__MAIN_TEXT__

Page 1

NOVO SLOV ISBN 978-961-237-351-1

9 789612 373511

Novogrška slovnica_NASLOVNICA_2016_FINAL.indd 1

JERNEJA KAVČIČ je izredna

V pričujočem delu je novogrška slovnica opisana s sinhronega vidika, čeprav zlasti oblikoslovna poglavja opozarjajo na vzporednice med staro in novo grščino. Te skušajo biti v pomoč vsem, ki so seznanjeni vsaj z osnovami starogrškega jezika, in hkrati nakazati razmerje med starogrškim in novogrškim jezikom.

profesorica za grški jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s teorijo in zgodovino zlasti mlajših obdobij grškega jezika. V tem okviru je nastala monografija The Syntax of the Infinitive and the Participle in Early Byzantine Greek: An Interpretation in Terms of Naturalness Theory, ki nadaljuje tradicijo slovenskih raziskav bizantinske grščine in jih povezuje z načeli naravne skladnje. S področja novogrškega jezika je izdala tudi Slovensko-grški in grško-slovenski evropski slovar, prvi slovar nove grščine v slovenščini.

JERNEJA KAVČIČ: NOVOGRŠKA SLOVNICA

Delo Novogrška slovnica je prva slovnica novogrškega jezika v slovenščini. Nastalo je kot priročnik za poučevanje tega jezika v prenovljenih študijskih programih na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer se novogrški jezik uvaja tudi kot samostojna študijska smer. Učbenik je razširjena oblika študijskega gradiva Uvod v oblikoslovje in skladnjo nove grščine. V njegovi prvotni obliki ga je zasnoval prof. dr. Matjaž Babič. Kot interno gradivo se je uporabljalo pri pouku novogrškega jezika na Oddelku za klasično filologijo od sredine devetdesetih let dalje.

JERNEJA KAVČIČ

NOVOGRŠKA SLOVNICA Oddelek za klasično filologijo Ljubljana 2016

4.10.2016 8:08:11


Jerneja Kavčič

NOVOGRŠKA SLOVNICA

Ljubljana, 2016

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 1

21.9.2016 10:16:22


NOVOGRŠKA SLOVNICA Avtorica: Jerneja Kavčič Recenzenta: Valentin Kalan, Matjaž Babič Jezikovni pregled: Vasiliki Varsamakidu (nova grščina) Tehnična urednica: Eva Grafenauer Korošec © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2010, 2016. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za klasično filologijo Za založbo: Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin Ljubljana, 2016 Drugi natis Naklada: 200 izvodov Oblikovanje: Jana Kuharič Prelom in tisk: Birografika Bori, d. o. o. Cena: 17 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.14'06'36(075.8) KAVČIČ, Jerneja, 07.04.1975Novogrška slovnica / Jerneja Kavčič. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ISBN 978-961-237-351-1 285753088

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 2

21.9.2016 10:16:22


VSEBINA

3

VSEBINA

PREDGOVOR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13 SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH ZNAMENJ �������������������������������������������������������������������� 14 NOVOGRŠKA PISAVA IN IZGOVORJAVA ������������������������������������������������������������������������������ 15 1 FONEMI ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 1.1 SAMOGLASNIŠKI TRIKOTNIK ����������������������������������������������������������������������������������������������� 16 1.2 SOGLASNIKI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16 1.3 STAROGRŠKA IN NOVOGRŠKA IZGOVORJAVA �������������������������������������������������������������� 16

2 NOVOGRŠKA PISAVA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18 2.1 GRŠKA ABECEDA �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 2.2 NOVOGRŠKI PRAVOPIS �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19

3 NAGLAS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 3.1 ENKLITIKE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 3.2 ZAPISOVANJE NAGLASA ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 22

4 DRUGA DIAKRITIČNA ZNAMENJA �������������������������������������������������������������������������������������� 24 5 IZGOVORJAVA SOGLASNIKOV NA MEJI BESED ���������������������������������������������������������� 25 OBLIKOSLOVJE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 27 1 ČLEN ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28 1.1 DOLOČNI ČLEN ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28 1.2 NEDOLOČNI ČLEN ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28 1.3 ČLEN S PREDLOGOM ΣΕ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 1.3.1 Vezava s tožilnikom ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29 1.3.2 Vezava z rodilnikom ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 2 SAMOSTALNIK �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 2.1 SPLOŠNO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30 2.1.1 Sklon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 2.1.1.1 Pravila za tvorbo novogrškega tožilnika ����������������������������������������������� 30 2.1.2 Spol ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 2.1.3 Sklanjatev ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 2.1.4 Sprememba mesta naglasa pri sklanjanju ����������������������������������������������������������� 32 2.1.5 Število ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 33

