__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PRESE ENGL ISBN 978-961-06-0242-2

Učbenik je namenjen študentom angleškega jezika za praktično delo na angleški izgovarjavi. Večji del učbenika sestavljajo vaje za izgovarjavo posameznih glasov (samoglasnikov in soglasnikov) v okviru povedi, ki si sledijo od razmeroma kratkih do vse daljših. Vse povedi so navedene tudi v fonemski transkripciji. To študentom omogoča, da vadijo branje transkribiranih povedi, s čimer se med drugim usposobijo za samostojno uporabo slovarja pri preverjanju izgovarjave novega besedišča, pa tudi za zapisovanje posameznih besed in povedi v fonemski transkripciji. Povedi so zbrane v okviru poglavij, ki predstavijo posamezne skupine soglasnikov (zaporniki in zlitniki, priporniki, zvočnik) in samoglasnikov (enoglasnikov in dvoglasnikov) glede na mesto in način izgovarjave, vselej z vidika primerjave med angleškim in slovenskim glasovnim sistemom. Ostala poglavja so namenjena področju vezanega govora (besedni naglas, krepke in šibke oblike, stavčna intonacija), opisu razmerja med angleško pisavo in izgovarjavo, razlikam med standardno britansko in ameriško izgovarjavo ter predstavitvi glavnih izgovornih problemov slovenskih govorcev angleščine.

Present_day_naslovka_FINAL.indd 1

BEVERLEY COLLINS je poučeval

angleško fonetiko na univerzi v Leidnu (Nizozemska) in je najbolj poznan kot soavtor biografije o angleškem fonetiku Danielu Jonesu (The Real Professor Higgins: the Life and Career of Daniel Jones) ter soavtor učbenika Practical Phonetics and Phonology – A resource book for students.

RASTISLAV ŠUŠTARŠIČ je pouče-

val angleško fonetiko, angleške dialekte in angleškoslovensko prevajanje na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko UL FF v Ljubljani. Je avtor monografije English-Slovene Contrastive Phonetic and Phonemic Analysis and its Application in Teaching English Phonetics And Phonology.

SMILJANA KOMAR je profesori-

ca na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko UL FF, kjer poučuje angleško fonetiko, besediloslovje in besedilno intonacijo. Njeno reprezentativno delo je monografija Communicative Functions of Intonation: English-Slovene Contrastive Analysis.

ANDREJ STOPAR je docent na

Oddelku za anglistiko in amerikanistiko UL FF. Objavlja kontrastivne študije s področja percepcije tujejezičnih glasov. Souredil je več publikacij s področja fonetike in fonologije (Elope, Linguistica).

B. COLLINS, R. ŠUŠTARŠIČ, S. KOMAR, A. STOPAR: PRESENT-DAY ENGLISH PRONUNCIATION

9 789610 602422

BEVERLEY COLLINS, RASTISLAV ŠUŠTARŠIČ, SMILJANA KOMAR, ANDREJ STOPAR

PRESENT-DAY ENGLISH PRONUNCIATION A GUIDE FOR SLOVENE STUDENTS

REVISED AND ENLARGED 3rd EDITION Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Ljubljana, 2019

6.9.2019 14:39:40


Beverley Collins Rastislav Šuštaršič Smiljana Komar Andrej Stopar

PRESENT-DAY ENGLISH PRONUNCIATION A GUIDE FOR SLOVENE STUDENTS Revised and enlarged 3rd edition

Ljubljana, 2019


PRESENT-DAY ENGLISH PRONUNCIATION A GUIDE FOR SLOVENE STUDENTS Revised and enlarged 3rd edition

Avtorji: Beverley Collins, Rastislav Šuštaršič, Smiljana Komar, Andrej Stopar Recenzenta: Frančiška Trobevšek Drobnak, Dušan Gabrovšek © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1996, 2002, 2008, 2012, 2014, 2019. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin Naslovnica: VBG d. o. o. Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2019 Tretja. prenovljena in razširjena izdaja, prvi natis Naklada: 800 izvodov Cena: 17,90 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.111'355(075.8) PRESENT-day English pronunciation : a guide for Slovene students / Beverley Collins ... [et al.]. - Revised and enlarged 3rd ed. = 3. prenovljena in razširjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ISBN 978-961-06-0242-2 1. Collins, Beverley COBISS.SI-ID 301613568


CONTENTS

Acknowledgments ......................................................................................... 4 Preface ........................................................................................................... 5 Part I

A working basis ..................................................................... 8

Part II Unit 1 Unit 2 Unit 3

Consonants .......................................................................... 12 Stops .................................................................................... 15 Fricatives ............................................................................. 22 Approximants and nasals ..................................................... 32

Part III Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8

Vowels ................................................................................. 41 Vowels /iː 1 e1 1ə/ ................................................................. 46 Vowels /e æ eə ɑː/ ................................................................ 52 Vowels /ɜː ə əʊ ʌ ɒ ɔː/ .......................................................... 59 Vowels /a1 ɔ1 aʊ/ and vowel sequences /a1ə aʊə / ................. 69 Vowels /uː ʊ ʊə/ ................................................................... 74

Part IV Unit 9 Unit 10 Unit 11 Unit 12

Features of connected speech .............................................. 80 Normal (weak), rare (strong) and contracted forms ............. 80 Fluency forms - Assimilation and elision ............................ 86 Word stress .......................................................................... 95 Intonation .......................................................................... 102

Part V

Eror analysis; Slovene speakers' problems ........................ 114

Appendix A: American and British English ............................................... 117 Appendix B: Sounds and Spelling ............................................................. 124 Appendix C: Exercises .............................................................................. 140 Appendix D: The Chaos ............................................................................ 178 Transcriptions of the Practice Sentences ................................................... 205


PRESE ENGL ISBN 978-961-06-0242-2

Učbenik je namenjen študentom angleškega jezika za praktično delo na angleški izgovarjavi. Večji del učbenika sestavljajo vaje za izgovarjavo posameznih glasov (samoglasnikov in soglasnikov) v okviru povedi, ki si sledijo od razmeroma kratkih do vse daljših. Vse povedi so navedene tudi v fonemski transkripciji. To študentom omogoča, da vadijo branje transkribiranih povedi, s čimer se med drugim usposobijo za samostojno uporabo slovarja pri preverjanju izgovarjave novega besedišča, pa tudi za zapisovanje posameznih besed in povedi v fonemski transkripciji. Povedi so zbrane v okviru poglavij, ki predstavijo posamezne skupine soglasnikov (zaporniki in zlitniki, priporniki, zvočnik) in samoglasnikov (enoglasnikov in dvoglasnikov) glede na mesto in način izgovarjave, vselej z vidika primerjave med angleškim in slovenskim glasovnim sistemom. Ostala poglavja so namenjena področju vezanega govora (besedni naglas, krepke in šibke oblike, stavčna intonacija), opisu razmerja med angleško pisavo in izgovarjavo, razlikam med standardno britansko in ameriško izgovarjavo ter predstavitvi glavnih izgovornih problemov slovenskih govorcev angleščine.

Present_day_naslovka_FINAL.indd 1

BEVERLEY COLLINS je poučeval

angleško fonetiko na univerzi v Leidnu (Nizozemska) in je najbolj poznan kot soavtor biografije o angleškem fonetiku Danielu Jonesu (The Real Professor Higgins: the Life and Career of Daniel Jones) ter soavtor učbenika Practical Phonetics and Phonology – A resource book for students.

RASTISLAV ŠUŠTARŠIČ je pouče-

val angleško fonetiko, angleške dialekte in angleškoslovensko prevajanje na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko UL FF v Ljubljani. Je avtor monografije English-Slovene Contrastive Phonetic and Phonemic Analysis and its Application in Teaching English Phonetics And Phonology.

SMILJANA KOMAR je profesori-

ca na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko UL FF, kjer poučuje angleško fonetiko, besediloslovje in besedilno intonacijo. Njeno reprezentativno delo je monografija Communicative Functions of Intonation: English-Slovene Contrastive Analysis.

ANDREJ STOPAR je docent na

Oddelku za anglistiko in amerikanistiko UL FF. Objavlja kontrastivne študije s področja percepcije tujejezičnih glasov. Souredil je več publikacij s področja fonetike in fonologije (Elope, Linguistica).

B. COLLINS, R. ŠUŠTARŠIČ, S. KOMAR, A. STOPAR: PRESENT-DAY ENGLISH PRONUNCIATION

9 789610 602422

BEVERLEY COLLINS, RASTISLAV ŠUŠTARŠIČ, SMILJANA KOMAR, ANDREJ STOPAR

PRESENT-DAY ENGLISH PRONUNCIATION A GUIDE FOR SLOVENE STUDENTS

REVISED AND ENLARGED 3rd EDITION Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Ljubljana, 2019

6.9.2019 14:39:40

Profile for Znanstvena zalozba FF

Present-day English pronunciation: a guide for Slovene students  

Učbenik je namenjen študentom angleškega jezika za praktično delo na angleški izgovorjavi. Večji del učbenika sestavljajo vaje za izgovorjav...

Present-day English pronunciation: a guide for Slovene students  

Učbenik je namenjen študentom angleškega jezika za praktično delo na angleški izgovorjavi. Večji del učbenika sestavljajo vaje za izgovorjav...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded