Page 1

2016

Jaarverslag


Vernieuwing.

“De aandacht voor de vrije beroepen groeit”

Met dit jaarverslag van de Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, bezorgen we u het overzicht van ons werkjaar 2015-2016. Een jaar waarin het accent lag op vernieuwing. Binnen onze eigen werking mocht één van ondergetekenden starten als nieuwe voorzitter van de Federatie. De voorzitterswissel was tegelijk een moment om aftredend voorzitter Johan De Leenheer te bedanken voor wat hij als voorzitter de voorbije 6 jaar bij de Federatie had gerealiseerd. Naar aanleiding van de voorzitterswissel hebben we ook een geïllustreerd boek gemaakt, met als titel “Bedankt voor het vertrouwen”, waarin diverse auteurs vooruitblikken op de toekomst van het vrij beroep. Ook de Dag van het Vrije Beroep stond in het teken van vernieuwing. We stelden ons de vraag of het vrij beroep voldoende future-proof is. Van gastspreker Jo Caudron leerden we alvast dat er maar 1 constante is: we zijn permanent in verandering, en het tempo van die verandering wordt alleen maar hoger. Dat geldt voor alle sectoren, ook voor de vrije beroepen. We vertrouwen in de eigen kracht van het beroep om dat tempo aan te kunnen, maar het blijft een uitdaging.

nen evolueren van cijferberoepen naar echte economische adviseurs. In ons overleg met de zelfstandige zorgverstrekkers hebben we de missie van dat overleg vernieuwd en bekijken we hoe we in een netwerk van zelfstandige zorgverstrekkers optimaal kunnen samenwerken. We gaan vanuit de Federatie Vrije Beroepen blijven inzetten op vernieuwing en nadenken over de toekomst. We zijn dat niet alleen verplicht aan onszelf maar vooral aan de vrije beroepen. We kunnen dat ook doen door de vrijwillige inspanningen van onze bestuursleden, leden van onze commissies en regionale stuurgroepen. Door de goede samenwerking met onze partners en sponsors. En vooral door een enthousiaste ploeg van medewerkers. Waarvoor dank. U leest er alles over in dit jaarverslag. Veel leesplezier en we kijken graag uit naar uw reactie.

Marieke Wyckaert voorzitter Karel Van Eetvelt gedelegeerd bestuurder Jan Sap secretaris-generaal

De provinciale actua-sessies borduurden voort op het thema van de toekomst van het vrij beroep. En – goed om zien – er was bijzonder veel belangstelling. Voor de economische beroepen loopt er samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen een project waarbij we boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren laten nadenken over hoe ze kun-

 Fotograaf Gert Verbelen

2016 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN


Aangesloten beroepsorganisaties APB Algemene Pharmaceutische Bond Axxon, Kwaliteit in kinesitherapie BFP Belgische Federatie van Psychologen Belgische psychologencommissie NVKVV Nationaal Verbond der Katholieke

Voorzitterswissel Op 1 maart 2016 benoemde de Algemene Vergadering van de Federatie Vrije Beroepen topadvocaat Marieke Wyckaert tot nieuwe voorzitter. Zij volgt hiermee Johan De Leenheer op na een mandaat van zes jaar.

Wij willen Johan nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de Federatie en kijken alvast uit naar het voorzitterschap van Marieke.

Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

VVT Verbond der Vlaamse Tandartsen VAS Vlaams Artsensyndicaat VBZV Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen

ontologie, het handelen in het algemeen belang en vrije keuze van zorgverstrekkers staan hierbij centraal. Naast de missie -en visietekst boog het OZZ zich samen met de Federatie over hoe de toekomstige organisatie van de gezondheidszorg er moet uitzien en meer specifiek op welke manier zelfstandige zorgverstrekkers in een organisatienetwerk kunnen samenwerken. Want voor het OZZ is het zich onderling organiseren in netwerken de toekomst van de gezondheidzorg.

