__MAIN_TEXT__

Page 1

MORP SEMAN ISBN 978-961-06-0105-0

Učbenik La Morphosyntaxe et la sémantique du verbe français je prvenstveno namenjen študentom francoščine 1. letnika študijskega programa Medjezikovno posredovanje, uporaben pa je tudi za študente 1. letnika francoskega jezika na Romanistiki in vse, ki se poklicno, študijsko ali ljubiteljsko ukvarjajo s francosko slovnico. Obsega po učnem načrtu predviden pregled skladenjskih struktur francoskega glagola, celotno glagolsko morfologijo, časovno, aspektualno in modalno strukturo francoskih glagolov kakor tudi semantične vrednosti vseh francoskih glagolskih časov. Teoretična poglavja dopolnjujejo vaje, oblikovane na osnovi primerov iz avtentičnih francoskih besedil, ki tvorijo vzporedni francosko-slovenski korpus FraSloK.

La_morphosyntaxe_naslovka_FINAL.indd 1

ADRIANA MEZEG je docentka za prevodoslovje na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo zajema proučevanje jezikoslovnih in prevodoslovnih pojavov z uporabo korpusnega pristopa. Je avtorica prvega francosko-slovenskega vzporednega korpusa (FraSloK), na katerem temeljijo vaje v tem učbeniku, in soavtorica dveh univerzitetnih učbenikov s področja francoske slovnice. Predava na mednarodnih konferencah in jezikovnih seminarjih in je dejavna tudi kot prevajalka, lektorica ter ocenjevalka in pregledovalka prevodov.

MOJCA SCHLAMBERGER BREZAR,

redna profesorica na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, študente prevajalstva že dolga leta poučuje slovnico na vseh ravneh. Je (so)avtorica treh univerzitetnih učbenikov, več znanstvenih in strokovnih monografij ter znanstvenih člankov. Poleg slovensko-francoske kontrastivne slovnice so področja njenega raziskovanja govorjeni diskurz in argumentacija ter skladenjski, pomenski in kulturni izzivi v prevajanju med slovenščino in francoščino.

MOJCA SCHLAMBERGER BREZAR, ADRIANA MEZEG: LA MORPHOSYNTAXE ET LA SÉMANTIQUE DU VERBE FRANÇAIS

9 789610 601050

MOJCA SCHLAMBERGER BREZAR, ADRIANA MEZEG

LA MORPHOSYNTAXE ET LA SÉMANTIQUE DU VERBE FRANÇAIS Oddelek za prevajalstvo Ljubljana 2018

12.9.2018 14:29:28


Mojca Schlamberger Brezar Adriana Mezeg

LA MORPHOSYNTAXE ET LA SÉMANTIQUE DU VERBE FRANÇAIS

Ljubljana 2018

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 1

11.9.2018 12:03:44


LA MORPHOSYNTAXE ET LA SÉMANTIQUE DU VERBE FRANÇAIS Avtorici: Mojca Schlamberger Brezar, Adriana Mezeg Recenzenta: Gregor Perko, Sonia Vaupot Ilustracija na naslovnici: Stock photo © olharpro © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2018. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za prevajalstvo Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin Oblikovanje: Jana Kuharič Prelom in tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2018 Druga izdaja, prvi natis Naklada: 300 izvodov Cena: 22,90 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.133.1'367.625(075.8) SCHLAMBERGER Brezar, Mojca La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français / Mojca Schlamberger Brezar, Adriana Mezeg. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ISBN 978-961-06-0105-0 1. Mezeg, Adriana 296398336

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 2

11.9.2018 12:03:44


Sommaire

3

Sommaire

Préface ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

PARTIE I – LA SYNTAXE DU GROUPE VERBAL ���������������������������������������������������������������������� 11 1 Les constructions verbales ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11 1.1 La phrase, la proposition, l’énoncé ������������������������������������������������������������������������������������ 11 1.2 La phrase et sa définition ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11 1.3 La phrase et ses éléments ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12 1.4 L’accord du verbe avec le sujet �������������������������������������������������������������������������������������������� 13 1.5 Le verbe et ses compléments ���������������������������������������������������������������������������������������������� 13 1.5.1 Les verbes intransitifs (V (+ CC)) ������������������������������������������������������������������������������ 14 1.5.2 Les verbes transitifs (V + complément(s)) ������������������������������������������������������������ 14 1.5.2.1 Les verbes suivis d’un nom complément ���������������������������������������������� 15 1.5.2.2 Les verbes suivis d’un infinitif complément ����������������������������������������� 16 1.5.2.3 Les verbes suivis de deux compléments ����������������������������������������������� 16 1.5.2.4 Les verbes suivis d’une proposition subordonnée ���������������������������� 18 1.5.3 Les verbes attributifs ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 1.5.3.1 L’attribut du sujet ������������������������������������������������������������������������������������������ 18 1.5.3.2 L’attribut COD �������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 1.5.4 Les verbes à constructions multiples �������������������������������������������������������������������� 19  Exercices 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21

