Page 1

SODO KORE ISBN 978-961-06-0257-6

Učbenik uvodoma predstavi koncept književnosti, kakor je kontekstualiziran v vzhodnoazijskih tradicijah. Klasični književnosti je posvečeno drugo poglavje, ki govori o njeni povezanosti z mitologijo. Tretje, najobsežnejše poglavje obravnava književnost v časovnem razponu od leta 1910 do 2000. Podpoglavja za vsako ožje obdobje 20. stoletja orišejo zgodovinski kontekst in vlogo književnosti v tem kontekstu, njene literarnozgodovinske specifike ter avtorje in literarna besedila, ki soustvarjajo to literarno obdobje. Vanesa Matajc

Sodobna_korejska_knjizevnost_naslovka_FINAL.indd 1

KANG BYOUNG YOONG je diplomi-

Z uporabo tega učbenika bodo slovenski študenti in tudi širša publika lahko spoznali razvoj korejske književnosti z zgodovinskim in političnim ozadjem, najbolj značilne poteze korejske književnosti, tradicije, mentalitete in družbenih sprememb skozi čas. Chikako Shigemori Bučar

ral in magistriral na Univerzi Myongi v Južni Koreji. Doktorat je dosegel iz ruske književnosti na Moskovski državni univerzi (Moscow State University). Od leta 2013 poučuje na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovo znanstvenoraziskovalno delo zajema sodobno korejsko književnost, ustvarjalno pisanje in diasporsko literaturo. Je tudi eden bolj priljubljenih pisateljev v današnji Koreji in je do zdaj objavil že deset knjig v korejščini. Leta 2016 je v soavtorstvu objavil tudi Ko Unovo poezijo v slovenščini.

KANG BYOUNG YOONG (강병융, 姜秉隆): SODOBNA KOREJSKA KNJIŽEVNOST

9 789610 602576

KANG BYOUNG YOONG (강병융, 姜秉隆)

SODOBNA KOREJSKA KNJIŽEVNOST Oddelek za azijske študije Ljubljana 2019

16.10.2019 8:31:48


Kang Byoung Yoong (강병융, 姜秉隆)

SODOBNA KOREJSKA KNJIŽEVNOST

Ljubljana 2019

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 1

8. 10. 2019 10:37:14


SODOBNA KOREJSKA KNJIŽEVNOST Tip publikacije: univerzitetni učbenik Avtor: Kang Byoung Yoong (강병융, 姜秉隆) Recenzenta: Chikako Shigemori Bučar, Vanesa Matajc Prevajanje: Klara Grašič, Nuša Jelek, Janja Likar, Katja Orehovec, Jasmina Perc, Saška Rovšnik, Blažka Rupnik, Katja Sluga, Rozalija Stegnar, Ajda Rozina Zupančič Urejanje in lektoriranje: Rozalija Stegnar, Jasmina Perc, Eva Vučkovič, Klara Grašič, Jera Oražem Tehnično urejanje in prelom: Aleš Cimprič © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2019. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za azijske študije Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin

Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2019 Prva izdaja, prvi natis Naklada: 200 izvodov Cena: 14,90 EUR This work was supported by Seed Program for Korean Studies through the Ministry of Education of the Republic of Korea and Korean Studies Promotion Service of the AKS (AKS–2015–INC–2230013). Pisanje učbenika sta podprla »Seed Program for Korean Studies« Ministrstva za izobraževanje Republike Koreje in »Korean Studies Promotion Service AKS (AKS–2015–INC–2230013)«.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.531.09(075.8) KANG, Byoung Yoong Sodobna korejska književnost / Kang Byoung Yoong ; [prevajanje Klara Grašič ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ISBN 978-961-06-0257-6 COBISS.SI-ID 302099968

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 2

8. 10. 2019 10:37:14


Kazalo

3

Kazalo

Uvodna beseda.......................................................................................................................... 5 1 O književnosti.......................................................................................................................... 9 1.1 Koncept književnosti..................................................................................................................... 9 1.2 Ustna književnost........................................................................................................................... 9 1.3 Pisna književnost..........................................................................................................................10 1.4 Koncept in razpon korejske književnosti.............................................................................11

2 Korejska klasična književnost.......................................................................................... 13 2.1 Žanri in stalne pesniške oblike korejske klasične književnosti ...................................13 2.2 Mitologija........................................................................................................................................13 2.3 Hyangga..........................................................................................................................................15 2.4 Sijo.....................................................................................................................................................17 2.5 Gasa...................................................................................................................................................19 2.6 Klasično leposlovje......................................................................................................................20 2.7 Med klasično in sodobno literaturo.......................................................................................21

3 Sodobna korejska književnost........................................................................................ 23 3.1 Literarne značilnosti v obdobju od leta 1910 do 1920...................................................23 3.2 Literarne značilnosti v obdobju od leta 1920 do 1930...................................................38 3.3 Literarne značilnosti v obdobju od leta 1930 do 1940...................................................52 3.4 Literarne značilnosti v obdobju od leta 1940 do 1950...................................................68 3.5 Literarne značilnosti v obdobju od leta 1950 do 1960...................................................80 3.6 Literarne značilnosti v obdobju od leta 1960 do 1970...................................................93 3.7 Literarne značilnosti v obdobju od leta 1970 do 1980.................................................105 3.8 Literarne značilnosti v obdobju od leta 1980 do 1990.................................................119 3.9 Literarne značilnosti v obdobju od leta 1990 do 2000.................................................130 3.10 Korejska književnost danes in jutri....................................................................................140

4 Zgodovinska obdobja...................................................................................................... 141 4.1 Gojoseon ......................................................................................................................................141 4.2 Obdobje treh kraljestev in kraljestvo Gaya (5. stoletje)................................................141 4.3 Združena Silla in Balhae (8. stoletje)....................................................................................142 4.4 Dinastija Goryeo (11. stoletje)................................................................................................142

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 3

8. 10. 2019 10:37:14


4

Sodobna korejska književnost

4.5 Dinastija Joseon (15. stoletje)...............................................................................................143 4.6 Japonska okupacija in gibanje za neodvisnost..............................................................144 4.7 Ustanovitev Republike Koreje...............................................................................................144

Kronološki pregled moderne korejske zgodovine....................................................146 Seznam predsednikov Južne Koreje...............................................................................149 Viri in literatura.......................................................................................................................150

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 4

8. 10. 2019 10:37:14


Uvodna beseda

5

Uvodna beseda

Učbenik za korejsko literaturo je namenjen slovenskim študentom, ki se želijo na sistematičen način naučiti osnov sodobne korejske književnosti. Leta 2013 sem začel s poučevanjem predmeta Korejska književnost za drugi letnik študentov Koreanistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Različne težave, s katerimi sem se srečeval v šestih letih poučevanja, so me privedle do pisanja učbenika, ki je pred vami, saj sem z njim želel pomagati študentom, ki so se pri mojem predmetu učili o korejski književnosti. Učbenik pa ni namenjen le študentom. Namenjen je vsem slovenskim bralcem z znanjem korejščine in ostalim, ki se zanimajo za korejsko književnost. Učbenik sestavljajo trije deli: 1. O književnosti V prvem poglavju sta razložena koncept in delitev literature. Korejska književnost je razdeljena na dve področji: ustna književnost in pisna književnost. Zadnji del prvega poglavja pa se osredotoči na razpon korejske književnosti. V okviru proučevanja le-te je namreč še veliko prostora za razpravo o njeni definiciji in o tem, kaj vse obsega. 2. Klasična korejska književnost Čeprav je glavni namen učbenika predstaviti sodobno korejsko književnost, pa je njeno razumevanje nepopolno brez omembe klasične korejske književnosti. Zato je drugi del učbenika namenjen zgoščeni razlagi o klasični korejski književnosti. V njem so na kratko opisana obdobja in pet najpomembnejših literarnih zvrsti in oblik: legende ali sinhwa (신화, 神話), stalne pesniške oblike hyangga (향가, 鄕 歌), sijo (시조, 時調) in gasa (가사, 歌辭) ter klasično lepopisje ali gojeon soseol (고전 소설, 古典 小說). Klasična korejska literatura je bila zapisana s kitajskimi pismenkami, zato je proučevanje in razumevanje klasičnih literarnih del nepopolno, če kitajskih pismenk ne poznamo. V tem delu učbenika je podana kratka in preprosta razlaga o osnovnih žanrih, literarnih ustvarjalcih in pomembnejših delih. Zavedati se moramo, da ima klasična književnost, tako kot korejska zgodovina, dolgo in bogato tradicijo, zato naj to poglavje služi kot njena osnovna razlaga. 3. Sodobna korejska književnost Glavni del učbenika je poglavje o sodobni korejski književnosti. Razdeljeno je na devet podpoglavij, vsako izmed njih pa predstavlja deset let sodobne korejske

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 5

8. 10. 2019 10:37:14


6

Sodobna korejska književnost

književnosti. Poglavje o sodobni korejski književnosti se začne z obdobjem od 1910 do 1920, obravnava pa obdobja do leta 2000. Književnost obdobja Joseon (조선, 朝鮮), ki je nastala pred letom 1910, spada pod klasično korejsko književnost. Dela, ki so bila napisana po letu 2000 niso bila uvrščena v nobeno poglavje v tej knjigi, saj se to obdobje še ni končalo. Vseh devet podpoglavij je razdeljeno na pet delov po sledečem vzorcu: (1) zgodovinsko ozadje, (2) literarne značilnosti in pomen književnosti, (3) avtorji in njihova dela, (4) branje izvirnikov in (5) razprava. (1) Zgodovinsko ozadje opisuje pomembnejše zgodovinske dogodke, saj moramo le-te nujno poznati, če želimo razumeti korejsko književnost določenega obdobja. Najprej je navedenih nekaj najpomembnejših dogodkov in značilnosti, nato pa sledi opisna razlaga. V prilogah je dodan podrobnejši opis zgodovinskih obdobij, kronološki pregled moderne korejske zgodovine in seznam predsednikov Južne Koreje. (2) Del o literarnih značilnostih in pomenu književnosti opisuje ključne literarne značilnosti vsakega obdobja. Namen tega dela je opisati glavne literarne tokove določenega obdobja in razložiti književne trende, ki so v njem prevladovali. (3) Del o avtorjih in avtoricah ter njihovih delih predstavlja najpomembnejše literarne ustvarjalce in ustvarjalke obdobja ter njihova dela. Sledijo si v zaporedju (a) poezija, (b) proza, (c) gledališče in dramatika ter (d) literarna kritika. Za lažje sledenje razlagi je navedenih tudi nekaj kratkih odlomkov pomembnejših del. Prizadeval sem si za uravnoteženo predstavitev umetnikov vseh štirih žanrov, a sta na koncu občutno prevladali poezija in proza. (4) Branje izvirnikov je namenjeno študentom smeri Koreanistika. V vsakem poglavju je najprej predstavljeno prozno delo, ki je eno izmed poglavitnih del določenega obdobja. Nato sledi poezija, kjer sta obravnavani dve izbrani pesmi. V prvem delu je tudi na kratko predstavljena vsebina proznega dela, sledi odlomek, napisan v korejskem jeziku in zatem seznam neznanih besed, za katere sem predvideval, da bodo v pomoč študentom koreanistike. V drugem delu sta predstavljeni dve izbrani pesmi, ki sta za boljše razumevanje tudi prevedeni v slovenski jezik. Prevajanje poezije je zahtevna naloga, zato prevodi niso literarno strukturno izpopolnjeni, temveč zgolj vsebinski. S tem sem želel omogočiti lažje preučevanje korejskega izvirnika. Vsi slovenski prevodi naslovov del so informativne narave, ki se lahko spremenijo v primeru, da bo določeno delo kdaj prevedeno v slovenščino. (5) Razprava služi kot zaključek poglavja. Bralcu postavi pet odprtih vprašanj, ki nimajo točno določenega odgovora. Knjiga je sestavljena tako, da skozi branje nagovarja bralca k razmišljanju in ga spodbuja, da si tekom branja sam zastavlja vprašanja. Navsezadnje je knjiga napisana za slovenske študente,

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 6

8. 10. 2019 10:37:14


Uvodna beseda

7

zato poleg vprašanj o korejski književnosti vsebuje tudi vprašanja o slovenski. Sistem vprašanj in odgovorov je nastal v želji, da bi bralci globlje in lažje razumeli pomen književnosti. Učbenik ni plod dela le enega človeka. Je tudi delo študentk Oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Ljubljanske univerze. Iz korejščine v slovenščino so več kot eno leto prevajale in urejale Klara Grašič, Nuša Jelek, Janja Likar, Jera Oražem, Katja Orehovec, Jasmina Perc, Saška Rovšnik, Ajda Rozina Zupančič, Blažka Rupnik, Katja Sluga, Rozalija Stegnar in Eva Vučkovič. Učbenik ne bi obstajal brez vztrajne pomoči vodje Centra za korejske študije, izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar, red. prof. dr. Vanese Matajc in doc. dr. Nataše Visočnik Gerželj. Posebna zahvala gre tudi Akademiji za korejske študije (AKS), ki je projekt finančno podpirala vsa tri leta nastajanja. To je šele začetek poučevanja in raziskovanja korejskih študij v Sloveniji. Učbenik sem napisal z namenom, da bi ga v prvi vrsti uporabljali v Sloveniji in pa tudi vsi ostali raziskovalci korejske literature na področju Srednje Evrope. V Ljubljani, 2019 Univerza v Ljubljani, Oddelek za azijske študije doc. dr. Kang Byoung Yoong

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 7

8. 10. 2019 10:37:14


8

Sodobna korejska književnost

Opombe 1. Zgodovinska obdobja sledijo splošni klasifikaciji korejske literarne zgodovine. Vsako obdobje traja 10 let od leta 1910 dalje. 2. Osnovni literarni zvrsti v Koreji sta proza in poezija. Učbenik pa sledi bolj tradicionalni delitvi, ki poleg proze in poezije obravnava še kritiko in dramatiko. 3. Korejska literarna teorija ne loči med moderno in sodobno književnostjo. Gre za izraza, ki se uporabljata v podobnem pomenu. Moderna oz. sodobna korejska književnost je književnost, ki se je razvila po letu 1910. Za književnost, ki se je razvila po letu 2000, pa se uporablja izraz “današnja korejska književnost”. 4. Izraz ‘korejska literatura’ se nanaša na literaturo Južne Koreje in Severne Koreje. Ker pa imamo omejene vire o severnokorejski literaturi, se učbenik osredotoča na literaturo Južne Koreje. 5. Imena avtorjev in avtoric so zapisana najprej s priimkom in nato imenom, saj je to splošno pravilo zapisovanja korejskih imen. Romanizacija imen sledi pravilom Nacionalnega inštituta korejskega jezika. 6. Imena avtorjev in naslovi del so zapisani v korejščini. 7. Priimek 이(李) se zapiše kot Yi. Korejska abeceda Samoglasniki ㅏ a

