__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SREČANJA IN VPLIVI V RAZISKOVANJU BRONASTE IN ŽELEZNE DOBE NA SLOVENSKEM

SREČANJA IN VPLIVI V RAZISKOVANJU BRONASTE IN ŽELEZNE DOBE NA SLOVENSKEM Matija Črešnar, Manca Vinazza (ur.)

ISBN 978-961-06-0078-7

9 789610 600787

Srecanja_naslovka_FINAL.indd 1

21.6.2018 9:05:49


SREČANJA IN VPLIVI V RAZISKOVANJU BRONASTE IN ŽELEZNE DOBE NA SLOVENSKEM Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan Matija Črešnar, Manca Vinazza (ur.)

Ljubljana 2018 (2017)

Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 1

19.6.2018 9:42:50


SREČANJA IN VPLIVI V RAZISKOVANJU BRONASTE IN ŽELEZNE DOBE NA SLOVENSKEM Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan Uredila: Matija Črešnar, Manca Vinazza Recenzenta: Mitja Guštin, Ladislav Ciglenečki Lektura: Nina Krajnc Lektura angleških izvlečkov: Andreja Maver Prelom: Aleš Cimprič Oblikovanje naslovnice: Milan Drobnak Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za arheologijo Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2018 Prva izdaja Naklada: 300 Cena: 34,90 EUR Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Raziskovalni program št. P6-0247 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. / To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 903(497.4)"637/638"(082) 012Teržan B. SREČANJA in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan / Matija Črešnar, Manca Vinazza (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018 ISBN 978-961-06-0078-7 1. Teržan, Biba 295392512

Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 2

19.6.2018 9:42:50


Kazalo vsebine

Uvodnik ........................................................................................................................................................................................ 5 Matija ČREŠNAR, Manca VINAZZA

Tabula gratulatoria ................................................................................................................................................................... 7 Bibliografija akad. zasl. prof. dr. Bibe Teržan med leti 1973 in 2017 ....................................................................... 9 Danijela UDOVIČ

Seznam mentorstev akad. zasl. prof. dr. Bibe Teržan pri doktorskih disertacijah, magistrskih in diplomskih delih, nastalih na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ............. 21 NENAVADNA PRAZGODOVINA UHATIH SEKIR .......................................................................................................... 25

Unusual prehistory of shaft-hole axes Peter TURK, Vesna SVETLIČIČ

OD PRVE FOTOGRAFIJE DO PRVE RADIOKARBONSKE DATACIJE. VUČEDOLSKA KOLIŠČARSKA NASELBINA NA LJUBLJANSKEM BARJU ....................................................................................................................... 39

From the first photo to the first radiocarbon date. A Vučedol pile dwelling site in the Ljubljansko barje Elena LEGHISSA

KRŠKA JAMA – MESTO VEČNEGA POČITKA V SREDNJI BRONASTI DOBI ........................................................ 53

Krška jama – place of eternal rest in the Middle Bronze Age Ida MURGELJ

NOVA ODKRITJA NA PRAZGODOVINSKI NASELBINI SVETJE PRI MEDVODAH ............................................. 71

New discoveries at the prehistoric settlement in Svetje near Medvode Gregor GRUDEN, Alenka Julijana BERDNIK, Rok KLASINC

PIRAUNOSI S SLOVENSKIH NAJDIŠČ. PRISPEVEK K POZNAVANJU POSEBNE VRSTE OGNJIŠČNE KERAMIKE IN PRIPRAVI HRANE V PRAZGODOVINI ......................................................................... 87

Pyraunoi from Slovenian sites. A contribution to the knowledge of a special type of hearth ceramics and of food preparation in prehistory Teja GERBEC

POZNOBRONASTO- IN ŽELEZNODOBNI DEPOJSKI NAJDBI IZ DOLENJIH RAVEN NA CERKLJANSKEM IN S SV. JAKOBA NA KANALSKEM KOLOVRATU ............................................................. 137

Late Bronze and Iron Age hoard finds from Dolenje Ravne near Cerkno and Sv. Jakob in the Kanalski Kolovrat Hills Tina NANUT

RAZMISLEK O POZNOBRONASTODOBNIH SKUPNOSTIH IZ LJUBLJANE NA PODLAGI NJIHOVIH POGREBNIH OBIČAJEV IN NOŠE .............................................................................................................. 163

Considerations about the Late Bronze Age communities in Ljubljana as revealed by their funerary practices and attires Brina ŠKVOR JERNEJČIČ

SINHRONOST – ZNAČAJNA SLUČAJNOST POZNE BRONASTE DOBE ............................................................. 187

Synchronicity – a significant coincidence of the Late Bronze Age Martina BLEČIĆ KAVUR, Boris KAVUR, Marija LUBŠINA TUŠEK

