Page 1

zine Zakenmaga

rnemers, b

voor onde

. Helder e .o

n e z n e r g Over n e k j i k n e he

Vormgeving en druk Zeeman Reclamegroep BV

j a a r g a n g 2 0 14 editie 08

gers in Den

s en mana estuurder

p twitter Volg ons o vdenhelder m/ho twitter .co

ers

Ondernem

aar in Den vinden elk

Helder


C

ECONOMISCHE GROEI COMBINEREN MET DUURZAAMHEID? Cofely maakt ’t waar. Kunnen groeien, een hoog rendement halen en werken aan

staan een zuiniger gebruik van hulpbronnen en een energie-

duurzaamheid tegelijkertijd? De oplossingen van Cofely maken het

zuinig binnenklimaat. We blijven daarin een voortrekkersrol

waar. Technologie gaat de komende tijd een beslissende rol spelen

spelen. En maken daarbij ook gebruik van de innovatieve kracht

bij het realiseren van duurzame oplossingen voor mens en milieu.

van ons moederbedrijf GDF SUEZ, één van de grootste energie-

De door ons ontwikkelde technologieën voor de industrie,

leveranciers ter wereld. Wilt u weten wat onze oplossingen voor u

infrastructuur en utiliteitsmarkt brengen ecologie en economie

kunnen betekenen? Kijk op www.cofely.nl voor meer informatie,

met elkaar in evenwicht. Cofely laat technische installaties

praktijkvoorbeelden en de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak

optimaal functioneren bij kleine of grote projecten, bij nieuwbouw

te maken. Of neem telefonisch contact op met een van onze

of bestaande bouw, bij aanleg en/of onderhoud. Centraal daarbij

Cofely vestigingen in Alkmaar of Den Helder via 0223 68 54 80.

ver vooruit in duurzame technologie


Colofon Voorwoord Uitgever Zeeman Reclamegroep BV i.s.m. Helderse Ondernemers Vereniging

Vormgeving, Druk, Fotografie Zeeman Reclamegroep BV | Industrieweg 27 1785 AG Den Helder | tel. 0223 523006 Advertentie-acquisitie Zeeman Reclamegroep BV, Menno Zeeman 06 22136723 Teksten Zeeman Reclamegroep BV, Frits van Wolveren Redactiecommissie M.G.C. (Mark) Poldner, M. (Minet) Ooms Bedrijfsprofielen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. HOV De Helderse Ondernemers Vereniging is opgericht op 15 januari 1985 en ingeschreven onder nummer V636226 bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar. Het bestuur van de HOV is als volgt samengesteld: Bestuur Voorzitter: ing P.P. (Peter Paul) Solkesz Penningmeester: Mr. A.(Arnold) Verhoeks Secretaris: M. (Minet) Ooms Leden: ir. K.J. (Kees-Jan) Tuin J. (Janneke) Kostelijk M.G.C. (Mark) Poldner Secretariaat HOV Postbus 325 | 1780 AH Den Helder | Tel.0223-757095 Mob.: 06 30456476 | info@hovdenhelder.nl www.hovdenhelder.nl Bank: ABN AMRO 58.74.51.572 Lidmaatschap: € 125,- per jaar (let op! 2013 afwijkende contributie i.v.m. SAIL)

welkom!

Succesvol zijn anno 2013 staat bijna synoniem aan samenwerken. Dit is exact wat onderstaande ondernemers beogen met het partnerschap wat ze zijn aangegaan met het HOV. Het nieuwe logo en de bijpassende huisstijl zijn u vast niet ontgaan. Dankzij onze partners is ondertussen ook onze nieuwe website www.hovdenhelder.nl online gegaan en kunt u het HOV tevens volgen op www.twitter. com/hovdenhelder. Wilt u een (gratis) bedrijfspresentatie op deze website? Neem dan contact op met Menno Zeeman op 06-22136723.

n kennismaking? Ga naar www.bdo.nl 84 voor een persoonlijke afspraak BDO Den Helder.

lweg 7, 1784 MC Den Helder.

De grenzen van onze objectiviteit en van ons eigenbelang vallen altijd samen Antoon Vloemans, Vlaams schrijver en filosoof 1898–1982 Als u dit in uw achterhoofd houdt en dan vervolgens een aantal ontwikkelingen binnen onze stad tegen het licht houdt, dan is de overeenkomst vaak verbluffend. Nu de verkiezingen van de gemeenteraad achter ons ligt en onze stad Den Helder gesproken heeft, hoop ik van ganser harte dat de plaatselijke politiek deze waarheid van de heer Vloemans op een tegeltje aan de muur van de raadszaal zal hangen opdat er maar tijdens elke vergadering even bij stil gestaan wordt. We staan met onze stad voor een aantal grote uitdagingen en opgaven. Dat vereist saamhorigheid en geen verdeeldheid. Of het nu gaat om de ontwikkelingen inzake de stadsvernieuwing of het verder laten floreren van de Haven, het handen en voeten geven van de nieuwe zorgtaak van de gemeente als het herinrichten van alle bedrijventerreinen in de Kop van Noord Holland. Bij elke ontwikkeling is eensgezindheid en de wil om vooruit te gaan noodzakelijk. Ondernemers, bewoners, gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers en bovenal onze raadsleden, wij allemaal dienen ons bewust te zijn dat we een gezamenlijk en gemeenschappelijk doel nastreven en dat we dat nimmer uit het oog moeten verliezen. Het kan dus zijn dat bepaalde beslissingen en maatregelen zelfs nadelig kunnen zijn voor ons als individu maar beter voor het algemeen belang. Men zal dan een beroep moeten doen op de eigen grootmoedigheid en ‘grensverleggend’ moeten opereren, dit geldt voor ons allen! Daarbij teken ik op dat onze belangen zich niet alleen binnen de stadsmuren van Den Helder bevinden, maar verder, veel verder reiken dan deze eigen muren. De regio in de gehele kop van Noord Holland noord, is voor het wel en wee van Den Helder belangrijk. Gelukkig merk ik dat steeds meer mensen, partijen en organisaties zich hiervan bewust worden. U begrijpt het al, het thema van dit nummer is ‘grenzen’… Gelukkig zijn er geen grenzen aan verbeelding en merk ik dat ik heel soms die verbeelding laat spreken als ik denk aan de komende vier jaar Den Helder en een grenzeloze ontwikkeling van onze stad en haar welzijn. Als ik mijn ogen sluit dan hebben we straks

DHSS A Den Helder Support Service Company

nog steeds een ziekenhuis met de beste zorg voor iedereen, is de invoering van de zorgtaak via de gemeente een appeltje eitje, zijn we heel goed op weg met de stadsvernieuwing en willen steeds meer mensen weer wonen en genieten van de fantastische horeca in onze stad. Is de verplaatsing van de Schouwburg een eclatant succes en gaan steeds meer mensen van buiten, hun eigen stads-

Lees verder op pag. 11 >>


I Nieuwe telefoonnummer Ondernemersdesk (0223) 67 14 00 bedrijven@kvnh.rabobank.nl

Voor alle zakelijke klanten; de Ondernemersdesk Heeft u een vraag over uw dagelijkse bankzaken of verzekeringszaken? Bijvoorbeeld over uw betalingsverkeer? Of wilt u nader advies over uw verzekeringsproducten of een zakelijke rekening openen? Belt of mailt u dan met de Ondernemersdesk van Rabobank Kop van Noord-Holland. Daar zitten onze ervaren adviseurs klaar om al uw vragen over onze producten en diensten zo snel mogelijk te beantwoorden. Heeft u een meer specialistische vraag? Een adviesgesprek op maat is zo gemaakt!

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/kvnh Samen sterker


d u o h n I 06 11 14 17

23 24 29 30

06

Nieuwe vestiging op Kooypunt

Van de HOV Bestuurstafel…

Kees Jan Tuin

14

Ondernemersfonds

Ronald den Boer Klant? Wat nou klant?