ㅓ eo

ㅑ ya

ㅕ yeo

ㅗ o ㅛ yo

ㅜ u ㅠ yu

ㅡ eu ㅒ yae

ㅣ i ㅖ ye

ㅐ ae ㅘ wa

ㅔ e

ㅙ wae

ㅝ wo

ㅚ oe ㅞ we

ㅟ wi ㅢ ui

Soglasniki ㄱ g, k ㅈ j

ㄲ kk ㅉ jj

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 8

ㅋ k ㅊ ch

ㄷ d,t ㅅ s

ㄸ tt ㅆ ss

ㅌ t ㅎ h

ㅂ b,p ㄴ n

ㅁ m

ㅃ pp ㅇ ng

ㅍ p ㄹ r,l

8. 10. 2019 10:37:14


O književnosti

9

1 O književnosti

Književnost nastaja povsod po svetu. Če jo želimo proučevati, jo moramo najprej opredeliti. Poleg tega moramo poznati njeno zgodovino, ki je še posebej pomembna pri študiju korejske književnosti. Pri tem moramo poznati koncept korejske književnosti. 1.1 Koncept književnosti Vsi ljudje si želimo pristno izraziti lastne misli in občutke. Tako izražanje imenujemo umetnost. Književnost je umetnost, pri kateri izražamo misli in občutke skozi govorjenje in pisanje. (Yi 2015, 565) Umetnosti ne sestavlja le književnost, ampak tudi druge umetnostne zvrsti, kot so glasba, ples, likovna umetnost, film in drugo. Čeprav so si umetnostne zvrsti podobne v tem, da izražajo misli in občutke, se način izražanja razlikuje. Pri glasbi uporabljamo za izražanje zvok, ritem pri plesu gib, pri likovni umetnosti točko, linijo, površino, barvo, pri filmih pa uporabljamo gibljivo sliko. Kot je že prej omenjeno, se pri književnosti izražamo skozi govor in pisanje. Če ustvarjamo književnost z govorjenjem, to imenujemo ustna književnost (구비 문학, 口碑文學), če pa ustvarjamo književnost s pisanjem, to imenujemo pisna književnost (기록문학, 記錄文學). (Gim in Yi 2004, 24) 1.2 Ustna književnost Ljudje smo se najprej sporazumevali ustno in šele nato ustvarili zapisana sporočila, zato je ustna književnost nastala pred pisno. Ljudje so v prazgodovini slikali živali, ki so jih lovili, in molili za uspešen lov. Sprva so molili brez uporabe besed, kasneje pa so recitirali šamanistične uroke (주문, 呪文). Nato so ustvarili pesmi, jih peli in kasneje tudi plesali nanje. Na koncu so, da bi izrazili, kar so želeli, ustvarili neke vrste umetniško delo. To imenujemo prvobitna umetnost. Iz prvobitne umetnosti so se razvili književnost, vizualna umetnost, glasba in ples. Vsebina prej omenjenih del je postala književnost. Pesem, glasba in ples pa so postali uprizoritvena umetnost. Pesmi, ki so jih takrat peli, se imenujejo ljudske pesmi, po korejsko minyo (민요, 民謠), zgodbe in pripovedke pa po korejsko imenujemo seolhwa (설화, 說話). Ljudske pesmi in pripovedke lahko označimo za začetek književnosti.

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 9

8. 10. 2019 10:37:14


10

Sodobna korejska književnost

Ne moremo natančno opredeliti, kdaj se je začela ustna književnost. Kljub temu bi lahko rekli, da je od začetka bivanja na korejskem polotoku pa do zgodnjih dni Obdobja treh kraljestev (삼국 시대, 三國時代) ustna književnost zagotovo obstajala. Obdobje treh kraljestev na korejskem polotoku se je začelo z nastankom kraljestev Goguryeo (고구려, 高句麗), Baekje (백제, 百濟) in Silla ( 신라, 新羅). V tem obdobju so s Kitajske prišle kitajske pismenke hanja (한자, 漢 字) in s tem se je začelo razvijati pisna književnost.

Goguryeo

Silla Baekje

Gaya Slika 1: Zemljevid Treh kraljestev

1.3 Pisna književnost Pisna književnost se je začela razvijati v Obdobju treh kraljestev, ko so književna dela zapisovali s kitajskimi pismenkami. To je bil začetek sino-korejske književnosti (한문문학, 漢文文學), ki se je nato še naprej razvijala v obdobju Združene Sille (통일신라 시대, 統一新羅 時代) in v dinastiji Goryeo (고려, 高麗). Na začetku dinastije Joseon (조선, 朝鮮) je nastala korejska pisava hangeul (한글) in z njo se je začel razvoj korejske književnosti. Pred nastankom pisave hangeul je bila književnost umetnost intelektualcev. Le tisti, ki so poznali kitajske

