Page 1

‫ﺻﻧدوق ھﻣﮑﺎری ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت زا اﮐوﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر‬ ‫)‪(CEPF‬و ﮐوھﮭﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی‬ ‫ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﮐوﺳﯾﺳﺗم و ﺗﻌرﯾف اﺳﺗراﺗﯾژی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری‪2016-2017،‬‬ ‫ﮐﺎﻧون ﺗﻧوع زﯾﺳﺗﯽ در ﮐوھﮭﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺷﺎﻣل دو زﻧﺟﯾرۀ ﺑزرگ ﮐوھﯽ ﻣﯽ ﺷود ‪ -‬ﭘﺎﻣﯾر و ﺗﯾﺎﻧﺷﺎن ‪.‬ﻣﺳﺎﺣت آن‬ ‫‪860‬ھزار ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑوده‪ ،‬ﻗﺳﻣﺗﮭﺎﯾﯽ از ﻗﻠﻣروھﺎی ھﻔت ﮐﺷوررا ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد ‪:‬ﺟﻧوب ﻗزاﻗﺳﺗﺎن‪ ،‬ﺑﺧش اﻋظم‬ ‫ﻗﯾرﻗﯾزﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن‪ ،‬ﺷرق اوزﺑﮑﺳﺗﺎن‪ ،‬ﻧواﺣﯽ ﻏرب ﭼﯾن‪ ،‬ﺷﻣﺎل و ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻗﺳﻣت ﮐوﭼﮑﯽ از ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ‪.‬‬ ‫در ﻗﻠﻣرو ﮐﺎﻧون ﻣذﮐور ﺗﻌداد ﻋظﯾم ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﺑوﻣﯽ‪ ،‬در ﺣﺎل اﻧﻘراض ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد‪ ،‬وﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎدۀ ﺑﯾش از ﺣد ﻣﻧﺎﺑﻊ‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‪ ،‬ﺗﻐﯾﯾر اﻗﻠﯾم و ﻋواﻣل دﯾﮕر ﻓﺷﺎر ‪ -‬ﺑﺧش اﻋظم ﺗﻧوع زﯾﺳﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ‪.‬‬ ‫در ﻗﻠﻣرو ﮐﺎﻧون ﺗﻧوع زﯾﺳﺗﯽ ﮐوھﮭﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯾش از ‪ 6000‬ﻣﺗر از ﺳطﺢ ﺑﺣر ﻣوﺟودﻧد و در ﭘﺎﯾﺎن دﺳت اﯾن‬ ‫ﮐوھﮭﺎ ﻣﻧﺎطﻖ زراﻋﺗﯽ و دارای ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺗراﮐم واﻗﻊ ﮔردﯾده اﻧد و ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻧﮭﺎ وادﯾﮭﺎی ﻓرﻏﺎﻧﮫ‪ ،‬زراﻓﺷﺎن و اﯾﻠﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻧد و ﺷﮭرھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻧده ﺗﺎﺷﮑﻧد‪ ،‬ﺑﯾﺷﮑﯾﮏ‪ ،‬آﻟﻣﺎﺗﯽ‪ ،‬دوﺷﻧﺑﮫ و اروﻣﭼﯽ در ﻣﻧطﻘﮥ ﻣذﮐور واﻓﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ‪.‬‬

‫ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺻﻧدوق ھﻣﮑﺎری ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت از اﮐوﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر‬ ‫)‪(CEPF‬ﮐﮫ ﭘﻼن ﮔذاری ﻣﯽ ﺷود‬ ‫از ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل ‪ 2016‬ﺗﺎ ﻣﯽ ﺳﺎل‬ ‫‪2017‬ﺻﻧدوف ھﻣﮑﺎری ﺟﮭت‬ ‫ﺣﻔﺎظت از اﮐوﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر و‬ ‫ﺷرﯾﮏ آن ﺷﺑﮑﮥ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ‬ ‫"زوی" )‪(Zoï, www.zoinet.org‬‬ ‫واﻗﻊ در ﺷﮭر ژﻧو )ﺳوﺋﯾس( ﺑﺎﯾد‬ ‫"ﭘروﻓﺎﯾل اﮐوﺳﯾﺳﺗم" را ھﻣراه ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺗراﺗﯾژی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت آﯾﻧدۀ ‪CEPF‬را ﺟﮭت اراﺋﮥ‬ ‫ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺑﻼﻋوض ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣدﻧﯽ‬ ‫در ﻣﻧطﻘﮫ ھداﯾت ﺧواھد ﮐرد ‪.‬ﺗﮭﯾﮥ اﯾن‬ ‫ﺳﻧد ﻣﺷورﺗﮭﺎی ﮔﺳﺗرده را ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫ﮐﺎﻧون ﺗﻧوع زﯾﺳﺗﯽ در ﮐوھﮭﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی‬ ‫ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ‬ ‫ﺟﮭت ﺣﻔظ ﺗﻧوع زﯾﺳﺗﯽ‪ ،‬ﻣﺳﺗﻧدﺳﺎزی‬ ‫ﻣﺣﯾط ﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺗﻌﯾﯾن اﻗداﻣﺎت ﺟﮭت ﺗﺣﮑﯾم ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣدﻧﯽ طﺑﻖ اوﻟوﯾت و ﺟﻠب آن ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﺣﯾﺎت وﺣش و‬ ‫ﺗوﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾدار اﻗﺗﺻﺎدی ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﺟواﻧب ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ‪.‬‬


‫روﻧد ﻣﺷﺎوره ھﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب "از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﺎﻻ" ﺗﺷﮑﯾل ﺧواھد ﺷد و‬ ‫ﭼﻧﯾن روش اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎ‪ ،‬اوﻟوﻟﯾﺗﮭﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎ ﺑرای‬ ‫ﺗﺣﮑﯾم ظرﻓﯾت ﺟواﻧب ذی ﻧﻔﻊ ﺑﮫ ﺷﻣول ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣدﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ از‬ ‫ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﮔروھﮭﺎی ﺟﻣﻌﯾت و ﻧﯾز ارﮔﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ‪ ،‬ﺑﺧﺷﮭﺎی‬ ‫زراﻋت و ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی داﻧر و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣدﻧﯽ‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﻧﻌﮑس ﺷوﻧد‪.‬‬ ‫ﻧﺗﺎﯾﺞ روﻧد ﻣذﮐور در ﺳﻧدی ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﮐوﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی‬ ‫ﮐوھﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی" ﺣﺎوی ﺗﺣﻠﯾل وﺿﻌﯾت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر آﻣوزش اوﻟوﯾﺗﮭﺎ‬ ‫در ﺳﺎﺣﮥ ﺗﻧوع زﯾﺳﺗﯽ‪ ،‬ﺗﮭدﯾدھﺎی ﺣﯾﺎت وﺣش‪ ،‬ﻗواﻧﯾن و ﻧﯾروی ﮔرداﻧﻧدۀ‬ ‫)دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ( ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣدﻧﯽ و ﻧﯾز روﯾﮑردھﺎی ﺳﺎﯾر داﻧرھﺎ ﺟﮭت ﺳرﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﮔذاری ﺣﻔظ ﺗﻧوع زﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﻌﮑس ﺧواھﻧد ﺷد‪ .‬ﺑﮫ ﺟز اﯾن‪ ،‬در ﺳﻧد‬ ‫ﻣذﮐور اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣوﺿوﻋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﺗواﻓﻖ ﺷده ﺑﺎ ﺟواﻧب ذی‬ ‫ﻧﻔﻊ اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد‪.‬‬ ‫ﺷﺑﮑﮥ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ "زوی" ﺑﺎ ﺟواﻧب اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد در‬ ‫ﻗرﻗﯾزﺳﺗﺎن‪ ،‬ﻗزاﻗﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن از ﻣﺎه ﺟون ﺗﺎ ﻧوﻣﺑر ﺳﺎل ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻣﺷﺎوره ھﺎ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻧظر دارد ﮐﮫ در ﭼﯾن و‬ ‫اوزﺑﮑﺳﺗﺎن ﻣﻼﻗﺎت داﯾر ﻧﻣﺎﯾد‪ .‬در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣﻠﯾل ﻣواد ﻣﺳﺗﻧد در ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷرﯾﮑﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد‪.‬‬

‫ﺻﻧدوف ھﻣﮑﺎری ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت از اﮐوﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر و ﺷﺑﮑﮥ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ‬ ‫"زوی" ﺟواﻧب ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد را ﺑﮫ ﺗﻣﺎس و ھﻣﮑﺎری دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد‪.‬‬ ‫‪:‬ﺗﻣﺎس ﺟﮭت اطﻼﻋﺎت‬ ‫وﯾﮑﺗور ﻧووﯾﮑوف‬

‫داﻧﯾﺋل روﺗﺑرگ‬

‫راھﺑر ﺗﮭﯾﮥ ﭘروﻓﺎﯾل اﮐوﺳﯾﺳﻣﮭﺎی‬ ‫ﮐوھﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی‬ ‫ﺷﺑﮑﮥ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ زوی‬ ‫‪viktor.novikov@zoinet.org‬‬ ‫ﺗﻠﻔون ‪: +41 22 917 82 78‬‬

‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺑﻼﻋوض‬ ‫ﺻﻧدوف ھﻣﮑﺎری ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت از‬ ‫اﮐوﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر‬ ‫‪drothberg@cepf.net‬‬ ‫ﺗﻠﻔون‪: +1 703 341 2555‬‬

‫ﻣﺷﺎرﮐت‬ ‫ﺻﻧدوق ھﻣﮑﺎری ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت از اﮐوﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر )‪ (CEPF‬ھﻔت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﺷﺗﺎز ﺟﮭﺎن‬ ‫را ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﻣﺷﺗرک دارﻧد و اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎ ﺟﮭت ﺣﻔظ طﺑﯾﻌت‬ ‫از طرﯾﻖ ﻗﺎدرﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣدﻧﯽ ﺑرای ﺣﻔﺎظت اﮐوﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﺗروﯾﺞ ﺷﮑوﻗﺎﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫ﺗﺎ ﺣد اﮐﺛر ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ‪.‬‬ ‫ادارۀ ﺗوﺳﻌﮥ ﻓراﻧﺳوی)‪(www.afd.fr‬‬ ‫ﮐوﻧﺳروﯾﺷن اﯾﻧﺗرﻧﯾﺷﻧل )‪(Conserva on Interna onal www.conservation.org‬‬ ‫اﺗﺣﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ)‪(www.europa.eu‬‬ ‫ﺻﻧدوق ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت )‪(www.thegef.org‬‬ ‫ﺣﮑوﻣت ژاﭘن )‪(www.env.go.jp/en/‬‬ ‫ﺻﻧدوق ﻣﺎﮐﺎرﺗوراف )‪(www.macfound.org‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ )‪(www.worldbank.org‬‬

Profile for Zoï Environment Network

CEPF and the Mountains of Central Asia - Dari  

CEPF and the Mountains of Central Asia - Dari