{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Uredili: Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem in Simon Krek

Václav Cvrček Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ˇ SLOVAR SODOBNE SLOVENŠCINE: PROBLEMI IN REŠITVE

Vytvoření výkladového slovníku patří k vůbec nejnáročnějším lingvistickým projektům, jaké si lze představit. Má-li taková příručka splňovat moderní standardy, jak o to usiluje monografie Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, je třeba začít u vytváření jazykových zdrojů, připravit koncepci jeho zpracování a nakonec to nejtěžší: sestavit tým odborníků, kteří budou na slovníku několik let pracovat. Tato monografie je vedle dalších aktivit (jako je pořádání dnes už světoznámé řady konferencí eLex o digitální lexikografii) dalším důkazem, že slovinská jazykověda k tomuto cíli odhodlaně směřuje. Situace slovinštiny a češtiny je v mnoha ohledech podobná, a proto se lze inspirovat oběma směry: ani jeden z jazyků nedisponuje rozsáhlou slovníkářskou tradicí (srovnatelnou např. se situací v angličtině). Ještě v 90. letech oba jazyky trpěly nedostatkem datových zdrojů pro tvorbu slovníku, což je překonáváno budováním rozsáhlých korpusů. Shodná je i potřeba vyrovnat se s dědictvím preskriptivní tradice, kterou je ve světle reálných jazykových dat třeba odmítnout jako překonanou. Tyto a mnohé další otázky (technické aspekty slovníku, postoje uživatelů, možnosti crowdsourcingu apod.) popisuje předložená kniha, která může inspirovat i další jazyky. Upřímnou gratulaci je proto třeba doplnit přáním dostatku sil do závěrečné fáze procesu, na jehož konci stojí moderní, elektronický, deskriptivní výkladový slovník současné slovinštiny.

In Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve I applaud the manysided examination of ways to compile the proposed dictionary. Experienced in linguistically-oriented computation, informed about recent European and American corpus linguistics and corpus-based lexicography, the authors offer new viewpoints and innovative methods. Separating raw material for a dictionary from the dictionary itself is not new, since the Oxford and other dictionary projects create a ‘slip file’ of quotations; but the authors carefully consider both what information (morphological, syntactic, semantic, collocational) to keep in their database of lexical items letting it serve multiple purposes, and how to update it constantly through automated tracking of the evergrowing language. They, further, analyze the steps toward compiling each dictionary entry. They plan assignments requiring professional lexicographers, smaller tasks for younger specialists, those needing computer processing, and microtasks that educated laymen can do under due control in the ‘crowdsourcing’ process. All dictionary-makers have an ideal reader in mind, but the present book studies users’ preferences empirically: younger generations of Slovenian and foreign users require not a printed book, not even a printed-book format presented on an internet page, but an internet-native presentation modifiable for each subset of the audience. The proposed Slovar sodobne slovenščine will not, for me, banish the existing multi-volume dictionary as I read literature of the last two centuries, but I hope soon to open it on my screen while analyzing and interpreting the language of our own years. Wayles Browne Cornell University, Ithaca, New York

