__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ORGA KNJIZ ISBN 978-961-06-0248-4

Učbenik opisuje postopke priprave in obdelave knjižničnega gradiva za izposojo, od opisne katalogizacije, vsebinske obdelave in inventarizacije do postavitve gradiva na police, izposoje, inventure ter umika iztrošenega gradiva iz knjižnice. Večina postopkov je enaka tistim iz učbenika Osnove knjižničarstva (1987), vendar so zaradi prehoda na računalniške sisteme na videz drugačni in večkrat neopazni. Osnova je še vedno v več kot 40 let starem pravilniku, a so novosti v zadnjem desetletju prinesle velike terminološke spremembe. Posebej se posvečamo seznanjanju s starim in novim. Vsako poglavje spremljajo zanimivosti in vprašanja, učbenik je tudi bogato ilustriran. Vsebuje obsežno bibliografijo, v katero so vključeni vsi za to področje obstoječi in za študij primerni slovenski in nekateri tuji viri.

Organizacija_knjiznicnih_zbirk_naslovka_FINAL.indd 1

ALENKA ŠAUPERL je od leta

1999 predavateljica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Predava predmete Osnove organizacije informacij, Organizacija knjižničnih zbirk in Vsebinska obdelava na dodiplomskem programu Bibliotekarstvo in informatika ter Organizacija informacij na magistrskem programu Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji.

MARIJA PETEK je od leta 2001 predavateljica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Predava predmeta Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic ter Katalogizacija na dodiplomskem programu Bibliotekarstvo in informatika ter Organizacija in vodenje informacijske službe na magistrskem programu Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji.

TEREZA POLIČNIK ČERMELJ, bibliotekarska specialistka, je od leta 1982 zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici. Ukvarja se z inventarizacijo, katalogizacijo, inventuro in opremo knjižničnega gradiva. Skrbi za koordinacijo podatkov o založbi v NUK, sodeluje pri razvoju sistema COBISS in koordinira odpis gradiva slovenskih knjižnic. Kot višja strokovno-raziskovalna asistentka sodeluje pri različnih projektih, izobraževanju in publicistični dejavnosti za omenjena področja.

KATARINA ŠVAB je leta 2016 doktorirala z naslovom Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Zaposlena je kot asistentka in bibliotekarka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo in tako vsakodnevno prepleta konkretno bibliotekarsko delo v oddelčni knjižnici s teorijo pri vajah Katalogizacija, Vsebinska obdelava, Avtomatizacija knjižnic …

MARIJA PETEK, TEREZA POLIČNIK-ČERMELJ, ALENKA ŠAUPERL, KATARINA ŠVAB: ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNIH ZBIRK

9 789610 602484

MARIJA PETEK, TEREZA POLIČNIK-ČERMELJ, ALENKA ŠAUPERL, KATARINA ŠVAB

ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNIH ZBIRK Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Ljubljana 2019

16.10.2019 8:36:22


Marija Petek Tereza Poličnik-Čermelj Alenka Šauperl Katarina Švab

ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNIH ZBIRK

Ljubljana 2019

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 1

16.10.2019 8:25:39


ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNIH ZBIRK Tip publikacije: univerzitetni učbenik Bibliothecaria 17

Urednica: Alenka Šauperl Avtorice: Marija Petek, Tereza Poličnik-Čermelj, Alenka Šauperl in Katarina Švab Recenzentki: Ema Dornik in Mirna Willer Prevod povzetka: Alenka Šauperl Lektor: Ravel Kodrič Avtorji in avtorice fotografij in slik: Marija Petek, Tereza Poličnik-Čermelj, Alenka Šauperl, Katarina Švab, Ema Dornik, Teja Koler Povh, Jesse Daniel Griffin, Milan Štupar, Maj Blatnik in Arhiv NUK Slika na naslovnici: Alenka Šauperl Prelom: Aleš Cimprič

© Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2019. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete

Naslovnica: VBG d. o. o. Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2019 Prva izdaja Naklada: 200 izvodov Cena: 24,90 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 025/027(075.8) ORGANIZACIJA knjižničnih zbirk / Marija Petek ... [et al.] ; [urednica, prevod povzetka Alenka Šauperl ; avtorji in avtorice fotografij in slik Marija Petek ... et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. – (Bibliothecaria ; 17) ISBN 978-961-06-0248-4 1. Petek, Marija, 1956- 2. Šauperl, Alenka, 1960COBISS.SI-ID 301846784

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 2

16.10.2019 8:25:39


Vsebina

3

Kazalo

PREDGOVOR............................................................................................................................. 23 1 KNJIŽNIČNI KATALOG........................................................................................................ 25 1.1 Katalogizacija in vsebinski opis...............................................................................................25 1.2 Definicije kataloga.......................................................................................................................27 1.3 Katalog, bibliografija in kazalo................................................................................................29 1.3.1 Bibliografija .....................................................................................................................29 1.3.2 Kazalo ................................................................................................................................30 1.4 Funkcije kataloga.........................................................................................................................31 1.4.1 Zgodovinski razvoj........................................................................................................32 1.4.1.1 Charles Ammi Cutter, 1837–1903..............................................................32 1.4.1.2 Seymour Lubetzky, 1898–2003..................................................................33 1.4.1.3 Pariška načela....................................................................................................34 1.4.1.4 Eva Verona, 1905–1996.................................................................................34 1.4.1.5 Patrick Wilson, 1927–2003............................................................................35 1.4.1.6 IFLA Library Reference Model ....................................................................36 1.4.1.7 Nova mednarodna katalogizacijska načela...........................................38 1.5 Struktura kataloga........................................................................................................................39 1.5.1 Listkovni katalog............................................................................................................39 1.5.2 Računalniški katalog ....................................................................................................41 1.6 Vrste katalogov..............................................................................................................................44 1.6.1 Katalogi z ozirom na zunanjo obliko.......................................................................44 1.6.2 Katalogi z ozirom na ureditev ...................................................................................47 1.6.3 Katalogi z ozirom na popolnost................................................................................47 1.6.4 Katalogi z ozirom na namembnost ........................................................................47 1.6.5 Katalogi z ozirom na zvrst zajetega gradiva.........................................................48 1.7 Zaključek.........................................................................................................................................47 1.8 Izzivi ..................................................................................................................................................47

2 TOČKE DOSTOPA V KNJIŽNIČNEM KATALOGU........................................................ 49 2.1 Uvod..................................................................................................................................................49 2.2 Normativna kontrola...................................................................................................................49

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 3

16.10.2019 8:25:39


4

Organizacija knjižničnih zbirk

2.2.1 Normativna kontrola avtorskih imen......................................................................50 2.2.1.1 Normativna kontrola v listkovnem katalogu.........................................51 2.2.1.2 Normativna kontrola v računalniškem katalogu in .normativne podatkovne zbirke.................................................................52 2.2.2.Normativna kontrola za naslove del.......................................................................55 2.3 Točke dostopa ..............................................................................................................................58 2.3.1.Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih ................................................58 2.3.1.1.Izbira točk dostopa.........................................................................................58 2.3.1.2 .Normativne točke dostopa..........................................................................58 2.3.1.3.Variantna imena in variantne oblike imen.............................................59 2.3.1.4.Bistvene in dodatne točke dostopa .........................................................60 2.3.1.5.Nova terminologija.........................................................................................61 2.3.2.Točke dostopa v listkovnem in računalniškem katalogu.................................61 2.4.Pravila za izdelavo normativnih zapisov..............................................................................62 2.4.1.Smernice za normativne zapise in napotila.........................................................62 2.4.1.1.Normativni zapis .............................................................................................63 2.4.1.2.Napotilni vpis ...................................................................................................65 2.4.1.3.Splošni pojasnjevalni zapisi in vpisi..........................................................66 2.4.1.4.Mednarodna standardna oznaka imena.................................................67 2.4.2.Računalniški format za normativne podatke ......................................................67 2.4.2.1 .UNIMARC/A ......................................................................................................67 2.4.2.2. COMARC/A.........................................................................................................68 2.5. Zaključek.........................................................................................................................................68 2.6. Izzivi ..................................................................................................................................................69

