Noorkop in Zaken editie 13

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 13 - 2019

h ic z t k a a m c c a y n m O r e m e n r e d n o r o o v k r e st Verontwaardiging over Stikstof-besluit

Den Helder broedplaats voor maritieme drones

Pagina 18

Pagina 23

Smart machines uit Tuitjenhorn veroveren de wereld Pagina 26

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


www.prommenz.nl www.levenvandewind.com

Je wilt een locatie waar trainers en deelnemers zich zowel op hun gemak als uitgedaagd voelen. Centraal aan te rijden vanuit Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Groningen Wieringerwerf - Noord-Holland | Afrit 13 - A7


voorwoord / colofon

Ondernemen doe je samen

praktische info Verschijning:

Als ondernemer kun je weleens het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. Maar niets is minder waar. Want: ondernemen doe je samen. Samen met je partner, samen met je vrienden, samen met andere ondernemers. Even sparren met je maten

4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex.

in de kroeg, je frustraties filteren bij je vrouw of samen met een

Uitgever:

collega iets ontzettend tofs opzetten... Elke ondernemer zal dit

Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder

herkennen.

B

Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving: ij Zeeman Reclame-

oplossingen voor willen vinden. Ge-

Zeeman Reclamegroep BV,

groep

woon, omdat we die collega-onderne-

www.zrgbv.nl

ondernemen

we ook samen. We hebben

mer graag naar the next level helpen.

samenwer-

Teksten: Zeeman Reclamegroep BV,

kingsverbanden met

In deze editie van Noordkop in Zaken

tal van andere onder-

lees je artikelen met diverse voorbeel-

nemers. Bijvoorbeeld

den van ‘ondernemen doe je samen’.

Advertentie acquisitie:

om een succesvol evenement op te zet-

Waarschijnlijk stuk voor stuk herken-

Mocht u in het volgende nummer willen

ten of om een mooi totaalpakket aan te

baar. Want of je nu in het buurtcafé een

adverteren, nieuws willen plaatsen of

kunnen bieden. Daarnaast proberen we

kletspraatje met de bakker houdt, je

belangrijke data door willen geven dan kunt

altijd zo veel mogelijk met onze klanten,

partner een dikke knuffel geeft na een

u dat doen via menno@zrgbv.nl

welke vaak ondernemers zijn, mee te

lange werkdag of een bus bestickerd

denken. ‘Hoe kunnen we een bestelbus

waar iedereen over praat: je draagt in

extra laten opvallen’, ‘welk reclamemid-

meer of mindere mate jouw steentje bij

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

del is het beste voor een bepaalde on-

aan het succes van die ondernemer.

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

derneming’ en ‘hoe zorgen we ervoor

Goed bezig!

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen

dat deze ondernemer op een beurs opvalt’ zijn dilemma’s waar we de beste

aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien

Menno Zeeman

uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


artikel Omnyacc

Omnyacc maakt zich sterk voor ondernemers

D

e huisstijl van Omnyacc is onlangs compleet getransfor-

Het idee om een nieuwe huisstijl te

meerd. Waarom? Een traditioneel accountantskantoor

lanceren is niet zomaar ontstaan. “De

zijn de 8 vestigingen in Noord-Holland en Friesland al lang niet meer. De oude huisstijl vertelde niet meer het verhaal van de organisatie die Omnyacc nu is. “Altijd

gewaagd zo’n verandering. Wat vinden de klanten en mede-

onze klanten zien dat in hun eigen onderneming ook terug. Het is dus logisch dat zij andere vragen aan ons stellen en wij ons daarop aanpassen”,

werkers ervan? Wij kunnen zeggen dat de reacties louter posi-

vertelt vennoot Wijnand Breuker. Hij

tief zijn. “Verfrissend, modern en een mooi verbindingsteken.

vervolgt: “In de afgelopen jaren heb-

Dat is ook waar wij voor staan”, aldus vennoot Michel Krediet.

4

wereld verandert steeds sneller en

zaken | Magazine

ben wij specialisten aangenomen voor


artikel Omnyacc

ADMINISTRATIES, JAARREKENINGEN, CONTROLE & FISCAAL + ANALYSEREN VAN DATA & FINANCIEEL VERKEERSLEIDER + STRATEGISCH & BEDRIJFSKUNDIG ADVIES

complexe vraagstukken. Ook hebben

Vooruit kijken

pen vooruit denken, dat kan soms heel

we gebouwd aan verdere digitalisering

Hoewel de jaarrekening nog steeds

verhelderend zijn.” Nico: “Inderdaad,

van processen en is het contact met

een eis is, ligt daar niet meer de fo-

het is belangrijk om niet pas achteraf te

de klant steeds intensiever geworden.

cus op bij Omnyacc. “Ons werk schuift

horen wat er is gebeurd. Communicatie

Deze veranderende rol past nu bij onze

steeds meer op van het administreren

tussen de ondernemer en ons is essen-

vernieuwde huisstijl.”

en opmaken van de jaarrekening, naar

tieel. Zo kunnen we juist samen vooraf

tussentijds rapporteren en analyseren

kijken hoe bepaalde ontwikkelingen

Verbinding

van de cijfers en ontwikkelingen, zodat

van het bedrijf moeten worden ingevlo-

“Omnyacc bestaat inmiddels ruim 25

je daar als ondernemer op kan sturen”,

gen”, aldus Nico. Wijnand vult aan: “Wij

jaar en het werd zeker tijd om onze

legt Michel uit. “Ik zeg altijd, de beste

kennen onze klant, zijn onderneming

huisstijl aan te passen. We zijn trots

bespreking van een jaarrekening, is de

en zijn gezinssituatie. Je kunt pas de

op het resultaat! De twee aan elkaar

bespreking waarbij het jaarrapport niet

problemen oplossen of het liefst voor-

gekoppelde c’s in het beeldmerk staan

eens open gaat. Als ondernemer wil je

komen als je door en door weet waar

voor de verbinding tussen de onderne-

veel meer bezig zijn met het nu en de

iemand mee bezig is.”

mer en Omnyacc.

toekomst. Waar gaat het heen, zit ik nog

Ook kun je een verrekijker in dit beeld-

op koers of moet ik gaan bijsturen. We

Kenniscentrum Omnyacc

merk waarnemen: samen kijken naar

merken vaak dat ze het prettig vinden

In onze vestigingen in Den Helder en

de toekomst”, vertelt vennoot Nico

om daar over te klankborden. Eens rus-

Schagen werken samen zo’n 75 mede-

Vonderbank.

tig achterover leunen en een paar stap-

werkers, onderdeel van de Omnyacc

zaken | Magazine

5


ADvertenties

Een glas helder(s) notariaat Óók voor: • estate planning • afwikkeling nalatenschappen • aangifte erfbelasting / schenkbelasting

Glas & Mulder Notariaat Middenweg 113 1782 BC Den Helder telefoon 0223 525252

Olympia Beatrixstraat 21, 1781 EM Den Helder T 0223 61 38 11 E denhelder@olympia.nl I www.olympia.nl

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


artikel Omnyacc

federatie met 250 medewerkers. Nico:

ondernemer en ons is heel belangrijk.

