__MAIN_TEXT__

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 06 - 2017

g n i t h c i t s g n Woni Den Helder Pagina 4

Ronald Planjé: ’’de kappergoeroe’’

Theo meskers: ’’lijsttrekker vvd hollands kroon”

Pagina 8

Pagina 12

Jan willem van der hek: ’’advanced sommelier’’ Pagina 26

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


ADvertenties

‘IJzersterk in recht’

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder • 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


voorwoord / colofon

Goede voornemens

ik heb er niet echt iets mee...

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex.

‘Meer sport, gezonder eten, van de kleine dingen proberen te genieten’, zomaar een paar clichés in het lijstje ‘goede voornemens’ waar iedere keer rond de jaarwisseling vrolijk mee wordt gestrooid. Afgezien dat er bij mij echt wel wat kerstkilo’s af mogen, heb ik helemaal niets met goede voornemens.

V

Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving: Zeeman Reclamegroep BV, www.zrgbv.nl

aak blijft het namelijk

Ik houd ervan. En met een heel nieuw,

bij een ‘voornemen’ en

fris, onbeschreven jaar voor de boeg,

Teksten:

dat past totaal niet bij

voorspel ik nog meer van die mooie

Zeeman Reclamegroep BV,

mijn aard. Ik ben van

ondernemersdrift in de Noordkop.

Karen Span (ZINNIGS tekst en communicatie)

het hier en nu, ik wil

Oké, misschien schiet het sporten er

knallen, doorpakken en

een beetje bij in, maar je zult het met

Advertentie acquisitie:

groeien! Dat wordt ook wel de ‘onder-

me eens zijn dat goed ondernemer-

Mocht u in het volgende nummer willen

nemersdrift’ genoemd. Ik ben er trots

schap echt wel een vorm van top-

adverteren, nieuws willen plaatsen of

op. En gelukkig barst het van die men-

sport én van teamsport is. Dat blijkt

belangrijke data door willen geven dan kunt

taliteit in de Kop van Noord-Holland,

wel uit de verhalen van de onderne-

u dat doen via menno@zrgbv.nl

want ZZP’ers schieten uit de grond en

mers die dit keer in ons mooie maga-

bestaande bedrijven worden met de

zine staan. Laat je inspireren en pak

dag groter, innovatiever, mooier en

2018 vol overtuiging met beide han-

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

unieker.

den aan!’

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

Menno Zeeman

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


interview woningstichting

school 7

de hofdame

Tot 1940 had Den Helder een bloeiend bestaan. Maar door de vele bombardementen in de Tweede Wereldoorlog en het uit de grond stampen van wijken, raakte de stad zijn identiteit compleet kwijt. Sinds 2008 bundelen de gemeente, Zeestad, de provincie en de Woningstichting Den Helder hun krachten om dit in ere te herstellen, zodat Den Helder weer wordt wat het moet zijn: een gezellige stad, waar je graag woont, werkt en recreĂŤert.

willemsoord

zaken | Magazine

foto peter van aalst

4


interview woningstichting

Woningstichting

Op weg naar een bruisend Den HeldeR recteur van Wonings-

foto peter van aalst

R

obbert Waltmann, di-

Beatrixstraat

tichting Den Helder, is nauw betrokken bij dit veel omvattende herstructureringsproject:

“Den Helder is mijn stad. Ik ben zelf geboren in een woningstichtinghuis aan de Noordzeestraat. Ik fiets daar nog regelmatig langs en zie elke keer de boom, die bij mijn geboorte is gepland, groeien. Inmiddels is die ook 48 jaar oud. Erg mooi om te zien dat niet alleen die boom groeit, maar dat heel Den Helder zich aan het ontwikkelen is.” De Heldenaar verwijst hiermee naar de uitwerking van de ontwikkelingsplannen van de stad, waarmee

uitstraling met lange bomenlanen,

seren van het ontwikkelingsplan van

de stad weer leefbaarder en gezelliger

gezellige zitplekjes en kunst. Zo heet

Den Helder.

wordt.

je de bezoeker welkom.”

Dromen worden werkelijkheid

Zo’n ontwikkelingsplan gaat natuurlijk

Inmiddels heeft de woningstichting

“Die droom realiseer ik niet alleen. De

niet over één nacht ijs. Daar zijn knap-

veel projecten afgerond en worden er

gemeente Den Helder, Zeestad en de

pe koppen en veel financiële middelen

weer een flink aantal opgestart. “We

provincie spelen hierbij een grote rol.

voor nodig. Niet alleen het stedelijk

hebben ontzettend veel panden op-

Maar ook de inwoners, horeca en win-

weefsel moet opnieuw worden in-

gekocht, zodat ondernemers de eer-

keliers zijn ontzettend belangrijk als

gevuld, ook de binnenstad heeft een

lijke kans krijgen te kunnen verhuizen

we dit plan willen laten slagen.” Het

complete metamorfose nodig. “Dat

naar het gedeelte waar de centralisa-

plan omvat in het kort het creëren van

is een enorme uitdaging, maar het is

tie van winkels en horeca plaats vindt.

een levendig stadshart waar mensen

zeker niet onmogelijk.” De drie initia-

De panden die nu in ons bezit zijn wor-

graag naar toe komen en willen verblij-

tiefnemers hebben de hulp ingeroe-

den aangepakt, zodat er leuke wonin-

ven. “Om dat te bewerkstelligen, zijn

pen van Stedenbouwkundig bureau

gen ontstaan. Hierdoor wordt leeg-

we onder andere bezig om winkels en

West8 uit Rotterdam. Zij zijn interna-

stand tegengegaan.” Daarnaast is er

horeca samen te brengen, waardoor

tionaal bekend en hebben heel wat

al enkele jaren geleden een gevelsub-

ze elkaar gaan versterken. Daarnaast

steden op de wereld gerevitaliseerd

sidie in het leven geroepen, waarmee

krijgt het stadshart een parkachtige

en spelen een grote rol bij het reali-

het voor ondernemers aantrekkelijker

Stapje voor stapje

zaken | Magazine

5


ADvertenties

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

kwaliteit en service

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

www.agwr.nl Nieuwe Omnyacc vestiging in Schagen

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Wij zijn trots op deze uitbreiding! 088 - 227 07 00

Aad Dobbe

Ons adres:

Piet Ottstraat 1 - 1741 NW Schagen

d Breuker

en Wijnan

Kijk voor meer informatie op www.omnyacc.nl


interview woningstichting

met z’n allen maken een we van Den Helder weer heerlijke stad!

de kamerheer

wordt om de gevels van panden aan

stad aantrekkelijk is en bruist!” Daar

net als vele leeftijdsgenoten van hem.

te pakken. “Dit doet ontzettend veel

wordt dan ook hard aan gewerkt. “De

Het is echt de huiskamer van Den Hel-

voor het straatbeeld.” Robbert is blij

Beatrixstraat is een goed voorbeeld.

der.” Op dit ogenblik kijkt Robbert reik-

dat de scepsis van zes jaar geleden nu

Er zijn bomen geplant, gevels aange-

halzend uit naar de oplevering van De

zijn ommekeer wel heeft gemaakt. “Ik

pakt en er is horeca en winkelgenot

Kamerheer op het Kanonnenplein op

merk dat de winkeliers en de horeca

aanwezig. Inmiddels zijn we bezig om

de zuidzijde van de Beatrixstraat. “Dit

zin hebben om mee te werken en dat

de laatste hand te leggen aan het ap-

gebouw zal een grote leegte opvul-

ze zien dat de gemeente, Zeestad en

partementencomplex De Hofdame,

len en zorgt dat de wandelpromenade

wij als de woningstichting de plan-

waarbij de begane grond met winkels

doorloopt naar Willemsoord, waar al-

nen serieus nemen en daadwerkelijk

zal worden gevuld.” Een doorn in het

lerlei terrasjes, restaurants en musea

oppakken. We doen het met z’n allen.

oog van de enthousiaste Heldenaar is

te vinden zijn en waar activiteiten

Met z’n allen maken we van Den Hel-

het pand van de V&D. “Dit is zo’n 7000

worden gehouden. De Kamerheer zal

der weer een heerlijke stad. En dat

m2, waar we nog een oplossing voor

(bijna letterlijk) een brug daar naartoe

heeft tijd nodig. Stapje voor stapje zijn

moeten bedenken. Maar verder ben

slaan. Daarnaast is het gebouw ook

de verbeteringen zichtbaar. De Helde-

ik ontzettend blij en trots als ik naar

weer een pareltje op zich!”

naar voelt zich weer trots op haar stad

opgeleverde projecten in de stad kijk.

en straalt dat uit!”

Zoetjes aan komt de ware aard van

Rooskleurige toekomst

Den Helder weer boven!”

De toekomst ziet Robbert rooskleu-

Potentie om te floreren

rig in voor Den Helder. “We zijn met

Den Helder heeft de potentie om

Trots

weer te floreren, is Robbert van me-

Op de vraag waar Robbert het meest

we moeten ook nog ontzettend veel

ning: “Niet alleen de bijzondere stel-

trots op is, is hij stellig: “Dat is absoluut

doen. Daarom ben ik alweer bezig met

ling, de vele duinen en het kilometers

de bibliotheek in School7. Dit is een

plannen voor over vijf jaar, waar we

lange strand zijn hierbij belangrijke

extreem mooi en goed project. Dan

zo’n 150 miljoen euro zullen reserve-

punten, ook de uiteenlopende faci-

heb ik het niet eens over de architec-

ren voor het verder ontwikkelen van

liteiten, zoals de grote bioscoop, het

tuur, die overigens beeldschoon is,

de stad. Ik weet zeker dat we rond

mooiste theater van de Noordkop en

maar vooral over het feit dat we een

2022 een zeer sterke basis hebben

het multifunctionele zwembad dra-

oud gebouw hebben weten te be-

staan, die grotendeels met particulier

gen bij aan een mooi Den Helder. Toch

houden en dat het functioneert voor

initiatief gehandhaafd kan worden en

worden deze elementen pas zichtbaar

datgene waarvoor het bedoeld is. Mijn

waar iedereen zich thuis en welkom

en gewaardeerd, wanneer de binnen-

eigen zoon gaat daar graag studeren,

voelt”, aldus de trotse Heldenaar.

z’n allen ontzettend goed bezig, maar

zaken | Magazine

7


artikel reus kapsalons

Ronald Planjé

Van bouwdeskundige naar kappergoeroe

‘T 8

oen ik 32 jaar geleden aan deze uitdaging begon, wist

had afgerond, werkte ik bij de woning-

ik niet eens hoe ik een kam of een schaar moest vast-

bouw. Helaas brak er rond die tijd een

houden”, vertelt Ronald Planjé, eigenaar van Reus Kapsalons. Inmiddels is hij een goeroe in het kappersvak, bezit hij samen met zijn vrouw Marjan twee kapsalons

onzekere periode aan in de bouwsector en dat had ook gevolgen voor mijn baan.”

(Anna Paulowna en Den Helder), staat hij minimaal vier

Maar waar de ene deur sluit, gaat vaak

dagen achter de stoel, doet hij de administratie en geeft hij zijn

een andere open. Dit was ook bij Ro-

expertise door aan het personeel.

nald het geval. “De vader van Marjan, Paul Reus, leidde in die tijd maar liefst

Maar dit proces van ‘groentje’ naar

kunde gevolgd en toentertijd lag een

vijf kapperswinkels. In 1985 legde hij

‘goeroe’ ging niet zonder slag of stoot.

meetlat hem fijner in de hand dan een

ons een ambitieus plan voor, waar Mar-

Ronald heeft de opleiding MTS Bouw-

kappersschaar. “Toen ik mijn opleiding

jan en ik volmondig ‘ja’ op antwoord-

zaken | Magazine


artikel reus kapsalons

den.” Het jonge stel nam vol enthou-

In die zes maanden zou hij de ambacht

manier leiden wij nu ook ons personeel

siasme de winkel in winkelcentrum De

eigen moeten maken en moest hij

op.” Ronald bleek wel degelijk het am-

Schooten in Den Helder en in Anna

uitzoeken of hij het kappersvak über-

bacht in de vingers te hebben. Heren

Paulowna over.

haupt wel leuk vond.

kappen ging al gauw ‘vanzelf’, maar zijn

Verliefd op het kappersvak

Leerzaam en frustrerend

Ronald droomde altijd al van een eigen

De afgestudeerde bouwkundige stap-

zat ik als 21-jarige tussen meiden van

zaak, maar had nooit verwacht dat hij

te helemaal bleu het kappersvak in. “Ik

16 jaar in de klas. Ik leerde in die tijd

verliefd zou kunnen worden op het

wist niet wat ik met een schaar aan

dames knippen en watergolven. Ik kijk

kappersvak. “Ik keek altijd ontzettend

moest en snapte helemaal niets van

met een glimlach op die tijd terug, het

op tegen mijn schoonvader. Hij was een

het vakjargon. Het was een leerzame,

was altijd ontzettend gezellig.” Na de

waar icoon in de kapperswereld. En als

maar ook frustrerende periode, waarin

opleiding kon de gediplomeerde kap-

zo iemand zo’n prachtig voorstel doet

ik zeker wel eens de kam in de ring heb

per een eigen klantenbestand op gaan

en hij ook nog eens al zijn kennis aan je

gegooid. Gelukkig is mijn schoonva-

bouwen, die tot op de dag van vandaag

wilt overdragen, is dat heel bijzonder.

der een geduldig persoon. Hij stelde

groeiende is. “Er komt nog steeds een

Ik pakte het dus samen met Marjan vol

me gerust en zei: ‘bekijk het volgende

dame bij me, die in mijn beginperiode

enthousiasme met beide handen aan!”

maand nog eens, dan gaat het vast een

klant werd. Bijzonder dat je zo’n band

Ronald sprak met zichzelf af dat hij een

stuk beter’. Ik noem die aanpak inmid-

opbouwt met iemand die ooit ‘per on-

half jaar voor dit traject zou uittrekken.

dels de Reus-methode, want op die

geluk’ in je stoel plaats nam!”

schoonvader stond er op dat hij een kappersopleiding zou volgen. “En dus

zaken | Magazine

9


ADvertenties

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

Anna Paulowna Tel. (0223) 52 5205

www.rood.nl

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de NG Leeuwweg 26 1764 Breezand 0223-523590 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks * Heftrucks Handpompwagens zijladers nieuw en gebruikt Elektrische pallettrucks * Verkoop Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks * Verkoop Keuringen van Onderhoud en interntransport reparaties nieuw en gebruikt voertuigen semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen * Verkoop Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen * Verkoop van semitractiebatterijen Keuringen van interntransport voertuigen Testen van * Verkoop vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

Wij verzorgen • Bestrating • Vijvers • Waterelementen • Vlonderterrassen • Blokhutten • Schuttingen • Beplantingsplannen • Tuinverlichting • Beregeningssystemen • Interieurbeplanting Hoornseweg 2 | 1775 RB | Middenmeer Tel.: (0227) 50 28 24 | www.desiertuin.nl


artikel reus kapsalons

Wedstrijden en opleidingen

acht tot tien per dag. Vierkant werd ik

heren de kneepjes van het vak leer.” De

De honger naar meer bleef bij Ronald

ervan!” Anno nu worden er weinig wed-

laatste aanwinst in het Reus-gezin, een

bestaan, ook na de kappersopleiding.

strijden gedaan, maar gaat het perso-

herenkapper, is na zijn barberopleiding

De junior kapper sloot zich daarom aan

neel van Ronald en Marjan wel veelvul-

nu bij Ronald in de leer. “Ik vind het ont-

bij een technische club in Alkmaar en

dig naar trainingen en cursussen. “Daar

zettend leuk om hem te zien groeien.

werd daar getraind door de toppers

gaat ieder jaar een aardig bedrag in zit-

Dat geeft een kick! En als hij zo nu en

in het kappersvak van Noord-Holland.

ten, maar levert uiteindelijk wel iets op

dan de kam tegen de muur wil gooien,

Daarnaast schreef het aanstormend

voor de zaak. Onze werknemers zijn al-

denk ik even met weemoed terug aan

talent zich in voor allerlei wedstrijden.

lemaal ergens in gespecialiseerd en dat

de tijd dat ik nog in de leer zat bij mijn

“Dat was in de jaren ‘90, toen het block-

blijven we op die manier motiveren en

leermeester...”

head kapsel ontzettend populair was.

verbeteren. Bovendien houdt het ons

Aangezien ik voor bouwkundige had

allemaal up-to-date.”

Reus Kapsalons vindt u in Den Helder en Anna Paulowna. Zowel dames als

gestudeerd, had ik wel iets met lijntjes en vierkantjes! Dus hier was ik ontzet-

Het kappersstel geeft daarnaast hun

heren en kinderen zijn welkom. Daar-

tend goed in.” Van heinde en verre kwa-

eigen expertise graag door aan hun

naast kunt u bij de salons terecht voor

men heren om bij kappergoeroe Ronald

personeel. “Mijn vrouw draagt haar

visagie. Meer informatie vindt u op

geknipt te worden. “Ik coiffeerde er wel

kennis over aan de meiden, terwijl ik de

www.kapsalonreus.nl.

zaken | Magazine

11


artikel de kop werkt

Premier Mark Rutte trekker met Theo Meskers, lijst voor de VVD in Hollands Kroon

12

zaken | Magazine


artikel de kop werkt

Theo Meskers

Nieuwe verkiezingen in maart. Het belang van uw stem voor de Noordkop De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het duurt weliswaar nog tot 21 maart 2018, maar de komende weken zult u merken dat de lokale politiek zich gaat roeren. En dat heeft een goede reden. Het gรกรกt ergens over bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeenteraad worden beslissingen genomen die rechtstreeks van invloed zijn op uw woonomgeving, de winkelstand, het bedrijventerrein waar u gevestigd

versnippering in de samenstelling van gemeenteraden. Want: hoe lager de opkomst, hoe lager de kiesdrempel. Dus hoe minder stemmen je nodig hebt om mee te mogen doen. Hierdoor kregen in 2014 niet minder dan 10 partijen

bent, het sportcomplex waar u in uw vrije tijd naar toegaat en

toegang tot de raden van Den Helder

de scholen van uw kinderen.

en Hollands Kroon. In Schagen waren het er 9.

Er is dus veel om voor te stemmen,

ook) is primair gebaseerd op strikt per-

maar helaas is de constatering dat lang

soonlijke voorkeuren en beleving. Een

Zege voor de democratie?

niet iedereen gebruik maakt van dat

soort Utopia. Dat staat ver weg van de

Je zou kunnen beweren dat versnip-

recht. Er is al bij meerdere verkiezin-

vertegenwoordigende democratie, die

pering een zege is voor de democratie.

gen achtereen sprake van een dalende

een gemeenteraad is.

Hoe mooi is het immers, dat elke partij

trend. Het opkomstpercentage in Ne-

met enige aanhang ruimte krijgt om

derland bij de gemeenteraadsverkie-

Een andere reden kan zijn: de relatieve

mee te doen aan de besluitvorming.

zingen was in 2014 gemiddeld 54%.

welvaart waarin we leven. Of we nu wel

Het is inderdaad een groot goed, maar

Dat is ongeveer de helft. Conclusie: de

of niet gaan stemmen, er wordt goed

er is wel een keerzijde. Dat grote aan-

andere helft maakt het kennelijk niet

voor ons gezorgd. Dit spoort mensen

tal fracties maakt het debat er niet

uit wie de beslissingen nemen.

niet aan zelf verantwoordelijkheid te

duidelijker op. Partijen die het met el-

nemen en hun burgerplicht te doen. Zo

kaar eens zijn, zoeken elkaar niet zo

ontstaat ruimte voor een zekere non-

makkelijk op, omdat het ten koste gaat

Het is een interessante filosofische

chalance bij het omgaan met je stem-

van hun profilering. Dus: over elk on-

discussie om te achterhalen wat nu de

recht. Zonder dat mensen in de gaten

derwerp mogen alle fracties het woord

oorzaken zijn van de afnemende be-

hebben, dat het niet uitbrengen van je

voeren.

reidheid om te stemmen bij de gemeen-

stem tot effect heeft, dat de partij die

teraadsverkiezingen. Wellicht heeft het

je niet wenst een stem minder tegen-

En dat leidt al met al niet tot construc-

te maken met het tijdgewricht. Het be-

stand heeft.

tief overleg. Om nog maar te zwijgen

Digitale samenleving

over de kwaliteit van de besluitvor-

gin van deze eeuw wordt gekenmerkt door de digitale samenleving, waarin

Wat de oorzaak ook is: de lage opkomst

ming en de tijd dat die soms op zich laat

elke mens een eigen domein beheert.

heeft een effect. De statistieken laten

wachten. En dat is over het algemeen

Dat domein (op Facebook, Snapchat,

zien dat er een parallel is tussen de

niet conform de wens van de inwoners.

Twitter, Pinterest of welk platform dan

dalende opkomst en de toenemende

Logisch dat kiezers weinig aandrang

zaken | Magazine

13


Wij zijn Beddenspecialist. ADvertenties

JAC NOTA Dirkshorn Beddenspecialist Jac Nota C. de Vriesweg 50, Dirkshorn | T: 0224 5515231 www.beddenspecialist-jacnota.nl Wij zijn onderdeel van de Beddenspecialist formule!


artikel de kop werkt

voelen om zich daarin te verdiepen. Sterker; ze keren zich veelvuldig af van

den alleen. Wie kiest op 1 argument,

door een registeraccountant. Dit zijn de

draagt bij aan een instabiel bestuur.

kerntaken van de gemeenteraad; beleidskaders stellen (wat willen we) en

de lokale politiek omdat ze niet begrij-

controleren.

pen waarom besluitvorming loopt zoals

Het mooie van onze parlementaire de-

het loopt. Dat de waan van de dag soms

mocratie is dat de vele decennia een

regeert, omdat niet de inhoud maar

reeks van partijen heeft voortgebracht

B&W zorgen ervoor, samen met de

de onderlinge verhouding centraal is

met een eigen nestgeur. En iedereen

ambtenaren, dat de in de programma-

komen te staan. Wie zich er nader in

voelt feilloos aan welke nestgeur bij

begroting opgenomen activiteiten en

verdiept, moet dus constateren dat

hem of haar hoort. Iets om veilig op te-

ambities worden opgepakt. Ze verta-

versnippering niet bijdraagt aan een

rug te vallen als je door de vele politieke

len dat in beleidsnota’s en doen aan de

stabiel, gedragen bestuur.

bomen het bestuurlijke bos niet meer

raad concrete voorstellen over hoe de

ziet.

doelen kunnen worden gerealiseerd en

Overigens deel ik de stelling niet, dat

wat dit gaat kosten. De raad mag wijzi-

politiek en inwoners het contact met

De raad en het College van B&W

elkaar zijn verloren. Als er iets op het

Het besturen van gemeenten is ge-

mits daar natuurlijk een meerderheid

spel staat weten mensen de politiek

regeld in de nog relatief nieuwe Wet

voor is.

snel te vinden. Mits het gaat over hun

Dualisering

directe belang. Om die reden is het wel

2002. Deze wet heeft de verbinding

De burgemeester is Kroon benoemd, op

degelijk relevant, dat de gemeenteraad

tussen gemeenteraad en het college

basis van een voorstel van de gemeen-

echt een vertegenwoordiging is van

van Burgemeester & Wethouders los-

teraad. Wethouders worden gekozen.

alle stemgerechtigde inwoners en niet

gekoppeld. De raad heeft een aantal

Vaak komen ze uit het midden van de

van de helft van hen.

basisrechten gekregen, zoals het bud-

gemeenteraad, maar het is ook moge-

getrecht. Dit betekent dat de gemeente

lijk een wethouder te benoemen die

geen euro mag uitgeven zonder dat de

van elders komt.

Kies voor nestgeur

Gemeentebestuur

gingen aanbrengen in deze voorstellen,

uit

Daarom doe ik de oproep echt van uw

raad het goed vindt. De speelruimte van

kiesrecht gebruik te maken. En ik kan

het B&W is daarmee kleiner geworden.

Raadsleden worden betaald voor hun

alvast aankondigen; er is geen enkele

Om dit werkbaar te houden wordt ge-

inspanningen. Omdat Den Helder, Hol-

partij, waarvan alle standpunten over-

bruikt van een programmabegroting.

lands Kroon en Schagen thuishoren

eenkomen met wat u ervan vindt. En

Daarin stelt de raad in november vast

in de categorie 40.000 - 60.000 in-

kiezen op basis van 1 argument is link.

hoeveel geld er in het opvolgende jaar

woners ontvangen de raadsleden in

Want een verkiezingsprogramma gaat

waaraan mag worden besteed. Later

deze gemeenten maandelijks bruto â‚Ź

over meer dan de bouw van een nieuw

controleert de raad de jaarrekening

1248,42 plus een onkostenvergoeding

stadhuis of het behoud van zwemba-

van de gemeente, die is opgemaakt

van â‚Ź 167,65 euro.

zaken | Magazine

15


interview Omnyacc

Trots op de nieuwe

Omnyacc vestiging in Schagen

“Al bijna drie jaar geleden zijn wij met ons accountantskantoor in Den Helder aangesloten bij Omnyacc en daar hebben wij nog geen moment spijt van gehad! Zo zijn we letterlijk dicht bij onze klanten gebleven en nog meer komen te staan,” aldus vennoot Aad Dobbe. “Een nieuwe vestiging in Schagen is bijna om dezelfde reden ontstaan. De klant staat centraal.

Z

o kunnen we ook vanuit

werd steeds lastiger zonder heel lange

sche zaken en bedrijfsfinancieringen

deze regio onze klant

dagen te maken. Mijn type ondernemer,

via de bank of een alternatieve partij.

bedienen op de manier

de mkb’er, voelt zich daarnaast thuis bij

Een totaalconcept waar we trots op zijn.

die bij ons past en waar

een club zoals Omnyacc.” Aad vult aan:

En dat werkt!” Wijnand: “Het one-stop-

de klant behoefte aan

“We kennen elkaar al ruim 15 jaar. Bij

shoppping daar geloof ik heel erg in. De

heeft.” ‘Ons’ staat voor

voorgaande kantoren hebben we heel

klant vindt het heel prettig als hij voor

Aad Dobbe en Wijnand

intensief samengewerkt. Het contact

zijn zaken zoveel mogelijk met één partij

Breuker, een nieuwe vennoot die ook

is altijd gebleven. Nu na drie jaar was

kan werken en er iemand is die de regie

BDO roots heeft. Samen met een team

het een goed moment voor een nieuwe

houdt. Dat is wat mij betreft de rol van

van 20 enthousiaste collega’s hebben

vestiging in Schagen en heb ik hem ge-

de accountant, de spin in het web zijn.”

zij ontzettend veel zin in hun nieuwe

vraagd. Gelukkig zei hij vrij snel ja. Op 1

uitdaging in Schagen.

januari 2018 is de nieuwe vestiging aan

Echt dichtbij

de Piet Ottstraat 1 een feit.”

Aad: “Ik vind het belangrijk om dichtbij

Een goed huwelijk

16

de klant te staan. We delen die visie. Dat

Wijnand: “Het begon tijdens de bit-

Trots op concept Omnyacc

terballen toen Aad mij dé vraag stelde.

Aad: “Omnyacc is de afgelopen jaren

we onze klant goed kennen kunnen wij

Het klinkt zo bijna als een huwelijks-

steeds verder gegroeid in omvang. Dit

ze in veel gevallen direct van een ant-

aanzoek! Aad en ik hebben altijd fijn sa-

heeft vooral te maken met de dienst-

woord voorzien, dan wel intern door

mengewerkt. Wij zitten echt op één lijn.

verlening die steeds breder is gewor-

een collega juist laten bedienen. Hier bij

Verder ken ik Aad al heel lang en weet

den. Wij gaan veel verder dan de tradi-

Omnyacc kan dat! Je kunt pas echt een

ik wat ik aan hem heb. Dat is bepalend

tionele dienstverlening accountancy

goede adviseur zijn als je voor de klant

geweest in mijn gevoel en keuze. Daar-

en fiscaliteit. Zo ondersteunen wij be-

als een huisarts kunt fungeren. Je weet

naast kreeg ik steeds meer indirecte

drijven met (collectief) pensioen en in-

zakelijk en privé wat er speelt. Alle con-

taken. Een dag heeft maar 24 uur. Ik

komen, personeelszaken en -subsidies,

tacten van andere collega’s met de klant

wil graag focussen op mijn klant en dat

HRM- en arbodienstverlening, juridi-

zijn bekend, sterker nog je weet daar al-

zaken | Magazine

bindt mij en Wijnand ook. Aangezien


les vanaf.” Wijnand: “Het is wat flauw,

ochtend. Ik heb er plezier in en ben er

om zich te ontwikkelen en het maximale

maar ik weet van al mijn klanten wat

goed in. Wat gaan ze veranderen en wat

eruit te halen. Natuurlijk door cursussen

voor auto ze rijden, hoe hun vrouw en

moeten we veranderen. Ze hebben wel

en trainingen, maar vooral door ze echt

kinderen heten, hun leeftijdscategorie,

eens de neiging om niet genoeg met de

te betrekken.

hoe ze draaien, hoe ze met personeel

dag van morgen bezig te zijn. Verdien-

omgaan et cetera. Op 9 van de 10 vra-

modellen veranderen steeds sneller.

Wij maken ze graag verantwoordelijk.

gen kan ik daarom gelijk antwoord ge-

Dat geldt ook voor ons. Als je hier niet

Uit ervaring weten we dat dit goed

ven. Dat kan ook alleen als je elk kwar-

mee bezig bent, dan heb je kans dat je

werkt. Zo pakken ze uiteindelijk zaken

taal de cijfers ziet. Ze verwachten van

bedrijf er misschien volgend jaar wel

met enthousiasme op. Dat is heel be-

mij meer dan alleen maar weten wat er

niet meer is. Ik krijg energie om de klant

langrijk. Dit resulteert in zelfvertrouwen

op de bankrekening staat.”

hierbij te helpen.”

en daarmee optimale prestaties. Als ze

Energie krijgen

Enthousiasme voor optimale prestaties

Wijnand: “Bij mij is het altijd zo geweest

Wijnand: “Wat Aad en ik allebei hebben

dat als ik iets leuk vind, dan sta ik ‘s och-

geleerd, is hoe je mensen meekrijgt, ze-

Kennis(maken)

tends op en dan wil ik zo snel mogelijk

ker bij veranderingen. Mensen worden

Aad: “Vanuit Omnyacc hebben we diver-

aan het werk. Dan ren ik naar beneden,

op een gegeven moment veranderings-

se specialismes. Zo hebben we onder

eet ik snel en ga ik. Achter mijn bureau

moe. Daarom hebben wij het niet meer

andere veel ervaring met bedrijven in de

en met klanten bezig zijn, dan ben ik

over veranderingen, maar over enthou-

horeca, agrarische sector en industrie.

echt in mijn element. Zelfs op zaterdag-

siasme. Wij geven de collega’s ruimte

Deze ervaring willen we ook inzetten in

zien dat ze sterker staan, dan stralen ze dit bovendien uit naar de klanten.”

zaken | Magazine

17


ADvertenties

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl


interview omnyacc

deze regio. Al voor ruim 30 klanten heb-

Klanten voelen dat, als ze geholpen

Op een rij

ben we een eigen uitzendbureau op-

worden door medewerkers die echt

• Piet Ottstraat 1 in Schagen vanaf 1 ja-

gericht. Voor personeelsintensieve en

betrokken zijn en net even dat stapje

ook seizoensgebonden bedrijven kan

meer doen. Verder bedien ik uiteen-

• 930 start eerste vestiging Omnyacc

dit heel interessant zijn. Het voordeel

lopende klanten, al is horeca wel echt

• 9 Omnyacc vestigingen in Noord-Hol-

op loonkosten kan oplopen tot 20% en

een specialiteit. Dit vertaalt zich in een

ook kunt u het aantal tijdelijke contrac-

mooi aanspreekpunt bij Omnyacc. Sa-

• Team van 250 specialisten

ten verdubbelen.

men met onze medewerker Pierre Bruin

• Samenwerking met 7.000 bedrijven,

Naast onze sterke punten brengt

(met veel ervaring in de horeca en een

Wijnand de nodige kennis en ervaring

koksopleiding als achtergrond) vorm ik

mee. Zo is één van zijn sterke punten

een horecateam, begrijpen wij wat een

het binden van mensen, zowel klanten

horecaman of -vrouw drijft en welke

als medewerkers, aldus Aad. Wijnand:

ondersteuning hij nodig heeft om tot

“Verbinden is mijn ding. Bij BDO ben

een topprestatie te kunnen komen.”

ik daar al druk mee bezig geweest. Ik

Aad: “Wilt u verder kennis met ons ma-

wil samen met Aad dan ook een mooi

ken? U bent van harte welkom om een

Kijk voor meer informatie op

en sterk team in Schagen neerzetten.

kop koffie te komen drinken!

www.omnyacc.nl

nuari 2018

land en Friesland

ondernemers en dga’s

zaken | Magazine

19


ADvertenties

Tillen, daar zit toch niemand op te wachten

Óók voor:

ij wel! maar w

Bel v gratis oor o 0223 6 fferte 3 13 5 4

(INTER)NATIONALE VERHUIZINGEN INBOEDEL OPSLAG

Een glas helder(s) notariaat

Blokmakersweg 2 | 1786 RC Den Helder Telefoon (0223) 63 13 54 | info@molenaar-leek.nl

www.molenaar-leek.nl

Uw lokale groothandel voor o.a. drinkbekertjes, roerstaafjes, toiletpapier, papieren handdoekjes, poetspapier, bordjes, bestek, afvalzakken, etc.

Wij leveren (geen bezorgkosten) direct aan u vanuit ons magazijn in ’t Zand. 0223-693024 info@zwi-disposables.nl www.zwi-disposables.nl

• estate planning • afwikkeling nalatenschappen • aangifte erfbelasting / schenkbelasting

Glas & Mulder Notariaat Middenweg 113 1782 BC Den Helder telefoon 0223 525252

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl


teamwork werken aan je team

Jouw afdeling of groep ontwikkelen tot een echt TEAM? Dan ben je bij Nan Cuna aan het juiste adres. Want hier ontwikkelen groepen zich tot top-teams. Al 20 jaar! Niet door heel veel te praten, maar vooral door te doen, te leren en te verteren.

Ontwikkel teamwork in drie stappen

TRA INE N i NO n de OR DK OP

D

OEN Met je team ga je actief aan de slag. Je gaat grenzen verleggen, samenwerken en natuurlijk plezier maken. Want als je met plezier samenwerkt, wordt leren leuk!

LEREN

-

creet leren. Want teamleren is het produkt van ervaren, begrijpen en afstemmen.

VERTEREN Ontspannen napraten en het ‘verteren van leermomenten’ met een wijntje of skuumkoppe, een sapje of een frisje en pizza of barbecue.

om o r e una p ca n c s e na

en n d e ar el a g p ie sp

or s o td our u o rc pa

er

t at he he nt Ë ee

id

nieuw

ESCAPE ROOM speciaal voor teamtraining. Nederland is in de ban van de escape room. Daarom heeft Nan Cuna een escape room speciaal voor teamtraining ontwikkeld. Hier combineer je de leukste aspecten van een escape room met de kracht van echte teamtraining. ri: nua a j n en i op ing Alle ort INGEN k 20% TRAIN M de TEA met OOM R APE ESC

Kreil 6, 1768BT Barsingerhorn 0224 - 78 50 15 www.nancuna.com campus@nancuna.com

...ga met je team op onderzoek naar de verwijning van Bob Bingham. Nadat deze Inca onderzoeker het thuisfront had geïnformerd over een doorbraak in zijn onderzoek naar de laatste verborgen Inca tempel - de tempel waar volgens hem de mummie en de schatten van Inca keizer Túpac Amaru bewaard zouden zijn - is er niets meer van hem vernomen. Pogingen om met Bob in contact te komen liepen op niets uit. Jij en je team krijgen de opdracht te achterhalen wat er is gebeurd en Bob te redden uit de boobytraps van de oude inca priesters. Jullie speurwerk begint in Bob’s archeologie-tent in het Peruaanse regenwoud vlak bij Vilcabamba, de plek waar Bob het laatst contact had gemaakt...

Nan Cuna Talent | Teamwork | Leiderschap


ADvertenties

H ĂŠ t p ostbedr i j f

voor de zakelijke markt

Post | Pakket | koerier 0223 61 91 36 | info@nhpost.nl

www.nhpost.nl


column monica musen

- column -

Monica Musen

Laatst vroeg iemand mij wat nu mijn kerstgedachte was. Ik riep in eerste instantie meteen uit dat ik die niet had, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Het is alleen geen concrete gedachte, of wens, zo als “vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.” Het is meer een gevoel, of sentiment zo u wil. Ingegeven door het Christelijke kerstfeest. Door de geboorte van een kind werd de mensheid hoop gegeven. Een onschuldige pasgeboren baby zou vrede brengen.

I

en vliegende spaghettimonsters

k weet niet precies waarom, want ik moet bekennen dat ik niet kan geloven in een god in de hemel, maar dat gegeven doet mij iets. Ieder jaar weer. De onschuld en het misschien zelfs wel naïeve van het hele verhaal raakt bij mij kennelijk een zeer gevoelige snaar. Nu moet u wel van mij weten dat ik een enorme huilebalk ben. Ik kan echt tot tranen toe ontroerd raken wanneer ik meezing over de herdertjes die bij nacht in het veld lagen, of, helemaal dramatisch, dat kleine jongetje dat met zijn trommeltje de lange weg naar Bethlehem aflegde om voor de pasgeboren Jezus te spelen. Uitleggen kan ik het niet echt. Het is de onschuld en het denkbeeld dat er nog steeds hoop is voor de mensheid. Bizar voor een atheist? Ik denk dat het helemaal niet uitmaakt of het allemaal wel echt gebeurd is, of dat het gewoon een

mooi verhaal is, of dat je misschien zelfs gelooft in Het Vliegend Spaghettimonster. In hun hemel schijnt trouwens wél bier te zijn. De boodschap is voor ieders oren bestemd. Het gaat over het bieden van een reikende hand, tolerantie, strijden tegen onrecht, luisteren naar elkaar en er voor elkaar zijn. Nou ja, allemaal zaken die ons mens, of beter gezegd, mede-mens maken. Dus toch niet echt een kerstgedachte want dit is tenslotte niet voorbehouden aan alleen die twee feestdagen per jaar. Met kerst krijg ik alleen meer het gevoel dat het heel misschien, je weet niet, ook echt mogelijk is. Zo aan het einde van het jaar wilde ik u zomaar wat mijn overpeinzingen mee geven, maar ook een uitspraak van Oprah Winfrey, die ik zelf nogal geruststellend vind: “Proost op het nieuwe jaar en de nieuwe kans voor ons om alles goed te krijgen.”

zaken | Magazine

23


artikel north sea energy

north Sea Energy Gateway

Van links naar rechts: Holland Home of Wind Energy, Arjen Schutten, managing director HHWE. Giles Dickson, CEO of WindEurope. Edwin Krijns, Wethouder Den Helder. Ivor Cato, voorzitter van Wind Europe. Hans Timmers, voorzitter bestuur NWEA.

D

e Noord-Hollandse zeehavens van Amsterdam,

De speciale uitgave is bedoeld om in-

IJmuiden en Den Helder hebben op 29 novem-

ternationale partijen, die betrokken

ber 2017, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de provincies Noord- en Zuid-Holland, op de internationale WindEurope Conference & Exhibition in Amsterdam RAI het

te geven in de efficiënte infrastructuur en de aanwezige samenwerkende supply chain die Nederland rijk is en hoe daar gebruik van gemaakt kan

eerste exemplaar van het magazine ‘Hollandse Kust - Where

worden bij de voorbereiding, bouw,

wind & water works’ uitgereikt. Het eerste exemplaar is over-

installatie en onderhoud van offshore

handigd door Edwin Krijns, wethouder van Den Helder, aan Ivor Cato (voorzitter van Wind Europe) en Giles Dickson (CEO of WindEurope) en Hans Timmers, (directeur van de Nederlandse Wind Energie Associatie).

24

zijn bij offshore wind tenders, inzage

zaken | Magazine

wind parken. “Het belang om internationaal als één gezicht naar buiten te treden in de offshore markt is groot. Krachtenbun-


artikel north sea energy

deling en samenwerking is van belang

dam IJmuiden Offshore Ports (AYOP)

de gemeente Den Helder: “De presen-

om collectief grote windenergie op-

en Den Helder vanuit North Sea Ener-

tatie op WindEurope is een belangrijke

drachten binnen te halen. Het maga-

gy Gateway (NSEG). Ze presenteerden

stap en een opmaat voor samenwer-

zine laat de Nederlandse ambitie en

de collectieve ‘unique selling points’

king tussen Nederlandse havens on-

kracht van de infrastructuur van de

tijdens de WindEurope Conference &

derling op het gebied van offshore

Nederlandse havens goed zien,” aldus

Exhibition in Amsterdam RAI aan de

windenergie. Samen moeten we ons

Edwin Krijns, wethouder van Den Hel-

belangrijke spelers binnen de geves-

profileren richting deze markt. De

der.

tigde offshore Windindustrie.

zeehaven van Amsterdam, IJmuiden

Gebundelde krachten

Provincie Noord Holland ondersteunt

tie van deze sector op het gebied van

De Noord-Hollande zeehavens die de

de samenwerking, die gericht is op het

economische ontwikkeling, kennis, in-

krachten gebundeld hebben zijn Am-

aantrekken van offshore energy acti-

novatie en arbeidsmarkt.”

sterdam en IJmuiden vanuit Amster-

viteiten. Wethouder Edwin Krijns van

en Den Helder zien de enorme poten-

zaken | Magazine

25


26

zaken | Magazine

interview jan willem van der hek


Advanced Sommelier

Jan-Willem van der Hek

interview jan willem van der hek

De rockster van de horeca:

Over smaak valt niet te twisten. Dat is bij wijn zeker het geval. Maar wat is nu eigenlijk uw smaak en kunt u dat overbrengen aan de verkoper in de wijnwinkel? Met die vraag in het achterhoofd heeft de beste sommelier van Nederland, Jan-Willem van der Hek, een wijnboek geschreven met de titel ‘Dat smaakt naar meer’. “Het is mijn missie om beginnende wijnliefhebbers op een laagdrempelige manier te laten ervaren wat wijn ze kan bieden.”

M

et de publicatie van

langgekoesterde wens. Na precies ne-

dit wijnboek kan Jan-

gen maanden lag het eerste gedrukte

Willem ook ‘schrijver’

exemplaar in de bus. “Je kunt het verge-

toevoegen aan zijn al

lijken met een kind krijgen. Elke maand

zo indrukwekkende CV.

dat het boek vorderde, werd het echter

Want naast ‘Beste Som-

en spannender. Het was een hele be-

melier van Nederland’,

valling, maar ik ben zo trots en blij dat

sers vanuit ‘de druif’ worden beschre-

het er nu eindelijk is!”

ven. “En dat is nu vaak de bottleneck

is hij wine consulent, wijnimporteur en

bij beginnende wijnliefhebbers. Er zijn

geeft hij masterclasses over - u raadt het al - wijn. “Dit doe ik gelukkig niet

Eén van de redenen om het boek te

namelijk zo’n 1600 druivensoorten op

allemaal alleen, want mijn aanstaande

schrijven, was om een breed publiek

de wereld en ik spreek uit ervaring als

vrouw Laura Poorter is hierbij echt mijn

wegwijs te maken in wijnland en het

ik zeg dat het jaren duurt om die te ken-

steun en toeverlaat.” Laura valt hem

oubollige karakter dat wijn nog steeds

nen en te herkennen. Bovendien kun

bij: “We werken nu een aantal jaren sa-

heeft weg te nemen. “Eerst waren het

je over smaak veel gemakkelijker een

men onder de naam Cwines.nl en dat

de chefkoks, maar nu zijn toch wel de

gesprek starten met een verkoper in

gaat erg soepel. Uiteraard reizen we

sommeliers de rocksterren van de ho-

een wijnwinkel of met de sommelier in

gezamenlijk af naar de wijnproducen-

reca. Alhoewel ik vind dat we elkaar

een restaurant, dan over een druiven-

ten om wijnen te proeven, maar verder

nodig hebben, wil ik die trend graag

soort.” Dat mensen vaak terugvallen op

doet Jan-Willem het meeste aan de

voortzetten!”, vertelt Jan-Willem en-

de ‘veilige’ Sauvignon of Chardonnay

voorkant, terwijl ik achter de schermen

thousiast.

vindt de 31-jarige wijnkenner eeuwig zonde. “Er is nog zoveel meer te ont-

het werk verricht.”

De bevalling van het wijnboek Het wijnboek was voor Jan-Willem een

Zijn boek heeft daarom ook een heel

dekken in het mooie wijnland! En dat

andere invalshoek dan de reguliere

kan heel gemakkelijk met behulp van

wijnboeken, die veelal door 50-plus-

mijn wijnboek.”

zaken | Magazine

27


Vakmanschap is meesterschap Dit is het motto van Scheepstuigerij De Schieman. Met passie en toewijding maakt Scheepstuigerij De Schieman al meer dan 30 jaar allerlei producten van touw, staaldraad en zeildoek. Particuliere klanten en Koninklijke Marine, visserij, offshore en jachtbouwers zijn voor een grote diversiteit aan producten op het juiste adres. Het zeilmakerswerk is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Steeds vaker worden we gevraagd voor diverse naaiwerkzaamheden voor o.a. het maken van manchetten, dekkleden, luifels, hoezen of reparaties aan voortenten. Ook voor maritieme kunstprojecten weten industrieel ontwerpers De Schieman te vinden. In de bibliotheek van Amsterdam en het nieuwe hoofdkantoor van Heerema Marine Contractors in Leiden staan ondertussen touwwanden van vele vierkante meters die zorgen voor een nautische uitstraling. Kilometers touw zijn door de handen van de medewerkers gegaan zijn. Bent u nieuwsgierig of heeft u ook een product nodig, neem dan een kijkje op onze website of kom vrijblijvend eens bij ons in de werkplaats kijken.

De Schieman: service, veiligheid en betrouwbaarheid in touw en staalkabelwerk! Scheepstuigerij De Schieman | Reigerstraat 1-3 | 1781 VE Den Helder T: 0223-623259 | F: 0223-613521 | M: 06-51081824 | E: info@deschieman.nl | I: www.deschieman.nl


laatste examen bestaat uit drie onder-

niet gek: “Het proeven vind ik ontzet-

De liefde voor wijn is bij zowel Jan-

delen waarvan Jan-Willem er al twee

tend interessant, maar om nu twintig

Willem als bij Laura al vroeg begonnen.

heeft behaalt. In augustus 2018 mag

uur per week in de wijnboeken te dui-

“Op vakantie kreeg ik van mijn ouders

hij het laatste deel, het proeven, op-

ken en al die vreemde weetjes op te

op vrij jonge leeftijd wijn gemengd met

nieuw uitvoeren om zo de titel hopelijk

slaan... dat laat ik liever aan mijn wijn-

veel water. Best vreemd, bedenk ik me

binnen te halen.

nerd Jan-Willem over!”

leren ontwikkelen”, blikt Laura met een

De 10.000 uren regel

Wijnimperium Van der Hek

glimlach terug. Bij Jan-Willem ligt de

Tijdens deze proef moeten de deelne-

Het is wel duidelijk dat Jan-Willem en

oorzaak voor het wijnvirus vooral bij

mers binnen 25 minuten zes soorten

Laura ontzettend ambitieus zijn, want

de horeca: “Ik werkte in restaurants

wijn, afkomstig uit de hele wereld,

ondanks dat ze ‘net’ begonnen zijn in

en wijn is daar onlosmakelijk mee ver-

blind proeven. “Kenmerken als druif,

de wijnwereld, hebben ze al veel meer

bonden. Gaandeweg merkte ik dat mijn

land,

passie voor wijn groeide en op een ge-

jaartal moet je dan

geven moment heb ik besloten om er

mondeling kunnen

vol voor te gaan als sommelier.” Maar

beschrijven. Ik weet

om een zeer goede sommelier te wor-

nog wel dat ik een

den is veel doorzettingsvermogen no-

aantal jaar geleden

dig en “je moet er echt een beetje gek

zo’n zeven minuten

voor zijn”, concludeert Laura.

per wijn nodig had.

nu. Maar zo heb ik wel mijn smaak goed

klimaat

Inmiddels

kan

en

ik

Jan-Willem geeft toe dat hij wel een

het binnen drie mi-

tikkeltje vreemd is, want hij probeert te

nuten!”, vertelt de

overleven op het slagveld van de oplei-

zelfbenoemde wijn-

ding Master Sommelier. Eén van de al-

freak

lermoeilijkste studies ter wereld, waar

Dat

bijna niemand ooit van heeft gehoord.

in deze opleiding

“Om dit examen te kunnen halen, moet

geeft Jan-Willem een enorme kick:

klaargespeeld dan menig collega die

je heel veel opzij zetten in je leven. De

“Door veel te trainen krijg je routine en

inmiddels al de pensioenleeftijd heeft

één na de ander zakt bij de examens.

word je steeds beter. Bij sport geldt de

bereikt.

Het gaat hierbij dan ook om het hoog-

10.000 uren regel, voordat je de top

ste niveau van de wereld!”

bereikt. Ik denk dat deze theorie ook

Op de vraag of Jan-Willem in 2018 ook

van toepassing is in sommelierland en

weer deelneemt aan het NK Somme-

ik kom daar akelig dicht bij in de buurt.”

liers, is zijn antwoord duidelijk: “Nee.

Even voor uw beeldvorming: in de af-

interview jan willem van der hek

Overleven op het slagveld

enthousiast. sportelement

gelopen 50 jaar dat het leerprogramma

Ik heb de titel nu twee keer mogen

bestaat, zijn er slechts 249 personen

Bij deze wijnstudie heeft Jan-Willem

winnen. Het is tijd om dit aan een an-

geslaagd. In Nederland mag zelfs maar

veel aan zijn Laura te danken: “Uren

der te gunnen. Bovendien hebben we

één dame haarzelf Master Sommelier

hebben we samen gestudeerd, waar-

volgend jaar heel andere prioriteiten,

noemen, zij slaagde in 1992. “Hoog

door ook haar kennis en kunde werd

want dan gaan we trouwen! Uiteraard

tijd dat er weer een Nederlander in het

vergroot.” Om die reden besloot Laura

zal die dag omlijst worden met mooie

lijstje verschijnt. Ik heb de eerste drie

deel te nemen aan de opleiding, maar

wijnen, want daar zijn we nu eenmaal

modules al in mijn zak, waardoor ik de

dan alleen voor de eerste twee levels.

net zo gek op als dat we van elkaar

titel ‘Advanced Sommelier’ mag voe-

Want, zo zegt de inmiddels Certified

zijn!”, besluit de rockster uit de horeca-

ren. Nu heb ik er nog één te gaan.” Het

Sommelier zelf, ze is wel goed, maar

wereld.

zaken | Magazine

29


interview de wierhoeve

Bas Brommer:

Vooruit met de geit op ‘de Wierhoeve’ Agrarisch bloed heeft er altijd al in gezeten bij Bas Brommer

stage gelopen bij Klaver Geit in Nieuwe

(41). Samen met zijn vrouw Martine (38) startte hij in 2016 melk-

Niedorp en de familie Van der Voorn

geitenbedrijf ‘de Wierhoeve’ in Hippolytushoef. Vanaf de lagere school had hij al een bijbaantje tussen de koeien bij Frans van Duin op Oosterland. Na de M.A.S. heeft hij 2 jaar bij van Duin gewerkt, maar toen begon het te kriebelen om toch weer door

“I

te gaan leren, vertelt Brommer:

30

fulltime meegedraaid op melkgeitenbedrijf Meekma in Friesland. Hij vertelt: “De grootte van een melkgeitenbedrijf is bepalend voor de rentabiliteit, daarom ben ik direct relatief groot gestart. We heb-

vrouw kennen, heb ik een

De grootte van een melkgeitenbedrijf bepaalt de rentabiliteit

switch

n die periode leerde ik mijn

uit Venhuizen. Het jaar daarna heeft hij

ben nu 1.000 geiten, inclusief jongvee. We melken nu ruim 560 geiten. Volgend jaar willen we 850 geiten melken, dan

de

Brommer heeft meerdere opties beke-

zit de stal vol. Met alle ontwikkelingen in

H.E.A.O. en ben ik de financiële

ken die voor hem als agrarisch onderne-

de melkgeitenhouderij kijken we daarna

kant opgegaan. Via verschil-

mer interessant zouden zijn, van melk-

of verdere uitbreiding verstandig is.”

lende banen bij Elsevier BV en

veehouderij tot het kweken van wild,

gemaakt

naar

Spaansen Groep BV ben ik op

of het fokken van wagyu-runderen. Hij

Martine: ”Bas wil niet de manager op zijn

de agrarische afdeling van de Rabobank

heeft het opstarten van deze bedrijven

bedrijf worden, hij wil gewoon de boer

terecht gekomen, waar ik ben gaan wer-

doorgerekend, maar financieel leken

blijven. Dat is een groot verschil. Als je

ken als kredietbeoordelaar.” Maar het

deze voor hem toch minder interessant.

2.000 geiten gaat melken word je ma-

bloed stroomt waar het niet gaan kan.

Via een vroegere klant is hij bij de melk-

nager op je bedrijf, heb je waarschijnlijk

Brommer wilde graag zelf agrarisch on-

geiten uitgekomen. Brommer is parttime

een bedrijfsleider nodig en heb je per-

dernemen.

gaan werken en heeft naast zijn baan

soneel in dienst.” Bas vult aan: “Maar

zaken | Magazine


interview de wierhoeve

personeel zorgt wel, dat je flexibeler

ga je wat vaker op het randje zitten en

Kroon en de Provincie hebben ons veel

kunt werken en zelf ook eens vrij kunt

neem je bewust een risico. Ik wilde bij-

medewerking gegeven, dat mag ook wel

nemen.” Op dit moment hebben ze in

voorbeeld graag een geïsoleerd dak. Dat

eens gezegd worden.”

het weekend hulp. Verder zetten zij het

is een investering die je later terugver-

bedrijf zelf rond. Martine werkte tot voor

dient, maar waardoor je in je financiële

700 geiten koop je niet zomaar

kort 4 dagen per week als marketeer bij

planning flink krapper komt te zitten. Als

In de herfst van 2015 zijn zij gestart met

zorgorganisatie Omring. Maar met 3

bankenman had ik deze investering an-

de voorbereidingen. In augustus 2016

zoons en het werk op het melkgeitenbe-

ders beoordeeld dan als ondernemer.

hadden zij de grond in eigendom. In

drijf bleek deze combinatie toch iets te

Mijn ervaring is op ons huidige bedrijf

september van dat jaar is de bouw van

ambitieus en heeft ze haar baan opge-

ook handig, het maken van bijvoorbeeld

de stal begonnen. 700 geiten zijn begin

zegd. Hierdoor hebben Bas en zij meer

liquiditeitsprognoses is voor mij geen

januari van dit jaar in de stal gekomen en

tijd om samen het bedrijf op poten te

probleem. Bij de opbouw van ons bedrijf

in februari gingen de eerste geiten door

zetten.

heb ik voor het aanvragen van subsidies,

de melkput.

Ondernemers kiezen voor risico

de vergunningen en de bouwbegeleiding wel experts ingehuurd.”

Brommer vervolgt: “Je kunt niet zomaar ergens 700 geiten kopen. We zijn enorm

De toenemende vraag naar geitenmelk en de goede melkprijs hebben een grote

Bas en Martine hebben in het land

geholpen door de bedrijven waar ik sta-

rol gespeeld in de overweging om een

meerdere locaties bekeken, maar vin-

ge heb gelopen. John Klaver van Klaver

melkgeitenbedrijf op te starten. Maar

den het fijn, dat het uiteindelijk gelukt

Geit heeft aan ons 400 geiten verkocht.

het allerbelangrijkst is volgens Brom-

is om in de eigen omgeving een bedrijf

Van Klaas Sjoerd Meekma uit Deinum

mer, dat hij het leuk vindt om met geiten

te kunnen starten. “Wij hebben het land

hebben we er 300 kunnen kopen. De

te werken: “Natuurlijk wil je ook je brood

van Provincie Noord-Holland gekocht.

geiten zijn op een leeftijd van 10 maan-

ermee verdienen. Mijn kennis van be-

Het perceel was onderdeel van het

den op ons bedrijf gekomen, zo’n 90%

drijfsfinancieringen heeft ons geholpen

voormalige Wierringerrandmeerproject.

van hen was al drachtig.

om een goed onderbouwd plan te schrij-

De Provincie wil graag opnieuw de be-

ven. Ik weet naar welke punten de bank

drijvigheid stimuleren. De bestaande

We zijn eerst begonnen met een mini-

kijkt. Toch is het werken als ondernemer

vergunningen moesten worden aange-

melker in de pot. Na 15 geiten gemolken

heel anders. Bij de bank is zekerheid

past, maar de wijzigingen zijn vrij soepel

te hebben was mijn overall al door de

het allerbelangrijkste, als ondernemer

goedgekeurd. De gemeente Hollands

geiten kapot gebeten. Toen heb ik wel

zaken | Magazine

31


ADvertenties

LOOPT U OOK WEL EENS VAST MET UW WEBSITE?

LAAT EEN GRATIS QUICKSCAN UITVOEREN

VIA SMEDERS.NL/QUICKSCAN Tel. 0223 692935 hallo@smeders.nl

T A A MIN

LA

SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE

TAPIJT

VINYL

GORDIJNEN

PVC VERF VLOEREN

VITRAGE

ELE N O I S S E F O PR N PS ECIALISTE

INBETWEEN

www.smeders.nl facebook.com/smeders

IJ S B E FI E KOF ADVI

BEHANG ZONWERING

PARTICULIEREN & ZAKELIJKE PROJECTEN WWW.PIETKARSTEN.NL


open te zijn naar de consument

interview de wierhoeve

n het is ook een taak va om de agrarische ondernemer

weerstand op peil te houden voeren wij ze daarnaast ook mineralen. En geiten doen altijd iets wat je niet verwacht. Ze slopen snel iets en draaien gemakkelijk de moertjes los van de bouten. Af en toe doen we een rondje met een sleutel om alle klemmen in de stal weer vast te draaien. We melken de geiten in een 2x40 zij-aan-zijstal. Tijdens het melken kan ik ze goed bekijken. Een groot deel van de ziekteherkenning en -behandeling gebeurt ook in de melkstal. Ik probeer overdag zo min mogelijk in de pot te komen om onrust te voorkomen.” wat druk uitgeoefend om de installatie

van Amsterdam zou wonen, is het een-

van de melkput te versnellen. Een paar

voudiger om de kaas ook zelf af te zet-

weken later lammerden er 30 geiten per

ten. Van de toeristen moeten wij het

In contact blijven met de buitenwereld

dag af, dat was best even een organi-

niet hebben. We leveren de melk aan

Brommer besluit: “Ons bedrijf heeft een

satie. We halen de geitenlammetjes bij

Klaverkaas in Winkel. Tijdens mijn stage

dubbel ziektevrije status. We hebben

de moeder weg. Ze krijgen flesjes met

bij Klaver Geit kreeg ik de toezegging,

hoge hygiëne-eisen en daarom kun je

biest en leren daarna aan de melkauto-

dat ik mijn melk aan Klaverkaas mocht

hier niet zomaar naar binnen lopen. We

maat drinken. Na een paar dagen gaan

leveren. We hebben erg veel aan de fa-

hebben onze stal gebouwd volgens de

de geitjes naar de opfokker en de bok-

milie Klaver te danken. Ook met de fa-

Maatlat Duurzame Veehouderij. Hier-

jes naar de mester. We hebben hier nog

milie Goderie uit ’t Veld met hun nieuw

door hebben we een stal met een lagere

geen ruimte om de geiten zelf op te fok-

gestarte melkgeitenbedrijf, hebben we

milieubelasting, met aandacht voor dier-

ken. Martine: ”Geiten kun je doormelken,

een goed contact. Van hen hebben we

gezondheid en dierenwelzijn en dragen

duurmelken is de juiste term hiervoor.

dek-bokken aangekocht. Zij leveren de

wij daardoor bij aan verduurzaming van

Ze hoeven niet elk jaar af te lammeren.

melk ook aan Klaverkaas en staan al-

de veehouderij. Het is ook een taak van

Dit jaar worden er 250 lammeren ge-

tijd klaar om ons te helpen. Zo wordt

de agrarische ondernemer om helder

dekt. We kiezen er ook voor de beste

de geitenkaas van Klaverkaas een echt

en open te zijn naar de consument. Zelf

150 melkgeiten te laten dekken, de rest

streekproduct. Dat geldt ook voor ons

probeer ik de afstand tussen boer en

van de geiten blijven we doormelken.

voer. Het kuilgras en het hooi komt uit

burger te verkleinen door vaak op Face-

Sommige geiten kun je wel drie of vier

de buurt. Van nature eet een geit veel

book te posten waar we mee bezig zijn.

jaar doormelken zonder ze opnieuw af

takjes. Grof hooi van vogeltjesland met

Buiten het feit, dat ik het leuk vind om

te laten lammeren.”

zuring gaat er prima in. Maar het voeren

dat te doen, vind ik het ook belangrijk

van melkgeiten vraagt ook om een bij-

hiermee een stukje goodwill te creëren.

zondere strategie. Het voer moet goed

We hebben een bedrijf met veel dieren

gedoseerd worden, geiten worden snel

en kunnen niet elke dag stilstaan bij elke

Brommer: ”We hebben er bewust voor

te vet. Geiten krijgen vergeleken met

individuele geit. Maar ik hoop, dat men-

gekozen alleen te gaan melken en geen

melkkoeien veel krachtvoer om de hoe-

sen zien dat we toch op een heel goede

kaas te gaan maken. Als je in de buurt

veelheid melk op peil te houden. Om hun

manier met onze dieren werken.”

Geitenmelk voor een streekproduct

zaken | Magazine

33


Zinnigs tekst en communicatie

column karen span

- column -

Zónder personeel, mét strategie

karen span

Niet zozeer voor mij, als wel voor de vele zelfstandige professionals in onze regio. Want ja, ook als zelfstandige ben je ondernemer. Het werk komt -uitzonderingen daargelaten- niet vanzelf naar je toe. Je moet jezelf presenteren, nadenken over tarieven, je manier van werken, je onderscheidend vermogen, jezelf uitdagen om te blijven vernieuwen en ga zo maar door. En niet in de minste plaats: je bent je eigen merk. Mocht er eens iets misgaan, dan kom je niet weg met de mededeling ‘dat er intern iets is fout gegaan’ - je bent tenslotte de enige, dus als er iets misgaat is dat direct aan jou te koppelen of in elk geval ben jij de enige die er iets mee of aan kan doen. Gelukkig geldt dit ook voor het leveren van kwaliteit en gelukkig komt dat veel vaker voor.

T 34

ien jaar geleden startte ik als zelfstan-

van het telefoonnummer. Uiteindelijk moet je het als

dig

communicatie-

zelfstandige zo goed doen dat mensen jou, als je ooit

adviseur. Een half jaar deed ik over het

ergens in dienst zou gaan, blijven bellen. Gewoon, om-

bedenken van een naam. Uiteindelijk

dat je kwaliteit levert. Mocht ik dus besluiten om er-

bleek www.zinnigs.nl al bezet; gelukkig

gens na deze mijlpaal van tien jaar ZININGS tekst en

kon ik deze domeinnaam overnemen.

communicatie tóch het zelfstandig ondernemerschap

Nog steeds krijg ik een paar keer per maand compli-

op te geven, dan is het in elk geval belangrijk dat het

menten over de kracht van m’n bedrijfsnaam en de

nummer van mijn mobiele telefoon niet verandert. De

knipoog die erin zit. Harstikke leuk natuurlijk, maar

andere kant op zou óók nog kunnen: dat ik mijn bu-

ondertussen wéét ik dat er in de wandelgangen maar

reau uitbreid met een partnerschap of personeel. Ik

weinig mensen zijn die zeggen ‘dan moet je ZINNIGS

zie het allebei nog niet gebeuren. Voorlopig houd ik

hebben’. Het is altijd: ‘dan moet je Karen even bellen’.

mijn strategie nog even aan. Strategie? Ja, echt. Een

Misschien roepen sommigen er dan nog achteraan ‘ja,

zelfstandige zónder personeel mét een strategie. Het

zij van ehm, ZINNIGS’, maar meestal volgt al het delen

is net een echt bedrijf.

zaken | Magazine

tekstschrijver

en


HYPOTHEKEN VOOR STARTERS, DOORSTROMERS EN ONDERNEMERS

ONZE MAKELAARS

Wij zijn specialist in financiële dienstverlening, al onze 40 collega’s helpen u graag met: • Verzekeren en sparen • Pensioen • Zorgen en inkomen • Financieel advies en hypotheken

• Echtscheidingsadvies • Makelaardij en taxaties • Bedrijfsverzekeringen en verzuimbegeleiding

Anna Paulowna, Wieringerwerf, Schagen en Julianadorp T. 0223 - 521 750 24/7 advies en hulp

www.phverheul.nl


PRIVATE LEASE

Géén aanbetaling & Contanten voor uw inruil!

Stel uw favoriete Ford samen op www.dekkerautogroep.nl/ford-private-lease

Kies uw uitvoering, kleur, looptijd, kilometrage en opties. En bereken eenvoudig uw maandbedrag

U hoeft alleen nog maar te tanken! De nieuwe Fiesta

vanaf € 239,- p. mnd De ruime Focus

vanaf € 299,- p. mnd

De sportieve Kuga

vanaf € 459,- p. mnd Private Lease is inclusief: ✔ Afschrijving ✔ Motorrijtuigenbelasting ✔ All-Risk Verzekering ✔ Reparatie & Onderhoud ✔ Internationale pechhulp

☎ 088-1800 300

Alkmaar · Beverwijk · Den Helder • Heerhugowaard Purmerend · Schagen · Zaandam · Zwaag

leads@dekkerautogroep.nl

www.facebook.com/dekkerautogroep

www.twitter.com/dekkerautogroep

Prijzen incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Private Lease tarieven o.b.v. 60 maanden/10.000 kilometer p.jr. Vraag naar de voorwaarden. Zie voor verkoopvoorwaarden www.ford.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor het gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot op www.ford.nl

Profile for Zeeman Reclamegroep

Zaken nr 6  

Zaken nr 6  

Profile for zrgbv
Advertisement