2 Le verbe – la définition �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 2.1 Les catégories morphologiques du verbe ����������������������������������������������������������������������� 29 2.2 Les verbes à sens plein et les auxiliaires ��������������������������������������������������������������������������� 30 2.2.1 Les verbes auxiliaires temporels et aspectuels �������������������������������������������������� 30 2.2.2 Les auxiliaires modaux ����������������������������������������������������������������������������������������������� 31 2.2.3 Le verbe faire comme auxiliaire ������������������������������������������������������������������������������ 31  Exercices 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 32

3 Les catégories verbales ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 36 3.1 Le mode �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 3

11.9.2018 12:03:44


4

La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français

3.2 Le temps �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 3.2.1 Les temps de l’indicatif ����������������������������������������������������������������������������������������������� 37 3.2.2 Les temps du subjonctif �������������������������������������������������������������������������������������������� 37 3.2.3 Les temps de l’impératif �������������������������������������������������������������������������������������������� 37 3.2.4 Les temps du conditionnel ��������������������������������������������������������������������������������������� 37 3.3 L’aspect ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37 3.4 La voix passive �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38 3.4.1 Les verbes passivables ����������������������������������������������������������������������������������������������� 39 3.4.2 Les verbes utilisés seulement au passif ���������������������������������������������������������������� 39 3.4.3 Le complément d'agent �������������������������������������������������������������������������������������������� 40 3.4.4 Les phrases passives sans complément d'agent ����������������������������������������������� 41 3.4.5 Autres formes du passif ���������������������������������������������������������������������������������������������� 41  Exercices 3 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 42 3.5 Les formes verbales pronominales ������������������������������������������������������������������������������������ 48  Exercices 4 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50 3.6 Les verbes impersonnels ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54 3.6.1 Les verbes impersonnels et locutions impersonnelles ����������������������������������� 55 3.6.2 Les constructions impersonnelles �������������������������������������������������������������������������� 55 3.6.3 La transformation impersonnelle ��������������������������������������������������������������������������� 56 3.6.4 Les formes impersonnelles du passif �������������������������������������������������������������������� 57  Exercices 5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 57

PARTIE II – LA MORPHOLOGIE DU VERBE ������������������������������������������������������������������������������ 61 1 La conjugaison ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 61 1.1 Les groupes verbaux �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61

2 Les modes et les temps ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 63 2.1 L’indicatif �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63 2.1.1 Le présent de l’indicatif ���������������������������������������������������������������������������������������������� 63 2.1.1.1 Les verbes du 1er groupe ���������������������������������������������������������������������������� 63 2.1.1.2 Les verbes du 2e groupe ������������������������������������������������������������������������������ 67 2.1.1.3 Les verbes du 3e groupe ������������������������������������������������������������������������������ 68  Exercices 6 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 76 2.1.2 L’imparfait ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80  Exercices 7 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 81