3.OSNOVE KATALOGIZACIJE MONOGRAFSKIH VIROV............................................ 71 3.1. Uvod..................................................................................................................................................71 3.2.Definicija monografskega vira.................................................................................................71 3.3.Mednarodni standardni bibliografski opis..........................................................................72 3.3.1 Mednarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacij ISBD(M)..........................................................................................................72 3.3.1.1.Splošno o bibliografskem opisu.................................................................73 3.3.1.2.Območja bibliografskega opisa.................................................................75 3.3.2.Združena izdaja ISBD....................................................................................................90

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 4

16.10.2019 8:25:39


Vsebina

5

3.3.2.1 .Ločila....................................................................................................................91 3.3.2.2. Viri podatkov ....................................................................................................91 3.3.2.3.Območje oblike vsebine in vrste medija.................................................91 3.3.2.4.Območje 5..........................................................................................................92 3.3.2.5.Območje 6 .........................................................................................................92 3.3.2.6.Primer bibliografskega opisa za tiskani monografski vir...................93 3.4. Točke dostopa................................................................................................................................93 3.4.1.Točke dostopa za ime osebe......................................................................................93 3.4.2.Točke dostopa za naslov..............................................................................................95 3.5. Zaključek.........................................................................................................................................97 3.6. Izzivi...................................................................................................................................................97

4.OSNOVE KATALOGIZACIJE KONTINUIRANIH VIROV............................................. 99 4.1. Uvod..................................................................................................................................................99 4.2.Definicija in vrste kontinuiranih virov...................................................................................99 4.2.1.Serijske publikacije.....................................................................................................100 4.2.2 .Integrirni viri.................................................................................................................101 4.3 .Mednarodni standardni bibliografski opis.......................................................................102 4.3.1 Mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij in drugih kontinuiranih virov ISBD(CR)............................................................... 102 4.3.1.1.Splošno o bibliografskem opisu..............................................................103 4.3.1.2.Območja bibliografskega opisa..............................................................104 4.3.2.Združena izdaja ISBD.................................................................................................121 4.3.2.1 .Ločila.................................................................................................................121 4.3.2.2. Viri podatkov..................................................................................................121 4.3.2.3.Območje oblike vsebine in vrste medija.............................................. 121 4.3.2.4.Primer bibliografskega opisa za tiskano serijsko publikacijo ������ 123 4.4. Točke dostopa.............................................................................................................................123 4.4.1.Točke dostopa za naslov...........................................................................................123 4.4.2.Točke dostopa za ime korporacije........................................................................ 124 4.4.3.Točke dostopa za ime osebe...................................................................................124 4.5. Zaključek......................................................................................................................................125 4.6. Izzivi................................................................................................................................................125

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 5

16.10.2019 8:25:39


6

Organizacija knjižničnih zbirk

5.OSNOVE KATALOGIZACIJE NEKNJIŽNEGA GRADIVA ........................................127 5.1 .Uvod...............................................................................................................................................127 5.2.Definicije neknjižnega gradiva.............................................................................................127 5.3.Mednarodni standardni bibliografski opis.......................................................................129 5.3.1 .Mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva ISBD(NBM).....................................................................................................129 5.3.2.Splošno o bibliografskem opisu............................................................................ 129 5.3.2.1 .Ločila.................................................................................................................129 5.3.2.2. Viri podatkov .................................................................................................130 5.3.2.3.Velike in male začetnice.............................................................................130 5.3.2.4. Tiskarske napake...........................................................................................130 5.3.3 .Območja bibliografskega opisa............................................................................. 130 5.3.3.1 .Območje naslova in navedbe odgovornosti...................................... 130 5.3.3.2.Območje izdaje.............................................................................................134 5.3.3.3 Območje posebnih podatkov o gradivu ali o zvrsti publikacije......................................................................................................135 5.3.3.4.Območje založništva, distribucije itd.................................................... 135 5.3.3.5.Območje fizičnega opisa ..........................................................................137 5.3.3.6.Območje zbirke.............................................................................................139 5.3.3.7.Območje opomb..........................................................................................140 5.3.3.8.Območje standardne (ali druge) številke in pogojev dobave ����� 141 5.3.4.Primer bibliografskega opisa za didaktično igračo.........................................142 5.3.5.Združena izdaja ISBD ................................................................................................143 5.3.5.1 .Ločila.................................................................................................................143 5.3.5.2. Viri podatkov..................................................................................................143 5.3.5.3.Območje oblike vsebine in vrste medija.............................................. 143 5.3.5.4.Primer bibliografskega opisa za zvočni CD......................................... 145 5.4. Točke dostopa.............................................................................................................................146 5.4.1 .Točke dostopa za imena oseb................................................................................ 146 5.4.2.Točke dostopa za naslov...........................................................................................147 5.4.3.Točke dostopa za ime korporacije........................................................................ 147 5.5. Zaključek......................................................................................................................................148 5.6. Izzivi ...............................................................................................................................................148

