Noordkop in Zaken editie 17

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 17 - 2021

energiebeheer & duurzaam ondernemen

s m l i W n e o r e J Van potkachel

naar warmtepomp Stap voor stap verduurzamen

Slim energiebeheer via Trias Energetica

Pagina 8

Pagina 16

Expertisecentrum voor vergassingstechnologie Investa Pagina 25

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


VOLLE KRACHT VOORUIT! g n i v e g m r o v belettering t n i r p & k u r d zeefdruk

Den Helder

Industrieweg 27 T. +31 (0)223 523 006 denhelder@zrgbv.nl

Den Helder

Pastoor Koopmanweg 21 T. +31 (0)223 668 838 frans@zrgbv.nl

SCHAGEN

Witte Paal 212 T. +31 (0)224 296 007 schagen@zrgbv.nl

Amsterdam

TT Melissaweg 61 T. +31 (0)20 632 9363 amsterdam@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl


voorwoord / colofon

Als ondernemer denk je altijd aan de toekomst.

Een duurzaekmoemst to Duurzaamheid en energiebeheer zijn thema’s die steeds belangrijker worden. Je ziet dat ondernemers zich steeds be-

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex. Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder

wuster zijn van hun voetafdruk op deze aardbol. Op de daken van diverse kantoorgebouwen en bedrijfspanden liggen zonnepanelen en hier en daar vind je zelfs al warmtepompen.

S

Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving: Zeeman Reclamegroep BV, www.zrgbv.nl Teksten:

amen maken we Ne-

ten we met milieuvriendelijke latex

derland

inkten.

Zeeman Reclamegroep BV,

Reclamegroep

Als ondernemer denk je altijd aan de

Advertentie acquisitie:

ook graag zijn steen-

toekomst. Daar hoort duurzaamheid

tje aan bij. Dit doen

en energiebeheer ook zeker bij. In

wij door met milieu-

deze nieuwe uitgave van Noordkop in

vriendelijke producten te werken en

Zaken lees je hoe collega-onderne-

door duurzame artikelen aan te bie-

mers deze topics oppakken. Wellicht

den. Zo leveren wij PVC-vrije stickers,

haal je er inspiratie uit!

duurzamer

en daar draagt Zeeman

maken we van gebruikte jeans textieldoeken en produceren we van gerecy-

Houd moed en stay strong,

clede PET-flessen vlaggen. Ook prin-

Menno Zeeman

Mocht u in het volgende nummer willen adverteren, nieuws willen plaatsen of belangrijke data door willen geven dan kunt u dat doen via menno@zrgbv.nl Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


artikel wilms

s m l i W n e o Jer

Van potkachel naar warmtepomp

Vanaf zijn 15e is Jeroen Wilms werkzaam in het familiebedrijf.

Wilms op vier stevige pijlers: instal-

Hij begon in het magazijn in de vakanties en later ook als za-

latietechniek, onderhoud en storing,

terdagkracht. Inmiddels heeft hij samen met Marco Wilms en

keukens en badkamers en VEM, de

Arnold Hutten de dagelijkse leiding over Wilms, dat gevestigd is op het Ravelijncenter in Den Helder.

H 4

zaken | Magazine

installatietak op Texel.

Duidelijkheid met vier kleuren Om duidelijkheid te creëren is er

et Helderse bedrijf

de verkoop van potkachels. Toen

een zichtbare splitsing aangebracht.

is in 1937 opge-

men op gas overging, pasten ze de

“We konden de organisatie Wilms

richt door Herman

bedrijfsvoering aan met gas- en cv

niet in één geheel vatten. Daarom

en

installaties.”

werd het tijd om de vier takken

Wiel

Wilms.

goed uit te lichten. Zowel intern als

“Vanuit het woonhuis van mijn opa

De zaak groeide gestaag en in-

extern. Elke groep heeft zijn eigen

startten

noveert continu. Anno 2020 staat

kleur en slogan gekregen. Bij Instal-

ze

met


en

de

kernwoorden

‘Duurzaam.

Helder(s). Kwaliteit.’. Onderhoud en Storing heeft de kleur rood gekregen en de slogan ‘Ontzorgt. Lost Op. Direct.’. Bij badkamers en keukens past de kleur blauw met de woorden ‘Ontdek. Leef. Geniet.’. En last but not least kreeg VEM de kleur geel met het credo ‘Duurzaam. Betrouwbaar.

“We helpen onze ag opdrachtgevers gra e keuze een energiebewust ze te maken, zodat unnen energieneutraal k wonen en werken.

artikel wilms

latietechniek hoort de kleur groen

Texels.’.”

Alles onder én dak Jeroen legt uit dat de verschillende groepen elkaar versterken. “Wanneer een klant in de showroom een badkamer en/of keuken uitzoekt, kunnen onze monteurs die installeren. Als een installatie onverhoopt een storing geeft, dan wordt de serviceafdeling ingeroepen.” Om wat voor gebouw het ook gaat, van een woning tot een kantoorpand of scholencomplex, Wilms heeft alle disciplines onder één dak om de installatietechniek aan te leggen en te onderhouden. “Bij de particulier zitten we dan meer aan de belevingskant, terwijl de zakelijke klant meer naar het praktische neigt. En die verschillen maken ons werk ook zo leuk en interessant!”

