__MAIN_TEXT__

Page 1


‘IJzersterk in recht’

Incasso

Consumentenrecht

Pachtrecht

Huurrecht

Beslag- en executierecht

Arbeids- en ontslagrecht

. w

Proces-verbaal van constatering

Contractenrecht

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl


voorwoord / colofon

Keep calm &

Go GREEN

Leek ons wel eens leuk... een opvallende kleur groen. Heeft verder niets te maken het milieu hoor, of met “vergroenen” of duurzaam ondernemen :-)

N

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex.

u we het toch over

dat niet alleen in Amsterdam, maar het

groen hebben: vanuit

gaat de hele wereld over. Nike, Tommy,

Uitgever:

onze betrokkenheid bij

Starbucks, ze doen allemaal mee. Toch

Zeeman Reclamegroep, Den Helder

de Dokkumer Vlaggen

best knap en ontzettend inspirerend

Centrale woonde ik de

kan ik je vertellen!

presentatie

van

het

Layout, fotografie & vormgeving: Zeeman Reclamegroep,

nieuwe ‘petflessen’-doek bij. Inder-

Ondernemers hebben elkaar toch echt

daad, vlaggen worden nu gemaakt van

nodig zo blijkt maar weer. We denken

flessen. Tenminste, als je bereid bent

vaak hetzelfde en raken geïnspireerd

Teksten:

om iets meer te betalen want het is nog

door de succesverhalen. Ik hou er van

Karen Span (ZINNIGS tekst en communicatie)

niet echt mainstream. De presentatie

om die verhalen te lezen en nog leuker

Frits van Wolveren, Joost Dobbe

werd kracht bij gezet door een orga-

is het om er met elkaar over te praten.

nisatie genaamd “Plastic Whale”. Een

Lees dus vooral het blad weer door,

Advertentie acquisitie:

bijzonder inspirerende onderneming

bezoek de verschillende ondernemers

Mocht u in het volgende nummer willen

die is begonnen met zomaar een zinne-

clubs die er zijn en dan met name de

adverteren, nieuws willen plaatsen of

tje op twitter, “ik wil een boot bouwen

ondernemersclubs Wieringermeer en

belangrijke data door willen geven dan kunt

van plastic flessen, wie kan me helpen”.

Helderse Scheepvaart Vereniging die

u dat doen via menno@zrgbv.nl

Dat idee vond zoveel gehoor en liefde

dit blad toch maar weer mooi mogelijk

en dat leidde er uiteindelijk toe dat er

hebben gemaakt.

momenteel bedrijfsuitjes plastic-vis-

En als je er niets aan vindt, gooi het blad

sen worden georganiseerd. De flessen

dan in ieder geval bij de oude kranten,

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

worden uiteindelijk weer gebruikt om

dan ben je toch nog groen bezig :-)

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

boten van te maken waarmee gevist kan worden op...inderdaad, plastic! En

Menno Zeeman

www.zrgbv.nl

Verspreiding: NH-post

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


overhiereennaam

p e o r g e m a l c e r -Zeeman

investeren in de noordkop Op papier lijkt zo’n samenwerking best eenvoudig, maar in de praktijk heeft het samenvoegen van twee drukkerijen toch heel wat voeten in de aarde: sinds 1 mei hebben Drukkerij Gerja en Zeeman Reclamegroep hun krachten gebundeld. Het resultaat? Versterking van machines, mankracht én kwaliteit.

J 4

eroen en Menno Zeeman: “Voordat

voormalige vestiging van Gerja in Waar-

in Den Helder is hier en daar wat met

wij in 2008 Drukkerij Egner overna-

land is inmiddels gesloten. De machi-

bureaus geschoven. Dat geldt ook voor

men werkten we al veel samen met

nes die daar stonden hebben we naar

de machines: we hebben hier de eerste

Drukkerij Gerja. Ook de jaren hierna,

Den Helder en Schagen verhuisd. Het

full colour pers ooit op Helderse bodem

waarin we in ons eigen drukwerk

moment dat zo’n drukpers aan touwen

verwelkomd, net als een geavanceerde

konden voorzien hebben we altijd

boven een vrachtwagen hangt is toch

printstraat waar we zo’n 10 miljoen af-

goed contact gehouden. Op basis van

altijd even spannend, maar gelukkig is

drukken per jaar mee maken. Om alles

dit goede contact zijn we een poosje

alles goed gegaan. Daarnaast moesten

te laten passen hebben we de stel-

geleden om tafel gaan zitten en heb-

onze nieuwe collega’s natuurlijk een

ling voor het drukwerk naar ons aan-

ben we onze krachten gebundeld.”

plekje krijgen. Op onze locatie in Scha-

grenzende magazijn verplaatst. Nee,

gen, waar de zeefdrukkerij en de be-

er kan nu niet veel meer bij, maar met

De verhuizing leidde tot een kleine lo-

lettering zit, is nu ook de DTP-afdeling

deze update zit het met de kwaliteit en

gistieke puzzel: alle stukjes moesten

gekomen. Hier werken de nieuwe colle-

slagkracht de komende jaren weer he-

een nieuw plekje krijgen. Jeroen: “De

ga’s aan vormgeving en printwerk. Ook

lemaal goed.”

zaken | Magazine


Drukkerettes blijven

breid aanbod aan print- en drukwerk.”

denken dat de nadruk steeds meer op

Drukkerij Gerja was met drie vestigin-

De periodieken die Gerja verzorgt voor

digitale media komt te liggen. Wat mer-

gen al geen onbekende in de regio:

veel verenigingen en dorpen, worden

ken Jeroen en zijn collega’s daarvan? “Ik

naast de locatie in Waarland zijn er nog

nu gemaakt in Schagen en in Den Helder

ben ervan overtuigd dat een combina-

de Drukkerettes in Warmenhuizen en

gedrukt. “Dat betekent inderdaad wat

tie van online en offline middelen het

Langedijk. “Deze twee blijven bestaan.

meer transportwerk, want die dorps- en

meest krachtig is. Op die manier kun je

De Drukkerettes spelen een belang-

verenigingsbladen moeten nou eenmaal

een sterke mix samenstellen: een goe-

rijke lokale rol, denk maar aan rouw- en

op een bepaalde dag in de bus liggen.

de website is belangrijk als basis, maar

trouwwerk of ander drukwerk dat snel

Maar met ons professionele team van

als je mensen wilt uitnodigingen voor

geleverd moet worden. Bovendien is

zo’n veertig collega’s is dat geen enkel

een jubileumfeest zou ik kiezen voor

Drukkerette Warmenhuizen tevens een

probleem.”

een papieren uitnodiging. Een mooie

kleine winkel waar je terecht kunt voor kantoorartikelen

en

ansichtkaarten.

Mix van online en offline

envelop in de bus maakt nieuwsgierig en prikkelt. Het is heel wat anders

We omarmen het idee van even snel

Hoewel de persen volop productie

dan een een uitnodiging per mail. Nu

binnen kunnen lopen voor een uitge-

draaien, zijn er mensen die nog altijd

de economie aantrekt merken we dat

zaken | Magazine

5


ADvertenties

Administratiekantoor

Glim & Van der Does Uw administratie, jaarrekening en belastingaangiftes uitbesteden tegen een vaste prijs? Bij ons is dat vanzelfsprekend. Vestiging: Den Helder Annie RomeinVerschoorlaan 20 Westerland Westerlanderweg 166

Voor meer informatie: 06-33643190 (Mirjam) 06-33643191 (Edith) info@glim-vanderdoes.nl

www.glim-vanderdoes.nl

Wij verzorgen • Bestrating • Vijvers • Waterelementen • Vlonderterrassen • Blokhutten • Schuttingen • Beplantingsplannen • Tuinverlichting • Beregeningssystemen • Interieurbeplanting Hoornseweg 2 | 1775 RB | Middenmeer Tel.: (0227) 50 28 24 | www.desiertuin.nl

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl


interview zeeman reclamegroep

ukpers aan Het moment dat zo’n dr wagen hangt touwen boven een vracht nend is toch altijd even span bedrijven en organisaties weer meer

Smeders Internet. “Zij bieden alles aan

huizing van Gerja. We hebben geen

aandacht hebben voor de manier waar-

op online gebied en wij als het gaat

ambitie van groot, groter, grootst. Wel

op ze zich presenteren en daar horen

om fysieke producten. Doordat we nu

willen we ons bedrijf zo goed mogelijk

print- en drukwerk zeker bij.”

onder één dak zitten kunnen we snel

toekomstbestendig maken. Daar heb je

De samenwerking tussen Gerja en Zee-

schakelen en is het makkelijker om ook

kennis en ervaring en de juiste midde-

man Reclamegroep is niet het eerste

grotere projecten uit te voeren, zoals

len en machines voor nodig. Daar zet-

partnerschap dat Zeeman aangaat.

een compleet pakket van logo, huisstijl,

ten we dus ook op in.