BRONASTI OBESKI – PRIČEVALCI ČEZJADRANSKIH POVEZAV V POZNI BRONASTI DOBI ..................... 199

Bronze pendants – signs of trans-Adriatic connections in the Late Bronze Age Miha KUNSTELJ

Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 3

19.6.2018 9:42:50


FIBULA TIPA PERTOSA (PESCHIERA) IZ GRADINE PETROVAC U ISTRI (HRVATSKA) .................................. 219

Pertosa (Peschiera) fibula from the Petrovac hillfort in Istria (Croatia) Kristina MIHOVILIĆ

OSTANKI PRAZGODOVINSKEGA GROBIŠČA Z NOVEGA TRGA V LJUBLJANI .............................................. 227

Prehistoric funerary remains from Novi trg in Ljubljana Luka GRUŠKOVNJAK, Manca OMAHEN, Borut TOŠKAN

PRISPEVEK K POZNAVANJU SELŠKE DOLINE V (STAREJŠI) ŽELEZNI DOBI ................................................... 263

A contribution to the study of the valley of the Selška dolina in the (Early) Iron Age Lucija GRAHEK

NOVA SPOZNANJA O NAČINU GRADNJE OBRAMBNEGA SISTEMA NA PRAZGODOVINSKEM GRADIŠČU BRECLJEV HRIB NA GORENJSKEM ............................................................ 275

New insights about the defence system of the prehistoric hillfort at Brecljev hrib in the Gorenjska region, Slovenia Matej DRAKSLER, Petra VOJAKOVIĆ

OSTANKI PRAZGODOVINSKIH PEČI POD GRADIŠČEM PUŠTAL NAD TRNJEM PRI ŠKOFJI LOKI .......... 299

Remains of prehistoric furnaces below the Puštal hillfort above Trnje near Škofja Loka Tamara LESKOVAR, Petra VOJAKOVIĆ

NEINVAZIVNE RAZISKAVE GOMIL, POMNIKOV STAREJŠE ŽELEZNE DOBE POD POŠTELO PRI MARIBORU ....................................................................................................................................... 317

Non-invasive research of barrows, monuments of the Early Iron Age below Poštela near Maribor Branko MUŠIČ, Matija ČREŠNAR, Igor MEDARIĆ, Barbara HORN

PRAZGODOVINSKA NASELBINA SV. ANA NAD VRHPEČJO, ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA LETA 2013 .................................................................................................................... 335

Prehistoric settlement on Sv. Ana above Vrhpeč, archaeological excavation in 2013 Otmar KOVAČ

GOSPA Z UHANI Z GROFOVIH NJIV PRI DRNOVEM ............................................................................................... 353

Lady with earrings from Grofove njive near Drnovo Daša PAVLOVIČ

V ZALEDJU SVETE LUCIJE. PRISPEVEK K ARHEOLOŠKI TOPOGRAFIJI ŠENTVIŠKE PLANOTE ................ 367

In the hinterland of Sv. Lucija. A contribution to the archaeological topography of Šentviška planota Boštjan LAHARNAR

POZABLJENO STAREJŠEŽELEZNODOBNO GROBIŠČE IZ TUPELČ NA KRASU? ........................................... 381

Forgotten Early Iron Age cemetery from Tupelče in the Kras region? Manca VINAZZA

PRISPEVEK K POZNAVANJU DRUŽBENE STRUKTURE V MLAJŠI ŽELEZNI DOBI. PRIMER GROBIŠČA S KAPITELJSKE NJIVE V NOVEM MESTU .............................................................................. 389

A contribution to the study of the Late Iron Age social structure. The case of the Kapiteljska njiva necropolis in Novo mesto Vojka CESTNIK

Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 4

19.6.2018 9:42:50


Uvodnik

5

Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem Akademičarki Bibi Teržan, znanstvenici, zaslužni profesorici in mentorici v poklon ob njenem 70. jubileju

