Zaken editie 11

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 11 - 2019

Onstream zet in op algemene industriĂŤle markt

Lutterman ademt tegels

Pagina 4

Pagina 14

Verheul en Van Der Voort samen sterk Pagina 16

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


BEDRIJFSRUIMTE VANAF 280M2 • 6,5M VRIJE HOOGTE VEEL KEUZEVRIJHEID • OPTIONELE VERDIEPING/KANTOOR VANAF € 209.500 V.O.N. EXCL. BTW

D E E R E G W BOU CHIKBAAR S NOG 3 BE

Bedrijventerrein Het Arsenaal in Den Helder

TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

ARCHITECT:

PROJECTONTWIKKELING:

Tel. (0223) 61 64 70

Tel. (0223) 66 86 85

www.kjk.nl

VERKOOP: TUIN PROJECTONTWIKKELING B.V.

www.tuin-denhelder.nl

Tel. (0223) 61 64 00

www.vankeulenmakelaars.nl

TUIN HOLDING B.V.


voorwoord / colofon

Life is what happens to you, while you’re busy making other plans

Dynamisch ondernemen Ondernemen is een dynamisch spel. Ik ben ervan overtuigd dat als een onderneming zich niet flexibel opstelt, de omgeving het inhaalt. Uiteraard dien je de langetermijnstrategie wel te behouden, maar tussentijds moet je inspelen op de veranderende

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex.

markt. Zo heb je enerzijds een strategisch anker en anderzijds

Uitgever:

ben je wendbaar genoeg om mee te varen op de golven.

Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder

B

Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving: ij Zeeman Reclamegroep

je te laten vieren en vertrouwen te

Zeeman Reclamegroep BV,

hebben wij het dyna-

hebben in hun kennis en kunde, zet het

www.zrgbv.nl

misch ondernemen al

bedrijf enorme stappen voorwaarts!

lange tijd geïmplemen-

Teksten:

teerd. We houden de

Ik zie dat dynamisch ondernemen in-

markt continu in de ga-

middels bij vele bedrijven om ons heen

ten en spelen daarop in als dat nodig is.

ook werkt. De beroemde quote van

Advertentie acquisitie:

Zo hebben we begin dit jaar een sign-

John Lennon: ‘Life is what happens to

Mocht u in het volgende nummer willen

bedrijf in Amsterdam overgenomen,

you, while you’re busy making other

adverteren, nieuws willen plaatsen of

omdat we een groei zagen in de be-

plans’ is ook in de professionele wereld

belangrijke data door willen geven dan kunt

hoefte van de klant op dit gebied. Daar-

geen fabel. Zolang je met die verande-

u dat doen via menno@zrgbv.nl

naast hebben wij niet echt een hiërar-

ringen flexibel omgaat, kan het je al-

chie in onze bedrijfsvoering. Dat wil

leen maar iets moois opleveren. Wil je

zeggen dat de medewerkers hun ‘eigen

bewijs? De bedrijven die dit keer in ons

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

toko’ runnen. Uiteraard blijven mijn

magazine staan gaan ook zo te werk.

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

broer en ik verantwoordelijk, dus houden we het allemaal goed in de gaten. Maar juist door het personeel een beet-

Zeeman Reclamegroep BV,

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen

Veel leesplezier!

Menno Zeeman

aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


artikel the onstream group

Onstream

R

obert Koendering is sinds 1,5 jaar verantwoordelijk voor de business development van The Onstream Group in Nederland, een toeleverancier van personeel en materieel voor de olie- en gasmaatschappijen. Na een carrière van zo’n 19 jaar in de offshore

ger in Den Helder, waarbij hij er in principe voor zorgt dat het bedrijf blijft draaien. “Ik houd mij bezig met de dagelijkse gang van zaken, zoals het inhuren en regelen van goed technisch personeel op de juiste plek, het zorgen voor goede

op voornamelijk operations, sales en technisch vlak,

werkomstandigheden voor de werknemers, het

kwam hij met Onstream in aanraking. “Ik startte op het hoofd-

waarborgen van de kwaliteit die wij willen leve-

kantoor in Leidschendam, maar Den Helder had meer aandacht nodig en ik zag daar wel een uitdaging in.”

4

Sinds januari 2017 is Robert Operations Mana-

zaken | Magazine

ren aan onze klanten, het klantcontact en het in goede banen leiden van diverse projecten.


artikel the onstream group

Elke dag is anders en daardoor steeds

ondersteuning en mechanisch onder-

alle tijd voor vrienden, familie en gezin

weer een uitdaging. Gelukkig heb ik een

houd in de olie- en gas- en mijnindu-

of hobby.” Het bedrijf heeft een groot

hecht en vakkundig team om mij heen,

strie. Dit speelt zich allemaal af in de

contract lopen met de productieplat-

die mij hierin ondersteunt.”

jungle, dus dat is echt een specialistisch

formen van de Noordzee. “We leveren

gedeelte van ons werk. In Den Helder

al zo’n 30 jaar ongeveer 120 man aan

houden wij ons voornamelijk bezig met

meer dan 30 permanente platformen in

Onderhoud, personeel en logistieke ondersteuning

het leveren van gekwalificeerd perso-

de Noordzee. Vanuit drie hoofdplatfor-

The Onstream Group is van oudsher

neel en het plegen van onderhoud aan

men bemannen we ook de satellieten

een familiebedrijf, dat in 1978 is opge-

de platforms in de Noordzee.”

(kleinere platformen) daaromheen. Via CHC Helicopters wordt de bemanning

richt. In Leidschendam bevindt zich het hoofdkantoor, maar de werkzaamhe-

Onstream zet voornamelijk mensen in

vanaf Den Helder Airport afgezet op de

den zijn verspreid over de hele wereld.

voor blue-collar rollen. “Van dekcrew

platforms en ook weer opgehaald. Dit

Asset Integrity (onderhoud plegen),

tot schilders en van kraandrivers tot

gaat dag en nacht door!”

Manpower & Recruitment (personeel

operators. We kunnen elk platform

leveren) en Logistics (logistieke onder-

voorzien van personeel met de juiste

Levering van equipment

steuning) zijn de drie pijlers waar het

technische achtergrond, maar ook van

Onstream levert niet alleen mensen,

bedrijf sinds jaar en dag op draait. “De

het juiste materieel. Onze mensen

ook hun equipment wordt veelvuldig

logistieke ondersteuning wordt voor-

werken vaak twee weken op en twee

ingezet. “Onze machines worden jaar-

namelijk in West-Afrika gedaan onder

weken af, waarbij de vrije tijd veelal de

rond gebruikt op de platforms, behalve

de naam Petrogas Worldwide. Daar le-

drijfveer is om dit werk te doen. Lekker

in de maanden november tot en met

veren we materiaalverhuur, logistieke

even twee weken knallen en daarna

februari. Dan is het tijd voor de jaar-

zaken | Magazine

5


ADvertenties

DĂŠ specialist in het maken van houten naamborden!

0227 51 19 09

www.webonaamborden.nl

Een uniek en traditioneel houten naambord voor op uw schip, jacht of woning

Waar moet je als werkgever rekening mee houden in 2019? Download de advieswijzer op Vestiging Kooypunt Verkeerstorenweg 1, Den Helder 0223 - 688600

Floor van Dipten

Vestiging Schagen Piet Ottstraat 1, Schagen 0224 - 762886

voor alle belangrijke wijzigingen en tips Tom Geestman

Vestiging Drs. F. Bijlweg Drs. F. Bijlweg 7, Den Helder 0223 - 628284

omnyacc.nl/lonenspecial


artikel the onstream group

bijvoorbeeld de pijpleidingen stralen en schilderen, kunnen ook prima worden ingezet in andere industrieën. Ik voorzie daarom geen directe problemen voor ons bedrijf en medewerkers.” Daarnaast bekijkt Onstream ook zijn kansen in andere markten, zoals in de steigerbouw. “Sinds kort hebben we een contract met de marine gesloten en mogen we voor vier jaar de steigerbouw verzorgen. Door breder te lijkse onderhoudsbeurt.” Vanuit de

oriënteren in de algemene industriële

werkplaats van Onstream in Den Helder

Afname gasproductie

wordt de complete onderhoud van alle

Naast dat Onstream het jaarrond veel

Onstream tegemoet. Maar voorlopig

machines gedaan. “De monteurs zijn

werk heeft in de olie- en gasindustrie,

blijft onze core-business het leveren

verantwoordelijk voor het certificeren

ziet Robert dat de gasproductie lang-

van mensen en materiaal aan de olie-

van de apparatuur tot en met het com-

zamerhand afneemt. “De platformen

en gasindustrie. Dat gaan we overigens

pleet overhalen van de motoren van de

zullen decommissioned worden. Dat wil

wel vanuit een ander bedrijfsgebouw

compressoren. Off-season (november -

zeggen dat ze stukje bij beetje worden

doen op een nog betere locatie in Den

februari) is het extra hard werken voor

afgebroken en tenslotte geheel verwij-

Helder. Daar zijn we op dit moment over

het team, want dan komt al het equip-

derd worden uit de Noordzee. We kijken

aan het onderhandelen”, aldus de Ope-

ment tegelijkertijd weer terug naar de

niet passief toe, maar zijn ons aan het

rations Manager.

werkplaats. In februari moeten de ma-

diversifiëren. Renewable energy, geo-

chines gebruiksklaar en gecertificeerd

thermie en windenergie hebben onze

klaar staan om weer uitgeleverd te kun-

aandacht. Het personeel dat we nu in-

nen worden.”

zetten voor de olie- en gasindustrie, die

markt zie ik een mooie toekomst voor

Meer informatie: www.onstreamgroup.com.

zaken | Magazine

7


interview bloembinderij lief by bram

Diepgewortelde

n e m e o l b r o o v Passie De passie voor bloemen begon al vroeg bij Bram Kruk. “Ik wilde

zaak in de Noordkop, deed natuurlijk in

de wereld zien, maar het geld ontbrak. Om een centje te verdie-

het begin wel een beetje zeer. Maar het

nen, startte ik in een bloemenwinkel in Duitsland. Een jaar later kreeg ik de kans om deze over te nemen.” Die kans greep de

gepakt.”

ondernemer direct met beide handen aan. Zo’n dertien jaar later

Weer terug op de werkvloer

ontmoette hij zijn vrouw en samen runden zij uiteindelijk maar

Het echtpaar Kruk stapte van 27 winkels

liefst 27 bloemenwinkels. In 2011 besloot het echtpaar terug naar

naar één bedrijf en Bram hing zijn ma-

Nederland te gaan. Ook daar bleef het bloemen-DNA in stand

nagersfunctie aan de wilgen. In plaats

door de overname van LIEF Bloemen & Planten in Julianadorp.

daarvan is hij nu fulltime in de bloemen-

A 8

heeft uiteindelijk ontzettend goed uit-

winkel te vinden als eigenaar, bloemen-

cht jaar lang heeft Bram gepen-

tijd was de lol er wel vanaf, dus we kozen

bezorger, bloemschikker en alles wat

deld tussen Duitsland en Ne-

ervoor om de bloemenwinkels in Duits-

verder nodig is om zijn shop te laten

derland om zijn geliefde shops

land af te stoten.” Al twee jaar eerder

draaien. “Eigenlijk is het nu veel harder

in ons buurland te kunnen

hadden ze de bloemenshop in Juliana-

werken dan in mijn tijd in Duitsland. Toen

managen. “Ik had een soort

dorp overgenomen, dus Bram kon zijn

kon ik nog delegeren, maar dat is nu wel

weekendrelatie met mijn

passie ook goed kwijt in Nederland. “De

even anders. Gelukkig heb ik een goed

vrouw en twee kinderen. Na zo’n lange

stap om ons alleen te focussen op de

team om me heen verzameld, die dezelf-

zaken | Magazine


interview bloembinderij lief by bram

de passie deelt voor bloemen als ik. We

Bovendien doe ik zelf de inkoop, dus ik

rijke pijler van de bloemenzaak. “Ik heb

doen het met z’n allen!”

weet precies wat er in de winkel eindigt.”

natuurlijk al jarenlange ervaring in de

Daarnaast biedt LIEF Bloemen & Plan-

bloemen en die kennis geef ik graag door

Waar Bram eerst vooral van bovenaf

ten een enorm uitgebreid assortiment

aan het team. We hebben ook altijd en-

naar zijn bloemen keek, doet hij dat nu

aan, waardoor er voor ieder wat wils is.

kele stagiaires rondlopen, die we graag

vanaf de werkvloer. “Ik sta elke dag weer

“Ik koop niet alleen grote hoeveelheden

wegwijs maken in de bijzondere wereld

lekker tussen de bloemen en planten.

voor weinig in, maar probeer ook juist de

van bloemen en planten. Uiteraard moet

Daar ligt mijn hart! Ook het dagelijks con-

iets duurdere pareltjes van de veiling te

er wel passie voor het vak in het DNA zit-

tact met de klanten en de retourtjes vei-

scoren. Op die manier is ons aanbod altijd

ten. Als dat ontbreekt, zie je dat terug in

ling vind ik heerlijk.” Door de focus op één

uniek.”

de boeketten en bloemstukken.” Luiste-

bedrijf te leggen, kan de ondernemer meer dan ooit de goede kwaliteit waar-

Vakmanschap en passie

borgen. “Ik zit er bijna letterlijk bovenop.

Vakmanschap is daarnaast een belang-

ren naar de wensen van de klant en dat vertalen met bloemen is een vak apart, volgens Bram. “Aandacht, betrokkenheid

zaken | Magazine

9


ADvertenties

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl

SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


ontzorgen in bloemen en planten.” Zo’n abonnement houdt bijvoorbeeld in dat elke week of om de twee weken de bloemen en vazen op locatie wor-

interview bloembinderij lief by bram

tot en met Anna Paulowna compleet

den vervest. Het bedrijf heeft er geen omkijken naar. Ook als er bijvoorbeeld belangrijke data zijn waarop een bloemetje welkom is, zoals verjaardagen of jubilea, kan dat meegenomen worden in het abonnement. “Zo heb je nooit meer een teleurgestelde secretaresse op secretaressedag, bijvoorbeeld! Mooie winwinsituatie.” Bram heeft al enige tijd een goede samenwerking op dit gebied met Noorderhaven in Julianadorp. “We verversen daar bijna dagelijks de bloemen. Hartstikke leuk!”

Offline versus online bloemen shoppen De offline winkel loopt ontzettend goed, maar Bram moet wel beamen dat online ook steeds belangrijker wordt. “De grote speler hierin is Topbloemen, daar zijn wij dan ook bij aangesloten. Als men bij wijze van spreken nu een bloemetje online koopt, wordt het dezelfde dag nog bezorgd. Onze bezorgbus is continu on route.” De ondernemer merkt overigens niet dat

en een luisterend oor zorgen voor de

Altijd verse bloemen op de balie

mooiste creaties. Dit is vooral bij rouw-

Inmiddels zijn de werkzaamheden bij

loopt. “Aangezien we op een mooie loca-

stukken van belang. Hier kan ik echt mijn

LIEF Bloemen & Planten uitgebreid met

tie in het centrum zitten, komen veel in-

vakmanschap in kwijt.” De bloemenshop

abonnementen. “Veel bedrijven zien

woners en toeristen even binnen lopen.

heeft een fijne koffiehoek waar ze de

de meerwaarde van een vers boeket

De geur, de kleur en de sfeer spreekt hun

tijd kunnen nemen voor de klant. Indien

bloemen op de ontvangstbalie of van

aan. De beleving van een winkel zal altijd

gewenst komen ze bij de mensen thuis.

bloemstukken op kantoor. Bloemen zor-

blijven, dat heb je online gewoonweg

“Het is onze missie om een rouwstuk zo

gen voor vrolijkheid, dat staat buiten kijf.

niet”, aldus de fleurige ondernemer.

goed mogelijk bij de overledene en de

Door middel van een abonnement kun-

uitvaart te laten passen. Het is een mooi

nen wij de ondernemers van Den Helder

Meer informatie:

en dankbaar segment van ons werk.”

tot en met Den Oever en van Callantsoog

www.bloemenjulianadorp.nl.

de klandizie in de winkel daardoor terug-

zaken | Magazine

11


interview Fa. Sneekes

ADvertenties

wit wit

&

wit wit

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Verstand lekkereten! eten! Verstand van van lekker

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars Aangesloten bij:

Aangesloten bij: Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22

0223 - 62 22 22 www.hilverinktaxi.nl 0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl www.hilverinktaxi.nl

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

kwaliteit en service

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

12

zaken | Magazine


Bescherm

je gehoor!

column niels buijtendijk

- column -

Niels Buijtendijk Buijtendijk B.V.

“Gehoorbeschadiging is helaas nog een veel ‘gehoord’ probleem. Vooral in de bouwnijverheid is dit een bekende beroepsziekte. Toch zijn gehooraandoeningen door werkzaamheden gemakkelijk te voorkomen! Oordoppen zijn hierbij de oplossing. Wij leveren Noizezz otoplastieken op maat met een zeer goed filter en toch een hoge spraakverstaanbaarheid.

M

et deze otoplastieken worden de

vaak van onze klanten dat ze prettig dragen, gemakke-

schadelijke geluiden keurig bij je

lijk in- en uitgedaan kunnen worden en een optimale

oren vandaan gehouden, maar kun

demping geven.

je je collega nog wel goed verstaan. Super praktisch, dus. Daarnaast

Dus: als je regelmatig of langdurig aan harde geluiden

kan het ook bijdragen aan de vei-

wordt blootgesteld en je gehoorbeschadiging wilt tegen-

ligheid. Mocht er een incident zijn,

gaan, dan kun je gewoon niet zonder goede oordoppen.

dan kun je namelijk een eventuele waarschuwing goed

Al bij een geluid van 80 decibel (wordt gecreëerd bij het

horen. En niet geheel onbelangrijk: de Noizezz worden

doorspoelen van een toilet) kan het gehoor verslechte-

binnen twee weken geleverd (andere merken hebben

ren. Soms ontstaat er een piep of ruis in je gehoor, dat

vaak een twee keer zo lange levertijd) en ze dragen zeer

niet meer weggaat. De trilharen in het binnenoor zijn

comfortabel, doordat ze helemaal op maat voor jou zijn

dan beschadigd. Als je af en toe een piep hoort, bijvoor-

gemaakt.

beeld na een bezoek aan een concert, dan is dit al een flinke waarschuwing, want dit is een eerste teken van

Onze otoplastieken worden op basis van een lange oor-

blijvende gehoorbeschadiging. Zorg dus dat het niet

afdruk (tot voorbij de tweede knik) van jouw oor gemaakt.

overgaat naar een blijvende gehooraandoening en kies

Zo’n afdruk is net zo specifiek en persoonlijk als een

voor otoplastieken.”

vingerafdruk. De Noizzez zijn gemaakt van een midden viscositeit materiaal voor een goede afsluiting. We horen

We horen je graag in onze winkel!

zaken | Magazine

13


overhiereennaam

Lutterman Mark Lutterman is inmiddels de derde generatie die de scepter zwaait bij Lutterman Tegels in Den Helder. In 1947 startte zijn opa dit van oudsher tegelzetbedrijf, waarna zijn vader het stokje

de V.O.F. gestart. Later is dit overgegaan in een B.V.

overnam. En zoals dat vaak gaat in een familiefirma, stond de jon-

Een gouden team

ge Mark hem al vanaf jonge leeftijd bij met hand- en spandien-

Mark was op weg naar een volledige

D

sten. In 1995 is hij officieel in het bedrijf getreden.

14

meer managementtaken. In 2005 werd

overname van Lutterman Tegels, toen zijn vader in 2016 plotseling kwam te

“Eigenlijk wilde ik journa-

bedrijf. Het werk heb ik altijd leuk ge-

overlijden. “Hij had mij voor die tijd goed

list worden”, blikt Mark met

vonden en het is natuurlijk een hele

voorbereid en ik ben nu nog meer ge-

een glimlach terug. “Na mijn

eer om het familiebedrijf voort te kun-

motiveerd om mijn vaders nalatenschap

HEAO stage in Kamchatka

nen zetten. Na 1,5 jaar eerst geproefd

zo goed mogelijk te runnen! Dit doe ik

(Rusland) had ik het wel

te hebben bij een andere tegelhandel

overigens niet alleen. Lutterman Tegels

gezien op school. Ik wilde

in Haarlem, was ik klaar om officieel in

bestaat uit een vaste groep van zo’n 8

gaan werken. Mijn vader heeft mij toen

het bedrijf te treden.” Mark startte in de

vakkundige tegelzetters met daarom-

gevraagd of ik een toekomst zag in zijn

showroom en kreeg gaandeweg steeds

heen een flexibele schil. Daarnaast is

zaken | Magazine


interview Lutterman Tegels

Katja Kuyper al tien jaar het gezicht van

vlekken op natuursteen door verkeerd

vonden, gaat Mark persoonlijk langs om

de showroom en fungeert Ingeborg

gebruik van schoonmaakmiddelen tot

in te meten en maakt vervolgens een

Verhoeven sinds een jaar als mijn rech-

tegels die loskomen van de muur door

offerte op maat. Ingeborg zorgt dat al

terhand, waarbij ze o.a. de projectadmi-

werk van een doe-het-zelver. Maar ik

het financiële werk daaromheen is ge-

nistratie en inkoop regelt en zorg draagt

ben ook getuige geweest van fantas-

regeld. “Daarna zijn de tegelzetters aan

voor het klantcontact als Katja afwezig

tische projecten die we hebben afge-

de beurt om de ambacht te laten spre-

is. Samen vormen we een gouden team,

leverd, zoals ons tegelzetwerk op de

ken. Echt teamwork, dus!”

dat tegels ademt.”

gevel van de Bibliotheek van Den Helder en de renovatie van de hal van de

Vakwerk om trots op te zijn

Hoewel Ingeborg nog niet erg lang lid

Oude Zeevaartschool.” Daarnaast ziet

In de toekomst hoopt Mark nog jaren

is van de Lutterman-familie, voelt ze

ze een verandering in de tegelwereld

met ditzelfde team te mogen werken.

zich wel al helemaal thuis: “Het is ont-

ontstaan. “Waar zo’n tien jaar geleden

“Ze zijn stuk voor stuk ontzettend be-

zettend afwisselend werk en er komt

de tegel veelal een bijproduct was, is

trokken, enthousiast en vakkundig. Als

meer kijken bij een tegel, dan je in eer-

deze tegenwoordig leidend. Een goede

ik een rondje door de stad rijd, kijk ik vol

ste instantie zou verwachten. Ik moest

vooruitgang als je het mij vraagt, want

trots naar het vakwerk dat we steeds

echt kennis opdoen op dit gebied, maar

een tegel kan een ruimte maken of bre-

weer met z’n allen leveren.” Om te voor-

gelukkig delen Katja en mijn andere col-

ken. Het is de basis!”

komen dat deze prachtige ambacht ver-

lega’s altijd graag hun kennis en erva-

loren zou gaan is Lutterman Tegels al

ring met mij.” Ingeborg komt zelf uit de

Van advies tot oplevering

mode business, waar zo’n 80% op de

De zoektocht naar de perfecte tegel

mensen door het ervaren team worden

werkvloer werd verdiend en 20% admi-

begint in de showroom bij Katja. “Parti-

opgeleid. “De aankomende jaren wil ik

nistratief werk betrof. In deze functie is

culieren, huiseigenaren binnen nieuw-

hier nog meer de focus op leggen.” Of

het precies andersom. “Zowel het klant-

bouwprojecten, bedrijven en zelfs aan-

daar ook zijn zoon of dochter bij beho-

contact als de administratie vind ik ont-

nemers zie ik dagelijks in de zaak. Ik help

ren... “Ze zijn nog te jong om daar seri-

zettend leuk om te doen. Bij Lutterman

de klant niet alleen bij de keuze, ik geef

eus over na te denken, maar wie weet

krijg ik de kans om dit te combineren en

ze ook advies, denk mee over praktische

wat de toekomst brengt. De liefde voor

daar word ik gewoon heel blij van!”

oplossingen en geef tips over onder-

tegels zit nu eenmaal in ons DNA!”, be-

houd en schoonmaken. Op die manier

sluit Mark.

jaren een leer-werkbedrijf, waar jonge

Katja is ten opzichte van Ingeborg een

weet ik zeker dat de klant jarenlang ple-

‘oude rot in het vak’, want in de afgelo-

zier heeft van de uitgekozen tegels. Dat

pen tien jaar heeft ze al van alles voor-

vind ik erg belangrijk.” Nadat de klanten

Meer informatie:

bij zien komen in de tegelzaak: “Van

bij Katja hun droomtegels hebben ge-

www.lutterman.nl

zaken | Magazine

15


16

zaken | Magazine

artikel verheul en van der voort


artikel verheul en van der voort

Verheul en Van Der Voort samen sterk

D

e toonaangevende financiële dienstverleners

De Finance Academy

Verheul Groep en Van der Voort Groep werken

De beide dienstverleners zijn hun sa-

al langere tijd collegiaal samen. Deze samenwer-

menwerking zo’n acht jaar geleden

king wordt vanaf januari 2019 verder geïntensi-

begonnen op het gebied van kennis-

veerd door een fusie op het gebied van verze-

overdracht door middel van de Finance

keringen, hypotheken en pensioenen. Eigenaren André Vendrig en Willem van der Voort leggen uit wat dit betekent voor de beide bedrijven en hun klanten.

Academy. “Dit is een unieke bedrijfsschool, waarbij een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en het beroepsonderwijs het uitgangspunt is”, vertelt André. Meer dan 25 vooraan-

“Het is onze ambitie om de klant door

delen van de fusie voor de klant zijn

staande en professionele partijen uit

deze samenwerking nog beter van

bijvoorbeeld: extra verzekeringsmoge-

de accountancy, het bank- en verzeke-

dienst te kunnen zijn”, legt Willem uit.

lijkheden en tariefvoordeel voor ver-

ringswezen en de juridische dienstver-

“Zowel Verheul als Van der Voort heeft

zekeringen, hypotheken, pensioenen,

lening in Noord-Holland-Noord leiden

specialisten in huis op alle vakgebieden.

financiële diensten en inkomensadvies,

samen met ROC Kop van Noord-Holland

Nu kunnen we deze kennis delen en te-

24/7 telefonische bereikbaarheid, ge-

jongeren op voor de financiële sector.

gelijkertijd de door de klant gewenste

specialiseerd echtscheidingsadvies via

persoonlijke

gecertificeerde

echtscheidingsplan-

Willem vult aan: “We zagen enkele jaren

borgen. Ook kunnen we hierdoor blijven

ners, makelaardijdiensten, zoals taxa-

geleden een terugloop ontstaan in de

investeren in kennisontwikkeling bij de

ties en aan- of verkopen via de NVM

aanmeldingen voor studierichtingen in

medewerkers en in de toekomst.” Voor-

makelaars.

de financiële branche. Het bleek niet

dienstverlening

blijven

meer aantrekkelijk om deze richting te kiezen, omdat het in het verleden een flinke imagodeuk had opgelopen. Kennis zou samen met de pensionering van de vakmensen verloren gaan.” Daar staken Verheul en Van der Voort samen een stokje voor door middel van de Finance Academy. André: “Ons werk is ontzettend veelzijdig en uitdagend. Iedere dag is anders. Via de bedrijfsschool ervaren de leerlingen dat ook. Bovendien hebben we een adoptiemodel ontwikkeld. Dat houdt in dat als het

zaken | Magazine

17


ADvertenties Uw winkel ook open als die dicht is was nog nooit zo voordelig!

Website met WebShop al voor

€195,-

per jaar

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl

Meer info? Uwilthosting.nl/zaken INTERNETDIENSTEN E-mail info@uwilthosting | Telefoon: 0223-645410


artikel verheul en van der voort

- column -

klikt tussen de twee participanten, het

alleen op collegiaal gebied en dat beviel

Onder eigen naam verder

bedrijf de leerling adopteert voor de

ontzettend goed.

Hoewel er officieel sprake is van een

duur van de opleiding (drie jaar). Vaak

fusie, blijven beide bedrijven hun eigen

wordt de student na deze periode ook

“We zagen de pluspunten van elkaar

merknaam voeren. “Onze dienstver-

daadwerkelijk een werknemer van het

en wisten dat een samenwerking veel

lening wordt door de samenwerking

bedrijf. Een mooie win-winsituatie!”

voordeel zou bieden voor onze klanten.

breder en steviger, maar een naamswij-

Aangezien we nagenoeg hetzelfde

ziging zou alleen maar verwarring cre-

Hetzelfde DNA

DNA hebben, kan deze samenwerking

ëren bij onze klanten”, legt Willem uit.

Door de Finance Academy hebben Ver-

alleen maar voordelen geven.” Op 2 ja-

“Naast dat de namen blijven bestaan,

heul en Van der Voort elkaar gevonden,

nuari 2019 tekenden André en Willem

behouden onze klanten hun eigen vas-

legt Willem uit. “Regeren is vooruitzien!

de officiële papieren. “Hoewel we door

te aanspreekpunten en adviseurs.” Het

Als goed ondernemer is dat belangrijk.

de samenwerking in volume groeien,

is de missie van de heren om de klan-

We zagen allebei dat de terugloop van

blijft de persoonlijke aandacht ontzet-

ten te blijven verzekeren van de beste

studenten in onze vakgebieden ne-

tend belangrijk. Op deze manier zijn

financiële dienstverlening op elk vak-

gatieve gevolgen zou hebben voor de

we groot genoeg om onafhankelijk te

gebied met de vertrouwde aanspreek-

toekomst in de financiële branche. Col-

zijn en voldoende stem te krijgen bij de

punten.

lega’s zagen deze bedreiging en kans

verzekeringsmaatschappijen.

niet. We hebben samen het gat dat zou

kertijd zijn de organisaties zo ingericht

ontstaan tijdig opgevangen.” Op deze

om persoonlijk met onze relaties om te

manier hebben de twee bedrijven el-

blijven gaan en de lokale activiteit in

kaar ook intensiever leren kennen dan

stand te houden.”

Tegelij-

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Verheul (www.phverheul.nl) of Van der Voort (www.vandervoortgroep.nl).

zaken | Magazine

19


Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de NG Leeuwweg 26 1764 Breezand 0223-523590 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen * Verkoop Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

De aandacht van een klein kantoor...

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.

Welke indruk maak je met je website?

lees meer op www.smeders.nl


column frank buschman

Van website

Frank Buschman Smeders Internet

revolutie naar evolutie

“Vroeger kwam je als websitebouwer eens in de vier jaar bij de klant over de vloer voor een nieuwe website. De oude ging de prullenbak in en we begonnen weer ‘from scratch’ met een compleet vernieuwde website. Dat was op dat moment een hoop werk, maar stond het eenmaal live, dan kon men er weer jaren tegenaan. De klant ging aan de gang met zijn CMS en we hoorden ze pas weer als er na een paar jaar dingetjes gingen haperen of mooier konden. Dan begonnen we het proces opnieuw.

T

egenwoordig is online aanwezig-

meer eens in de zoveel jaar vernieuwd, maar conti-

heid onderdeel van de communi-

nu doorontwikkeld en daardoor altijd up-to-date. Ook

catiestrategie. Organisaties stellen

technisch is dit eenvoudiger geworden. Door gebruik

doelen, kiezen daar – online – mid-

te maken van een open-source CMS en deze goed te

delen bij, voeren uit en evalueren.

onderhouden blijf je als website-eigenaar profiteren

Het valt daarbij ook op dat steeds

van nieuwe technieken en features, zodra ze be-

meer opdrachtgevers goede ken-

schikbaar zijn.

nis hebben van bezoekersaantallen en veelbezochte pagina’s. Het kopje koffie bij de klant wordt steeds in-

Onderhoud en doorontwikkeling is de standaard ge-

houdelijker: nieuwe eisen en wensen krijgen on-the-

worden. De website móet fit blijven. Een fijne ontwik-

fly vorm.

keling voor website eigenaren. En we komen nog eens wat vaker langs op de koffie. Dat vinden we

Het gevolg is een verschuiving van revolutie naar

natuurlijk ook leuk! Benieuwd of uw website ook ge-

evolutie. Kleine verbeteringen en verfraaiingen op

schikt is voor doorontwikkeling? Neem gerust eens

basis van meten en ervaring. De website wordt niet

contact op.”

zaken | Magazine

21


artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

Regio wil meer tulpenkken toeristen aantrebove n Amsterdam’ Met de lancering van de campagne ’Tulpen

M

olens, kaas en vooral ook tulpen staan syno-

de helft in de Kop van Noord-Holland.

niem voor Nederland. Binnen Holland boven

Met een totale oppervlakte van 12.000

Amsterdam de tulpenkwekers samen goed zijn voor de jaarlijkse productie van 2 miljard tulpen. De uitgestrekte tulpenvelden trekken grote aantallen toeristen per jaar uit de hele

wereld en er is ruimte voor meer bezoekers. Door een nieuw samenwerkings-verband is de campagne ‘Tulpen boven Amsterdam’ tot stand gekomen, met als doel vrijwel iedere toerist naar de kop van Noord-Holland te lokken.

22

hectare tulpenvelden is de regio Holland boven Amsterdam leading op het gebied van de tulpenteelt. Toeristen uit binnen -en buitenland komen naar de regio om de uitgestrekte tulpenvelden te bewonderen.

Campagne ’Tulpen boven Amsterdam’ De campagne is een initiatief van 9 toonaangevende locaties en evene-

De echte tulpenbeleving

de regio een voorname positie in de

menten, die de krachten gebundeld

In de kop van Noord-Holland bevindt

internationale handel in bloembollen.

hebben om bezoekers in het voorjaar

zich

aaneengesloten

Zo’n 65 procent van de productie vindt

(maart/april t/m mei) een bloem- en

bollengebied wereldwijd. Daarmee heeft

plaats in Nederland, waarvan ongeveer

kleurrijk en vooral zeer gevarieerd voor-

het

zaken | Magazine

grootste


Holland boven Amsterdam is verant-

regionale, nationale en internationale

woordelijk voor de marketing- en com-

Initiatiefnemers nieuw samenwerkingsverband

toeristen. In de afgelopen jaren is er een

municatie van Tulpen boven Amterdam.

Bij de campagne ‘Tulpen boven Amster-

sterk stijgende belangstelling voor het

O.a. door inzet van:

dam’ zijn onderstaande partijen betrok-

Holland boven Amsterdam-gebied, Dag-

• regionale, nationale en internationale

ken: Bloemendagen Anna Paulowna,

je Uit naar de tulpen boven Amsterdam stond in 2018 met stip op 1 van meest bezochte webpagina’s van Holland bo-

campagnes

Hortus Bulborum Limmen, Bloeiend Zij-

• campagne in Duitsland en Belgie i.s.m. NBTC

pe Schagen, Kleurrijk Julianadorp, Land van Fluwel Sint Maartenszee, Poldertuin

ven Amsterdam. Een trend hierbij is dat

• printcampagnes

Anna Paulowna, Tulpenexcursie Sloot-

toeristen zelf een ‘TulpenTrip’ samen-

• artikelen in tijdschriften

dorp, Lentetuin Breezand, Floratuin Ju-

stellen en dit sluit goed aan bij de moge-

• landelijke en huis-aan-huis versprei-

lianadorp en Holland boven Amsterdam.

lijkheden die de initiatiefnemers bieden.

ding van een speciaal samengesteld

Zo kunnen bezoekers vliegen boven de

programma-magazine

tulpenvelden of meedoen aan een tulpen 10-daagse.

• persreizen, speciale website, WIN-acties en omvangrijke online-campagne

artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

jaarsprogramma aan te bieden voor

Doel van het MOU Het MOU is het raamwerk voor nauweret en investeringen.

Kop van Noord-Holland heeft grootste aaneengesloten bollengebied van de wereld De Kop van Noord-Holland is een wereldspeler als het

Dat is overigens niet altijd zo geweest. Want als het

gaat om productie van bloembollen. Met zo’n twaalfdui-

woord ‘bollenstreek’ valt, denken de meeste mensen

zend hectare is het grootste aaneengesloten bloembol-

nog altijd aan het gebied tussen Haarlem en Leiden. Ook

lengebied op aarde. Daarmee heeft de regio een voor-

wel de Duinen Bollenstreek genoemd (of Zuidelijke Bol-

name positie in de internationale handel in bloembollen.

lenstreek). Daar begon de teelt, toen zich rond 1600 de

Zo’n 65 procent van de productie vindt plaats in Neder-

eerste kwekerijen zich in Haarlem vestigden. Rond 1830

land, waarvan ongeveer de helft in de Kop van Noord-

nam de productie van bollen in die regio een vlucht en

Holland. Waar de gemeenten Hollands Kroon, Schagen

groeide de sector enorm. Dit leidde al snel tot ruimtege-

en Den Helder de grootste rol spelen als het gaat om de

brek en aan het begin van de 20e eeuw gingen de telers

teelt van bloembollen.

op zoek naar andere gebieden om hun bollen te kweken.

zaken | Magazine

23


ADvertenties Sfeervolle muziek receptie - high tea diner - jubileum

tango wals klezmer romantisch krontjong klassiek operette jazzy

Cor en Jenny Kreuter Tel.: 0223 634 565 duogentille@gmail.com

Burg. Lovinkstraat 50 Tel. 0223 52 1296 Breezand

ONLINE HULP NODIG? VANDAAG NOG SLIMMER ONLINE? ZELF UW WEBSITE ONDERHOUDEN? CURSUSLOCATIES IN: * DEN HELDER * ALKMAAR * UITGEEST

• • • • • • • •

Volg een cursus of workshop Voor particulieren, bedrijven en zzp-ers Ook bij u op de zaak als privéles SEO voor uw website Inclusief naslagwerk en certificaat Toegang tot exclusief videoportaal Tevens workshops fotografie met smartphone Datums en informatie via...

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland met vestigingen in inschakelen voor praktische onderinschakelen voor praktische ondersteuning en adviezen op vrijwel alle Iedere MKB ondernemer kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een persoonlijk betrokken adviseur is een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer dan Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze is eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

DUIDELIJK EN BETAALBAAR

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef


artikel atlantic wall

- column -

Van ruïne naar hét Atlantikwall Centrum Wist u dat het ‘oude Casino’ in Huisduinen voorheen het Admi-

en van Den Helder. Het Administratiege-

nistratiegebouw van de Duitse marine was? Het is een indruk-

bouw is tijdens de oorlog gebouwd voor

wekkend overblijfsel van de Atlantikwall en dat mag natuurlijk niet verloren gaan! Daarom heeft Zeestad, in samenwerking met Stichting Stelling Den Helder, het initiatief genomen om het

de Duitse Marine. “Het maakte deel uit van een groter complex met een toegangspoort tot het terrein en een grote constructieloods. Na de oorlog is het

gebouw in te richten als hét Atlantikwall Centrum. Vanaf vrij-

gebruikt door de Nederlandse Marine,

dag 24 mei 2019 is deze aansprekende expositie te bezoeken.

maar het werd aan het einde van de 20e

M

eeuw afgestoten. Vanaf toen ging het aaike

Carlebur,

bladzijde steeds verder achter ons ligt, is

bergafwaarts met het unieke gebouw

bij

de tijd rijp om het verhaal van deze mili-

en werd een deel zelfs afgebrand door

één

taire bouwwerken en de plekken in het

jongelui. Het Rijksmonument wordt op

van de kartrekkers

landschap te vertellen en op deze ma-

dit moment grondig gerestaureerd en

van dit project. “De

nier onze geschiedenis te behouden. Dit

geconserveerd, zodat het straks voor be-

Atlantikwall is het

doen we door middel van het Atlantikwall

zoekers toegankelijk is.”

verhaal van staal,

Centrum.”

projectleider Zeestad,

is

beton, mens en landschap. Een verhaal

Het verhaal van de Atlantikwall

dat door zijn directe verbondenheid met

Een uniek gebouw

Vanaf 24 mei kunt u in het Atlantikwall

de Tweede Wereldoorlog en vele zicht-

In dit centrum kunnen bezoekers ken-

Centrum het verhaal van de Atlantikwall

bare overblijfselen bij veel mensen tot

nismaken met de Atlantikwall, de oor-

vanuit diverse perspectieven bekijken:

de verbeelding spreekt. Nu deze zwarte

logsgeschiedenis van het Waddengebied

men maakt kennis met de bezetter en

zaken | Magazine

25


Dé specialist van de Noordkop voor zittend en staand werken ADvertenties

Kijk ook eens op onze vernieuwde website! • Projectinrichting • Akoestiek • Ergonomie • Printoplossingen • Presentatie apparatuur • Kantoorartikelen • Flexwerkplekken • Pack4Send

Industrieweg 27 - 1785AG Den Helder tel. (0223) 67 33 33 - info@egner.nl - www.egner.nl


artikel atlantic wall

bewoner en hun ervaringen en verhalen. “We nemen bezoekers grotendeels virtueel mee langs de Atlantikwall. Dit is een 5000 kilometer lange betonnen verdedigingsmuur van Noorwegen tot Spanje. Den Helder heeft zwaar geleden tijdens de aanleg van de Atlantikwall in de Tweede Wereldoorlog. Grote delen van de stad zijn gesloopt voor een vrij schootsveld, andere delen zijn verwoest door de geallieerde bombardementen. Anno nu zijn er nog veel restanten van de Atlantikwall terugvinden, zoals de bunkers. Deze kun-

deze bunkers langs de waddenkust en

gebouw. Stichting Stelling Den Helder

nen vanuit het Atlantikwall Centrum wor-

in het bijzonder over de tien locaties die

draagt zorg voor de toekomstige exploi-

den bezocht.”

toegankelijk en beleefbaar zijn gemaakt

tatie van het Atlantikwall Centrum. Deze

voor u als bezoekers. “Met ‘cliffhangers’

ontwikkelingen worden mede mogelijk

De Atlantikwall is gebouwd om Duitse

worden bezoekers uitgenodigd deze lo-

gemaakt door financiering vanuit het

troepen vrij te kunnen maken voor het

caties te bezoeken om kennis te nemen

Waddenfonds, Provincie Noord-Holland,

oostfront. “Om de kust met minder troe-

van het vervolg van het verhaal. Al met

Gemeente Den Helder, BOEi en een EU-

pen te kunnen verdedigen, werd een

al belooft Het Atlantikwall Centrum een

bijdrage vanuit LEADER.

bunkerbouwprogramma

indrukwekkende beleving te worden!”,

opgezet.

Dit

heette Neue Westwall, maar werd later bekend onder de propagandische naam

aldus Maaike.

Atlantikwall. Het Atlantikwall Centrum

Betrokken partijen

geeft een overzicht van de steunpun-

Het Administratiegebouw is in eigen-

ten van de Noordkaap tot aan Biarritz.”

dom van BOEi. Zeestad is verantwoor-

Een deel van het Centrum gaat over de

delijk voor de herontwikkeling van het

Meer informatie: www.atlantikwallcentrum.nl. Alle te bezoeken plekken langs de Waddenkust vindt u op: www.atlantikwall-wadden.nl.

zaken | Magazine

27


artikel de kop werkt

oon Schagen en Hollands Kr d worden Amsterdam-Noor

28

zaken | Magazine


artikel de kop werkt

Theo Meskers

Ervaar de dynamiek van de Noordkop Het is nog maar een jaar of tien geleden dat met zorgelijke blik werd gekeken naar het toekomstperspectief van de Noordkop. Maar inmiddels waait een andere wind door onze regio. Onze economie groeit en in een hoger tempo dan menigeen kon vermoeden. Daarbij neemt onze regio snel toe aan betekenis.

Boven Amsterdam steeds meer van zich doet spreken. Met werelderfgoed Waddenzee, maar ook de kusten van de Noordzee en het IJsselmeer, die worden

Het omslagpunt van de nieuwe tijd is

Ons gebied is een hoeksteen in de we-

verbonden met een geweldige route-

bepaald door de economische trend,

reldwijde voedselvoorziening.

structuur voor fietsers, wandelaars en waterrecreanten. Het sloepennetwerk

die de regio in de kaart speelt. Agribusiness, duurzame energie, maritiem &

De Noordkop zorgt er in toenemende

verbindt onze regio met de rest van het

offshore, zorg en de vrijetijdseconomie

mate voor, dat onze economie vol-

waterrijke Noord-Holland.

zijn sectoren die het nationaal goed

doende energie ter beschikking heeft.

doen en die passen bij de nieuwe eco-

Nu gebeurt dat o.a. door de NAM en het

Na één van de diepste en langdurigste

nomie. In de Kop van Noord-Holland zijn

cluster van olie- en gasbedrijven in Den

recessies sinds tijden verkeert de Ne-

deze sectoren bovengemiddeld sterk

Helder, ECW in Agriport A7 en Vatten-

derlandse economie nu in een periode

aanwezig en daar profiteren we van.

fall met Windpark Wieringermeer. We

van hoogconjunctuur. Hert Centraal

zijn al de Northsea Energy Gate Way.

Plan Bureau verwacht voor 2019 een

Maar onze rol wordt nog dominanter als

groei van 2.7 procent. Als de prognoses

de haven van Den Helder zich ontwik-

kloppen, komt de Kop van Noord-Hol-

kelt als draaischijf voor waterstof.

land boven dit percentage uit omdat de

We zijn zelfs bezig het verschil te maken. Hoe dan? Met de Koninklijke Marine hebben we

speerpuntsectoren in onze economie

een grote werkgever binnen de regio,

bovengemiddeld goed scoren.

die verantwoordelijk is voor een be-

De snel digitaliserende samenleving

langrijk stuk van onze nationale veilig-

‘leunt’ op opslag van informatie in de

heid. Dat levert een hoogwaardig tech-

‘cloud’. Datacenters vormen het hart

Kortom: onze economie bruist. De ge-

cluster op. Bovendien hebben we met

van de digitale infrastructuur. Zonder

meente Hollands Kroon bleek recent op

het Koninklijk Instituut der Marine een

datacenters staat alles op de digitale

de negende plaats te staan in de top 10

heuse universiteit.

snelweg stil. Sterker nog, datacenters

van gemeenten waar de economie over

faciliteren het internetverkeer en daar-

de afgelopen vijf jaar het snelst is ge-

In de Noordkop wordt bepaald wat

mee de gehele moderne samenleving.

groeid. En dat is goed merkbaar, zoals

miljoenen consumenten dagelijks aan

Het datacluster rond Middenmeer ont-

-bijvoorbeeld- op de arbeidsmarkt. Er is

hoogwaardig voedsel wordt voorgezet.

wikkelt zich in een hoog tempo tot be-

werk in overvloed. En dat is uitdagend

Daar is onze groenteketen voor verant-

langrijk knooppunt.

want onze arbeidsmarkt gaat gebukt onder een krimpende beroepsbevol-

woordelijk: de Seedvalley, Agriport A7 en de Biovalley. En vlak de visserij, poot-

Tot slot is er de vrijetijdseconomie, waar

king. In de Kop van Noord-Holland wor-

aardappelsector en zuivelketen niet uit.

de Kop van Noord-Holland via Holland

den minder kinderen geboren en veel

zaken | Magazine

29


artikel de kop werkt

jongeren trekken voor studie naar an-

tropoolregio Amsterdam: de bouw van

is, maar daarna wegvalt. Een studie van

dere regio’s.

ca. 40.000 woningen om de druk in

het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Hol-

onze hoofdstad te verminderen. Dit

land-Noord geeft een ander beeld. Het

Door de gestaag groeiende werkgele-

heeft effect op de totale woningmarkt

klopt dat de bouw voor grote drukte

genheid bij afnemend lokaal potentieel,

in de provincie want er komt beweging

zorgt. Met de bouwactiviteiten die mo-

is een grote populatie arbeidsmigran-

op gang. Steeds meer woningen in

menteel gaande zijn bij Middenmeer is

ten ontstaan. Deze arbeidskrachten

Schagen, Anna Paulowna en Den Hel- er werk voor zo’n 2000 bouwvakkers. Groei Regio’s 2012-2017 der worden nu al betrokken door menRapportcijfer sen uit zuidelijker delen van de provin7,4 of meer cie. Dat aantal zal toenemen. 7,0 tot 7,4

verblijven hier over het algemeen tijdelijk en zijn dankzij hun flexibele inzetbaarheid een geweldige ondersteuning bij het opvangen van de groeistuipen in

6,7 tot 7,0 Groei Regio’s 6,5 2012-2017 tot 6,7

de economie. Maar voor de stabiele onderstroom moet er wel iets gebeuren.

Rapportcijfer 6,2 tot 6,5 7,4 of meer 5,8 tot 6,2

Daarom werken overheid en bedrijfsleven samen aan een arbeidsmarktprogramma: Match 2020. Dit moet de

7,0 tot 7,45,6 tot 5,8

balans tussen vraag en aanbod struc-

6,7 tot 7,0Tot 5,6

tureel herstellen.

6,5 tot 6,7 6,2 tot 6,5

Maar hierbij is het wel van belang, dat

5,8 tot 6,2

overheid en bedrijfsleven samenwer-

5,6 tot 5,8

ken op het terrein van arbeids- en wo-

Tot 5,6

ningmarkt plus infrastructuur. Kwaliteit moet centraal staan. Dat zal ook de troef worden om gezinnen uit de Metropoolregio Amsterdam een alternatief te bieden. In onze internationale samenleving zullen reistijden voor forenzen anders worden beleefd. Wie de plattegrond

Het eindplaatje dat gloort voor de Kop

van Londen City op die van de Zuidas bij

van Noord-Holland spreekt tot de ver-

Amsterdam legt, moet constateren dat

beelding. Een florerend gebied waarin

Londen in omvang over een groot deel

een mooie balans ontstaat tussen inte-

Maar als de nu in aanbouw zijnde lo-

van de Kop van Noord-Holland valt. Dat

ressante werkgelegenheid, een mooie

caties operationeel zijn, resteert een

gaat een factor worden. Schagen en

woonomgeving en hoogwaardige na-

stevige structurele werkgelegenheid

Hollands Kroon worden Amsterdam-

tuur.

van zo’n 800 fte. En dat is nog maar het

Noord. Reistijden van een uur of langer

30

begin. De werkgelegenheid is breed;

forens zich verzekerd weet van betaal-

Datacenters goed voor werkgelegenheid

bare woonkwaliteit.

Over de bijdrage van datacenters aan de

ICT-medewerkers nodig, zowel intern

zullen geaccepteerd worden, mits de

loodgieters, elektriciens, beveiligers en cateringmedewerkers. Maar ook zijn er

lokale economie wordt verschillend ge-

als extern, voor de klanten die in het

Daarom is het goed dat de NHN-regio

dacht. Critici stellen, dat de werkgele-

datacentrum capaciteit huren. Het rap-

een aanbod heeft gedaan aan de Me-

genheid tijdens de bouwperiode hoog

port is in te zien op nhn.nl

zaken | Magazine


H ĂŠ t p ostbedr i j f

voor de zakelijke markt

Post | Pakket | koerier 0223 61 91 36 | info@nhpost.nl

www.nhpost.nl


WAT?! Full colour spandoeken 19,- per m2

Den HelDer

Den HelDer

SCHAGen

Industrieweg 27 T. +31 (0) 223 52 30 06 denhelder@zrgbv.nl

Pastoor Koopmanweg 21 T. +31 (0) 223 66 88 38 frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212 T. +31 (0) 224 29 60 07 schagen@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.