Slimme oplossingen De werkzaamheden van Wilms zijn dan ook zeer uiteenlopend. Van het plaatsen tot een keuken in een woning tot het ontwerpen, installeren en onderhouden van warmteterugwinningsystemen voor zakelijke klanten. “Met een team van zo’n 90 vakkundige werknemers, of liever gezegd, ambassadeurs van Wilms, hebben we altijd een passend antwoord. We luisteren naar de wensen van de klant, gaan samen om tafel zitten en bedenken de slimste oplossingen.”

zaken | Magazine

5


ADvertenties

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen in Noord Holland met vestigingen Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. administratiekantoor uit de Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Beltstraat 78, BA 1777Hippolytushoef BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227-07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef

‘IJzersterk in recht’

088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder • 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl


artikel wilms

Op dit moment is verduurzaming

how kunnen we zowel kleine als

compressor, maar daar hebben we

een hot topic, merkt Jeroen. “De

grote projecten aan. Diverse ener-

een natuurlijk een passende oplos-

duurzame aanpak is tegenwoordig

gie- en milieu-eisen worden steeds

sing voor: geluiddichte kasten!”

veel meer opgelegd door de over-

vaker via wetgeving afgedwongen.

heid, maar in mijn optiek is er altijd

Ik voorzie dan ook dat in de nabije

Duurzame toekomst

wel sprake geweest van energiebe-

toekomst alle woningen en bedrijfs-

Ook het pand van Wilms heeft de

sparing. We zijn zo’n 25 jaar geleden

panden voorzien zijn van betaalbare

nodige duurzame installaties. Op het

immers ook allemaal van de VR- naar

duurzame installaties. De nieuw-

dak zijn bijvoorbeeld zonnepanelen

de HR-ketel overgestapt, om maar

bouw wordt al gasloos gebouwd, dus

gelegd en er staat een warmtepomp.

even een voorbeeld te noemen. En-

ons werk ligt vooral in de bestaande

“De pomp perst koude buitenlucht

kele jaren geleden ging die verduur-

bouw.” Wilms richt zich met name

samen en zorgt voor een aangename

zaming vooral om kostenbesparing.

op zonne-energie, bodemenergie en

temperatuur in onze kantine.

Inmiddels gaat het ook om het milieu

warmtepompen (eventueel in com-

en bij de nieuwe generatie zal onze

binatie met warmte-koude-opslag).

Ik kan ook niet wachten totdat we

planeet juist de beweegreden zijn

“Bij mijn vader hebben we bijvoor-

die eindelijk weer mogen gebruiken

om verder te verduurzamen.”

beeld zonnepanelen op het dak van

met het hele Wilms-team! Uiteinde-

zijn woning gemonteerd, terwijl we

lijk willen we met het pand volledig

Energiezuinige installaties

voor het Willem Alexanderhof in Den

gasloos en zelfvoorzienend zijn.

Wilms bedenkt en ontwikkelt ener-

Helder diverse duurzame installa-

Daar hebben we al rekening mee

giezuinige en duurzame installaties

ties voor 90 woningen leveren. Deze

gehouden met de verbouwing van

en passen die ook toe. “We helpen

worden volledig gasloos. In dit geval

zo’n zes jaar geleden. Alle installa-

onze

een

halen we de warmte uit de buiten-

ties zijn volledig toekomstproof, dus

energiebewuste keuze te maken,

lucht, zelfs als het -15 graden Celsius

we kunnen lekker aan de slag!”

zodat ze energieneutraal kunnen

is! Uiteraard maken deze apparaten

wonen en werken. Met onze know-

wat geluid vanwege de ventilator en

opdrachtgevers

graag

Meer info: www.wilms.nl

zaken | Magazine

7


artikel Gastrofarm ‘op oost’

Stap voor stap verduurzamen

O

m aan het Energieakkoord te kunnen voldoen, dienen alle bedrijfspanden in Nederland in 2050 energieneutraal te zijn. “Kantoorgebouwen moeten in 2023 al minimaal energielabel C hebben en in 2030 moet dit teruggedrongen zijn naar het A-label. Dit zijn flinke eisen, die ook bij een koop of verkoop van een bedrijfspand meespelen”, vertelt Seb van Keulen, eigenaar van Van Keulen Makelaars.

moet. Dit heeft natuurlijk invloed op het bod dat je wilt uitbrengen.” Ook voor de verkopende partij is het van belang om te weten welk label het bedrijfspand heeft en welke investeringen er binnen nu en dertig jaar gedaan moeten worden om energieneutraal te worden. “Een advies over de marktwaarde of een

8

Energielabel

kantoren, scholen of ziekenhuizen)

taxatie is hierbij te adviseren, want

Het energielabel voor bedrijfspan-

bij verkoop, verhuur of oplevering

dat laat zien of het rendabel is om te

den geeft met de klassen A (groen,

verplicht en zegt dus veel over de

verkopen. Soms is het slimmer om

zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer

energiezuinigheid van een gebouw.

eerst te investeren in verduurza-

onzuinig) aan hoe energiezuinig een

Wanneer je bijvoorbeeld een kantoor-

ming voorafgaande aan verkoop of

bedrijfspand is in vergelijking met

gebouw wilt aankopen met het C-la-

om het gebouw zelfs volledig aan te

soortgelijke panden. “Zo’n label is per

bel, weet je dat je de eerste jaren nog

passen aan jouw wensen, zodat je

1 januari aanstaande voor alle wo-

niet veel hoeft te investeren, maar dat

vanuit dat pand de komende jaren

ningen en utiliteitsgebouwen (zoals

je binnen tien jaar wel naar label A

nog prima kunt werken.”

zaken | Magazine


Waardebepaling en taxatie Het team van Van Keulen Makelaars bestaat uit professionele en vakkundige aan- en verkoopmakelaars. Seb is daarnaast gecertificeerd woningen BOG-taxateur. “Wij kunnen de ondernemer, die met het idee speelt om zijn kantoorgebouw of bedrijfspand te verkopen, door middel van een marktwaarde advies al veel inzicht geven in een redelijke vraagprijs.

label C. Door stapsgewijs te investe-

bedrijfsmatige grond, waardoor er

Door middel van een taxatie kan hij

ren in verduurzaming is het allemaal

beperktere ontwikkelingsmogelijk-

dit vervolgens ook overleggen met

financieel goed te doen én ‘verdie-

heden zijn. Wanneer duurzaamheid,

geïnteresseerde kopers of zijn fi-

nen’ we die investering snel terug

bedrijven en gemeente samenko-

nancier. De aankopende partij ziet

doordat de energierekening steeds

men, ontstaat er een win-winsituatie,

in de taxatie wat voor investeringen

lager wordt.”

want daarmee blijft Den Helder zich

er eventueel nog nodig zijn om ener-

ontwikkelen en tegelijkertijd wordt

gieneutraal te worden. Zo hebben

Uiteraard moeten er voldoende fi-

de verduurzaming van de hele ge-

alle partijen een duidelijk beeld en

nanciële middelen zijn om te kun-

meente aangepakt.”