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 6

16.10.2019 8:25:39


Vsebina

7

6.UNIVERZALNA DECIMALNA KLASIFIKACIJA..........................................................151 6.1.Ali sploh potrebujemo UDK?.................................................................................................151 6.2.Značilnosti Univerzalne decimalne klasifikacije............................................................155 6.2.1.Sestavljanje vrstilcev .................................................................................................156 6.2.1.1 .Povezovanje dveh ali več glavnih vrstilcev......................................... 156 6.2.1.2.Pridruževanje drugih oznak......................................................................157 6.2.1.3.Združevanje glavnih in splošnih privesnih vrstilcev........................ 158 6.2.1.4.Združevanje glavnih in posebnih privesnih vrstilcev...................... 165 6.2.2 .Navodila pri posameznih vrstilcih v tabelah.....................................................165 6.3.Univerzalna decimalna klasifikacija v COBISS.................................................................167 6.4. Izzivi................................................................................................................................................168

7.PREDMETNO OZNAČEVANJE.......................................................................................169 7.1 .Uvod...............................................................................................................................................169 7.2.Vrste predmetnih oznak in določil ter oblikovanje predmetnih nizov.................. 172 7.3.Sistematičnost predmetnega označevanja ....................................................................175 7.4.Kodirani podatki za opredelitev oblike v formatu COMARC.....................................179 7.4.1 .Koda za vrsto vsebine................................................................................................180 7.4.2.Koda za literarno vrsto..............................................................................................181 7.4.3. Tipologija dokumenta...............................................................................................182 7.5.Splošni geslovnik COBISS.SI...................................................................................................182 7.6. Izzivi................................................................................................................................................183

8 .IFLINE SMERNICE ZA PREDMETNO OZNAČEVANJE............................................185 8.1 .Načelo o enoličnosti.................................................................................................................185 8.2.Načelo o sinonimih...................................................................................................................187 8.3.Načelo o homonimih...............................................................................................................188 8.4.Načelo o semantiki...................................................................................................................190 8.5.Načelo o skladnji........................................................................................................................191 8.5.1 .Skladnja..........................................................................................................................191 8.5.2.Enostavni in sestavljeni pojmi................................................................................192 8.5.3.Pravila sestavljanja predmetnega niza................................................................ 194 8.5.4.Računalniška obdelava predmetnih oznak.......................................................194 8.6.Načelo o doslednosti...............................................................................................................195 8.7.Načelo o poimenovanju..........................................................................................................195

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 7

16.10.2019 8:25:39


8

Organizacija knjižničnih zbirk

8.8.Načelo o zvestobi knjižničnemu besedišču.....................................................................195 8.9.Načelo o uporabnicah.............................................................................................................196 8.10 Načelo o pravilih......................................................................................................................196 8.11.Načelo o specifičnosti...........................................................................................................197 8.12.Za zaključek: uporabnost smernic....................................................................................198 8.13. Izzivi.............................................................................................................................................199