Kje začeti? Kako zaobjeti vse, kar bi lahko in želeli povedati, da ob tem ne bi po nepotrebnem prelili preveč črnila in bi tako sporočilo izgubilo svojo jasnost? Draga slavljenka, prof. Biba Teržan, nagovarjamo Vas in Vam posvečamo pričujoči zbornik, Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem, saj ste na prav vse ustvarjalce tega zbornika imeli močan vpliv. Med srečanji z Vami, Vašimi pogledi in idejami, Vašim delom, ste v nas pustili neizbrisen pečat. Bodisi pri študiju na diplomski, magistrski ali doktorski stopnji bodisi pri raziskovalnem sodelovanju izven študijskih okvirjev ste nam pomagali, da smo se razžareli in kalili, ob tem pa spoznavali svoje dobre lastnosti in pomanjkljivosti. Biti vedoželjen in skeptičen, želeti več in drugače … To je samo del tega, česar smo se lahko ob Vas naučili. Zbrani pri oblikovanju tega zbornika smo bili vaši študentje na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Nekaterim je čas dopuščal, da pri zborniku sodelujemo z avtorstvom ali soavtorstvom prispevka, drugi so svojo zahvalo izrazili z vpisom v Tabulo gratulatorio. Preden Vas in druge bralce prepustimo branju prispevkov, se posvetimo še naslovu zbornika, ki poudarja srečanja in vplive. Razumeti ju je najmanj dvopomensko, čeprav je pomenov še mnogo več. Srečanja in vplivi se zrcalijo skozi delo prof. Bibe Teržan pri proučevanju arheoloških pojavov v lokalnem, regionalnem ali nadregionalnem okolju, pa naj bo na nivoju posameznikov v družbi ali na nivojih širših skupnosti. So pomembni, a težko oprijemljivi in razumljivi motorji, ki se nam v svojih materializiranih oblikah kažejo v arheoloških najdbah, kontekstih, najdiščih in krajinah ter najbolj izrazito, a zagonetno zakodirano, na umetniških stvaritvah, kakršne so na primer situlski spomeniki … Srečanja in vplivi so tudi naše izkušnje. Ni ga srečanja brez vpliva. Lahko so bežni, ki hitro zbledijo, ali

Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 5

pa takšni, ki nam ne dajo spati, burijo našo domišljijo in napajajo naš um. Na koncu smo mi vsi le seštevki vplivov, ki smo jim bili izpostavljeni v življenju. Tako ste torej Vi, draga prof. Biba Teržan, skozi svoja srečanja z nami in Vašim vplivom na naše delo brez dvoma prisotni v vseh nas in naših delih. Dovolite, da vam nekaj malega povrnemo z ustvarjanjem tega zbornika. Urednika in vsi avtorji besedil smo nadvse veseli, da Vam lahko s tem zbornikom izrazimo svojo spoštovanje in hvaležnost. Želimo Vam še mnoga leta plodovitega ustvarjanja in nemirnega duha, ki Vas bo še naprej gnal pri iskanju (arheoloških) resnic ter bo še naprej vplival na nas in na prihodnje rodove arheologov … Urednika se zahvaljujeva vsem, ki ste v obdobju, ko ni odvečnih ur v naših delovnikih, pripravili svoje pris­ pevke. Tematsko so precej raznoliki, a tako pestra so tudi naša delovna okolja. Po zaključenem študiju smo se namreč razkropili v različne ustanove, podjetja itn., kamor pa smo brez dvoma prinesli tudi znanje in način dela, ki smo se ga priučili najkasneje ob pripravi zaključnih del pod mentorstvom jubilantke. Zahvalo nadalje namenjava Katji Švarc in Danijeli Udovič, ki sta pomembno prispevali pri pridobivanju in urejanju podatkov o številnih mentorstvih prof. Teržan. Hvala tudi recenzentom za čas, ki ste si ga utrgali in nekateri prebirali tudi po dva ali več prispevkov iz zbornika. Ob tem gre zahvala tudi lektoricama, dr. Nini Krajnc za slovenska besedila in Andreji Maver za angleške izvlečke, ki sta pomagali ustvarjati besedno podobo zbornika. Na koncu naj se zahvaliva še Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je zborniku na razpisu dodelila sredstva za tisk, ter osebno vodji založbe, dr. Matevžu Rudolfu, ki je s sodelavci poskrbel za vse majhne in nekoliko manj majhne nevšečnosti, ki spremljajo pos­tavljanje in tisk takšnega zbornika. Matija Črešnar in Manca Vinazza

19.6.2018 9:42:50


Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 6

19.6.2018 9:42:50


7

Tabula gratulatoria

Alma Bavdek Maruša Bizjak Martina Blečić Kavur Patricija Bratina Maja Bricelj Vojka Cestnik Matija Črešnar Matej Draksler Teja Gerbec Lucija Grahek Marko Gregorič Grega Gruden Luka Gruškovnjak Barbara Jerin Otmar Kovač Ana Kruh Miha Kunstelj Boštjan Laharnar Elena Leghissa Andrej Magdič Igor Medarić Marko Mele

Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 7

Vesna Merc Miha Mihelič Kristina Mihovilić Tadeja Mulh Ida Murgelj Barbara Nadbath Tina Nanut Manca Omahen Mitja Pergar Pavla Peterle Udovič Daša Pavlovič Andrej Pleterski Ana Pogačnik Petra Stipančić Vesna Svetličič Brina Škvor Jernejčič Sneža Tecco Hvala Peter Turk Manca Vinazza Petra Vojaković Iztok Vrenčur