komen zij niet voor vervelende ver-

nen investeren. “Wanneer je alleen

rassingen te staan.”

zonnepanelen op je dak hebt, is het

Seb staat hierin niet alleen. Ook de

niet reëel dat je bijvoorbeeld van

Rabobank wil stappen maken in

Energiezuinige oplossingen

label G opeens naar C stijgt. Daar is

duurzaamheid op bedrijventerrei-

Een kantoorpand is volgens Seb met

meer voor nodig. Ook hierin kunnen

nen. “Zij willen in samenwerking

relatief weinig middelen snel ener-

wij de ondernemer helpen door mid-

met de gemeente Den Helder een

giezuiniger te maken. “Een redelijk

del van advies en met de juiste par-

pilot creëren op het Kooypunt, waar

recent gebouwd pand is door middel

tijen in contact brengen. Dit kan met

bedrijven door middel van zonne-

van LED-verlichting al snel naar label

bijvoorbeeld regionale installateurs

panelen energie gaan terugleveren

C te brengen. Gevelisolatie, dakisola-

zijn, maar ook met banken die speci-

aan het net. Als ondernemer kijk je

tie, spouwisolatie, HR++ glas en zon-

ale ‘verduurzamings’ leningen tegen

naar de toekomst, dus ik denk dat

nepanelen zijn andere voorbeelden

een lage rente hebben.”

zo’n plan heel veel voorstanders zal krijgen. Ik breng geïnteresseerden

om de energierekening te verlagen. Daarnaast wordt hierdoor minder

Den Helder duurzaam maken

graag in contact met dit project. Stap

CO² uitgestoten, waardoor je ook het

In de tussentijd is de gemeente Den

voor stap kunnen we samen Den

milieu minder belast. Op die manier

Helder flinke zonneweides aan het

Helder duurzaam maken.”

klim je de energielabel-ladder op!”

bouwen. “De Dogger en het Kooypunt zijn daarvan twee voorbeelden. Dit

Benieuwd wat Van Keulen Make-

Het pand van Van Keulen Makelaars

zijn echt prachtige ontwikkelingen,

laars voor u kan betekenen? Neem

is een karakteristiek jaren ‘30 pand

maar ik had die zonnepanelen liever

contact op via t. 0223 61 6400 of mail

en dus in beginsel niet erg duur-

op bestaande daken gezien! Nu wor-

naar info@vankeulenmakelaars.nl.

zaam. “Door middel van dak- en vloe-

den die gronden voor zo’n 15 jaar ver-

risolatie, LED-verlichting en goede

huurd (met optie voor nog eens tien

Meer informatie:

beglazing hebben wij al ruim 5 jaar

jaar) en is het dus niet geschikt voor

www.vankeulenmakelaars.nl

zaken | Magazine

9


ADvertenties

De aandacht van een klein kantoor...

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V.

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl

Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl

Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.

Contractor, supplier of zzp-er in de olie/gas/geothermie/ offshore windindustrie? INTRAMAR® is sinds 1994 dé specialistische adviseur voor bedrijven en zzp-ers, als het gaat om:  Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van alle (offshore) energie werkzaamheden (general/employers’/pollution/products/professional liability)  Verzekering van personeel, ongeacht de werklocatie en de aard van de werkzaamheden  Cascoverzekering, P&I verzekering bedrijfsvaartuigen  Equipment verzekering: van ROV tot en met drone, wereldwijde dekking  Contract advies over leveringsvoorwaarden, inkoop/inhuurvoorwaarden van opdrachtgevers, Charter Parties, etc. Een unieke en hooggewaardeerde vorm van aanvullende dienstverlening. Deskundig advies en proactieve support wordt door ons team van specialisten geleverd aan de immer dynamische energiesector. Hiervan kunt ook ú verzekerd zijn. Vandaag en in de toekomst.

Het Nieuwe Diep 34 A8, Den Helder

10

zaken | Magazine

0223 612222

info@intramar.nl

www.intramar.nl


artikel Gastrofarm ‘op oost’

Onderzoek: teringen Google’s datacenterinves middeld in Nederland leveren ge jaarlijks 3400 banen op

Nieuw datacenter Google Middenmeer operationeel De datacenterinvesteringen van Google in Nederland hebben tussen

leveren aan de lokale werkgelegen-

2014 en 2019 een positieve bijdrage opgeleverd van EUR 3,6 miljard aan

heid en economie.’

de Nederlandse economie. Dit blijkt uit onderzoek door adviesbureau Copenhagen Economics dat vandaag is gepubliceerd. Google heeft in die periode voor EUR 2 miljard geïnvesteerd in datacenter capaciteit in Nederland. Gemiddeld heeft de komst van deze datacentra tussen 2014 en 2019 3.400 banen per jaar ondersteund. Precies vier jaar geleden werd

Duurzame energie Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden ontwerpt en bouwt Google datacenters op een manier die het energieverbruik in

het eerste datacenter, in Eemshaven, door Google geopend. Het tweede

elk onderdeel van het datacenter

datacenter in Middenmeer is nu ook operationeel.

optimaliseert. Bertisen: ‘Natuurlijk

M

volgen we de discussies over datacenters en energieverbruik in

artijn

Bertisen,

online diensten gebruiken, en de

Nederland en we begrijpen de vra-

country

manager

afgelopen periode is deze trend

gen daarover. Ik wil dan ook graag

Google Nederland:

zelfs versneld. Daarom investeren

benadrukken dat we datacenters

‘We zijn verheugd

wij in een digitale infrastructuur

steeds efficiënter hebben weten te

dat ons datacenter

die werkt voor iedereen. Onze totale

maken. Vergeleken met vijf jaar ge-

in Middenmeer nu

datacenterinvestering in Neder-

leden haalt Google hierdoor nu on-

operationeel is. We zien dat consu-

land is inmiddels EUR 2,5 miljard,

geveer 7 keer zoveel rekenkracht

menten en bedrijven steeds meer

waarmee wij tevens een bijdrage

uit dezelfde hoeveelheid energie en

zaken | Magazine

11


KOOP R E V DE

G RT IN N O I K N G E I N BIN OND

72 garageboxe

n van 18 m² en 3,75m ho og.