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 3

21.9.2016 10:16:22


4

NOVOGRŠKA SLOVNICA

2.2 SKLANJATEV SAMOSTALNIKOV MOŠKEGA SPOLA ���������������������������������������������������� 33 2.2.1 Samostalniki moškega spola na –ος ���������������������������������������������������������������������� 33 2.2.1.1 Tip ο δρόμος cesta ���������������������������������������������������������������������������������������� 33 2.2.1.2 Tip ο άνθρωπος človek �������������������������������������������������������������������������������� 34 2.2.1.3 Tip ο σιδηρόδρομος železnica ������������������������������������������������������������������ 34 2.2.1.4 Tip ο Νίκος Nikos ������������������������������������������������������������������������������������������� 34 2.2.1.5 Samostalniki s po dvema množinskima oblikama ����������������������������� 35 2.2.2 Samostalniki moškega spola na -ας/-ης ��������������������������������������������������������������� 35 2.2.2.1 Tip ο ταμίας blagajnik ���������������������������������������������������������������������������������� 35 2.2.2.2 Tipa ο επιβάτης potnik in ο φοιτητής študent �������������������������������������� 36 2.2.2.3 Tipa ο Έλληνας Grk in ο αιώνας stoletje �������������������������������������������������� 37 2.2.2.4 Tip ο/η γραμματέας tajnik/tajnica ����������������������������������������������������������� 37 2.2.3 Samostalniki moškega spola s podaljšano osnovo v množini ���������������������� 38 2.2.3.1 Tip ο καφές kava �������������������������������������������������������������������������������������������� 38 2.2.3.2 Samostalnik ο παππούς stari oče, dedek ������������������������������������������������ 39 2.2.3.3 Tipa ο χασάπης mesar in ο ταξιτζής taksist ������������������������������������������� 39 2.2.3.4 Samostalnik ο φούρναρης pek ������������������������������������������������������������������ 39 2.2.3.5 Tip ο ψαράς ribič ������������������������������������������������������������������������������������������� 40 2.3 SKLANJATEV SAMOSTALNIKOV ŽENSKEGA SPOLA ��������������������������������������������������� 40 2.3.1 Samostalniki ženskega spola na –α in –η (in –ω) ���������������������������������������������� 40 2.3.1.1 Tip η θάλασσα morje ������������������������������������������������������������������������������������ 41 2.3.1.2 Tip η ελπίδα upanje �������������������������������������������������������������������������������������� 41 2.3.1.3 Tip η τέχνη umetnost ����������������������������������������������������������������������������������� 41 2.3.1.4 Tip η λέξη beseda ������������������������������������������������������������������������������������������ 42 2.3.2 Samostalniki ženskega spola s podaljšano osnovo v množini ���������������������� 42 2.3.2.1 Tip η γιαγιά babica ���������������������������������������������������������������������������������������� 42 2.3.2.2 Tip η μαϊμού opica ���������������������������������������������������������������������������������������� 43 2.3.3 Samostalniki ženskega spola na –ος ���������������������������������������������������������������������� 43 2.4 SKLANJATEV SAMOSTALNIKOV SREDNJEGA SPOLA �������������������������������������������������� 43 2.4.1 Samostalniki srednjega spola na –ο in –ι �������������������������������������������������������������� 43 2.4.1.1 Tip το κόκκαλο kost �������������������������������������������������������������������������������������� 44 2.4.1.2 Tip το διαβατήριο potni list ������������������������������������������������������������������������ 44 2.4.1.3 Tip το παιδί otrok ������������������������������������������������������������������������������������������� 44 2.4.1.4 Tip το χέρι roka ���������������������������������������������������������������������������������������������� 45 2.4.2 Samostalniki srednjega spola na –ος �������������������������������������������������������������������� 45 2.4.3 Samostalniki srednjega spola s podaljšano osnovo ������������������������������������������ 46

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 4

21.9.2016 10:16:22


VSEBINA

5

2.4.3.1 Tip το όνομα ime ������������������������������������������������������������������������������������������� 46 2.4.3.2 Samostalnik το γάλα mleko ����������������������������������������������������������������������� 46 2.4.3.3 Tip το γράψιμο pisanje, rokopis ������������������������������������������������������������������ 47 2.4.3.4 Tip το γεγονός dogodek, dejstvo ���������������������������������������������������������������� 47 2.4.3.5 Tip το κρέας meso ������������������������������������������������������������������������������������������ 47 2.4.3.6 Tip το προϊόν izdelek �������������������������������������������������������������������������������������� 48 2.5 NESKLONLJIVI SAMOSTALNIKI ������������������������������������������������������������������������������������������ 48