Eerder dit jaar werd al de samenwer-

website en promotiemateriaal.”

Als je echt flink wilt doorgroeien dan

king met Dokkumer Vlaggen Centrale geïntensiveerd. Menno: “Ook met DVC

Altijd dichtbij

krijg je binnen de organisatie een heel andere dynamiek en worden de korte

werkten we al jaren samen. Zij zijn spe-

Nu de Kop van Noord-Holland van Texel

lijnen misschien stiekem steeds langer.

cialist op het gebied van vlaggen en

tot Alkmaar kan rekenen op Zeeman

Dat willen we niet. We willen juist altijd

aanverwante doekproducten en bij ons

Reclamegroep kan één vraag niet uit-

in de buurt zijn, zowel lokaal als via de

ligt het zwaartepunt op gevelreclame,

blijven: wat wordt de volgende stap?

mail of per telefoon. Hup, even bellen

voertuigreclame en winkelinrichting.

“Geen idee, we kijken gewoon wat er

en een dag of twee later je folders op-

Samen bieden we nu alles op het ge-

op ons pad komt. Maar voorlopig gaan

halen omdat je ze dit weekend nodig

bied van zogenoemde visuele reclame.”

we er eerst voor zorgen dat alles weer

hebt: dat willen we voor nu én voor de

Vorig jaar verwelkomde Zeeman ook

helemaal op rolletjes loopt na de ver-

toekomst.”

zaken | Magazine

7


artikel ontwikkelingsbedrijf NHN

DEn helder

heeft de wind mee

“D

e haven van Den Helder zit logistiek als een ge-

Hier heeft iedereen belang bij

oliede machine in elkaar en heeft goede facilitei-

Ook Wim Schouwenaar ziet in dat de

ten. Zeker ook met de helihaven, de maritieme op-

haven van Den Helder beter gepro-

leidingen en kennisinstituten erbij”, vertelt Wim Schouwenaar, directeur van DHSS. “We liggen

bovendien gunstig ten opzichte van de olie- en gasvelden en de grootste windparken die in de nabije toekomst worden aange-

8

moot moet worden. “Een klant met een project op de Noordzee die een haven zoekt, moet als eerste aan Den Helder denken en niet naar elders uitwijken. Dus moeten we laten zien welke mo-

legd op Noordzee. Er werken mensen met veel kennis en kunde

gelijkheden en specialiteiten we in huis

in innovatieve bedrijven. Dat maakt dit een uitstekende service-

hebben.” De vier belangrijkste partijen

haven voor de offshore- en energiebedrijven.”

- Port of Den Helder, Den Helder Air-

zaken | Magazine


foto: DHSS

De maritieme offshore in Den Helder is altijd een van de krachten van de Kop geweest. Maar de sector voelt de gevolgen van de lage olie- en gasprijs en toenemende concurrentie van andere gebieden en havens. Tegelijkertijd biedt de aanleg van windmolenparken op zee nieuwe kansen. Ook die projecten kan de haven buitengewoon goed faciliteren. Regionale partijen hebben daarom

artikel ontwikkelingsbedrijf NHN

NORTH SEA ENERGY GATEWAY

de handen ineengeslagen om Den Helder nationaal en internationaal te promoten als facilitaire haven voor de windmarkt. Dat gebeurt onder de merknaam North Sea Energy Gateway.

logistieke afwikkeling van de offshore

hier met stands presenteerden. We

en windparken. Onze haven is dé gate-

hebben als regio veel exposure gekre-

way naar het werkgebied op zee. Direct

gen. Ook komend jaar zullen we met

gelegen aan de Noordzee en een uur

een mooie en indrukwekkende inzen-

rijden vanaf luchthaven Schiphol: het

ding aanwezig zijn op deze beurs.”

geeft ons een prachtige concurrentiepositie. Dat moeten we met elkaar gaan uitdragen.”

Internationale exposure op beurzen

Meedoen met North Sea Energy Gateway “Voor veel bedrijven die lid zijn van de HSV of de industrieclub Wieringermeer kan het interessant zijn om zich aan te

De nieuwe propositie North Sea Energy

sluiten bij North Sea Energy Gateway.

Gateway is gepresenteerd tijdens Off-

Zowel nationaal als internationaal

port, haven- en scheepvaartvereniging

shore Energy 2016 in Amsterdam RAI.

wordt het merk onder de aandacht

HSV namens de supplychain en Tech@

Er is een logo ontwikkeld en een web-

gebracht bij de potentiële opdrachtge-

connect namens de kennishaven - zijn

site gemaakt. Deze is gelanceerd tij-

vers. Door samen op te trekken en te

daarom in 2016 op initiatief van de

dens de OTC Houston in mei 2017. “Een

laten zien wat we kunnen bieden in de

gemeente Den Helder om tafel gaan

goede plek voor de lancering want daar

gehele keten wordt het voor energie-

zitten.

Noord-

loopt immers de doelgroep rond, die we

bedrijven steeds interessanter en ef-

Holland Noord is aangeschoven als

willen bedienen op olie- en gasgebied

ficiënter om vanuit Den Helder te gaan

uitvoeringspartij. Wim Schouwenaar

aldus Wim Schouwenaar. Ook de bedrij-

opereren. “

zit namens de supplychain in de werk-

ven die actief zijn in de offshore wind-

groep.

industrie hebben zich onder de noemer

Wilt u dat uw bedrijf ook onder de aan-

van de Gateway kunnen profileren. Dit

dacht wordt gebracht op de website

“Dat doe ik met liefde. Dit gaat om het

gebeurde tijdens de Offshore Wind

van North Sea Energy, meld u dan nu

algemene belang van de regio. Dit

Energy 2017 in London.

aan! Dit kan door mail te sturen naar

Ontwikkelingsbedrijf

info@northseaenergygateway.com of

draait niet alleen om ‘ik’. De hele supplychain haalt hier voordeel mee, tot

In oktober 2016 stond DHSS als on-

neem contact op met Annemarie Hen-

aan de middenstand toe. Je moet in dit

derdeel van een consortium ook op de

selmans (06-15 95 73 42)

geval je eigen belang overstijgen. We

Offshore Energy beurs in Amsterdam.

moeten een eenheid vormen en laten

“NHN heeft op een zeer goede manier

Kijk voor meer informatie op

zien hoe interessant we zijn voor de

gezorgd dat bedrijven uit de regio zich

www.northseaenergygateway.com

zaken | Magazine

9


ADvertenties

Kunststof Kozijnen voor optimaal woongenot

• Veilig wonen • Lagere energiekosten • Onderhoudsarm • 10 jaar garantie • Lange levensduur • Brandveiligheid • Keuzevrijheid in kleur

www.vanderburgkozijnen.nl ToTaalleverancier K-vision KunsTsTof Kozijnen Burg. Ritmeesterweg 23 V | 1784 NV Den Helder | telefoon 0223 222 111 | info@vanderburgkozijnen.nl

Autohopper Autohopper Den Helder Den Helder .1785 AK Den Helder Bedrijfsweg Bedrijfsweg 1A.1785 AK Den1A Helder .www.autohopper.nl.www.autohopper.nl T el. 0223-727044 Tel. 0223-727044

Auto Bedr Tel.


column monica musen

- column - column -

Monica Musen

Er is inmiddels weer een nieuw werkwoord ontstaan. De meeste mensen kennen het wel. In de Van Dale online komt het woord al voor en wordt het omschreven als “samen een filmpje kijken.” Het woord is netflixen, en, ja, ik doe het zelf ook met enige regelmaat. In haar definitie gebruikt Van Dale het woord “samen“, dat zou dus doen vermoeden dat je deze activiteit met anderen doet. Dat weet ik zo net nog niet.

