Les enjeux culturels de la traduction

Page 1

Sonia Vaupot

Sonia Vaupot

Sonia Vaupot je docentka za prevodoslovje na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer poučuje francosko in frankofono družbo in kulturo, tvorjenje francoskih besedil ter prevajanje kulturnospecifičnih besedil v francoščino. Njeno raziskovalno področje zajema analizo diskurza v francoskem jeziku, francosko stilistiko ter prevodoslovje, prevajanje strokovnih besedil in kulturne vidike prevajanja. Magistrirala in doktorirala je v Franciji na področju jezikoslovja. Bila je tudi gostujoča profesorica na INALCO-ju v Parizu. Je avtorica dveh učbenikov Introduction à la civilisation française in Civilisation française: histoire, institutions, économie.

ISBN 978-961-237-800-4

ISBN 978-961-237-800-4

9 789612 378004

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_naslovka_FINAL.indd 1

Les enjeux culturels de la traduction

Les enjeux culturels de la traduction

Monografija Les enjeux culturels de la traduction predstavlja raziskavo ključnih izzivov prevajanja, ki se povezujejo s pojavom kulturnih referenc v besedilih. Medkulturni stiki in realije kljub silovitemu razvoju jezikovnotehnoloških aplikacij ostajajo velik prevajalski izziv. Monografija prinaša pregled temeljnih prevajalskih pristopov in ključna kulturološka spoznanja skozi zgodovino prevajanja vse do danes. S pomočjo izbranih kontrastivno analiziranih primerov se avtorica posveča oviram, ki se pojavijo pri prevajanju kulturnih referenc in se še posebej posveča trem poglavitnim izzivom prevajanja, kot so prevajanje implicitnosti, idiomatike in onomastike.

16.12.2015 8:08:18Sonia Vaupot

Les enjeux culturels de la traduction

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 1

16.12.2015 9:15:33


Les enjeux culturels de la traduction Zbirka: Razprave FF (ISSN 2335-3333) Avtorica: Sonia Vaupot Recenzentki: Mojca Schlamberger Brezar, Ana Zwitter Vitez Prevod povzetka: Adriana Mezeg Tehnično urejanje in prelom: Jure Preglau Fotografija na naslovnici: Lucas van Valckenborch – Babilonski stolp (1595) © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2015 Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Za založbo: Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete Oblikovna zasnova zbirke: Lavoslava Benčić Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2015 Prva izdaja Naklada: 300 izvodov Cena: 19,90 EUR

Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 81'25 VAUPOT, Sonia Les enjeux culturels de la traduction / Sonia Vaupot ; [prevod povzetka Adriana Mezeg]. 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333) ISBN 978-961-237-800-4 282508288

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 2

16.12.2015 9:15:34


Kazalo vsebine 1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Traduction et culture : survol historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.1

Antiquité et Moyen-Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2

La Renaissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.3

Le XVIIe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.4

Le XVIIIe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.5

Au XIXe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3 Quelques théories contemporaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.1

Les théories linguistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.1.1 L’approche purement linguistique . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.1.2 Les universaux linguistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.1.3 Les approches sociolinguistiques . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.1.4 La théorie interprétative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.2

Les approches fonctionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.2.1 La typologie fonctionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.2.2 La théorie des typologies de texte . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.2.3 La théorie de la pertinence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.2.4 La théorie de l’action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2.5 La théorie du skopos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.3

Les approches en analyse du discours . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.3.1 L’approche de Halliday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.3.2 L’approche de Baker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.3.3 L’approche de Hatim et Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.4

La théorie du polysystème et les approches culturelles . . . . . . 62 3.4.1 La théorie du polysystème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.4.2 Les approches culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4 Les conceptions de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 4.1

La notion de culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.2

Le concept de civilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.3

Culture vs Civilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

4.4

Typologie restreinte des concepts anthropologiques . . . . . . . . 83

3

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 3

16.12.2015 9:15:34


4.5

L’approche sociologique : culture et société . . . . . . . . . . . . . . 87

4.6

Culture et communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.7

En traductologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5 Les référents culturels : essai de définition et typologies . . . . . . . . 95 5.1

Les acceptions de culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.2

De l’arbitrarité des référents culturels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5.2.1 Typologie sociolinguistique des référents culturels . . . . 98 5.2.2 Typologie sociologique des référents culturels . . . . . . 100

5.3

En langue, les mots à Charge Culturelle Partagée . . . . . . . . . 104

5.4

En traduction, les culturèmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.4.1 Brève typologie des culturèmes . . . . . . . . . . . . . . . . 110

6 Les écueils en traduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 6.1

La recherche de l’équivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 6.1.1 L’unité de traduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

6.2 L’intraduisibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 6.2.1 Traduire l’organisation des systèmes . . . . . . . . . . . . . 127 6.3

L’implicite culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

6.4

Les connotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 6.4.1 La traduction des connotations culturelles . . . . . . . . 139

7 La traduction des realia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 7.1

Le transfert du culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

7.2

Les stratégies de traduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 7.2.1 Les procédés de traduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

8 Les allusions, un dilemme en traduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 8.1

Traduire le non-dit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

8.2

Les allusions culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

8.3

Allusions et problèmes de traduction . . . . . . . . . . . . . . . . 158 8.3.1 Dans la presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 8.3.2 Dans les publicités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 8.3.3 En littérature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

8.4

Les tendances traductives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 8.4.1 L’omission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

4

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 4

16.12.2015 9:15:34


8.4.2 La traduction littérale, le calque ou l’équivalence . . . . . 164 8.4.3 La note explicative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 8.4.4 L’emprunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 8.4.5 L’explicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 8.4.6 L’adaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 8.4.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 9 Traduire l’idiomaticité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 9.1

Les stéréotypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

9.2

Le figement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 9.2.1 Idiotisme et collocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 9.2.2 Les expressions idiomatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 9.2.3 Les locutions ou expressions figées . . . . . . . . . . . . . 179

9.3

La traduction des référents idiomatiques . . . . . . . . . . . . . . 181

9.4

Les clichés, les citations et les proverbes . . . . . . . . . . . . . . . 184

9.5

La traduction des parémies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 9.5.1 La traduction littérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9.5.2 La transposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9.5.3 L’adaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 9.5.4 La modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 9.5.5 L’équivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 9.5.6 L’interprétation ou l’explicitation . . . . . . . . . . . . . . . 192

9.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 10 Sur la traduction des noms propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 10.1

Typologies des noms propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

10.2

Les problèmes de traduction des Npr . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

10.3

La traduction des Npr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 10.3.1 La non-traduction, l’effacement et l’emprunt . . . . . . . 202 10.3.2 La traduction littérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 10.3.3 L’explication ou les notes en bas de page . . . . . . . . . . 203 10.3.4 L’explicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 10.3.5 L’équivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 10.3.6 L’adaptation, la transposition, l’assimilation, la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

5

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 5

16.12.2015 9:15:34


10.4

Les tendances traductives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 10.4.1 Les anthroponymes individuels . . . . . . . . . . . . . . . . 206 10.4.2 Les anthroponymes collectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 10.4.3 Les toponymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 10.4.4 Les ergonymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 10.4.5 Les pragmonymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

10.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 11 Conclusion générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Povzetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Table des auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

6

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 6

16.12.2015 9:15:34


1

Introduction

La traduction existe depuis la haute Antiquité et nous a transmis nombre de textes et pensées (écrits bibliques, textes latins, pensée grecque, etc.), mais aussi des réflexions parfois opposées sur l’art de traduire. On peut ainsi admettre, comme Jérome, la prédominance du sens sur la forme en matière de traduction ou, au contraire, pencher pour une traduction plus littérale orientée vers la langue source, c’est-à-dire une traduction exacte dans l’esprit d’un mot à mot. À propos de sa traduction du Paradis perdu de Milton, Chateaubriand remarquait déjà (1861, 12) : Si je n’avais voulu donner qu’une traduction élégante du Paradis perdu, on m’accordera peut-être assez de connaissance de l’art pour qu’il ne m’eût pas été impossible d’atteindre la hauteur d’une traduction de cette nature ; mais c’est une traduction littérale dans toute la force du terme que j’ai entreprise, une traduction qu’un enfant et un poëte pourront suivre sur le texte, ligne à ligne, mot à mot, comme un dictionnaire ouvert sous leurs yeux. Si, au cours des siècles, les traductions étaient surtout l’œuvre d’amateurs épris de littérature, l’époque actuelle est marquée par la création de cadres institutionnels et par la reconnaissance de la traduction comme métier. On s’intéresse de près à cette activité dont le rôle se développe face à une Europe multilingue de sorte que la traduction devient, entre autres, ''le lieu d’une prise de conscience linguistique et culturelle structurante et civilisatrice'' et ''la conscience de l’altérité'' (Ballard, 1998, 11 et 22). L’institutionnalisation et l’expansion que connaît la traduction ont engendré diverses réflexions et théorisations, notamment à partir des années 1950. Au XXe siècle, les théories de la traduction se présentent selon un ordre bien précis (Nida, 2001, 111). Elles sont d’abord philologique, linguistique et semiotique avant d’être fonctionnelle, pertinente, polysystémique et culturelle. Puis, les recherches s’effectuent peu à peu dans d’autres domaines : traduction technique, traduction poétique, traduction littéraire ou philosophique, traduction automatique ou didactique de la traduction, etc. Certaines recherches vont également se pencher sur la traduction de la culture et susciter parfois des débats. Par ailleurs, on éprouve des difficultés à cerner le terme de culture dont la définition la plus courante indique un ensemble de connaissances générales, mais n’en reste pas moins un mot obscur largement utilisé aussi bien dans la langue usuelle que dans des discours plus spécialisés. En effet, ce concept ne se réfère pas uniquement aux facultés intellectuelles ou à l’ensemble des connaissances. Influencé par des

7

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 7

16.12.2015 9:15:34


conceptions issues de diverses sciences, il semble souffrir d’un excès de sens si bien que le terme français a repris, par extension, certains éléments du sens anglais. Cette extension de sens va définir également les frontières du culturel. D’autre part, élément-marqueur de l’altérité et cas particulier de la communication, la traduction est un lieu de contact et un acte d’échange entre langues et cultures différentes. En plus des mots, le partage d’une culture mène à un acte de communication. Une traduction va au-delà d’une simple connaissance des cultures, des langues ou d’un travail sur la langue, elle concerne des actes de parole et des stratégies communicatives distinctes. Elle peut ainsi mener à au moins deux situations de communication de base : la situation source et la situation cible. La communication s’établira si le sens compris par le récepteur correspond au vouloir-dire de l’émetteur et si les conditions de communication (savoir partagé, contexte, thème, etc.) se réalisent. En effet, un texte est écrit par un émetteur employant une langue source, à une certaine époque, dans un certain espace, contexte ou milieu socioculturel déterminé. Le traducteur, médiateur du texte, peut utiliser diverses méthodes pour traduire un texte dans une langue source et le rendre accessible à un récepteur issu d’un autre espace ou contexte socioculturel, voire d’une autre époque, instaurant de ce fait une nouvelle situation de communication. Le traducteur pourra donc tenir compte de nombreux éléments comme le contexte, la finalité de la traduction, le type de textes, etc. Parfois, le besoin de transmettre la totalité du message au récepteur augmente les difficultés de traduction ou peut mener à différentes interprétations d’un même énoncé. Le traducteur, en fonction du récepteur et de l’interprétation qu’il aura faite, choisira des moyens, des finalités ou des solutions différentes afin de rendre le texte accessible au récepteur. Aussi les difficultés de la traduction ne se réduisent-elles pas uniquement aux difficultés linguistiques, idiomatiques ou stylistiques, etc., mais englobent nécessairement des problèmes d’un autre ordre, car traduire est un moyen de communication, parfois un instrument au service de l’identité nationale, la recréation d’une œuvre étrangère, une passerelle entre cultures. D’une manière générale, la traduction des référents culturels peut présenter des difficultés en traduction qui semblent parfois intraduisibles ou difficilement traduisibles. En effet, ces référents peuvent ''folkoriser'' un texte ; paraître étranges ou incompréhensibles ; passer inaperçus à la lecture, car le traducteur ou le récepteur (c’est-à-dire le lecteur étranger) n’a pas pu ou su les reconnaître, les percevoir, les interpréter et les reformuler. Même traduits, le sens ou le message semblent différents. En outre, les décalages, les contraintes linguistiques ou extra-linguistiques compliquent le rapport des paramètres en traduction si bien que ces dimensions sont des variables déterminantes en matière de fidélité

8

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 8

16.12.2015 9:15:34


et de recherche de l’équivalence. De ce fait, nous défendons la thèse selon laquelle les référents culturels ne relèvent pas d’emblée de l’intraduisibité, mais sont traduisibles par un nombre conséquent de méthodes et procédés de traduction. Encore faut-il déterminer la nature des référents culturels avant de pouvoir théoriser sur leurs méthodes de traduction. Notre travail s’articule en trois grandes parties. La première partie relève de la traduction en tant qu’acte de communication, car la communication est tributaire de la culture. L’approche diachronique nous permet de dresser un bilan pour mieux saisir les transferts d’une langue à l’autre, au fil des siècles, et d’en comprendre l’évolution jusqu’à nos jours. L’approche synchronique réunit les différents courants : d’une part, linguistique et sociolinguistique ; d’autre part, fonctionnel, polysystémique et culturel. Dans l’impossibilité d’aborder de façon exhaustive toutes les théories de la traduction, nous dégageons quelques notions générales susceptibles d’éclairer nos propos. Ce récapitulatif des différentes approches théoriques et méthodes à la disposition des traducteurs, autrefois et aujourd’hui, nous amène à certaines observations sur la traduction en général, mais aussi les aspects qui relèvent de la culture et des référents culturels, en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en Slovénie. Nous avons fixé notre choix sur les pays dont les langues seront étudiées par la suite, et également sur l’Allemagne qui marque de tout temps une évolution importante en traductologie. La vision adoptée pourra paraître francophone et parfois réductrice, car la situation est en réalité plus complexe. En effet, les traducteurs n’ont pas pratiqué en alternance un seul type de traduction et les diverses époques, quel que soit le pays, ont été marquées par des conceptions divergentes sur la manière de traduire. Par ailleurs, les limites entre certaines théories contemporaines n’étant pas toujours clairement établies, les catégorisations restent succinctes et arbitraires. Cependant, ce premier axe théorique nous a paru nécessaire pour poser le cadre privilégié de notre étude. Dans la deuxième partie, après avoir énoncé différentes propositions de définition du mot culture, nous choisissons une approche qui aborde certains courants sur la question. Nous ne prétendons en aucun cas à l’exhaustivité, mais il nous fallait cerner ce concept pour pouvoir le traiter en traduction. Les acceptions de culture et culturel étant multiples, il paraît difficile d’en établir une synthèse. En effet, ces concepts ne se limitent pas uniquement à la culture littéraire ou artistique, mais leurs définitions sont bien plus complexes. Nous partons donc des sciences comme l’anthropologie, l’ethnologie et la sociologie pour aborder la problématique du culturel. Nous nous attachons, dans un premier temps, à l’histoire sémantique des termes pour pouvoir en fixer les principales composantes culturelles. Puis, nous abordons la notion de culture en rapport avec les concepts de civilisation, de société

9

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 9

16.12.2015 9:15:34


et de communication. Enfin, à partir des acceptions d’ordre culturel, nous proposons plusieurs typologies sur lesquelles nous nous basons dans la suite de notre travail. Par conséquent, notre objectif ne sera pas de définir avec précision les frontières des notions de culture et culturel, ni de tomber dans la querelle ou de délimiter les frontières d’un terme qui, en raison de l’évolution des sociétés, semble de plus en plus obscur, mais d’examiner ce que ces définitions impliquent pour l’étude des référents culturels en traduction. En effet, les traits culturels se rencontrent dans tout type de textes et soulèvent un certain nombre de difficultés dans l’acte même de traduction qui nécessitent de la part du traducteur et du récepteur, une approche adéquate et une ouverture d’esprit. Enfin, la troisième partie est plus expérimentale, car elle nous permet d’étayer nos recherches à partir d’exemples variés (en langues française, slovène, anglaise et/ou espagnole). Cette partie comporte trois sous-parties dont le choix des exemples vise la traduction de l’implicite et du non-dit (plus particulièrement de l’allusion culturelle), de l’idiomaticité (c’est-à-dire des idiotismes et des parémies) et de l’onomastique consacrée au nom propre. Il s’agira donc de définir ces traits, d’identifier les problèmes d’ordre linguistique et culturel en traduction, et d’en dégager les tendances traductives.

10

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 10

16.12.2015 9:15:34


2

Traduction et culture : survol historique

2.1

Antiquité et Moyen-Age

L’intérêt pour les langues et la traduction ne date pas d’hier. La traduction existe depuis la plus haute antiquité : les écrits bibliques, les textes latins, la pensée grecque, etc. nous ont été transmis en partie grâce à la traduction. Les premiers traducteurs semblent remonter au troisième millénaire avant J.-C. et la plus ancienne forme de traduction s’avère être l’interprétation (Ballard, 1992, 20). Les liens entre la langue et la traduction se retrouvent donc très tôt. Durant la Haute Antiquité, les traces de dictionnaires quadrilingues en Mésopotamie témoignent déjà de l’intérêt pour les langues et la traduction. En Égypte, la pierre de rosette est encore une preuve de l’existence de la traduction. À la fin du Ve siècle, lorsque les textes littéraires passent du domaine oral à la forme écrite, les Grecs disposent d’un riche patrimoine littéraire, mais ne semblent pas intéressés par les œuvres étrangères traduites. La Grèce paraît alors accorder peu d’importance à la traduction. Rome, au contraire, développe cette activité. À l’époque des guerres puniques, les Romains s’ouvrent en effet à la culture grecque. À Rome, la langue grecque était considérée comme la langue de culture et celle d’échanges commerciaux. Cicéron serait le premier à s’être penché sur l’acte de traduction et à avoir eu une conscience linguistique des différences nécessitées par la traduction. Ce dernier entendait latiniser les textes grecs et mettait en garde contre le fait de ne pas traduire ''verbum pro verbo''. Il rejetait ainsi le mot-à-mot et préconisait de rendre les idées, c’est-à-dire le sens, plutôt que les mots. Son objectif, qui était à la fois politique et culturel, traduisait également le souci d’affirmer la suprématie romaine (Ballard, 1998, 15). À la fin de l’Antiquité, sous la pression du christianisme, l’intérêt des traducteurs se déplace peu à peu de la sphère littéraire vers le domaine religieux et technique. Les traductions se multiplient à partir du IIe siècle. L’activité de traduction écrite se développera notamment autour des traductions variées de l’Ancien Testament. Ce sont les premières traductions autour de La Bible qui vont poser les fondements du paradoxe traductif. En effet, selon la Genèse, la parole de Dieu est à l’origine de la création, elle est sacrée et source de vie ''toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n’a été fait n’a été fait sans elle'' (saint Jean in Ballard, 1992, 34). La parole de Dieu ne doit donc pas être déformée, ce qui explique le littéralisme de la traduction des Septante que Jérôme remettra en cause quelques siècles plus tard (ibid., 44-45). Dans un premier temps, il s’agit donc de suivre et traduire à la lettre la parole de dieu : ''Avec la multiplication des traductions, l’Église découvre la multiplicité des traductions, leurs divergences et les

11

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 11

16.12.2015 9:15:34


problèmes d’interprétation qu’elles posent. Très étroitement liée à la traduction, l’exégèse se développe et exige tout autant la confrontation des textes que l’exploration du sens'' (ibid., 34). Plus tard, la retraduction du Nouveau Testament effectuée en latin par Jérôme va provoquer un scandale en rompant avec cette tradition. En effet, Eusebius Hieronymus Sophronius, plus connu sous le nom de (saint) Jérôme, est l’auteur de la célèbre version la Vulgate, qui est la version latine officielle de la Bible, produite à partir des textes source (Nida, 1998, 497). Le terme ''vulgate'' en latin qui désigne ''commun'' se réfère au fait que sa version était réalisée dans un latin qui était utilisé couramment. Pourtant, certains pensent que Jérôme avait des approches contradictoires en traduction parce qu’il ''prônait un retour au texte hébreu, mais n’hésitait pas à pousser ses traductions dans un sens christianisant ; partisan du calque pour les passages obscurs, il respectait cependant les versions latines parfois erronées'' (Thiébaut, 2002, 53). De même, Lefevere (1992, 3 et 92) indique que Jérôme ne respecte pas ses propres préceptes et met aussi l’accent sur sa technique contradictoire en traduction (ibid.) : One word should be translated by one word in holy writ, where even the order of the words is a mystery, where a construction that has not been refined with great art often carries more than one sentence, since the greater part of holy writ should not be studied for its elegance. However St Jérôme admitted that other texts should be translated in other manner, nor does he always follow his own precepts. Nida (Nida and Taber, 1974, 1) ajoute que la traduction de Jérôme était basée sur l’équivalence formelle : ''the old focus of translating was the form of the message and translators took particular delight in being able to reproduce stylistic specialties, e.g. rhythms, rhymes, plays on words, chiasmus, parallelism and some unusual grammatical features''. Pour Ballard (1992, 53-55), l’Antiquité ne connaît pas une ''réflexion théorique élaborée et cohérente, clairement exprimée, sur le sujet de la traduction, (…) la traduction est déjà largement présente et absente''. Présente à travers les traductions dans le domaine dramaturgique et religieux, mais des traductions qui connaissent un début de théorisation et sont plutôt des réflexions éparses. Absente en ce que les questions de l’interprétation ne sont pas abordées et que les questions sur la traduction se cantonnent à trois perspectives : celle de la religion, de la poésie et de l’éloquence. Le Moyen-Age est une époque où l’activité littéraire et traductive semble diverse et s’étend bien au-delà de la France, l’Angleterre et les pays germaniques ou slaves. En

12

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 12

16.12.2015 9:15:34


effet, à partir de la fin du VIIIe siècle, la civilisation arabe se développe de l’Orient à l’Occident et connaît une forte activité de traduction, notamment dans les domaines scientifiques et philosophiques. L’évangélisation génère également des travaux de traduction vers les peuples slaves menant, de ce fait, à la création d’une écriture originale. La traduction en Italie et en Espagne est tout aussi variée. Enfin, le royaume anglo-normand de Guillaume le Conquérant est par nature bilingue, favorisant l’émergence d’une littérature en langue française issue de la traduction ou de l’adaptation de textes latins.

2.1.1

En France

Le Moyen-Âge voit, en France, le nombre des traductions diminuer du fait des temps troublés, notamment la seconde partie du Moyen-Âge est marquée par la guerre de Cent Ans. Les œuvres produites ou traduites se font relativement rares. Le latin est la langue de l’Université, de la science, de l’Église et des actes officiels de l’État tandis que la langue française se développe peu à peu. Les premiers problèmes de traduction vont toutefois apparaître. En effet, les traducteurs se demandent s’il est souhaitable de traduire en langue vulgaire, car il s’agit de passer d’une langue littéraire riche (le latin) à une langue plus pauvre et qui n’est pas encore fixée : ''Il s’agissait pour les traducteurs non seulement de traduire, mais de créer jusqu’à un certain point la langue cible dans laquelle ils devaient incruster l’œuvre latine. (Ils) opère(nt) sur la langue tout autant que sur le texte'' (Lusignan, 1986, 149). Cette question sera au cœur de querelles qui se prolongeront au moins jusqu’au milieu du XVIe siècle. Finalement, le débat entourant la traduction et l’avènement d’une littérature nationale se cristallisera autour du manifeste de Joachim du Bellay, Deffence et illustration de la langue francoyse (1549). À cette époque, les œuvres traduites sont commandées par l’élite et possèdent avant tout un caractère utilitaire. La traduction en langue française bénéficie également d’un soutien du pouvoir. Les traducteurs vont chercher à faire accéder le français au registre de langue savante permettant, de ce fait, d’accueillir les auctoritates, les œuvres des grands auteurs de l’Antiquité gréco-romaines les plus traduites. L’entreprise de traduction en langue vulgaire se présente, dans ce contexte, comme une rupture qui laisse apparaître une double volonté : ''volonté du roi de pouvoir lire dans sa langue les grands textes latins et volonté du traducteur de forcer la langue vernaculaire à acquérir un registre complètement neuf d’expression'' (Lusignan, 1986, 140). Le fait de légitimer la pratique des traductions en français permet au roi d’augmenter son pouvoir politique, car les traductions lui fournissent les ''armes de l’argumentation'' et un ''support idéologique'' (ibid., 134). Les plus anciens documents rédigés en roman

13

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 13

16.12.2015 9:15:34


sont des traductions mot à mot de textes liturgiques latins, une ''sorte de glossaires à l’usage des fidèles'' qui ne comprenaient pas le latin classique (Van Hoof, 1991, 24). Le Serment de Strasbourg (842) est le premier texte officiel en roman, dont l’original fut probablement rédigé en latin, puis traduit en langue vulgaire. Peu à peu, on s’interroge sur la manière de traduire et les différents procédés à adopter : on passe du mot à mot à une traduction plus libre. Au travers de l’acte de traduction, l’époque médiévale s’efforcera de doter le français des moyens d’expression et des registres d’une grande langue de civilisation. Pour passer au français, les traducteurs médiévaux n’ont pas hésité à mettre en œuvre plusieurs moyens : calque, emprunt, périphrase, etc. Ils ont assoupli la syntaxe française et ont créé une multitude de néologismes, contribuant à rendre le français apte à exprimer des abstractions, par exemple : ''Quantité de mots (ont été) forgés sur l’enclume de la traduction médiévale'' note Lusignan (1986, 165). Ainsi, si le XIIe siècle a tendance à latiniser, le XIIIe siècle se laissera plutôt influencer par l’œuvre originale. La communication interculturelle va poser également des problèmes de traduction et donner lieu à un phénomène d’acculturation, c’est-à-dire d’adaptation des textes ou d’omission partielle ou totale. En effet, les préfaces et les études menées laissent apparaître ''les carences du lexique latin et la difficulté d’exprimer par écrit dans cette langue les diverses notions philosophiques et scientifiques contenues dans les œuvres arabes'' (Foz, 1988, 55). La différence entre le latin classique et médiéval suscite des difficultés d’ordre linguistique (notamment lexical : certains mots paraissent obscurs, étranges, mal compris), mais également des difficultés d’ordre culturel. On utilise des emprunts ou des néologismes pour régler la question lexicale (Le Goff, 1985, 23). Néanmoins, pour traduire les références culturelles, on se permet une certaine liberté quant aux notions inconnues ou difficilement traduisibles. Les passages consacrés à la géographie, à l’histoire arabe ou jugés choquant pour des chrétiens (Vernet, 1985, 115) contiennent ainsi des omissions. D’une part, on va ''dans le sens de ‚l’occidentalisation’ ou la ‚christianisation’ des textes'' (Ballard, 1992, 79). D’autre part, il s’agit de ''phagocyter une culture ou de la rendre acceptable au public cible, comme les Latins ont procédé avec les Grecs'' et comme le français procèdera ultérieurement aux XVIe et XVIIIe siècles (Mounin, 1994).

2.1.2

En Slovénie

Vers la fin du Xe siècle apparaissent les premiers textes rédigés en langue slovène. Ce sont les Feuillets de Freising (Brižinski spomeniki, 972-1039) qui comprennent trois textes liturgiques destinés à l’évangélisation. On suppose que ces textes sont des

14

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 14

16.12.2015 9:15:34


traductions ou des adaptations de textes latins et allemands effectuées par des hommes d’Église ou des missionnaires. Ces manuscrits sont conservés à Munich, en Allemagne. D’autres manuscrits apparaissent entre le Xe et le XVIe siècles qui laissent entrevoir des emprunts étrangers, mais ce ne sont pas des traductions à proprement parler, plutôt des textes religieux utilisés à des fins de christianisation (Glavan, 2007, 6).

2.1.3

En Allemagne

Dans les pays germaniques apparaissent les premières traductions médiévales en langue vulgaire des Écritures, mais aussi des traités grammaticaux et philosophiques (Ballard, 2013, 64). Ainsi, Nokter le Lippu traduit et codifie en vieil haut-allemand des extraits d’oeuvres de Virgile, Boèce, etc. À ce propos, Paul (1998, 113) ajoute que ''L’entreprise est plus littéraire que pédagogique, car les moines de Nokter savent le latin''.

2.1.4

En Angleterre

En revanche, la traduction semble se développer plus rapidement en Angleterre (Ballard, 2013, 57) où elle subit une double évangélisation : autochtone, en provenance de l’Irlande, et romaine. En effet, à cette époque, un mouvement de transfert de manuscrit s’opère de Rome vers le nord par le biais de pèlerins se rendant en Angleterre. Des traductions sont réalisées, comme celle de Aldhem, abbé de Malmesbury, qui traduit les Psaumes en anglo-saxon (Delise et Woodsworth, 1995) ou Bède qui entame la traduction de l’Évangile (Whitelock, 1962). Plus tard, l’archevêque de Cantorbéry, Aefric entreprend de traduire plusieurs livres de la Bible. Dans sa ''Préface à la Genèse'', souhaitant toucher un public plus large, ce dernier défend l’usage de la traduction en anglais. ''Cette préface révèle également une connaissance certaine des exigences de saint Jérôme en matière de fidélité rigoureuse pour la traduction de la Bible. (…) Il est conscient des difficultés d’interprétation et de l’immoralité de certains passages'' (Ballard, 2013, 68). Aefric est également estimé pour sa traduction des Homélies. Cependant, la conquête normande a sans doute freiné les traductions vers la langue vulgaire qui caractérisaient l’Angleterre du XIe et XIIe siècles. Plus tard, le théologien anglais Wyclif entre en conflit avec les autorités religieuses en travaillant avec ses amis d’Oxford sur plusieurs traductions en anglais, notamment celle de la Vulgate (1378), bravant ainsi l’interdit de l’Église. D’une manière générale, l’époque médiévale en Angleterre tend à placer la création littéraire et la traduction, essentiellement des œuvres religieuses, sur le même plan. Ainsi, dans ses écrits, Chaucer (XIVe siècle) n’établit guère de différence entre ses œuvres originales et ses traductions qu’il envisage 15

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_FINAL.indd 15

16.12.2015 9:15:34


Sonia Vaupot

Sonia Vaupot

Sonia Vaupot je docentka za prevodoslovje na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer poučuje francosko in frankofono družbo in kulturo, tvorjenje francoskih besedil ter prevajanje kulturnospecifičnih besedil v francoščino. Njeno raziskovalno področje zajema analizo diskurza v francoskem jeziku, francosko stilistiko ter prevodoslovje, prevajanje strokovnih besedil in kulturne vidike prevajanja. Magistrirala in doktorirala je v Franciji na področju jezikoslovja. Bila je tudi gostujoča profesorica na INALCO-ju v Parizu. Je avtorica dveh učbenikov Introduction à la civilisation française in Civilisation française: histoire, institutions, économie.

ISBN 978-961-237-800-4

ISBN 978-961-237-800-4

9 789612 378004

Les_enjeux_culturels_de_la_traduction_naslovka_FINAL.indd 1

Les enjeux culturels de la traduction

Les enjeux culturels de la traduction

Monografija Les enjeux culturels de la traduction predstavlja raziskavo ključnih izzivov prevajanja, ki se povezujejo s pojavom kulturnih referenc v besedilih. Medkulturni stiki in realije kljub silovitemu razvoju jezikovnotehnoloških aplikacij ostajajo velik prevajalski izziv. Monografija prinaša pregled temeljnih prevajalskih pristopov in ključna kulturološka spoznanja skozi zgodovino prevajanja vse do danes. S pomočjo izbranih kontrastivno analiziranih primerov se avtorica posveča oviram, ki se pojavijo pri prevajanju kulturnih referenc in se še posebej posveča trem poglavitnim izzivom prevajanja, kot so prevajanje implicitnosti, idiomatike in onomastike.

16.12.2015 8:08:18


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.