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 10

8. 10. 2019 10:37:15


O književnosti

11

pismenke, so lahko pisali in brali književna dela. Za neizobražene je književnost predstavljala oddaljen, neznan svet. Pisava hangeul je bila enostavna, zato jo je začela uporabljati večina ljudi, s tem pa se je začela razvijati korejska književnost. Na korejskem polotoku je kitajska literatura počasi izgubljala svojo moč. Na koncu 19. stoletja je tradicija ustnega izročila skoraj povsem izginila, začetek 20. stoletja pa bi lahko označili kot zaton kitajske literature na korejskem polotoku. Dela, napisana v pisavi hangeul, uvrščamo med korejsko književnost (국문문 학, 國文文學). Korejsko literaturo, ki je nastala pred 19. stoletjem, imenujemo klasična književnost (고전문학, 古典文學), tista, ki se je razvila v 20. stoletju in kasneje, pa se imenuje sodobna književnost (현대문학, 現代文學). V tem učbeniku se bomo osredotočili na sodobno korejsko književnost. 1.4 Koncept in razpon korejske književnosti Ko govorimo o korejski književnosti, se pogosto sprašujemo, kako jo lahko definiramo. Največkrat pravimo, da vsa književna dela, napisana v korejščini, veljajo za del korejske literature. Vendar ta razlaga pogosto ni ustrezna. Najprej se moramo vprašati, kdo so Korejci. Ali so Korejci samo ljudje s korejskim državljanstvom? Ali lahko nekomu, čigar eden od staršev je Korejec, rečemo, da je Korejec? Ali lahko za mejo postavimo državo, torej Korejo? Podobno je s korejsko književnostjo. Ali lahko trdimo, da je literatura, ki je napisana v korejski pisavi, korejska literatura? Ali torej sino-korejska literatura, ki je nastala pred tem, ni del korejske literature? Ali moramo delo, ki ga je napisal Korejec v angleščini ali japonščini, opredeliti kot del angleške ali japonske književnosti? Korejska literatura je vse, kar so napisali Korejci. Razlaga o tem, kdo so Korejci, se tu nanaša na idejo naroda. Korejci so vsi, ki so v preteklosti živeli na območju Koreje in jih imajo Korejci za svoje prednike, torej vsi, ki so na Korejskem polotoku živeli v času dinastij Gojoseon (Stari Joseon, 고조선, 古朝鮮), Goguryeo, Baekje, Silla, Gaya (가야, 伽倻), Balhae (발해, 渤海), Goryeo in Joseon. Vsa dela, ki so jih napisali avtorji, ki se opredeljujejo kot Korejci, bi morali šteti za dela korejske literature. Danes postaja Koreja vedno bolj etnično raznolika država, zato ni dovolj, da se pod korejsko literaturo šteje samo tisto, kar je napisano v korejščini. Za razvoj korejske literature je nujno, da se nanjo gleda širše. Korejska literatura je napisana v korejščini. Danes velja, da je vse, kar je napisano v korejščini, napisano v pisavi hangeul. Od tod tudi izvira razlaga »korejščina = hangeul«. Toda pred dinastijo Joseon niso poznali pisave za zapisovanje korejščine, zato so za zapisovanje uporabljali kitajske pismenke. Književna dela, napisana v kitajskih pismenkah, veljajo za kitajsko literaturo, ki je prav tako vključena

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 11

8. 10. 2019 10:37:15


12

Sodobna korejska književnost

v korejsko literaturo. Literarna dela, ki vsebujejo zgoraj navedene elemente, lahko uvrstimo pod korejsko literaturo. Če torej povzamemo, so to: 1) literarna dela, ki so jih napisali avtorji, ki se opredeljujejo kot Korejci, 2) literarna dela, napisana v korejščini ali kitajščini. Ko govorimo o tem, kaj je korejska književnost, pa se moramo vprašati tudi, kam spada književnost, ki jo je napisala korejska manjšina. Ali lahko dela Anatolija Andrejeviča Kima (아나톨리 김, Анатолий Андреевич Ким), ki živi v Rusiji, in dela Chang-rae Leeja (이창래, 李昌來), ki živi v ZDA, vključimo v raziskovanje korejske književnosti? Poleg del korejske manjšine pa se moramo vprašati tudi o literaturi, ki je nastala v času japonske kolonizacije Koreje. Ali lahko literaturo, ki je nastala takrat in je bila napisana v japonščini, štejemo kot del korejske literature? Ker so zunanji vplivi neizogibni, lahko rečemo da so tovrstna dela postala del korejske literature. Kaj pa književnost Severne Koreje? Od korejske vojne naprej namreč ni bilo literarne izmenjave med Severno in Južno Korejo. Severna in Južna Koreja sta literarna dela razvijali vsaka na svoj način. (Yi 2002, 60)

Slika 2: Korejski polotok

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 12

8. 10. 2019 10:37:15


Korejska klasična književnost

13

2 Korejska klasična književnost

2.1 Žanri in stalne pesniške oblike korejske klasične književnosti Korejsko klasično književnost lahko glede na slog razdelimo na več žanrov in stalnih pesniških oblik: a. Lirski slog: hyangga (향가, 鄕歌), goryeo gayo (고려 가요, 高麗 歌謠), sijo (시조, 時調) b. Klasično lepopisje ali gojeon soseol. c. Dramski slog: lutkovne igre, šamanistične drame, drame v maskah d. Opisni slog: dnevniki, popotniški dnevniki, gasa (가사, 歌辭), pisma Vsaka izmed navedenih književnih oblik se je pojavila v različnem obdobju korejske zgodovine. Medtem ko se miti prenašajo iz generacije v generacijo že iz starodavnih časov, se je hyangga pojavila v Obdobju treh kraljestev in obdobju Združene Sille. V obdobju Goryeo in Joseon so se pojavili različni žanri, kot so sijo, gasa in romani. V slednjem so se razcvetele tudi drame v maskah in književne oblike, kot so romani in pansori (판소리). Nekatere izmed omenjenih oblik najdemo samo v Koreji: hyangga, edinstvena oblika lirike iz obdobja Silla, gyeonggichega (경기체가, 景幾體歌) iz obdobja Goryeo in sijo iz obdobja Joseon. Prav tako lahko le Koreji pripišemo edinstvene oblike pripovedne književnosti, kot so šamanistične pesmi muga (무가, 巫歌), ki so jih izvajali šamani - mudang (무당, 巫堂), da bi privabili duhove, ter pansori. Ples v maskah, lutkovne igre in dramske igre, ki upodabljajo šamanistične rituale, so edinstvene korejske dramske oblike, gasa pa sodi med opisno književnost. (Bak 1997, 25) 2.2 Mitologija V Koreji najdemo dve različici mitologije: miti o nastanku države, ki pripovedujejo o tvorbah držav in kraljih, ki so jih ustanovili, ter šamanski miti, ki opisujejo zgodovino preko bogov in so obravnavani kot ustno izročilo šamanov. Miti o nastanku države so npr. Mit o Dangunu (단군 신화, 檀君 神話) iz obdobja Stari Joseon, Mit o Jumongu (주몽 신화, 朱蒙 神話) iz kraljestva Goguryeo, mit o ustanovitelju kraljestva Silla, Mit o Bak Hyeok-geo-seju (박혁거세 신화, 朴赫居世 神話), Mit o kralju Gim Su-roju (김수로왕 신화, 金首露王 神話) iz

Sodobna_korejska_knjizevnost_FINAL.indd 13

8. 10. 2019 10:37:15


SODO KORE ISBN 978-961-06-0257-6

Učbenik uvodoma predstavi koncept književnosti, kakor je kontekstualiziran v vzhodnoazijskih tradicijah. Klasični književnosti je posvečeno drugo poglavje, ki govori o njeni povezanosti z mitologijo. Tretje, najobsežnejše poglavje obravnava književnost v časovnem razponu od leta 1910 do 2000. Podpoglavja za vsako ožje obdobje 20. stoletja orišejo zgodovinski kontekst in vlogo književnosti v tem kontekstu, njene literarnozgodovinske specifike ter avtorje in literarna besedila, ki soustvarjajo to literarno obdobje. Vanesa Matajc

Sodobna_korejska_knjizevnost_naslovka_FINAL.indd 1

KANG BYOUNG YOONG je diplomi-

Z uporabo tega učbenika bodo slovenski študenti in tudi širša publika lahko spoznali razvoj korejske književnosti z zgodovinskim in političnim ozadjem, najbolj značilne poteze korejske književnosti, tradicije, mentalitete in družbenih sprememb skozi čas. Chikako Shigemori Bučar

ral in magistriral na Univerzi Myongi v Južni Koreji. Doktorat je dosegel iz ruske književnosti na Moskovski državni univerzi (Moscow State University). Od leta 2013 poučuje na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovo znanstvenoraziskovalno delo zajema sodobno korejsko književnost, ustvarjalno pisanje in diasporsko literaturo. Je tudi eden bolj priljubljenih pisateljev v današnji Koreji in je do zdaj objavil že deset knjig v korejščini. Leta 2016 je v soavtorstvu objavil tudi Ko Unovo poezijo v slovenščini.

KANG BYOUNG YOONG (강병융, 姜秉隆): SODOBNA KOREJSKA KNJIŽEVNOST

9 789610 602576

KANG BYOUNG YOONG (강병융, 姜秉隆)

SODOBNA KOREJSKA KNJIŽEVNOST Oddelek za azijske študije Ljubljana 2019

16.10.2019 8:31:48

Profile for Znanstvena zalozba FF

Sodobna korejska književnost  

Učbenik uvodoma predstavi koncept književnosti, kakor je kontekstualiziran v vzhodnoazijskih tradicijah. Klasični književnosti je posvečeno...

Sodobna korejska književnost  

Učbenik uvodoma predstavi koncept književnosti, kakor je kontekstualiziran v vzhodnoazijskih tradicijah. Klasični književnosti je posvečeno...

Advertisement