19.6.2018 9:42:50


Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 8

19.6.2018 9:42:50


9

Bibliografija akad. zasl. prof. dr. Bibe Teržan med leti 1973 in 2017 zbrala: bibl. Danijela Udovič

OBJAVE 1973 Ludwig Pauli, Studien zur Golasecca-Kultur, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung 19, Ergänzungsheft, Heidelberg 1971. – Arheološki vestnik 24, 916–919. Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine. – Arheološki vestnik 24, 416–440 (skupaj z N. Trampuž Orel). Valična vas. – Arheološki vestnik 24, 660–699. 1974 Halštatske gomile iz Brusnic na Dolenjskem. – V: M. Guštin (ur.), Varia archaeologica. Posavski muzej Brežice 1, Brežice, 31–66. Udje pri Grosupljem. – Varstvo spomenikov 17/19(1), 186. Valična vas. – Varstvo spomenikov 17/19(1), 112–114. Vinji vrh nad Šmarjeto. – Varstvo spomenikov 17/19(1), 193–194 (skupaj z A. Dular). 1975 Malenškova gomila v Novem mestu: prispevek k poznavanju povezav med jugovzhodnim alpskim svetom, severozahodnim Balkanom in južno Panonijo v starejši železni dobi. – Arheološki vestnik 26, 188– 202 (skupaj z M. Guštin). 1976 Certoška fibula. – Arheološki vestnik 27, 317–536. 1977 Beiträge zu den vorgeschichtlichen Beziehungen zwischen dem Südostalpengebiet, dem nordwestlichen Balkan und dem südlichen Pannonien im 5. Jahrhundert. – V: V. Markotić (ur.), Ancient Europe and the Mediterranean: studies presented in honour of Hugh Hencken, Warminster, 77–89 (skupaj z M. Guštin).

Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 9

O horizontu bojevniških grobov med Padom in Donavo v 5. in 4. stol. pr. n. št. – V: M. Guštin (ur.), Keltske študije. Posavski muzej Brežice 4, Brežice, 9–21. 1978 O halštatski noši na Križni gori. – Arheološki vestnik 29, 55–63. Zur Chronologie der hallstattzeitlichen Keramik von Poštela, Slowenien. – V: Archäologie des westpannonischen Raumes. Urgeschichte, Römerzeit, Mittelalter. Kurzfassungen der Referate anlässlich der von der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte und dem Burgenländischen Landesmuseum veranstalteten Tagung vom 14.-19. Juni 1978 in Eisenstadt. Forschungsberichte zur Ur- und Frühgeschichte 10, Wien, 65–69. 1980 Posodje v grobovih halštatskih veljakov na Dolenjskem. – V: M. Blažon (ur.), Zbornik posvečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici. Situla 20–21, Ljubljana, 343–352. 1981 Arheologija danas. Dometi VIX/5, Rijeka 1981, 111 str. – Arheo 2, 58–59. Hugh Hencken, The Iron Age cemetery of Magdalenska gora in Slovenia, Cambridge, Massachussets, 1978. – Arheološki vestnik 32, 659–664. Še ob rob razstavi Most na Soči 1880–1980: sto let arheoloških raziskovanj. – Arheo 2, 67–68. 1983 Das Pohorje - ein vorgeschichtliches Erzrevir? – Arheološki vestnik 34, 51–84. Ivan Šprajc, O razmerju med arheologijo in etnologijo, Ljubljana 1982, 100 str. – Arheo 3, 50–51. Zgornje Radvanje. – Varstvo spomenikov 25, 213.