Aansluiting VBOV

VVS Vlaamse Vereniging voor Seksuologie VDV Vlaamse Dierenartsenvereniging BIBF Beroepsinstituut voor erkende Boekhouders en Fiscalisten

IBR Instituut der Bedrijfsrevisoren IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

KFBN Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat NKGB Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders OVB Orde van Vlaamse Balies NAV Vlaamse Architectenorganisatie KCLE Koninklijke Confederatie der Landmeters-Experten BVTL Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten

AiNB Associatie van Interieurarchitecten van België BKVT Belgische Kamer van Vertalers en Tolken UPEX Beroepsvereniging voor Automobieldeskundigen BRK Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs VBVD Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingskundigen en Diëtisten

BVP-ABP Belgische Vereniging der Podologen CIB Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen GEBCAI Belgische vereniging van experten schaderegelaars voor brand, ongevallen en allerlei risico’s

SAM-TES Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders VE Vlaams Ergotherapeutenverbond VBOV Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen

Ze is onder andere advocaat-vennoot bij Eubelius, hoogleraar aan de KULeuven, lid van verschillende juridische werkgroepen, moeder van 3, bestuurslid bij Le Concert Olympique, geëngageerd in Women in Law & Leadership (WILL), muziekveelvraat en fervent lezer.

Ondertekening missie visie overleg zorgverstrekkers Bij de Federatie Vrije Beroepen zijn al jaren heel wat beroepsorganisatie uit de zorgsector aangesloten. Zij verenigen zich binnen de Federatie in het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ). Voor het eerst formaliseren ze deze samenwerking in een missie -en visietekst. Zo omvat de tekst de doelstellingen van het overleg zorgverstrekkers en zijn werking. Daarnaast formuleert de tekst 8 criteria die de zelfstandige zorgverstrekker omschrijven. Onder andere onafhankelijkheid, kwaliteit, de-

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV vzw) heeft zich geassocieerd met de Federatie Vrije Beroepen. Voor de Federatie is het intussen de 30e aangesloten organisatie. VBOV vzw wil vooral de rol en de positie van de vroedvrouw in de gezondheidszorg bevorderen en promoten. Daarnaast streeft ze naar multidisciplinaire samenwerking zowel op het terrein als beleidsmatig. Onder meer daarvoor ziet ze in de Federatie een belangrijke partner.

2016 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN


Onze structuur

UNIZO vzw Federatie Vrije Beroepen is aangesloten bij UNIZO vzw, die op zich ook participeert in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van de Federatie.

De Federatie Vrije Beroepen overkoepelt en biedt een werking aan voor de 30 bij de Federatie aangesloten sectororganisaties uit het vrije beroep. Daarnaast hebben we een tweede luik, onze ledenwerking die in feite bestaat uit het UNIZO lidmaatschap, aangevuld met een aantal extra voordelen op maat van de vrije beroeper.

Federatie Vrije Beroepen vzw Raad van Bestuur & Algemene Vergadering

1.

Ledenorganisatie Een vrij beroep lid van UNIZO wordt automatisch ook een lid van de Federatie*. We hebben 2 actieve stuurgroepen, in Oost-Vlaanderen en Limburg.

De Federatie Vrije Beroepen vzw is als organisatie aangesloten bij UNIZO en werkt met een gezamenlijk individueel lidmaatschap. Naast de expertise vanuit het grotere UNIZO huis vaart de Federatie als VZW zijn eigen koers met accenten en eigen dossiers voor het vrije beroep. Het hoogste orgaan binnen de Federatie is de Algemene Vergadering met als bestuursorgaan de Raad van Bestuur. De mandaten worden ingevuld door de sectororganisaties én aangevuld met een UNIZO afvaardiging.

2.

Koepelorganisatie 30 sectoren uit het vrije beroep zijn aangesloten bij de Federatie, waarbij de leden géén individueel lid zijn. Deze zitten geclusterd in 6 overlegorganen**.

* zie ‘ledenvoordelen’ ** zie ‘belangenbehartiging’

2016 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN


Overlegorganen De interne sectorale overlegorganen binnen de Federatie buigen zich over de sectorgebonden dossiers. De afgevaardigden van de betrokken beroepsorganisaties proberen tot syndicale standpunten te komen. De Federatie fungeert als publieke tolk. Net zo kunnen we de vinger aan de pols houden.

1

Overleg zelfstandige zorgverstrekkers

Zelfstandige zorgverstrekkers zijn, mede dankzij de inspanningen van de Federatie, als volwaardige en actieve partner betrokken in het gezondheidsbeleid. 2016 zal een belangrijk jaar zijn wat betreft de vertegenwoordiging van de zelfstandige zorgverstrekkers op Vlaams niveau. De gezondheidszorg en zijn organisatie staan op een kantelpunt: zo zal de hervorming ziekenhuisfinanciering bijvoorbeeld ongetwijfeld een effect hebben op de zelfstandige zorgverstrekkers in de eerste lijn.

2

Cluster dienstverleners in de bouw

Gezien de zeer heterogene samenstelling van deze groep ligt de meerwaarde van deze vergadering in het ombuigen van sectorale belangen tot een gemeenschappelijk doel. Denken we maar aan het dossier van het energiezuinig bouwen, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen of de invoering van een as-built attest.

3

Overleg juridische en economische beroepen

Belangenbehartiging en juridische vrije beroepen, getuige het dossier van de anti-witwasreglementering en het Federatie project CONNECT. Ook het project van minister van justitie Koen Geens naar een nieuw wetboek vennootschappen te gaan is hier een voorbeeld van.

4

Sociale commissie

In deze commissie bereiden we niet alleen de vergaderingen van het Paritair Comité Vrije Beroepen voor, zodat we met gedragen standpunten naar de vakbond kunnen. We grijpen evenzeer de gelegenheid aan om kennis over wat leeft tussen werkgevers en werknemers uit te wisselen. Ook de dossiers van functieclassificatie binnen het PC 336 en het vormingsfonds LIBERFORM zijn wederkerende topics.

5

Commissie deontologie

Op een zelfregulerende manier een degelijk en transparant ‘minimumkader’ creëren voor het tuchtprocesrecht van het vrije beroep. De beroepsspecifieke tuchtprocedures harmoniseren is de belangrijkste taak, daaruit een uniforme procedure distilleren voor toekomstige ordes en instituten is het ideaal.

6

CAP netwerk

Het CAP Netwerk Vlaanderen profileert zich als het multidisciplinaire kenniscentrum rond de WCO, dit met medewerking van magistraten, professoren, ondernemersorganisaties en de juridische/economische vrije beroepen.

Afgelopen werkjaar werkten we onder andere aan volgende dossiers: - Opstart van het vormingsfonds vrije beroepen ‘LIBERFORM’, werken rond een functieclassificatie binnen het paritair comité vrije beroepen en naar een sectoraal akkoord in het paritair comité 336 - Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet Continuïteit Ondernemingen en Faillissementswet op vrije beroepers - De definitie van een vrij beroep - Hervorming van het Wetboek vennootschappen - Titelbescherming en de Europese oefening gereglementeerde beroepen - Naar een permanent Orde overleg met alle Ordes en Instituten - Zelfstandige zorgverstrekkers in de eerstelijnsconferentie, pilootprojecten hervorming ziekenhuisfinanciering en chronische zorg, position paper samenwerkingsmodellen,… Verder ondersteunt de Federatie ook de aangesloten sectoren in hun sectorspecifieke belangenbehartiging.

Dit overleg werkt als symbiose tussen de economische 2016 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN


Aantallen

Eind 2015 waren er in België 295.179 zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep actief, op een totaal van 1.035.469. De vrije beroepen vertegenwoordigen meer dan één vierde, of 28,51% van het totaal aantal zelfstandigen. Het afgelopen decennium manifesteerde zich een stijgende trend in de meeste beroepssectoren van het vrije beroep. Sterkste groeiers zijn de intellectuele diensten (+132,71%), gevolgd door de “paramedici” (+62,24%). De toename van het aantal beroepsbeoefenaars in deze sectoren bepalen grotendeels het gemiddelde van 60,06%. De dierenartsen mochten 13,82% meer beroepsbeoefenaars noteren, de advocatuur 22,76% en de architecten 22,42%. Artsen, apothekers, notarissen en de sector fiscaal/vastgoed kenden een achteruitgang van respectievelijk 1,36%, 24,31%, 16,28% en 2,28%).

Man-vrouw verhouding

In 2015 zijn de mannen nog steeds in de meerderheid tegenover hun vrouwelijke collega’s: 55,72% tegenover 44,28% (ofwel 164.463 mannen tegenover 130.716 vrouwen). Dat vrouwelijke beroepsbeoefenaars aan een heuse opmars bezig zijn, wordt glashelder wanneer we het afgelopen decennium in rekening brengen. De toename van het aantal vrouwelijke vrije beroepers tikt af op 70,24% tegenover 52,79% bij de mannen. In absolute cijfers vertaalt dit percentage zich in +53.931 vrouwen tegenover +56.826 mannen.