L

een filmpje kijken

aatst zat ik eens met man en kind op de normale, of moet ik zeggen ouderwetse, manier televisie te kijken. The Voice of een soortgelijk programma zal het zijn geweest. Op dat moment viel het kwartje nog niet zo, maar achteraf bedacht ik me dat dit bijna nooit meer voorkomt. Nu stam ik nog uit de tijd van twee televisiezenders waarin je op zaterdagavond gezellig met elkaar op de bank met een bakje chips, ja ja wat een verwennerij, naar een of andere spelshow zat te kijken, maar nu zit ik mooi in mijn eentje op de bank en zijn de chips vervangen door tapas. Nou ja, dit is lichtelijk overdreven, hoewel dat van die tapas wel waar is. Als we “zitten te netflixen” doet de een dit via de televisie, de ander via de computer en nummer drie doet “het” op de tablet. Weinig samen dus want we kijken allemaal

naar iets anders. Moest je vroeger een week wachten op de volgende aflevering van je favoriete serie, kun je nu hele seizoenen achter elkaar bekijken. Maar goed ook, want zoveel geduld hebben we tegenwoordig niet meer. Tijden veranderen nu eenmaal dus go with the flow. Toch had het wel iets heel gezelligs om net als vroeger zo met elkaar op de bank voor de buis te hangen. We proberen dan ook toch af en toe met elkaar te netflixen. Netflixen als familieactiviteit zeg maar. Dit gezegd hebbende ben ik wel genoodzaakt een kleine tip mee te geven. Wanneer uw tienerzoon of dochter zegt bij een vriendinnetje of vriendje te gaan netflixen en chillen moet u even doorvragen. In de jongerentaal schijnt hier namelijk een activiteit van een geheel andere orde te worden bedoeld. Misschien goed om te weten.

zaken | Magazine

11


overhiereennaam

Wim Schouwenaar DHSS Vessel Acengy

“Den Helder is dé plek en dat moet iedereen weten” “Met de combinatie van een haven en een luchthaven heeft Den

en onze regio onder de aandacht bren-

Helder een prachtig unique selling point”, zo stelt Wim Schouwe-

gen bij potentiele klanten. Daarbij zou ik

naar van DHSS Vessel Agency. “Het liefst zou ik dit over de hele wereld bekend willen maken, maar dat lukt niet alleen.” Mede daarom is Wim sinds april 2017 toegetreden als bestuurslid bij de Helderse Scheepvaart Vereniging: “Er is werk aan de winkel.”

N 12

er de voorkeur aangeven om de samenwerking met Port of Den Helder en Den Helder Airport te structureren, bijvoorbeeld in een overkoepelend overleg. In mijn ideale plaatje zouden alle bedrijven die ‘iets’ op de Zuidelijke Noordzee te

a twintig jaar heeft

wordt al een poosje hard gewerkt om

doen hebben, meteen aan Den Helder

de

offshore-sector

HSV verder over het voetlicht te bren-

moeten denken. Het initiatief van North

geen geheimen meer

gen als gesprekspartner bij bedrijven en

Sea Energy Gateway is een prachtig

voor Wim. DHSS levert

de overheid - dat is volgens mij meer dan

initiatief; wellicht dat we hier op ter-

husbrandy services in

goed. Vervolgens vind ik het belangrijk

mijn meer bij kunnen aansluiten. of dat

nagenoeg elke haven

om onze inspanningen ook naar buiten

we onder één vlag kunnen opereren. Ik

in Nederland en deels in Duitsland. Bo-

toe beter zichtbaar te maken. Dat maakt

denk dat het vooral waardevol is dat we

vendien staat zijn team 24 uur per dag

ons als partner ook weer sterker en op

samenwerken en een eenheid vormen.

klaar voor helikopterdiensten, opslag en

die manier kunnen we de vereniging

Een soort handelsmissie, als je het zo

expeditie. Wim: Vanzelfsprekend ben ik

verstevigen, zowel intern als extern. Het

wilt noemen. Maar dat kan natuurlijk

al heel lang lid van de HSV en sinds een

liefst zou ik voor onze leden op den duur

alleen als we voldoende draagvlak heb-

paar weken draag ik graag mijn steentje

een inhoudelijk sterk programma willen

ben onder onze leden, dus ik kijk ernaar

bij als bestuurslid. Ik denk dat er voor

neerzetten, bijvoorbeeld met excursies

uit om de komende periode daarover

onze regio én voor onze vereniging heel

en gezamenlijk bezoek aan beurzen. Op

van gedachte te wisselen met iedereen

wat te winnen valt. Achter de schermen

die manier kunnen we onszelf profileren

die ideeën heeft.”

zaken | Magazine


hsv den helder

Haven- en Scheepvaart Vereniging Den Helder

Evert van den Broek Sail Den Helder

SAIL Den Helder mede geslaagd dankzij sponsors Dit jaar vond voor alweer de vijfde keer SAIL Den Helder plaats.

Zo presenteerden de vier betrokken

Hét nautische evenement met internationale allure, dat ook

gemeenten (Schagen, Texel, Hollands

deze keer mede dankzij betrokken sponsors meer dan geslaagd neergezet werd. Eén van die sponsors was de Haven en Scheepvaart Vereniging Den Helder. Aan het woord is Saildirecteur Evert van den Broek.

“H

Kroon en Den Helder) zich in zogenaamde dorpen op het evenemententerrein. Evert: “In het Helderse dorp presenteerden we in samenwerking met de Marinedagen dat Den Helder dé gemeente is voor de maritieme sector, waarbij er

et is zeker waar dat

maar zeker ook onze eigen (jonge) inwo-

ook veel ontwikkelingen zijn met betrek-

SAIL Den Helder wordt

ners. Zo willen we onze lokale en regio-

king tot duurzame energie. Samen met

gedragen

een

nale leerlingen laten zien dat de Noord-

de sponsors hebben we laten zien wat

groot aantal sponsors

kop echt voldoende werkgelegenheid

Den Helder biedt qua wonen, werken en

en partners. Niet alleen

biedt als je later aan het begin van je

recreatie. “

om een financiële bij-

loopbaan staat. Met de ontwikkeling van

drage te leveren, maar ook door inhou-

de maritieme sector door zowel over-

Om de Noordkop nóg beter op de kaart

delijk mee te denken hoe we samen de

heid als bedrijfsleven kan daar verdere

te zetten is er veel draagvlak nodig,

regio zo goed mogelijk kunnen laten zien

invulling aan worden gegeven. Hierbij

maar met een goede samenwerking

aan de vele bezoekers. We willen niet al-

is de Haven en Scheepvaart Vereniging

tussen overheid, ondernemers, onder-

leen het evenement zelf presenteren: je

Den Helder natuurlijk ook betrokken.”

wijs en kennisinstituten kan heel veel

door

zou kunnen zeggen dat onze éigenlijke

worden bereikt. “We hopen dat mensen

missie is om zoveel mogelijk mensen

Zien is geloven

kennis te laten maken met de Noordkop,

Ter ere van de vijfde editie van SAIL Den

2017 én dat ze nog eens terugkeren.

zowel mensen die van buitenaf komen

Helder werd er extra groot uitgepakt.

Zien is geloven, toch?”

hebben genoten van Sail Den Helder

zaken | Magazine

13


artikel albert heijn schootenplaza

Albert Heijn Schooten Plaza: van supermarkt tot aan de voordeur

W

ie denkt aan een supermarkt, stelt zich

Jacco: “De basis van onze winkel wordt

meestal een groepje klanten voor die met een

vanzelfsprekend gevormd door klan-

winkelwagen van de groenteafdeling naar de vleeswaren lopen en dan zo door naar de kassa gaan. En natuurlijk gebeurt dat ook bij Albert Heijn Schooten Plaza van Jacco Kat in

boodschappen in een karretje leggen, bij de kassa afrekenen en vervolgens met hun spulletjes naar huis gaan. Maar daarnaast is de doelgroep die bood-

Den Helder, maar achter de schermen gebeurt er nog veel meer:

schappen bestelt groeiende. Dat zijn

dagelijks worden er tientallen (digitale) bestellingen verzameld,

niet alleen particulieren, maar vooral

klaargezet en afgehaald of weggebracht.