19.6.2018 9:42:50


10

Bibliografija akad. zasl. prof. dr. Bibe Teržan med leti 1973 in 2017

1984 Kelti v Cankarjevih termah. – Arheo 4, 36–37. Most na Soči (S. Lucia) II, Szombathyjeva izkopavanja / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. – Katalogi in monografije 23/2, Ljubljana (skupaj s F. Lo Schiavo, N. Trampuž Orel). Nošnja kao obilježje društvenih skupina između Drima i Devolla u starije željezno doba (Romaja-Burrel-Kuç i Zi). – V: A. Benac (ur.), Simpozijum Duhovna kultura Ilira, Herceg-Novi, 4–6. novembra 1982. Posebna izdanja. Centar za balkanološka ispitivanja 67 (=11), Sarajevo, 197–214. O jantarju z Debelega vrha nad Predgradom. – Arheološki vestnik 35, 110–118. Svetozarevo v maju. – Arheo 4, 35. 1985 Poskus rekonstrukcije halštatske družbene strukture v dolenjskem kulturnem krogu. – Arheološki vestnik 36, 77–105. Ruška prazgodovina. – V: J. Teržan (ur.), Ruška kronika, Ruše, 27–42. Most na Soči (S. Lucia) II, Szombathyjeva izkopavanja / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. – Katalogi in monografije 23/1, Ljubljana (skupaj s F. Lo Schiavo, N. Trampuž Orel). 1986 O bronasti dobi, tudi na Slovenskem. – V: D. Svoljšak et al., Bronasta doba v Sloveniji. Lendavski zvezki 8, Lendava, 14–30. Prazgodovinski predmeti. – V: B. Kirigin, Otok Vis v helenizmu, Ljubljana, 19–20. Starejša železna doba na slovenskem Štajerskem. – Ljub­ ljana (disertacija). Zur Gesellschaftsstruktur während der älteren Hallstattzeit im Ostalpen - westpannonischen Gebiet. – V: L. Török (ur.), Hallstatt Kolloquium, Veszprém 1984. Antaeus 3, Budapest, 227–243. 1987 Apulska keramika. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 1: A–Ca, Ljubljana, 94. Bakrena doba. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 1: A–Ca, Ljubljana, 171–172. Brezje pri Trebelnem. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 1: A–Ca, Ljubljana, 368. Claus Dobiat, Das Hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik. Schild von Steier, Beiheft 1, Graz 1980. – Arheološki vestnik 38, 413–433.

Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 10

Obredi in verovanje. – V: N. Trampuž Orel et al. (ur.), Bronasta doba na Slovenskem: 18.–8. st. pr. n. št., Ljubljana, 65–78. The Early Iron Age chronology of the central Balkans: a review from the viewpoint of the southeastern Alpine Hallstatt. – Archaeolica Iugoslavica 24, 7–27. 1988 Depojska najdba, Novčne depojske najdbe. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 2: Ce–Ed, Ljubljana, 234–235 (skupaj s P. Kos). Dobrnič, Arheologija. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 2: Ce–Ed, Ljubljana, 277. Dolenjske Toplice, Arheologija. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 2: Ce–Ed, Ljubljana, 294. Kolokvij - bronasta doba v Sloveniji: Lendava, 12. –15. november 1986. – Arheološki vestnik 39–40, 111–114. Zur Deutung der Kleinplastik von Frög. – Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 118/119, 73–80. 1989 Etruščanske najdbe. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 3: Eg–Hab, Ljubljana, 68–69. Fibula. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 3: Eg–Hab, Ljubljana, 104 (skupaj z B. Slapšak, B. Vičič). Gradišče. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 3: Eg–Hab, Ljubljana, 365. Markus Egg, Italische Helme. – Germania 7(2), 614–620. Pohorje - prazgodovinski rudarski revir? – Časopis za zgodovino in narodopisje 60(2), 238–260. 1990 Polmesečaste fibule: o kulturnih povezavah med Egejo in Caput Adriae. – Arheološki vestnik 41, 49–88. Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem. – Katalogi in monografije 25, Ljubljana. 1992 Bemerkungen zu H. Parzingers Chronologie der Späthallstatt- und Frühlatènezeit. – Praehistorische Zeitschrift 67(1), 66–89. Beobachtungen zu den ältereisenzeitlichen Bestattungssitten im mittleren und südostalpinen Raum. – V: I. R. Metzger, P. Gleirscher (ur.), Die Räter, Bozen, 451–474.