zzp’er tot en met de middelgrote onder-

“We kunnen ondernemers maximaal

Met ons trouwe team is dit ook het ge-

nemer, maar we helpen ook stichtingen,

ontzorgen, doordat we veel faciliteiten

val”, aldus Nico. Wijnand: “Als werkge-

verenigingen of zorginstanties met hun

in huis hebben.” Wijnand vervolgt: “In-

ver moet je steeds aantrekkelijk werk

specifieke

derdaad, we kunnen op praktisch alle

aanbieden om goede mensen aan te

groeien we in controleopdrachten. Dat

ondernemersvragen antwoord geven,

blijven trekken. Ondernemers hebben

wil zeggen de bedrijven waarvan de

waardoor de klant weer maximaal kan

heel goed in de gaten dat goede en en-

jaarrekening wettelijk moet worden ge-

ondernemen! Naast onze accountants

thousiaste medewerkers hen het beste

controleerd. In de Noordkop zijn wij één

en fiscalisten hebben wij namelijk HR-

kunnen helpen. Sommige klanten wer-

van de weinige accountantskantoren

specialisten, financieringsspecialisten,

ken bij ons op kantoor aan hun admini-

met een controlevergunning.

estate-planners,

pensioendeskundi-

stratie. Zo kunnen ze snel hun vragen

gen, fusie- en overname adviseurs en

stellen. Ik krijg vaak terug van de klant

Sterk! voor ondernemers

arbodienstverlening. Ons probleemop-

dat ze dit persoonlijke enorm waarde-

Het enthousiasme van de vennoten

lossend vermogen is zo groot gewor-

ren. Ze zien ook hoe wij met elkaar om-

van Omnyacc is voelbaar. Michel: “Als

den. En dat allemaal onder één dak bij

gaan en voelen de dynamiek die er op

organisatie moet je voortdurend in be-

onze lokale kantoren. Sterk toch?”

kantoor heerst.”

weging zijn en blijven. Altijd een aantal

problematiek.

Daarnaast

stappen vooruit blijven denken. Voor

Positieve energie

Iedereen welkom

ons betekent dat wij verder kijken hoe

Kennis is één, een klik is minstens zo

De typische Omnyacc klant bestaat

we onze klanten kunnen helpen, zodat

belangrijk. “Positieve energie tussen de

eigenlijk niet. Nico: “We zijn er voor de

zij kunnen focussen op hetgeen zij leuk vinden: ondernemen.” Wijnand: “Onze klanten moeten vooral lekker kunnen ondernemen, terwijl wij zorgen voor een oplossing voor de problemen waar ze tegenaan lopen. Het mooist is als wij de problemen kunnen voorkomen.” Michel: “Als full-service

kenniskantoor

hebben

wij van samenwerken, verbinden en kundige adviezen geven een sport gemaakt. Daarin zijn wij sterk, sterk voor ondernemers!”

zaken | Magazine

7


interview Financieringstafel NH

8

H N l e f a t s g in r ie c Finan helpt ondernemers bij zoektocht naar financiers

zaken | Magazine


wordt steeds diverser. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal ook onoverzichtelijk. Op initiatief van de Provincie Noord-Holland organiseert de regio Holland boven Amsterdam daarom een regionale Financieringstafel. Ondernemers met een financieringsbehoefte

interview Financieringstafel NH

Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups

kunnen in contact komen met verschillende financiers die met hun specifieke kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden ondernemers direct verder kunnen helpen met het vraagstuk.

J

ack van der Hoek, gede-

Noord-Holland Noord, Provincie Noord-

puteerde van de provincie

Holland en PIM, rond te tafel te zitten

Noord-Holland voor Econo-

onze business case te bespreken. Ik heb

mie: “Uit onderzoek blijkt dat

nu duidelijker voor ogen wat mijn moge-

veel MKB’ers alleen bij hun

lijkheden zijn.”

huisbank

om

financiering

vragen en na afwijzing door de bank

Er worden de komende tijd regelmatig

niet verder zoeken naar andere finan-

bijeenkomsten van de Financierings-

cieringsmogelijkheden.

tafel Regio Holland boven Amsterdam

Die groep ondernemers komt moeilijk

georganiseerd. Ondernemers uit de re-

in het vizier van bijvoorbeeld provin-

gio kunnen hun business case en finan-

ciale fondsen, en komt ook niet in pro-

cieringsvraagstuk hier presenteren. De

gramma’s zoals ‘PIM’ of ‘GO-NH!’ terecht.

eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats

Door de unieke samenwerking tussen

op 6 november. Ondernemers die willen

verschillende soorten financierings-

pitchen kunnen contact opnemen met

partijen die met de Financieringstafel

Bjorn Borgers, projectmanager bij het

is gerealiseerd, worden verschillende

Ontwikkelingsbedrijf

netwerken verbonden. Daar kunnen

Noord: HYPERLINK “mailto:bborgers@

Noord-Hollandse

nhn.nl”bborgers@nhn.nl.

MKB-ondernemers

Noord-Holland

met een kapitaalbehoefte echt hun Februari 2019: Mona Keijzer namens EZK

voordeel mee doen.”

en de voormannen van vier relevante

Samenwerkende partijen De Financieringstafel Regio Holland boven Amsterdam is een initiatief van

ambitie om met financieringstafels samen

Eerste Financieringstafel succesvol

de toegang te versterken voor het MKB tot

Op woensdag 25 september jl. heeft de

Ontwikkelingsbedrijf

kapitaal, kennis en netwerk. De onderteke-

eerste Financieringstafel van Noord-

Noord en wordt ondersteund door RVO.

naars zijn Chris Buijink - voorzitter van de

Holland plaats gevonden in Alkmaar.

De Financieringstafel in Noord-Holland

Nederlandse Vereniging van Banken, Jacco

Tijdens deze eerste bijeenkomst heeft

Noord helpt MKB-ondernemers, die

Vonhof - voorzitter van MKB-Nederland,

het bedrijf CCM Products uit Enkhuizen

via hun eigen bank geen financiering

Ronald Kleverlaan - voorzitter Stichting

gepitched. Martijn Verwoerd, mede ini-

(kunnen) krijgen, bij het vinden van fi-

MKB Financiering en Paul Dinkgreve - voor-

tiatiefnemer van CCM Products: “Het

nanciering via marktpartijen. Daarnaast

zitter SRA.

is een unieke setting om met verte-

worden MKB-ondernemers geholpen

genwoordigers van de Rabobank, ING,

met de kennis en het netwerk van de

ABN AMRO, RVO, Ontwikkelingsbedrijf

partijen die aan tafel zitten.

marktpartijen ondertekenen ter plekke de

de Provincie Noord-Holland, PIM en Noord-Holland

zaken | Magazine

9


ADvertenties

De aandacht van een klein kantoor...

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl


- column column niels buijtendijk

Houd gespuis buiten

de deur!

Niels Buijtendijk Buijtendijk B.V.

Nu het weer vroeger donker wordt, is het nóg meer van belang om jouw huis, kantoor of bedrijfspand extra goed af te sluiten. Met betrouwbaar en duurzaam hang- en sluitwerk zorg je ervoor dat je het voor ongenode gasten extra lastig maakt om binnen te komen. Wist je dat de kans op een inbraak met maar liefst 90% (!) afneemt als je jouw deuren goed beveiligt? Bij Buijtendijk BV hebben we een groot assortiment sloten, om gespuis buiten te houden.