9 .INVENTARIZACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA........................................................201 9.1.Uvod................................................................................................................................................201 9.2 .Kratek zgodovinski pregled inventarizacije.....................................................................202 9.3.Ročno vodena inventarna knjiga.........................................................................................204 9.3.1 .Skrajšani bibliografski opis......................................................................................205 9.3.1.1 .Monografski viri............................................................................................205 9.3.1.2.Kontinuirani viri.............................................................................................205 9.4.Inventarizacija v sistemu COBISS.........................................................................................207 9.4.1 .Inventarna številka.....................................................................................................208 9.4.2. Datum.............................................................................................................................209 9.4.3.Bibliografski opis virov..............................................................................................209 9.4.3.1 .Opis monografskih virov............................................................................210 9.4.3.2.Opis kontinuiranih virov............................................................................210 9.4.3.3.Opis neknjižnega gradiva..........................................................................211 9.4.4.Signatura/postavitev gradiva................................................................................. 211 9.4.5 .Način nabave................................................................................................................212 9.4.6. Dobavitelj......................................................................................................................212 9.4.7.Številka računa in cena.............................................................................................213 9.4.8.Inventarne opombe...................................................................................................213 9.5.Statistična poročila ob zaključku leta.................................................................................214 9.6. Izzivi ...............................................................................................................................................218

10 .OPREMA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA.........................................................................219 10.1 .Kaj je oprema knjižničnega gradiva?...............................................................................219 10.2.Kratek zgodovinski pregled opreme in zaščite knjižničnega gradiva................. 220 10.2.1 .Oprema knjige nekoč in danes............................................................................ 220

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 8

16.10.2019 8:25:39


Vsebina

9

10.3 .Priporočila za zaščito gradiva.............................................................................................221 10.3.1 .Oznaka lastništva......................................................................................................222 10.3.2.Nosilci zapisa v knjižnicah ....................................................................................222 10.4.Pripomočki za označevanje knjižničnega gradiva......................................................222 10.5.Oprema glede na vrsto gradiva in material ..................................................................224 10.6.Varovanje knjižničnega gradiva ........................................................................................226 10.7.Zaščita knjižničnega gradiva in manjša popravila......................................................227 10.8.Zaključne misli.........................................................................................................................228 10.9. Izzivi ............................................................................................................................................228

11 .POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA..................................................................229 11.1 .Uvod............................................................................................................................................229 11.2.Osnova v predpisih ...............................................................................................................230 11.3.Postavitev gradiva za otroke v prostem pristopu.......................................................231 11.3.1. Smernice......................................................................................................................231 11.3.2.Abecedna razvrstitev..............................................................................................232 11.3.3.Razlike v praksi..........................................................................................................233 11.4.Postavitev gradiva za odrasle v prostem pristopu......................................................236 11.5.Označevanje v knjižnici .......................................................................................................236 11.5.1 .Barvni trakovi na gradivu.......................................................................................236 11.5.2. Piktogrami...................................................................................................................238 11.5.3.Označevanje polic in prostora............................................................................. 239 11.6.Primeri označevanja prostega pristopa iz tujine.........................................................239 11.6.1 .Mestna knjižnica v Haagu......................................................................................240 11.6.2.Mestna knjižnica v Pragi.........................................................................................241 11.6.3.Mestna knjižnica v Luksemburgu....................................................................... 243 11.6.4.Dve knjižnici v ZDA..................................................................................................244 11.7.Knjižnična skladišča...............................................................................................................246 11.8. Izzivi ............................................................................................................................................249

12. IZPOSOJA...........................................................................................................................251 12.1 .Uvod............................................................................................................................................251 12.2.Razvoj sistema izposoje........................................................................................................252 12.3.Načini izposoje.........................................................................................................................254

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 9

16.10.2019 8:25:39


10

Organizacija knjižničnih zbirk

12.3.1 .Klasična izposoja.......................................................................................................255 12.3.1.1 .Knjižni listek.................................................................................................256 12.3.1.2. Zadolžnica....................................................................................................258 12.3.2 .Avtomatizirana izposoja........................................................................................258 12.3.2.1.Izposoja z računalnikom..........................................................................258 12.3.2.2.Primer avtomatizirane izposoje............................................................ 259 12.3.2.3.Samopostrežna izposoja ali knjigomat.............................................. 262 12.4.Pravila izposoje........................................................................................................................264 12.5.Varovanje osebnih podatkov..............................................................................................264 12.6.Medknjižnična izposoja........................................................................................................265 12.7.Statistični podatki...................................................................................................................265 12.8. Izzivi ............................................................................................................................................267