19.6.2018 9:42:50


Bibliografija akad. zasl. prof. dr. Bibe Teržan med leti 1973 in 2017

1994 Bemerkungen zu dem sogenannten Rucksack des Ötztaler Mannes. – Archäologisches Korrespondenzblatt 24(3), 265–268. Fibel und Fibeltracht. Bronzezeit und ältere Eisenzeit im östlichen Mitteleuropa. Bezienhungen zum Mittelmeergebiet. – V: H. Beck (ur.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 8. Euhemerismus - Fichte, Berlin, New York, 444–456. Helga van den Boom: Keramische Sondergruppen der Heuneburg. Daniela Fořt-Linksfeiler: Die Schüsseln und Schalen der Heuneburg. Mainz am Rhein, 1989, Helga van den Boom: Grossgefässe und Töpfe der Heuneburg. Mainz am Rhein, 1991. – Praehistorische Zeitschrift 69(1), 130–133. Lev S. Klejn. – Arheo 15, 52–56. Sonde 9, 18 in 19 na prečnem nasipu gradišča. – V: S. Gabrovec, Stična 1, Naselbinska izkopavanja / Siedlungsausgrabungen. Katalogi in monografije 28, Ljubljana, 120–137. Temeljno arheološko delo: Stane Gabrovec: Stična I., naselbinska izkopavanja. Katalogi in monografije 28, Narodni muzej Ljubljana, 1994. – Razgledi 3 (19 = 1026), 27. Überlegungen zum sozialen Status des Handwerkers in der frühen Eisenzeit Südosteuropas. – V: C. Dobiat (ur.), Festschrift für Otto-Herman Frey zum 65. Geburtstag. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 16, Marburg, 659–669. 1995 Das Land der Medeia? – V: Beiträge zur Kulturgeschichte Vorderasiens: Festschrift für Rainer Michael Boehmer, Mainz, 627–637. Handel und soziale Oberschichten im früheisenzeitlichen Südosteuropa. – V: B. Hänsel (ur.), Handel, Tausch und Verkehr im Bronze- und früheisenzeitlichen Südosteuropa. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 11, Berlin, München, 81–159. Pokopavanje. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 9: Plo–Ps, Ljubljana, 54–56 (skupaj z V. Perko, T. Knific, V. Simič). Poštela, Arheologija. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 9: Plo–Ps, Ljubljana, 187. Some thoughts about the social status of craftsmen in the Early Iron Age of Southeast Europe. – V: Ancient mining and metallurgy in Southeast Europe. International symposium Donji Milanovac, May 20– 25, 1990. Posebna izdanja 27, Belgrade, 189. Spremna beseda / Preface. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste

Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 11

11

dobe na Slovenskem. Katalogi in monografije 29, Ljubljana, 7–12. Stand und Aufgaben der Forschungen zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien. – V: Beiträge zur Urnenfel­ derzeit nördlich und südlich der Alpen. Ergebnisse eines Kolloquiums. Monographien 35, Bonn, 323–372. 1996 Ruše, Arheologija. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 10: Pt–Savn, Ljubljana, 359. Sklepna beseda / Conclusion. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem. Katalogi in monografije 30, Ljubljana, 243–258. Urnenfelderzeitliche Halsringe zwischen der nördlichen Adria und Südpolen. – V: J. Chochorowski (ur.), Problemy epoki brazu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej. Ksiega jubileuszowa poświecona Markowi Gedlowi w sześćdziesiata roczniçe urodzin i czterdziestolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, 489–501. Weben und Zeitmessen im südostalpinen und westpannonischen Gebiet. – V: E. Jerem, A. Lippert (ur.), Die Osthallstattkultur. Akten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10.-14. Mai 1994. Archaeolingua Main Series 7, Budapest, 507–536. Zu Bestattungssitten während der mittleren und späten Bronzezeit auf der westlichen Balkanhalbinseln - ein Überblick. – V: Bollettino del XIII Congresso dell'Unione Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche, Forlì, 151–157. 1997 Arheometrične raziskave prazgodovinskega bakra in brona. Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja. – Ljubljana. Heros der Hallstattzeit: Beobachtungen zum Status an Gräbern um das Caput Adriae. – V: B. Hänsel et al. (ur.), Hrónos. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel. Internationale Archäologie, Studia honoraria 1, Espelkamp, 653–669. 1998 Auswirkungen des skythisch geprägten Kulturkreises auf die hallstattzeitlichen Kulturgruppen Pannoniens und des Ostalpenraumes. – V: Das Karpatenbecken und die Osteuropäische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen

19.6.2018 9:42:50


12

Bibliografija akad. zasl. prof. dr. Bibe Teržan med leti 1973 in 2017

Metallzeiten (4000–500 v. Chr.). SüdosteuropaSchriften 20, Leidorf, 511–512. Eine älterbronzezeitliche befestige Siedlung von Monkodonja bei Rovinj in Istrien. – V: H. Küster, A. Lang, P. Schauer (ur.), Archäologische Forschungen in urgeschichtlichen Siedlungslandschaften: Festschrift für Georg Kossack zum 75.Geburstag. Regensburger Beiträge zur Prähistorischen Archäologie 5, Bonn, 155–184 (skupaj s K. Mihovilić, B. Hänsel). 1999 An outline of the Urnfield culture period in Slovenia. – Arheološki vestnik 50, 97–143. Gradina Monkodonja kod Rovinja - iskapanja godine 1998. – Obavijesti 30, 68–72 (skupaj s K. Mihovilić, B. Hänsel). Monkodonja utvrdjeno protourbano naselje starijeg i srednjeg brončanog doba kod Rovinja u Istri. – Histria archaeologica 28, 37–107 (skupaj s K. Mihovilić, B. Hänsel). Eine protourbane Siedlung der ältern Bronzezeit im istrischen Karst. – Praehistorische Zeitschrift 74, 154–193 (skupaj s K. Mihovilić, B. Hänsel). Štajerska, Arheologija. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 13: Š–T, Ljubljana, 129–131 (skupaj z V. Kolšek, T. Knific). Über den Anfang der Kastelier Kultur und der Datierung von Monkodonja. – V: V. Girardi Jurkić (ur.), Program i sažeci priopćenja. Materiali 11, Pula, 89–90. 2000 Ein bronzezeitliches Kuppelgrab ausserhalb der mykenischen Welt im Norden der Adria. – Praehistorische Zeitschrift 75, 161–183 (skupaj z B. Hänsel). Ranosrednjovjekovna masovna grobnica ispred vanjskih zidova gradine Monkodonja u Istri. – Histria archaeologica 31, 133–158 (skupaj z B. Hänsel, K. Mihovilić, B. Teßmann). Vače, Arheologija. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 14: U–We, Ljubljana, 123–124. Valična vas, Arheologija. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 14: U–We, Ljubljana, 129–130. 2001 Brončanodobna kupolasta grobnica mikenskog tipa u Istri. – Histria archaeologica 30, 69–107 (skupaj z B. Hänsel). Die spätbronze- und früheisenzeitliche Besiedlung im nordöstlichen Slowenien. Ein Überblick. – V: A. Lippert (ur.), Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend. Akten des

Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 12

internationalen und interdisciplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 78, Bonn, 125–135. Dolgoživ spomin. Prežitki halštatskega obredja v pustnih šegah na Slovenskem? – Arheološki vestnik 52, 207–219. Richterin und Kriegsgöttin in der Hallstattzeit. Versuch einer Interpretation. – Praehistorische Zeitschrift 76, 74–86. Siegfried Kurz: Bestattungsbrauch in der westlichen Hallstattkultur. Tübinger Schriften zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 2. Waxmann Verlag, Münster, New York, München, Berlin, 327 str. – Praehistorische Zeitschrift 76(2), 237–239. 2002 Ein frühmittelalterliches Massengrab vor der Befestigungsmauer von Monkodonja in Istrien. – Godiš­ njak. Centar za balkanološka ispitivanja 32, 467–491 (skupaj s K. Mihovilić, B. Hänsel, B. Teßmann). Kronološki oris / Chronological Outline. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče II: razprave / treatises. Katalogi in monografije 35, Ljubljana, 85–102. Monkodonja - a protourban centre of Histrian castellier culture and its importance in the system of Bronze Age cultures in Southern and Central Europe. – V: V. Girardi Jurkić (ur.), Program i sažeci priopćenja. Materijali 14, Pula, 89 (skupaj s K. Mihovilić, B. Hänsel). Monkodonja - protourbano središte Istarske kasteljerske kulture i njegovo značenje u sustavu brončanodobnih kultura južne i srednje Evrope. – V: V. Girardi Jurkić (ur.), Program i sažeci priopćenja. Materijali 14, Pula, 23 (skupaj s K. Mihovilić, B. Hänsel). Novo mesto. – V: H. Beck (ur.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 21, Berlin, New York, 436–440. Rovinj i okolica prije Rima, Kiel (skupaj s K. Mihovilić, B. Hänsel, D. Matošević, C. Becker). Turk, Peter. – V: M. Javornik (ur.), Enciklopedija Slovenije 16: dodatek A–Ž, Ljubljana, 202. 2003 Bronasta žaga - prispevek k prazgodovini rokodelskega orodja. – Opvscula archaeologica 27, 187–197. Goldene Ohrringe in der späten Bronze- und frühen Eisenzeit - Zeichen des Sakralen?. – Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 68–82.