Uredili: Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem in Simon Krek

SLOVAR SODOBNE ˇ SLOVENŠCINE: PROBLEMI IN REŠITVE

Monografija Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve impresivan je interdisciplinarni istraživački pothvat – istodobno tematski vrlo iscrpan i koherentan doprinos suvremenoj leksikografskoj teoriji, ali i nadasve relevantan vodič za dinamičnu i interaktivnu leksikografsku praksu. Rezultat je to sustavnoga pristupa skupine urednika osmišljavanju koncepta novog jednojezičnog rječnika suvremenog slovenskog jezika s namjerom da se anticipiraju i analiziraju ključni problemi u njegovu sastavljanju, a u njihovu rješavanju ujedno odgovori izazovima današnjih komunikacijskih potreba i tehnoloških mogućnosti. Kompleksni problemi zatvaraju širok tematski raspon koji polazi od definiranja sociolingvističkoga konteksta i jezičnopolitičkih opredjeljenja prema ulozi rječnika kao instrumenta jezične standardizacije i izgradnje standardnojezične kulture, a zatvara se analizom potreba konkretnih korisnika. Zadaća je zamišljenoga rječnika da svim kategorijama korisnika pruži jasan i pouzdan leksičko-gramatički opis slovenskog jezika utemeljen na reprezentativnim jezičnim korpusima, te da svojim potencijalom postane ishodišnim sredstvom razvoja jezičnih tehnologija. Monografija na inovativan način nudi znanstvenu ekspertizu u nizu leksikografskih relevantnih tema – od normativnih pitanja do prezentacije fonetskih, morfosintaktičkih i stilističkih informacija, uloge primjera u rječniku i formatu definicija. Posebnu vrijednost donose i prilozi o kriterijima uključivanja strukovnog leksika, o jezičnotehnološkim procedurama i alatima, kao i rasprave o potencijalu masovne podrške u leksikografskom radu. Maja Bratanić Institut za hrvatski jezik i jezikoslovalje, Zagreb

20,00 €


Uredili Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem in Simon Krek

SLOVAR SODOBNE ˇ SLOVENŠCINE: PROBLEMI IN REŠITVE Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje

Ljubljana 2015


SLOVAR SODOBNE SLOVENŠČINE: PROBLEMI IN REŠITVE ZBIRKA PREVODOSLOVJE IN UPORABNO JEZIKOSLOVJE ISSN 2335-335X Uredili: Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem in Simon Krek Recenzenti: Maja Bratanić, Wayles Browne in Václav Cvrček Uredniški odbor zbirke: Špela Vintar, Vojko Gorjanc in Nike Kocijančič Pokorn Tehnični urednik: Jure Preglau © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2015. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za prevajalstvo Za založbo: Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete Ljubljana, 2015 Prva izdaja Naklada: 250 izvodov Oblikovna zasnova: Kofein, d. o. o. Prelom: Jure Preglau Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Cena: 20 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 81'253(082) SLOVAR sodobne slovenščine : problem in rešitve / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X) ISBN 978-961-237-777-9 1. Gorjanc, Vojko 281482496

2

ˇINE: PROBLEMI IN REŠITVE SLOVAR SODOBNE SLOVENŠC


ˇINE: PROBLEMI IN REŠITVE SLOVAR SODOBNE SLOVENŠC

3


KAZALO VSEBINE

Kazalo vsebine

4

ˇINE: PROBLEMI IN REŠITVE SLOVAR SODOBNE SLOVENŠC


KAZALO VSEBINE

Predgovor

8

I SODOBNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA Daj mi slovar in spremenim ti (jezikovno) skupnost Marko Stabej

16

Med ideologijo knjižnega in standardnega jezika Vojko Gorjanc, Simon Krek in Damjan Popič

32

II SODOBNI STANDARDIZACIJSKI PRIROČNIKI IN SLOVAR Tehnološka izvedba sodobnega digitalnega slovarja 52 Bojan Klemenc, Marko Robnik-Šikonja, Luka Fürst, Ciril Bohak in Simon Krek Oblikoslovne informacije v sodobnih slovarskih priročnikih Kaja Dobrovoljc

64

Leksikon besednih oblik Sloleks in smernice njegovega razvoja Kaja Dobrovoljc, Simon Krek in Tomaž Erjavec

80

Normativna informacija v sodobnem slovarju Damjan Popič

106

III SLOVARSKI UPORABNIKI Uporabniške raziskave za potrebe slovenskega slovaropisja: prvi koraki 136 Špela Arhar Holdt Slovarji in učenje slovenščine Tadeja Rozman, Iztok Kosem, Nataša Pirih Svetina in Ina Ferbežar Vloga jezikovnih vprašanj prevajalcev pri načrtovanju novega enojezičnega slovarja Jaka Čibej, Vojko Gorjanc in Damjan Popič Slovarski uporabniki – ustvarjalci: ustvarjati v jeziku in z jezikom Vesna Mikolič S pomočjo uporabniških jezikovnih vprašanj in mnenj do boljšega slovarja Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej in Ana Zwitter Vitez

