Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 01 - 2016

Dirk Scheringa: ’’Niet lullen, maar poetsen’’ Pagina 10

e r i F i r b n e K hting Fig Economie in Noordkop kan veel sneller groeien Pagina 18

Vorstelijk genieten bij de Princen Keet Pagina 24

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


Kom maar op met uw plan!

Wij denken met u mee.

Kansrijke ontwikkelingen delen, zodat u op voorsprong blijft Wij zijn er voor u. Met onze kennis, adviezen en netwerken helpen wij u een stap verder. Zo leggen wij voor u waardevolle verbindingen, komen met verrassende ideeĂŤn en denken mee over uw bedrijfsvoering. Voor nu en in de toekomst.

Bel ons voor inspiratie (0223) 67 14 00 Een aandeel in elkaar

Dienstverlening met meerwaarde Dienstverlening met meerwaarde Middenweg Dienstverlening met meerwaarde Middenweg 166a 166a Middenweg 166a

1782 1782 BL BL Den Den Helder Helder 1782 BL Den Helder T. 0223 627141 T. 0223 627141 T. 0223 627141 Middenweg 166a F. 0223 621246 F. 0223 621246 F. 0223 621246 1782 BL Den Helder www.vermeerschuttemusen.nl www.vermeerschuttemusen.nl www.vermeerschuttemusen.nl T. 0223 627141 F. 0223 621246 www.vermeerschuttemusen.nl


voorwoord / colofon

Ik zie ze gewoon niet - Menno Zeeman

Financier je kansen, niet je problemen

i

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex.

k ben het type niet voor

de nieuwe fusiegemeente “Kopland”

Uitgever:

problemen… dat zit gewoon

gaat worden, de voormalige gemeen-

Zeeman Reclamegroep, Den Helder

niet in me. Ik zie ze niet, ik ben er niet bang voor en heel eerlijk... ik heb er gewoon geen zin in. Veel

beter richt ik mijn energie op

tes Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Leuk toch!? Soms moet je in-

Layout, fotografie & vormgeving:

derdaad je kansen water geven.

Zeeman Reclamegroep, www.zrgbv.nl

De Industrieclub Wieringermeer en Helderse

Scheepsvaart

Vereniging

Teksten:

inspanningen waar ik echt

zijn als regionale ondernemersclubs

Karen Span (ZINNIGS tekst en communicatie)

het verschil mee kan maken!

nauw betrokken bij dit magazine. Le-

tenzij anders vermeld

Begrijp me goed hoor, ons bedrijf kent

veelvuldig terug in deze en toekom-

Advertentie acquisitie:

echt wel uitdagingen en de nodige

stige uitgaven.

Mocht u in het volgende nummer willen

den van deze clubs vindt je dan ook

adverteren, nieuws willen plaatsen of

tegenslag op zijn tijd. Daarin verschillen we van geen ander maar net zoals

Ben je een ondernemer die graag in

belangrijke data door willen geven dan kunt

zoveel andere ondernemers, willen we

contact komt met andere regionale

u dat doen via menno@zrgbv.nl

gewoon trots zijn op ons bedrijf; de

ondernemers en vind je dat de ge-

beste zijn in wat we doen. In die zin is

meente Kopland jouw werkgebied zou

dit magazine misschien wel het gevolg

moeten zijn? Laat je inspireren door dit

van een kans die zich voordeed toen er

magazine en bel me op, dan gaan we

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

een tegenvaller op ons pad kwam. Het

samen je kansen pakken :-).

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

resultaat is het eerste ondernemers magazine in wat later misschien wel

Menno Zeeman

Verspreiding: Intrapost

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


interview kenbri fire fighting

vuur

Kenbri Fire fighting B.V.

Veiligheid in voor iedereen Voor wie de naam Kenbri nog wat onbekend klinkt: op 1 januari fuseerde Kenbri Fire Fighting BV met Holland Safety, gevestigd aan de Energieweg. Samen zijn de bedrijven goed voor meer dan vijftig jaar ervaring in brandblus- en veiligheidsmaatregelen, industrieel materiaal, brandweermateriaal en brandweervoertuigen.

b

egin dit jaar ging het van

licht een vreemde eend in de bijt, maar

oorsprong reeds Helderse

we hebben voor Indonesië maar liefst

bedrijf Holland Safety op in

32 speciale brandweervoertuigen voor

Kenbri. Zo’n 25 jaar geleden

vliegvelden mogen leveren inclusief

is Holland Safety voortgeko-

servicecontract. Van daaruit werd de

men uit Holland Stores, een

vraag steeds groter en sindsdien heb-

gespecialiseerde toeleverancier voor

ben we daar een vestiging.”

de scheepvaart. In 2009 verhuisde de Energieweg, met Henk van Arem

Uitbreiding van diensten, toch één contactpersoon

inmiddels als directeur. In diezelfde

Steeds vaker trokken de bedrijven samen

periode koos Holland Safety ervoor om

op in hun werkzaamheden, totdat uitein-

zich meer te richten op scheepvaart en

delijk werd besloten deze samenwerking

offshore, waaronder blusinstallaties

te verankeren en de krachten te bunde-

voor schepen, reddingsvesten, valbe-

len onder de naam Kenbri Fire Fighting

veiliging en meer. Door de jaren heen

BV. Jacob van der Wulp (servicecoördina-

bouwde het bedrijf een sterke band op

tor): “In onze diensten en producten vul-

met Kenbri, dat reeds was gevestigd in

len we elkaar ontzettend goed aan. We

Numansdorp (hoofdvestiging), Beve-

kunnen onze klanten nu een nog breder

ren, Jakarta en sinds 2014 ook aan de

pakket bieden, terwijl ze toch met de-

Koperslagerweg in Den Helder. Gijs No-

zelfde contactpersoon te maken hebben.

delijk (sales manager): “Jakarta lijkt wel-

Van origine is Kenbri sterk in schuimmid-

het bedrijf naar de huidige locatie aan

4

zaken | Magazine


interview kenbri fire fighting

zijn * Een beetje beroepsgek i in br de meesten wel, bij Ken k niet oo Den Helder. Het is dan ereld zomaar een wereld, de w ussen. bl van veiligheid en brand

zaken | Magazine

5


interview kenbri fire fighting

6

delen, blusmonitoren, engineering en

onze klanten.” Die klanten worden be-

sector of de offshore, zijn wij binnen 24

constructie. Bij Hollands Safety zit enorm

diend door zo’n 130 man, waaronder bin-

uur ter plaatse om volledige ondersteu-

veel kennis over vaste blusinstallaties

nendienstmedewerkers, engineers en

ning te bieden. Ook bij andere calami-

en handblussers en over veiligheidsmid-

service monteurs. Daarnaast worden er

teiten kan Kenbri worden ingeschakeld

delen en inspectie. Gezien de steeds

voertuigen gebouwd en onderhouden,

voor tijdelijke totaaloplossingen. Denk

complexer wordende vraag vanuit de

er worden modificaties en reparaties

aan brand binnen chemische bedrijven.

maritieme sector en de offshore is het

uitgevoerd en er is een groot centraal

Wij zorgen ervoor dat een bedrijf zo snel

zeer waardevol dat we nu nagenoeg álle

magazijn met ruime voorraad. Ook be-

mogelijk haar productiewerkzaamheden

kennis en kunde in eigen huis hebben.

dienen we een deel van de luchtmacht

weer kan oppakken, zodat het proces

Onze klanten vinden het prettig om zo-

met chrashtenders, de blusreuzen die

niet te lang stilligt.”

veel mogelijk ondersteuning onder één

onder andere op vliegvelden te vinden

dak te kunnen vinden.” In Den Helder vin-

zijn.” Een andere belangrijke tak binnen

den grotendeels de werkvoorbereiding,

Kenbri is de verhuurafdeling. “We heb-

Particulieren en MKB net zo belangrijk

de in- en verkoop en de administratieve

ben diverse voertuigen klaarstaan voor

Naast grote begrippen als ‘de scheep-

werkzaamheden plaats, terwijl het hart

tijdelijk gebruik. Bijvoorbeeld als een van

vaart’ en ‘de offshore’ benadrukt Kenbri

van de engineering en constructie in

de voertuigen van een klant om welke

dat particulieren en MKB’ers minstens

Numansdorp zit. Daar worden systemen

reden dan ook even niet kan worden

zo belangrijke klanten zijn. Gijs: “Iedereen

en producten vanaf de eerste schets

ingezet. Sowieso hebben we een groot

die een brandblusser nodig heeft kan bij

ontwikkeld tot een kwaliteitsproduct.