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 4

11.9.2018 12:03:44


Sommaire

5

2.1.3 Le passé simple �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85  Exercices 8 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 86 2.1.4 Le futur simple �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90  Exercices 9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 91 2.2 Les temps composés de l’indicatif �������������������������������������������������������������������������������������� 93 2.2.1 La formation des temps composés avec les auxiliaires temporels avoir ou être ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 93 2.2.2 L’accord du participe passé �������������������������������������������������������������������������������������� 94 2.2.2.1 Les règles générales �������������������������������������������������������������������������������������� 94 2.2.2.2 Les cas particuliers ���������������������������������������������������������������������������������������� 96 2.2.2.3 Autres remarques ������������������������������������������������������������������������������������������ 99  Exercices 10 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 2.2.3 La classification des temps composés de l’indicatif ��������������������������������������� 105 2.2.3.1 Le passé composé ������������������������������������������������������������������������������������� 105  Exercices 11 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 106 2.2.3.2 Le passé récent ������������������������������������������������������������������������������������������� 109  Exercices 12 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109 2.2.3.3 Le plus-que-parfait ������������������������������������������������������������������������������������ 110  Exercices 13 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110 2.2.3.4 Le passé antérieur ��������������������������������������������������������������������������������������� 113  Exercices 14 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 112 2.2.3.5 Le passé surcomposé ������������������������������������������������������������������������������� 114  Exercices 15 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 114 2.2.3.6 Le futur antérieur ��������������������������������������������������������������������������������������� 115  Exercices 16 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116 2.2.3.7 Le futur proche ������������������������������������������������������������������������������������������� 118  Exercices 17 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 118 2.3 Le conditionnel ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120 2.3.1 Le conditionnel présent �������������������������������������������������������������������������������������������  Exercices 18 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.3.2 Le conditionnel passé ����������������������������������������������������������������������������������������������  Exercices 19 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.4 Le subjonctif ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

120 120 122 123 124

2.4.1 Le subjonctif présent ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2.4.1.1 Les formes irrégulières �����������������������������������������������������������������������������  Exercices 20 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.4.2 Le subjonctif imparfait ��������������������������������������������������������������������������������������������

124 125 126 129

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 5

11.9.2018 12:03:44


6

La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français

 Exercices 21 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.4.3 Les temps composés du subjonctif ��������������������������������������������������������������������  Exercices 22 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.5 L’impératif ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

131 132 134 138

2.5.1 L’impératif présent ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Exercices 23 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.5.2 L’impératif passé ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  Exercices 24 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.6 Les modes impersonnels ���������������������������������������������������������������������������������������������������

138 140 143 144 145

2.6.1 L’infinitif présent et passé ���������������������������������������������������������������������������������������  Exercices 25 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.6.2 Le participe présent et le gérondif ����������������������������������������������������������������������� 2.6.2.1 Le participe présent ����������������������������������������������������������������������������������� 2.6.2.2 Le gérondif ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.6.3 Le participe passé �����������������������������������������������������������������������������������������������������  Exercices 26 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.7 Les verbes défectifs ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

145 146 152 152 153 153 154 159

 Exercices 27 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 161  Exercices 28 (Récapitulation des modes et des temps) ��������������������������������������� 163

PARTIE III – LES VALEURS SÉMANTIQUES DES MODES ET DES TEMPS ������������� 171 1 L’indicatif ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 171 1.1 Le présent de l’indicatif ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 172 1.1.1 Les valeurs temporelles du présent �������������������������������������������������������������������� 172  Exercice 29 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 174 1.2 Les temps du passé ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 175 1.2.1 Le passé composé ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Exercice 30 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.2.2 Le passé simple �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  Exercices 31 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.2.3 L’imparfait �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.2.3.1 Le temps du passé ������������������������������������������������������������������������������������� 1.2.3.2 Les valeurs modales de l'imparfait ������������������������������������������������������� 1.2.3.3 L’imparfait et le passé composé ������������������������������������������������������������  Exercices 32 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 6

175 176 177 179 180 180 181 182 183

11.9.2018 12:03:44


Sommaire

7

1.2.4 Le plus-que-parfait ���������������������������������������������������������������������������������������������������  Exercice 33 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.2.5 Le passé antérieur �����������������������������������������������������������������������������������������������������  Exercice 34 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.2.6 Le passé surcomposé �����������������������������������������������������������������������������������������������  Exercice 35 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.3 Les temps du futur ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

186 187 188 189 189 190 190

1.3.1 Le futur simple ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.3.1.1 Les valeurs temporelles du futur simple �������������������������������������������� 1.3.1.2 Les valeurs modales du futur simple ���������������������������������������������������  Exercices 36 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.3.2 Le futur proche �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  Exercice 37 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.3.3 Le futur antérieur �������������������������������������������������������������������������������������������������������  Exercices 38 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.4 La concordance des temps avec l’indicatif �������������������������������������������������������������������

190 190 191 192 194 194 195 196 198

 Exercice 39 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 198

2 Le conditionnel ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 201 2.1 Les valeurs du conditionnel ����������������������������������������������������������������������������������������������� 201 2.1.1 Le conditionnel temporel (= le futur dans le passé) ��������������������������������������� 2.1.2 Le conditionnel modal �������������������������������������������������������������������������������������������� 2.1.2.1 Le conditionnel et l'hypothèse ��������������������������������������������������������������� 2.1.2.2 Le potentiel et l’irréel �������������������������������������������������������������������������������� 2.1.3 Autres valeurs du conditionnel ����������������������������������������������������������������������������  Exercices 40 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

201 202 202 203 204 205

3 Le subjonctif �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 211 3.1 La définition morphologique ������������������������������������������������������������������������������������������� 211 3.2 La définition fonctionnelle ������������������������������������������������������������������������������������������������ 211 3.3 La définition sémantique ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 211 3.3.1 Le subjonctif en phrase indépendante ou principale ����������������������������������� 3.3.2 Le subjonctif en proposition subordonnée ����������������������������������������������������� 3.3.2.1 Les complétives ������������������������������������������������������������������������������������������� 3.3.2.2 Les subordonnées circonstancielles ���������������������������������������������������� 3.3.2.3 Le subjonctif en subordonnée relative ����������������������������������������������� 3.4 L’emploi des temps au subjonctif ������������������������������������������������������������������������������������

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 7

212 213 213 214 216 216

11.9.2018 12:03:44


8

La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français

3.4.1 Le présent et le passé du subjonctif ������������������������������������������������������������������� 3.4.2 L’imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif ����������������������������������������������� 3.4.2.1 Le subjonctif dans le système hypothétique ������������������������������������ 3.5 Le tableau récapitulatif de la concordance des temps avec le subjonctif ���������

217 217 218 218

 Exercices 41 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 219

4 L’impératif ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 225 4.1 L’emploi de l’impératif ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 225  Exercice 42 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 226

5 Les modes impersonnels ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 228 5.1 L’infinitif ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 228 5.1.1 L’infinitif employé après un autre verbe ������������������������������������������������������������ 5.1.2 L'infinitif employé seul ��������������������������������������������������������������������������������������������  Exercices 43 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.2 Le participe présent �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

228 229 230 232

 Exercice 44 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 232 5.3 Le participe passé ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 233  Exercice 45 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 234 5.4 Le gérondif ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 235  Exercices 46 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 235  Exercices 47 (Récapitulation des valeurs sémantiques des modes et des temps) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 236

Annexe ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 245 Glossaire – glosarček ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 265 Bibliographie ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 269 Index �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 270

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 8

11.9.2018 12:03:44


Préface

9

Préface

Le présent manuel a été composé à l’intention des étudiants de la 1ère année du programme Médiation interlinguistique dans le cadre du Département des études de traduction et d’interprétation de la Faculté des Lettres de l’Université de Ljubljana. L’ouvrage est composé de 3 parties, englobant respectivement la syntaxe du verbe français, la morphologie verbale et la sémantique de l’emploi des formes verbales, notamment les modes et les temps. Chaque partie consiste en plusieurs chapitres, complétés par des exercices. La matière est élaborée de manière succincte et incite les apprenants désireux d’en savoir plus à utiliser des grammaires de référence. Les exercices ont été élaborés à partir du corpus parallèle français-slovène FraSloK, composé par Adriana Mezeg comme base de recherche pour sa thèse, un exploit inédit jusqu’ici dans le domaine du français et du slovène. Certains exemples ont été extraits du French Web Corpus interrogeable en ligne à travers le logiciel SketchEngine1. Notre approche méthodologique me^ le ainsi l’approche structurelle, inévitable pour la connaissance de la morphologie et de la syntaxe, l’approche pragmalinguistique car le verbe ne nous dit rien sans son contexte, l’approche fonctionnelle, qui éclaircit le côté communicatif présent dans la langue, parfois l’approche contrastive qui permet à l’étudiant de faire des liens avec ses connaissances préalables, et finalement un brin de technologies linguistiques. Une telle méthode s’est avérée efficace dans les 20 dernières années de l’enseignement du français aux traducteurs qui, dans l’exercice de leur métier, ne peuvent échapper ni aux formes rares ni aux formes désuètes présentes me^ me aujourd’hui dans certains types de textes. Les chapitres, qui vous laisseront découvrir le verbe français sous toutes ses formes et tous ses aspects, sont les suivants : Dans la 1ère partie, nous traitons les constructions verbales, la définition morphologique, syntaxique et sémantique du verbe, et les catégories verbales. Dans la 2e partie, nous présentons la conjugaison verbale pour tous les temps et tous les modes. Dans la 3e partie, sémantique des modes et des temps, les grands chapitres sont intitulés l’indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l’impératif et les modes impersonnels. Dans chacun d’eux apparaissent les temps et leurs valeurs dans le discours. 1

  Cf. http://www.sketchengine.co.uk/.

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 9

11.9.2018 12:03:44


10

La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français

Les symboles, apparaissant dans le texte, indiquent comme suit :  introduit les remarques générales concernant le sujet  attire l’attention du lecteur sur un fait grammatical plutôt exceptionnel  signale les données importantes pour l’analyse contrastive entre le français et le slovène  introduit les informations diachroniques  signale les exercices  invite le lecteur à se reporter à un autre chapitre du manuel pour un complément d’information À la fin, vous trouverez un glossaire français-slovène de termes de morphosyntaxe du verbe français, l’index et une bibliographie d’ouvrages fondamentaux qui ont aidé à la préparation du présent manuel. Ljubljana, septembre 2018 Les auteures

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 10

11.9.2018 12:03:44


Les constructions verbales

11

PARTIE I – LA SYNTAXE DU GROUPE VERBAL 1 Les constructions verbales

1.1 La phrase, la proposition, l’énoncé En traduction, tout commence par la phrase / la proposition / l’énoncé : c’est l’approche fonctionnelle. La phrase est définie dans le cadre de l’analyse syntaxique. La proposition est une unité à l’intérieur d’une phrase. L’énoncé est une phrase dans son contexte de l’énonciation. Soit la phrase : Pierre a vécu ici pendant trois ans. En tant que proposition, elle est composée d’un sujet (Pierre), d’un prédicat (vivre) et de deux compléments circonstanciels (ici et pendant trois ans). La proposition une fois écrite obtient la forme de la phrase ayant un sens et étant limitée par une majuscule et par une ponctuation finale. Tant que cette phrase est prononcée, autant d’énoncés elle formera, le déictique ici se référant toujours au contexte de l’énonciation.  Pouvez-vous trouver les équivalents de ces notions en slovène ?

1.2 La phrase et sa définition La phrase est une séquence de mots que tout sujet parlant est capable non seulement de produire et d’interpréter, mais dont il sent aussi intuitivement l’unité et les limites. Elle possède aussi une définition graphique à l’écrit définissant que la phrase commence par la majuscule initiale et finit par la ponctuation finale. Quant à la définition phonétique à l’oral, celle-ci détermine une phrase étant située entre deux pauses et possédant une intonation caractéristique. La phrase remplit le critère de la complétude sémantique : elle a un sens. La définition syntaxique prévoit que c’est un assemblage de mots grammaticaux. Prenons la définition complète de la phrase, comme elle est donnée dans la Grammaire méthodique du français (Riegel, Pellat, Rioul 1994 : 104) : « Les phrases sont des suites de mots ordonnées d’une certaine manière, qui entretiennent entre eux certaines relations, c’est-à-dire qui répondent à certaines règles de grammaire et qui ont un certain sens. »

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 11

11.9.2018 12:03:44


12

La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français

1.3 La phrase et ses éléments La phrase peut e^ tre analysée en constituants immédiats qui sont le sujet, le prédicat, le complément d’objet direct (COD), le complément d’objet indirect (COI), l’attribut, le complément circonstanciel (CC), par exemple : La Terre est ronde. S + P + attribut Elle regarde la télé. S + P + COD Il téléphone à son ami. S + P + COI Il y avait beaucoup de monde au spectacle. S + P + COD + CC Il existe aussi la possibilité d’analyser la phrase en groupes ou syntagmes dénommés selon leur constituant le plus important : groupe nominal, groupe verbal, groupe prépositionnel, groupe adjectival. Les phrases ci-dessus seraient ainsi analysées de la manière suivante : La Terre est ronde. GN + GV Elle regarde la télé. GN + GV Il téléphone à son ami. GN + GV Il y avait beaucoup de monde au spectacle. GN + GV + GP Dans ce cas-là, le groupe verbal est composé du verbe et de ses compléments : GV → Vcop (est) + attribut du sujet (ronde) GV → V (regarde) + GN (la télé) GV → V (téléphone) + GP (à son ami) Le verbe est l’élément essentiel de la phrase, au moins de la phrase canonique. Il existe deux relations de base entre le verbe et le nom au niveau de la phrase : la relation de la prédication à l’intérieur de laquelle le verbe s’accorde avec le sujet, et la relation à l’intérieur du groupe verbal où les noms qui le complètent sont choisis en fonction de la valence du verbe. On parle alors de sa transitivité ou son intransitivité.  Le verbe copule est le verbe qui demande l’emploi de l’attribut. Ce sont les verbes e^tre, paraître, sembler, etc.