55,72%

44,28%

Startersversus stoppersquote

In 2015 zijn 103.200 personen gestart in een zelfstandige activiteit, waarvan meer dan één vierde in een vrij beroep (28,15% of 29.052 personen). De starters- en stoppersquote geven voor een bepaald jaar weer hoeveel starters (resp. stoppers) er zijn per 100 beroepsbeoefenaars. De startersquote voor het jaar 2015 bedraagt voor de vrije beroepen 9,84 starters per 100 beroepsbeoefenaars. Zo zien we dat voor elke 8 (8,03) starters in een medisch beroep er 3 (2,88) stoppers zijn. In de sector van fiscaal/vastgoed liggen de verhoudingen minder gunstig. Daar zijn er bijna 3 stoppers per 5 starters. Het grootste aantal stopzettingen vinden we bij de intellectuele diensten (58,44%) en paramedici (18,50%), hetgeen ook logisch is gezien dit de grootste subsectoren zijn. Als we hun startersquote en stoppersquote vergelijken (respectievelijk 12,38 tegenover 4,26 en 10,57 t.o.v. 3,44) zien we dat de verhoudingen juist zitten.

Stoppers volgens leeftijd

Met 10.672 (21,89%) stopzettingen komt de sector van het vrije beroep op de derde plaats in het aantal stopzettingen (21,89%). Tegenover vorig jaar zijn er 13,85% minder stoppers. Opmerkelijk is het grote aantal stopzettingen zijn bij de 25 tot 45-jarigen: 32,71% stopt tussen de 25 en 35 jaar, 22,81% stopt tussen de 35 tot 45 jaar. Op beroepsniveau zien we zien een grote uitval bij de jonge (25-35) beroepsbeoefenaars bij de advocaten (59,03%), gerechtsdeurwaarders (53,85%), architecten (50,77%), dierenartsen (44,14%), paramedici (41,19%) en notarissen (33,33%). 11,29%

Tewerkstelling

In 2015 stelden de vrije beroepen 275.684 werknemers tewerk waarvan 47,83% in de intellectuele sector, 21,04% in de medische sector, 12,96% in de bouwkundige sector, 11,68% in de economische sector en 6,49% in de juridische sector.. In de periode 2005-2015 steeg de tewerkstelling bij de vrije beroepen met 30,13% ofwel 63.829 werknemers. De toename van de tewerkstelling vertoont zich in alle sectoren. De grootste groei deed zich voor in de economische sector (+69,27%).

Betekenis iconen Medische beroepen Artsen, specialisten, tandartsen, dierenartsen, apothekers, psychologen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici,…

Juridische beroepen Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders

6,23% 32,71%

Evolutie tewerkstelling vrije beroepen (RSZ 2005-2016)

Economische beroepen | Fiscaal/Vastgoed* Accountants, boekhouders, fiscalisten, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren *aangevuld met vastgoedexperten, ingenieurs,…

11,91% 140,000

2005

Cijfers

2015

120,000 100,000 80,000 60,000

79.564

26,69%

100.801

8,03

2,88

40,000

15,05%

20,000 0

22,81%

17.387

18,47%

20.598

5,83

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bouwkundige beroepen Architecten, interieurarchitecten, landmetersexperten, ingenieurs

3,83

10.574

-2,28%

10.333

4,93

2,79

14.056

22,42%

17.207

6,62

2,64

62.841

132,71%

146.240

12,38

4,26

< 25

45 - 55

Economische

Medische

25 - 35

55 - 65

Bouwkundige

Overige

35 - 45

> 65

Juridische

Intellectuele beroepen o.m. privé-onderwijs, wetenschappen, letteren, kunsten, intellectuele diensten en mandatarissen van vennootschappen

2016 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN


Activiteiten 1 Raad van Bestuur juni 2016 Federatie Vrije Beroepen, in aanwezigheid van mevr. Gwendolyn Rutten, voorzitter Open Vld › Brussel

2 1

2

5

6

Nieuwjaarsevent Federatie Vrije Beroepen en UNIZO Sectorwerking › Vanhaerents Art collectionl