150

168 182

196

ˇINE: PROBLEMI IN REŠITVE SLOVAR SODOBNE SLOVENŠC

5


KAZALO VSEBINE

IV JEZIKOVNI VIRI ZA SLOVARSKI OPIS SODOBNE SLOVENŠČINE Gradnja referenčnih korpusov na novo: nadgradnja Gigafide Nataša Logar

218

Nadgradnja Gigafide: spletna besedila Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Nikola Ljubešić, Nataša Logar, Vesna Mikolič

242

Jezikovne tehnologije in zapis korpusa Tomaž Erjavec, Peter Holozan in Nikola Ljubešić

262

V SODOBNA LEKSIKOGRAFIJA V TEORIJI IN PRAKSI Leksikografski proces pri izdelavi spletnega slovarja sodobnega slovenskega jezika Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek

280

Metamorfoze definicije v francoskem slovaropisju Gregor Perko

298

Slovarski zgledi Iztok Kosem

320

Homonimija in večpomenskost: od teorije do slovarja Polona Gantar

340

Leksikografska orodja za slovenščino: slovnica besednih skic Simon Krek

358

VI (IZ)GOVORJENO V SLOVARJU Izgovor v slovarju sodobnega slovenskega jezika Peter Jurgec

382

Govorjeni proti pisnemu ali katera leksika je »tipično govorjena« Darinka Verdonik

392

VII SPECIALIZIRANA LEKSIKA IN SPLOŠNI SLOVAR

6

Specializirana leksika v splošnem slovarju Špela Vintar

408

Luščenje specializiranih izrazov za splošni slovar Špela Vintar in Nataša Logar

424

ˇINE: PROBLEMI IN REŠITVE SLOVAR SODOBNE SLOVENŠC


KAZALO VSEBINE

Analiza iskalnih poizvedb na portalu Termania Špela Vintar

434

VIII STILISTIKA IN JEZIKOVNA RABA V SLOVARSKEM OPISU Stilistika in enojezični slovar: označevanje jezikovne variantnosti Monika Kalin Golob in Polona Gantar

446

Vrednotenjski pomen in pragmatična funkcija v slovarju Mojca Šorli

466

Oznake: slovarska baza in slovar Iztok Kosem

482

IX SLOVAR IN SLOVNICA Besedne vrste v slovenskem jeziku Robert Grošelj

498

Problematika veznika kot besedne vrste v enojezičnem slovarju Agnes Pisanski Peterlin

514

Členek v slovenskem jezikoslovju in slovarju Tatjana Balažic Bulc

524

X MOČ MNOŽIC IN SODOBNO LEKSIKOGRAFSKO DELO Potencial množičenja v sodobni leksikografiji Darja Fišer in Jaka Čibej

542

Množičenje za slovar sodobnega slovenskega jezika Darja Fišer, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Polona Gantar, Iztok Kosem, Špela Arhar Holdt, Damjan Popič in Tomaž Erjavec

565

Literatura in viri

588

Seznam avtorjev

638

Imensko kazalo

644

ˇINE: PROBLEMI IN REŠITVE SLOVAR SODOBNE SLOVENŠC

7


Uredniki

Predgovor

8

ˇINE: PROBLEMI IN REŠITVE SLOVAR SODOBNE SLOVENŠC


PREDGOVOR

V monografiji Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve so objavljeni rezultati raziskav, s katerimi želimo odgovoriti na nekatera ključna vprašanja pri snovanju koncepta sodobnega slovarja slovenskega jezika, ki bi bil kos izzivom sodobne leksikografije in bi (ponovno) umestil slovensko leksikografsko teorijo in prakso v mednarodni kontekst. Monografija prinaša 32 razprav, ki jih je prispevalo prav toliko avtorjev.

I Pri pripravi koncepta novega slovarja sodobne slovenščine, ki bo temeljil na spoznanjih pričujoče monografije in hkrati nadgrajeval Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika,1 smo se raziskovalci pod okriljem Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani2 organizirali v Konzorcij za jezikovne vire in tehnologije. Pri tem je bila priprava izhodišč za slovarski koncept le eden od konzorcijevih namenov, saj je njegova vizija dolgoročno sodelovanje pri pri raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik. Pri vsebini dela smo izhajali iz dejstva, da mora biti namen novega slovarja dvojen: (1) informirati govorce slovenščine in vse druge uporabnike o leksikalno-slovničnih lastnostih slovenskega jezika na način, ki sledi sodobnim leksikografskim praksam; (2) zagotavljati temeljni leksikalni in slovnični vir za razvoj jezikovnotehnoloških aplikacij.3 Da bi bil slovar čim bolj koristen tudi za jezikovnotehnološke namene, mora biti delo že v izhodišču zasnovano kot odprto dostopna računalniško procesljiva baza podatkov. Taka zasnova omogoča tudi izdelavo slovarskih opisov za različne ciljne skupine, saj se zavedamo potrebe slovenskega prostora po pripravi jezikovnih virov, ki bodo zadovoljevali različne uporabnike, od šolajoče se mladine do jezikovnih profesionalcev, kot so npr. prevajalci in uredniki, od govorcev slovenščine kot maternega oziroma prvega jezika do tistih, ki se slovenščine učijo kot tujega jezika. Zato je bil eden od namenov raziskav tudi odgovoriti na vprašanje, kakšna so uporabniška pričakovanja glede slovarskih informacij in kako jim zadostiti. Celotno delo smo zasnovali v okviru tematskih skupin, raziskave pa usmerili ciljno, glede na odprta vprašanja, ki jih zastavlja slovarski projekt za novo dobo in spremenjene okoliščine (globalnega) komuniciranja. Ker mednarodni trendi kažejo, da je digitalni, predvsem spletni medij, tako klasični kot mobilni, tisti, v katerega je treba vlagati vso energijo pri pripravi jezikovnih opisov, je to tudi 1 http://www.sssj.si/ (dostop 7. 8. 2015). 2 http://www.cjvt.si/ (dostop 7. 8. 2015). 3 Več o tem na http://www.cjvt.si/projekti/sssj/ (dostop 7. 8. 2015).

ˇINE: PROBLEMI IN REŠITVE SLOVAR SODOBNE SLOVENŠC

9


Uredniki

izhodišče, na katerem gradimo svoje delo. Izhajamo iz take zasnove slovarja, kjer so slovarske informacije na voljo uporabnikom že v procesu nastajanja, hkrati pa se ves čas vsebinsko in pojavno prilagaja medijem, ki se vse bolj uporabljajo za prenos jezikovnih informacij uporabnikom. Zato je ključnega pomena, da jezikoslovje pri raziskavah in razvoju jezikovnih opisov v digitalnih medijih tesno sodeluje s strokovnjaki z različnih področij, saj se le tako lahko skupaj načrtuje in razvija sodobnim medijem vsebinsko in pojavno prilagojene jezikovne opise. Pričujoča monografija je rezultat prav tovrstnega interdisciplinarno zasnovanega raziskovalnega dela. Delo na monografiji je potekalo v glavni koordinaciji Vojka Gorjanca in s koordinatorji tematskih področij: Špele Arhar Holdt (slovarski uporabniki), Kaje Dobrovoljc (leksikon), Darje Fišer (množičenje), Polone Gantar (leksikografija), Roberta Grošlja (slovnica), Petra Jurgca (fonetika in izgovarjava), Monike Kalin Golob (stilistika in kvalifikacija besedišča), Simona Kreka in Marka Robnik-Šikonje (računalniška podpora: zaledni del, predstavitveni del in luščenje), Nataše Logar in Tomaža Erjavca (korpusni viri in zapis korpusa), Damjana Popiča (norma), Marka Stabeja (sociolingvistična umestitev), Darinke Verdonik (govorjeni jezik), Špele Vintar (terminologija) in Gregorja Žaklja (večpredstavnost). Skupaj je pri delu tematskih skupin sodelovalo 49 strokovnjakov z različnih področij: jezikoslovja, računalništva in oblikovanja. Koordinatorji tematskih skupin so delo organizirali na različne načine in z različno dinamiko, pri delu vsake od tematskih skupin pa smo sodelovali člani glavnega projektnega odbora: Polona Gantar, Vojko Gorjanc, Iztok Kosem, Simon Krek in Marko Robnik-Šikonja. Na ta način je bilo delo, ki se je v tematskih skupinah logično tesno medsebojno prepletalo, usklajeno. Po vmesnem delovnem srečanju koordinatorjev februarja letos, na katerem je bila predstavljena vsebina dela v posamezni skupini, so koordinatorji na koncu poskrbeli tudi za uskladitev razprav s svojega področja za objavo v tej monografiji.

II Monografija prinaša razprave v desetih tematskih sklopih: (1) Slovar umeščamo v slovenski sociolingvistični kontekst načrtovanja korpusa slovenščine, ob tem pa programsko izpostavimo ključne točke spremenjene ideologije, ko gre za vprašanje standardnojezikovne kulture. (2) Predstavljamo delo na sodobnem slovarju, ki ni zgolj tehnološko podprto, ampak v izhodišču jezikovnotehnološko zasnovano, z vključevanjem sodobnih postopkov analize jezikovnih podatkov, njihovega hranjenja in prikaza. Ob tem pa razprave naslavljajo tudi vprašanja sodobnih standardizacijskih praks in prinašajo predloge rešitev za slovenščino. (3) V slovenskem

10

ˇINE: PROBLEMI IN REŠITVE SLOVAR SODOBNE SLOVENŠC


PREDGOVOR

prostoru se prvič podrobneje lotevamo analize slovarskih uporabnikov in njihovih potreb, po vzoru uporabniških raziskav v evropskem prostoru. Programsko se odmikamo od nedefiniranih in notranje nestrukturiranih konceptov, kot so splošni, običajni, povprečni, zahtevni uporabnik, in jih nadomeščamo z analizo slovarske rabe in jasno definiranih slovarskih uporabnikov. (4) Ker se korpusni viri za sodobne jezikovne opise logično vedno znova premišljajo, saj tako razvoj jezikovnih tehnologij kot tudi nenehno spreminjanje diskurznih praks v določenem jezikovno-kulturnem prostoru narekuje tudi spremenjen odnos do jezikovnega vira, predstavljamo tovrstne razmisleke v zvezi z osrednjim korpusnim virom, tj. nadgradnjo korpusa Gigafida. (5) Kompleksen leksikografski postopek od korpusne analize, tudi z uporabo besednih skic za slovenščino, avtomatskega luščenja jezikovnih podatkov in pridobivanja dobrih slovarskih zgledov do uporabe moči množic v določenih fazah leksikografskega procesa itd. predstavimo kot izhodišče leksikografskih razmislekov. Ti se med drugim navezujejo na sodobno tujo, zlasti evropsko leksikografsko teorijo in prakso, pri čemer poleg anglosaškega posebej predstavljamo tudi francoski prostor. (6) Razpravljamo o tem, kako v slovarskem opisu pristopiti do govorjenega jezika in se posvečamo naglasu in izgovarjavi. Pri slednjem se načrtno odmikamo od jezikoslovno usmerjenega modela k opisu, ki ima v ospredju slovarskega uporabnika. (7) V današnji družbi znanja ima v diskurzih pomembno vlogo specializirana leksika, zato tudi temu segmentu slovarja posvečamo posebno pozornost, in sicer tako z uporabniškega vidika kot tudi jezikovnotehnološkega, v okviru katerega predstavljamo luščenje specializirane leksike za splošni slovar. (8) Predstavljamo predlog stilističnega označevanja v slovarju, pri čemer se odmikamo od dosedanjega zvrstnega modela in ga nadomeščamo z analizo diskurznih praks. Zanima nas, v katerih primerih se določena raba uveljavlja in je na ravni jezikovne skupnosti prepoznana kot stilno, časovno, vrednotenjsko ali kako drugače specifična ter kako to informacijo vključiti v različne segmente geselske zgradbe. (9) V sklopu slovničnih razprav je ključnega pomena nov predlog besednih vrst v slovenskem jeziku, saj dosedanji slovarski opisi izkazujejo neusklajenost, zato je za sklop jezikovnih opisov, ki jih načrtujemo, pomembna jasna in konsistentna besednovrsna opredelitev, ki vzdrži slovarsko aplikacijo. (10) Monografijo zaključuje sklop razprav o uporabi moči množic. Predstavljamo tako pregled področja množičenja in njegov potencial v sodobni leksikografiji kot tudi konkreten predlog, ki določa način in namen uporabe tega postopka v različnih fazah izdelave slovarja sodobnega slovenskega jezika.

III Ker je slovar – kot smo na začetku že omenili – logično načrtovan za digitalni medij, nekateri segmenti dosedanjega dela, npr. celostna grafična podoba slovarskih projektov, večpredstavnost ipd., v tej monografiji niso objavljeni, preprosto

ˇINE: PROBLEMI IN REŠITVE SLOVAR SODOBNE SLOVENŠC

11


Uredniki

zaradi narave medija, tj. tiskane knjige. Na voljo bodo v elektronski knjigi, ki bo izšla spomladi leta 2016. Tam bodo nekatere rešitve, ki v tiskanem mediju ne morejo biti dovolj prepričljivo predstavljene, prikazane tudi na novemu mediju prilagojen način. Raziskave in rešitve, ki jih prinaša monografija, so zasnovane širše od samega koncepta slovarja, seveda pa bodo, kot je bilo načrtovano, vključene v končni koncept Slovarja sodobnega slovenskega jezika. Brez raziskovalno široko zasnovanega leksikografskega dela do vrste rešitev preprosto ne bi prišli, zato je pomembno, da se dinamika leksikografskega raziskovalnega dela v slovenskem prostoru, ki je do sedaj izkazoval velik zaostanek za sodobno leksikografijo v svetu, tudi v prihodnje nadaljuje. Zasnova dela na tej monografiji v okviru Konzorcija za jezikovne vire in tehnologije je pokazala, kako lahko uspešno zastavimo ciljno usmerjene raziskave, hkrati pa so raziskovalci izkazali željo in potrebo po timskem delu in odprti vsebinski diskusiji tudi v prihodnje. Načrt urednikov je, da skupaj s sodelavci vzpostavljeno sodelovanje ohranimo, ga nadgradimo in v tem okviru usmerjamo nadaljnje slovenistično raziskovalno delo. Uredniki Ljubljana, Porto in Herstmonceux, avgust 2015

12

ˇINE: PROBLEMI IN REŠITVE SLOVAR SODOBNE SLOVENŠC


Uredili: Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem in Simon Krek

Václav Cvrček Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ˇ SLOVAR SODOBNE SLOVENŠCINE: PROBLEMI IN REŠITVE

Vytvoření výkladového slovníku patří k vůbec nejnáročnějším lingvistickým projektům, jaké si lze představit. Má-li taková příručka splňovat moderní standardy, jak o to usiluje monografie Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, je třeba začít u vytváření jazykových zdrojů, připravit koncepci jeho zpracování a nakonec to nejtěžší: sestavit tým odborníků, kteří budou na slovníku několik let pracovat. Tato monografie je vedle dalších aktivit (jako je pořádání dnes už světoznámé řady konferencí eLex o digitální lexikografii) dalším důkazem, že slovinská jazykověda k tomuto cíli odhodlaně směřuje. Situace slovinštiny a češtiny je v mnoha ohledech podobná, a proto se lze inspirovat oběma směry: ani jeden z jazyků nedisponuje rozsáhlou slovníkářskou tradicí (srovnatelnou např. se situací v angličtině). Ještě v 90. letech oba jazyky trpěly nedostatkem datových zdrojů pro tvorbu slovníku, což je překonáváno budováním rozsáhlých korpusů. Shodná je i potřeba vyrovnat se s dědictvím preskriptivní tradice, kterou je ve světle reálných jazykových dat třeba odmítnout jako překonanou. Tyto a mnohé další otázky (technické aspekty slovníku, postoje uživatelů, možnosti crowdsourcingu apod.) popisuje předložená kniha, která může inspirovat i další jazyky. Upřímnou gratulaci je proto třeba doplnit přáním dostatku sil do závěrečné fáze procesu, na jehož konci stojí moderní, elektronický, deskriptivní výkladový slovník současné slovinštiny.

In Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve I applaud the manysided examination of ways to compile the proposed dictionary. Experienced in linguistically-oriented computation, informed about recent European and American corpus linguistics and corpus-based lexicography, the authors offer new viewpoints and innovative methods. Separating raw material for a dictionary from the dictionary itself is not new, since the Oxford and other dictionary projects create a ‘slip file’ of quotations; but the authors carefully consider both what information (morphological, syntactic, semantic, collocational) to keep in their database of lexical items letting it serve multiple purposes, and how to update it constantly through automated tracking of the evergrowing language. They, further, analyze the steps toward compiling each dictionary entry. They plan assignments requiring professional lexicographers, smaller tasks for younger specialists, those needing computer processing, and microtasks that educated laymen can do under due control in the ‘crowdsourcing’ process. All dictionary-makers have an ideal reader in mind, but the present book studies users’ preferences empirically: younger generations of Slovenian and foreign users require not a printed book, not even a printed-book format presented on an internet page, but an internet-native presentation modifiable for each subset of the audience. The proposed Slovar sodobne slovenščine will not, for me, banish the existing multi-volume dictionary as I read literature of the last two centuries, but I hope soon to open it on my screen while analyzing and interpreting the language of our own years. Wayles Browne Cornell University, Ithaca, New York

Uredili: Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem in Simon Krek

SLOVAR SODOBNE ˇ SLOVENŠCINE: PROBLEMI IN REŠITVE

Monografija Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve impresivan je interdisciplinarni istraživački pothvat – istodobno tematski vrlo iscrpan i koherentan doprinos suvremenoj leksikografskoj teoriji, ali i nadasve relevantan vodič za dinamičnu i interaktivnu leksikografsku praksu. Rezultat je to sustavnoga pristupa skupine urednika osmišljavanju koncepta novog jednojezičnog rječnika suvremenog slovenskog jezika s namjerom da se anticipiraju i analiziraju ključni problemi u njegovu sastavljanju, a u njihovu rješavanju ujedno odgovori izazovima današnjih komunikacijskih potreba i tehnoloških mogućnosti. Kompleksni problemi zatvaraju širok tematski raspon koji polazi od definiranja sociolingvističkoga konteksta i jezičnopolitičkih opredjeljenja prema ulozi rječnika kao instrumenta jezične standardizacije i izgradnje standardnojezične kulture, a zatvara se analizom potreba konkretnih korisnika. Zadaća je zamišljenoga rječnika da svim kategorijama korisnika pruži jasan i pouzdan leksičko-gramatički opis slovenskog jezika utemeljen na reprezentativnim jezičnim korpusima, te da svojim potencijalom postane ishodišnim sredstvom razvoja jezičnih tehnologija. Monografija na inovativan način nudi znanstvenu ekspertizu u nizu leksikografskih relevantnih tema – od normativnih pitanja do prezentacije fonetskih, morfosintaktičkih i stilističkih informacija, uloge primjera u rječniku i formatu definicija. Posebnu vrijednost donose i prilozi o kriterijima uključivanja strukovnog leksika, o jezičnotehnološkim procedurama i alatima, kao i rasprave o potencijalu masovne podrške u leksikografskom radu. Maja Bratanić Institut za hrvatski jezik i jezikoslovalje, Zagreb

20,00 €

Profile for Znanstvena zalozba FF

Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve  

V monografiji Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve so objavljeni rezultati raziskav, s katerimi želijo avtorji odgovoriti na neka...

Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve  

V monografiji Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve so objavljeni rezultati raziskav, s katerimi želijo avtorji odgovoriti na neka...

Advertisement