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 12

11.9.2018 12:03:44


Les constructions verbales

13

1.4 L’accord du verbe avec le sujet Le verbe s’accorde avec le sujet en nombre et en personne : Ex :

En octobre, les feuilles commencent à tomber. Elle est arrivée hier soir. J’ai fait une erreur. Lorsque le sujet est le pronom relatif qui, le verbe s’accorde avec l’antécédent :

Ex :

C’est moi qui ai fait cette erreur. C’est nous qui sommes arrivés les premiers. Le verbe avec plusieurs sujets singuliers se met au pluriel :

Ex :

Mon père et ma mère ont le me^me âge. L’inversion du sujet n’a pas d’effet sur cette règle :

Ex :

C’est dans ce quartier qu’habitaient mes grands-parents.

1.5 Le verbe et ses compléments Selon la construction verbale, il existe différents types de composition de la phrase simple : a) sujet + verbe Ex :

Il a dormi.

b) sujet + verbe + attribut Ex :

Alain deviendra avocat.

c) sujet + verbe + complément d’objet (direct, indirect) Ex :

Le Soleil éclaire la Terre. Elle téléphone à son père.

La_morphosyntaxe_zadnji_pregled.indd 13

11.9.2018 12:03:44


MORP SEMAN ISBN 978-961-06-0105-0

Učbenik La Morphosyntaxe et la sémantique du verbe français je prvenstveno namenjen študentom francoščine 1. letnika študijskega programa Medjezikovno posredovanje, uporaben pa je tudi za študente 1. letnika francoskega jezika na Romanistiki in vse, ki se poklicno, študijsko ali ljubiteljsko ukvarjajo s francosko slovnico. Obsega po učnem načrtu predviden pregled skladenjskih struktur francoskega glagola, celotno glagolsko morfologijo, časovno, aspektualno in modalno strukturo francoskih glagolov kakor tudi semantične vrednosti vseh francoskih glagolskih časov. Teoretična poglavja dopolnjujejo vaje, oblikovane na osnovi primerov iz avtentičnih francoskih besedil, ki tvorijo vzporedni francosko-slovenski korpus FraSloK.

La_morphosyntaxe_naslovka_FINAL.indd 1

ADRIANA MEZEG je docentka za prevodoslovje na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo zajema proučevanje jezikoslovnih in prevodoslovnih pojavov z uporabo korpusnega pristopa. Je avtorica prvega francosko-slovenskega vzporednega korpusa (FraSloK), na katerem temeljijo vaje v tem učbeniku, in soavtorica dveh univerzitetnih učbenikov s področja francoske slovnice. Predava na mednarodnih konferencah in jezikovnih seminarjih in je dejavna tudi kot prevajalka, lektorica ter ocenjevalka in pregledovalka prevodov.

MOJCA SCHLAMBERGER BREZAR,

redna profesorica na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, študente prevajalstva že dolga leta poučuje slovnico na vseh ravneh. Je (so)avtorica treh univerzitetnih učbenikov, več znanstvenih in strokovnih monografij ter znanstvenih člankov. Poleg slovensko-francoske kontrastivne slovnice so področja njenega raziskovanja govorjeni diskurz in argumentacija ter skladenjski, pomenski in kulturni izzivi v prevajanju med slovenščino in francoščino.

MOJCA SCHLAMBERGER BREZAR, ADRIANA MEZEG: LA MORPHOSYNTAXE ET LA SÉMANTIQUE DU VERBE FRANÇAIS

9 789610 601050

MOJCA SCHLAMBERGER BREZAR, ADRIANA MEZEG

LA MORPHOSYNTAXE ET LA SÉMANTIQUE DU VERBE FRANÇAIS Oddelek za prevajalstvo Ljubljana 2018

12.9.2018 14:29:28

Profile for Znanstvena zalozba FF

La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français  

Učbenik je namenjen študentom francistike in vsem, ki se poklicno, študijsko ali ljubiteljsko ukvarjajo s francosko slovnico. Teoretična pog...

La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français  

Učbenik je namenjen študentom francistike in vsem, ki se poklicno, študijsko ali ljubiteljsko ukvarjajo s francosko slovnico. Teoretična pog...

Advertisement