Expert meeting

17

‘Over de grenzen heen’

OVER DE GRENS Mr G.H. Deul

Kunsthal 45

18

Kunstproject Noord-Holland-Biënnale

grenzeloos

Vermeer Schutte & Musen

over grenzen heen kijken

24

Michel Krediet

30

5 Helderse Ondernemers Vereniging

18

Wim Schouwenaar


ouwenaar

en

er van het

ndernem Helderse O

g n i g i t s e nieuwe v unt p y o o K p o SS, Wim Sch irecteur DH

D

6 Helderse Ondernemers Vereniging

e Groep

eman Reclam

Fotografie: Ze

jaar


Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2014 van HOV is Wim Schouwenaar, directeur van Den Helder Support Service (DHSS), uitgeroepen tot ‘Ondernemer van het jaar’. De verkiezing is een traditie die ondernemers niet alleen in het zonnetje zet, ze houdt hen ook scherp. Wim Schouwenaar, een geboren en getogen Heldenaar, is sinds 1997 zelfstandig ondernemer op de locatie aan het Nieuwe Diep in Den Helder. “Voor die tijd werkte ik voor een baas in loondienst”, aldus Wim Schouwenaar die zijn activiteiten zelf samenvat als ‘ onshore regisseur’ van allerlei, voornamelijk logistieke zaken voor met name buitenlandse rederijen die met schepen diverse havens binnenlopen.

7

Voor hem is geen dag hetzelfde en zijn grote uitdaging is iedere dag weer om zijn opdrachtgevers te ontzorgen. “DHSS is voornamelijk werkzaam in de projectmatige

Eén aanspreekpunt voor de opdrachtgever

tak van de Olie & Gas industrie, waar het allerlei logis-

Onderscheidend is dat DHSS fungeert als één aan-

tieke zaken onshore regelt voor voornamelijk seismische

spreekpunt voor de opdrachtgever. De kracht van ons

contractors, diving support schepen en construction

bedrijf schuilt in het hechte netwerk van subcontractors

vessels, welke op de Noordzee actief zijn voor oliemaat-

en toeleveranciers. Wim Schouwenaar: “Aan onze op-

schappijen.” DHSS bedient ondernemingen als Polarcus,

drachtgevers bieden we een totaalpakket. Cruciaal bij

Vroon Offshore en Heerema. Bedrijven als Polarcus wer-

offshore gerelateerde diensten is dat alle service op tijd

ken in opdracht van oliemaatschappijen en voeren in het

geleverd wordt. In 1998 werd een tweede vestiging ge-

kader van gaswinning seismologisch en geografisch on-

opend op Den Helder Airport, waar 7 dagen per week de

derzoek uit op zee. “Bijna altijd is voor deze schepen Den

vrachtafhandeling wordt verzorgt voor diverse oliemaat-

Helder de thuisbasis. Het zijn gespecialiseerde schepen

schappijen en tevens een belangrijke functie vervult bij

die zo min mogelijk tijd in een haven moeten verliezen.

het wisselen van bemanningen. De bemanning wordt

Kortom, het beleveren van deze schepen vergt een ef-

ingevlogen via Schiphol en moet via helicopter naar het

ficiënte logistieke operatie, van goederen als proviand

juiste schip c.q. platform gevlogen worden. In dat ver-

maar ook het inschepen van vaak technische specialis-

band organiseert DHSS ook taxivervoer, hotelboekingen

ten. Het gaat om operaties die 24 uur per dag en zeven

en het afhandelen van de douanedocumenten, want in

dagen per week plaatsvinden. In onze business moet je

de meeste gevallen is er sprake van import- of export

snel en flexibel kunnen schakelen.”

van goederen.”

Helderse Ondernemers Vereniging

Efficiënte logistieke operatie


www.2Sisters.nl

@ 2Sisters bezorgt de perfecte bedrijfslunch: • complete lunchpakketten • Vergaderpakketten heerlijke lunch op kantoor

uw lunch cateraar in Den Helder en omgeving

?

Dienstverlening met meerwaarde Middenweg 166a 1782 BL Den Helder T. 0223 627141 F. 0223 621246 www.vermeerschuttemusen.nl

Find us on

Facebook

@ 2sistersDH

= • levering in de kop van NoordHolland, altijd op rekening • Voor kleine en grote bestellingen • levering binnen twee uur


DHSS

9

A Den Helder Support Service Company

door te gaan.” De lokale Helders economie profiteert

DHSS profiteert van de groei die de offshore in Den Hel-

van het succes van DHSS. Het bedrijf maakt als het kan,

der de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt. Het is de

gebruik van lokale partners zoals taxibedrijf Hilverink of

belangrijkste reden dat DHSS binnenkort een nieuwe

in het geval van proviand, Den Helder Stores.

vestiging op Kooypunt, een logistieke hub, een centraal verdeelpunt van ruim 11.000 vierkante meter in gebruik zal nemen. DHSS heeft daartoe het pand overgenomen dat voorheen door staalbedrijf Jongejans in gebruik was. De kantoren, hallen en grond worden geschikt gemaakt om als logistieke hub te fungeren. “We willen ons servi-

Denk in oplossingen

ceniveau hoog houden en de grote hoeveelheden inko-

DHSS zet zich waar mogelijk ook in voor de Helderse ge-

mende en uitgaande goederen per schip gaan verzame-

meenschap. “Voor de Sail-organisatie hebben we in 2013

len. Dat we naar Kooypunt moesten uitwijken, heeft te

gefungeerd als scheepsagent en hebben voor de Sail or-

maken met het ontbreken van uitbreidingsmogelijkhe-

ganisatie de douane inklaringen verzorgd. Dat zal in 2014

den aan het Nieuwe Diep. Eind april zal de nieuw vesti-

weer gebeuren wanneer in juni de Clipper Race plaats-

ging operationeel zijn”, aldus Wim Schouwenaar.

vindt. Welke bijzondere tips heeft Wim Schouwenaar voor de Helderse ondernemers? “Denk in oplossingen,

De uitbreiding op Kooypunt zal aan ongeveer tien man

benut mogelijkheden en pak kansen.” Dit geldt voor on-

werkgelegenheid bieden. “Ik heb dit plan pas bekendge-

dernemers, maar ook voor lokale overheid, welke onder-

maakt na de nominatie en uitverkiezing. De uitverkie-

steunend dient te zijn met haar ambtelijk apparaat aan

zing is een krachtige impuls om op de ingeslagen weg

ondernemend Den Helder.

Helderse Ondernemers Vereniging

Een centraal verdeelpunt


Een gedrukte folder of digitale e-mailing? Een eenvoudig visitekaartje of een geavanceerde website (inclusief catalogus, bestelsysteem en responsmogelijkheid)? Ihitro is volledig thuis in communicatie. Aan alles wat uw naam mag dragen, geeft ihitro vorm en inhoud. Naar úw wens. Passend bij úw doelgroep.

V E R Z E K E R I N G E N

Benieuwd wat voor mooie dingen wij maken?

.....we laten zien dat het anders kan facebook.com/ihitro

Post Postbus 1062 1780 EB Den Helder Bezoek Boterzwin 2309a 1788 WN Den Helder

twitter.com/ihitro

Tel. 0223 692935 Fax 0223 692753

Web www.ihitro.nl Mail info@ihitro.nl

Kijk, kies en koop in onze nieuwe webshop! De aandacht van een klein kantoor...

accounTanTs • fiscalisTEn • advisEurs

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejan-accountants.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Heerhugowaard, Hoorn en Schagen.

...met de kennis van een groot kantoor.

Kantoor- en printersupplies voor thuis en op kantoor, makkelijk betalen met iDEAL. U kunt uw bestelling ophalen in onze winkel (Industrieweg/Ravelijncenter) of laten bezorgen. Kijk op www.egner.nl

Egner thuis op kantoor. Industrieweg 27, 1785AG Den Helder, t: 0223-673333, info@egner.nl Onderdeel van de noordhuis groep met vestigingen in Meppel, Zwolle, Emmeloord en Den Helder


vervolg Voorwoord grenzen over om naar onze schouwburg te gaan. Is het Prinsenplein in de stad gerealiseerd en genieten onze inwoners van een koud drankje op een zonnig

Van de HOV bestuurstafel…

Het eerste kwartaal van dit jaar is alweer bijna voorbij tijdens het

terras, zijn de gevels van alle panden gerestaureerd

schrijven van deze bijdrage. Ik geef u graag een indruk waar wij als

en opgeknapt, is de sanering van het aantal vierkante

bestuur de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Er is een aantal

meters winkelvloeroppervlak naar ieders tevreden-

onderwerpen die ik hieronder kort de revue zal laten passeren in wil-

heid gerealiseerd. Wordt onze stad overstroomt met

lekeurige volgorde.

dagjesmensen die graag Den Helder verkennen om daarna pas via de inmiddels verplaatste TESO naar

Het ondernemersfonds

het eiland te reizen. Is de haven van Den Helder niet

Ook het jaar voor dit fonds is weer goed begonnen met een berg aan

alleen de hoofdstad van de Noordzee, maar is ook

aanvragen die het bestuur zorgvuldig ter hand neemt en toetst aan

de samenwerking met Defensie een groot succes. De

de daartoe opgestelde criteria. De gelden die iedereen opbrengt aan

industrieterreinen zijn geherstructureerd, vechten we

de hand van de OZB belasting, zijn nog niet door de gemeente door-

niet langer om de gunst van elke nieuwkomer, maar

gestort voor dit jaar aan het fonds. Gelden onttrekken blijft voorals-

delen we bedrijven toe binnen de regio op basis van

nog dus even lastig en het bestuur is druk bezig met de gemeente om

behoefte en mogelijkheden opdat de regio als geheel

dit op te lossen. De gemeente zal hiertoe deze gelden deels moeten

aantrekkelijk is. Worden op Kooypunt de nieuwste

voorfinancieren omdat die gelden niet tegelijk binnenkomen bij de

elektrische auto’s ontworpen en gemaakt, is onder-

gemeente. Namens de HOV is Kees Jan Tuin lid van het bestuur en

houd van windenergie op zee niet langer een speer-

tevens voorzitter.

punt maar een kernwaarde van Den Helder en wordt

Koepel in de Kop

door de stad gereden, opdat hij in staat is geweest

Zoals u wellicht nog weet, is een aantal jaren geleden de Onderne-

alle partijen te verenigen en de geschillen te doen

mers Federatie Kop van Noord Holland ter ziele gegaan wegens een

laten verdwijnen zodat alle kansen werden benut…

gebrek aan financiële draagkracht. De Kamer van Koophandel heeft een hele ander taak gekregen, de kaarten zijn opnieuw geschut en de

Ik ontwaak uit mijn dagdroom en realiseer mij dat

Provincie laat ook van zich horen. De laatste tijd merken wij dus dat

ook aan grenzeloos dromen toch ergens wel weer

er toch veel gebeurt en plaatsvindt en/of besloten wordt in de regio

een grens zit… dat is namelijk het feit dat het werk

Kop van Noord Holland en dat wij als Helderse ondernemers daar

roept… Ik wens u veel leesplezier en navenant veel

toch graag alles over willen weten en daar (wat ons betreft) het liefst

arbeidsvreugde, er is namelijk nog veel werk te ver-

ook willen meepraten en/of zelf beslissen. Er is daartoe een Koepel

zetten…

opgericht waarbij een overzicht is gemaakt van alle overlegorganen en lijnen die er lopen tussen de vele ‘lobbyclubs’ en aanverwante or-

Ing. P.P.Solkesz, voorzitter

ganisaties. Onder leiding van Guido de Wit, onze regiovoorzitter van het VNO/NZW, is besloten dat wij als Helderse Ondernemersverenigingen ons steentje ook zullen bijdragen. Arthur Hulsebos heeft de laatste twee jaar onze stem vertegenwoordigd in het Koepeloverleg met de status van ‘i.o.’ (in oprichting). Twee weken geleden hebben alle vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen uit de regio, te weten, Hollands Kroon, Schagen en wij uit Den Helder, besloten om de vertegenwoordiging naar de rest van de regio officieel te maken. De stappen daartoe worden nu gezet zodat ook wij als Kop van Noord Holland met één stem aan tafel kunnen praten met Provincie en alle overige partijen. De HOV wordt hierin vertegenwoordigd door uw voorzitter.

11 Helderse Ondernemers Vereniging

Meester Reenders geridderd en op een praalwagen


Bij Van der Vleuten & van Hooff heeft u

een streepje voor • incasso’s • huurzaken • juridisch advies • debiteurenbeheer • executies van vonnissen

www.vdv-vh.nl

Lariksstraat 35

Middenweg 168 B

1971 JR IJmuiden

1782 BL Den Helder

T : 0255 - 51 57 12

T : 0223 - 61 08 59

F : 0255 - 51 27 09

F : 0223 - 61 08 72

E : ijmuiden@vdv-vh.nl

E : denhelder@vdv-vh.nl


Herstructurering van industrieterreinen

nen voor de binnenstad in samenwerking met een partij als

Op dit moment loopt er een onderzoek naar aanleiding van

Philips en met de Helderse Ondernemers Binnenstad (HOB)

rapportages uit het verleden die niet stroken met de veran-

en de detailhandelsfederatie Den Helder (DFD) om vorm en

derende werkelijkheid. In breed regionaal overleg met alle

inhoud te geven aan de revitalisering van de binnenstad. Wij

vertegenwoordigers van ondernemers en overheden, wordt

als bestuur hebben onze waardering uitgesproken voor zo-

gewerkt aan een nieuwe oplossingsrichting. Onderstaand

veel werk dat er verzet is en elke dag verzet wordt door par-

een korte schets uit de pen van drs. Ing. Edwin Rem over

tijen als Woningstichting, Zeestad en de Gemeentelijke en

de problematiek en het werken aan een oplossing. Dit is in

Provinciale overheden in samenwerking met de de stichting

volle gang…

Top van Holland (City Marketing en VVV Den Helder) on-

Hierbij een korte terugmelding van het afstemmingsoverleg

dernemers, inwoners en partijen van buiten onze stad. Een

vervolgonderzoeken werklocaties NHN, 5 maart 2014: Eerst

sprekend voorbeeld van niet praten over plannen maar het

een stand van zaken per regio: Kop NH: Hoewel het probleem

realiseren ervan. Allemaal met hetzelfde doel, het uitvoeren

van overaanbod is teruggelopen van 70 ha naar 30 ha is er

van het uitwerkingsplan stadshart. Wij blijven dit uiteraard

(bovenop een eventuele kwalitatieve mismatch) nog steeds

volgen. De HOV wordt hierbij vertegenwoordigd door Minet

een probleem. De bestuurlijke focus ligt nog vooral op groot-

Bemelmans en Mark Poldner.

schalige regionale terreinen en minder op de lokale terreinen.

Social Media

voor de lokale terreinen. Verder heerst er nog de gedachte dat

Zoals u weet hebben we een nieuw bestuurslid aan onze

er pessimisme voortkomt uit het feit dat de raming van Buck

tafel in de persoon van Remi Vermeulen. Hij houdt zich be-

opgesteld is ten tijde van het dal van de recessie, terwijl er juist

zig met het fenomeen social media. Hij is de nieuwe web-

in de raming rekening is gehouden met een behoorlijke ambitie

master en zal er zorg voor dragen dat onze website van de

(5000 extra banen in de speerpuntsectoren). Extra onderzoek

HOV meer up to date zal zijn dan de afgelopen tijd en hij

wordt nog gedaan naar vervolginvesteringen n.a.v. de vesti-

heeft ervoor gezorgd dat de HOV actief is op zowel twitter

ging van het Microsoft Datawarehouse en naar de hardheid

en facebook. Mocht u in de gelegenheid zijn, schroom niet

van leads voor diverse terreinen. (…) Bovenregionale afstem-

en brengt u gerust een bezoek aan de pagina’s en als u een

ming: geconstateerd wordt dat de afstemming vooral noodza-

bijdrage heeft, deel die dan met Remi opdat hij dit kan delen

kelijk is voor de meer bovenregionaal georiënteerde sectoren

op één van de pagina’s. Remi wordt hierbij ondersteunt door

agribusiness (vooral W-Fr en Kop NH, maar ook Breekland),

Minet Bemelmans.

logistiek en duurzame energie (Kop NH en regio Alkmaar).(…) Namens de HOV zijn Mark Poldner en uw voorzitter betrok-

Diverse overlegorganen

ken bij dit onderzoek.

Verder hebben onze bestuursleden natuurlijk zitting in de diverse overlegorganen binnen en buiten onze gemeente en

Presentatie Stadsvernieuwing

vertegenwoordigen zij in diverse media de stem van onder-

Recentelijk is uw voltallige bestuur aanwezig geweest bij

nemend Den Helder. Het vaste overleg met het college van

een presentatie van de woningstichting Den Helder over alle

B&W is even opgeschort daar we natuurlijk te maken hebben

bouw- en stadsvernieuwingsprojecten in de binnenstad. Ik

met een nieuwe politieke situatie en het voor ons onduidelijk

kan u eerlijk vertellen dat het voor velen een echte ‘eyeope-

is hoe het nieuwe college eruit gaat zien. Zodra dit helder

ner’ was en dat de woningstichting een gemeend compli-

is, zullen ook deze overleggen weer gecontinueerd worden.

ment verdient voor de voortrekkersrol die zij nemen met alle risico’s van dien. De binnenstad knapt zienderogen op onder

Mochten er onderwerpen zijn waarvan u denkt dat die onder

al de projecten. Het investeren in de binnenstad t.b.v. de o zo

de aandacht van het bestuur dient te komen, schroomt u dan

wenselijke vernieuwing om de verloedering tegen te gaan,

niet, maar mail dit aan info@hovdenhelder.nl of neem de te-

is brood en broodnodig zo hebben wij met eigen ogen kun-

lefoon ter hand, want u weet, de beller is sneller.

nen zien. Verder heeft professor Cor Molenaar in een Skypeconferentie laten weten ver gevorderd te zijn met zijn plan-

Namens het bestuur van de HOV, ing. P.P.Solkesz, voorzitter

13 Helderse Ondernemers Vereniging

In het afstemmingsoverleg wordt juist ook aandacht gevraagd


14 Helderse Ondernemers Vereniging

nemen aan

g Onder ter Stichtin

Zee)

s d n o sf r e m e n r e d n O ‘Met het r aa m n e e l kan het al ’ n aa g r e t be in Kees Jan Tu

(voorzit

t gegaan. De sfonds van star er m ne er nd O het msten e Den Helder rijgt haar inko in de gemeent Het fonds verk is e. 12 Ze 20 n n aa va en In de loop ndernem De geheven de Stichting O drijfsobjecten. j be bi t of n ch ra ge in eb derg niet-won financiën uitvoering is on gaat dan om s kan met deze g (OZB). Het nd tin fo as et el H kb t. or aa ndez s gest via de Onroere tto in het fond meente en ne ge de or do d dt geïn belasting wor nen. projecten steu


Het fonds is een gezamenlijk initiatief van de gemeen-

Specifieke criteria

te Den Helder en de ondernemersverenigingen:

De drempel om aanvragen te doen, is eigenlijk

Helderse Ondernemers Binnenstad(HOB), Helderse

bijzonder laag. Op de website van de Stichting

Ondernemersvereniging (HOV), Detailhandels Federa-

Ondernemen aan Zee is helder beschreven hoe

tie Den Helder (DFD), Ondernemersvereniging Kooy-

de aanvraag moet worden ingediend en aan

punt (OVK), Ondernemers Federatie Julianadorp (OFJ)

welke criteria voldaan moet worden. Aanvra-

en de Haven en Scheepvaartvereniging (HSV). Het is

gen om financiële tegemoetkoming worden

dus een fonds vóór en dóór ondernemers.

uitsluitend in behandeling genomen als zij voldoen aan gebiedsverbetering van deelgebieden

Voorzitter Kees Jan Tuin:”Eigenlijk is het in oktober echt

in de gemeente Den Helder, wanneer het om

van start gegaan. Toen zijn aanvragen ingediend en

de organisatie van evenementen gaat die een

beoordeeld.” Met Kees Jan Tuin spreekt de redactie over

impuls geven aan de lokale economie, indien

de voortgang van het fonds. Kunt u wat vertellen over de

het promotie betreft gericht op versterking van

gehonoreerde aanvragen?

de lokale economie, als het gericht is op de verbetering van het vestigingsklimaat en ten-

“Volgens mij kun je de aanvragen op dit moment

slotte wanneer het een bijdrage levert aan de

in drie groepen verdelen. Eén van de projecten die

citymarketing van Den Helder. Kijk voor meer

ondersteund is, betreft de Stichting DHKDZ. Zij legt zich

informatie op de website www.stichtingonder-

toe op een krachtiger promotie van de stad. In 2013

nemenaanzee.nl

is dat gebeurt door o.a. de eenmalige uitgave van het

15

DHKDZ-magazine. Dat heeft inmiddels zijn vervolg krant ‘Den Helder Kust de Zee’. Het geeft een

Een derde groep aanvragers van gelden uit het

evenementenoverzicht, een vrij compleet overzicht van

Ondernemersfonds betreft Stichtingen en Verenigingen

wat er allemaal gebeurt in onze stad en omgeving en

die onder specifieke restricties financiën ontvangen.

wat er nog georganiseerd gaat worden. In dit project

Kees Jan Tuin: “Je moet dan bijvoorbeeld denken aan

werken partijen samen als stichting Top van Holland, de

de Stichting Visserijdagen Den Helder.” Belangrijk is het

gemeente Den Helder , Ondernemersverenigingen en

karakter van de activiteiten, die moeten non-profit zijn.´

WDSH..” Kees Jan Tuin wil via deze weg ,namens de Stichting Een tweede groep is de detailhandel in Den Helder. Die

Ondernemen aan Zee, graag ondernemers uitnodigen

heeft voor een aantal winkelcentra zoals ‘De Binnenstad’,

aanvragen te doen. “Hoe meer aanvragen hoe beter!!”

‘Vrede en Vrijheid ’en ’ de Riepel’ financiën verkregen.

Volgens hem zijn de meeste ondernemersverenigingen

De gelden dienen gericht aangewend te worden voor

en hun leden goed op de hoogte van het fonds. Zij zijn

bijvoorbeeld verbetering van de sfeer, veiligheid of de

onder meer via het bestuur vertegenwoordigd in het

organisatie van evenementen. “Doel is dat de centra

eigen Ondernemersfonds. Het bestuur van de Stichting

voor het publiek aantrekkelijker worden”, vertelt Kees

Ondernemen aan Zee bestaat momenteel uit: Kees Jan

Jan Tuin die toch nog wel kwijt wil dat er ook free riders

Tuin (voorzitter), Stef van Amesfoort (penningmeester),

zijn, partijen die wel profiteren maar geen lid zijn van

Harry Cornelje (secretaris), Désiré van Kalsbeek (2de

een ondernemersvereniging.

secretaris) en Harry Ruigrok (bestuurslid).

Helderse Ondernemers Vereniging

gekregen door het uitbrengen van de tweemaandelijkse


COL C

wij leveren leveren juridische juridische diensten, diensten, wij maar vooral doelgerichte oplossingen! maar vooral doelgerichte oplossingen! wij leveren juridische diensten, wij leveren juridische diensten, maar vooral doelgerichte oplossingen! wij leveren juridische diensten, maar vooral doelgerichte oplossingen! ondernemingsrecht •• omgevingsrecht omgevingsrecht ondernemingsrecht

maar vooral• doelgerichte oplossingen! vastgoed huurrecht • arbeidsrecht vastgoed • huurrecht • arbeidsrecht aansprakelijkheidsrecht incasso ondernemingsrecht • omgevingsrecht aansprakelijkheidsrecht •• incasso familierecht • strafrecht vastgoed • huurrecht • arbeidsrecht familierecht • •strafrecht ondernemingsrecht omgevingsrecht aansprakelijkheidsrecht • incasso vastgoed • huurrecht • arbeidsrecht ondernemingsrecht • omgevingsrecht familierecht • strafrecht aansprakelijkheidsrecht • incasso vastgoed • huurrecht • arbeidsrecht familierecht • strafrecht aansprakelijkheidsrecht • incasso familierecht • strafrecht vestiging den helder vestiging den helder drs. f. bijlweg 8a drs. f. bijlweg 8a den helder den helder tel: (0223) 660114 vestiging den helder tel: (0223) 660114 fax: (0223) 660354 drs. (0223) f. bijlweg 8a fax: 660354 vestiging den helder den helder drs. (0223) f. bijlweg 8a tel: 660114 vestiging den660354 helder helder fax:den (0223) drs. f. bijlweg 8a tel: (0223) 660114 helder fax:den (0223) 660354 tel: (0223) 660114 fax: (0223) 660354

www.knuwer.nl www.knuwer.nl info@knuwer.nl info@knuwer.nl www.knuwer.nl info@knuwer.nl www.knuwer.nl info@knuwer.nl www.knuwer.nl info@knuwer.nl

vestiging alkmaar vestiging alkmaar comeniusstraat 10a comeniusstraat 10a alkmaar alkmaar tel: (072) 5127117 vestiging tel: (072)alkmaar 5127117 fax: (072) 5126957 comeniusstraat 10a fax: (072) 5126957 vestiging alkmaar alkmaar comeniusstraat 10a tel: (072) 5127117 vestiging fax: alkmaar (072)alkmaar 5126957 comeniusstraat 10a tel: (072) 5127117 fax: alkmaar (072) 5126957 tel: (072) 5127117 fax: (072) 5126957

KOOP WONING

UIT ELKAAR GAAN

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

SPORT VERENIGING SAMEN WONEN

Aangesloten bij:

ERFENISSEN

BELASTING BESPAREN

0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl

Als een octopus met acht armen

beschikken wij over gedegen kennis en ervaring op veel rechtsgebieden. Door deze veelzijdigheid kunnen wij u een prima service bieden. Ga in zee met Notarissen aan Zee! Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC Den Helder | Parkstraat 8, 1787 AC Julianadorp Tel. (0223) 6720 100 Fax (0223) 672 101

Notarissencombinatie Den Helder

info@notarissencombinatie.nl | www.notarissencombinatie.nl


N MN M U L O COL C ? t n a Kl u o n t a W klant?

te zien. Maar waar je normaal in een kledingwinkel al

maar over zijn kledinglijn heb ik zo m’n twijfels. Voor de

bij de deur wordt besprongen, laten deze verkoopsters

derde keer valt er een cruciale knoop van mijn Umberto-

ons graag met rust. En met rust. En met rust. Er is

winterjas. Lastig, op een koude, winderige dag.

geen beweging, het tweetal babbelt vrolijk door. ,,Tot ziens!’’ zegt de oudste opgewekt als we ontmoedigd

Gelukkig ben ik vlakbij een kledinghersteller. ‘Open’,

vertrekken.

zegt het bordje aan de deur. Als ik binnen stap zit er een dame met haar telefoon te spelen. Ze kijkt op en ik leg

Er is dus goed nieuws! Het gaat in Den Helder nog

het probleem uit. Het is geen klusje waar ze rijk van

uitstekend met sommige ondernemers. Zij hebben hun

wordt, maar het behoedt mij voor een verkoudheid. ,,Ik

eigen omzetgrenzen gevonden. Tot hier en geen klant

ga zo dicht’’, zegt de vrouw, zonder de losjes bungelende

verder. In zekere zin is dat ook wel grensverleggend.

knoop een blik waardig te keuren. ,,Het is voor u nog

Ik dacht altijd dat je in mindere tijden met service en

geen vijf minuten werk en ik ben er erg mee geholpen’’,

klantvriendelijkheid betere zaken deed. Silly me.

probeer ik opnieuw. ,,Ik ga zo dicht’’, herhaalt ze stoïcijns. Hoewel, ik sta gelukkig niet alleen in die gedachte. Er zijn We zijn duidelijk uitgepraat en ik ben weg. Hier kom

wel degelijk Helderse ondernemers met dezelfde visie.

ik dus nóóit meer. Een schoenmaker zet even later de

Winkels en horecazaken waar je graag komt. Omdat het

knoop er keurig - en vooral stevig - aan. Naar hem ga ik

personeel aardig is, omdat je snel en vakkundig wordt

nog eens terug.

geholpen, omdat de prijzen redelijk zijn. Ook zij hebben het economisch niet gemakkelijk. Ik kan hen in m’n

Ander moment, andere winkel. Een kledingzaak. Als we

eentje niet redden. Toch blijf ik er wel zo lang mogelijk

binnenkomen kijkt de verkoopster even op, zegt gedag

komen. Want als klant gun je zulke ondernemers het

en gaat door met het gesprek met haar collega. We

succes.

lopen geruime tijd langs de rekken. Kunnen het niet goed vinden. Dat is aan onze vertwijfelde gezichten

Ronald den Boer

17 Helderse Ondernemers Vereniging

Umberto Tan kan mooie televisieprogramma’s maken,


18 Helderse Ondernemers Vereniging

uciaal

io van de reg

is

n cr k optrekke ij l n e m a z e g

’ n e k j i k n e e h n e z n e r ‘Over de g et inzicht van h t o t t d i e l n e g n a l e b gedeelde Voor

belang economisch

zijn Noord-Holland In de Kop van onder actief. jz bi enigingen er sv er em rn onde eidenheid de rijke versch en ig rd oo w en Zij verteg in de regio. In grote bedrijven en ne ei kl n aa Kroon zijn n en Hollands ge ha Sc e nt de gemee aties opgericht rnemersfeder de on ls de id inm ersbelang r het ondernem zodat nog bete . gediend wordt


Voor deze meeting ‘Over de grenzen heen kijken’ had de

Bedrijventerreinen

redactie van HOV-Magazine ondernemersverenigingen

Voor wat betreft het onderwerp bedrijventerreinen wordt

in de regio uitgenodigd. Peter Paul Solkesz, voorzitter van

er regelmatig door vertegenwoordigers van partijen iets

de Helderse Ondernemersvereniging HOV en Jeanette

geroepen. Zo concludeerde Jan Bouwes, wethouder

de Boer, voorzitter van de Bedrijvengroep Niedorp wis-

Economische Zaken van de gemeente Schagen, recent

selen samen met de redactie van HOV-magazine van

op een bijeenkomst dat er sprake is van een overschot,

gedachten over het thema ‘Over de grenzen heen kijken’.

de vraag naar terreinen blijft achter bij het aanbod. Dus kijk je op dit punt over de gemeentegrenzen heen dan

Federaties

kun je de vraag stellen ‘wat is de beste vestigingsplaats

Jeanette de Boer ,ook voorzitter van de Ondernemers Fe-

voor een bedrijf ?’.

deratie Hollands Kroon (OFHK), neemt het voortouw in het gesprek. “ We hebben recent onze speerpuntennoti-

Peter Paul Solkesz: “ Misschien is de ondernemer be-

tie aan de raadsleden aangeboden. Op dat punt doen we

ter af bij een buurgemeente. Geef je het beste advies?”

hetzelfde wat enige tijd geleden OFS voor de gemeente

Jeanette de Boer:” In het geval van Microsoft die op

Schagen heeft gedaan.” Bij de OFHK zijn tien verenigin-

Agriport bij Middenmeer een groot bedrijventerrein in

gen aangesloten en de ondernemersclub heeft een le-

gebruik heeft genomen, leidde dat in één klap tot een

denbestand van zeshonderd leden. Jeanette de Boer stelt

forse afname van bedrijventerreinen.” Peter Paul Sol-

dat de gemeente, na de totstandkoming van de nieuwe

kesz: “Het nieuwe datacenter van Microsoft komt pal

fusiegemeente, erop heeft aangedrongen om tot een fe-

naast een paprikakas te staan. De tuinders in de Wie-

deratie te komen. “De notitie geeft duidelijk aan wat de

ringermeer, bij elkaar goed voor 220 hectare, leveren

ondernemers in de gemeente willen en waar de gemeen-

met hun WKK’s elektriciteit. Het datacenter levert weer

te rekening mee kan houden.”

warmte aan de tuinbouwbedrijven. Tuinders leveren restelektriciteit en het datacenter restwarmte. Een winwin-situatie dus!” Deze deal is een mooi voorbeeld

nemersverenigingen in Den Helder zijn, waaronder

gemeenschappelijke actie van de gemeente Hollands

de sectorgebonden verenigingen als de Haven en

Kroon, de Provincie Noord-Holland en het Ontwikke-

Scheepvaartvereniging(HSV) en de locatiegebonden

lingsbedrijf Noord-Holland-Noord. Jeanette de Boer:

vereniging als het Industrieterrein Kooypunt. De detail-

“Het lokale ondernemersklimaat kan

handel heeft zich recent verenigd in een federatie, de detailshandelsvereniging Den Helder (DFD). De HOV vertegenwoordigt in beginsel alle leden die niet sectorof locatiegebonden zijn. Maar het komt voor dat leden van elke vereniging ook lid is van de HOV. De verwachting is- zo bevestigen Peter Paul Solkesz en Jeanette de Boer- dat er binnen afzienbare tijd een brede ondernemerskoepel gevormd gaat worden met als deelnemende partijen Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen. Peter Paul Solkesz: ” In het verleden heeft zo’n Ondernemersfederatie Kop van Noord-Holland bestaan. Door gebrek aan communicatie en draagvlak is die destijds opgeheven. Nu ontstaat er toch weer de behoefte om te komen tot het vormen van een koepel, mede door het wegvallen van de rol van de Kamer van Koophandel. “

zeker worden

Helderse Ondernemers Vereniging

Peter Paul Solkesz vertelt dat er een aantal onder-

19


5x285.indd 1

HOOGWAARDIGE REGULIERE & SPECIALISTISCHE SCHOONMAAKDIENSTEN Voor kantoren, bedrijfsgebouwen, industriële ruimtes, scholen, openbare gebouwen, Hotels & Recreatie parken. Schoonmaken is meer dan ooit vakwerk. U bent verzekerd van een schone omgeving voor uw medewerkers en gasten tegen een zeer goede prijs kwaliteit verhouding.

www.optimaalgroep.com

Uw duurzame energie van A tot Z geregeld...