aantal systemen en blussers te leen voor

ons terecht. Voor het product zelf én voor

Sietse Foeken (manager offshore): “We

noodoplossingen. En we zijn inzetbaar

deskundig advies. Dat kan zijn voor een

staan erom bekend dat we zeer vraag-

als het gaat om ‘emergency en response’:

winkel, maar ook voor een hobbyruimte

gericht werken. Alles wordt op maat uit-

als zich ergens ter wereld een calamiteit

bij iemand thuis. We zullen onze kleinere

gewerkt, naar de wensen en eisen van

met brand voordoet binnen de maritieme

klanten nooit uit het oog verliezen. Daar

zaken | Magazine


interview kenbri fire fighting

Kenbri Fire Fighting Kenbri Fire Fighting B.V. is gevestigd in Numansdorp, Den Helder en Beveren. zijn we groot door geworden. We zijn

Daarnaast is er een vestiging

ten gewoon voldoen aan alle eisen op

hen dankbaar, maar bovenal: we bedie-

op Jakarta. Sinds 1 januari

het gebied van veiligheid en preventie

nen elke klant met evenveel plezier. Dat

2016 gaan Holland Safety

en daar kunnen wij een belangrijke bij-

laten onze collega’s ook vaak weten. De

en Kenbri Fire Fighting B.V.

drage in leveren. Bovendien werken we

ene dag staan ze in de werkplaats, de an-

samen verder onder de naam

regelmatig samen met partners in de

dere dag op een olieplatform en de dag

Kenbri Fire Fighting B.V.

regio. Niet alleen zoeken we onze toele-

erna staan ze in een kantoor. Die diver-

Meer informatie is te vinden

veranciers graag dichtbij, we werken ook

siteit vind je in alle lagen van ons bedrijf

op www.hollandsafety.nl en

samen met partijen die goed beschouwd

terug. Elke vraag is anders, geen twee

www.kenbri.nl

concurrenten zijn. Alleen, zo zien wij dat niet. Sterker nog: we kunnen elkaar juist

problemen zijn op dezelfde manier op te

verder helpen in dit vak. We staan altijd

lossen. Daarnaast hebben we met veel verschillende nationaliteiten, sectoren

dere moment een probleem kan voorko-

en regels te maken. Ja, deze branche kent

men. Het oplossen van acute problemen

ontzettend veel wet- en regelgeving en

heeft vanzelfsprekend altijd voorrang.

Wie een poosje met de heren spreekt,

Kenbri staat voor ontzorgen: wij nemen

hoort door het verhaal heen vooral liefde

onze klanten graag zoveel mogelijk uit

voor het vak. Jacob: “Voor de duidelijk-

handen, zodat zij zich op hun eigen werk-

heid: die liefde voor het vak gaat niet

zaamheden kunnen richten.”

zozeer over vuur en vlammen, maar juist

or en de ’’voor de maritieme sect ardevol wa offshore is het zeer kennis dat we nu nagenoeg aálle en.’’ bb en kunde in eigen huis he

open voor nieuwe partnerschappen.”

met name over veiligheid. Veel van onze

Blik op de toekomst

monteurs hebben ervaring bij de brand-

Het bundelen van de krachten tot het

weer. Die praktijkervaring komt hen weer

voor elke markt die we bedienen gelden

nieuwe Kenbri maakt dat het bedrijf een

goed van pas in hun werk bij Kenbri. We

weer andere eisen. Dat hoort gewoon bij

stevige stap in de toekomst heeft gezet.

zijn eigenlijk allemaal voortdurend alert

dit vak en Kenbri gaat daar zonder meer

Sietse: “Met het samengaan van Holland

op gevaarlijke situaties, op het vermin-

in mee. Net als in de voortdurende bij-

Safety en Kenbri zetten we onze dien-

deren van risico’s en op het voorkomen

scholing van onze medewerkers, zowel

sten nog verder op de kaart. Het is onze

van calamiteiten. En dat begint dus al

in theorie als praktijk. Kwaliteit en veilig-

ambitie om gestaag verder te groeien.

bij het eerste contact met een klant. Er

heid gaan boven alles. En flexibiliteit, dat

Ja, ook nu sommige markten het wellicht

is niets mooier dan samen aan de slag te

is ook echt belangrijk. Natuurlijk werken

wat moeilijker hebben. Kijk, wij leveren

gaan met een probleem of vraag en daar

we met een planning, maar we werken in

eerstelijns producten en we voorzien in

met elkaar een goede oplossing voor te

een wereld waar van het ene op het an-

een primaire behoefte. Bedrijven moe-

bieden.”

zaken | Magazine

7


INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS

LOOPT U OOK WEL EENS VAST MET UW WEBSITE?

LAAT EEN GRATIS QUICKSCAN UITVOEREN

VIA SMEDERS.NL/QUICKSCAN

Tel. 0223 692935 hallo@smeders.nl www.smeders.nl facebook.com/smeders


interview autoservice verhaart

Autoservice Verhaart

‘‘We bewaren alle oude onderdelen’’ Wie veilig op pad wil én houdt van duidelijkheid, is bij Autoservice Verhaart aan het juiste adres. Al bijna tien jaar voeren Ruud en zijn team dagelijks keuringen, onderhoud en reparaties uit aan (bedrijfs)auto’s van alle merken, campers en caravans, óók op locatie met de goed uitgeruste servicewagen.

H

et motto? ‘Goed is goed,

start in 2007 is Autoservice Verhaart

nieuwe service bij: vijf ruime wasboxen,

slecht is slecht’. Die uit-

groeiende. Bovendien is Ruuds bedrijf

waarvan één speciaal voor grotere (be-

spraak legt Ruud als volgt

de enige in de omgeving die campers

stel)wagens, campers en caravans. “De

uit: “Autobedrijven hebben

en caravans keurt met Bovag-garantie.

wasboxen zijn sinds begin juli open. Er

nog weleens de reputatie

Met name in het voorjaar worden er veel

is veel aandacht besteed aan gemak en

dat ze hun klanten onge-

controles en onderhoud gedaan. “Zodra

gebruiksvriendelijkheid. Er is veel ruim-

wenst verrassen met onaangekondigde

in april de zon begint te schijnen, haalt

te, je kunt de auto goed rondom schoon-

werkzaamheden. Dat gebeurt bij ons

iedereen z’n camper of caravan van stal.

maken en betaling gebeurt via contant

niet, punt. Wij staan voor openheid en

Dat merken we zeker. Het is natuur-

geld, pin of met behulp van je smartp-

overleg met onze klanten. Als er iets

lijk ook gewoon belangrijk om veilig de

hone. We krijgen hier veel positieve re-

moet gebeuren, dan nemen we contact

weg op te gaan. En dat gaat verder dan

acties op. En heb je wat te vragen of wil

op met een beschrijving van het werk en

goede verlichting of voldoende profiel

je iets weten? Dan kun je meteen even

de kosten. Mensen mogen als ze willen

op de banden. Zeker als een caravan

de garage binnenlopen. Wij nemen elke

ook altijd even langskomen. We bewa-

een poosje stilstaat, trekken de banden

vraag serieus, luisteren naar elk ver-

ren bijvoorbeeld alle oude onderdelen,

bijvoorbeeld vocht aan. Dat heeft in-

meend tikje of rammeltje. Kleine moeite,

zodat we kunnen uitleggen wat we

vloed op de kwaliteit van de banden en

toch?”

hebben gedaan. Dat wordt zeer op prijs

dus ook op de verkeersveiligheid.” Sinds

gesteld.” En dat blijkt wel, want sinds de

kort heeft Autoservice Verhaart er een

www.autoserviceverhaart.nl

zaken | Magazine

9


interview dirk scheringa

*Niet luploleetnsen maar

de kern van het ondernemerschap is passie Dirk Scheringa, CEO CS Factoring

door: Frits van Wolveren

e

én van de meest markante ondernemers in de Kop van Noord-Holland is Dirk Scheringa. Vijftig bedrijven leidde hij. Twintig jaar inspireerde hij als voorzitter van de voetbalclub AZ de club tot grote successen. De voormalig CEO van de DSB-bank is de initiator van de bouw van het huidige AFAS-stadion. Liefhebber van voetbal, schaatsen en kunst. Recent startte hij een nieuw bedrijf. Als geen ander weet hij waar het ondernemerschap om draait. Een ‘selfmade’ man die door zijn ervaring een veelgevraagd

spreker is. Helpt startups met raad en daad op hun weg naar het ondernemerschap.