H

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen en het

‘verweermiddel’ in huis speciaal bedoeld voor het geval

SKG-keurmerk geven aan in welke mate

zij een inbreker tegen het lijf lopen.

sloten inbraakwerend zijn. Uiteraard

l

kunnen onze vakmensen je ook helpen

woninginbraken en overvallen dan in de rest van het

bij de beste keuze. Om het belang van

jaar.

Tussen oktober en april zijn er anderhalf keer zoveel

goed hang- en sluitwerk te benadrukken, geef ik je wat informatie uit een onder-

Voorkomen is beter...

zoek dat is uitgevoerd in opdracht van de stichting Nati-

Reden genoeg om jouw woning of pand goed op slot te

onale Inbraakpreventie Weken (NIPW):

doen! Met gekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk kun je de kans op een inbraak aanzienlijk verkleinen.

80% van de Nederlanders die in de afgelopen vijf jaar

Vaak wordt er pas actie ondernomen, als het kwaad al is

slachtoffer werd van een inbraak of inbraakpoging vindt

geschied. Maar ook hier geldt: voorkomen is beter dan

dat de gevolgen ervan worden onderschat door hun om-

genezen! Kom dus gauw bij ons langs voor het beste

geving.

hang- en sluitwerk.

l

l

De inbraak of poging daartoe vond bij 40% plaats terwijl

men thuis was en heeft een flinke impact op het veilig-

Ook voor het maken of dupliceren van sleutels staan wij

heidsgevoel in huis.

graag voor je klaar. Wel zo handig, als je zelf toegang tot

l

Bijna de helft van de ondervraagden (46%) heeft een

je woning of bedrijfspand wilt ;)

zaken | Magazine

11


ADvertenties

kwaliteit en service Andritz levert een compleet assortiment filtratie apparatuur voor het scheiden van vaste stof en vloeistof, inclusief decanteer centrifuges, basket centrifuges, pusher centrifuges, screen/scroll centrifuges, roterende drum filters, alsmede drogers over de gehele wereld . Het Service Center van Andritz BV in Den Helder kan uw bestaande apparatuur repareren, of indien nodig, aanpassen om aan de hedendaagse capaciteits- en/of proceseisen te voldoen.

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

Wilt u meer informatie omtrent scheidingstechnieken? Kom langs of bel 0223-633474 Andritz BV, Nijverheidsweg 3c, Den Helder

www.harmsenheftrucks.nl

www.andritz.com

BEDRIJFSRUIMTE VANAF 280M2 • 6,5M VRIJE HOOGTE VEEL KEUZEVRIJHEID • OPTIONELE VERDIEPING/KANTOOR VANAF € 209.500 V.O.N. EXCL. BTW

D E E R E G BOUWESCHIKBAAR NOG 3 B

Bedrijventerrein Het Arsenaal in Den Helder

TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

ARCHITECT:

PROJECTONTWIKKELING:

Tel. (0223) 61 64 70

Tel. (0223) 66 86 85

www.kjk.nl

VERKOOP: TUIN PROJECTONTWIKKELING B.V.

www.tuin-denhelder.nl

www.vankeulenmakelaars.nl

TUIN HOLDING B.V.

12

zaken | Magazine

Tel. (0223) 61 64 00


artikel helderse uitdaging

Eerste Beursvloer Den Helder groot succes! 88 matches met een waarde van € 53.320, - gerealiseerd “Wat is het leuk om op deze manier verbindingen te leggen”. De meest gehoorde zin van de avond. Ruim 50 deelnemers waren er aanwezig op de eerste Beursvloer Den Helder op woensdag 16 oktober. En die hebben allemaal goed met elkaar onderhandeld. Er zijn zoveel matches gemaakt! Karin van Harteveld, voor-

tevoren echt niet durven dromen. We zijn super trots!

Matches, matches en nog eens matches De locatie waar de Beursvloer plaats

zitter van de Helderse Uitdaging vertelde vlak voor de opening

vond was van tevoren al een mooie

van de Beursvloer: “Het gaat erom hoe je in je eigen omgeving

match: het schoolgebouw van Be-

een bijdrage kan leveren. Concreet: wij zorgen dat bedrijven en stichtingen en verenigingen met elkaar in contact komen. De rest volgt vanzelf.” En dat bleek, want nadat Wethouder Pieter Kos via een slag op de gong de Beursvloer opende werd er meteen al flink gehandeld en de ene na de andere match gemaakt.

roepsonderwijs aan Zee. Wie denkt dat een schoolgebouw alleen voor scholieren is, heeft het mis: het is ook perfect voor allerlei evenementen zoals de Beursvloer. Directeur Hans van Beekum nodigt bedrijven dan ook van harte uit om aan Scholen aan Zee te denken als

“Wat was het een fantastische middag,”

deelnemers op de eerste Beursvloer

locatie voor bijeenkomsten. Ook de

glundert Cyril Kraak, manager van de

Den Helder die echt de mooiste mat-

hulp van Helder Events bij de aankle-

Helderse Uitdaging. “Er waren zoveel

ches hebben gemaakt. Dit had ik van

ding, Jongerenwerk Den Helder bij het

zaken | Magazine

13


Hugen Brandbeveiliging & Adviesbureau B.V. is in 1982 opgericht en uitgegroeid tot een internationaal opererende actieve onderneming. Kwaliteit is ons handelsmerk. Onze full service dienstverlening bestaat uit een uitgebreid handelspakket, deskundige Wij verzorgen de controle en levering van uw draagbare brandblusmiddelen, droge blusleidingen en Noodverlichting (incl. verzo advisering, service en vakkundig onderhoud. installatie). Daarnaast zijn we gecertificeerd als Branddetectiebedrijf, onderhouden, leveren en installeren wij zowel Brandmeldcentrales als blusgeoutilleerde gas installaties. Door modern werkplaatsen, een hoogwaardige Ininterne onze werkplaats kunnen wij revisies verzorgen veel gebruikte gas cilinders, o.a.: medewerkers CO2, Argonite, FM-200, NOVEC kwaliteitsdienst envan onze goedblusopgeleide en HALON. Daarnaast verzorgen wij onder delegatie bevoegdheid de nodige TPED keuring van Lloyd’s, Apragaz en TÜV. We kunnen wijineen passende bieden voor al uw vragen en zijn gespecialiseerd het keuren van composiet oplossing cilinders. eisen hetengebied van brandbeveiliging. Wij zijn ISO op 9001/2015 VCA 2016 gecertificeerd. Onze monteurs zijn opgeleid conform de eisen van het NCP REOB 4.0 en gecertificee Hugen Brandbeveiliging & Adviesbureau B.V. is in 1982 opgericht en uitgegroeid tot een internationaal opererende actieve onderneming. Kwaliteit is ons handelsmerk. Onze full service dienstverlening bestaat uit een uitgebreid handelspakket, deskundige advisering, service en vakkundig onderhoud. Door modern geoutilleerde werkplaatsen, een hoogwaardige interne kwaliteitsdienst en onze goed opgeleide medewerkers kunnen wij een passende oplossing bieden voor al uw vragen en eisen op het gebied van brandbeveiliging.

vanzelfsprekend hebben zij allen een VCA diploma en zijn zij in bezit van aanvullende diploma’s als VOP/VP, etc.

Wij verzorgen de controle en levering van uw draagbare brand-

Marketing 43 droge blusleidingen en Noodverlichting (incl. inblusmiddelen, 6921 RE Duiven stallatie). Daarnaast zijn we gecertificeerd als Branddetectiebedrijf, www.hugen.com

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars Aangesloten bij:

onderhouden, leveren en installeren wij zowel Brandmeldcentrales Hugengas Brandbeveiliging & Adviesbureau B.V. is in 1982 opgericht en uitgegroeid tot een internationaal opererende actieve als blus installaties.

onderneming. Kwaliteit is ons handelsmerk. Onze full service dienstverlening bestaat uit een uitgebreid handelspakket, deskundige advisering, In onze werkplaats kunnen wij revisies verzorgen van veel gebruikservice en vakkundig onderhoud. Door modern geoutilleerde werkplaatsen, een hoogwaardige interne kwaliteitsdienst en onze gas goed cilinders, opgeleide medewerkers kunnen wij een passende oplossingNOVEC bieden vooren al uw vragen en eisen op het gebied van te blus C02, Argonite, FM-200, Hugen Brandbeveiliging &o.a.: Adviesbureau B.V. is in 1982 opgericht en uitgegroeid tot een internationaal opererende actieve brandbeveiliging. onderneming. Kwaliteit verzorgen is ons handelsmerk. HALON. Daarnaast wij onder delegatie bevoegdheid Onze full service dienstverlening bestaat uit een uitgebreid handelspakket, deskundige advisering, verzo TPED Wij verzorgen de controle en levering van uw draagbare brandblusmiddelen, drogezijn blusleidingen en Noodverlichting (incl. de nodige keuring van Lloyd’s, Apragaz en TÜV. We service en vakkundig onderhoud. Door modern geoutilleerde werkplaatsen, een hoogwaardige interne kwaliteitsdienst en installatie). Daarnaast zijn we gecertificeerd als Branddetectiebedrijf, onderhouden, leveren en installeren wij zowel onze goed opgeleide kunnen een passende oplossing bieden voor al uw vragen en eisen op het gebied van gespecialiseerd inalsmedewerkers het vanwijcomposiet cilinders. Brandmeldcentrales bluskeuren gas installaties. brandbeveiliging.

Aangesloten bij: Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22

0223 - 62 22 22 www.hilverinktaxi.nl 0223 - 62 22 22

Wij zijn ISO 9001/2015 VCA 2016van gecertificeerd. Onze monIn onze werkplaats kunnen wijen revisies verzorgen veel gebruikte blus gas cilinders, o.a.: CO2, Argonite, FM-200, NOVEC verzo Wij verzorgen de controle en levering van uw draagbare brandblusmiddelen, droge blusleidingen en Noodverlichting (incl. HALON. Daarnaast verzorgen wij onder delegatie bevoegdheid de nodige TPED keuring van Lloyd’s, Apragaz en TÜV. We installatie). Daarnaast zijn we gecertificeerd als Branddetectiebedrijf, teursen zijn opgeleid conform de eisen van het NCPonderhouden, REOB 4.0leveren en en installeren wij zowel zijn gespecialiseerd in het keuren van composiet cilinders. Brandmeldcentrales als blus gas installaties. vanzelfsprekend hebben zij allen een VCA diploma en zijn zij in gecertificee zijn ISO 9001/2015 en VCA 2016 gecertificeerd. Onze monteurs zijn opgeleid conform de eisen van het NCP REOB 4.0 en In van onze werkplaats kunnen wij revisies verzorgen van veel gebruikte bezitWij aanvullende diploma’s als VOPNP, etc. blus gas cilinders, o.a.: CO2, Argonite, FM-200, NOVEC vanzelfsprekend hebben zij allen een VCA diploma en zijn zij in bezit van aanvullende diploma’s als VOP/VP, etc.

www.hilverinktaxi.nl www.hilverinktaxi.nl

en HALON. Daarnaast verzorgen wij onder delegatie bevoegdheid de nodige TPED keuring van Lloyd’s, Apragaz en TÜV. We zijn gespecialiseerd in het keuren van composiet cilinders.

Marketing 43 gecertificee Wij zijn ISO 9001/2015 en VCA 2016 gecertificeerd. Onze monteurs zijn opgeleid conform de eisen van het NCP REOB 4.0 en vanzelfsprekend hebben zij allen een VCA diploma en zijn zij in bezit van aanvullende diploma’s als VOP/VP, etc. 6921 RE Duiven www.hugen.com Marketing 43 6921 RE Duiven www.hugen.com


op zoek naar vrijwilligers die willen

hebben een waarde van € 53.320,-. Na-

binatie Den Helder voor het vastleggen

voorlezen aan kinderen. Ze maakten

tuurlijk was dit niet mogelijk geweest

van de matches waren matches die van

met zowel de Soroptimistenclub als

zonder alle Helderse ondernemers

tevoren werden gemaakt door de Hel-

Rabobank Kop van Noord-Holland en

en organisaties die het mooie aanbod

derse Uitdaging.

match. Voor laatstgenoemde gaat Par-

beschikbaar steleden. Cyril is enorm

stichtingen. Humanitas was op zoek

lan als dank gebak en koek maken.

enthousiast: “De sfeer was zo goed, ie-

naar een ruimte om een vrijwilligers-

Fotografie, marketing en communicatie

dereen was blij en er zijn zoveel mooie

feest te organiseren. En, hoe toepasse-

Elke organisatie heeft wel foto’s, pro-

verbindingen gelegd. Er komt zeker een

lijk, Beroepsonderwijs aan Zee stelde

motiemateriaal en hulp bij communica-

vervolg in 2020!”

die ruimte beschikbaar plus workshops

tie nodig. Druktemaker, Zeeman Recla-

en eten. Als tegenprestatie biedt Hu-

me Groep, Reclamebureau Den Helder,

Beursvloer Den Helder

manitas maatschappelijke stageplek-

Rodi Media en Bertil van Beek fotografie

De Helderse Uitdaging biedt maat-

ken aan.

wisten dan ook vele matches te maken.

schappelijke organisaties en bedrijven

artikel helderse uitdaging

maken van een film en Notarissencom-

Cyril: “Zonder hun hulp was het allemaal niet gelukt! De samenwerking met Beroepsonderwijs aan Zee was zo fijn. Ik heb hulp gehad van twintig leerlingen bij met de catering, ontvangst, op- en afbouw, fotografie en muziek. Echt te gek! Maar de Beursvloer draaide natuurlijk om de deelnemers. En die gingen op volle kracht met elkaar in gesprek om matches te maken. En dat is zo goed gegaan!”