3 PRIDEVNIK ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 3.1 SKLANJATEV PRIDEVNIKOV ������������������������������������������������������������������������������������������������ 50 3.1.1 Tip καλός, καλή, καλό dober ����������������������������������������������������������������������������������� 50 3.1.2 Tip ωραίος, ωραία, ωραίο lep �������������������������������������������������������������������������������� 51 3.1.3 Tip γλυκός, γλυκιά, γλυκό sladek ��������������������������������������������������������������������������� 51 3.1.4 Tip βαθύς, βαθιά, βαθύ globok ������������������������������������������������������������������������������ 52 3.1.5 Tip μαβής, μαβιά, μαβί temnomoder ������������������������������������������������������������������� 53 3.1.6 Tip ευρύς, ευρεία, ευρύ širok ���������������������������������������������������������������������������������� 53 3.1.7 Tip ακριβής, ακριβές natančen ������������������������������������������������������������������������������ 54 3.1.8 Tip τεμπέλης, τεμπέλα, τεμπέλικο len ������������������������������������������������������������������ 55 3.1.9 Tip ενδιαφέρων, ενδιαφέρουσα, ενδιαφέρον zanimiv ���������������������������������� 56 3.1.10 Pridevnik πολύς mnog ���������������������������������������������������������������������������������������������� 56 3.1.11 Nesklonljivi pridevniki ���������������������������������������������������������������������������������������������� 57 3.2 STOPNJEVANJE PRIDEVNIKA ���������������������������������������������������������������������������������������������� 57 3.2.1 Opisno stopnjevanje ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 57 3.2.2 Stopnjevanje s pripono ���������������������������������������������������������������������������������������������� 58 3.2.2.1 Pravila za stopnjevanje s pripono ������������������������������������������������������������ 58 3.2.2.2 Nepravilno stopnjevanje s pripono �������������������������������������������������������� 59 3.2.2.3 Elativ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 59 3.2.3 Sklanjatev primernika in elativa ������������������������������������������������������������������������������ 59 4 PRISLOV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 4.1 TVORBA PRISLOVA IZ PRIDEVNIKA ���������������������������������������������������������������������������������� 60 4.1.1 Prislov na -α ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 4.1.2 Prislov na –ως ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 4.1.3 Prislov na –α in na –ως ����������������������������������������������������������������������������������������������� 61 4.1.4 Posebne tvorbe prislova �������������������������������������������������������������������������������������������� 61 4.2 STOPNJEVANJE PRISLOVA ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 62 4.2.1 Opisno stopnjevanje ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 62 4.2.2 Stopnjevanje s pripono ���������������������������������������������������������������������������������������������� 62 4.2.3 Posebnosti pri stopnjevanju prislova �������������������������������������������������������������������� 62

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 5

21.9.2016 10:16:22


6

NOVOGRŠKA SLOVNICA

4.2.3.1 Stopnjevanje prislovov πολύ in λίγο ������������������������������������������������������� 62 4.2.3.2 Stopnjevanje prislova αργά ����������������������������������������������������������������������� 63 4.2.4 Presežnik prislova �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63 4.2.5 Elativ prislova ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63 5 ZAIMKI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 64 5.1 OSEBNI ZAIMKI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 64 5.1.1 Prva oseba ednine in množine (jaz in mi) ������������������������������������������������������������ 64 5.1.2 Druga oseba ednine in množine (ti in vi) �������������������������������������������������������������� 64 5.1.3 Tretja oseba ednine in množine (on, ona, ono in oni, one, ona) �������������������� 64 5.2 KAZALNI ZAIMKI ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65 5.2.1 Sklanjatev zaimka αυτός �������������������������������������������������������������������������������������������� 65 5.3 OZIRALNI IN SPLOŠNO OZIRALNI ZAIMKI ���������������������������������������������������������������������� 66 5.3.1 Oziralni zaimki ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66 5.3.2 Splošno oziralni zaimki ���������������������������������������������������������������������������������������������� 66 5.4 VPRAŠALNI ZAIMKI ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67 5.4.1 Pregibni vprašalni zaimki ������������������������������������������������������������������������������������������ 67 5.4.1.1 Zaimek ποιος kdo, kateri ������������������������������������������������������������������������������ 67 5.4.1.2 Zaimek πόσος kolikšen, koliko ������������������������������������������������������������������� 68 5.4.2 Nepregibni vprašalni zaimki ������������������������������������������������������������������������������������ 68 5.5 NEDOLOČNI IN SPLOŠNI ZAIMKI ��������������������������������������������������������������������������������������� 68 5.5.1 Zaimek κανείς/κανένας ���������������������������������������������������������������������������������������������� 68 5.5.2 Zaimka κάτι in τίποτε/τίποτα ����������������������������������������������������������������������������������� 69 5.5.3 Zaimek κάποιος, κάποια, κάποιο ���������������������������������������������������������������������������� 69 5.5.4 Splošni zaimki ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 5.5.4.1 Zaimek καθένας, καθεμιά/καθεμία, καθένα vsak ������������������������������� 69 5.5.4.2 Členica κάθε ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 70 5.6 POVRATNI (RECIPROČNI) ZAIMKI �������������������������������������������������������������������������������������� 70 5.7 ZAIMKA VES, CEL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70

6 ŠTEVNIKI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71 6.1 GLAVNI IN VRSTILNI ŠTEVNIKI �������������������������������������������������������������������������������������������� 71 6.2 SKLANJATEV ŠTEVNIKOV ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 73 6.2.1 Glavni števnik 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 73 6.2.2 Glavna števnika 3 in 4 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 73 6.2.3 Zveze tipa και οι δύο oba ������������������������������������������������������������������������������������������ 74 6.2.4 Zveza tipa τοις εκατό(ν) ���������������������������������������������������������������������������������������������� 74 6.3 POLOVIČNI ŠTEVNIKI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74 6.3.1 Sklanjatev polovičnih števnikov ������������������������������������������������������������������������������ 75

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 6

21.9.2016 10:16:22


VSEBINA

7

7 GLAGOL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76 7.1 PRVA SPREGATEV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77 7.1.1 Sedanji nedovršnik (indikativ prezenta) ��������������������������������������������������������������� 77 7.1.2 Nedovršni velelnik (imperativ prezenta) �������������������������������������������������������������� 78 7.1.3 Deležje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 78 7.1.4 Pretekli nedovršnik (imperfekt) ������������������������������������������������������������������������������� 78 7.1.5 Prihodnji nedovršnik (nedovršni futur) ���������������������������������������������������������������� 80 7.1.6 Pogojnik �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80 7.2 DRUGA SPREGATEV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81 7.2.1 Sedanji nedovršnik (indikativ prezenta) ��������������������������������������������������������������� 82 7.2.2 Nedovršni velelnik (imperativ prezenta) �������������������������������������������������������������� 83 7.2.3 Deležje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 84 7.2.4 Pretekli nedovršnik (imperfekt) ������������������������������������������������������������������������������� 84 7.2.5 Prihodnji nedovršnik (nedovršni futur) ���������������������������������������������������������������� 86 7.2.6 Pogojnik �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 87 7.3 GLAGOLI TIPA ΛΈΩ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 88 7.3.1 Sedanji nedovršnik (indikativ prezenta) ��������������������������������������������������������������� 88 7.3.2 Nedovršni velelnik (imperativ prezenta) �������������������������������������������������������������� 89 7.3.3 Deležje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 89 7.3.4 Pretekli nedovršnik (imperfekt) ������������������������������������������������������������������������������� 89 7.3.5 Prihodnji nedovršnik (nedovršni futur) ���������������������������������������������������������������� 90 7.3.6 Pogojnik �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 91 7.4 DEPONENTNIKI NA –ΆΜΑΙ (IN -ΏΜΑΙ) ���������������������������������������������������������������������������� 91 7.4.1 Sedanji nedovršnik (indikativ prezenta) ��������������������������������������������������������������� 91 7.4.2 Pretekli nedovršnik (imperfekt) ������������������������������������������������������������������������������� 92 7.4.3 Druge oblike deponentnikov na –άμαι ���������������������������������������������������������������� 92 7.5 DOVRŠNIK ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 92 7.5.1 Tvorba aktivnega dovršnika �������������������������������������������������������������������������������������� 93 7.5.2 Raba aktivnega dovršnika ������������������������������������������������������������������������������������������ 94 7.5.3 Prihodnji aktivni dovršnik (aktivni dovršni futur) ���������������������������������������������� 94 7.5.4 Pretekli aktivni dovršnik (aktivni aorist) ���������������������������������������������������������������� 94 7.5.5 Aktivni dovršni velelnik (imperativ aorista aktiva) �������������������������������������������� 96 7.5.6 Aktivna dovršna osnova (aktivna aoristova osnova) ���������������������������������������� 98 7.5.6.1 Aktivna dovršna osnova na -σ ������������������������������������������������������������������ 98 7.5.6.2 Aktivna dovršna osnova na -ψ ������������������������������������������������������������������ 99 7.5.6.3 Aktivna dovršna osnova na –ξ ������������������������������������������������������������������ 99 7.5.6.4 Aktivna dovršna osnova na –ης ������������������������������������������������������������ 100 7.5.6.5 Druge tvorbe aktivne dovršne osnove ����������������������������������������������� 101

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 7

21.9.2016 10:16:22


8

NOVOGRŠKA SLOVNICA

7.5.7 Tvorba pasivnega dovršnika ������������������������������������������������������������������������������� 7.5.8 Raba pasivnega dovršnika ����������������������������������������������������������������������������������� 7.5.9 Prihodnji pasivni dovršnik (pasivni dovršni futur) ��������������������������������������� 7.5.10 Pretekli pasivni dovršnik (indikativ aorista pasiva) ��������������������������������������� 7.5.11 Pasivni dovršni velelnik (imperativ aorista pasiva) ��������������������������������������� 7.5.12 Pasivni dovršni deležnik (mediopasivni particip perfekta) ����������������������� 7.5.12.1 Tvorba pasivnega dovršnega deležnika ��������������������������������������� 7.5.13 Pasivna dovršna osnova (pasivna aoristova osnova) ����������������������������������� 7.5.13.1 Pasivna dovršna osnova na –θη ������������������������������������������������������� 7.5.13.2 Pasivna dovršna osnova na –φτη ���������������������������������������������������� 7.5.13.3 Pasivna dovršna osnova na –χτη ����������������������������������������������������� 7.5.13.4 Pasivna dovršna osnova na –στη ���������������������������������������������������� 7.5.13.5 Pasivna dovršna osnova na –η ��������������������������������������������������������� 7.6 PERFEKT, PREDPRETEKLIK IN PREDPRIHODNJIK �������������������������������������������������������

102 102 102 103 103 104 104 105 105 106 107 107 107 108

7.6.1 Perfekt ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.6.2 Deležje ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.6.3 Predpreteklik ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.6.4 Pretekli pogojnik ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.6.5 Predprihodnjik ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.6.6 Druge opisne zveze ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.7 GLAGOL BITI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

108 109 109 110 110 111 111

7.7.1 Sedanjik ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7.7.2 Preteklik ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.7.3 Prihodnjik �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.7.4 Pogojnik ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.7.5 Velelnik ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.8 DEPONENTNIKI ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

111 111 112 112 112 112

7.8.1 Deponentniki prve spregatve ������������������������������������������������������������������������������� 7.8.2 Deponentniki druge spregatve ���������������������������������������������������������������������������� 7.8.3 Deponentniki na -άμαι �������������������������������������������������������������������������������������������� 7.9 POGOSTEJŠI NEPRAVILNI GLAGOLI �������������������������������������������������������������������������������

112 113 114 114

SKLADNJA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 117 1 RABA ČLENA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 118 1.1 DOLOČNI ČLEN ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 118 1.2 ODSOTNOST ČLENA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 119

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 8

21.9.2016 10:16:23


VSEBINA

9

2 RABA SKLONOV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121 2.1 IMENOVALNIK ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121 2.2 RODILNIK �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 122 2.2.1 Rodilnik v izrazih lastnine in pripadnosti ����������������������������������������������������������� 2.2.2 Rodilnik v izrazih za količino ��������������������������������������������������������������������������������� 2.2.3 Rodilnik v vlogi posrednega predmeta ������������������������������������������������������������� 2.2.4 Raba rodilnika nepoudarjenih osebnih zaimkov ������������������������������������������� 2.2.5 Eliptične zveze ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.2.6 Nadomeščanje rodilnika ����������������������������������������������������������������������������������������� 2.3 TOŽILNIK ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

122 122 123 123 123 124 124

2.3.1 Tožilnik v vlogi neposrednega predmeta ��������������������������������������������������������� 2.3.2 Tožilnik v vlogi povedkovega prilastka ��������������������������������������������������������������� 2.3.3 Tožilnik v vlogi prislovnega določila ������������������������������������������������������������������� 2.3.4 Tožilnik kot dopolnilo pridevnikov ��������������������������������������������������������������������� 2.3.5 Tožilnik v vzklikih in pozdravih ����������������������������������������������������������������������������� 2.3.6 Tožilnik v predložnih zvezah ��������������������������������������������������������������������������������� 2.4 ZVALNIK �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

124 124 125 125 126 126 126

2.5 APOZITIVNA RABA SAMOSTALNIKOV ��������������������������������������������������������������������������� 126 2.5.1 Izražanje količine ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.5.2 Izražanje nacionalne pripadnosti in porekla ���������������������������������������������������� 2.5.3 Posamične apozitivne zveze ��������������������������������������������������������������������������������� 3 RABA PRIDEVNIKA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

126 127 127 128

3.1 PREGIBANJE PRIDEVNIKA ������������������������������������������������������������������������������������������������� 128 3.2 SKLADENJSKE VLOGE PRIDEVNIKA ������������������������������������������������������������������������������� 128 3.3 POLOŽAJ PRIDEVNIKA ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 128 3.4 POSAMOSTALJANJE PRIDEVNIKA ��������������������������������������������������������������������������������� 129 3.5 PRIDEVNIKI, KI IZRAŽAJO NACIONALNOST ��������������������������������������������������������������� 129 3.6 IZRAŽANJE PRIMERJAVE OB PRIMERNIKU IN PRESEŽNIKU ��������������������������������� 129

4 RABA PRISLOVA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 130 4.1 RABA KRAJEVNIH PRISLOVOV ����������������������������������������������������������������������������������������� 130 4.2 PRISLOV ΠΟΛΎ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 130 4.3 PRISLOVI, RABLJENI V VLOGI PREDLOGOV ����������������������������������������������������������������� 130

5 RABA PREDLOGOV IN PREDLOŽNIH ZVEZ ����������������������������������������������������������������� 131 5.1 PRAVI PREDLOGI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 131 5.1.1 Pravi predlogi s tožilnikom ������������������������������������������������������������������������������������ 131

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 9

21.9.2016 10:16:23


10

NOVOGRŠKA SLOVNICA

5.1.1.1 Predlog σε ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.1.1.2 Predloga από in παρά ������������������������������������������������������������������������������� 5.1.2 Pravi predlogi z rodilnikom ����������������������������������������������������������������������������������� 5.2 PRISLOVI, RABLJENI V VLOGI PREDLOGOV �����������������������������������������������������������������

132 132 133 134

5.2.1 Samostojna raba ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 134 5.2.2 Raba s predlogi ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 135 6 RABA ZAIMKOV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 136 6.1 OSEBNI ZAIMKI ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 136 6.1.1 Nepoudarjene imenovalniške oblike ����������������������������������������������������������������� 6.1.2 Raba rodilniških oblik ����������������������������������������������������������������������������������������������� 6.1.3 Osebni zaimki v stalnih frazah ������������������������������������������������������������������������������� 6.1.4 Obliki τις in τες ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.1.5 Naglaševanje enklitičnih oblik ����������������������������������������������������������������������������� 6.1.6 Položaj nepoudarjenih osebnih zaimkov ��������������������������������������������������������� 6.2 KAZALNI ZAIMKI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

136 136 137 137 137 138 138

6.2.1 Zaimek αυτός ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 138 6.2.2 Položaj kazalnih zaimkov ��������������������������������������������������������������������������������������� 138 6.3 ZAIMKA ΌΛΟΣ IN ΟΛΌΚΛΟΡΟΣ ������������������������������������������������������������������������������������� 139 6.4 SPLOŠNI ZAIMEK ΚΑΘΈΝΑΣ IN ČLENICA ΚΆΘΕ �������������������������������������������������������� 139 6.5 NEDOLOČNI ZAIMKI ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140 6.5.1 Zaimka κανείς/κανένας in τίποτε/τίποτα ����������������������������������������������������������� 140 6.5.2 Zaimka κάποιος in κάτι ������������������������������������������������������������������������������������������� 141 6.6 POVRATNI (RECIPROČNI) ZAIMKI ����������������������������������������������������������������������������������� 141

7 RABA GLAGOLSKIH OBLIK ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 142 7.1 DOVRŠNIK IN NEDOVRŠNIK ��������������������������������������������������������������������������������������������� 142 7.1.1 Dovršnost in nedovršnost v novi grščini in slovenščini ������������������������������� 7.1.2 Dovršni in nedovršni velelnik �������������������������������������������������������������������������������� 7.1.3 Raba preteklega dovršnika (aorista) ������������������������������������������������������������������� 7.2 AKTIV IN PASIV �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

142 143 143 143

7.2.1 Izražanje vršilca dejanja v pasivnem stavku ����������������������������������������������������� 7.2.2 Povratnost pasivnih oblik ��������������������������������������������������������������������������������������� 7.2.3 Prehodnost in neprehodnost �������������������������������������������������������������������������������� 7.2.3.1 Prehodnost in neprehodnost v slovenščini in novi grščini ����������� 7.3 PERFEKT, PREDPRETEKLIK IN PREDPRIHODNJIK �������������������������������������������������������

144 144 144 144 146

7.4 NEOSEBNE GLAGOLSKE OBLIKE (DELEŽJE IN DELEŽNIK) ������������������������������������ 146

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 10

21.9.2016 10:16:23


VSEBINA

11

8 STAVEK ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 148 8.1 POVEDNI STAVKI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 148 8.2 NIKALNI STAVKI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 148 8.3 IZRAŽANJE ZAPOVEDI IN PREPOVEDI ������������������������������������������������������������������������� 149 8.3.1 Raba velelnika ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8.3.2 Zapoved za prvo in tretjo osebo ��������������������������������������������������������������������������� 8.3.3 Prepoved ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.4 IZRAŽANJE ŽELJE �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

149 149 150 150

8.5 VPRAŠALNI STAVKI ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 151 8.5.1 Stavčna vprašanja ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.5.2. Ločna vprašanja ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.5.3 Dopolnjujoča vprašanja ������������������������������������������������������������������������������������������� 8.5.3.1 Vprašalnica ποιος ��������������������������������������������������������������������������������������� 8.5.3.2 Vprašalnica πόσος ������������������������������������������������������������������������������������ 8.5.3.3 Nepregibne vprašalnice ��������������������������������������������������������������������������� 8.5.3.4 Povzemalni zaimek v vprašalnih stavkih �������������������������������������������� 8.6 BESEDNI RED �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

151 151 151 151 152 152 153 153

8.6.1 Raba povzemalnega zaimka ��������������������������������������������������������������������������������� 8.6.2 Položaj nepoudarjenih osebnih zaimkov ��������������������������������������������������������� 8.6.3 Položaj stavčnega predmeta ��������������������������������������������������������������������������������� 8.6.4 Položaj prislova ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 ZLOŽENI STAVEK: PRIREDJE �������������������������������������������������������������������������������������������������

153 154 155 155 156

10 ZLOŽENI STAVEK: PODREDJE ��������������������������������������������������������������������������������������������� 157 10.1 OZIRALNI ODVISNIKI ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 157 10.1.1 Oziralni odvisniki z veznikom που ������������������������������������������������������������������� 10.1.2 Oziralni odvisniki z veznikom ο οποίος ��������������������������������������������������������� 10.1.3 Prosti oziralni stavki ����������������������������������������������������������������������������������������������� 10.1.4 Dopolnjevalni in širitveni oziralni odvisniki ������������������������������������������������� 10.2 DA-STAVKI ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.2.7

Za glagoli govorjenja in mišljenja ������������������������������������������������������������������� Za glagoli čustvovanja ���������������������������������������������������������������������������������������� Za glagoli s pomenom bati se ��������������������������������������������������������������������������� Da-stavki, uvedeni z veznikom να ������������������������������������������������������������������� Glagoli z dvema tipoma dopolnil �������������������������������������������������������������������� Da-stavki za brezosebnimi izrazi ����������������������������������������������������������������������� Posamosatljanje da-stavkov �������������������������������������������������������������������������������

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 11

157 157 158 158 158 159 159 159 160 160 161 161

21.9.2016 10:16:23


12

NOVOGRŠKA SLOVNICA

10.3 ODVISNI VELELNI STAVKI ������������������������������������������������������������������������������������������������� 162 10.4 PRISLOVNI ODVISNIKI ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 162 10.4.1 Pogojni odvisniki ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.4.1.1 Realni pogojni stavki ��������������������������������������������������������������������������� 10.4.1.2 Irealni pogojni stavki ��������������������������������������������������������������������������� 10.4.2 Dopustni odvisniki ������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.4.3 Časovni odvisniki ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.4.4 Namerni odvisniki ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.4.5 Vzročni odvisniki ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.4.6 Posledični odvisniki ����������������������������������������������������������������������������������������������� 10.4.7 Načinovni odvisniki �����������������������������������������������������������������������������������������������

162 162 163 163 164 165 165 166 166

PREGLEDNICA SLOVNIČNIH IZRAZOV ��������������������������������������������������������������������������������� 168 INDEKS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 170

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 12

21.9.2016 10:16:23


PREDGOVOR

13

PREDGOVOR

Pričujoči učbenik je namenjen poučevanju novogrškega jezika na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Omejuje se na osnovni prikaz glasoslovja, oblikoslovja in skladnje novogrškega jezika. V tem pogledu so mu kot zgled služili podobni tujejezični priročniki in še vedno temeljno delo Mala novogrška slovnica Manolisa Triantafyllidisa.1 Delo je v prvi vrsti namenjeno govorcem slovenskega jezika, zato ni celovita teorija novogrškega jezika. Mestoma vzporeja novogrško in slovensko slovnico (predvsem skladnjo). Novogrška slovnica je opisana s sinhronega vidika, a zlasti oblikoslovna poglavja opozarjajo na vzporednice med staro in novo grščino. Te skušajo biti v pomoč vsem, ki so seznanjeni vsaj z osnovami starogrškega jezika, in hkrati nakazati razmerje med starogrškim in novogrškim jezikom. Učbenik Novogrška slovnica je razširjena oblika študijskega gradiva Uvod v oblikoslovje in skladnjo nove grščine, ki je kot interno gradivo izšlo na Oddelku za klasično filologijo FF UL. Prof. dr. Matjažu Babiču, ki ga je zasnoval v prvotni obliki, gre zasluga za terminološke rešitve, uporabljene v pričujočem delu. V pomoč bralcu, vajenemu tradicionalne slovnične terminologije, je preglednica slovničnih izrazov ob koncu knjige. Za podporo in koristne nasvete se zahvaljujem recenzentoma prof. dr. Matjažu Babiču in prof. dr. Valentinu Kalanu. Posebna zahvala gre lektorici Vasiliki Varsamakidou, ki je pregledala novogrške dele besedila. Delo je nastajalo v času mojega študijskega bivanja na Atenski univerzi v Grčiji, ki mi je bilo omogočeno kot štipendistki Sklada Aleksandra S. Onasisa. Zanjo sem omenjenemu skladu posebej hvaležna. Zahvaljujem se tudi učbeniškemu skladu in Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki sta učbenik sprejela v svoj program za leto 2010. Jerneja Kavčič Ljubljana, 1. 12. 2009

1   Mανόλης Τριανταφυλλίδης, Μικρή Νεοελληνική Γραμματική, 2. izd. (Solun: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1966). Nekaj drugih novogrških slovnic podobnega obsega: David Holton, Peter Mackridge in Irene Philippaki-Warburton, Greek: An Essential Grammar of the Modern Language (London in New York: Routledge, 2004), Hans Ruge, Grammatik des Neugriechschen, 2. izd. (Köln: Romiosini, 1997), Georgia Zerva,“Nebojte se řečtiny…” (Praha: Nemesis, 1999).

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 13

21.9.2016 10:16:23


14

NOVOGRŠKA SLOVNICA

SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH ZNAMENJ

akt. aktiv edn. ednina dov. dovršnik gl. glagol, glej im. imenovalnik izg. izgovorjava knj. knjižno m. moški spol mn. množina nam. namreč ngr. novogrško, nova grščina os. oseba pret. pretekli rod. rodilnik pas. pasiv pog. pogovorno slov. slovensko, slovenščina sr. srednji spol stgr. starogrško, stara grščina tož. tožilnik zv. zvalnik ž. ženski spol * / < >

(pred besedo) oblika se ne uporablja; (za besedo) opomba vzporedna oblika nastalo iz prešlo v

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 14

21.9.2016 10:16:23


FONEMI

15

NOVOGRŠKA PISAVA IN IZGOVORJAVA

Novogrška slovnica NOTRANJOST PONATIS 2016 FINAL.indd 15

21.9.2016 10:16:23


NOVO SLOV ISBN 978-961-237-351-1

9 789612 373511

Novogrška slovnica_NASLOVNICA_2016_FINAL.indd 1

JERNEJA KAVČIČ je izredna

V pričujočem delu je novogrška slovnica opisana s sinhronega vidika, čeprav zlasti oblikoslovna poglavja opozarjajo na vzporednice med staro in novo grščino. Te skušajo biti v pomoč vsem, ki so seznanjeni vsaj z osnovami starogrškega jezika, in hkrati nakazati razmerje med starogrškim in novogrškim jezikom.

profesorica za grški jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s teorijo in zgodovino zlasti mlajših obdobij grškega jezika. V tem okviru je nastala monografija The Syntax of the Infinitive and the Participle in Early Byzantine Greek: An Interpretation in Terms of Naturalness Theory, ki nadaljuje tradicijo slovenskih raziskav bizantinske grščine in jih povezuje z načeli naravne skladnje. S področja novogrškega jezika je izdala tudi Slovensko-grški in grško-slovenski evropski slovar, prvi slovar nove grščine v slovenščini.

JERNEJA KAVČIČ: NOVOGRŠKA SLOVNICA

Delo Novogrška slovnica je prva slovnica novogrškega jezika v slovenščini. Nastalo je kot priročnik za poučevanje tega jezika v prenovljenih študijskih programih na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer se novogrški jezik uvaja tudi kot samostojna študijska smer. Učbenik je razširjena oblika študijskega gradiva Uvod v oblikoslovje in skladnjo nove grščine. V njegovi prvotni obliki ga je zasnoval prof. dr. Matjaž Babič. Kot interno gradivo se je uporabljalo pri pouku novogrškega jezika na Oddelku za klasično filologijo od sredine devetdesetih let dalje.

JERNEJA KAVČIČ

NOVOGRŠKA SLOVNICA Oddelek za klasično filologijo Ljubljana 2016

4.10.2016 8:08:11

Profile for Znanstvena zalozba FF

Novogrška slovnica  

Knjiga je prva slovnica novogrškega jezika v slovenščini. Nastala je kot priročnik za poučevanje tega jezika v prenovljenih študijskih progr...

Novogrška slovnica  

Knjiga je prva slovnica novogrškega jezika v slovenščini. Nastala je kot priročnik za poučevanje tega jezika v prenovljenih študijskih progr...

Advertisement