14

ten die de supermarkt bezoeken, hun

zaken | Magazine

ook bedrijven en bijvoorbeeld zorgin-


stellingen. Zij plaatsen bijvoorbeeld een

de boodschappen maar zorgen er ook

wekelijkse bestelling voor de lunches

voor dat ze op het gewenste moment

op het werk of gewoon de benodigde

bezorgd of afgehaald kunnen worden

boodschappen voor een woongroep.

en voor onszelf zoeken we natuurlijk

Die bestellingen worden afgehaald of

de meest handige routes. We spreken

door ons bezorgd: net wat de wensen

daarom ook weleens in overleg met

zijn.” Om in te spelen op deze groeiende

de klant een bepaalde dag af. We voe-

markt besloot Jacco de website van de

ren onze eigen scherpe vaste prijs van

supermarkt onlangs een update te ge-

bezorgen en in overleg is veel mogelijk:

ven om (zakelijke) bestellers nog beter

we streven ernaar flexibel te zijn. Dat is

van dienst te zijn. “Via de website van

ook het leuke aan zo’n lokaal bedrijf als

Albert Heijn zelf worden mensen door

dit, we zijn voor veel mensen een ver-

nen rekenen dat we alleen het beste

het bestellen heen geleid en dan ko-

trouwd gezicht. Sommigen komen hier

voor ze pakken, dus fruit zonder plekjes

men ze uiteindelijk uit bij de keuze voor

al vanaf de eerste dag hun boodschap-

en melk met de juiste haalbaarheidsda-

een pick-up point, het zelf afhalen van

pen doen. En ook met zakelijke relaties

tum. En mocht er eens onverhoopt iets

de boodschappen dus. Daarom hebben

hebben we inmiddels een goede band

misgaan, dan lossen we dat altijd snel

we met een aantal andere franchisene-

opgebouwd. Je ziet dat veel online be-

op.” Ondertussen moeten Jacco en z’n

mers een tijdje geleden de bestelweb-

stellingen in eerste instantie kleine

team er voor zorgen dat de schappen

site www.ah-boodschappen.nl ontwik-

bedragen zijn. Naarmate men meer

in de winkel natuurlijk goed gevuld blij-

keld: op deze website kun je wel kiezen

bekend raakt met het bestellen loopt

ven. “Het is een uitdaging om de aan-

voor bezorgen. Als je daarop bestelt

vaak het aantal boodschappen op en

voer van producten goed in te regelen.

kun je wel gewoon kiezen voor bezor-

de frequentie neemt wat af: mensen

Als we een reeks grote bestellingen

gen. En als je helemaal zeker wilt weten

gaan dan bijvoorbeeld eens per twee

hebben mag het niet zo zijn dat er in de

dat je meteen goed zit, dan is onze ei-

weken hun grotere boodschappen be-

winkel geen eieren meer te krijgen zijn,

gen www.ah-katsupermarkt.nl de snel-

stellen. En bedrijven bestellen naast de

om maar een voorbeeld te noemen. Het

ste route. Gelukkig weten de meeste

benodigdheden voor de lunch steeds

zijn gewoon twee verschillende ma-

mensen nu wel de juiste weg te vinden

vaker ook producten als toiletpapier of

nieren van boodschappen doen, maar

en anders mogen ze altijd even bellen.”

schoonmaakmiddel. Eén adres is ge-

in beide gevallen streven we naar het

Het bezorggebied van Albert Heijn

woon handig.” Volgens Jacco draaien

beste voor onze klanten.”

Schooten Plaza beslaat Den Helder,

bestellingen op afstand vooral op ver-

Julianadorp en Breezand. “Onze or-

trouwen. “Mensen kiezen niet zelf wel-

Meer weten of bestellen?

derpickers hebben het er druk mee:

ke appels ze in het zakje doen: dat doen

kijk op www.ah-katsupermarkt.nl

we verzamelen natuurlijk niet alleen

wij voor ze. Mensen moeten erop kun-

of bel Jacco Kat: 06-19 17 47 22.

zaken | Magazine

artikel albert heijn schootenplaza

bedrijven bestellen naast de benodigdheden voor de lunch steeds vaker ook producten als toiletpapier of schoonmaakmiddel.

15


interview overhiereennaam ron blaauw

16

Chef-kok Ron Blaauw

zaken | Magazine


interview ron blaauw

“Durf het avontuur aan te gaan, dan komt de inspiratie vanzelf” door: Frits van Wolveren

W

anneer het om haute cuisine gaat en ge-

Leren van fouten

durfd ondernemerschap is Ron Blaauw

Ron Blaauw is een no-nonsense on-

een fenomeen. Hij is chef-kok, tv-per-

dernemer en altijd op zoek naar een

soonlijkheid en succesvol entrepreneur.

Bekend van het RTL- programma Topchef en het SBS-6-programma Junior Masterchef, weet hij steeds weer onderscheidende concepten te bedenken. Reden genoeg om hem te vragen wat een ondernemende cuisinier typeert.

nieuwe uitdaging. Hij vertelt er laconiek over. ”In 1999 ben ik voor mezelf begonnen in Ouderkerk aan de Amstel. Van belang is dat je risico’s durf te nemen. Het avontuur durft aan te gaan. Je moet de ambitie hebben om iedere dag beter te willen worden. Van mijn

Zijn eerste praktijkervaring deed hij

koksopleiding. “Het is een mooie oplei-

fouten heb ik het meeste geleerd. Je

op tijdens een vakantiebaan bij hotel-

ding. Veel leerde ik tijdens stages bij het

leert wanneer je weet waarom je iets

restaurant Petit-Nord in Hoorn. Ron

bekende restaurant De Kersentuin in

fout hebt gedaan. Koken leer je vooral

Blaauw is een geboren West-Fries,

Amsterdam, hier bracht ik het toen tot

in de praktijk”. Zijn kwaliteiten bleven

maar hij volgde bij het ROC-Amsterdam

sous-chef, het restaurant is nu onder-

niet onopgemerkt. In 2004 ontving

aan de Elandsgracht onder meer de

deel van het Bilderberg Garden Hotel”.

zijn restaurant de eerste Michelin-ster;

Nieuw concept ’Nacarat’ Dit najaar zal op het Rokin in Amsterdam het Cana-

uitzicht biedt op de stad. “ We zullen er lunches en

dese warenhuis Hudson’s Bay een flagship-store

diners brengen met een touch uit het Midden-Oos-

openen. In dit voormalige hoofdgebouw van Fortis

ten. Denk aan Libanees brood met humus. Als chefs

opent Ron Blaauw een restaurant met een nieuw

heeft Ron Blaauw Angelo Kremmydas en Yaniv Len-

concept ‘Nacarat’. Het wordt een culinaire hotspot

ga aan zich weten te binden. De Griekse Angelo was

op de vijfde verdieping van het warenhuis. Onder-

chef bij het wereldberoemde Ottolenghi. Yaniv bij

scheidend is het koepelvormige dak dat prachtig

Pastel in Tel-Aviv. zaken | Magazine

17


ADvertenties

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de NG Leeuwweg 26 1764 Breezand 0223-523590 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen * Verkoop Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl


interview ron blaauw

Van belang is dat je risico’s durft te nemen. Het avontuur durft aan te gaan. Je moet de ambitie hebben om iedere dag beter te willen worden. wel een Michelin-ster, maar heeft niet de ambitie dit sterk onder de aandacht te brengen, want het gaat natuurlijk om de kwaliteit van de persoonlijke beleving van de gast. Als moderne chef-kok demonstreert Ron zijn culinaire kunsten regelmatig op spraakmakende locaties, o.a. in buitenland en leuke evenementen.” Iedere keer weer is dat een uitdaging. Op deze in 2006 kreeg hij de tweede ster. In

men met een team medewerkers in

trips neem ik ook medewerkers mee.

2010 behaalde Ron Blaauw de hoog-

Nederland restaurants in het land,

Zo’n ervaring wil ik graag met hen de-

ste graad van bekwaamheid, de titel

‘Bistrobars’ zoals Bistrobar Berlin in

len. Ik weet dat zulke momenten inspi-

‘meester-kok’.

Nijmegen. Zelf runt hij naast Ron Gas-

rerend werken. Ik wil jongeren laten

trobar aan de Sophialaan ook Ron Gas-

zien wat er mogelijk is”.

“Groei, persoonlijke ontwikkeling door-

trobar Oriental, Ron Gastrobar Indone-

maken, kan ook alleen maar wanneer je

sia, Ron Gastrobar Paris en The Fat Dog.

Is er zoiets als een West-Friese menta-

de mentaliteit hebt om kansen te zien.

Het door hem ontwikkelde concept

liteit ? Volgens Ron Blaauw wel. “Het is

Het heeft echter eveneens te maken

‘Ron Gastrobar typeert hij als “een toe-

de praktische instelling van echte doe-

met de instelling goed te kijken hoe an-

gankelijk restaurant”. “Het is ontstaan

ners. Graag willen werken voor je geld

dere ondernemers succes behalen”.

uit mijn ervaring dat er grote behoefte

en niet te beroerd zijn om een stapje

is bij uit eten gaan aan de mix van ge-

extra te willen doen. Heeft hij een tip

zelligheid, kwaliteit en een goede prijs.”

voor startende ondernemers? “Durf

Het restaurant aan de Sophialaan bezit

van de gebaande paden af te gaan.”

Enthousiast team Momenteel adviseert Ron Blaauw sa-

zaken | Magazine

19


interview kapiteyn group

Familiebedrijf

Kapiteyn Group

in l o v s e c c u s d ij w d l e r e W bloembollen Door: Joost Dobbe

20

zaken | Magazine


Breezand bezig met het ontwikkelen, telen en verhandelen van bloembollen. Dit met veel succes: wereldwijd doet het bedrijf goede zaken. Van consumentenverpakkingen voor de retai-

men in de ontwikkeling van de prachtigste hyacinten en lelies, zoals de Orientalis en de Marklily.” Tim: “Maar Kapiteyn is de absolute captain als het gaat om de Calla. Alle rassen

ler tot speciale bloembollen voor broeiers en bloembollen voor

die uit de kraam van Kapiteyn komen,

pot- en snijbloemen: de Kapiteyn Group heeft het allemaal in

beginnen dan ook met de naam Captain.

huis! In gesprek met de twee trotse broers Tim en Jan Kapiteijn.

Captain Calla is wereldwijd een bekend merk onder de Calla´s geworden.”

Zoals de achternaam van de broers al

ren wij zelf. We veredelen onze bollen

laat zien is Kapiteyn een echt familiebe-

binnen Kapiteyn Breeding bv, kweken

Captain Calla

drijf. Tim: “We zijn inmiddels ons 91ste

ze verder bij Kapiteyn Horticulture bv

De knollen voor de Calla’s worden bin-

jaar ingegaan. Als één van de eerste

en exporteren de eindproducten binnen

nen een speciaal programma ontwik-

bloembollenkwekers verhuisde mijn

Kapiteyn bv. Jan vult aan: “We hebben

keld. Jan: “Zo’n 25 jaar geleden is de

opa met zijn broer vanuit Lisse naar

alles zelf in huis: van het ontwikkelen

Breezand. Ze kochten een kleine boer-

en het vermeerderen van de bollen, tot

derij waar zij onder andere begonnen

het uiteindelijk verpakken en verhande-

met het telen van bloembollen. Door

len voor de retail, kwekers en broeiers.

alle jaren heen is dat boerderijtje uitge-

Wij noemen dat “van zand tot klant”.

groeid tot het internationale bedrijf van

Dat totaalplaatje is en blijft onze

nu. Inmiddels is zelfs de vierde genera-

kracht.”

tie ook bij ons gestart en daar zijn we zeer blij mee!”

Totaalplaatje

Veredeling Jan: “Al dertig jaar zijn we in veredelingscombinaties of in eigen beheer bezig

interview kapiteyn group

A

l vier generaties lang is de Kapiteyn Group in

’Iedereen mag weten dat deze prachtknollen uit de Kop van Noord-Holland komen en dat we trots zijn op ons familiebedrijf!’

Kapiteyn Group is onderverdeeld in drie

met het veredelen van allerlei gewas-

bedrijven, ieder gespecialiseerd in een

sen. Denk aan nieuwe tulpen, onder de

bepaalde tak van de bloembollenindu-

noemer Remarkable, zoals onze rassen

Calla bij toeval binnen ons bedrijf ge-

strie. Tim: “De eerste drie stappen in de

Denmark en Librije. Daarnaast werken

komen door een hobby van één van

keten van de bollenontwikkeling behe-

we met andere partijen al jarenlang sa-

onze aandeelhouders. Er kwam een bos

Ook de vierde generatie werkt al volledig mee: Lennaert op de verkoop afdeling en Sjim op de Marketing afdeling zaken | Magazine

21


ADvertenties

kwaliteit en service

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


dat onze kracht ligt in het leveren van een probleemloos product en dat trekt

interview kapiteyn group

vend groot succes. Je kunt wel zeggen

nieuwe klanten aan.”

Rendement per vierkante meter Als retail-partner werkt Kapiteyn in zo’n 50 landen nauw samen met inkopers van tuincentra, retail ketens en broeiers om het totale bloembollenassortiment en het rendement per vierkante meter te optimaliseren. Tim: “Samen met internationale supermarktketens, bouwmarkten en warenhuizen ontwikkelen we meer op impuls gerichte verpakkings- en verkoopconcepten.” Jan: “Doordat we kennis hebben van de Calla’s bij ons op de zaak te staan en na

altijd goed gedaan. Bloembollen, en dan

lokale consumentenvoorkeuren kun-

drie weken bloeide de bos nog steeds

vooral uit Nederland, blijven wereldwijd

nen we een specifiek assortiment en

rijkelijk. We begonnen te praten over

een succes.”

succesvolle verkoopconcepten ontwikkelen met voldoende rendement voor

de Calla’s en raakten geïnteresseerd in

onze klanten.”

deze soort. Kapiteyn richtte zich meer

Tim vult aan: “Zo zijn wij alleen maar

en meer op de veredeling van Calla’s.

gegroeid; we exporteren nu ook zelfs

En met succes: tegenwoordig lijkt het

naar Zuid-Amerika, China en India. Dat

Trots

erop dat wij de beste Calla-rassen in het

zijn nog steeds groeimarkten voor ons.

Bij het bedrijf werken vijftig mensen

snijassortiment hebben. Ze hebben een

Ondertussen mogen we wel zeggen dat

vast in dienst, verdeeld over twee lo-

stevigere steel, een rondere bloemvorm

Kapiteyn wereldwijd bekendstaat om

caties in Breezand. Daarnaast werken

en een betere bloemproductie. Prachtig

zijn kwaliteit en expertise.”

er zo’n 75 tot 100 extra krachten in het

om te zien!”

Ondersteuning & begeleiding

hoogseizoen. Elke afdeling heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en manager,

Tim: “De Calla komt oorspronkelijk uit

Bij de koop van een bol stopt de service

waaronder broer Leo en de neven John

Nieuw-Zeeland, maar daar werden ze

van Kapiteyn niet. Jan: “Wanneer er vra-

en Kees. Tim en Jan staan aan het roer

kleinschaliger en met een ander hoe-

gen zijn bij de klant staan wij deze graag

van de totale gang van zaken. Tim: “Wij

veelheid licht geteeld. Door onze spe-

te woord en geven hem advies. We heb-

zijn de enige exporteur van Calla’s die in

cifieke kennis, ervaring en grote pro-

ben daar de speciale Growing Support

eigen beheer zijn ontwikkeld, geteeld

ductie-areaal krijgt de Calla een steeds

afdeling voor opgezet. De klant krijgt zo

en worden verhandeld, vandaar dat

betere stabielere kwaliteit en hardere

niet alleen een optimaal product, maar

wij onze naam hebben verbonden aan

kleuren.”

ook ondersteuning en begeleiding op

dit unieke gewas. Iedereen mag weten

het gebied van het telen.

dat deze prachtknollen uit de Kop van

Wereldwijd

Noord-Holland komen en dat we trots

Kapiteyn veredelt en zet de Calla af

Jan: “Natuurlijk heeft het succes van de

over de hele wereld. Jan: “Ook in tijden

Calla ons de grote naamsbekendheid

waarin het minder is gegaan met de

gebracht, maar juist door de mix van

economie, heeft de bloemenmarkt het

specialismes heeft Kapiteyn zo’n blij-

zijn op ons familiebedrijf!”

Voor alle informatie over de Kapiteyn Group: www.kapiteyn.nl

zaken | Magazine

23


s: Wethouder Theo Mesker groeien Bedrijven kunnen alleen als ze de beschikking hebben over voldoende gekwalificeerd personeel

24

| Magazine


artikel de kop werkt

Theo Meskers

Economie staat voor grote groei, maar… Waar halen we de mensen vandaan? De economie groeit en ook in de Kop van Noord-Holland gaan we dat in toenemende mate merken. Windpark Wieringermeer, Ontwikkellocatie Petten, Datacenters op Agriport A7 en de doorontwikkeling van Port of Den Helder voor wind-op-zee; er staan grote ontwikkelingen op stapel, die de komende jaren hun stempel zullen drukken op onze regio. Met name daar waar het gaat om de arbeidsmarkt. De centrale vraag voor de toekomst wordt: waar halen we de mensen vandaan?

Nieuw record aantal banen De Nederlandse arbeidsmarkt is in 2016 in veel opzichten de economische crisis te boven gekomen. Op een aantal fronten werden de cijfers van net voor de crisis vorig jaar overtroffen. Zo bereikte het aantal banen

Wethouder Theo Meskers van Hol-

Match2020 is onderdeel van De Kop

een nieuw record en waren er in het laatste

lands Kroon, verantwoordelijk voor het

Werkt!; een gezamenlijke investerings-

kwartaal meer mensen aan het werk dan

arbeidsmarktprogramma Match2020,

agenda van provincie en gemeenten.

ooit tevoren.

wijst erop dat de beroepsbevolking in

Het herstel van de balans op de ar-

de Kop van Noord-Holland krimpt. “Dat

beidsmarkt (evenwicht tussen vraag

De arbeidsdeelname is echter nog steeds la-

hebben we al enkele jaren geleden

en aanbod) is één van de speerpun-

ger dan in 2008, net voor het uitbreken van

geconstateerd. Toen was het geen nij-

ten. Hiervoor is 2.2 miljoen euro be-

de crisis. Het aantal werklozen was in 2016

pend probleem, omdat de economie in

schikbaar. De aandacht concentreert

ruim anderhalf keer zo groot als toen, vooral

een laagconjunctuur zat. Maar ik ben

zich op de sectoren Techniek/Energie,

door een sterke groei van de langdurige

wel gestart met het ontwikkelen van

Agribusiness, Toerisme & Recreatie

werkloosheid. Dat meldt het CBS in de publi-

beleid voor het moment dat de econo-

en Zorg. Uit onderzoek blijkt dat die de

catie ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2016’.

mie aantrekt. En dat komt nu goed van

grootste potentie hebben en de ko-

pas. Want het probleem wordt nu kei-

mende jaren het sterkst behoefte aan

Het aantal werkenden was in 2016 hoger

hard zichtbaar.”

mensen hebben”.

dan in 2008. Toch lag de netto-arbeidsparti-

Mee-investeren

cipatie, het percentage van de bevolking tussen 15 en 75 jaar dat werk heeft, lager dan

Meskers legt uit: “We zijn gestart in

toen. Alleen bij de oudere leeftijdsgroep was

deze sectoren de situatie analyseren.

er een toename van de arbeidsdeelname. Zo

Projectleiders doen een ronde langs

had in 2016 ruim 63 procent van de 55- tot

werkgevers en onderwijsinstellingen

65-jarigen werk, in 2008 was dat nog min-

om te inventariseren welke behoefte

der dan 51 procent. Sinds de regelingen voor

er is bij de werkgevers en wat er moet

vervroegde uittreding zijn afgeschaft of ver-

gebeuren om die in te vullen.

soberd, werken mensen langer door.

zaken | Magazine

25


ADvertenties

bouwbedrijf

J.G. APPELMAN B.V.

Stationsweg 16 - 1761 EB Anna Paulowna Postbus 1 - 1760 AA Anna Paulowna 0223-531304 - 0223-531207 (fax) info@bouwbedrijfappelman.nl www.bouwbedrijfappelman.nl

Anna Paulowna Tel. (0223) 52 5205

V GM C HECKLIST A ANNEMERS

www.rood.nl

Een glas helder(s) notariaat

ONZE

ROLLOVER WAST elke type

AUTO

Óók voor: • estate planning • afwikkeling nalatenschappen • aangifte erfbelasting / schenkbelasting

Vraag eens naar de waspas, speciaal voor bedrijven

Hét autowascentrum van Den Helder Kievitstraat 22 - Den Helder

gstijden

Carwash openin

7 dagen per week uur 22.00 van 07.00 tot

Glas & Mulder Notariaat Middenweg 113 1782 BC Den Helder telefoon 0223 525252


artikel de kop werkt

Dat werken we uit in een regionaal sec-

Om zowel schoolverlaters als jonge pro-

podium voor de initiatieven in de ar-

torplan, waarin werkgevers, onderwijs

fessionals en senior vakmensen te in-

beidsmarktregio Noord-Holland Noord.

en overheid afspraken vastleggen. De

teresseren is een integrale benadering

overheid kan mee-investeren als de

nodig. De bereikbaarheid van de Kop van

ondernemers dat ook willen.”

Noord-Holland is essentieel. Maar ook

Overheid stimuleert ’een leven lang leren’

de kwaliteit van de leefomgeving speelt

Oud-minister Hans Wijers van Economi-

Een belangrijk element is dat jongeren

mee; aantrekkelijke en betaalbare wo-

sche Zaken introduceerde de term al in

uit de Noordkop vanuit school nadruk-

ningen, mooie natuur en recreatiemo-

de tweede helft van de jaren negentig:

kelijk kennis kunnen maken met de

gelijkheden met fiets- en wandelpaden.

employability. Inzetbaar op meerdere

vele bijzondere bedrijven, die hier ac-

Het zijn de bouwstenen die vanuit De

posities dankzij een brede kennisont-

tief zijn. Dat gebeurt de komende jaren

Kop Werkt! worden gestapeld om het

wikkeling. Inmiddels is dat doel vertaald

op een planmatige manier, die aansluit

gebied te versterken. Meskers: “Vergeet

in structureel beleid. De overheid finan-

op de belevingswereld van jongeren.

niet dat onze regio op maar drie kwar-

ciert ‘een leven lang leren’. Ze gaat ervan

Zodat bij hen stap voor stap het besef

tier van de Noordelijke Randstad ligt.

uit dat professionals zich blijven ver-

groeit dat ze voor een interessante

Volgens internationale standaarden is

rijken met kennis om geschikt te blijven

carrière onze regio niet hoeven te ver-

dat naast de deur. En omdat onze eco-

voor een veranderende arbeidsmarkt.

laten. “Al op de basisschool beginnen

nomie internationaliseert speelt dat in

De ontwikkeling van medewerkers kost

we daar mee”, vertelt Meskers. “In het

ons voordeel.”

tijd en dus geld. Daar staat tegenover

voortgezet onderwijs is er weer een moment -voor de profielkeuze- en in de aanloop naar de keuze van de vervolgopleiding nogmaals.”

’Maand van het werk’ met regio-sectorplannen: 2 oktober in Den Helder

dat de scholingskosten zichzelf terugbetalen. Bovendien stimuleert de overheid een leven lang leren, ook op de werkvloer. Werkgevers hoeven de lasten hier-

De vier analyses voor regio-sectorplan-

van dus niet altijd zelf te dragen. Vaak

Het uitgangspunt van De Kop Werkt!

nen voor Techniek/Energie, Agribusi-

kunnen ze aanspraak maken op stimule-

is dat onze regio zich kwalitatief ver-

ness, Toerisme&Recreatie en Zorg wor-

ringsregelingen en subsidiemogelijkhe-

sterkt als de dynamiek op de arbeids-

den gepresenteerd tijdens het Grootste

den vanuit overheid, opleidingsfondsen

markt goed wordt benut. Meskers:

Werk Festival op 2 oktober in De Kam-

en brancheverenigingen. Het Leerwer-

“Bedrijven kunnen alleen groeien als ze

panje in Den Helder. Een mooi moment

kloket NHN kent de actuele stand van

de beschikking hebben over voldoende

voor werkgevers om zich op de hoogte

zaken en adviseert werkgevers over hun

gekwalificeerd personeel. Gebrek daar-

te stellen van de actualiteit en collega’s

fiscale en financiële mogelijkheden.

aan beperkt de groeikansen. In die val-

te ontmoeten. Het festival is onderdeel

kuil mogen we niet terecht komen.”

van De Maand van het Werk. Dit is een

www.leerwerkloketnhn.nl

zaken | Magazine

27


ADvertenties

Dè specialist van de Noordkop voor zittend en staand werken

Uw veiligheid, onze zorg Aquasafety BV staat voor services ten aanzien van de veiligheid, certificering, keuring, inspectie en onderhoud van essentiële gereedschappen en materialen in de industrie, Wij bieden oplossingen binnen werkplaatsen, bouw en in de de volgende offshore industrie. productgroepen:

AquaSafety BV: Your partner for Safety, Quality and Service

• Hef- en hijsmiddelen • Valbeveiliging • Brandbeveiliging • Offshore SOLAS boten

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl

Zuidbroek: Weg der Verenigde Naties 18, 9636 HW Zuidbroek - 0598 451000 Den Helder: Het Nieuwe Werk 38, 1781 AL Den Helder - 0223 222 161

aquasafety.nl


over de huurwoning bemiddelaar

Snel en prettig wonen met

De Huurwoning Bemiddelaar Wie komt werken in de Noordkop, moet ook ergens verblijven.

Helder, waar ook de centrale organisa-

Soms tijdelijk, soms voor langere tijd. Natuurlijk kun je dan zelf

tie is gevestigd. “We verzorgen alles van

op zoek gaan naar een woning, maar je kunt ook gebruik maken van De Huurwoning Bemiddelaar. Het bureau van Martijn Valk en Dewi Vermeulen is gespecialiseerd in het huisvesten van expats, on- en offshorepersoneel, arbeidsmigranten, defensiepersoneel en ook particulieren.

intakegesprek tot sleuteloverdracht. Woningzoekenden kunnen zich via de website inschrijven en reageren op het aanbod van huurwoningen. Voor verhuurders nemen we alle organisatie uit handen, waaronder de digitale presentatie. We verzorgen de verhuur vanzelfsprekend volgens wet- en regelgeving en dat is voor veel mensen een prettig idee.” Het aanbod op de website laat zien of een bepaalde woning is verhuurd, beschikbaar is of dat er een optie op staat. Van elke woning zijn veel foto’s beschikbaar zodat je vanaf afstand meteen een redelijk goed beeld kunt krijgen van de woning. “En als lokale bemiddelaars zijn we bekend met de plaatselijke woningmarkt. Dat helpt om vraag en aanbod heel goed op elkaar af te stemmen. Waar nodig werken we samen met lokale partners, dat houdt de lijnen kort.” In totaal heeft De Huurwoning Bemiddelaar zo’n 550 woningen in haar portefeuille, waarvan ongeveer de helft in volledig management. “In 2012 is gestart met één kantoor en in 2016 is de organisatie een franchiseorganisatie geworden. Er is dus ruimte voor enthousiaste franchisenemers op nieuwe loca-

Martijn Valk: “Onze kantoren zijn zes da-

ningbouwcorporaties wel doen. Ieder-

ties, bijvoorbeeld in Almere of Arnhem.

gen per week geopend, op zaterdag is

een heeft bij ons gelijke kansen.” Met

Meer informatie daarover is te vinden

dat op afspraak: deze markt vraagt om

zeven vestigingen is De Huurwoning

op de website en daar vind je natuurlijk

snelheid en flexibiliteit. We hanteren

Bemiddelaar te vinden in Alkmaar,

ook onze contactgegevens.”

bijvoorbeeld ook geen puntensysteem

Apeldoorn, Deventer, Heerhugowaard,

of wachtlijst, zoals veel standaard wo-

Zupthen, Rotterdam en natuurlijk Den

www.dehuurwoningbemiddelaar.nl

zaken | Magazine

29


30

zaken | Magazine

interview pro change solutions


interview pro change solutions

’’Zonder flexibele ICT

geen flexibele organisatie” “De flexibiliteit van een organisatie hangt in hele sterke mate af van de flexibiliteit van de ICT”, is de overtuiging van Michiel Tolhuijs en Edwin Stolk, directeuren van Pro Change Solutions. “We zien dat al een aantal jaren de beweging gaande is naar steeds meer flexibel opererende organisaties. We werken niet meer van 9 tot 5 en we gaan niet meer dagelijks naar kantoor.

Kun je wat concrete voorbeelden geven? “Vroeger, dat klinkt al heel lang geleden, maar eigenlijk is het een situatie die we nog steeds veelvuldig tegenkomen, zag ieder bedrijfsnetwerk er min of meer hetzelfde uit. Dat wil zeggen: in ieder

We werken ook thuis, vanuit de trein, onderweg naar de klant,

bedrijf stond wel een server, op elk bu-

of zelfs op het terras van de beachclub op een mooie zomerdag.

reau stond wel een pc en een telefoon

Je ICT moet daar wel in voorzien.”

P

en in elk kantoor stond wel een printer. Vaak hadden deze apparaten nog niet eens een verbinding met het internet.

en wil dat ook niet zijn. Veran-

Hoe ziet zo’n flexibele ICT omgeving er volgens jullie dan uit?

deringen in een ICT-omgeving

“Nu kunnen we gelijk met termen als

Vandaag de dag zien we dat steeds

gaan immers altijd gepaard

SaaS, BYOD en virtualisatie gaan gooien,

meer bedrijven de mogelijkheid bieden

ro Change Solutions is geen gewone

ICT-dienstverlener

Thuiswerken was er niet bij en het was ook niet toegestaan om met eigen apparatuur op het netwerk in te prikken.

met veranderingen in proces-

maar daar worden we niet zo warm van.

om ook thuis te werken. Ze hebben dan

sen, werk- en denkwijzen en vaak ook

Ze kunnen uiteraard wel van belang zijn,

vaak een VPN (Virtueel Privaat Net-

in beleid en organisatiestructuren. Pro

maar wat wij veel belangrijker vinden,

werk) geïnstalleerd, waarmee men vei-

Change Solutions ontzorgt organisa-

is dat de ICT de organisatie nú optimaal

lig vanuit huis op het bedrijfsnetwerk

ties, mede dankzij een partnership met

ondersteunt en tegelijkertijd klaar is

kan inloggen, mits men over de juiste

EPAHS, op al bovenstaande gebieden.

voor de toekomst. Wat daarvoor nodig

software beschikt. Toch zien wij dat mo-

is, kan per organisatie verschillen. Wat

gelijkheden nog onvoldoende worden

wél altijd als een paal boven water staat,

benut. Zo zijn er lang niet altijd middelen

Wat verstaat Pro Change Solutions onder flexibele ICT?

is dat men er op een veilige, efficiënte en

om virtueel met elkaar te kunnen verga-

“De betekenis die Pro Change Solutions

effectieve manier gebruik van moet kun-

deren en is het ook niet mogelijk om de

hieraan geeft, is een ICT-omgeving die

nen maken.”

bedrijfstelefoon thuis te beantwoorden. Morgen ziet de wereld er volgens ons

optimaal aansluit bij de behoeften van de organisatie en die bedrijfsprocessen

“En met betrekking tot de veiligheid van

mooier uit. En het mooiste van alles is, is

optimaal ondersteunt. Gebruikers wor-

de ICT, hiervoor heeft Pro Change Solu-

dat het nu al mogelijk is en soms ook al

den er blij van en ervaren gemak van de

tions een aantal echte Security-speci-

zo wordt toegepast. Op kantoren vind je

ICT-middelen die zij ter beschikking heb-

alisten in huis, die de kwetsbaarheden

geen servers of VPN’s meer, applicaties

ben. En tenslotte draagt een flexibele

in je bedrijfsnetwerk in no-time bloot

draaien op een virtuele server “ergens”

ICT-omgeving natuurlijk bij aan betere

kunnen leggen en je vervolgens kunnen

in de cloud en de kantoren zijn veran-

bedrijfsresultaten.”

helpen de gaten te dichten.”

derd in ontmoetingsruimtes. Er staan

zaken | Magazine

31


ADvertenties

AAN- EN VERHUURBEMIDDELING TEGEN EEN VAST LAAG TARIEF

1/1 adv huurwoning bemiddelaar

Wat wordt er voor u geregeld? Aanhuur begeleiding van uw huurwoning • De bezichtiging van de woning • Inschrijven als woningzoekende

uw Staat gdurig n ng la woni KOOP? ng TE woni w u r u om Verhu en voork s ! via on STAND! G LEE

Verhuur van uw woning: • Waardebepaling • Promotie middels borden en internetsites (o.a. Funda) • Fotoreportage en de opmaak van de tekst • Screenen potentiele huurders • Voeren van contract onderhandelingen Meer weten? Neem contact op • Opmaken huurovereenkomst met onze vestiging in den helder: • Opleveren van uw Woning • Langdurig verblijf in het buitenland Beheer van uw woning • Administratief beheer • Technisch beheer • VVE zaken • Huur incasso

32

zaken | Magazine

Torplaan 2b | 1785 Ba den helder Telefoon: 0223-694396 www.dehuurwoningbemiddelaar.nl


interview pro change solutions

geen pc’s meer op de bureaus en iedere medewerker kan met zijn eigen pc, tablet, smartphone of laptop inloggen op het netwerk en gebruik maken van de bedrijfsapplicaties. Waar en wanneer ook ter wereld! Vergaderen doen we virtueel, met de webcam en een headset of gewoon met je smartphone.”

Wat kan Pro Change Solutions hier in betekenen? “Ik kan nu wel gaan roepen dat wij organisaties consulteren en projecten uitvoeren om dit te bereiken, maar waar het eigenlijk om gaat, is dat wij gewoon vol passie en enthousiasme bij bedrijven aan de slag gaan om het doel van die flexibele organisatie te bereiken. Hierbij zien zelfs wij, als echte ICT-specialisten,

niet alleen maar om andere middelen en

in staat stelt véél verder te gaan dan

de ICT slechts als middel en niet als doel

het thuiswerken, maar de hele mindset

andere ICT-dienstverleners en zo onze

op zich. Wij zeggen dus niet dat je de

bij medewerkers en management moet

klanten dus écht een totaalpakket te

nieuwste blade-server moet aanschaf-

hiervoor veranderen. Zo is het sturen op

bieden.”

fen, omdat hij zoveel geheugen heeft.

aanwezigheid niet meer relevant, maar

Waarschijnlijk heb je dat helemaal niet

het sturen op output des te meer. En

nodig. Wij bekijken alles vanuit functi-

hoe ga je om met de beoordelingen van

Wat zijn de ambities van Pro Change Solutions?

onaliteit, effectiviteit en efficiency. Wat

je personeel? Hoe ga je om met informa-

“Wij zien onszelf als dé ICT-dienstverle-

wil je waar, wanneer en op welke manier

tiebeveiliging? En wat betekent dit voor

ner in de Noordkop. Wij zijn anders dan

kunnen doen? Dat werpt vaak een heel

je communicatie, je teamspirit? Want

andere ICT- dienstverleners en onder-

ander licht op de zaak.”

wij erkennen natuurlijk ook het belang

scheiden ons van de rest doordat wij

van elkaar regelmatig ontmoeten. Het is

de relatie met onze klanten écht weten

dus echt een cultuurverandering en die

te waarderen en daar ook naar hande-

vraagt inzet van iedereen. Dankzij ons

len. Onze klanten weten wat ze aan ons

“ICT-veranderingen kunnen grote im-

partnership met EPAHS kunnen wij ook

hebben, krijgen eerlijk advies. Maar we

pact op een organisatie hebben. We

hierbij van dienst zijn. EPAHS is in okto-

kijken uiteraard wel met de klant vooruit

hebben het dan niet over een nieuw

ber 2016 opgericht organisatieadvies-

en adviseren over wat te verwachten in

type printer of zo, maar denk aan pro-

bureau met frisse en positieve mensen

de nabije toekomst. Wij vinden dat ieder

jecten waarbij gegevens uit meerdere

dat organisaties “in SHAPE” brengt voor

bedrijf, dus ook de ICT-omgeving in een

applicaties worden samengevoegd in

de toekomst. EPAHS is de bedenker van

bedrijf, klaar moet zijn voor de toekomst!

één ERP-systeem. Of het implemen-

de MIOO-filosofie (Mens, Informatiema-

Daarnaast is het ook leuk om te noemen

teren van Het Nieuwe Werken. Beiden

nagement, Organisatie en Opleiding) en

dat wij volgende maand, samen met

vragen ook veel aandacht van buiten de

doet onderzoek in organisaties naar de

EPAHS, ook een vestiging in Alkmaar

ICT-organisatie. Zeker in dit laatste ge-

4 MIOO-aspecten en hun onderlinge sa-

openen. Wij geloven namelijk in het

val. Dit betekent namelijk een compleet

menhang. Pro Change Solutions is heel

persoonlijke contact. Daarom willen we

andere manier van werken. Het gaat

blij met dit partnerschap, omdat dit ons

dicht bij onze klanten zitten.”

En hoe zit het dan met de impact op de organisatie?

zaken | Magazine

33


Zinnigs tekst en communicatie

column karen span

- column -

Toveren

karen span

De afgelopen weken heb ik onder andere gewerkt

een jongerenroman door te nemen en hier feedback op

aan digitale magazines, papieren uitgaven, websi-

te geven. Geeft allemaal niets. Echt niet.

tes, kranten, promotiematerialen, opleidingen, campagneteksten en vast nog wel meer dat ik vergeet te noemen. Ik dacht mee, lanceerde ideeën, voerde uit en schreef op. Over de Wmo, auto’s, vastgoed, fruitbomen, SAIL Den Helder, barbecues, asperges, een

Ondertussen probeer ik aan mijn boek te werken (want de uitgever wacht) en heb ik ook nog ergens een eigen blogpagina waar ik liever vaker dan minder vaak wat nieuws op zet, maar ja, ik kan nou eenmaal niet toveren hè (“dat is niet grappig, mam”).

bedrijventerrein, glasvezel, de APV, robotstofzuigers, nieuwbouw, brillen, strandwachten, een bed & breakfast, zingen en nog veel meer, maar dat past niet op deze pagina.

D

Je zou jezelf na het lezen van bovenstaande kunnen afvragen hoe ik dan nog tijd overhoud voor boodschappen, klusjes in huis, koken, eten, de kinderen (had ik die niet als eerst moeten noemen?), Peter (had ik die niet als tweede moeten noemen?), vrienden, douchen, admini-

at werk deed ik voornamelijk tussen negen

stratie, badderen, wandelen, verjaardagen, de kapper,

en vijf of in elk geval redelijk binnen mijn

hoofdpijn, traktaties, winkelen, hulp op school, zwemles,

normale werkuren. Maar als je graag iets

vervelen, uit eten gaan, lezen, borrelen, opruimen en na-

doet waar een ander minder plezier in heeft

tuurlijk… deze column?

of minder goed in is of die gewoon een tweede lezer nodig heeft, dan zit je ’s avonds of

34

Het antwoord is: geen idee. Maar het lijkt toch allemaal

op zondag ineens aan een nieuwsbrief voor de Neder-

(enigszins) prima te passen. Want van rechts bovenaan

landse Rugby Bond, een Hbo-scriptie, een Wo-scriptie,

deze pagina zit ik ruim driehonderd woorden verder

een sollicitatiebrief, een menukaart of -helaas- aan een

toch zomaar weer ineens links onderin. En u ook. Hè

afscheidstoespraak voor een uitvaart te werken en on-

bah, weer een paar kostbare minuten verspild. Tenmin-

langs werd ik zelfs gevraagd om een manuscript van

ste, door u dan. Niet door mij. Ik heb mijn column af.

zaken | Magazine


H ĂŠ t p ostbedr i j f

voor de zakelijke markt

Post | Pakket | koerier 0223 61 91 36 | info@nhpost.nl

www.nhpost.nl


DE SCHIEMAN: SERVICE, VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID IN TOUW EN STAALKABELWERK

Scheepstuigerij De Schieman - Reigerstraat 1-3 - 1781 VE Den Helder T: 0223-623259 - F: 0223-613521 - M: 06-51081824 - E: info@deschieman.nl www.deschieman.nl

Profile for Zeeman Reclamegroep

Noordkop in Zaken editie 4  

Noordkop in Zaken editie 4  

Profile for zrgbv
Advertisement