K N A A VOOR

Unieke belegging!

TE KOOP OF TE HUUR 72 garageboxen aan de Handelsweg Te koop vanaf 18m2 â‚Ź 27.950,-* * De garageboxen worden v.o.n. verkocht. Prijzen zijn exclusief BTW. Te huur op aanvraag. Inclusief openbare toiletvoorzieningen.

Neem contact met ons op voor meer informatie: Van de Giesen Makelaars T. 0223 619 590 E. info@vandegiesen.nl I. vandegiesen.nl

handelsplaza-denhelder.nl


• Werkgelegenheid voor 125 men-

• IoT Exploratie Academie: De hoge-

meest energie efficiënte datacenters

sen binnen de datacenters in Mid-

school heeft 3 onderwijsniveaus op

wereldwijd.’

denmeer en circa 350 mensen in

hun school in eigen huis in Scha-

Eemshaven na de uitbreiding.

gen, alle drie hebben ze overlap

Het energieverbruik van Google’s

•D e bouw en exploitatie van de data-

datacenters wordt 1 op 1 gematcht

centra ondersteunen banen in een

met hernieuwbare energie. Daarbij

breed deel van de nationale econo-

ondersteunt Google projecten die

mie via waardeketen- en consump-

• High Voltage Training Operatio-

aanvullend zijn op de bestaande

tie-effecten; dit ondersteunt de

neel niveau: De opleiding aan het

duurzame energievoorziening in

werkgelegenheid in verschillende

Nautisch College biedt studenten

Nederland en maakt deze mede

sectoren, zoals de bouw (ongeveer

essentiële kennis van hoogspan-

mogelijk. In totaal heeft Google in Ne-

1.380 fte per jaar), telecom, bevei-

ningsinstallaties (HV).

derland vier overeenkomsten voor

liging en bedrijfsondersteuning,

de levering van duurzame energie,

evenals particuliere dienstensec-

Ook verbindt Google ROC Kop van

die ongeveer 130 MW aan capaciteit

toren (bijv. detailhandel, transport,

Noord Holland met hogescholen in

vertegenwoordigen. Naast de over-

hotels en restaurants, onroerend

Groningen en in heel Europa om te

eenkomst voor energielevering van

goed, juridische zaken, boekhou-

leren van initiatieven die plaatsvin-

een windpark en een zonnepark in

ding en werkgelegenheid).

den op het gebied van datacenter

Delfzijl zijn er overeenkomsten ge-

artikel datacenter google

behoren de Google datacenters tot de

met de werkbeschrijving van een datacenter engineer.

vaardigheidstrainingen. Daarnaast

tekend om windenergie af te nemen

Steun voor lokale projecten

werkt Google samen met de Dutch

van twee windparken in Zeeland:

Sinds de opening van het datacen-

Data Center Association om twee

Krammer (het grootste burgerinitia-

ter in Eemshaven heeft Google met

landelijk goedgekeurde curricula

tief van Nederland) en Bouwdokken

Datacenter Community Grants 23

voor datacenter vaardigheden op te

(deels eigendom van coöperatie Zee-

NGO’s in de regio Groningen finan-

zetten, die ROC’s uit Groningen heb-

wind), als consortium aangekocht sa-

cieel ondersteund, voor een totaal-

ben overgenomen. We hopen dat dit

men met DSM, AkzoNobel en Philips.

bedrag van ruim EUR 1 miljoen. De

komend jaar ook gerealiseerd zal

activiteiten van deze projecten va-

worden in Middenmeer.

Impact op Nederlandse economie en banen

rieerden van het ontwikkelen van educatieve spellen tot het leren over

Over Google

In totaal heeft Google inmiddels 2,5

bijenteelt en het inspireren van kin-

Google is een wereldleider in tech-

miljard euro in datacenter capaciteit

deren op het vlak van wetenschap

nologie en richt zich op het verbete-

in Nederland geïnvesteerd, waar-

en technologie.

ren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie.

van 2 miljard euro voor 2020 is gerealiseerd. Naast de bouw van het

In het gebied rondom Middenmeer

Google’s innovaties in zoeken en ad-

nieuwe datacenter in de Eemsha-

zijn inmiddels drie projecten ge-

verteren op internet hebben er toe

ven wordt momenteel het bestaande

steund van de ROC Kop van Noord

geleid dat Google’s website een es-

datacenter in de Eemshaven wordt

Holland, waarbij vaardigheidstrai-

sentieel onderdeel van het internet

uitgebreid. Deze uitbreiding wordt

ning voor banen op meerdere vlak-

is en dat het merk behoort tot een

naar verwachting begin 2021 afge-

ken centraal staat:

van de bekendste ter wereld.

rond. Uit het onderzoek van Copenhagen Economics blijkt dat de in-

•K oelsystemen Trainingscentrum:

vesteringen in de periode 2014-2019

ROC Kop van Noord Holland heeft

gemiddeld 3.400 banen per jaar

klimaatbeheersing opgenomen in

hebben gecreëerd. Enkele data om-

hun cursussen op de Techniek-

trent de werkgelegenheid:

campus in Den Helder.

zaken | Magazine

13


ADvertenties

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor de veiligheid van uw installaties en dat deze niet teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct. Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223-74 77 44 | wilmsonderhoudstoring.nl


- column -

Van website revolutie

naar evolutie

Frank Buschman Smeders Internet

Vroeger kwam je als websitebouwer eens in de 4 jaar bij de klant over de vloer voor een nieuwe website. De oude ging de prullenbak in en we begonnen weer from scratch met een compleet vernieuwde website. Dat was dan op dat moment een hoop werk, maar stond het eenmaal live dan was het ook weer even gedaan. De klant ging aan de gang met zijn CMS en we hoorden ze weer als er na een paar jaar dingetjes gingen haperen of mooier konden. Dan begonnen we een nieuw project.

T

egenwoordig is online aanwezigheid

meer eens in de zoveel jaar vernieuwd, maar conti-

onderdeel van de communicatiestra-

nue doorontwikkeld en daardoor altijd up to date. Ook

tegie. Organisaties stellen doelen, kie-

technisch is dit eenvoudiger geworden. Door gebruik

zen daar – online – middelen bij, voe-

te maken van een open-source CMS en deze goed te

ren uit en evalueren. Het valt daarbij

onderhouden blijf je als website eigenaar profiteren

ook op dat steeds meer opdrachtge-

van nieuwe technieken en features zodra ze be-

vers goede kennis hebben van bezoe-

schikbaar zijn.

kersaantallen en veelbezochte pagina’s. Het kopje koffie bij de klant wordt steeds inhoudelijker: nieuwe eisen en

Onderhoud en doorontwikkeling is de standaard gewor-

wensen krijgen on-the-fly vorm.

den. De website móet fit blijven. Een fijne ontwikkeling voor website eigenaren. En we komen nog eens wat va-

Het gevolg is een verschuiving van revolutie naar

ker langs op de koffie. En dat vinden we natuurlijk ook

evolutie. Kleine verbeteringen en verfraaiingen op

leuk! Benieuwd of uw website ook geschikt is voor door-

basis van meten en ervaring. De website wordt niet

ontwikkeling? Neem gerust eens contact op.

zaken | Magazine

15


artikel theo meskers

. de nabije omgeving (bijv Benut restwarmte uit ocessen). In Hollands warmte uit industrieĚˆle pr bat, fel maatschappelijk de n ee r ve ro hie t ed wo n Kroo om omische basis is gevonden omdat er nog geen econ . s rendabel te benutten er nt ce ta da uit te rm de restwa

16

zaken | Magazine


toekomst artikel de kop werktvan de Kop van Noord-Holland

Theo Meskers

Slim energiebeheer via Trias Energetica Energiebesparing in woningen en gebouwen staat volop in de belangstelling. Voor alle nieuwbouw zijn we in de Europese Unie op weg naar (bijna) energie neutraal bouwen in 2020. Ook als regionale overheid doen we daaraan mee. Gemeenten toetsen bouwplannen aan de nieuwe eisen, die per 1 januari 2021 verder worden aangescherpt.

Theo Meskers is als wethouder Economische Zaken & Landbouw in de gemeente Hollands Kroon lid van de stuurgroep voor het regionale investeringsprogramma De Kop Werkt!

Los van de techniek; slim energie-

Deze afspraken maken deel uit van

beheer is geen ‘rocket science’. Het

het nationaal klimaatakkoord, dat

gaat erom dat de Trias Energetica

ervoor moet zorgen dat de CO2-pro-

goed wordt toegepast. Daar kan elke

ductie bij de opwek in 2030 is gehal-

ondernemer vandaag mee beginnen.

veerd en in 2050 praktisch op nul

Deze eisen vervangen de Energie

1. Beperk de vraag, bijvoorbeeld

staat. De gemeenten regelen de wo-

Prestatie Coëfficiënt (EPC), de huidige

ningen en gebouwen. De industrie,

eis voor nieuwbouw. Ook de BENG is

land & tuinbouw en mobiliteit sec-

gebaseerd op een driestappenstrate-

tor maken binnen hun eigen sector

gie om een energiezuinig ontwerp te

energie-afspraken.

maken, de Trias Energetica.

door betere isolatie 2. Als je energie gebruikt, kies dan voor groene energie 3. Pas de energie zo efficiënt mogelijk toe, kies de juiste apparatuur

snel terugverdienen

Ondernemers die deze uitgangs-

Het energiegebruik wordt ook naar

punten consequent hanteren, dra-

beneden gedwongen door aanvul-

Om te kunnen voldoen aan het Kli-

gen bij aan het verduurzamen van

lende eisen te stellen aan nieuwe

maatakkoord begint het bij de basis

ons energiesysteem.

gebouwen. Zoals u wellicht weet,

van de Trias: minder energie gebrui-

worden nieuwbouwhuizen verplicht

ken. Dat begint bij houding en gedrag

Omdat het goed te doen is, schroeft

gebouwd

gasaansluiting.

en het toepassen van eenvoudige in-

Nederland de eisen voor energie-

Vanaf 1 januari 2021 leggen we de

grepen, die zich snel terug laten ver-

beheer flink op. Qua opwek van

energieprestatie voor bijna energie

dienen. Dat begint bij het tegengaan

duurzame energie moet de produc-

neutrale gebouwen vast aan de hand

van verspiling.

tie omhoog. De gemeenten hebben

van 3 eisen:

daarvoor een regionale energiestra-

1. de maximale energiebehoefte in

Energiezuinige kantoorapparatuur,

tegie uitgedacht. Die krijgt volgend

kWh per m2 gebruiksoppervlak

tegengaan dat apparatuur op de

per jaar

stand by stand blijft staan (voor het

jaar haar beslag en zorgt ervoor, dat er fors meer zonnepanelen op daken

2. het

zonder

maximale

primair

fossiel

en in ons landschap zullen verschij-

energiegebruik,

nen. Ook komt er een warmtevisie,

kWh per m2 gebruiksoppervlak

die laat zien hoe we verder gaan zonder aardgas, al of niet uit Groningen.

eveneens

in

sluikstroomverbruik in Nederland zijn twee grote elektriciteitscentrales nodig).

per jaar 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Houding en gedrag van u en uw medewerkers zijn ook belangrijk. Licht

zaken | Magazine

17


ADvertenties

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Havenkade 9, 1775 BA Middenmeer Tel.: (0227) 502844

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars Aangesloten bij:

Aangesloten bij:

APK • ONDERHOUD • REPARATIES AIRCO ONDERHOUD & REPARATIES STORINGSDIAGNOSE & REPARATIES BANDEN, VELGEN & OPSLAG

Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22

0223 - 62 22 22 www.hilverinktaxi.nl 0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl www.hilverinktaxi.nl ce

rvi

se urs

24 u

o

en h

eig

s

ker

er ogw

Zeilmakersweg 1 1786 PE Den Helder tel. (0223) 63 65 17 fax (0223) 63 78 96 e-mail: info@witkampdienstverleners.nl www.witkampdienstverleners.nl

glas-, Gevel- & interieurverzorging

“dienstverlening op maat”


ter of WTW uit afgevoerde ventila-

4. Kleine windmolens voor agra-

in ruimten die niet gebruikt worden.

tielucht.

rische bedrijven. Daarvoor is 15 m.

Onderzoek toont aan dat hiermee een

artikel theo meskers

uit, deuren dicht, verwarming laag

hoogte voldoende om vermogen op te

besparing van zo’n 10 procent kan

Restwarmte

wekken waarmee een bedrijf ener-

worden behaald. Domotica kan in be-

Benut restwarmte uit de nabije om-

gieneutraal kan worden.

paalde gevallen ook tot besparingen

geving

leiden. In de utiliteitsbouw zijn ge-

industriële processen). In Hollands

Stap 3 (energie-efficiency) is qua

avanceerde hulpmiddelen beschik-

Kroon woedt hierover een fel maat-

duurzaamheid de laagste stap van de

baar om energiezuinig gedrag te

schappelijk debat, omdat er nog geen

Trias Energetica. Als alles is gedaan

ondersteunen:

(bijvoorbeeld

warmte

uit

aanwezigheidsmel-

economische basis is gevonden om

aan energiebesparing en hernieuw-

ders die de verlichting aansturen,

de restwarmte uit datacenters ren-

bare energie, is het zaak om de in-

daglichtafhankelijke verlichtingsre-

dabel te benutten. Er is geen vraag

stallaties (voor verwarming, warm

gelingen, vraag gestuurde ventilatie

naar lage-termperatuurverwarming

tapwater, koude, ventilatie, maar ook

met CO2meting en dergelijke.

en voor de kassen moet te veel ener-

liften, niet gebouw gebonden ap-

gie worden gebruikt om de tempera-

paratuur) en verlichting zo efficiënt

Over ventilatie gesproken; dat is een

tuur op het gewenste niveau te krij-

mogelijk te laten werken. Belangrijk

onderschatte factor. Daarbij gaat het

gen

is dat het energieverbruik zo laag mogelijk gehouden wordt, zodat het

om de juiste regeling van ventilatieapparatuur (tijd, tijdstip en hoeveel-

Hernieuwbare energie

heid). Optimaliseer ook het ventila-

Het

tievoud (het aantal malen dat de totale

energie, die op gebouwniveau kan

inhoud van een ruimte per uur volle-

worden toegepast, valt onder te ver-

dig wordt ververst door buitenlucht),

delen in:

Het is belangrijk om bij energiebe-

bijvoorbeeld door een behoefteaf-

1. Zonne-energie

sparende maatregelen een goede

hankelijke regeling. Dit is vooral bij

zon thermische-energie: direc-

strategie te hanteren. Wie zonder

nieuwbouw te optimaliseren. Maat-

te en indirecte zonne warmte

goed begrip van de samenhang van

regelen die deels op het vlak van de

wordt omgezet in warm (tap)

maatregelen aan de slag gaat, kiest

gebruiker liggen kunnen onderdeel

water dat wordt opgeslagen in

onbedoeld vaak dure maatregelen

zijn van het totale ontwerp door er

(zonne)boilers. Deze installaties

die zowel qua kosten als qua ener-

afspraken over te maken in het PvE/

kunnen ook goed met warmte-

giezuinigheid niet tot een optimaal

ontwerp uitgangspunten:

pompen worden gecombineerd.

resultaat leiden. Dit is onderzocht

fotovoltaïsche (PV-) cellen: zon

in opdracht van de Rijksdienst voor

Het gebruik van energie uit reststro-

ne-energie wordt direct omge-

Ondernemers. De Trias Energetica

men en energie uit hernieuwbare

zet in elektriciteit. Niet-gebruik-

geeft ontwerpers en bouwers duide-

bronnen is feitelijk stap 2 van de Tri-

te elektriciteit kan terug worden

lijke handvatten om de keuzes voor

as. Bij de reststromen valt met name

geleverd aan het elektriciteits-

energiebesparende maat regelen in

te denken aan:

net.

een logische samenhang te maken:

l

l

gebruik

van

verbruik van fossiele energiebronhernieuwbare

nen door hernieuw bare energie kan worden gecompenseerd.

2. Warmtepomp en lage tempera-

zorg eerst voor een vermindering

Warmteterugwinning (WTW)

tuurverwarming (LTV) met bodem,

van de energievraag. Dat biedt het

In feite komt hier alle warmte in aan-

water of lucht als warmtebron

beste uitgangspunt om hernieuwba-

merking die via afvoerstromen het

3. Warmte-koudeopslag (WKO); op-

re energie in te zetten tegen zo laag

gebouw verlaat. In eerste instantie

slag van warmte en koude in de bo-

mogelijke kosten. Ga spaarzaam om

kun je denken aan reeds bekende

dem kan het verschil tussen aanbod

met de laatste en minst duurzame

installaties als WTW uit douchewa-

en vraag overbruggen

stap.

zaken | Magazine

19


wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

• Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud • Renovatie Slootvaartweg 7 1774 PC Slootdorp tel. 06 - 53 16 33 39

www.timmerbedrijfverbruggen.nl SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE


persbericht solarteam

Eigen boottrailer Het Solar Team van Lyceum aan Zee had een hele concrete van Prommenz, die de vraag ook net vraag aan de Helderse Uitdaging. Ze waren dringend op zoek had gezien. Robert: “We zeiden metnaar een boottrailer voor hun zonneboot. En daar was ineens

E

Prommenz die te hulp schoot.