3 Academie voor het vrije beroep › Zorgmanagement

4 Raad van Bestuur december 2015 Federatie Vrije Beroepen, in aanwezigheid van Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie Willy Borsus › Borsus

5 Actuasessie Fiscale Optimalisatie

6 Dag van het Vrije Beroep › Koloniënpaleis Brussel

7 3

4

7

Debat ‘Toekomst Gezondheidszorg’, in aanwezigheid van dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin › Antwerpen 2016 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN


Projecten

1

2

CONNECT

Het project heeft als missie om een structurele samenwerking uit te bouwen tussen de economische vrije beroepen, met name boekhouders, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren en het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse Overheid. Het doel is om de kwaliteit en de capaciteit van de adviesverlening van economische beroepen aan ondernemingen te versterken.

Om de zelfstandige zorgverstrekker te ondersteunen in zijn ondernemerschap lanceerde de Federatie Vrije Beroepen het begeleidingsprogramma ‘een zorgzame start’. Met de steun van onze aangesloten beroepsorganisaties van de zelfstandige zorgverstrekkers in Vlaanderen vond in het najaar 2015 de masterclass ‘Zorgmanagement’ plaats. Financieel management, personeelsmanagement, omgaan met patiënten, … 

S TA R T E R S G I D S V O O R P S Y C H O L O G E N

De afgelopen twee jaar werd de website www.connect.vlaanderen in het leven geroepen. Deze portaalsite brengt economische beroepsbeoefenaars wegwijs in het kluwen van de bestaande subsidies en financieringsmaatregelen. Over heel Vlaanderen werden er 33 roadshows gegeven waarbij we 2750 economische beroepsbeoefenaars live bereikt hebben. Daarnaast werden boekhouders, accountants, ea via nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van de laatste nieuwigheden in het subsidielandschap.

Aangezien alle KPI’s meer dan behaald werden, zou CONNECT 2.0 dit najaar kunnen starten waarbij we niet alleen roadshows geven om www.connect.vlaanderen kenbaar te maken maar ook interactieve ervaringsuitwisselingen organiseren. De economische beroepen zijn immers dé financiële adviseurs bij uitstek van de Belgische ondernemers. We moeten ervoor zorgen dat zij over de correcte en meest recente informatie beschikken om hun cliënten goed te kunnen adviseren.

3

Een zorgzame start

9 startersgidsen op maat van de medisch vrije beroeper! Van ondernemersplan tot RIZIV-statuut en deontologie.

 werden in een multidisciplinaire setting gedoceerd aan meer dan 100 zelfstandig zorgverstrekkers gedoceerd. Naast het basispakket voor de ondernemende zorgverstrekker kan iedere zelfstandige zorgverstrekker beroep doen op de startersgids voor de medisch vrije beroeper. Dit basis naslagwerk moet een houvast worden voor iedere zelfstandige zorgverstrekker die start in de uitdagende wereld van het ondernemerschap. Van een ‘praktijk met visie’ tot het RIZIV-statuut zal u hierin kunnen terugvinden. Het project liep ten einde in februari 2016. De contactpersoon voor dit project is Gretel Van der Looy, gretel.vanderlooy@federatievrijeberoepen.be

HRM voor het vrije beroep

De afgelopen 3,5 jaar heeft de Federatie Vrije Beroepen gewerkt aan de uitbouw van haar dienstverlening ter ondersteuning van vrije beroepers met personeel in hun rol als werkgever. Het project ‘HRM voor het vrije beroep’ - met de steun van de Vlaamse regering en het Europees Sociaal Fonds (ESF) – liep op 31 december 2014 af.

Via onderstaande producten hebben we gezorgd voor de continuïteit van onze dienstverlening inzake personeelsbeleid. - Het handboek ‘Medewerkers in het vrije beroep’ - Een HRM-toolkit vol praktische tips & tricks, sjablonen, gespreksstructuren, etc. (zie www.federatievrijeberoepen.be) - Begeleiding en advies via UNIZO medewerkers Tal van HRM workshops werden georganiseerd doorheen heel Vlaanderen om op 28/11/2014 te eindigen met het slot-event ‘Waarom het gras bij jou niet groener is’ in Boom. Alle HR-gerelateerde vragen worden verder opgevolgd via HRMCoach. Voor vragen kan u zich steeds richten tot de UNIZO Ondernemerslijn via 0800 20 750 of ondernemerslijn@unizo.be.