13 .INVENTURA.......................................................................................................................269 13.1.Kaj je inventura?......................................................................................................................269 13.2.Zakonska podlaga za inventuro........................................................................................269 13.3.Namen inventure....................................................................................................................270 13.4.Inventurna komisija in organizacija dela........................................................................271 13.5.Metode za izvajanje inventure...........................................................................................271 13.5.1 .Ročno izvedena inventura ...................................................................................272 13.5.2.Inventura v sistemu COBISS.................................................................................. 272 13.6.Tuje izkušnje z inventuro......................................................................................................273 13.7.Pomen inventure.....................................................................................................................274 13.8. Izzivi.............................................................................................................................................274

14 .IZLOČANJE IN ODPIS KNJIŽNIČNEGA GRADIVA................................................275 14.1 .Kaj je izločanje in kaj odpis?................................................................................................275 14.2.Zakonska podlaga za izločanje in odpis knjižničnega gradiva..............................276 14.3.Namen izločanja in odpisa knjižničnega gradiva .......................................................277 14.4.Merila izločanja in odpisa knjižničnega gradiva .........................................................278 14.5.Gradivo, ki ga knjižnice ne odpisujejo.............................................................................278 14.6.Navidezno izločanje knjižničnega gradiva ...................................................................279 14.7.Metode izločanja in odpisa knjižničnega gradiva ......................................................279

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 10

16.10.2019 8:25:40


Vsebina

11

14.8.Priprave na izločanje in odpis ............................................................................................280 14.8.1 .Odpisna komisija .....................................................................................................280 14.9.Postopek odpisa knjižničnega gradiva ..........................................................................281 14.9.1.Izvedba odpisa v sistemu COBISS ...................................................................... 281 14.9.2.Pomen seznamov odpisanega knjižničnega gradiva za NUK .................281 14.9.3.Ravnanje s preostalim odpisanim knjižničnim gradivom .........................282 14.10 Izzivi...........................................................................................................................................283

VIRI..............................................................................................................................................285

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 11

16.10.2019 8:25:40


Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 12

16.10.2019 8:25:40


Kazalo slik

13

Kazalo slik

Slika 1.1: Slika 1.2: Slika 1.3: Slika 1.4: Slika 1.5:

Glavni vpis v listkovnem AIK-ju Dodatni vpis v listkovnem AIK-ju Kazalka v listkovnem AIK-ju Bibliografski zapis iz bibliografske podatkovne zbirke COBIB.SI Normativni zapis za Barico Marentič-Požarnik v formatu GARE v CONOR.SI, dostopen preko COBISS+ Slika 2.1: Kazalka v listkovnem AIK-ju za psevdonim Slika 2.2: Vodilka v listkovnem AIK-ju za novo ime korporativnega avtorja Slika 2.3: Normativni zapis v formatu GARE za Franceta Bevka v CONOR.SI, dostopen preko COBISS+ Slika 2.4: Bibliografski zapis z enotnim naslovom v COBIB.SI za angleški prevod slovenskega izvirnika Hlapec Jernej in njegova pravica Slika 2.5: Normativni zapis za Petra Mrharja z variantnimi oblikami imena avtorja (Smernice, 2004) Slika 2.6: Napotilni vpis za Petra Hribarja, psevdonim Petra Mrharja (­Smernice, 2004) Slika 2.7: Splošni pojasnjevalni vpis za Poročilo o delu … (Smernice, 2004) Slika 5.1: Kataložni vpis v listkovnem AIK-ju Slika 6.1: Navodilo o razvrstitvi splošnih privesnih vrstilcev (Univerzalna, 2006, str. 18) Slika 6.2: Vodilka v obliki puščice napotuje na sorodno tematiko v UDCMRF 2011 (Tretja, 2014) Slika 6.3: Navodilo o podrobnejši delitvi kratke proze v UDCMRF 2011 (Tretja, 2014) Slika 6.4: Odlomek iz tabele splošnih privesnih vrstilcev za lastnosti -02 iz UDCMRF 2011 (Tretja, 2014) Slika 7.1: Listek v abecednem stvarnem katalogu NUK Slika 7.2: Odlomek iz seznama določil v smernicah Tatjane Kovač (2000) Slika 7.3: Odlomek iz primera predlaganega vsebinskega opisa leposlovja za odrasle po smernicah Pogorelec et al. (2004) Slika 8.1: Pregled seznama predmetnih oznak z začetkom »druga svetovna vcohna« (stanje 31. julija 2018) Slika 8.2: Pregled seznama predmetnih oznak z začetkom Svetovna vojna 1936-1945 (stanje 6. avgusta 2018) Slika 8.3: Pregled seznama predmetnih oznak z začetkom »Svetovna vojna 1939-1945 v knjizevnosti« (stanje 6. avgusta 2018)