RE

REGUL

REINIGEN

SCHOONMAA

DENKKRACHT OMZETTEN IN DAADKRACHT Dat is financieren anno nu. Ook in uw sector is specialistische kennis nodig om een idee tot een concreet eindresultaat te brengen. Dus is het belangrijk dat u met een bank praat die niet alleen naar de cijfers kijkt. Een bank die adviseurs in huis heeft die weten wat er speelt in uw business en tot het uiterste gaan om voor u de best passende financiering te regelen. ABN AMRO heeft die adviseurs. Zij praten graag met u over een concreet project, maar denken net zo graag mee over uw toekomstplannen, zodat u onze specialistische kennis optimaal kunt benutten voor concrete oplossingen. Op abnamro.nl/financieren kunt u zelf zien hoe wij onze denkkracht omzetten in daadkracht.

Bel voor een vrijblijvend advies voor duurzame oplossingen met Wilms en maak een vrijblijvende afspraak.

Wilms Ravelijncenter 39 1785 LX Den Helder Tel. (0223) 63 09 00 www.wilms.nl

K E U K E N S • B A D K A M E R S • H A A R D E N • C E N T R A L E V E R WA R M I N G WA N D - E N V LO E R T E G E L S • A I R CO N D I T I O N I N G 23-05-12 11:42

WIL_75_130x195_1223337.indd 1

11-12-12 14:15


Infrastructuur

meenten beweren wel dat ze ‘economisch bezig’ zijn.

Wat de infrastructuur betreft, is er natuurlijk altijd een

Met name Colleges willen wel maar sommige amb-

gemeenschappelijk belang. Peter Paul Solkesz: “ Dat is

tenaren zetten de hakken in het zand en dan duurt het

voor de Noordkop altijd aan de orde. Den Helder heeft

jaren voor je iets gerealiseerd hebt.” Jeanette de Boer

als enige stad met 60.000 inwoners geen aansluiting op

houdt een pleidooi voor het handhaven voor de kleinere

de snelweg,. Ook een extra brug met een aansluiting

lokale bedrijventerreinen. “Zij zijn vaak de kraamkamer

op de Westfriesiaweg kan de infrastructuur op een veel

voor lokale, wat kleinere bedrijven! Zij hebben hun roots

hoger niveau brengen en zal de regio er economisch

met de streek.”

op vooruit gaan. Immers waar de infrastructuur beter wordt, trekt de economie aan.”

Regionaal keurmerk Ook op het vlak van de marketing doen zich inmiddels

Ook de opwaardering van de N-9 en de N-245 komen

ontwikkelingen voor die te typeren zijn als ‘over de gren-

aan de orde. Jeanette de Boer: “Er ligt een tracé voor

zen heen kijken’. Jeanette de Boer haakt hier op in. “Er

een vierbaans autoweg, maar het blijft liggen en je mag

is een initiatief genomen om tot een regionaal keurmerk

er maar 80 km per uur rijden.” Peter Paul Solkesz: “Vaak

te komen ‘ Van Hollandse Bodem’. Het komt uit de koker

gaan projecten in de grote steden Amsterdam, Utrecht,

van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Ik

Den Haag voor. Een goede infrastructuur is voor veel be-

vind de naam jammer genoeg niet zo gelukkig gekozen;

drijven een cruciale vestigingsfactor. Wanneer die ach-

het appelleert teveel aan agrarische producten.” Het in-

terblijft, kan het ertoe leiden dat bedrijven wegtrekken

troduceren van een regionaal merk is een trend die onder

uit een stad of streek. Het zou bijna wenselijk zijn als

meer aansluit op de zoektocht naar authenticiteit van

budgetten voor het onderhoud van de wegen, meer lo-

een streek of stad. In Den Helder komt die onder meer

kaal beheerd zouden worden. Lokaal weet men de daad-

tot uitdrukking door het eigen biermerk ‘Helderse Jon-

werkelijke behoefte en waar knelpunten bestaan.”

gens’. Terwijl ook keurmerken als ‘Waddengoud’ verwijzen naar een specifieke streek. We moeten er voor

Kortom, er gelden voor ondernemers in de Kop voor

waken dat er niet teveel keurmerken komen. ‘Van Hol-

Noord-Holland-Noord specifieke knelpunten. Die alle

landse bodem’ is nog in ontwikkeling en de verwachtin-

ondernemers in de regio raken. Om daar oplossingen

gen zijn hoog gespannen. Maar het succes is afhankelijk

voor te vinden is gemeenschappelijk optrekken dringend

van de initiatieven van ondernemers in de regio zelf.

gewenst.

21 Helderse Ondernemers Vereniging

gestimuleerd door de regeldruk te verminderen. Ge-


C

Tillen, daar zit toch niemand op te wachten wel! maar wij

Bel v gratis oor o 0223 6 fferte 3 13 5 4

(INTER)NATIONALE VERHUIZINGEN INBOEDEL OPSLAG

Blokmakersweg 2 | 1786 RC Den Helder Telefoon (0223) 63 13 54 | info@molenaar-leek.nl

www.molenaar-leek.nl

Bedrijfsweg 13a | 1785 AK Den Helder | Tel. 0223 631415 Fax 0223 660275 | email info@hsb-schilders.nl

ce

rvi

se urs

Verhoeks

24 u

o

en h

eig

s

ker

er ogw

N o t a r i s

Geen erfbelasting met goed testament Middenweg 152 - 1782 BL Den Helder T: 0223-611180 E: notaris@verhoeks.knb.nl I: www.notarisverhoeks.nl

glas-, Gevel- & Zeilmakersweg 1 interieur1786 PE Den Helder verzorging tel. (0223) 63 65 17 fax (0223) 63 78 96 e-mail: info@witkampdienstverleners.nl www.witkampdienstverleners.nl

“dienstverleners op maat”


N M U L O C GRENS OVER DE

el de eigenven in begins ge n ze en gr beKadastrale ond weer. “In een perceel gr n va en ht ec ische domsr nnen er jurid or de tijd ku do t an w ”, el gins en die niet n plaatsvind ge rin de an er eigendomsv aan de eigendaster. Denk ka t he j bi jn val bekend zi verjaring. Inge n grond door va g an rg ve gen, domso erfgrenzen lig weet waar de r ke ze et ni men verzoek een t kadaster op he n va er et m kan de land ctie doen. grensreconstru

Vanzelfsprekend zijn aan de vestiging van een erfdienst-

is of wordt gebouwd - veelvoorkomend voorbeeld is de

baarheid wel kosten verbonden, u dient te denken aan:

bouw van een nieuwe garage - is het raadzaam dat de

• mogelijke overdrachtsbelasting,

eigenaren van de betreffende grondpercelen (de buren)

• kadastrale rechten, alsmede

daar goede afspraken over maken en deze vastleggen in

• notariskosten.

een notariële akte, in de vorm van een zakelijk recht, genaamd: erfdienstbaarheid.

Deze kosten wegen echter niet op tegen misverstanden tussen buren onderling en een eventuele flinke schade-

In deze notariële akte wordt dan de erfdienstbaarheid ge-

post wegens sloop van een gedeelte van bijvoorbeeld de

vestigd, inhoudende (in voormeld voorbeeld) het recht van

garage.

overbouw: ten behoeve van het ene perceel “het heersende erf” en ten laste van het andere perceel “het dienende

Tenslotte: ook hier geldt het spreekwoord; “beter een

erf”. Door de inschrijving van deze erfdienstbaarheid in

goede buur dan een verre vriend”. Voor meer informatie

het kadaster, is het bestaan hiervan voortaan kenbaar aan

over kadastrale grenzen zie: www.kadaster.nl/particulier/

een ieder.

erfgrenzen.