Het ondernemerschap zit in uw DNA. Het is geen weg die continue geplaveid is met succes. Wat maakt voor u het ondernemerschap zo aantrekkelijk?

passie. Dat doen waar je goed in bent en

luut nee, maar hun ‘ja’ is dat eveneens.

vooral ook wat je leuk vindt! Daarnaast

Westfriese ondernemers staan bekend

spelen eigenschappen als doorzet-

om hun no-nonsense mentaliteit: “Niet

tingsvermogen en lef een belangrijke

lullen maar poetsen”. Ook werknemers

rol”.

uit deze streek zijn bijzonder loyaal aan hun bedrijf.”

“Je neemt zelf de beslissing om onder-

ren. Het is in principe niet van belang of

Noord-Holland, vooral WestFriesland is de streek waar u zich thuis voelt. Welke opvallende karaktertrekken onderkent u bij deze ondernemers?

U bent een veelgevraagd spreker, adviseur en inspirator voor beginnende ondernemers. Hoe weet u hen te inspireren?

je een kleine of grote onderneming leidt

”Bij Westfriezen weet je direct waar

“Veel ervaring heb ik natuurlijk in de

of zzp’er bent. Het begint allemaal met

je aan toe bent. Hun ‘nee’ is ook abso-

praktijk opgedaan, onder meer als

nemer te worden en niet te kiezen voor een baan van 8 uur per dag. Ondernemen betekent dat je zeven dagen per week bezig bent om je doel te realise-

10

zaken | Magazine


overhiereennaam

* tips

voor ondernemers • Doe dat waar je goed in bent • Durf werkzaamheden te delegeren • Neem mensen aan die meer weten dan jij • Speel flexibel in op snelle veranderingen

voorzitter van AZ. Tijdens vergaderin-

maatschappelijk leven. Als ondernemer

gen moesten er destijds regelmatig

moet je altijd met je tijd meegaan. Een

besluiten worden genomen met een

ontwikkeling als Airbnb lijkt slecht voor

zekere impact, zoals het aanstellen van

de hotellerie uit te pakken. Mijn advies

technisch directeur Toon Gerbrands en

is: zoek dan als ondernemer naar nieu-

trainer Louis van Gaal. Mijn oudste zoon

we wegen, zoals Van der Valk die een

Willem Scheringa runt het sprekers-

zorghotel begint. Binnen afzienbare

bureau Homerus (gevestigd in Span-

tijd komt de traditionele functie van de

broek). Ik heb een eigen aanpak ont-

bank onder druk te staan. Je kunt je zelfs

wikkeld met zo’n veertig punten. Veel

afvragen of die straks nog wel bestaat.

van deze aandachtspunten kan ik altijd

Internetbedrijven als Google en Alibaba

gebruiken. Verder ‘kleur’ ik mijn verhaal

beschikken reeds over een bankvergun-

met anekdotes uit de financiële wereld,

ning. De Chinese internetgigant Alibaba

sport en kunst. Van ondernemersclubs

heeft allerlei spin-offs zoals Alipay en

tot universiteiten is er interesse voor le-

Alitrip. Straks hebben 300 miljoen Chi-

zingen. Essentieel is dat je alert antici-

nezen de gelegenheid om te reizen. Ze

peert op de vragen van je toehoorders.”

boeken, betalen hun tickets per mobiele telefoon en checken ermee in.”

Het vertrouwde landschap voor het MKB verandert door de groei van internet en het gebruik van de smartphones en tablets. Wat vindt u de belangrijkste verandering?

Welke tips heeft u voor jonge startende ondernemers? “Ik raad jonge startende ondernemers aan dat zij zich niet alleen moeten richten op hun passie maar dat zij zich ook

“We hebben altijd de ambitie om vooruit

moeten instellen op de betekenis die

te denken. Ook destijds met de DSB-

het woord ‘afzien’ in de sport heeft.

bank. Alert hebben we toen ingespeeld

Want om als ondernemer succes te heb-

op de ontwikkelingen van internet. Ik

ben moet je durven keuzes te maken,

vergelijk veel veranderingen van nu met

bepaalde zaken laten en doorzettings-

die van vroeger. Denk aan de impact die

vermogen hebben.”

CS Factoring : CS Factoring is met name voor het MKB actief op het gebied van factoring en debiteurenbeheer. Het bedrijf helpt ondernemers hun liquiditeitspositie te verbeteren. Uitstaande facturen worden vrijwel direct overgemaakt. CS Factoring rekent als tegenprestatie voor het innen van de factuur een fee van 2% over het factuurbedrag.

de stoommachine heeft gehad op het

zaken | Magazine

11


Administratiekantoor

Glim & Van der Does Uw administratie, jaarrekening en belastingaangiftes uitbesteden tegen een vaste prijs? Bij ons is dat vanzelfsprekend. Vestiging: Den Helder Annie RomeinVerschoorlaan 20 Westerland Westerlanderweg 166

Voor meer informatie: 06-33643190 (Mirjam) 06-33643191 (Edith) info@glim-vanderdoes.nl

www.glim-vanderdoes.nl

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl

Wij verzorgen • Bestrating • Vijvers • Waterelementen • Vlonderterrassen • Blokhutten • Schuttingen • Beplantingsplannen • Tuinverlichting • Beregeningssystemen • Interieurbeplanting Hoornseweg 2 | 1775 RB | Middenmeer Tel.: (0227) 50 28 24 | www.desiertuin.nl


column monica musen

- column -

Monica Musen Wanneer is men eigenlijk “ondernemer”? Hoe het antwoord op deze vraag luidt hangt af van degene aan wie u hem stelt. De fiscus heeft een waslijst aan criteria waaruit zou kunnen blijken dat u mogelijk ondernemer bent. Let u wel op, want als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, dan kan u voor de omzetbelasting wel ondernemer zijn. Lastiger kunnen we het immers niet maken.

Afscheid nemen

v

olgens van Dale is een ondernemer “ie-

om`zaken te doen?` Is een ondernemer ook een zaken-

mand die een bedrijf voor eigen rekening

man? Ik zou zeggen van wel, hoewel een zakenman

runt.” De kamer van Koophandel stelt dat er

niet automatisch een ondernemer hoeft te zijn. Want,

goederen of diensten moeten worden gele-

een zakenman is een man (vrouw, mens) die een be-

verd waarvoor een meer dan symbolische

drijf, een zaak, bezit of leidt. Volgens Van Dale dan.

vergoeding wordt gevraagd en dat er moet

Over het algemeen geldt dus dat men pas ondernemer

worden deelgenomen aan het normale economische

is wanneer men het financiele risico loopt. Het moge

verkeer. Ondernemers onderling verschillen ook van

duidelijk zijn dat we allemaal “in zaken” zitten.

mening over de definitie. Zo heb ik een keer een discussie bijgewoond tussen een ondernemer die een be-

Mocht u trouwens willen ondernemen en niet weten

drijf van de grond had opgebouwd en een ondernemer

wat voor bedrijf u wil gaan voeren dan kunt u via inter-

die een bestaand bedrijf had overgenomen. Binnen

net ‘idee voor eigen bedrijf“ opzoeken. Daar kunt u dan

deze laatste categorie val ik trouwens zelf ook. De eer-

inspiratie op doen. Ik heb wel een idee opgedaan, waar

ste was zeer nadrukkelijk de mening toegedaan dat de

ik in het verleden zelf ook nog wel wat aan gehad zou

tweede geen echte ondernemer was. Vanzelfsprekend

hebben, namelijk de “hamster-begraafkit.” Alles wat

zag de tweede ondernemer dit anders en ik kan u zeg-

nodig is om gepast afscheid van de hamster te kunnen

gen dat de gemoederen aardig verhit raakten. Moet er

nemen. Of het lucratief is weet ik niet en misschien is

dus sprake zijn van een heel nieuw bedrijf alvorens

het maar beter om me bij mijn eigen zaken te houden.

u zich ondernemer mag noemen, of is het voldoende

zaken | Magazine

13


interview port of den helder

NV Port of Den Helder:

Faciliteren, ontwikkelen en exploiteren Van rustig vaarwater is voor NV Port of Den Helder voorlopig geen sprake. En dat hoeft ook helemaal niet, als het aan hoofd havenmeester Ellen Boers ligt: “Als havenbedrijf zijn we volop in ontwikkeling, met als voornaamste doel natuurlijk het verder verbeteren van de haven voor onze gebruikers.”

W

14

zaken | Magazine

at betreft oppervlakte is

Ellen: “Onze haven kenmerkt zich door

de Helderse haven dan

de diversiteit aan activiteiten en betrok-

misschien niet te vergelij-

ken partijen. Het ene moment komt de

ken met een wereldmacht

vloot met viskotters terug van zee, het

als Rotterdam; qua dy-

andere moment wordt er een offshore-

namiek doen ze niet veel

schip naar de juiste ligplaats geloodst.

voor elkaar onder. Port of Den Helder is

Voor alles wat er gebeurt op en om het

een zeehaven die ook wordt gebruikt

water hebben we onder andere con-

door recreatievaart én waar wordt sa-

tact met de Rijkshavenmeester en de

mengewerkt met de Koninklijke Marine.

verkeerscentrale, het hoogheemraad-


die toegang willen tot de haven, dienen

Evenementen

zich vooraf aan te melden. Wij bieden

Het leiden van de haven is een con-

civiel-militaire samenwerking, waarbij

hen dan de nodige informatie en wijzen

stante uitdaging, waarbij we altijd op

partijen waar nodig bijvoorbeeld ge-

een ligplaats aan. Ook eventuele inci-

zoek zijn naar manieren om de kwaliteit

bruikmaken van elkaars ligplaatsen. Het

denten, die zich gelukkig zelden voor-

verder te verhogen. Daarnaast hebben

hoogheemraadschap houdt zich onder

doen, handelen we af. Dat maakt dat

we te maken met veranderende wet- en

andere bezig met de kwaliteit van het

geen dag hetzelfde is. Het ene moment

water en de provincie is de eigenaar van

is het vrij rustig en werken we aan de

de Koopvaardersschutsluis. Bovendien

administratie, het andere moment zijn

kent het havenbedrijf sinds de verzelf-

we druk met contact met schepen en

standiging ook een commerciële tak. Zo

andere betrokkenen. En van sommige

gaan we straks bijvoorbeeld een deel

momenten weten we dat er drukte te

interview port of den helder

schap, de provincie, de gemeente en de marine. Met de marine bestaat een

’’Zo gaan we straks een deel van de nieuwe Kooyhaven exploiteren’’ regelgeving, daar spelen we voortdurend op in. En er zijn natuurlijk de evenementen. We zijn nu alweer druk met de voorbereidingen van Sail Den Helder 2017, daarvoor neem ik deel in de nautische werkgroep. We houden ons met A tot Z met het evenement bezig, van het behandelen van vergunningsaanvragen tot de uitvoering. Vanzelfsprekend staat veiligheid zeer hoog in het vaandel. Het moet voor iedereen op en rond het water veilig zijn. Om die veiligheid te kunnen bieden, dienen de deelnemende

Hoofd Havenmeester Ellen Broers Port of Den Helder

schepen en hun bemanning aan verschillende voorwaarden te voldoen. Een andere taak is het aanwijzen van de ligplaatsen voor de schepen van Sail. Tegelijkertijd willen ook andere schepen een plekje in de haven, dus het is een flinke

van de nieuwe Kooyhaven exploiteren.

verwachten is. Bijvoorbeeld op vrijdag-

klus om iedereen op de juiste plek te krij-

Van een beheerorganisatie ontpoppen

ochtend, als de kotters terugkomen van

gen. Maar bovenal is een evenement als

we ons steeds meer tot een ontwikkel-

zee. De hele vloot komt dan zo’n beetje

Sail Den Helder natuurlijk prachtig om

organisatie. Vanuit dit oogpunt neem

tegelijk binnen. Ook bedienen we de

aan mee te mogen werken. Een mooie

ik dan ook deel in diverse nautische

brug om pleziervaart door te laten. We

manier om de haven en Den Helder op

project- en adviesgroepen.” Naast alle

zijn zeven dagen per week beschikbaar,

de kaart te zetten. Natuurlijk, een haven

ontwikkelingen hebben Ellen en haar

met twee nachtdiensten per week - op

als Amsterdam is veel groter. Maar daar

collega’s natuurlijk ook nog hun voor-

de dagen dat de vissers binnenkomen.

is het werk dan ook veel meer gespecia-

naamste taak: het faciliteren van de

En als straks de Kooyhaven in gebruik

liseerd. Hier werken we met korte lijnen.

scheepvaart. Ellen: “Wij zijn er om sche-

wordt genomen, nemen we ook daar-

En gezien onze relatief kleine omvang

pen een veilige basis te bieden, zodat zij

van het toezicht op ons, net als het

proberen we gebruikers echt tegemoet

hun werkzaamheden zo vlot en soepel

aanmelden van de schepen en de admi-

te komen in hun vragen en wensen. Dat

mogelijk kunnen afhandelen. Schepen

nistratie die daarbij hoort.

is wat mij betreft zeer waardevol.”

zaken | Magazine

15


www.groetauto.nl

Hyundai

Tucson Comfort

Peugeot Expert

Anna Paulowna Tel. (0223) 52 5205

www.rood.nl


artikel de kop werkt

Theo Meskers, voorzitter de kop werkt:

Gemeenten investeren miljoenen euro’s in programma De Kop Werkt! De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben voor de komende jaren 15 miljoen euro gereserveerd voor De Kop Werkt! De provincie voegt daar een gelijk bedrag aan toe. De Kop Werkt! is een programma waarmee de Noordkop een aantrekkelijker woon- en werkgebied wordt, dat bovendien goed bereikbaar is. Gemeenten en provincie hebben jaren gewerkt aan

gezocht. Dat gebeurt in de Regionale Raadscom-

het voorbereiden van dit besluit. De laatste jaren

missie Noordkop. Hierin zijn alle politieke fracties

kwam het proces in een stroomversnelling. De vor-

van de gemeenteraden met 1 zetel vertegenwoor-

ming van de gemeenten Hollands Kroon (2012) en

digd. Hoe meer kiezers de fractie vertegenwoor-

Schagen (2013) zorgde er voor dat er nog maar vier

digt, hoe zwaarder de zetel telt. Volgens dit principe

gemeenten aan tafel zaten, in plaats van negen. Dat

brengt de commissie een gewogen advies uit aan

maakte het vinden van overeenstemming een stuk

de vier raden. Het advies over De Kop Werkt! was

eenvoudiger. De gemeenteraden en het college van

vrijwel unaniem positief.

Gedeputeerde Staten in Noord-Holland hebben nu ja gezegd tegen een investeringsagenda. Die be-

Doorbraak

staat uit ingrepen om de mobiliteit in en rond de

De Kop Werkt!-voorzitter Theo Meskers (Hollands

Noordkop te verbeteren, het versterken van de toe-

Kroon) beschouwt dat als een doorbraak. “We kijken

ristische kwaliteit en het beter benutten van eco-

terug op een intensief proces, waarin niet alleen de

nomische kansen. Dat gebeurt onder meer door het

wethouders maar ook de directies van de ambte-

onderwijsaanbod strakker te laten aansluiten op de

lijke organisaties en de politiek op één lijn moesten

arbeidsmarkt.

komen. Dat is gelukt en daarmee staan we aan de

Investeringsagenda

vooravond van enkele ingrijpende ontwikkelingen, die de Noordkop nadrukkelijk versterken.”

stuurgroep De Kop Werkt! vormen, hebben onder-

Momenteel wordt achter de schermen gewerkt

handeld over de samenstelling van een investe-

aan het uitwerken van de investeringsplannen.

ringsagenda. Elke gemeente kon daar onderwerpen

Met ingang van januari 2017 wordt jaarlijks een

op inbrengen, die samen bouwstenen zijn voor een

aantal projecten in uitvoering genomen. Dat ge-

sterke Noordkop. Voorbeelden zijn: revitalisatie De

beurt nadat de Regionale Raadscommissie Noord-

Koog (Planet Texel), de ontwikkeling van het ECN-

kop ze heeft beoordeeld en de raden adviseert om

complex tot Energy & Health Campus, de dooront-

het gevraagde budget vrij te geven. De website

wikkeling van de haven van Den Helder en de re-

www.dekopwerkt.nl wordt momenteel aangepast

creatieve vaarverbinding IJsselmeer-Amstelmeer. In

en geeft op korte termijn tekst en uitleg over de

het kader van de regionale samenwerking hebben

plannen. Ook de investeringsagenda is daar op te-

ook de vier gemeenteraden toenadering tot elkaar

rug te vinden.

Stuurgroep de kop werkt

Wethouders uit de vier gemeenten, die samen de

zaken | Magazine

17


hikte mensen vinden ’’Bedrijven die geen gesc r ligt dus een kunnen niet groeien. Hie bestuur’’ verantwoordelijkheid voor het lokaal

18

zaken | Magazine


artikel de kop werkt

Theo Meskers en Hennie Huisman

Economie in Noordkop kan veel sneller groeien De economie in de Noordkop kan sneller groeien, mits de mismatch op de arberidsmarkt wordt opgelost. Als dat lukt gaat ook de bevolkingssamenstelling er op vooruit. Onderzoeksbureau Public Result heeft dat in kaart gebracht, in opdracht van de

Investeren in speerpunten Public Result berekende wat qua economische groei de maximale potentie is voor de speer-

gemeenten. In het onderzoek vinden de wethouders Theo Mes-

puntclusters in de Kop van Noord-Holland. Deze

kers (Hollands Kroon) en Hennie Huisman (Texel) de aanleiding

clusters zijn: maritiem (havens, marine, visserij),

om voortvarend met de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

Voorwaarde: balans op arbeidsmarkt

duurzame energie, agribusiness (akkerbouw, tuinbouw, sierteelt, zaadveredeling), toerisme & recreatie en voeding & gezondheid. Uit eer-

tekort aan beroepskrachten al langere

der onderzoek blijkt dat onze regio zich in deze

tijd merkbaar”, vertelt Hennie Huisman.

sectoren onderscheidt. Als overheid, onderne-

In de investeringsagenda voor De Kop

“Het invullen van vacatures  met name

mers, onderwijs en onderzoek goed samenwer-

Werkt! is een bedrag van ruim 2 miljoen

in de bouw en in de autobranche geeft

ken in deze sectoren en de planologie daar op

euro opgenomen om de mismatch tus-

Texelse ondernemers hoofdbrekens. En

inrichten, kunnen de speerpuntsectoren twee

sen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

het bedrijf Snelstart, gespecialiseerd in

keer sneller groeien dan het het Nederlands

op te lossen. De beroepsbevolking in

digitale boekhoud- en betaalsystemen,

gemiddelde. Omgezet in cijfers betekent dit een

de Kop van Noord-Holland krimpt. Dat

heeft al jaren moeite om gekwalifi-

groei van het bruto regionaal product van 15.77

heeft te maken met vergrijzing (veel

ceerde ICT’ers te vinden. De banen lig-

miljard nu naar 18.25 miljard in 2020. De beste

mensen gaan met pensioen) en ont-

gen voor het oprapen. We moeten werk

mogelijkheden liggen in agribusiness, duurza-

groening (er komen minder jongeren

maken van onderwijs!”

me energie en maritiem.

van school, en veel van die jongeren trekken weg uit de regio). De kloof tus-

De wethouders krijgen steun van een

sen vraag en aanbod groeit derhalve.

stuurgroep waarin onderwijs en be-

naast is het belangrijk, dat onderwijs

Als dat doorgaat in het huidige tempo

drijfsleven

vertegenwoordigd.

en arbeidsmarkt beter op elkaar gaan

zal de kloof in 2020 zijn opgelopen tot

Voor het onderwijs praat Aad de Wit,

aansluiten. “Heel veel gaat goed”, be-

3800 fte.

bestuursvoorzitter van ROC Kop van

nadrukt Meskers. “ROC Kop van Noord-

Noord-Holland mee en voor het be-

Holland heeft de wind in de zeilen. Maar

Zo ver willen de vier gemeenten het

drijfsleven Dolf Kloosterziel, regio-di-

om onze kansen te verzilveren moeten

niet laten komen, maakt Theo Meskers

recteur van MKB Nederland. Zij advise-

nog meer ondernemers aansluiting

duidelijk. Met Hennie Huisman werkt

ren de ambtenaren en bestuurders in

vinden bij het beroepsonderwijs. Het

hij aan een plan om die mismatch weg

de Noordkop hoe het projectbudget het

openbaar bestuur pakt nu z’n rol om die

te werken. “We weten hoe belangrijk

best kan worden besteed.

afstemming te laten plaats vinden.”

zijn

het is om de arbeidsmarkt in balans te

Versnipperd

houden. Dat is nodig om het groeiper-

Inzet is om jongeren uit de Noordkop

spectief maximaal te benutten. Maat-

duidelijk te maken welke carrièrekan-

Meskers vindt dat een logische stap.

regelen zijn dus nodig.” “Op Texel is het

sen ze hebben in hun eigen regio. Daar-

“Het bedrijfsleven in onze regio is

zaken | Magazine

19


bouwbedrijf

J.G. APPELMAN B.V.

Interflow is uitgegroeid tot een internationaal en toonaangevend fabrikant van cleanrooms, operatiekamers, steriele bereidingsruimten en

Schone lucht met perspectief.

laminar flow units. Van ontwerp tot validatie heeft Interflow alle expertise in huis om de meest uiteenlopende projecten met uiterste precisie en gevoel voor kwaliteit te realiseren.

Vanuit vele disciplines zijn adviseurs,

Als dĂŠ specialist in schone lucht draait het bij Interflow allemaal om schone lucht in productieomgevingen met als doel product- en persoonsbescherming te bieden.

ontwerpers en gespecialiseerde technici beschikbaar om vrijwel elk project, hoe groot

Stationsweg 16 - 1761 EB Anna Paulowna Postbus 1 - 1760 AA Anna Paulowna 0223-531304 - 0223-531207 (fax) info@bouwbedrijfappelman.nl www.bouwbedrijfappelman.nl

en gecompliceerd ook, integraal te realiseren.

Wilt u meer weten over de diensten van

Interflow adviseert, ontwerpt, realiseert en onderhoudt projecten op dit gebied.

Interflow is onderdeel van BAM Techniek bv

Interflow? Kijk op www.interflow.nl of bel (0227) 60 28 44

www.interflow.nl

V GM C HECKLIST A ANNEMERS


Wie werkt waar? Het onderzoek door Public

artikel de kop werkt

Arbeidsmarkt regio kent geen grenzen Result heeft duidelijk gemaakt dat de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en Noord-Holland-Noord feitelijk geen grenzen kent. Inwoners reizen dwars door het gebied en daarbuiten om bij hun werk te komen. Dagelijks stappen 2700 inwoners van Hollands Kroon in de auto om te gaan werken in Den Helder. Andersom zijn dat 800 personen. Van Den Helder naar Schagen gaat het om 1300 en andersom 1400. De pendel van Hollands Kroon naar Schagen telt 2800 mensen, andersom 600. De beweging tussen Texel en Helder is gelijk; 300 om 300. enorm versnipperd. Er zijn weinig grote

Vanuit de Noordkop wordt nadrukkelijk

Op de schaal van Noord-Holland-Noord ligt het

werkgevers, die binnen hun organisa-

gekeken naar Dordrecht, waar vanuit

zwaartepunt in en rond Alkmaar. Daar hebben

tie capaciteit hebben om een totaal-

het mbo een structurele samenwerking

7500 Westfriezen en 11200 inwoners van de

beeld te ontwikkelen en van daaruit

is opgezet met het bedrijfsleven. School

Noordkop hun baan. Andersom is het respec-

aan nieuw beleid te werken. We heb-

en bedrijven hebben samen een onder-

tievelijk 2700 om 3800. Van West-Friesland

ben veel kleinere bedrijven, waar de

wijsplek ingericht, waar niet alleen leer-

naar de Kop van Noord-Holland is de pendel

ondernemer zelf keihard meewerkt.

lingen worden opgeleid maar profes-

2300 om 2900. Van de beroepsbevolking in

Juist die bedrijven ervaren de krapte van

sionals bijscholing en cursussen krijgen.

Noord-Holland-Noord (bijna 220.000 mensen)

de arbeidsmarkt als één van hun mensen vertrekt of als er nieuwe expertise

Woonomgeving

werkt 27% buiten het gebied. Ruim een kwart van hen doet dat in Groot-Amsterdam. De rest reist nog verder weg.

nodig is. Dat vraagt om regie op de ar-

Onderwijs op maat is echter niet de

beidsmarkt. Want bedrijven die geen

enige voorwaarde om de balans op de

geschikte mensen vinden kunnen niet

arbeidsmarkt terug te vinden. Ook de

groeien. Hier ligt dus een verantwoor-

kwaliteit van de woonomgeving en de

reden omvat het programma ‘De Kop

delijkheid voor het lokaal bestuur.”

bereikbaarheid spelen een rol. “Zelf

Werkt!’ een woonwensen-onderzoek.

hebben we daar nauwelijks oog voor,

Daar moet uit naar voren komen hoe

Omdat de budgetten voor het verbe-

maar onze regio is een fantastische

nieuwe medewerkers van bedrijven in

teren van de regionale arbeidsmarkt

woonplek. Op minder dan een uur van

de Noordkop vroeg of laat ook nieuwe

pas vanaf 1 januari 2017 beschikbaar

Amsterdam. Het gaat er om hoe we

inwoners kunnen worden.

komen, wordt achter de schermen al

het aan de man brengen. In Limburg,

druk overleg gevoerd. Meskers: “On-

Twente en Groningen hebben ze daar

Op verzoek van stuurgroep De Kop

dernemers willen graag aanhaken. Er is

ervaring mee. Ook de regio gaat met

Werkt! heeft het UWV de arbeidsmarkt

concrete interesse, onder andere vanuit

zo’n campagne-achtige aanpak aan de

in de Kop van Noord-Holland in kaart

de ict, verbrandingsmotoren en compo-

slag”, legt Meskers uit.

gebracht. Deze cijfers worden gepresenteerd tijdens een werkgeversbij-

siet-industrie. Daar is namelijk dringend behoefte aan mensen. Die behoefte

Maar bovenal moet het woningaanbod

eenkomst in november. Bij dit evene-

wordt nu in beeld gebracht en met het

–net als het onderwijs- beter aansluiten

ment doet de stuurgroep uit de doeken

ROC vertaald in een concreet onderwijs-

op de vraag. Aantrekkelijke woonplek-

wat het plan van aanpak is om de balans

project.”

ken, voor een passend bedrag. Om die

op de arbeidsmarkt te herstellen.

zaken | Magazine

21


bieden vanaf € 225.000,- k.k.