19.6.2018 9:42:50


Bibliografija akad. zasl. prof. dr. Bibe Teržan med leti 1973 in 2017

Železnodobni stolp na Ostrem vrhu. – V: Carlo Marchesetti e i Castellieri 1903–2003. Riassunti, povzetki, sažetci, Zusammenfassungen, abstracts. Convegno internazionale di studi, Castello di Duino, Trieste, 14–15 Novembre 2003, 23 (skupaj s P. Turk). 2004 L'aristocrazia femminile nella prima età del Ferro. – V: F. Marzatico, P. Gleirscher (ur.), Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all'Alto Medioevo. Trento, Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, 19 giugno-7 novembre 2004, Trento, 221–229. Eine Siedlung aus der Bronzezeit. – Archäologie in Deutschland 2/04, 52–56 (skupaj z B. Hänsel). Mednarodno sodelovanje v humanistiki. Razprava. – V: O. Luthar et al. (ur.), Za odprto znanost, Ljubljana, 72–79 (skupaj z J. Höfler et al.). O gomili halštatskega veljaka iz Pivole pod Poštelo. – Časopis za zgodovino in narodopisje 40(2/3), 217– 238 (skupaj z M. Strmčnik Gulič). Obolos - mediterrane Vorbilder einer prämonetären „Währung“ der Hallstattzeit?. – V: B. Hänsel (ur.), Parerga praehistorica. Jubiläumsschrift zur prähistorischen Archäologie, 15 Jahre UPA. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 100, Bonn, 161–202. Za odgovorno znanost - arheologija. – V: O. Luthar et al. (ur.), Za odprto znanost, Ljubljana, 49–54. 2005 The Iron Age tower upon Ostri vrh. – V: G. Bandelli, E. Montagnari Kokelj (ur.), Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903–2003. Atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003. Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia 2, Studi 9, Trieste, 339–352 (skupaj s P. Turk). Metamorphose - eine Vegetationsgottheit in der Spätbronzezeit. – V: B. Horejs (ur.), Interpretationsraum Bronzezeit. Bernhard Hänsel von seinen Schülern gewidmet. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 121, Bonn, 241–261. Moncodogno. Scavi recenti e prospettive future. – V: G. Bandelli, E. Montagnari Kokelj (ur.), Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903–2003. Atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003. Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia 2, Studi 9, Trieste, 389–408 (skupaj s K. Mihovilić, B. Hänsel). Stična. – V: H. Beck (ur.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 29, Berlin, New York, 625–630.

Srecanja in vplivi_FINAL_TISK.indd 13

13

2006 Gomila 125. Izkopavanje A. Goetzeja 1906 / Grabung A. Goetze, 1906. – V: S. Gabrovec, P. Turk (ur.), Stična 2/1. Gomile starejše železne dobe / Grab­ hügel aus der älteren Eisenzeit. Katalog. Katalogi in monografije 37, Ljubljana, 226–262 (skupaj s S. Gabrovec). Gomila 52. Gomila IV po vojvodinji Mecklenburški / Grabhügel IV nach Herzogin von Mecklenburg. – V: S. Gabrovec, P. Turk (ur.), Stična 2/1. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Katalog. Katalogi in monografije 37, Ljub­ ljana, 263–269. Gräber am Tor: zur Architektur eines repräsentativen Zugangs in eine protourbane Seidlung der älteren Bronzezeit Istriens. – V: B. Gediga, W. Piotrowski (ur.), Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza: problemy rekonstrukcji. Biskupińskie Prace Archeologiczne 5, Wrocĺaw, 69–90 (skupaj z B. Hänsel, K. Mihovilić). Herrschaftseliten und Baumeister. – Antike Welt 37.4, 55–126 (skupaj z B. Hänsel). Kraški opazovalni in obrambni stolpi iz železne dobe. – Kras 77, 20–23 (skupaj s P. Turk). Monkodonja (Moncodogno): Kokuletovica: sustavno iskopavanje i djelomična rekonstrukcija. – Hrvatski arheološki godišnjak 114, 224–226 (skupaj s K. Mihovilić, B. Hänsel). Monkodonja - ein kroatisch-deutsch-slowenisches Gemeinschaftsprojekt. Das Bild einer Kastelliere-Siedlung nach neunjährigen Ausgrabungen. – Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 27, 119–126 (skupaj z B. Hänsel, K. Mihovilić). Uvod v katalog. – V: S. Gabrovec, P. Turk (ur.), Stična 2/1. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Katalog. Katalogi in monografije 37, Ljubljana, 11–13 (skupaj z A. Kruh). 2007 Le amazzoni, donne-arcieri e principesse della steppa. – V: G. L. Bonora, F. Marzatico (ur.), Ori dei cavalieri delle steppe: collezioni dai musei dell'Ucraina, Milano, 154–167 (skupaj z A. Hellmuth). Cultural connections between Caput Adriae and the Aegean in the Late Bronze and Early Iron Age. – V: I. Galanaki (ur.), Between the Aegean and Baltic Seas: prehistory across borders. Proceedings of the International Conference Bronze and Early Iron Age Interconnections and Contemporary Developments between the Aegean and the Regions of the Balkan Peninsula, Central

19.6.2018 9:42:50


SREČANJA IN VPLIVI V RAZISKOVANJU BRONASTE IN ŽELEZNE DOBE NA SLOVENSKEM

SREČANJA IN VPLIVI V RAZISKOVANJU BRONASTE IN ŽELEZNE DOBE NA SLOVENSKEM Matija Črešnar, Manca Vinazza (ur.)

ISBN 978-961-06-0078-7

9 789610 600787

Srecanja_naslovka_FINAL.indd 1

21.6.2018 9:05:49

Profile for Znanstvena zalozba FF

Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem  

Zbornik Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem združuje prispevke, v katerih se avtorji posvečajo Krški ja...

Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem  

Zbornik Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem združuje prispevke, v katerih se avtorji posvečajo Krški ja...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded