Page 1

Zbirka DELA

Ana Ješe Perković Zahodni Balkan na poti v EU. Pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije

Ana Ješe Perković (1979) je docentka raziskovalka na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z evropskimi in balkanskimi študijami s področja politične sociologije. Zanima jo razvoj demokracije v postsocialističnih družbah ter vpliv procesov evropeizacije in globalizacije na demokracijo. Leta 2004 je diplomirala iz sociologije kulture in hispanistike na Filozofski fakulteti, UL, leta 2006 pa magistrirala iz Vzhodnoevropskih študij na Univerzi v Bolonji v Italiji. Del podiplomskega študija je opravila preko izmenjave na School of Slavonic and East European Studies, UCL v Londonu. Po končanem magistrskem študiju je delala kot svetovalka na Inštitutu za strateške študije v Ljubljani, kjer je pokrivala področje politik na Zahodnem Balkanu. Leta 2015 je na Filozofski fakulteti, UL doktorirala z nalogo »Vpliv pogojevanja članstva na demokratizacijo v Jugovzhodni Evropi«.  Že v času doktorskega študija je delovala kot raziskovalka na Filozofski fakulteti, UL, kjer je zaposlena še danes.

19,90 EUR

Ana Ješe Perković Zahodni Balkan na poti v EU. Pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije


Ana Jeťe Perković Zahodni Balkan na poti v EU. Pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije

Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani Oddelek za sociologijo Ljubljana, 2016


7

— Spremna beseda Damjan Mandelc

9

— Predgovor

15

— 1. Uvod

17

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

19 21 22

27

— 2. Širitev Evropske unije

29

2.1.

33

55

2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.4.

58

2.4.1.

60

2.4.2.

34 37 46 51

67

3.1.

71

3.1.1. 3.1.2. 3.2.

84

88 92 95 101 104

Teoretske zagate Evropske unije ali kako definirati Evropsko unijo Evropeizacija Zakaj se Evropska unija širi? Racionalistični in konstruktivistični pristop k širitvi EU Kratek pregled širitev Evropske unije Širitev EU na Vzhod Primerjava pridružitvenega procesa Srednje in Vzhodne Evrope ter Zahodnega Balkana Evropski sporazum vs. Stabilizacijski in pridružitveni sporazum Evropeizacija javne uprave

— 3. Načelo pogojevanja članstva v Evropski uniji

69

77

Opis raziskovalnega vprašanja Opis metode raziskovanja Struktura Vsebinske opredelitve in terminološka pojasnila

3.2.1. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.

Teoretski pregled ali kako teoretizirati pogojevanje članstva v Evropski uniji Asimetrija moči in socializacija akterjev Spodbuda za transformacijo in demokratizacijo Pogojevanje EU: politično in tehnično, neformalno in formalno Kopenhagenski kriteriji Pogojevanje EU na Zahodnem Balkanu Novi mehanizmi pogojevanja EU Vpliv pogojevanja EU na preobrazbo političnih elit Prihodnje širitve in ovire

3


107 110

114 116 118 122 123 125

128

129 134 138 141

147

— 4. Demokratizacija v Jugovzhodni Evropi 4.1.

Teoretski nastavki demokratizacije, tranzicije in demokratične konsolidacije 4.1.1. Značilnosti tranzicije postsocialističnih držav 4.1.2. Vpliv mednarodnega okolja na demokratizacijo 4.1.3. Liberalna in neliberalna demokracija 4.2. Proces demokratizacije na Zahodnem Balkanu 4.2.1. Nacionalizem in neliberalna demokracija 4.2.2. Evropsko spodbujanje demokracije na Zahodnem Balkanu 4.3. Kazalniki demokratične konsolidacije Zahodnega Balkana 4.3.1. Stopnja demokracije 4.3.2. Tranzicija 4.3.3. Svoboda medijev 4.3.4. Korupcija — 5. Vpliv pogojevanja članstva v EU na demokratizacijo na Hrvaškem

151

5.1. 5.1.1.

161

5.1.2.

168

5.2.

168

5.2.1.

171

5.2.2.

174

5.2.2.1. 5.2.2.2. 5.2.2.3. 5.2.2.4. 5.2.2.5. 5.2.3. 5.2.4.

150

178 181 186 192 197 202

Demokratična tranzicija na Hrvaškem Razvoj neliberalne demokracije na Hrvaškem in vpliv EU (1990–2000) Konstrukcija hrvaške nacionalne identitete v postsocialističnem obdobju Pogojevanje članstva v EU in sodelovanje Hrvaške z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo Hrvaško (ne)sodelovanje s haaškim sodiščem in pritiski EU Vloga hrvaške politične elite, političnega diskurza in nacionalne identitete pri izpolnjevanju pogojevanja EU (Ne)iskanje generala Gotovine Diskurz destabilizacije regije in vzpon radikalizma Viktimizirajoči diskurz Civilizacijski diskurz in izguba verodostojnosti Preložitev pogajanj Hrvaško javno mnenje in podpora članstvu v EU Transformacijska moč pogojevanja članstva v EU

4


207

— 6.

Zaključek

209

6.1.

Pogojevanje EU in nacionalna identiteta na Zahodnem Balkanu Evropska perspektiva Zahodnega Balkana Neuspela tranzicija ali 'nazaj na Vzhod'?

213 214

6.2. 6.3.

221

— Abstract

225

— Literatura

235

— Imensko in pojmovno kazalo

5


Spremna beseda

Knjiga Ane Ješe Perković Zahodni Balkan na poti v EU. Pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije prinaša trezen pogled v razburkano diskusijo o preteklih in prihodnjih poteh evropske integracije. Izid knjige prihaja v za Evropsko unijo prelomnem obdobju, ko smo na podlagi britanske referendumske odločitve za izstop iz EU v pričakovanju pričetka prvih izstopnih pogajanj in ko lahko sociološka refleksija preveri obratne procese od tistih, ki jih avtorica naslovi v svoji monografiji. Knjiga v logičnem sosledju učinkovito dekonstruira in analizira kompleksne procese, ki jih sociološka in širše, družboslovna znanost, ne zapopadata dovolj. Gre za vprašanja evropeizacije, tranzicije, širitvenega procesa in znotraj njega – pogojevanja članstva kot enega od najbolj učinkovitih orodij preteklih širitev Evropske unije. Monografija je namenjena strokovni in znanstveni javnosti, ki proučuje evropeizacijo, širitev EU, procese demokratizacije in tranzicije na širšem prostoru jugovzhodne Evrope, Zahodnega Balkana in specifičneje, Republike Hrvaške kot izpostavljene študije primera. Jezik monografije je dostopen tudi širšemu krogu bralk in bralcev in ponuja priložnost za poglobitev znanja za vse, ki jih zanimajo evropski integracijski procesi. Delo predstavlja kvaliteten študijski vir za študentke in študentke, raziskovalce in raziskovalke humanistike, družboslovja in še posebej za tiste, ki raziskujejo področje evropskih študij. Prepričljivo dokazovanje in argumentacija izvirata iz avtoričine večletne angažiranosti v širšem evropskem prostoru, njena izvrstna informiranost izvira iz njenega sodelovanja z raziskovalnimi institucijami na območju Zahodnega Balkana, Italije in širše. V knjigi avtorica združuje več komplementarnih raziskovalnih pristopov; interdisciplinarnost, historično sociološko in kritično diskurzivno metodo. V prvih poglavjih avtorica opredeljuje glavne teoretične pristope v širitvi Evropske unije, pogojevanje članstva in demokratizacijo v post-socialističnih družbah, v zadnjem delu pa se poglobi v študijo primera, kjer na podlagi pogojevanja članstva Hrvaške 7


v Evropski uniji in njenega sodelovanja z mednarodnim kazenskim sodiščem v Haagu pokaže, da je evropsko pogojevanje trčilo ob nacionalno identiteto in izgubilo na svoji transformacijski moči. Empirična raziskava v tem delu pokaže razsežnosti demokratične tranzicije na Hrvaškem v 90. letih prejšnjega stoletja, kar avtorici ponudi izhodišče za širšo razpravo o drugih državah na področju Zahodnega Balkana in njihovim evropskim perspektivam. Analiza o post-socialistični tranziciji in demokratizaciji kulminira v zaključno poglavje, kjer Ana Ješe Perković od primera do primera, od države do države pokaže, kakšne so ovire in kakšni obeti članstva v obdobju, ko (kaže, da) je Evropska unija izgubila motivacijo za nadaljnje širitve, potem ko se je dlje časa ukvarjala s posledicami vrste notranjih in zunanjih kriz, med njimi velja še posebej izpostaviti njeno spopadanje s posledicami finančne krize, begunske krize, ukrajinske vojne in posledično odnosa z Rusijo, t.i. Brexitom, z okrepljeno anti-EU retoriko v vrsti držav članic in drugimi izzivi, s katerimi se povezava ukvarja v zadnjem obdobju. izr. prof. dr. Damjan Mandelc

8


Predgovor

9


Zahodni Balkan na poti v EU. Pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije

Če se nam je še nedavno tega zdelo, da je Evropska unija zgodba o uspehu, ki je uspela integrirati različne evropske narode, vzpostaviti mir na Stari celini in s svojo širitveno politiko transformirati nekdanje socialistične države na njenem Vzhodu, lahko danes damo precej bolj kritično oceno evropskemu projektu. Danes, ko Evropsko unijo pretresajo različne krize, od gospodarske in migrantske krize do dviga populizma, nacionalizma, Brexita ter postavljanja žičnatih ograj in lahko z zaskrbljenostjo opazujemo erozijo demokracije na Madžarskem, na Poljskem in tudi v drugih evropskih državah in se sprašujemo ali je bila transformacija v novih članicah zares uspešna, se zdi na prvi pogled ukvarjanje z Zahodnim Balkanom postranskega pomena, vendar ga ne bi smeli zanemariti. Države Zahodnega Balkana bijejo svoje bitke z osiromašeno družbo in gospodarstvom, s korupcijo in organiziranim kriminalom ter z nezadostno stopnjo demokratičnega razvoja in hkrati poskušajo manevrirati med pogoji in zahtevami pristopnega procesa Evropske unije, ki je na strani EU izgubil svoj zagon. Čeprav se zdi širitev Evropske unije na Zahodni Balkan zelo oddaljena, saj je Evropska komisija pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja ni uvrstila med svoje prioritete, pa vendarle sam proces ni zanemarljiv. Zahodni Balkan je pomemben za EU zaradi večih faktorjev: (1) stabilizacija, demokratizacija in krepitev pravne države na Zahodnem Balkanu bi pomagale pri reševanju organiziranega kriminala, ki ima negativen vpliv tudi na Evropsko unijo; (2) Zahodni Balkan leži na (nelegalni) migrantski poti, ki se vije od Bližnjega Vzhoda do EU in bo za reševanje tega problema pomembno sodelovanje med vsemi državami na tej poti; (3) dvig nacionalizma in globoke politične krize v posameznih državah Zahodnega Balkana lahko destabilizirajo celotno regijo, zato bi realna perspektiva članstva v EU ponudila del odgovora na bolj svetlo prihodnost teh držav. Seveda se mora tudi Evropska unija reformirati in najti novo paradigmo delovanja, da bo kot taka sploh obstala in da bi si države kandidatke želele članstva v njej. Prav zato menim, da se je potrebno še naprej ukvarjati z Zahodnim Balkanom tako politično, znanstveno kot civilno-družbeno in upam, da bo knjiga osvetlila procese tranzicije, demokratizacije in evropeizacije na prostoru nekdanje Jugoslavije tako naključnemu bralcu kot strokovni javnosti. S širitvenim procesom Evropske unije in Zahodnim Balkanom sem se začela ukvarjati že leta 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, jaz pa sem se vpisala na magistrski študij na Univerzi v Bolonji. Združitev Vzhodne in Zahodne Evrope je bila zares zgodovinski dogodek in zdelo se je, da je pristopni proces Evropske unije nekaj posebnega ravno zaradi svoje transformacijske moči, saj so države Srednje in Vzhodne Evrope leta 2004 izgledale kot konsolidirane 11


Ana Ješe Perković

demokracije z delujočo tržno ekonomijo, kot je to od njih zahtevala EU. Že takrat me je zanimalo, ali bo imelo pogojevanje Evropske unije enak učinek tudi na države Zahodnega Balkana. Kmalu zatem, leta 2005, sem s spremljanjem primera hrvaškega generala Gotovine in zaustavitvijo pristopnih pogajanj s Hrvaško videla, da stvari ne bodo potekale tako gladko in da se bo prav gotovo zataknilo pri izpolnjevanju pogojev, ki se navezujejo na proces sprave. Skozi celotni podiplomski študij, magistrski in doktorski, sem zasledovala odnose med EU in državami Zahodnega Balkana ter poskušala razumeti odziv nacionalnih politikov na pogojevanje Evropske unije. Svojo ugotovitve sem strnila v tej knjigi, ki prinaša pregled širitvenega procesa Evropske unije, analizo delovanja mehanizma pogojevanja, analizo procesa demokratizacije na Zahodnem Balkanu ter študijo primera vpliva pogojevanja EU na Hrvaško. Za nastanek pričujoče knjige bi se želela v prvi vrsti zahvaliti sociologoma, prof. dr. Damjanu Mandelcu in dr. Tjaši Učakar, sodelavcema in dobrima prijateljema, ki me spremljata na moji akademski in življenjski poti že vrsto let. Draga Tjaša in Damjan, hvala za motivacijsko podporo ter neprecenljive strokovne nasvete in komentarje pri nastajanju te knjige. Zahvaljujem se sociologu prof. dr. Rudiju Rizmanu, ki me je po končanem dodiplomskem študiju sociologije kulture in španskega jezika usmeril na magistrski študij MIREES na Univerzi v Bolonji, kjer sem se začela intenzivneje ukvarjati z Balkanom in Evropsko unijo. Na tem mestu se zahvaljujem tudi učiteljema prof. dr. Stefanu Bianchiniju in prof. dr. Florianu Bieberju. Za izkazano zaupanje in priložnosti se zahvaljujem tudi kolegoma z Oddelka za sociologijo prof. dr. Avgustu Lešniku, oddelčnemu uredniku zbirke Dela in prof. dr. Romanu Kuharju, vodji programske skupine Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije, v kateri sodelujem. Hvala prijateljem za pozitivne misli in vse popite kave: Katja Škabar, Meta Vrhnjak, Snežana Kobler, Barbara Bohinc, Uroš Škerl Kramberger, Urška Stražišar in Manca Repež. In hvala vsem prijateljem iz nekdanje Jugoslavije, ki ste mi odprli vrata v svet, kjer nostalgijo za nekdanjo skupno državo in upanje v boljšo prihodnost povezuje prav poseben iskriv odnos do življenja. Ne nazadnje gre zahvala tudi moji družini, ki mi je nudila veliko moralno podporo in logistično pomoč. Hvala, mami Jelka, Jaka in Igor. Hvala, da mi vedno stojite ob strani in verjamete vame. Dragi Rok, zahvaljujem se ti za tvojo potrpežljivost, spodbudo in razumevanje, predvsem pa za neusahljivo ljubezen. Moja Iva, to delo je začelo nastajati v času, ko si spregovorila prve besede in naredila prve 12


Zahodni Balkan na poti v EU. Pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije

korake, in ga zaključujem, ko si že punčka, ki uveljavlja svojo voljo in postaja vse bolj samostojna. Navdajaš me z brezpogojno ljubeznijo in optimizmom v prihodnost. Iskrena zahvala gre tudi Znanstveni založbi Filozofske fakultete, ki je omogočila izid knjige. Ana Ješe Perković V Ljubljani, 19. oktobra 2016

13


Zahodni Balkan na poti v EU. Pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije Avtorica: Ana Ješe Perković

Zbirka Dela 3/2016 Recenzenta Rudolf Rizman, Avgust Lešnik Oblikovna zasnova zbirke Ajdin Bašić Oblikovanje in prelom Tjaša Učakar Tisk Birografika Bori, d. o. o. Naklada 200 izvodov Ljubljana, 2016 Prvi natis Cena: 19,90 EUR © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2016. Vse pravice pridržane.

236


Izdal Oddelek za sociologijo Zbirka DELA 3 (2016) Uredništvo oddelčnih publikacij Anja Zalta

Založila Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2 1000 Ljubljana Slovenija Za založbo Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete

237


CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 061.1EU:327(4-12) 327(497:4) JEŠE Perković, Ana          Zahodni Balkan na poti v EU : pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije / Ana Ješe Perković ; [izdal] Oddelek za sociologijo. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - (Zbirka Dela / Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo ; 2016, 3) ISBN 978-961-237-880-6 287829504


Zbirka DELA

Ana Ješe Perković Zahodni Balkan na poti v EU. Pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije

Ana Ješe Perković (1979) je docentka raziskovalka na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z evropskimi in balkanskimi študijami s področja politične sociologije. Zanima jo razvoj demokracije v postsocialističnih družbah ter vpliv procesov evropeizacije in globalizacije na demokracijo. Leta 2004 je diplomirala iz sociologije kulture in hispanistike na Filozofski fakulteti, UL, leta 2006 pa magistrirala iz Vzhodnoevropskih študij na Univerzi v Bolonji v Italiji. Del podiplomskega študija je opravila preko izmenjave na School of Slavonic and East European Studies, UCL v Londonu. Po končanem magistrskem študiju je delala kot svetovalka na Inštitutu za strateške študije v Ljubljani, kjer je pokrivala področje politik na Zahodnem Balkanu. Leta 2015 je na Filozofski fakulteti, UL doktorirala z nalogo »Vpliv pogojevanja članstva na demokratizacijo v Jugovzhodni Evropi«.  Že v času doktorskega študija je delovala kot raziskovalka na Filozofski fakulteti, UL, kjer je zaposlena še danes.

19,90 EUR

Ana Ješe Perković Zahodni Balkan na poti v EU. Pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije

Zahodni Balkan na poti v EU.  

Knjiga prinaša trezen pogled v razburkano diskusijo o preteklih in prihodnjih poteh evropske integracije. V logičnem sosledju učinkovito dek...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you