een tegen elkaar, hier moeten wij wat mee! We hadden nog een trailer in de loods staan waar we niets mee

de

op zoek naar een boottrailer voor

deden, dus ik heb meteen gemaild

Beursvloer niet door

hun zonneboot. De komende paar

dat Prommenz die graag wilde ge-

kon

cht

jammer gaan,”

dat

schreef

weken bouwen zij deze om tot een

ven aan het Solar Team. Als inge-

Mathijn

Brink,

team

waterstofboot en willen daarna een

nieursbureau vinden we het te gek

captain

Solar

Team

aantal testvaarten en een vaartocht

om te zien dat de jeugd zich bezig

Lyceum aan Zee in

(mogelijk Den Helder – Alkmaar) ma-

houdt met dit soort projecten. Van

zijn e-mail aan Cyril

ken. Hiervoor hadden zij een trailer

Mathijn en zijn teamgenoten kre-

Kraak, manager van

nodig. Mathijn lichtte de aanvraag

gen we nog een rondleiding in de

de Helderse Uitdaging. “Aangezien

nog toe: “Op dit moment zouden wij

werkplaats en het is fantastisch om

de Beursvloer op het Lyceum zou

erg blij zijn als wij een trailer een

te horen dat ze met zoveel passie en

plaatsvinden, zou het voor ons een

paar weken mogen lenen, maar het

enthousiasme over dit project ver-

thuiswedstrijd zijn geweest. Wel tof

volgende Solar Team is op zoek naar

tellen. Ik heb ook tegen ze gezegd

dat er toch een matchmaand wordt

een trailer die permanent kan wor-

dat ze altijd contact mogen opnemen

georganiseerd en dat wij hieraan

den gebruikt volgend jaar. Hopelijk

met Prommenz als er vragen zijn.

mee mogen doen. Toen wij ons in-

is er iemand in Den Helder die een

We hebben veel kennis in huis en

schreven voor de Beursvloer had-

ongebruikte trailer heeft staan of

een groot netwerk.”

den wij nog geen concrete vraag en

zijn trailer niet gebruikt omdat het

hoopten wij op de Beursvloer met

vaarseizoen inmiddels voorbij is.”

Ook geïnteresseerd in dit super leuke project dat in 2021 weer door

ondernemers in contact te komen. Je weet tenslotte nooit wat er uit zul-

Passie voor techniek

een nieuw team opgepakt wordt? De

ke gespreken komt.”

De aanvraag van het Solar Team

Helderse Uitdaging brengt je graag

werd door de Helderse Uitdaging via

in contact met de jongeren. Ze vin-

Testvaarten maken met de boot

hun social media kanalen gedeeld.

den het hartstikke leuk om in de

Inmiddels had het team een hele

Robert Bak van Prommenz zag de

werkplaats op het Lyceum aan Zee

concrete vraag voor de Helderse Uit-

oproep voorbij komen en appte ge-

de boot en de werkplaat te bekijken

daging. Ze waren namelijk dringend

lijk met Martijn Nanninga, eigenaar

en over hun project te vertellen!

zaken | Magazine

21


De MKB-ondernemer verdient een persoonlijke, ondernemende bank.

I

n de Kop van Noord-Hol-

of verzekering. Je bent hiervoor

mische schommelingen. Dan heb je

land is SNS dé bank voor

van harte welkom in één van zijn

een bank nodig die niet achterover

klein zakelijke bedrijven en

SNS winkels.

leunt maar flexibel met je meebe-

ZZP’ers. Rinus de Vrieze is

weegt. Heb je geld nodig voor je

in 2009 begonnen bij SNS.

Regel je je bankzaken liever on-

bedrijf, omdat je seizoensgebon-

Hij heeft nu als franchi-

line? Dat kan natuurlijk ook. SNS is

den dienstverlening biedt, of zit je

senemer SNS winkels in

er voor alle ondernemers die geen

tijdelijk even krap door de gevol-

Schagen, Den Helder en Heerhu-

behoefte hebben aan ingewikkelde

gen van de corona pandemie? Met

gowaard. Hij is dus zelf óók onder-

bankzaken. We bieden daarom een

een SNS Zakelijk Krediet krijg je

nemer. Omdat hij geboren en geto-

optimale mix tussen digitaal gemak

als ondernemer tegen een eerlijke

gen is in de Kop van Noord Holland,

en persoonlijk contact.

prijs een kredietlimiet op je zake-

kent hij de lokale markt heel goed.

22

lijke betaalrekening. Je kunt een

Hij en zijn team staan klaar voor

SNS Zakelijk Krediet

limiet aanvragen vanaf € 5.000 tot

bedrijven die op zoek zijn naar een

Als MKB-ondernemer of ZZP’er

€ 50.000.

zakelijke betaal- en spaarrekening

ben je vaak kwetsbaar voor econo-

zaken | Magazine


artikel sns bank

Nederland is een ondernemend land. We tellen meer dan 2 miljoen bedrijven. Het MKB is de drijvende kracht achter de groei van de Nederlandse markt. Samen zorgen deze bedrijven ervoor dat de economie draait en dat mensen aan het werk kunnen. SNS draagt graag bij aan het in vervulling gaan van grote en kleine ondernemerswensen.

SNS Bedrijfshypotheek

nancieringsbehoefte van maximaal

ken om wensen en behoeften in te

Groeit je onderneming? En wil je

€ 1 miljoen. Dit wordt in 2021 uitge-

vullen. Mijn ervaring als financieel

een bedrijfspand kopen, bouwen

breid naar € 2 miljoen. De SNS Be-

adviseur en vooral ook de ervaring

of verbouwen? Misschien is dan

drijfshypotheek heeft aantrekke-

die ik heb als ondernemer worden

de SNS Bedrijfshypotheek iets voor

lijke en transparante voorwaarden,

daarbij heel positief ontvangen.

je. Soms is het voordeliger om een

zonder kleine lettertjes. Ga je het

pand te kopen in plaats van te (blij-

pand ook verduurzamen? Dan ben

Mijn team en ik ontmoeten je graag

ven) huren. Heb je al een bedrijfs-

je bij ons ook aan het goede adres.

persoonlijk in een SNS winkel. Dan

pand? Dan kan het door de lage

Duurzaam ondernemen vinden we

bespreken we samen, onder het ge-

rentes in markt interessant zijn om

bij SNS heel normaal.

not van een lekkere kop koffie, alle

je lening over te sluiten.

mogelijkheden. We weten precies

Rinus de Vrieze:

wat er voor jou en je bedrijf nodig is.

De SNS Bedrijfshypotheek is be-

“Het is ontzettend leuk en inspire-

Je krijgt bij ons het digitale gemak,

schikbaar voor bedrijven met on-

rend om met collega ondernemers

de aandacht en het vertrouwen dat

der andere een maximale omzet

te sparren over de toekomst en

je verdient. Zodat jij kan doen waar

van € 5 miljoen per jaar en een fi-

samen de juiste oplossing te zoe-

je goed in bent; ondernemen!”

zaken | Magazine

23


Welke indruk maak je met je website? “De ruimte, goede ontsluiting, concurrerende prijzen en centrale ligging in het NoordHollandse teeltgebied! Daarom hebben wij gekozen voor vestiging op Bedrijvenpark Breekland.�

Niels Boekel, directeur groentegroothandel A.N. Boekel Waarland

ruim opgezette planinrichting centrale ligging in regio Alkmaar innovatieve bedrijven gezamenlijk parkmanagement veel water en groen Meer informatie? Mail naar info@breekland.nl

WWW.BREEKLAND.NL Mooiste bedrijvenpark in regio Alkmaar

lees meer op www.smeders.nl


m u r t n e c e is t r e p Ex voor vergassingstechnologie Investa

van start op nieuwe locatie De bouw van de nieuwe locatie van InVesta op het Energy Innovation Park in Alkmaar is officieel gestart. Het gebouw op de Diamantweg biedt straks ruimte voor pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van groen gas, waterstof en andere duurzame energiedragers. Ook wordt het gebouw voorzien van kantoren, vergaderruimtes, een lab en werkplaatsen.

I

Duurzaam

n 2018 is een Greendeal die

deze locatie namen ze zelf weer

in 2018 gesloten met het Rijk,

in gebruik. Achteraf gezien bleek

Het gebouw aan de Diamantweg

provincie Noord Holland en

dat positief uit te pakken. Op onze

wordt duurzaam gebouwd en krijgt

de gemeente Alkmaar. De

nieuwe locatie hebben wij mogelijk-

een innovatieve uitstraling. Studen-

subsidie die hierbij is toege-

heden om ons gebouw aan te sluiten

ten van Inholland en lokale bedrij-

kend zal voor een deel ge-

op het bestaande gas- en warmtenet.

ven zullen betrokken worden bij het ontwerp van de installaties. Ze

bruikt worden voor de bouw

van het nieuwe InVesta pand. Het

Daarnaast bevinden we ons dan

bekijken welke mix van beschik-

Energy Innovation Park is gevestigd

veel dichterbij het NXT tankstation,

bare

op het terrein van energieproducent

die duurzame brandstoffen zoals

kunnen worden, zoals het lokale

TAQA.

waterstof gaat verkopen. Met ruim

warmtenet, een deel van de 20.000

8.000 vierkante meter bouwgrond

zonnepanelen in de Boekelermeer,

energiebronnen

gebruikt

Alexandre Zandbergen, projectma-

hebben we voldoende ruimte om de

het door vestigers geproduceerde

nager bij InVesta; “Wij hadden eerst

nieuwe locatie volledig naar wens in

waterstof en groen gas. Het ont-

een loods van TAQA op het oog. Maar

te richten.�

werp zal uitgevoerd worden door

zaken | Magazine

25


26

BRT Architecten uit Alkmaar in sa-

kunnen we echt starten met de rea-

InVesta is momenteel al in vergevor-

menspraak met aannemer Tervoort

lisatie van InVesta als kennis- en ex-

derde gesprekken met meerdere

uit Egmond aan den Hoef.

pertisecentrum. In ons pand vinden

bedrijven en organisaties die hun

straks demonstraties plaats om ont-

technologieën willen demonstreren

Peter Simões, directeur van InVesta;

wikkelingen rondom vergassings-

of onderzoek willen uitvoeren bij In-

“Ik ben blij dat er eindelijk begon-

technologie zoals groengas en wa-

Vesta.

nen kan worden met de bouw. Nu

terstof te versnellen. Dit is precies

de eerste projecten in aantocht zijn

waar InVesta voor is opgericht.”

zaken | Magazine


01.

STARTERSWONING: APPARTEMENT? JE EERSTE BAAN, ON YOUR OWN, TROTS!

MIDDEN- OF HOEKWONING

SAMEN, NEXT STEP, GROEI EN BLOEI, BOOMPJE, BEESTJE.

IN WELKE WOONFASE JE OOK ZIT

03.

02.

2-KAPPER OF VRIJSTAAND

CARRIÈRE, DROOM, OVERWAARDE INVESTEREN, JUST DO IT!

WARNARS MAKELAARDIJ HEEFT ALTIJD HET JUISTE ADVIES. BUNGALOW

JUST US, KIDS UIT HUIS, KLEINER OP BEPAALDE RUIMTES, MINDER WERK, MEER ONTSPANNING.

ALLES VERKOPEN

HUURHUIS OF AANLEUN, OVERWAARDE OPETEN, SCHENKEN BIJ LEVEN, KLEINKINDEREN, HAPPY LIFE

VERKOOP

|

AANKOOP

|

05. VERHUUR

|

TAXATIES

0223 61 70 44 | info@warnarsmakelaardij.nl | www.warnarsmakelaardij.nl

|

WAARDEBEPALING

04.


Een bedrijfspand kopen? 5 redenen om te kiezen voor een SNS Bedrijfshypotheek 1 2 3 4 5

Je kunt tot maximaal â‚Ź 1.000.000 lenen voor je bedrijfspand, afhankelijk van onder meer je omzet Je lost iedere maand af en daar mag je 20 jaar over doen Je krijgt altijd duidelijk te zien hoe de rente is opgebouwd Je kunt meer lenen als je een duurzaam bedrijfspand koopt Je mag eerst een deel van je pand verhuren, als je dat wilt

Meer weten? Kom langs of kijk op snsbank.nl/zakelijk Of bel ons voor een afspraak op 030 633 3000. Schagen, Nieuwstraat 37 Den Helder, Beatrixstraat 41-43 Heerhugowaard, Raadhuisplein 16