Literarische Freiräume: Festschrift für Neva Šlibar

Page 1

Avtorji prispevkov:

»Literarische Freiräume (Literarni prostori svobode) vsebuje trideset izvirnih znanstvenih študij in prikazuje, kako se je svoboda literarnih prostorov odražala v preteklosti, kako jo pisatelji in pisateljice uresničujejo v sodobnosti in kaj lahko pričakujemo na podlagi današnjih del v prihodnosti. Monografija je namreč razdeljena na tri dele: preteklost, sedanjost in prihodnost. Avtorji in avtorice vseh tridesetih prispevkov pokažejo, da književnosti vedno znova uspeva ubesediti procese sodobnega sveta, njegovo raznolikost in pestrost. Širok razpon monografije se kaže v tem, da je nekaj prispevkov napisanih v slovenščini, nekaj v nemščini, eden v angleščini. Knjiga je posvečena Nevi Šlibar, ki jo je s svojo literarnoznanstveno širino tudi navdihnila.«

„Gerade Literatur als Freiraum eröffnet Lust besetzte, da sanktionsfreie Handlungsplätze, auf denen Veränderungen modelliert und erprobt werden können.“

Darja Pavlič

Neva Šlibar, Rundum Literatur

Kurt Bartsch Marjana Benčina Marijan Bobinac Lilijana Burcar

ISBN 978-961-06-0160-9

Vesna Kondrič Horvat, Dejan Kos, Andrea Leskovec, Špela Virant (Hg.) Literarische Freiräume

Milka Car Neja Čop Konstanze Fliedl Dietmar Goltschnigg Saša Jazbec Božidar Jezernik Slavija Kabić Vesna Kondrič Horvat Hermann Korte Dejan Kos Petra Kramberger Primus-Heinz Kucher Svjetlan Lacko Vidulić Andrea Leskovec Johann Georg Lughofer

Vesna Kondrič Horvat, Dejan Kos, Andrea Leskovec, Špela Virant (Hg.)

Literarische Freiräume Festschrift für Neva Šlibar

Amalija Maček Katja Mihurko Poniž Mira Miladinović Zalaznik Ilse Nagelschmidt Arno Rußegger Clemens Ruthner Irena Samide Tone Smolej Zoltán Szendi Špela Virant Tomo Virk

9 789610 601609

Werner Wintersteiner Tanja Žigon

Literarische Freiraume_naslovka_FINAL.indd 1

11.3.2019 11:21:37Vesna Kondrič Horvat, Dejan Kos, Andrea Leskovec, Špela Virant (Hg.)

Literarische Freiräume Festschrift für Neva Šlibar

Ljubljana, 2019

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 1

8.3.2019 14:28:28


Literarische Freiräume Festschrift für Neva Šlibar Zbirka: Slovenske germanistične študije; 15 Uredniški odbor zbirke: Darko Čuden (Ljubljana), Primus-Heinz Kucher (Celovec), Almut Hille (Berlin), Marija Javor Briški (Ljubljana), Brigita Kosevski Puljić (Ljubljana), Mira Miladinović Zalaznik (Ljubljana), Irena Samide (Ljubljana), Neva Šlibar (Luzern/Ljubljana), Harald Tanzer (Regensburg), Monika Unzeitig (Greifswald), Špela Virant (Ljubljana), Elisabeth Waghäll Nivre (Stockholm), Christian Norbert Wolf (Salzburg). Uredniki: Vesna Kondrič Horvat, Dejan Kos, Andrea Leskovec, Špela Virant Recenzentki: Darja Pavlič, Boris Dudaš Lektorica za slovenski jezik: Anica Kondrič Tehnično urejanje in prelom: Jure Preglau Oblikovna zasnova naslovnice: Janez Zalaznik Slika na naslovnici: Leisure Hours (John Robertson Reid) Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Ljubljana, 2019 Prva izdaja Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Naklada: 200 izvodov Cena: 24,90 EUR

To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca. / This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Raziskovalni program (P6-0265) je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. Prva e-izdaja. Publikacija je v digitalni obliki prosto dostopna na https://e-knjige.ff.uni-lj.si/ DOI: 10.4312/789610601616 Kataložna zapisa o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani Tiskana knjiga COBISS.SI-ID= 298852352 ISBN 978-961-06-0160-9 E-knjiga COBISS.SI-ID=298855680 ISBN 978-961-06-0161-6 (pdf )

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 2

8.3.2019 14:28:28


Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis Predgovor 7 Vorwort 9

Geschichte Božidar Jezernik

Slava Avstrije v »ječi narodov«

15

Petra Kramberger

Beiträge von und über Frauen im Feuilleton der Südsteirischen Post (1881–1900)

29

Tanja Žigon

Geschichte einer Freundschaft. Hedwig von Radics-Kaltenbrunner (1845–1919) und Nataly von Eschstruth (1860–1939)

47

Katja Mihurko Poniž

Zwischen „Fact and Fiction“. Zofka Kveder als feministische Ikone in den Werken ihrer Zeitgenossen und Zeitgenossinnen (Auto)biographischer Diskurs und Feminismus

65

Amalija Maček

Im Garten der Kindheit. Slowenische Pflanzennamen in Alma Karlins zehnsprachigem Wörterbuch Zoltán Szendi

Zum Ich- und Weltverständnis in der Lyrik Valeria Kochs Mira Miladinović Zalaznik

Ein anderes Bild Robert Musils

79 93 107

Dietmar Goltschnigg

„Langweilig war er nie, dieser mein Weg nach Zion“. Der Wiener revisionistische Zionist Wolfgang von Weisl

119 3

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 3

8.3.2019 14:28:28


Inhaltsverzeichnis

Tone Smolej

Slovenski študent na dunajski univerzi v času nacizma

135

Gegenwart Tomo Virk

Izkusiti drugost Dejan Kos

Transkulturnost dobesedno. Poskus apofatične estetike

147 159

Kurt Bartsch

„Immer schuldet Einer dem Anderen, immer muss alles bezahlt werden.“ Zu Ödön von Horváths „Tragödie“ Niemand 169 Werner Wintersteiner

Poetik des Globalen in der deutschsprachigen Lyrik

181

Konstanze Fliedl

A Farewell to Words. Zu den englischen Übersetzungen von Ingeborg Bachmanns Abschied von England

195

Clemens Ruthner

“[W]o das Unnachahmliche das Nachahmbare verschlingt”. Ingeborg Bachmann’s poem ‘Heimweg’ (another vampire lecture)

217

Slavija Kabić

Die Topografie des Grausamen in Ilse Aichingers Roman Die größere Hoffnung

231

Milka Car

Das Mediterrane in Thomas Bernhards Romanen Beton und Auslöschung

243

Primus-Heinz Kucher

„Zurück ins eigene Leben…“ Schreiben gegen das Verstummen. Zu Peter Handkes Die morawische Nacht (2007)

261

4

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 4

8.3.2019 14:28:28


Inhaltsverzeichnis

Johann Georg Lughofer

Fluss der Zarenstadt, Fluss der Revolution. Die Newa in der zeitgenössischen österreichischen Literatur Hermann Korte

Wulf Kirstens Porträtgedichte

281 295

Ilse Nagelschmidt

Von den Letzten Tänzen über die Entdeckungen zu anderen Mustern. Generationsverschiebungen und Wachablösungen nach 1989 309 Marijan Bobinac

„Lieber blieb ich in der Kulisse“. Zu Hans Magnus Enzensbergers Erinnerungsbuch Tumult (2014)

331

Špela Virant

Herrinnen, Heldinnen und Soldatinnen. Zu Theresia Walsers Theatertexten

345

Andrea Leskovec

Migration, Narration und Identität. Zu Sasha M. Salzmanns Roman Außer sich

359

Vesna Kondrič Horvat

Natur versus Kultur? Zum Roman Der Ozean steigt von Hedi Wyss 375 Svjetlan Lacko Vidulić

Tribunal-Literatur als Weltliteratur? Agonale Strukturen in der literarischen Auseinandersetzung mit der Arbeit des Jugoslawien-Tribunals 393

Zukunft Arno Rußegger

Migration in kinder- und jugendliterarischer Darstellung. Ausgewählte Beispiele aus österreichischer Perspektive

415

5

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 5

8.3.2019 14:28:28


Inhaltsverzeichnis

Irena Samide

»Širi poezijo, ne strahu!« Pomen literature pri pouku tujega jezika

433

Lilijana Burcar

Pojav adolescence in vznik mladinskega romana v angloameriškem prostoru kot prevladujoče forme 20. stoletja

447

Saša Jazbec

Učenje in poučevanje tujega jezika nemščine z vidika makro metod in vloge literarnih besedil Marjana Benčina in Neja Čop

Izbrana bibliografija Neve Šlibar

463 485

Povzetek 533 Zusammenfassung

543

Autorenverzeichnis 555 Personenverzeichnis 567

6

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 6

8.3.2019 14:28:28


Predgovor

K

njiga Literarische Freiräume prinaša najnovejše germanistične literar­ novedne študije tridesetih avtorjev in avtoric iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Italije in Nemčije, posvečena pa je profesorici Nevi Šlibar, ki jo je navdihnila. V letu 2019 dopolnjuje Neva Šlibar, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, svoje sedmo desetletje. Vmesna bilanca njenega znanstvenega, strokovnega, pedagoškega, uredniškega, prevajalskega, organizacijskega in vodstvenega dela je impresivna – ne le spričo izjemne razvejanosti in večplast­ nosti, temveč zlasti tudi zaradi notranjih silnic, ki to bogastvo osmišljajo in ga povezujejo v celoto. Urednice in urednik tega zbornika zato uvodni laudatio posvečamo temeljnim potezam jubilantkinega pristnega humanizma. Najprej svobodi duha. Značilna iskrivost misli je pri Nevi Šlibar le zuna­ nji izraz temeljne intelektualne odprtosti in pronicljivosti. Zato ni presene­ tljivo, da svobodo najdemo tudi v naslovu njene najodmevnejše monografije: Im Freiraum Literatur. Miselna širina je tukaj izostrena v osrednjem literar­ novednem konceptu literarne večpomenskosti, ki ga jubilantka teoretično poglablja in funkcionalno osmišlja. Ves njen opus je pravzaprav slavospev tej lepoti širitve osebnih in sporazumevalnih danosti. Zato gre venomer tudi za več kot le za književnost: za zaupanje v osvobajajoče samouresničevanje človečnosti, večje od ideoloških ali doktrinarnih omejitev. Širina duha pri Nevi Šlibar potemtakem rase iz etičnega temelja, ki prav tako presega obzorje literarnovednih analiz. Etika je vtkana tako v mrežo vsakodnevnih dejanj (od drobnih srčnih gest in sočutnih ravnanj do načelnosti in pretehtanih odločitev na najodgovornejših položajih), kot tudi v izostreno zavest o pomenu širše družbene odgovornosti. Ta je vidna zlasti v občutljivosti za razne oblike družbenih neenakosti, še posebej, ko gre za položaj žensk. Po tej poti se je izoblikovalo drugo težišče jubilantki­ nega delovanja, ki je na več ravneh vplivalo na razvoj feminističnih tradicij – z literarnovedno tematizacijo, s predavateljskim osveščanjem, s sousta­ novitvijo festivala Mesto žensk, z zasnovo podiplomskega študija Ženske študije in feministična teorija.

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 7

8.3.2019 14:28:28


Predgovor

Naposled se ustavimo pri lastnostih, ki harmonično dopolnjujejo ce­ loto: pri predanem, iskrenem, angažiranem posredovanju – pravzaprav po­ darjanju – bogatih znanj in vizije humanega sveta. Na značilen način je Neva Šlibar prakso predavateljskega in mentorskega dela poglobila z in­ tenzivnim raziskovanjem in razvijanjem literarnodidaktičnih konceptov. Njena zasnova deinstrumentaliziranega poučevanja književnosti združuje v sebi vse naštete vrednote: intelektualno širino, etično držo in kritično angažiranost – ter se tako organsko vrašča v veliki opus. Pristni humanizem Neve Šlibar pušča sledi v vseh, ki od blizu ali daleč prihajamo z njim v stik ali pa imamo kot študentke in študenti, sodelav­ ci in sodelavke, prijateljice in prijatelji celo privilegij njegove neposredne izkušnje. Njegov duh je živ tudi v tukaj zbranih študijah – pa naj gre za vprašanja o kulturno- in literarnozgodovinskih razmerjih med etničnimi oziroma nacionalnimi identitetami ( Jezernik, Smolej), literaturi kot bio­ grafski introspekciji (Kucher), literarnozgodovinskih analizah gledaliških besedil (Bartsch, Virant), topografskih literarnih branjih (Car, Lughofer, Kabić), pripovednih konstrukcijah identitet (Leskovec), osebni prevajalski genezi (Maček), semantični odprtosti v razmerju do slepih peg opazovanja (Ruthner), estetiki kot obliki ekološke kritike (Kondrič Horvat), pisate­ ljicah in njihovih biografijah (Žigon, Mihurko Poniž), kulturnozgodovin­ ski analizi položaja žensk (Kramberger), problemu migracij v otroški in mladinski književnosti (Rußegger), jezikovno-didaktičnih potencialih li­ terarnih besedil ( Jazbec, Samide), etničnih in etičnih vidikih literature v povezavi z izkušnjo vojne (Lacko Vidulić, Miladinović Zalaznik), pesniških izkušnjah sebstva in sveta (Szendi), transgresivnosti estetske izkušnje (Virk, Kos), literaturi in sionizmu (Goltschnigg), ideoloških instrumentalizaci­ jah književnosti (Burcar), možnostih literarnozgodovinskih sintez (Nagel­ schmidt), tipologiji avtorja (Korte), poetiki globalnosti (Wintersteiner), ohranjanju poetološkosti v prevodih (Fliedl) in analizi avtobiografskega diskurza (Bobinac). Pričujoča knjiga je zato izraz spoštovanja in hvaležnosti. Urednice in urednik, Ljubljana, april 2019

8

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 8

8.3.2019 14:28:28


Vorwort

D

as vorliegende Buch Literarische Freiräume präsentiert neueste ger­ manistische literaturwissenschaftliche Studien von dreißig Autoren und Autorinnen aus Slowenien, Österreich, Kroatien, Ungarn, Italien und Deutschland. Es ist Neva Šlibar gewidmet, die es auch inspirierte. Im Jahr 2019 vollendet Neva Šlibar, emeritierte Professorin der Uni­ versität Ljubljana, ihr siebtes Jahrzehnt. Die Zwischenbilanz ihrer wissen­ schaftlichen, fachlichen, pädagogischen und organisatorischen Arbeit wie auch ihrer Tätigkeit als Herausgeberin, Übersetzerin und Führungskraft ist beeindruckend – und zwar nicht nur aufgrund der außergewöhnlichen Vielseitigkeit, sondern auch und vor allem aufgrund der Richtlinien, die ihre Arbeit stets motivieren und abrunden. Die Laudatio zu dieser Mono­ graphie ist deshalb dem grundsätzlich humanistisch ausgerichteten Arbei­ ten der Jubilarin gewidmet. Zunächst der Freiheit des Geistes. Der ihr eigene Esprit ist Ausdruck von Neva Šlibars grundsätzlicher intellektueller Offenheit und Gedanken­ schärfe. Deswegen überrascht es nicht, dass ihre bekannteste Monographie Im Freiraum Literatur bereits im Titel auf den Begriff Freiheit anspielt. Von dieser intellektuellen Breite und Lebendigkeit zeugt auch das in dieser Monographie von ihr theoretisch weiterentwickelte und funktionalisierte zentrale literaturwissenschaftliche Konzept der literarischen Polyvalenz. Der Literatur, so könnte man sagen, zollt Neva Šlibar durchweg Respekt: ihrer individuellen Schönheit und kommunikativen Eigenschaften sowie ihrem befreienden Potenzial, das weit über ideologische oder doktrinäre Grenzen hinausgeht. Die intellektuelle Breite von Neva Šlibar basiert auf ethischen Grund­ sätzen, die aber nicht nur auf ihr literaturwissenschaftliches Arbeiten be­ grenzt bleiben. Diese Grundsätze zeigen sich nicht nur in ihrem Alltag (wovon ihre Aufmerksamkeit, ihre Herzlichkeit und ihr Mitgefühl gegen­ über ihrer Umwelt genauso zeugen wie ihre Gewissenhaftigkeit und ihr wohlüberlegtes Handeln in verantwortlichen Positionen), sondern auch in dem ihr eigenen Bewusstsein einer gesellschaftlichen Verantwortlichkeit,

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 9

8.3.2019 14:28:28


Vorwort

die sich vor allem in ihrer Sensibilität für unterschiedliche Formen von ge­ sellschaftlicher Ungleichheit zeigt, und hier besonders für die Stellung der Frau. Diese ist dann auch ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit, mit der sie auf unterschiedliche Weise auf die Entwicklung einer feministischen Tradition eingewirkt hat – durch die literaturwissenschaftliche Themati­ sierung, durch ihre Vorlesungen, als Mitbegründerin des Festivals Mesto žensk – City of Women und durch die Initiierung des Magisterstudienganges Women’s studies und feministische Theorie. Nun bleibt es noch auf Eigenschaften hinzuweisen, die das Bild ab­ runden: auf eine begeisterte, aufrichtige, engagierte Vermittlung ihres tief­ gehenden Wissens und ihrer Version einer humanen Welt. Auf eine ihr ei­ gene Weise hat es Neva Šlibar verstanden ihre pädagogische Arbeit durch eine intensive Forschungsarbeit und durch die Entwicklung literaturdidak­ tischer Konzepte zu vertiefen. Ihr Konzept einer desinstrumentalisierten Literaturvermittlung vereint in sich alle hier aufgezählten Werte – intel­ lektuelle Breite, ethische Haltung und kritisches Engagement – und wird damit zum unverwechselbaren Bestandteil ihres umfangreichen Opus. Die integre humanistische Haltung von Neva Šlibar hinterlässt ihre Spuren bei all denjenigen, die in irgendeiner Weise mit ihr in Berührung kommen: Als Studierende, als Mitarbeiter und als Freunde hatten und ha­ ben wir sogar das Privileg, sie direkt zu erfahren. Dieser humanistische Geist lebt auch in den hier vorliegenden Abhandlungen – sei es über kul­ tur- und literaturhistorische Verhältnisse zwischen ethnischen bzw. natio­ nalen Identitäten ( Jezernik, Smolej), über Literatur als biographische Int­ rospektion (Kucher), über literaturhistorische Analysen von Theatertexten (Bartsch, Virant), über topographische Lektüren (Car, Lughofer, Kabić), über narrative Identitätskonstruktionen (Leskovec), über die Entwicklung individueller Übersetzungsstrategien (Maček), über die semantische Of­ fenheit im Verhältnis zu den blinden Flecken der Wahrnehmung (Ruth­ ner), über Ästhetik als Form der ökologischen Kritik (Kondrič Horvat), über Schriftstellerinnen und ihre Biografien (Žigon, Mihurko Poniž), über die kulturhistorische Position von Frauen (Kramberger), über das Problem der Migration in der Kinder- und Jugendliteratur (Rußegger), über das sprachliche und didaktische Potenzial literarischer Werke ( Jazbec, Sami­ de), über das ethnische und ethische Potenzial der Literatur in Verbindung 10

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 10

8.3.2019 14:28:28


Vorwort

mit der Erfahrung des Krieges (Lacko Vidulić, Miladinović Zalaznik), über die Erfahrung von Selbst und Welt (Szendi), über Literatur und Zionismus (Goltschnigg), über transgressive ästhetische Erfahrungen (Virk, Kos), über ideologische Instrumentalisierungen von Literatur (Burcar), über die Möglichkeiten literaturgeschichtlicher Synthesen (Nagelschmidt), über Autoren-Typologie (Korte), über die Poetik des Globalen (Wintersteiner), über den Erhalt poetologischer Strukturen beim Übersetzen (Fliedl) und über die Analyse des autobiografischen Diskurses (Bobinac). Die vorliegende Monographie ist Ausdruck unseres Respekts und unserer Dankbarkeit. Ljubljana, April 2019, die Herausgeber

11

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 11

8.3.2019 14:28:28


Literarische_Freiraume_FINAL.indd 12

8.3.2019 14:28:28


Geschichte

Literarische_Freiraume_FINAL.indd 13

8.3.2019 14:28:28


Avtorji prispevkov:

»Literarische Freiräume (Literarni prostori svobode) vsebuje trideset izvirnih znanstvenih študij in prikazuje, kako se je svoboda literarnih prostorov odražala v preteklosti, kako jo pisatelji in pisateljice uresničujejo v sodobnosti in kaj lahko pričakujemo na podlagi današnjih del v prihodnosti. Monografija je namreč razdeljena na tri dele: preteklost, sedanjost in prihodnost. Avtorji in avtorice vseh tridesetih prispevkov pokažejo, da književnosti vedno znova uspeva ubesediti procese sodobnega sveta, njegovo raznolikost in pestrost. Širok razpon monografije se kaže v tem, da je nekaj prispevkov napisanih v slovenščini, nekaj v nemščini, eden v angleščini. Knjiga je posvečena Nevi Šlibar, ki jo je s svojo literarnoznanstveno širino tudi navdihnila.«

„Gerade Literatur als Freiraum eröffnet Lust besetzte, da sanktionsfreie Handlungsplätze, auf denen Veränderungen modelliert und erprobt werden können.“

Darja Pavlič

Neva Šlibar, Rundum Literatur

Kurt Bartsch Marjana Benčina Marijan Bobinac Lilijana Burcar

ISBN 978-961-06-0160-9

Vesna Kondrič Horvat, Dejan Kos, Andrea Leskovec, Špela Virant (Hg.) Literarische Freiräume

Milka Car Neja Čop Konstanze Fliedl Dietmar Goltschnigg Saša Jazbec Božidar Jezernik Slavija Kabić Vesna Kondrič Horvat Hermann Korte Dejan Kos Petra Kramberger Primus-Heinz Kucher Svjetlan Lacko Vidulić Andrea Leskovec Johann Georg Lughofer

Vesna Kondrič Horvat, Dejan Kos, Andrea Leskovec, Špela Virant (Hg.)

Literarische Freiräume Festschrift für Neva Šlibar

Amalija Maček Katja Mihurko Poniž Mira Miladinović Zalaznik Ilse Nagelschmidt Arno Rußegger Clemens Ruthner Irena Samide Tone Smolej Zoltán Szendi Špela Virant Tomo Virk

9 789610 601609

Werner Wintersteiner Tanja Žigon

Literarische Freiraume_naslovka_FINAL.indd 1

11.3.2019 11:21:37


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.