Diamant 22 - Anna Paulowna

TE KOOP

Luxe hoekwoning met thuisbioscoop Deze woning biedt meer dan u denkt. Het is een zeer moderne en vergrote hoekwoning met veel volume en verrassingen, zoals een 4 persoons sauna, thuisbioscoop met 7.1 soundsystem van Harman Kardon en een airco-installatie op de 2e etage.

www.phverheul.nl Een glas helder(s) notariaat Óók voor: • estate planning • afwikkeling nalatenschappen • aangifte erfbelasting / schenkbelasting

Glas & Mulder Notariaat Middenweg 113 1782 BC Den Helder telefoon 0223 525252

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de NG Leeuwweg 26 1764 Breezand 0223-523590 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks * Heftrucks Handpompwagens zijladers nieuw en gebruikt Elektrische pallettrucks * Verkoop Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks * Verkoop Keuringen van Onderhoud en interntransport reparaties nieuw en gebruikt voertuigen semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen * Verkoop Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen * Verkoop van semitractiebatterijen Keuringen van interntransport voertuigen Testen van * Verkoop vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl


column wim schouwenaar

- column -

Verder dan

Delen is een mooi begrip. Je hebt hier altijd een ander of anderen voor nodig. Delen houdt dus altijd samenwerking in, want delen kun je niet alleen. En als je het vak van delen goed verstaat, kan het ook tot vermenigvuldigen leiden. Bijvoorbeeld als je als ondernemer op projecten wilt inschrijven waar je in je eentje niet voor in aanmerking komt. Door de juiste partijen te zoeken die elkaar aanvullen, kan samenwerken

D

wim schouwenaar - DHSS

zomaar leiden tot deelname in een offertetraject en wie weet komt er zelfs een mooie opdracht uit voort.

it alles geldt ook voor de stad Den Helder,

Die eerste twee lijken me duidelijk. De kennishaven

door samen te werken aan een positief ima-

behelst onder andere de sector maritieme opleidingen

go van de stad. Ieder op z’n eigen manier,

van kennisinstituten: zij vormen de basis van de eco-

maar vooral met elkaar. Om zover te komen,

nomische motoren van onze stad. Samen met het be-

is er wel besef nodig. Het besef dat het gro-

drijfsleven wordt er nu gewerkt aan een vernieuwde

tere geheel voorop staat en dat dit verder

positionering van de havenstad op internationaal vlak

reikt dan je eigen voordeur of straat. Niet alleen bij in-

en de mogelijkheden die de Kop van Noord-Holland te

woners, maar (juist) ook bij ondernemers en ambtena-

bieden heeft qua werkgelegenheid en infrastructuur.

ren. De beleidsmakers en haar ambtenaren moeten in

Er wordt kennis gedeeld in overtreffende trap: verder

dienst staan van de ondernemers en op een positieve

dan de belangen van elke pijler op zich.

wijze meedenken met deze groep. Zij zijn de motoren van de lokale economie. Uiteraard wel binnen de re-

Er wordt kennis genomen van ervaringen van het be-

gels van het spel, maar vooral meedenkend in kansen,

drijfsleven, die ik met trots vertegenwoordig als lid van

zodat het ondernemersklimaat groeit en dit ook opge-

de werkgroep. Samen werken we aan een kloppend

merkt wordt. En niet alleen binnen, maar ook buiten

verhaal, zonder een te grote broek aan te trekken. De-

Den Helder.

len is samenwerken, waardoor we kunnen vermenigvuldigen, ieder in zijn eigen vakgebied. Den Helder Ă­s

Op initiatief van wethouder Krijns is rondom de Hel-

tenslotte de thuisbasis van vele maritieme- en offshore

derse havens een denktank samengesteld om het

gerelateerde bedrijven en instituten.

imago op (inter)nationaal niveau een boost te geven. Tenslotte heeft Den Helder maar liefst drie havens; na-

Laten wij als Helderse jutters samen een positieve

melijk de zeehaven, de luchthaven en de kennishaven.

instelling delen!

zaken | Magazine

23


24

zaken | Magazine


interview de princen keet

Eigenaren Rob & Meta Benink en Chef-kok Erik Czech

Vorstelijk genieten bij De Princen Keet Van hartje Amsterdam naar de kust van Groote Keeten:

met verschillende mooie desemsoorten.

Chef-kok Erik Czech ging de uitdaging als nieuwe pachter aan

Verder volgt de kaart ook het seizoen.

aan in een unieke, nauwe samenwerking met eigenaren Rob Be-

Asperges, mosselen…zodra ze in beeld

nink (ex-orthopedisch chirurg) en zijn vrouw Meta. Het blijkt een

komen, kijk ik wanneer we ze op de kaart

sterk team dat elkaar inspireert en complementeert. Het team is trots op deze mooie start en de eerste verjaardag van De Princen Keet afgelopen augustus werd dan ook groots gevierd!

V

zetten. Bijvoorbeeld als daghap: elke dinsdag bieden we een nieuwe maaltijd voor een scherpe prijs. Nu na een jaar zien we wekelijks gasten aanschuiven, dat is leuk om te zien.” Meta vult aan: “Op

ia een omweg trok de horeca

Erik: “Ik woon al ontzettend lang in Julia-

de kaart staan trouwens ook altijd een

de aandacht van Rob en Meta

nadorp. Ik reisde voor mijn werk heen en

of twee mooie vegetarische gerechten,

Benink, de eigenaren van De

weer naar Amsterdam. Dat heb ik altijd

daar besteden we zeker aandacht aan.

Princen Keet aan Achterweg

met veel plezier gedaan, maar op een

Net als aan een gezellige speelplek voor

2. Zij zagen potentie in het

gegeven moment is het tijd voor een

de kinderen. We hebben vier hartstikke

-op dat moment- leegstaande

volgende fase. Toen De Princen Keet op

leuke speelhuisjes op het terras.”

pand aan en staken deze in een compleet

mijn pad kwam, deed zich een prachtige

nieuw jasje, passend bij de mooie locatie

nieuwe kans voor. Maar het scheelt na-

Zakelijke gasten en bruiloften

tegen de duinen, open en fris. In augus-

tuurlijk dat ik hier zelf in de buurt woon.

Naast plek voor strandgangers, toeris-

tus vorig jaar werden de eerste gasten

Het werk verschilt niet wezenlijk met het

ten en gasten uit de regio biedt De Prin-

verwelkomd, voor een lekker kopje La-

horecaleven in de stad, alleen de omge-

cen Keet een goede locatie voor zakelijk

vazza-koffie met huisgemaakt appelge-

ving is totaal anders. Heerlijk, die blauwe

overleg of een bijeenkomst. Meta: “Dat

bak, een heerlijk hapje eten en of een ge-

luchten en de geur van de zee!”

komt onder andere doordat we jaarrond

zellige lunch. Meta: “Het oude pand was

zeven dagen per week van tien tot tien

donker en bruin. Dat wilden we helemaal

Bourgondisch en verfijnd

geopend zijn. Dat is uniek in deze omge-

omgooien. Zowel binnen als buiten is de

De menukaart van De Princen Keet heeft

ving. We horen regelmatig van mensen

aankleding nu licht en de kleurstelling

een Bourgondisch tintje, maar is toch

dat ze het prettig vinden dat ze bij ons

past goed bij de locatie, zo dicht bij het

ook verfijnd. Denk aan bisque en zee-

áltijd terecht kunnen en niet hoeven

strand. Natuurlijk hebben we de inrich-

baars, maar ook aan spare ribs en De

na te denken of we nu wel of niet open

ting van de keuken aan Erik overgelaten.

Princen Burger, gemaakt van vlees van

zijn. Daarnaast kunnen we ook grotere

Hij heeft zo ontzettend veel ervaring als

de Schotse Hooglanders die een paar

groepen ontvangen, voor zowel bijeen-

chef, daar komen wij bij lange na niet in

meter verderop in de duinen grazen. Erik:

komsten als persoonlijke gelegenheden

de buurt.” Hoewel het een enorme stap

“Waar mogelijk kies ik graag voor regio-

als een bruiloft. Het restaurant heeft

lijkt van het drukke, pompeuze horeca-

nale producten. De aardappels voor onze

zo’n zestig zitplaatsen, het terras niet

leven aan het Rembrandtplein naar het

friet komen hier uit Groote Keeten. De vis

meegerekend. En als we de meubels

weidse kustgebied, blijkt in de praktijk

komt van de afslag. Het brood komt uit

opzij schuiven, kunnen we vanzelfspre-

de vork toch anders in de steel te zitten.

Callantsoog, Bakkerij van der Ploeg werkt

kend meer gasten ontvangen. Ook kun-

zaken | Magazine

25


s van aakt van vlee m ge r, ge ur B De Princen paar anders die een gl oo H se t ho de Sc azen. in de duinen gr op er rd ve er met

26

zaken | Magazine


interview de princen keet

nen we de binnenruimte heel charmant

voor trainingen op het gebied van klant-

vergroten door een tent te realiseren op

vriendelijkheid en gastvrijheid, maar bij-

het terras. Het mooie is dat we met een

voorbeeld ook in Barista workshops. Het

kleine groep toch al sfeer kunnen neer-

is gewoon belangrijk dat onze klanten

zetten. De ruimte leent zich goed voor

een goede kop koffie geserveerd krijgen.”

twintig man, maar ook voor zestig man.

In de keuken kan Erik rekenen op chefs

We verzorgen op aanvraag graag work-

Hans en Mik. Erik: “Dat zijn twee toppers

shops of teambuildingsdagen, bijvoor-

die samen heel wat ervaring meebren-

beeld in combinatie met een activiteit

gen. En achter de schermen doet mijn

op het strand.” Erik: “We zijn er zeker niet

vrouw Karin ook veel, dat vind ik fantas-

alleen voor de toerist die een dagje naar

tisch.” Om de aantrekkingskracht van De

het strand gaat. Juist niet. Het weer is na-

Princen Keet verder te vergroten, rijdt

tuurlijk altijd onderwerp van gesprek in

sinds kort de enige echte De Princen

ons land, maar we zien dat steeds meer

Keet-Volkswagenbus rond. Meta: “Het

mensen ook met wat minder goed weer

busje kan -op aanvraag- worden ingezet

de weg naar De Princen Keet weten te

om gasten te brengen en te halen, maar

vinden.”

we gaan er ook mee naar evenementen als het Historisch Weekend in Den Hel-

De Princen Keet-Volkswagenbus

der. Het is een ludieke vorm van promo-

Voor zowel Meta als Erik speelt gastvrij-

tie die goed werkt. Op Facebook kunnen

heid een hoofdrol. Meta: “We hebben er-

mensen alle actualiteiten volgen. En so-

voor gekozen om een sterk team samen

wieso staan kwaliteit en gastvrijheid ál-

te stellen, met zowel meer als minder er-

tijd op onze agenda, dus iedereen is van

varen personeel. Ik vind dat de jongeren

harte welkom!”

*Het mooie is dat we met een kleine groep toch al sfeer kunnen neerzetten. De ruimte leent zich goed voor twintig man, maar ook voor zestig man

een kans moeten krijgen en daarbij kunnen zij veel leren van meer ervaren mensen. Daarnaast kiezen we heel bewust

www.deprincenkeet.nl Facebook.com/deprincenkeet

zaken | Magazine

27


artikel HSV

door: Edwin Stolk

Wat wordt jouw studiekeuze dit jaar... Vanuit de ambitie om jonge studenten te verbinden met de

Uitdaging

ondernemers in Den Helder vindt de HSV (Haven en Scheepvaart

De HSV omarmt dan ook het project

vereniging Den Helder) het belangrijk om hier een rol in te spelen. Onze stad heeft alleen toekomst als jonge mensen ervan overtuigd zijn dat zij in Den Helder en omgeving alle kansen krijgen om hun ĂŠigen toekomst op te kunnen bouwen. Dit betekent dat zij

28

van Studiekeuze TV die binnenkort een film gaat opnemen om (toekomstige) studenten en ondernemers in Den Helder met elkaar te verbinden. Het doel is de jeugd te enthousiasmeren

hier een opleiding moeten kunnen volgen die aansluit bij de

voor Maritiem en Offshore, het werk-

werkgelegenheid die er is.

veld waar Den Helder goed in is! Grote

zaken | Magazine


artikel HSV

internationale bedrijven met werkgele-

aan de internationale Offshore Energy

beroep dat past bij onze stoere stad

genheid en carrièremogelijkheden voor

Beurs in Amsterdam. De HSV denkt

Den Helder. Den Helder heeft een brede

hooggeschoolden zijn hier gevestigd.

mee over de toekomstige infrastruc-

horizon en biedt perspectief!

Deze bedrijven zijn verenigd in de HSV

tuur van de (binnen)haven tijdens de

en dat is ook de reden dat de HSV het

denktanksessies van de gemeente Den

Doelstelling Studiekeuze TV

zo belangrijk vindt om scholing dichtbij

Helder.

Het doel van het project is de werk-

de bedrijven te hebben, daar waar het

en leefomgeving van Den Helder via

Den Helder, een stoere havenstad!

kansrijke opleidingen aantrekkelijk op

Door studiekeuzes te koppelen aan

de kaart te zetten, zodat studenten na

De HSV is een actieve vereniging die

Techniek, Maritiem, Offshore en Logis-

afronding van hun studie, in de regio

mede initiatiefnemer is van de aan-

tiek, de vakgebieden waarin het be-

willen wonen en werken’.

sprekende netwerkevenementen zo-

drijfsleven in de Kop van Noord-Holland

als de Havenbijeenkomsten en North

onderscheidend zijn, willen we stu-

Sea Offshore. Ook neemt de HSV deel

denten motiveren te kiezen voor een

gebeurt!

Edwin Stolk, voorzitter HSV www.hsvdenhelder.nl

zaken | Magazine

29


INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere MKB ondernemer kan ons Noord Holland met vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland met vestigingen in inschakelen voor praktische onderinschakelen voor praktische ondersteuning en adviezen op vrijwel alle Iedere MKB ondernemer kan ons

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een persoonlijk betrokken adviseur is een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer dan Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze is eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl


interview nh post

NH Post:

van Den Helder tot Domburg Net een jaar is hij onderweg

vervolgens naar de sorteerruimtes ge-

we onder andere bekend via diverse

met zijn bedrijf NH Post, maar

bracht en daar wordt het gewogen en

advertenties, maar mensen kunnen

verwerkt. Via ons en via onze partners

natuurlijk ook altijd even contact opne-

komt de post vervolgens een dag later

men.” Hoewel het ondernemerschap

bij de ontvanger terecht. Ja, het is een

voor Frank niet nieuw is, ziet hij in deze

24 uursservice. Ik vind het ontzettend

branche weer een nieuwe uitdaging. “Ik

belangrijk dat post die vandaag binnen-

zet echt in op groei. We hebben nu al

ken. Met een vestiging in Den

komt, nog dezelfde dag wordt verwerkt.”

een nationale en internationale dekking,

Helder en een nieuwe vesti-

Naast de zakelijke postdienst biedt NH

waarvoor we onder andere samenwer-

Post tevens pakketservice en een koe-

ken met diverse partijen. Ik heb geen

riersdienst. “Dit zijn echt extra services

vooropgezet plan voor de toekomst. Ik

naast onze postdienst. Voor de pakket-

kijk naar wat natuurlijk ontstaat, een

ten werken we samen met een partner

kans of een samenwerking. Wel heb ik

rank: “Ik was al eerder bij

en de koeriersdienst is voor zendingen

vorig jaar direct ingezet op sociaal maat-

de organisatie werkzaam.

die nog dezelfde dag worden aange-

schappelijk ondernemen. Dat vind ik ge-

Het feit dat ik de zaak vorig

boden”. Een andere extra service is de

woon ontzettend belangrijk. We werken

jaar heb overgenomen is

dienst voor kerstkaarten voor particu-

nu samen met sociale werkplaatsen.

langzaam zo gegroeid. En

lieren. “Daar zijn we nu volop mee aan

Iedereen een goede kans op de arbeids-

nu het zover is sta ik elke

de slag. In het najaar kunnen mensen

markt, daar sta ik volledig achter. En als

dag vol enthousiasme op om te zien wat

op verschillende locaties onze speciale

ik daar ook maar een klein steentje aan

de dag zal brengen.” Wat de dag in elk

kerstzegels kopen. Op diezelfde locaties

kan bijdragen, dan twijfel ik daar geen moment over.”

Frank Matroos en zijn vrouw Judith hebben de vaart erin. Vóóruit, dat is de missie. En vooralsnog lijkt dit prima te luk-

ging in Heerhugowaard reikt NH Post steeds verder.

F

geval brengt: zakelijke post. “Onze chauf-

kan men vervolgens de kerstkaarten in

feurs rijden dagelijks in de namiddag hun

de speciale brievenbus doen. Wij zorgen

ronde langs onze klanten. De post wordt

voor de verspreiding. De locaties maken

www.nhpost.nl

zaken | Magazine

31


interview westelaken spuiterij

’’het effect is zodanig dat het vaak lijkt of ze een compleet nieuwe keuken hebben’’

Westelaken Spuiterij Volop bedrijvigheid in de vroege ochtend bij Westelaken Spuiterij aan de Ambachtsweg in Den Helder. In de werkplaats repareert Albert van de Westelaken schade aan auto’s, maar het is ook de plek waar keukens worden gespoten. Albert: “Het lijkt een groot verschil, maar in feite werkt het spuiten van een autodeur hetzelfde als het spuiten van een keuken. Er komt heel wat precisie bij kijken.”

N

a ruim drie jaar zien Albert

behalve voor hun eigen keuken.” Voor

en zijn vrouw Yvonne het

zowel auto’s als keukens voert Van de

bedrijf nog elke dag verder

Westelaken verzekeringswerk uit, maar

groeien. “We zetten vooral

regelmatig weten klanten de garage

in op kleinere schades en

juist te vinden als ze aan de andere kant

streven ernaar om bijvoor-

van de lijn staan. “Wie schade veroor-

beeld kleine lakschade binnen een dag

zaakt, is doorgaans verzekerd vóór de

te repareren. Een beetje snelheid erin.

andere partij. Met een WA-verzekering

Met een keuken is dat natuurlijk niet

komen kosten aan de eigen auto voor

mogelijk. Ik ga bij mensen thuis langs om

eigen rekening. We streven dan ook naar

hun vragen en wensen te bespreken,

scherpe tarieven. Dat past goed bij mijn

daarna worden de deurtjes in de werk-

visie: ik ben niet van meer, meer, meer.

plaats gespoten. Het gaat vaak om deur-

Het mooist aan mijn werk vind ik het blij

tjes waar de folie na een paar jaar van

maken van mensen met een goed resul-

loslaat. Wij verwijderen de folie, zetten

taat. Dat je met vakwerk iets voor klan-

de deurtjes opnieuw in de grondverf en

ten kunt betekenen. Natuurlijk hangt er

daarna brengen we de gewenste kleur

een prijskaartje aan ons werk, maar ik

aan. De meeste klanten zijn ontzettend

houd van eerlijke handel.” Naast de au-

blij én heel verbaasd: het effect is zoda-

toschades en het spuiten van keukens

nig dat het vaak lijkt of ze een compleet

voorziet Van de Westelaken sinds kort in

nieuwe keuken hebben. Ja, tegenwoor-

een autosleutelservice. “We kunnen na-

dig is wit toch wel populair. Waar het

genoeg alle autosleutels kopiëren. Een

tien jaar terug nog vanilletinten waren,

handige extra service, binnen enkele

is RAL 9010 nu wel de standaard.” La-

minuten zijn de sleutels klaar.”

chend: “Ik vraag weleens, waarom geen Coca-Cola-rood? Men vindt het prachtig,

32

zaken | Magazine

www.westelakenspuiterij.nl


interview westelaken spuiterij

dat zou leuk zijn�

zaken | Magazine

33


column karen span

Zinnigs tekst en communicatie

- column -

voor de tandarts Soms zijn mensen bang voor me. Dat weet ik, want

Erger wordt het als mensen bekennen dat ze bij mij ‘altijd

dat vertellen ze me - dat dan weer wel. Het is een

extra goed opletten omdat ze bang zijn fouten te maken’

beetje als naar de tandarts gaan met een zere kies, stel ik me zo voor. Je weet dat het altijd beter wordt als je de specialist er even naar laat kijken, maar dat neemt de angst voor de extra pijn natuurlijk niet weg.

N 34

karen span

als ze me een berichtje appen. Krijg ik ineens appjes met hoofdletters en punten op de juiste plek. Negen van de tien keer weet ik dan meteen dat iemand met bibberende handen en trillende vingers probeert wat knaps te noteren, want laten we wel wezen: wie typt er nou in keurig Standaardnederlands in chats? Ikzelf niet, in elk geval. What’s App is fantastisch: nagenoeg de enige plek waar

et als de tandarts word mij regelmatig ge-

ik ongestoord driedubbele uitroeptekens, zelfbedachte

vraagd even ergens ‘naar te kijken’. Soms

afkortingen en zelfs hier en daar een typ-of spelfout de

gaat het om eventuele spel- of typfouten,

wijde wereld in kan sturen. Gewoon, omdat het bedoeld

soms gaat het om de formulering en soms…

is om op een snelle manier persoonlijke berichtjes uit te

beginnen we gewoon opnieuw. Meest-

wisselen en niet om vanuit zakelijk oogpunt bepaalde re-

al word ik bij het verzoek om naar een

sultaten te bereiken. En dus val ik ook zeker niet over ie-

schrijfsel te kijken meteen overladen met

mand anders z’n (beperkte) taalkunsten in deze bericht-

een waslijst aan redenen waardoor de tekst misschien

jes. Sowieso ben ik geen taalpurist. Taal is constant aan

niet zo goed is, gevolgd door ‘maar ja, jij bent natuur-

verandering onderhevig en belangrijker: voor mij is taal

lijk de expert’. Dat is nog tot daar aan toe: je sollicita-

boven alles bedoeld om mee te spelen. Anders is er toch

tiebrief, opzegging of persoonlijk profiel even bewust

niks aan? Kortom: vooral sturen zonder dat het zweet je

laten checken door een ander is volgens mij altijd goed.

uitbreekt, die berichtjes of teksten. Ik prik er wel door-

Ik heb zelf ook opdrachten waarbij anderen meelezen

heen. Nou ja, behalve door dt-fouten natuurlijk. En het fout

en eigen teksten laat ik regelmatig door een ander be-

schrijven van namen. Ah, en het verwisselen van ij/ei:

kijken.

ook liever niet. Maar verder let ik nergens op, hoor.

zaken | Magazine


WAT?! Full colour spandoeken 19,- per m2

DEN HELDER

Den Helder

SCHAGEN

Industrieweg 27 T. +31 (0) 223 52 30 06 denhelder@zrgbv.nl

Pastoor Koopmanweg 21 T. +31 (0) 223 66 88 38 frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212 T. +31 (0) 224 29 60 07 schagen@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl


Vakmanschap is meesterschap Dit is het motto van Scheepstuigerij De Schieman. Met passie en toewijding maakt Scheepstuigerij De Schieman al meer dan 30 jaar allerlei producten van touw, staaldraad en zeildoek. Particuliere klanten en Koninklijke Marine, visserij, offshore en jachtbouwers zijn voor een grote diversiteit aan producten op het juiste adres. Het zeilmakerswerk is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Steeds vaker worden we gevraagd voor diverse naaiwerkzaamheden voor o.a. het maken van manchetten, dekkleden, luifels, hoezen of reparaties aan voortenten. Ook voor maritieme kunstprojecten weten industrieel ontwerpers De Schieman te vinden. In de bibliotheek van Amsterdam en het nieuwe hoofdkantoor van Heerema Marine Contractors in Leiden staan ondertussen touwwanden van vele vierkante meters die zorgen voor een nautische uitstraling. Kilometers touw zijn door de handen van de medewerkers gegaan zijn. Bent u nieuwsgierig of heeft u ook een product nodig, neem dan een kijkje op onze website of kom vrijblijvend eens bij ons in de werkplaats kijken.

De Schieman: service, veiligheid en betrouwbaarheid in touw en staalkabelwerk! Scheepstuigerij De Schieman | Reigerstraat 1-3 | 1781 VE Den Helder T: 0223-623259 | F: 0223-613521 | M: 06-51081824 | E: info@deschieman.nl | I: www.deschieman.nl

zaken editie 1 sept 2016  
zaken editie 1 sept 2016  
Advertisement