D É G P S V O O R S TA R T E N D E P S Y C H O L O G E N

STARTERSGIDS VOOR PSYCHOLOGEN DÉ GPS VOOR STARTENDE PSYCHOLOGEN

2016 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN


Werkzaamheden in PC336 Tijdens het werkjaar 2015-2016 werd 1) een nieuw sectoraal akkoord gesloten; 2) de werkzaamheden in de werkgroep functieclassificatie verder gezet; en 3) de werking van het vormingsfonds (Liberform) op punt gesteld.

Belangrijker echter is dat er een gratis opleidingsaanbod is voor de werknemers, en dat sinds mei 2016 werkgevers een opleidingspremie kunnen aanvragen voor opleidingen die zijzelf of hun werknemers hebben gevolgd.

In december 2015 werd het sectoraal protocolakkoord goedgekeurd, en in januari 2016 was er een nieuw sectoraal akkoord. 4 thema’s werden daarin behandeld: de koopkracht, tijdskrediet, vorming en functieclassificatie.

Tijdens het werkjaar 2016-2017 zal de focus liggen op de verdere uitbouw van Liberform (zo veel mogelijk op maat van de sector) en de functieclassificatie.

De werkgroep functieclassificatie werkte verder. In juni 2016 werden de functiebeschrijvingen goedgekeurd op het paritair comité. Vanaf september 2016 zal overgegaan worden naar de inschaling van de functies. Voortbouwend op de voorbereiding van 2015 kunnen werkgevers sinds februari 2016 werkgevers gebruik maken van de dienstverlening van Liberform. De website (www.liberform.be) informeert werkgevers (maar ook werknemers) over de sector (hoeveel werkgevers vallen onder PC336 bijvoorbeeld), de akkoorden die gesloten zijn binnen het paritair comité, …

Individueel ledenaanbod: Vrije beroepers beter helpen ondernemen Van vrije beroepers wordt steeds meer verwacht dat ze ook sterke ondernemersvaardigheden aan de dag leggen. Financieel beheer, HR-skills, strategisch inzicht, … Zelfs marketing wordt binnen bepaalde deontologische grenzen steeds belangrijker. De Federatie Vrije Beroepen wil vrije beroepers hierin ondersteunen en werkte de voorbije jaren een uitgebreid aanbod uit van informatie en dienstverlening op maat van individuele vrije beroepers. Afgelopen werkjaar zagen een aantal nieuwe initiatieven het licht. Zo lanceerden we het concept ‘actuasessies’, waarbij u op één avond alle nodige info krijgt over een bepaald onderwerp om geïnformeerd beslissingen te nemen. Elk half jaar organiseert de Federatie Vrije Beroepen een roadshow die elke Vlaamse provincie aandoet met een sessie. Verder zijn we ook succesvol gestart met de organisatie van ‘webinars’ (web seminars), korte infosessies die u via het internet (live of uitgesteld) kan bekijken. Ideaal om uw kennis snel en efficiënt bij te spijkeren. De contactpersoon voor het ledenaanbod individuele voor vrije beroepers is Simon Gryspeert, simon.gryspeert@federatievrijeberoepen.be.

- 24/7 persoonlijk advies via de UNIZO Ondernemerslijn, www.unizo.be/ondernemerslijn - Advies en informatie op uw maat via publicaties, webinars, nieuwsbrieven, … - Externe expertise voor vrije beroepen via expert@board, www.expertatboard.be - Netwerkactiviteiten met ondernemers uit alle zelfstandigensectoren. - Korting of gratis deelname aan seminaries met accreditering/permanente vorming. - Abonnement op De Vrije Beroeper, de krant voor het vrije beroep (4x/jaar) - Abonnement op ZO-magazine, het meest gelezen KMO-zakenblad. - Een uitgebreid kennisnet met adviesartikels en tools op www.federatievrijeberoepen.be en www.unizo.be/kennisnet. - Diverse relevante en stevige kortingen (bvb Proximus, Q8, …) - Belangenbehartiging op alle niveaus voor de erkenning en bescherming van vrije beroepsbeoefenaars.

Academie voor het Vrije Beroep De UNIZO Ondernemersacademie organiseert opleidingen voor zelfstandige ondernemers, kmo-ondernemers en vrije beroepers. De opleidingen op maat van vrije beroepers worden georganiseerd met de expertise van de Federatie Vrije Beroepen. Specifiek gericht op uw noden en dagelijkse werksituatie, ondersteund door topdocenten met praktijkervaring. Als vrije beroeper in Vlaanderen heeft u daarnaast recht op subsidies van de Vlaamse overheid, waardoor de opleidingen betaalbaar blijven.

Kortom: dé juiste bagage op maat van de vrije beroeper - Voor ondernemers, door ondernemers - Docent-experts met een flinke koffer vol praktijkervaring - Praktijkgericht en onmiddellijk toepasbaar - Betaalbare kwaliteit met de kmo-portefeuille

Vind snel alle informatie over de opleidingen op maat van vrije beroepers op de vernieuwde website van de Ondernemersacademie: www.ondernemersacademie.be trefwoord “vrije beroepen”

Het totale ledenaanbod bestaat uit een stevig pakket aan ondersteuning. Bovendien genieten onze leden automatisch ook van alle ledenvoordelen van UNIZO, de grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen. Een beknopt overzicht van waar u op mag rekenen:

2016 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN


Contacteer de Federatie... www.federatievrijeberoepen.be

www.facebook.com/federatievrijeberoepen

De Federatie houdt u op de hoogte...

Colofon

De Vrije Beroeper

Nieuwsbrieven

Redactie Jan Sap, Gretel Van der Looy, Gert Peeters, Sanderijn Vanleenhove

De Vrije Beroeper is een krant voor de leden van de Federatie Vrije Beroepen, onze bestuurders en de zogenaamde stakeholders.

De maandelijkse ‘Inside’ informeert aangesloten sectoren en bestuursleden over de stand van zaken in een bepaald dossier, over de activiteiten van de Federatie, onderhandelingen, overlegorganen, … Juiste info, heet van de naald.

De Vrije Beroeper bundelt interessante informatie, vragen en antwoorden en actualiteit in één krant.

#vrijeberoepen @vrijeberoepen

De Vrije Beroeper verschijnt 4 keer per jaar en is een gratis uitgave. De krant is uitgegroeid tot een gewaardeerd informatiekanaal voor vrije beroepers.

Abonnees op de ‘Nieuwsbrief’ ontvangen maandelijks het belangrijkste nieuws uit de sector van het vrije beroep en worden op de hoogte gehouden van activiteiten en aanbiedingen.

Website

Social media

Onze website brengt u het meest actuele nieuws relevant voor vrije beroepen. U vindt er o.a. informatie over het paritair comité vrije beroepen, de laatste cijfers betreffende de verschillende sectoren, informatie over onder andere samenwerken in associatie en personeelsbeleid in de vrije beroepspraktijk. Via ‘Vraag & Antwoord’ vindt u het antwoord op een heel aantal concrete vragen uit de praktijk en via de activiteitenkalender kan u opvolgen welke netwerkevents en workshops er worden voorzien. www.federatievrijeberoepen.be

Ook via social media is de Federatie Vrije Beroepen actief. Zowel op facebook als twitter worden er verschillende actuele topics aangehaald, sessies in de kijker gezet en foto’s gedeeld. Like ons zeker via facebook.com/federatievrijeberoepen en twitter.com/vrijeberoepen.

quote backcover Kris Peeters vormgeving & druk bwmedia Verantwoordelijke uitgever Jan Sap, Federatie Vrije Beroepen vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Federatie Vrije Beroepen

info@federatievrijeberoepen.be 02 21 22 504

Willebroekkaai 37 1000 Brussel

De Federatie werkt samen met...


“De vrije beroepen, het best bewaarde economisch geheim van België…”

Profile for Jurgen Muys

Federatie Vrije Beroepen jaarverslag 2016  

Met dit jaarverslag van de Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, bezorgen we u het overzicht van ons werkjaar 2015-2016. Een jaar...

Federatie Vrije Beroepen jaarverslag 2016  

Met dit jaarverslag van de Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, bezorgen we u het overzicht van ons werkjaar 2015-2016. Een jaar...

Advertisement