Een belangrijk aspect is natuurlijk dat bij verkoop van het

Mr G.H. Deul

heersend en/of dienend erf de erfdienstbaarheid blijft be-

Notarissencombinatie Den Helder

staan en automatisch overgaat op de nieuwe eigenaar. Vanwege de vestiging van het zakelijk recht (de erfdienstbaarheid) kan dus nimmer door een nieuwe eigenaar geëist worden dat een gedeelte van de opstal moet worden afgebroken.

23 Helderse Ondernemers Vereniging

Wanneer vaststaat dat er over een erfgrens een opstal


24 Helderse Ondernemers Vereniging

Stichting Kunsthal 45 is een doorstart van Kunsthal

“De reden van de verhuizing en het verplaatsen van de ac-

52 die voorheen op Willemsoord samen met de Kunst-

tiviteiten heeft onder meer te maken met de oplopende

uitleen fungeerde. De nieuwe voorzitter is mevrouw

huur”, vertelt Linda Rose Smit. “Er was op Willemsoord een

Linda Rose Smit, secretaris is mevrouw Marja Lely

prima symbiose met de Kunstuitleen.” Gelukkig kreeg het

en algemeen bestuurslid Jack W. Benneker die ook de

nieuwe bestuur door bemiddeling van de Woningstichting

stadsdichter is. Kunsthal 45 is ondergebracht in het oude pand ‘SuperPool’ aan de Koningsstraat 43-45 in Den Helder. Doel is om in juli te openen met een expositie in het kader de Noord-Holland-Biënnale.

Den Helder de mogelijkheid het pand te betrekken waar voorheen ‘SuperPool’was gevestigd. “We mogen het pand gebruiken en behoeven uitsluitend gas, water en elektriciteit te betalen, los van de verbouwingskosten.”

t

jec o r p t s n u k pent met

5o 4 l a h e t l s a n n n Ku ë i B land-

l o H d r o aal n o a K N s d n a l rd-Hol oo

over het N

Verbouwingswerkzaamheden Inmiddels heeft het bestuur de handen uit de mouwen gestoken en zijn de verbouwingswerkzaamheden in volle gang. Met een enthousiaste groep vrijwilligers is het bestuur o.a. tijdens het weekend ‘NLDoet’ aan het werk gegaan om het oude interieur deels te slopen zodat aan


De gehele renovatie alsmede actuele informatie over de nieuwe uitstraling straks snel vorm kan worden gege-

Kunsthal 45 is te volgen op Facebook. Hier zijn veel ac-

ven. Er is ook een leaflet gemaakt waarin bondig wordt

tiefoto’s te zien en kunnen geïnteresseerden bieden op al-

uitgelegd wat Kunsthal 45 beoogt: “Een bruisende ont-

lerlei objecten.

moetingsplek waar bezoekers kennis kunnen nemen van

Eerste expositie

plek waar plaats is voor verdieping en verwondering in de

Doel is in juli de eerste expositie te laten plaatsvinden.

drukke binnenstad.”

Deze zal inspelen op de Noord-Holland Biënnale (NHBNL). Dit is een manifestatie die kunst wil verbinden met de

Kwalitatief aanbod

Noord-Hollandse samenleving. Thema is ‘Het Noordhol-

Linda Rose Smit voegt eraan toe dat ernaar gestreefd wordt

lands Kanaal’. Het gebruik, de betekenis en de geschie-

een zo kwalitatief mogelijk aanbod aan kunst te brengen

denis van het kanaal zullen belicht worden. Voor de ge-

via aantrekkelijke exposities. “De nieuwe ruimte is ook bij-

meente Den Helder is duidelijk dat het kanaal absoluut

zonder geschikt voor lezingen en workshops. Daarnaast

van bijzondere betekenis is. De aanleg gaat terug tot het

draagt het bij aan de verbetering van het woonklimaat in

begin van de 19de eeuw. In de zomer van 2014 zijn uiteen-

Den Helder. Het zal ook de straat nieuwe impulsen geven.

lopende projecten gepland, o.a. in Den Helder, Bergen en

We zullen samenwerken met de Kijkdoos, Kunst & Kitchen

Alkmaar. Kijk voor meer informatie op www.nhbnl.nl

en de IJssalon. Om de verbouwing te kunnen financieren is nog veel geld Linda Rose Smit: “De artist-impression van Monique Dozy

nodig. Via Facebook en binnenkort via www.kunsthal45.

geeft aan hoe het kan gaan worden, als alles weg is.

nl kan men vriend worden. Men kan globaal op drie ma-

Plafonds eruit, bar eruit, geschilderd, e.d. De andere

nieren ‘vriend’ worden. Hoe intiemer de vriendschap, hoe

foto is de situatie nu. plafondplaten eruit, maar nog veel

meer je ervoor terug krijgt. Dat kan gaan om korting op de

elektra, die aangepast moet worden en dan nog klussen

aankoop van kunstwerken, gratis abonnement op kunst-

als een betere verwarming. Dat is noodzakelijk voordat

uitleen, workshops met kunstenaars, dineren tussen de

er geëxposeerd kan worden. We zijn er hard mee bezig.”

kunst enz.

25 Helderse Ondernemers Vereniging

het werk van bekende en opkomende kunstenaars, een


cloud

TAYLOR Elektrotechniek | Data | Telefonie | Duurzaam | Zonnepanelen

Kijk voor meer informatie op www.mydrm.nl

Zonnepanelen iets voor u?

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud Licht Kracht Zwakstroom Zonnepanelen Data & Telefonie Beveiliging & Bewaking Toegangscontrole & C.C.T.V.

?

Ja! Ook voor u beschikbaar!

TAYLOR

• • • • • • •

computing

Drs. F. Bijlweg 238 1784 MC Den Helder 0223 - 637774 Hazenkoog 9 C 1822 BS Alkmaar 072 -5644477 www.taylor-et.nl info@taylor-et.nl


4 1 0 2 e i t p e c e r s r aa j Nieuw rd , duin gesituee catie Fort kijk lo op om er g Dit jaar wed r een geweldi tie HOV wee ep ec sr ar ja w de was de nieu mensen, was van ruim 450 st m ko op n k. succes.Met ee t eind feestelij r van begin to ee sf de en ld zaal goed gevu ondernemers waarbij veel 14 20 n va t ar st opEen perfecte ers in zakelijk ga ondernem lle co n hu om elkaar troffen n. ar toe te wense tisch nieuw ja as nt fa n ee t zich

Een catering om van te likkebaarden, muzikaal perfect

Bais hadden hun nominatie dik verdiend en zijn hierdoor

omlijst en een “ondernemer van het jaar” verkiezing zorg-

zeker ook winnaars te noemen. Starter van het jaar werd

den voor een avond om niet snel te vergeten. Het bestuur

Walter Bisselink van Helder Events. De diversiteit van

bedankt Kees Schoemaker en André Koning met hun

mooie bedrijven binnen Den Helder komt uit deze verkie-

teams evenals Gert-Jan Wit en zijn medewerkers voor een

zing wel naar voren.

van AV Video, voor de filmpjes van de genomineerden,

Economisch zijn er lichtpuntjes, bedrijven die ondanks de

bloemenspeciaalzaak De Lisdodde, voor alle prachtige

crisis grote sprongen maken, een markt die hier en daar

boeketten, Taxibedrijf Hilverink, voor de pendeldienst en

weer aantrekt en binnen Den Helder zijn er ontwikkelin-

Zeeman Reclamegroep voor de sprekende uitnodigingen

gen gaande die positief te noemen zijn.

hun steentje bijgedragen. Onze dank hiervoor. We hopen voor al onze ondernemers dat 2014 een goed Wim Schouwenaar werd door de jury verkozen tot onder-

jaar mag worden om straks op terug te kijken en dat onze

nemer van het jaar met zijn bedrijf DHSS. Een lastige keu-

stad des te meer een fijne plaats blijft om te wonen, te

ze uit drie. Sonja Rox-Vermeulen van Olympia en Rederij

werken en om geld te spenderen.

Helderse Ondernemers Vereniging

prima verzorgde avond. Tevens hebben Richard Welboren

27


Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand 0223-523590

De Jong verzekert. Al jaren...

DĂŠ specialist voor al uw interntransport: * * * * * * * *

Heftrucks en zijladers Handpompwagens Elektrische pallettrucks Verkoop nieuw en gebruikt Onderhoud en reparaties Keuringen van interntransport voertuigen Verkoop van semi- en tractiebatterijen Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onze website en neem gerust eens vrijblijvend contact op!

de-jong.nl 0223 68 87 88

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!!

www.wijnkermechanisatie.nl

www.nbceelman.nl Drs. F. Bijlweg 69a | 1784 MC Den Helder | T (0223) 61 22 55

C


N M U L O C

negatieve, ens heeft een Het woord gr at n. Een grens ga starre ondertoo nen, perken, afbake immers over be zovoorts.. idingslijnen en limieten, sche gen, , al dan niet ei Als je over de r en kun at , ga je te ve grens heen ga Halt... tot men komen. je in de proble rder. hier en niet ve

grenzeloos eigenlijk. Dit geldt nog meer voor vrouwen die nu eenmaal

bij mij in beeld, behoorlijk afbakenend dus. De Berlijnse

het genetisch manco hebben dat “ze” altijd dienstbaar

Muur is echter ook een sprekend voorbeeld voor het feit

moeten zijn. Het leven en onze omgeving dwingen ons bij-

dat grenzen vervagen, veranderen, of zelfs verdwijnen. Be-

na onze grenzen te verleggen. Zo is de grens tussen werk

halve Nederlander zijn we tegenwoordig ook EU-Burger en

en privé al nagenoeg onzichtbaar. Door “gewoon” te le-

hoeven we bij grensoverschrijding naar een EU Schengen-

ven, te leren en ervaringen op te doen kunnen ook de per-

land niet langer met ons paspoort te wapperen, maar kun-

soonlijke grenzen veranderen. Nieuwe ervaringen geven

nen we vrolijk doorrijden alsof er geen grens is. Prachtig

nieuwe grenzen. Voor ondernemers is het noodzakelijk de

toch?

grenzen te verleggen om te kunnen vernieuwen, verder te kunnen bouwen of om te groeien. Dit hoeft geen letterlijke

Iets anders is het wanneer je persoonlijke grens op een

grens te zijn in internationale zin, maar juist die figuurlijke

dergelijke achteloze manier wordt overschreden. Of beter

grens. Het zien van kansen, en deze ook durven te grijpen,

gezegd, wanneer je je persoonlijke grens laat overschrij-

kan nu eenmaal niet als je in die beroemde comfort zone

den, want uiteindelijk zijn wij zelf degenen die hiervan de

blijft hangen. Zie een grens dan ook niet als die starre lijn

bewaking in handen hebben. Het is vaak moeilijk om aan

waar niet over heen te stappen valt, maar als een soort

te geven wat je persoonlijke grenzen zijn omdat we bang

elastiekje dat je naar believen kunt verkorten, oprekken of

zijn voor de reactie die dit bij een ander oproept. Vreemd

zelfs doorknippen. Haal maar neer die Berlijnse Muur.

Vermeer Schutte & Musen G E R E C H TS D E U R WA A R D E R S

JURISTEN

INCASSO

DIENST VERLENING MET MEERWAARDE

29 Helderse Ondernemers Vereniging

Als ik aan een grens denk komt meestal de Berlijnse Muur


MN U COL ze Balkenende, on rde Jan Peter ee uc od tr in In 2006 de term VOC dat moment, op t en id es pr ministers volgt: “Laten uleerde dat al rm fo ij H t. ei ! mentalit timistisch zijn ! Laten wij op ar ka el et m jn VOCwe blij zi het weer! Die ederland kan N ; en gg ze e Laten w N KIJKEN. RENZEN HEE G R VE O t; ei mentalit

M. Krediet en T. Groenhuizen

Door Michel Krediet

over grenzen heen kijken 30

Ondanks het feit dat niet wij niet content zijn met alle ac-

dat een focus dashboard. Op dit moment zijn wij druk be-

tiviteiten die de VOC ooit heeft uitgevoerd kunnen wij ons

zig om dit te implementeren bij onze klanten.

zeker wel vinden in bovenstaande uitdrukking. Om de VOC

Helderse Ondernemers Vereniging

mentaliteit waar te maken is handelsgeest, creativiteit,

De ondernemer kan 24 uur per dag “de brug van zijn VOC

vooruitdenken en lef nodig! Dat zijn wel degelijk etiketten

schip instappen” en beoordelen of de koers nog de juiste

die de VOC toebehoren. Eigenlijk is er, wat dat betreft, in

is of dat hij moet bijsturen. Veelal gebeurd dat in overleg

al die eeuwen niet veel veranderd. De VOC-mentaliteit ge-

met de “vertrouwde adviseur.” Het accountantsberoep

combineerd met handelsgeest, creativiteit, vooruitdenken

kijkt daarmee over haar grenzen. De functie inhoud is aan

en lef zijn nog steeds de basis etiketten om je als onder-

het wijzigen door de vraag van de ondernemers. Dat is al

nemer te manifesteren in deze tijd. De hulpmiddelen die

een aantal jaren geleden ingezet echter het wordt steeds

je hierbij kunt toepassen zijn echter niet vergelijkbaar met

zichtbaarder. Ondernemers wensen ontzorgd te worden

het VOC tijdperk. Met één druk op de knop heb je online

echter de informatievoorziening moet up to date zijn.

real time alle informatie beschikbaar die je wenst. Deze

Daardoor ontstaat 100% focus op de business en heeft de

data is ook nodig om juiste en snelle beslissingen ten ne-

ondernemer tijd over om over de grenzen heen te kijken.

men. Daar moest je vroeger toch echt een paar maanden

Net zoals de VOC in de 17e eeuw al deed.

voor varen of een duif voor laten vliegen. BDO Den Helder Ook in onze praktijk is momenteel alles ingericht om onze klanten grenzeloos van informatie te voorzien. De functie van “administrateur” gaat op niet zo heel lange termijn verdwijnen uit ons dagelijks bestaan. Facturen worden gescand, bankafschriften worden ingelezen en samengevat in adequate management informatie. Bij BDO noemen wij

Tineke Groenhuizen-Bais 06 – 25030343 | tineke.groenhuizen@bdo.nl Michel Krediet 06 – 54688985 | michel.krediet@bdo.nl


Uw groen en tuinvoorziener! Specialistisch bloemwerk Zakelijke en particuliere abonnementen Interieur- en showroom styling sierbestrating - kunstgras - grondwerk kapwerk - tuinontwerp vlonders - projectbeplanting tuinaanleg - onderhoud - houtconstructies

Patrijzenstraat 22 | Den Helder (0223) 61 97 35 | info@amazingflowersvof.nl www.facebook.com/AmazingFlowersDenHelder

Koperslagersweg 15 Den Helder | (0223) 68 36 48 | www.greensandgarden.nl

WILLEMSOORD DEN HELDER:

EEN UNIEK DAGJE UIT! Het complex Willemsoord ligt vlakbij het stadscentrum van Den Helder en heeft recreanten veel te bieden. Het complex huisvest een diversiteit aan ondernemers en nautische en culturele instellingen. Een bezoek aan Willemsoord staat dan ook garant voor een gezellig dagje uit: musea, kunst & cultuur, maritiem, amusement, eten & drinken, nautische souvenirs; het is allemaal te vinden op Willemsoord.

Willemsoord Den Helder Willemsoord 47, 1781 AS Den Helder | 0223-616100 | info@willemsoordbv.nl

www.willemsoordbv.nl


Dé Technische grooThanDel voor onDer anDere offshore, aannemerij, inDusTrie, (semi-) overheiD en zzp’ers. Buijtendijk B.V. is dé onderscheidende specialist met een groot assortiment direct uit voorraad leverbaar. ‘Topmerken, kwaliteit en een persoonlijk advies’ is ons motto. Onze adviseurs staan u graag te woord. Zowel bedrijven als particulieren maken al jaren van onze diensten gebruik. In de bijna honderd

jaar van ons bestaan hebben we ons in de regio ontwikkeld tot dé vakspecialist voor o.a. de offshore, industrie, bouw en semi-overheid. We zijn gevestigd in een modern pand met ruime parkeer mogelijkheden aan de Industrieweg in Den Helder. Hier vindt u onze showroom, winkel en magazijn.

Industrieweg 2a | 1785 AG Den Helder | Tel. 0223 661007 | www.buijtendijk.nl ijzerWaren

WerKKleDing

machines

gereeDschap

HOV magazine editie 8 2014  

HOV Magazine is een zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers uit Den Helder e.o.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you