Vrijwilligersfeest De meest waardevolle match van de avond was een match tussen twee

En daar krijgen ze de leukste tegenpres-

de kans om iets voor elkaar te beteke-

Foodtruck

taties voor terug, zoals vrijkaartjes voor

nen. Dit gebeurt het hele jaar door via

Het aanbod van de Rotary om hun

een voorstelling van de Toneelvereni-

de website www.helderseuitdaging.

foodtruck te gebruiken werd gretig

ging Nieuw Den Helder, een rondleiding

nl maar ook eens per jaar tijdens de

afgenomen. De Buurtcamping Den

bij dno Doen en mee eten bij De Verbin-

Beursvloer. Als vereniging, stichting

Helder, Stichting Tour de Lasalle, Mee

ding van Wonen Plus Welzijn.

of maatschappelijke organisatie heb je altijd wel spullen, handjes of kennis

& De Wering en Consuminderhuis Het Fundament wisten een mooie match

Het resultaat

nodig. Tijdens de Beursvloer helpt de

te maken voor hun organisatie. In ruil

In anderhalf uur tijd zorgden de orga-

Helderse Uitdaging daarom mooie ver-

daarvoor wordt de foodtruck helemaal

nisaties en bedrijven voor 88 matches.

bindingen met het bedrijfsleven te leg-

schoongemaakt, krijgen de leden van

Alle matches zijn gemaakt met gesloten

gen. Verenigingen en stichtingen zoe-

de Rotary een rondleiding en hulp bij

beurs. Zowel matches tussen bedrijven

ken samen met het betreffende bedrijf

hun jaarlijkse Santa Run.

en organisaties als tussen organisaties

naar een tegenprestatie die past bij het

Voorlezen

onderling droegen bij aan dit fantasti-

karakter van hun organisatie. Oftewel,

Een ander mooi voorbeeld: Parlan was

sche resultaat. Alle matches bij elkaar

handelen met gesloten beurs.

zaken | Magazine

15


Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl

ce

rvi

se urs

24 u

o

en h

eig

s

ker

er ogw

Zeilmakersweg 1 1786 PE Den Helder tel. (0223) 63 65 17 fax (0223) 63 78 96 e-mail: info@witkampdienstverleners.nl www.witkampdienstverleners.nl

glas-, Gevel- & interieurverzorging

“dienstverlening op maat”


column frank buschman

Wil je even

19 miljoen overmaken?

Frank Buschman Smeders Internet

E-mail is wereldwijd veruit het belangrijkste communicatiemiddel voor bedrijven. We vertrouwen er blind op. Dat is in jouw bedrijf waarschijnlijk ook zo. Jij mailt ook wel eens vertrouwelijke informatie en een mail van een bekend contactpersoon neem je zonder te twijfelen in behandeling. Aangezien e-mail zo ontzettend belangrijk is en de belangen zo groot, zal dit allemaal inmiddels toch wel superveilig zijn, toch?

E

-mail is ‘out-of-the-box’ helemaal niet zo

je nu denkt dat dit overdreven is? Dit is dus daadwer-

veilig. Sinds de uitvinding in 1971 is er

kelijk gebeurd bij Pathé.

nauwelijks iets aan veranderd. Je moet je voorstellen dat in die tijd iedereen op

Nu valt een transactie van 19 miljoen in jouw bedrijf

internet elkaar kende, letterlijk. Het hele

waarschijnlijk wel op (bij mij ook hoor), maar ook op

internet bestond maar uit 50 computers.

kleinere schaal zie ik dit ook steeds meer gebeuren.

De noodzaak om e-mail te beveiligen was er helemaal

Bij verenigingen bijvoorbeeld, waarbij er een mail van

niet.

voorzitter@ naar penningmeester@ wordt verstuurd met het verzoek een nep factuur te betalen.

Wat wat kan er mis gaan? Nou, bijvoorbeeld CEO fraude: Een fraudeur verstuurd een mail vanaf ceo@pathe.

OK, wat nu?

nl naar cfo@pathe.nl met het verzoek om 19 miljoen

We hebben op onze site een check staan. Als je die in-

over te maken op bankrekening X in verband met een

vult, kunnen we je zo vertellen of het bij jou op orde

overname die super geheim moet blijven. De CFO voert

is. Kost je niks. Doe het vandaag nog, kan je zomaar 19

dat uit en de fraudeur heeft een hele goeie dag. En als

miljoen schelen.

zaken | Magazine

17


happelijk Het belang van maatsc gbouw zou dringend gewenste wonin dan een zwaarder moeten wegen n andere natuurbelang dat op ee nd. wijze kan worden gedie

18

zaken | Magazine


artikel de kop werkt

Theo Meskers

Verontwaardiging over Stikstof-besluit RVS goed te begrijpen De afgelopen weken heb ik veel ondernemers gesproken die hun verbazing, verontwaardiging of nog erger uitspraken over de consequenties van het ‘stikstofbesluit’ van de Raad van State. Dit besluit zorgt er voor dat grote projecten in bouw en infrastructuur on-hold worden gezet. Ik deel hun verontwaardiging. Als we kijken naar de effecten van het nu gehanteerde stikstofbeleid in Nederland, is de constatering dat het

Theo Meskers is als wethouder Economische Zaken & Landbouw in de gemeente Hollands Kroon lid van de stuurgroep voor het regionale investeringsprogramma De Kop Werkt!

z’n doel ver voorbijschiet. Stikstof (N2) is een onmisbaar element

eeuw heeft de mens gezorgd voor een

Ook goede schimmels leiden onder te

in de natuur. De lucht die we in- en uit-

verdubbeling van de hoeveelheid reac-

veel aan stikstof.

ademen bestaat voor 80 procent uit

tieve stikstof in het milieu. Stikstofoxi-

stikstof. Samen met zuurstof of wa-

den worden vooral uitgestoten door

De zorg over de groeiende stikstof-

terstof wordt stikstof omgezet in stik-

verkeer (met name dieselauto’s) en in-

uitstoot is dus niet onterecht. Vandaar

stofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3).

dustrie. Ammoniak komt voornamelijk

dat er reden was voor een Europese

Dit zogeheten reactieve stikstof is on-

vrij in de landbouw door verdamping

aanpak. Met succes. In Nederland is de

misbaar voor alle vormen van leven op

uit mest. Kunstmest en dierlijke mest,

uitstoot tussen 1990 en 2017 gedaald

aarde, ook voor ons als mens.

die ammoniak bevatten, zijn nodig om

van 980 naar 378 miljoen kilo, zo meld-

de opbrengsten in de landbouw te ver-

de RIVM. Die daling volgde vooral door

Zelfs bij onweer komt reactieve stikstof

groten en te voldoen aan de groeiende

technische maatregelen. Dat effect is

vrij. ‘Omdat er van nature maar weinig

voedselbehoefte.

nu zo’n beetje uitgewerkt; de stikstof-

reactief stikstof is heeft de natuur al-

uitstoot groeit weer.

lerlei ingewikkelde processen ontwik-

Toenemende uitstoot van stikstof ver-

keld om de beschikbare stikstof zo effi-

andert de vruchtbaarheid van de bo-

Maar de manier waarop de Nederland-

ciënt mogelijk te gebruiken. De enorme

dem. Snelgroeiende planten groeien

se milieubeweging hiernaar kijkt is wel

verscheidenheid aan processen draagt

daardoor nog sneller; zoals gras, bra-

erg strikt. Evenals de manier waarop

bij aan de grote soortenrijkdom op aar-

men en brandnetels. Ze overwoekeren

de bestuursrechters van de Raad van

de, onze biodiversiteit’, zegt Jan Willem

kwetsbare en zeldzame soorten. Dit

State de regelgeving beoordeelt. Zij

Erisman, hoogleraar integrale stikstof-

ondermijnt de biodiversiteit en de kwa-

vinden dat Nederland een grote reeks

studies aan de Vrije Universiteit Am-

liteit van natuurgebieden. Onderzoe-

aan projecten in de infrastructuur en

sterdam in De Volkskrant.

kers van de VU hebben vastgesteld, dat

bouwnijverheid moet stilleggen of uit-

de rijkdom aan bloemen is afgenomen.

stellen. Juist op een moment dat Neder-

wstofprobleem?

Heidegebieden raken bedekt met gras

land dat helemaal niet kan hebben. We

Stikstof wordt schadelijk als er te veel

en er zijn minder vlinders. In de bossen

moeten door.

van is. Sinds het midden van de vorige

neemt de ondergroei van planten toe.

Veel aan te merken

zaken | Magazine

19


ADvertenties

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

NAAST DIT MAGAZINE MAKEN WIJ OOK GRAAG (UW): DRUKWERK, VORMGEVING, VOERTUIGBELETTERING, K BEDRIJFSKLEDING, ZEEFDRU VLAGGEN EN MASTEN

DEN HELDER

DEN HELDER

SCHAGEN

LANGEDIJK

Industrieweg 27 T. +31 (0) 223 52 30 06 denhelder@zrgbv.nl

Pastoor Koopmanweg 21 T. +31 (0) 223 66 88 38 frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212 T. +31 (0) 224 29 60 07 schagen@zrgbv.nl

De Mossel 15E T. +31 (0) 226 31 88 41 langedijk@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl


artikel de kop werkt

de Zelfs een gedeelte van uitdijk versterking van de Afsl wordt on-hold gezet.

Er is veel aan te merken op het besluit.

reactief stikstof een directe nadelige

den aangepakt. Je kunt tegen een jong

Volgens wetenschapper Erisman is er

invloed op de gezondheid via de ver-

stel, dat dolgraag een eigen woning zou

geen harde norm voor stikstof. De over-

ontreiniging van de lucht en het grond-,

betrekken, moeilijk zeggen dat dit er de

heid gebruikt een kritische waarde voor

oppervlakte- en drinkwater, Ammoniak

eerste vijf jaar nog niet in zit. Maar dat

de depositie (neerslag) van stikstof, die

(landbouw) en stikstofoxide reageren

de heide er mooier bij ligt dan ooit.

aangeeft dat de kans op nadelige ef-

in de lucht en vormen fijnstof, dat de

fecten van stikstof in natuurgebieden

kans op luchtwegaandoeningen ver-

De Raad van State kan een ander be-

groter wordt als je daarboven komt. Die

groot. Bovendien draagt stikstofdioxide

oordelingskader kiezen. In Dagblad

grens is nergens in regelgeving vastge-

bij aan de vorming van ozon, een scha-

Trouw liet Luuk Boerema, zelfstan-

legd, maar wordt wel als norm gehan-

delijk bestanddeel van luchtverontrei-

dig jurist gespecialiseerd in natuur-

teerd.

niging. Bij inademing kan ozon schade

beschermingsrecht,

aan de luchtwegen veroorzaken. Dit

Europese wetgeving uitgaat van het

Als heide zo essentieel wordt gevon-

zal ontegenzeggelijk waar zijn. Maar de

vermijden van een significant effect

den, kan het afgraven van de toplaag

levensverwachting in Nederland is er

van stikstof op de natuur. “Maar wat

worden overwogen. Dan heb je weer

ondanks alles de laatste decennia fors

is significant”, vraagt Boersma zich te-

een voedselarm ecosysteem. Je kunt

op vooruit gegaan.

recht af. “Dat is rekbaar. In Nederland is

ook het grondwater verhogen. Daar-

optekenen

dat

het vertaald als nul: iedere gram stikstof wordt beschouwd als belasting

aan de verzuring. En wat te denken van

Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen

de speciale bio-mengsels die worden

Waar het mij om gaat is dat wat het

niet voorgeschreven. Het is de manier

gezaaid in wegbermen en akkerranden.

zwaarst is, het zwaarst moet wegen. Na

waarop Nederland het interpreteert.

Dat is een even effectieve als goedkope

acht jaar harde crisis en forse immigratie

Dat is de basis voor de nationale recht-

compensatie.

is het nu nodig dat de woningvoorraad

spraak.”

Volgens de Gezondheidsraad heeft

en de infrastructuur in Nederland wor-

door draagt de stikstof lokaal minder bij

van de natuur. Maar dat heeft Europa

zaken | Magazine

21


Welke indruk maak je met je website?

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

lees meer op www.smeders.nl

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

!

088 - 227 07 00

en

l a str

“Alles” gaat

Passie voor auto’s Kievitstraat 22 • 1781 ZE Den Helder • T 0223 62 10 08 • E geha@planet.nl • W autobedrijfgeha.nl


artikel Ontwikkelingsbedrijf NHN

Den Helder broedplaats

voor maritieme drones

De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken, duurzame energieopwekking op zee en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht is daarbij noodzakelijk. Hiervoor zijn maritieme drones een oplossing. Om die reden is in Den Helder het cluster Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI) opgericht. Een belangrijke voorziening van MDI is het Mobile Field Lab Maritieme Drones. Het Field Lab bestaat uit twee containers die ingericht zijn als instructie- annex briefingsruimte en onderhoudswerkplaats. Ze zijn beschikbaar bij test- en demonstratievluchten in de regio met (maritieme) drones. Het regionaal programma ‘De Kop Werkt’ heeft bijgedragen aan het Field Lab. Vandaag (donderdag 24 oktober) heeft wethouder Kees Visser het Mobile Field Lab Maritieme Drones officieel in gebruik genomen. MDI is een van de uitkomsten van de

Kustwacht met haar toezichthoudende

om kleine, lichte systemen die flexibel

civiel-militaire samenwerking, die grote

taak op de Noordzee, vormen omstan-

zijn in te zetten op vaartuigen of con-

kansen biedt voor het innovatie- en on-

digheden om in de regio Den Helder

structies op zee. De drones in de huidi-

dernemersklimaat in de regio Holland

een ‘vliegende start’ te maken rond ma-

ge markt zijn niet geschikt voor gebruik

boven Amsterdam. De sterke verte-

ritieme drones.

onder extreme omstandigheden op zee, in de zoute omgeving en voor da-

genwoordiging in Den Helder van maritieme, mariene en offshore (energie)

Drones hebben een grote potentie in

taverzameling. In het MDI worden ma-

bedrijven, de Koninklijke Marine en de

het maritieme domein. Het gaat vooral

ritieme drones ontwikkeld die wél aan

zaken | Magazine

23De drones in de huidige markt zijn niet geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden op zee, in de zoute omgeving en voor dataverzameling. In het MDI worden maritieme drones ontwikkeld die wél aan deze eisen voldoen

deze eisen voldoen. Voor partijen als

gebied van kennis en technologie, waar

mando Luchtstrijdkrachten CLSK, NLR

de Koninklijke Marine, Kustwacht Ne-

jongere generaties zich toe aangetrok-

- Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruim-

derland en de Koninklijke Nederlandse

ken voelen.

tevaartcentrum, Ontwikkelingsbedrijf

Redding Maatschappij (KNRM) zijn deze

Noord-Holland Noord, het Nederlands

specialistische drones met extreem

Wethouder Kees Visser van gemeente

Instituut voor Zee Onderzoek, CHC He-

lange vliegduur zeer belangrijk.

Den Helder: “Als Den Helder en regio

licopters en Den Helder Airport. Texel

hebben we al jaren de ambitie om hier

Airport en Vliegveld Middenmeer slui-

Kans voor Nederlandse dronebedrijven

een dronecentrum te vestigen. Het is

ten zich ook aan.

Nederlandse dronebedrijven krijgen

een logische plek, gezien de ligging van

dankzij dit initiatief de kans hun drones

onze stad. We zijn dan ook blij dat het

Thijs Pennink, directeur Ontwikkelings-

door te ontwikkelen. Het MDI heeft Den

MDI nu wordt gelanceerd. Het is daarbij

bedrijf NHN: “De ontwikkelingen op de

Helder Airport als thuisbasis. In en rond

mooi dat partijen als de Koninklijke Ma-

Noordzee zorgen voor nieuwe bedrij-

deze locatie is het mogelijk om testen

rine, Commando Luchtstrijdkrachten

vigheid. Denk bijvoorbeeld aan inspec-

en vluchten uit te voeren en marktde-

CLSK, de Kustwacht en de KNRM bij het

tie en onderhoud van windparken of

monstraties te geven. Met het Field Lab

initiatief zijn betrokken. Deze ontwik-

het vervoer van goederen en materia-

kunnen vluchtresultaten worden vast-

keling geeft weer een extra toekomst-

len naar schepen. Met het MDI kunnen

gelegd vanaf elke zee- of landlocatie in

perspectief aan onze (lucht)havens.”

we als regio hoogwaardige technologi-

de regio. Door start- en scale-ups aan te trekken draagt MDI bij aan de ambi-

sche bedrijven aantrekken en tegelijk een boost geven aan technologische

tie om meer mensen in de Noordkop te

Partners Maritime Drone Initiative Noord-Holland

laten werken, wonen en ondernemen.

De eerste partners van MDI zijn het

waar onze regio sterk behoefte aan

Bovendien vervult het de behoefte om

Maritiem Drone Team van de Konink-

heeft. Een win-win situatie dus.”

meer arbeidsplaatsen te creëren op het

lijke Marine, Kustwacht en KNRM, Com-

innovaties rondom drones. En dit is iets

zaken | Magazine

25


artikel zti

Smart machines uit Tuitjenhorn veroveren de wereld

W

aar een ogenschijnlijk klein bedrijf groot in kan zijn. De werkplaats, de ontwikkelingsruimte, het magazijn en de kantoren van ZTI smart machines in Tuitjenhorn zijn compact. Het team bestaat uit 15 mensen met verschillende disciplines. Compact zegt echter niets over impact. De machines die ZTI smart machines ontwikkelt en produceert, zijn uniek, innovatief , worden wereldwijd gebruikt én dragen bij aan duurzame oplossingen. Hans Keijzer ziet de in januari gestarte samenwerking met TechValley

als een logisch gevolg van die steeds duurzaam wordende wereld. “Met meerdere machinebou-

wers in Noord-Holland werken we aan een innovatieve en toekomstbestendige Noord-Hollandse machinebouwindustrie. Dat we daarnaast met nog zoveel andere partijen de handen ineen hebben geslagen, gaat zeker leiden tot economische groei en verhoging van de kennis.” Het samenwerkingsverband TechVal-

ondernemersorganisatie voor de tech-

Het dagelijkse projectmanagement is

ley is ontstaan op initiatief van het

nologische industrie- en Hogeschool

in handen van Parbleu. Hans Keijzer:

TechnoSpitsennetwerk van ruim 35

Inholland Alkmaar zijn partners en het

“We hebben met alle partijen twee jaar

Noord-Hollandse

Ontwikkelingsbedrijf

Noord-Holland

terug een aanloop genomen naar deze

Noord is penvoerder en projectleider.

samenwerking. De innovaties en doelen

machinebouwers.

De Koninklijke Metaalunie en FME -de

26

zaken | Magazine


artikel zti

van de andere machines uit de koker

een soort snoepwinkel. Alle mogelijke

geval voor de komende drie jaar veel sa-

van ’zijn’ engineers. “Wereldwijd spe-

materialen, machines en technieken zijn

menwerken”.

len wij zeker een rol in de ontwikkeling

aanwezig om proefopstellingen te ma-

van het automatiseren van productie-

ken, zelfbedachte onderdelen te draaien

Concrete projecten

ketens. Onze mangoschilmachines, de

of te experimenteren met nieuwe oplos-

Hans vertelt dat binnen TechValley 11

diverse fruitpeelers en -slicers staan

singen. Alles wat wij hier doen is maat-

concrete projecten centraal staan: “The-

in landen als Mexico, Indonesië, Alaska,

werk. Bestaande machines worden naar

ma’s zoals data, robotica en visiontech-

Australië, Verenigde Staten, de Emi-

wens aangepast, of we engineeren een

niek vormen daarin de rode draad. Deze

raten, Engeland, Duitsland en België.

compleet nieuwe machine. Zo ontwik-

projecten zijn tevens leer- en referentie-

Maar ook in Nederland zijn wij in diverse

kelden we lang geleden de Mangopeeler,

projecten voor Inholland én voor alle 35

branches werkzaam.”

maar inmiddels hebben we ook een ma-

zijn gedefinieerd en we gaan in ieder

bedrijven in het TechnoSpitsennetwerk.

chine gemaakt die de wangetjes van de

Het is de bedoeling dat de bedrijven,

Gezonde wereld

docenten en studenten samenwerken

De focus ligt bij ZTI smart machines op

en experimenteren met nieuwe tech-

zorgvuldig gebruik van grondstoffen,

nologieën en toepassingen. Kennis, er-

de reductie van afval en daarnaast op

varingen en inzichten worden verwerkt

een hoog rendement voor de gebruiker.

in de lesstof van Inholland. Uiteraard

Maatschappelijk en duurzaam onder-

komen deze studenten stagelopen bij

nemen is voor de directie van ZTI niet

de samenwerkende bedrijven. Op deze

meer weg te denken in de bedrijfsvoe-

wijze worden studenten opgeleid van-

ring. “Het ontwikkelen van machines die

uit de behoefte die in het bedrijfsleven

ongezond, repeterend werk vervangen

aanwezig is. We bieden stageplaatsen

en zo min mogelijk afval produceren

aan en de studenten werken mee aan

blijft iedere keer weer een uitdaging.

echte projecten. Dat maakt een studie

Wij focussen ons op fruit, maar hebben

veel interessanter. En de stap van stage

ook machines ontwikkeld voor de bloe-

naar werk wordt zo kleiner.”

menteelt en de groenteverwerking”, zo

mango afsnijdt en verwerkt.”

vertelt Hans, die wijst naar een van zijn

Voor de muziek uit

Zaadje voor zaadje

best lopende machines; de Citrus & Kiwi

ZTI smart machines en de machine-

In de werkplaats in Tuitjenhorn pakt

Peeler. Deze machine schilt zowel kiwi’s

bouwpartners van TechValley zijn altijd

een compacte robotarm minutieus

als citrusvruchten en kan daarnaast ook

bezig met de ontwikkeling van slimme

zaadjes op. Met behulp van visiontech-

lange repen van een citrusschil gutsen.

innovaties in industriële processen. Ze

niek wordt, zaadje voor zaadje, bepaald

“De schilrepen, of zest, wordt veel ge-

hebben samen vier gemene delers: her-

welke exemplaren voldoen. De goede

bruikt in de bakkerij industrie en voor

halend werk wordt lichter, veiliger, ge-

zaadjes worden met een klein zuig-

het maken van marmelades.

zonder en duurzamer. Hans: “Ondanks de grote verscheidenheid in producten

mondje opgepakt en vervolgens in een petrischaaltje gelegd. De zaadjes die

Snoepwinkel

en markten, lopen de meeste techni-

niet voldoen worden in een apart bakje

Een rondje werkplaats betekent een

sche bedrijven tegen dezelfde zaken

geplaatst, klaar voor een eventuele

kennismaking met een aantal engineers

aan. Door de krachten te bundelen, sa-

tweede ronde. Directeur Hans Keijzer is

en techneuten die met behulp van de

men op te trekken en te innoveren in

zichtbaar blij met de nieuwste machine.

nieuwste softwaresystemen bezig zijn

TechValley blijven we met processen,

Dit prototype is klaar voor een kennis-

met het ontwikkelen van een nieuwe

diensten en kennis voor de muziek uit

making met de buitenwereld en volgt

machine of onderdeel daarvan. Hans:

lopen. Ik ben blij met deze samenwer-

wellicht in de succesvolle voetsporen

“Voor techneuten is onze werkplaats

king en verwacht er veel van.”

zaken | Magazine

27artikel harry helpt

- column -

daar krijg je zoveel energie van!’ Harrie Helpt om er samen

zijn immers degenen die met de nieuwe

met het WSP-NHN via (072) 700 33 36

iets van te maken. Harrie is

werknemer gaan samenwerken. In twee

of kijk op www.wsp-nhn.nl. Ook met uw

Hulpvaardig, Alert, Realis-

dagen leiden de WSP-adviseurs mede-

andere arbeidsmarkvragen kunt u uiter-

werkers op tot Harrie. Waarom? Omdat

aard bij ons terecht. Het WerkgeversSer-

medewerkers met een arbeidsbeper-

vicepunt Noord-Holland Noord (WSP-

king vaak een versterking zijn voor een

NHN) is aanspreekpunt voor werkgevers

tisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. Maar wie en wat is Harrie eigenlijk?

bedrijf, maar soms net wat extra bege-

die op zoek zijn naar personeel. Het

Een ‘Harrie’ begeleidt collega-werkne-

leiding nodig hebben om te laten zien

WSP verleent kosteloze en deskundige

mers op de werkvloer en is in het bezit

wat ze waard zijn. Onderzoek van CNV

dienstverlening: van het selecteren van

van al deze eigenschappen. Het Werkge-

Jongeren en Vilans bevestigt dit: sociaal

kandidaten voor openstaande vacatu-

versServicepunt Noord-Holland Noord

ondernemen pakt vaker succesvol uit

res, tot het adviseren over beschikbare

(WSP-NHN) zorgt voor begeleiding van

wanneer een medewerker met een ar-

subsidies en regelingen. Accountmana-

kandidaten met een arbeidsbeperking

beidsbeperking wordt begeleid door een

gers van het WSP-NHN bieden maat-

op de werkvloer. Maar dit doen de advi-

naaste collega.

werk. Ze bespreken heel gericht met werkgevers welke vraagstukken er zijn

seurs van het WerkgeversServicepunt niet zelf. Nee, daarvoor trainen zij on-

Bent u ook geïnteresseerd in de Harrie

rondom arbeid en welke mogelijkheden

dernemers en hun medewerkers. Dat

Helpt training? Neem dan contact op

er zijn bij het invullen van vacatures.

zaken | Magazine

29


artikel RPA NHN

Directeur RPAnhn neemt afscheid

S

haron Smit neemt eind van dit jaar afscheid als di-

is dit een mooi moment om een nieuwe

recteur RPAnhn. Zij heeft onder meer de samen-

uitdaging aan te gaan.“

werking tussen publieke en private partijen in de regio versterkt en concrete afspraken met 34 partners vastgelegd in een convenant voor 7 jaar. Volgens Sharon Smit is het na 16 jaar met goede re-

Voorzitter RPAnhn Elly Konijn-Vermaas respecteert het besluit. “Sharon heeft veel bereikt in de jaren dat zij voor RPAnhn heeft gewerkt. RPAnhn gaat

sultaten nu tijd om zich te oriënteren op een nieuwe uitdaging.

haar expertise en betrokkenheid zeker

Voor haar opvolging is een vacature uitgezet.

missen. Ik begrijp haar keuze om na 16 jaar een nieuwe uitdaging te zoeken. Want ook dat is namelijk precies waar

30

RPAnhn heeft als doel partijen op de ar-

de afgelopen jaren. Smit: “Er staat een

RPAnhn voor staat: beweging op de ar-

beidsmarkt te verbinden om zoveel mo-

stevige netwerkorganisatie met part-

beidsmarkt en een leven lang ontwik-

gelijk mensen in de regio aan het werk

ners die zich actief inzetten voor een

kelen.”

te helpen en te houden ten behoeve

werkende arbeidsmarkt. Steeds meer

van een sterke, regionale economie. De

partijen ervaren dat en willen daarbij

Sharon Smit is sinds december 2015

financiering van de organisatie door 18

betrokken zijn. RPAnhn wordt erkend als

directeur van RPAnhn. Voor die tijd ver-

gemeenten, het betrekken van private

netwerkregisseur en als motor om werk-

vulde zij onder andere de functie van ma-

partners, gerealiseerde subsidies voor

gevers, werknemers, onderwijs en over-

nager. Naast de dagelijkse leiding was zij

de regio en de uitwerking van de conve-

heid met elkaar te laten samenwerken.

verantwoordelijk voor het verder uitbou-

nantafspraken in een regionale arbeids-

Ik vind het fantastisch dat ik daaraan een

wen van de organisatie en het verster-

marktagenda zijn enkele resultaten van

bijdrage heb kunnen leveren. Voor mij

ken van de regionale samenwerking.

zaken | Magazine


H ĂŠ t p os t be d r i j f

voor de zakelijke markt

Post | Pakket | koerier 0223 61 91 36 | info@nhpost.nl

www.nhpost.nl


NS NODIG O EEN R UIT VOO

S I T A R G LING: A P E B E D WAAR 61 70 44 T 0223

VERKOOPPLANNEN?

15:56

CONTACT

Als u zich wilt oriënteren op de verkoop van uw woning

Naam

dan is onze GRATIS WAARDEBEPALING de eerste

Adres

stap in de juiste richting. Wij komen bij u langs om de

Telefoonnummer

waarde van de woning inzichtelijk te maken en bespreken

E-mailadres

Ja, ik wil een GRATIS waardebepaling van mijn woning!

met u ons plan van aanpak om uw woning tegen de beste condities te verkopen.

Verstuur

VERKOOP

|

AANKOOP

|

VERHUUR

|

TAXATIES

0223 61 70 44 | info@warnarsmakelaardij.nl | www.warnarsmakelaardij.nl

|

WAARDEBEPALING