Organizacija knjiznicnih zbirk FINAL.indd 13

16.10.2019 8:25:40


ORGA KNJIZ ISBN 978-961-06-0248-4

Učbenik opisuje postopke priprave in obdelave knjižničnega gradiva za izposojo, od opisne katalogizacije, vsebinske obdelave in inventarizacije do postavitve gradiva na police, izposoje, inventure ter umika iztrošenega gradiva iz knjižnice. Večina postopkov je enaka tistim iz učbenika Osnove knjižničarstva (1987), vendar so zaradi prehoda na računalniške sisteme na videz drugačni in večkrat neopazni. Osnova je še vedno v več kot 40 let starem pravilniku, a so novosti v zadnjem desetletju prinesle velike terminološke spremembe. Posebej se posvečamo seznanjanju s starim in novim. Vsako poglavje spremljajo zanimivosti in vprašanja, učbenik je tudi bogato ilustriran. Vsebuje obsežno bibliografijo, v katero so vključeni vsi za to področje obstoječi in za študij primerni slovenski in nekateri tuji viri.

Organizacija_knjiznicnih_zbirk_naslovka_FINAL.indd 1

ALENKA ŠAUPERL je od leta

1999 predavateljica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Predava predmete Osnove organizacije informacij, Organizacija knjižničnih zbirk in Vsebinska obdelava na dodiplomskem programu Bibliotekarstvo in informatika ter Organizacija informacij na magistrskem programu Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji.

MARIJA PETEK je od leta 2001 predavateljica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Predava predmeta Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic ter Katalogizacija na dodiplomskem programu Bibliotekarstvo in informatika ter Organizacija in vodenje informacijske službe na magistrskem programu Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji.

TEREZA POLIČNIK ČERMELJ, bibliotekarska specialistka, je od leta 1982 zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici. Ukvarja se z inventarizacijo, katalogizacijo, inventuro in opremo knjižničnega gradiva. Skrbi za koordinacijo podatkov o založbi v NUK, sodeluje pri razvoju sistema COBISS in koordinira odpis gradiva slovenskih knjižnic. Kot višja strokovno-raziskovalna asistentka sodeluje pri različnih projektih, izobraževanju in publicistični dejavnosti za omenjena področja.

KATARINA ŠVAB je leta 2016 doktorirala z naslovom Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Zaposlena je kot asistentka in bibliotekarka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo in tako vsakodnevno prepleta konkretno bibliotekarsko delo v oddelčni knjižnici s teorijo pri vajah Katalogizacija, Vsebinska obdelava, Avtomatizacija knjižnic …

MARIJA PETEK, TEREZA POLIČNIK-ČERMELJ, ALENKA ŠAUPERL, KATARINA ŠVAB: ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNIH ZBIRK

9 789610 602484

MARIJA PETEK, TEREZA POLIČNIK-ČERMELJ, ALENKA ŠAUPERL, KATARINA ŠVAB

ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNIH ZBIRK Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Ljubljana 2019

16.10.2019 8:36:22

Profile for Znanstvena zalozba FF

Organizacija knjižničnih zbirk  

Učbenik opisuje postopke priprave in obdelave knjižničnega gradiva. za izposojo, od opisne katalogizacije, vsebinske obdelave in inventariza...

Organizacija knjižničnih zbirk  

Učbenik opisuje postopke priprave in obdelave knjižničnega gradiva. za izposojo, od opisne katalogizacije, vsebinske obdelave in inventariza...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded