

ondernemen. Ik ga er vanuit dat ik

en de industrie. Een belangrijke

zijn werk gekregen doordat zijn

dan op bezoek mag gaan bij onder-

klant is onder meer het CERN in

onderneming Quest Medical Ima-

nemers, die hun grenzen in alle op-

Geneve, het instituut dat onderzoek

ging is overgenomen door Olympus

zichten weten te verleggen!

doet naar de ontstaansgeschiede-

uit Japan. De nieuwe combinatie

zaken | Magazine

23


ADvertenties

Welke indruk maak je met je website?

lees meer op www.smeders.nl


artikel van der plas

Van der Plas:

kleurrijke professionals Van der Plas Woonprofessionals heeft een kleurrijke historie. Gestart door opa van der Plas in 1926 met schilderwerk, opgevolgd door Piet en Corrie van der Plas en nu voortgezet door Paul en Astrid (derde generatie). Inmiddels biedt het familiebedrijf een totaalpakket: van schilder- en glaswerkzaamheden tot raamdecoratie en vloeren en van inspiratie tot realisatie.

A

strid is opgegroeid tussen

de zich langzaam uit zo ging het bal-

De wisselwerking tussen de winkel

het behang en de verfkwas-

letje rollen”, blikt Astrid terug.

en het glas- en schildersbedrijf is één van de pijlers van Van der Plas.

ten. “Schilderen was niet echt mijn ding, maar de winkel

Mooie wisselwerking

Paul legt uit: “Wanneer een klant in

met verf en aanverwante

Zo’n twintig jaar geleden hebben

de winkel gordijnen uitkiest, kun-

zaken wel!” Ze werd al gauw

Astrid en Paul officieel het stokje

nen onze vakmensen dit inmeten,

het gezicht van de zaak. Paul,

overgenomen. Het stel vult elkaar

ophangen en wellicht direct de

haar verkering, was altijd bij

prima aan. “Paul houdt zich voorna-

kozijnen een verfbeurt geven. An-

de familie Van der Plas te vinden.

melijk bezig met het glas- en schil-

dersom komt ook voor. Als we het

“Mijn vader had regelmatig op za-

derwerk. Mij kun je vooral vinden in

schilderwerk bij een nieuwbouw-

terdag een klusje voor hem, zoals de

de winkel en op kantoor. Adviseren

project doen, dan kunnen we tevens

verfrollers schoonmaken. Dat breid-

en stylen is mijn passie.”

de raamdecoratie en vloeren ver-

zaken | Magazine

25


artikel van der plas

zorgen. Onze twee divisies vullen

man/vrouw op het juiste project te

Nieuw jasje op Kruiswijk

elkaar dus perfect aan.”

zetten. Daarnaast is ons vak voor

Het is wel duidelijk dat Van der Plas

een flink deel weersafhankelijk en

Woonprofessionals de afgelopen 95

Home Made By

iedereen weet dat er niets zo veran-

jaar niet stil heeft gestaan. En dat

Het is Astrids missie om van een

derlijk is als het weer. Ook brengt de

heeft er mede voor gezorgd dat het

huis een thuis te maken. “Ik denk

coronacrisis zijn uitdagingen mee.

bedrijf inmiddels op de Burg. Lo-

graag mee over de juiste balans in

We hebben het gelukkig hartstikke

vinkstraat in Breezand uit zijn jasje

het interieur van de klant. Daar-

druk, maar dat zorgt er ook voor dat

is gegroeid. “Het is allemaal wat krap

naast vind ik het heerlijk om met

ik altijd aan het plannen, herplan-

en onpraktisch geworden”, legt As-

kleuren en stoffen te spelen en daar

nen en schuiven ben”, legt Paul uit.

trid uit. Nieuwbouw bleek de oplos-

dan een mooi geheel van te maken.”

sing en wel op de Charlottaring 16 op

Gelukkig heeft Van der Plas daar

Paul geeft aan dat ieder project, groot

Kruiswijk in Anna Paulowna. Medio

voldoende tools voor. De winkel biedt

of klein, zijn eigen charme heeft.

april 2021 opent het bedrijf hier haar

namelijk een volledig assortiment op

Het bedrijf heeft inmiddels talloze

deuren.

interieurgebied van verf, behang,

spraakmakende projecten op zijn

raamdecoratie & shutters, gordijnen

naam staan. “De vuurtoren Het Paard

“De voorkant is voorzien van grote

& vloeren, zoals PVC, laminaat, vinyl

van Marken en de Woontoren aan

raampartijen, die voor mooi daglicht

en tapijt en accessoires. “Met ons la-

het Molenplein bij de Texels boot in

zorgen in de showroom. De achter-

bel Home Made By_ is het mogelijk

Den Helder zijn daar voorbeelden

kant van het pand dient voor opslag

om alles met elkaar te combineren.

van. Dat is gaaf om te doen, natuur-

van glas, verf en aanverwante za-

Samen met de klant komen we tot

lijk! Maar een woning schilderen

ken. Op de tweede verdieping wor-

een prachtig totaalplaatje!”

voor een particulier geeft ook veel

den kantoren en een kantine gere-

voldoening. Het is leuk dat wij met

aliseerd”, laat Astrid weten. Paul vult

ons vak mensen blij mogen maken!”

haar aan: “We hadden al alles onder

Tijdens de coronacrisis is de winkel op afspraak open, uiteraard gebeurt

26

één dak, maar nu ook letterlijk. Dat

dit helemaal volgens de RIVM-richt-

Uiteraard doen we dit niet alleen,

maakt ons bedrijf alleen maar ster-

lijnen.

want we werken met een team van

ker en zo kunnen we nog meer

vijftien

mensen blij maken!”

vakkundige

glaszetters,

Elk project heeft zijn charme

schilders en stoffeerders. “Dit zijn

Waar Astrid vooral de creatieve van

stuk voor stuk enthousiaste man-

het stel is, is Paul voornamelijk prak-

nen- en vrouwen die hun vak ver-

tisch en planmatig ingesteld. “Het

staan. We doen het samen met ons

is altijd een uitdaging om de juiste

topteam!”

zaken | Magazine

Meer informatie: www.vanderplasbv.nl. en www.vanderplaswoonprofessionals.nl.


ADvertenties

kwaliteit en service

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl


& & & & &

EENEEN MAKELAAR MAKELAAR DIE ÉCHT DIE ÉCHT EEN MAKELAAR ÉCHT deJEinen outs kent EEN MAKELAAR DIE ÉCH EEN MAKELAAR ÉCHT TIJD TIJD VOOR VOOR NEEMT JEDIE NEEMT TIJDvan VOOR JE NEEMT NEEMT TIJD VOOR JE NEEMT TIJD VOOR JE onze mooie regio.

de de in- inen en outs outs kent kent de inen kent de inde en outs outs inkent en o van van onze onze mooie mooie regio. regio. van onze mooie regio. van van onze mooie onze regio. moo

Aandacht voor jou en jouw woning(wens).

Aandacht Aandacht voor en jou en woning jouw(wens). (wens). woning(wens). Aandacht voorjou jouvoor en jouw jouw woning

voor jou en jo Aandacht voor jouAandacht en jouw woning(wens). Wil Wiljeje Wil Wiljeje een eenwoning woning een woning een woning bezichtigen? Wil bezichtigen? je bezichtigen?

bezichtigen? een woning Wij nemen Wij nemen Wij nemen bezichtigen? Wij nemen de de tijd, tijd,zodat de zodat tijd, zodat Wijde nemen je tijd, je het hethuis huis je hetzodat huis de tijd, goed injejezodat op huis goed ingoed jehet opin je op je het huis kunt nemen.

t

p

RUIM 20 JAAR

kuntgoed nemen. kunt nemen. goed in je in op je op kunt nemen. kunt nemen.

RUIM 20 RUIM JAAR 20 JAAR - EEN PERSOONLIJKE AANPAK - EEN PERSOONLIJKE - EEN AANPAK AANPAK - THUIS INPERSOONLIJKE DEN HELDER RUIM RUIM 20 20 JAAR JAAR RUIM 20 JAAR - THUIS - THUIS IN DENINHELDER DEN HELDER & JULIANADORP EEN EEN PERSOONLIJKE PERSOONLIJKE AANPAK AANPAK - EEN&PERSOONLIJKE AANPAK JULIANADORP & JULIANADORP - THUIS - THUIS IN IN DEN DEN HELDER HELDER - THUIS IN DEN HELDER &&JULIANADORP JULIANADORP

& JULIANADORP WWW.VANKEULENMAKELAARS.NL

| 0223 61 64 00

WWW.VANKEULENMAKELAARS.NL WWW.VANKEULENMAKELAARS.NL | 0223| 61 0223 64 00 61 64 00 WWW.VANKEULENMAKELAARS.NL WWW.VANKEULENMAKELAARS.NL | 0223 61 64 00

|

02