Page 1

ЯИТ MI IN ISBN 978-961-237-629-1

9 789612 376291

Drugi del učbenika je vsebinsko nadaljevanje in nadgradnja prvega dela učbenika. Namenjen je predvsem študentom z znanjem ruskega jezika na ravni A1, ki nadaljujejo z učenjem ruščine. Učne enote poglabljajo slovnično znanje, širijo in utrjujejo besedišče ter razvijajo sporazumevalne spretnosti v okviru situacij in tem iz vsakdanjega

življenja. Poleg besedil vsebujejo učne enote tudi slikovno gradivo, najbolj pogoste sporazumevalne vzorce, slovnične strukture z ruskim oz. slovenskim komentarjem in vaje za utrjevanje. V večino učnih enot je vključeno tudi avtentično gradivo, ki prispeva k spoznavanju ruske stvarnosti in uzaveščanju medkulturnih razlik.

je po diplomi iz ruskega jezika in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani začela svojo poklicno pot kot strokovna prevajalka. Veselje do poučevanja jo je kmalu pripeljalo v srednjo šolo in na tečaje ruščine za odrasle. Od leta 1996 je zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani kot lektorica za moderni ruski jezik. Je recenzentka učnih načrtov za ruski jezik v srednjih in osnovnih šolah in predmetnega izpitnega kataloga za ruščino. Sodelovala je pri bolonjski prenovi študija ruskega jezika na Filozofski fakulteti, preverjanjih znanja na maturi in državnem tekmovanju iz ruščine. Ima dolgoletne izkušnje s poučevanjem ruščine.

MARINA SPANRING-POREDOŠ: я и ты ... ... mi in vi часть 2

MARINA SPANRING-POREDOŠ

MARINA SPANRING-POREDOŠ

я и ты ... ... mi in vi часть 2

Oddelek za slavistiko Ljubljana 2014


Marina Spanring-Poredoš

я и ты ... ... mi in vi часть 2 учебник для начинающих

Ljubljana 2014


Я И ТЫ ... ... mi in vi часть 2 учебник для начинающих Avtorica: Marina Spanring-Poredoš Recenzentki: Aleksandra Derganc, Elena Starikova Avtor ilustracij: Igor Rehar Tehnično urejanje in prelom: Jure Preglau © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2014. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za slavistiko Za založbo: Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Prvi natis Ljubljana, 2014 Naklada: 400 izvodov Cena: 21,90 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.161.1(075.8) SPANRING-Poredoš, Marina Ja i ty --- mi in vi : učebnik dlja načinajuščih / Marina SpanringPoredoš ; [avtor ilustracij Igor Rehar]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009-<2014> Cir. Čast' 2. - 2014 ISBN 978-961-237-629-1 (zv. 2) 246485504


Содержание

Содержание

UVOD..................................................................................................................................... 4 Урок 1 (пeрвый) – На ошибках учатся................................................................................ 7 Урок 2 (вторoй) – О пессимистах и оптимистах.............................................................. 17 Урок 3 (трeтий) – И ещё о реалистах................................................................................ 26 Урок 4 (четвёртый) – Жизнь студeнта труднa.................................................................. 36 Урок 5 (пятый) – Из днeвникa Aнны Ивaновны ............................................................. 49 Урок 6 (шестoй) – Урa, Гавaйские островa! .................................................................... 64 Повторительные задaния (уроки 1–6)............................................................................... 79 Урок 7 (седьмoй) – Я люблю ходить по магазинам......................................................... 87 Урок 8 (восьмoй) – С днём рождeния!............................................................................ 108 Урок 9 (девятый) – Экскурсия по гoроду........................................................................ 126 Урок 10 (десятый) – Ты то, что ты ешь........................................................................... 140 Урок 11 (одиннадцатый) – Стaрый друг лучше нoвых двух ���������������������������������������� 157 Повторительные задaния (урoки 1–11)........................................................................... 170 ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................................................. 179 Грамматические таблицы........................................................................................ 179 Список глагoлов....................................................................................................... 188 Список возврaтных глагoлов.................................................................................. 192 Список глагoлов движeния..................................................................................... 193 ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ............................................................................... 194

3


Я И ТЫ ... ... mi in vi 2

Uvod

Drugi del učbenika Я И ТЫ .... .... mi in vi je vsebinsko nadaljevanje in nadgradnja prvega dela učbenika ter v celoto zaokroža snov, predvideno za 120 ur pouka ruščine na začetni stopnji. Namenjen je predvsem študentom in dijakom z znanjem ruskega jezika na ravni A1 po Evropskih smernicah za jezikovno izobraževanje (European Framework of References for Languages), ki nadaljujejo z učenjem ruščine. Primeren je tudi za poučevanje odraslih, ki bi radi na tečaju svoje znanje ruščine razširili in poglobili. Tako kot prvi je tudi drugi del nastajal kot učno gradivo pri urah ruskega lektorata v 1. letniku in pri podajanju snovi opozarja na podobnosti in razlike med slovenščino in ruščino. Izkušnje so namreč pokazale, da je prav podobnostim in razlikam pri učenju sorodnega jezika potrebno posvetiti posebno pozornost. Besedišče in slovnica drugega dela učbenika sta usklajena s standardi, ki veljajo za raven A2. Le besedišče v razdelkih Знаете ли вы, что … in Давайте отдохнём! v nekaterih učnih enotah po zahtevnosti presega raven A2 in predvideva uporabo slovarja. Pri izboru gradiva in zgradbi učbenika sem se v mnogočem naslanjala na učbenik Janje Urbas Situacije, mnenja, vaje, ki je bil pri nas v zadnjih desetletjih prvi učbenik, ki temelji na upoštevanju interference med ruskim in slovenskim jezikom. Ker lektorske vaje v 1. letniku rusistike na Filozofski fakulteti že dolga leta vodiva skupaj z lektorico Tatjano Komarovo, se najino sodelovanje gotovo odraža tudi v tem učbeniku. Drugi del učbenika obsega 11 učnih enot, ki poglabljajo slovnično znanje, širijo in utrjujejo besedišče ter razvijajo sporazumevalne spretnosti v okviru situacij in tem iz vsakdanjega življenja. Obenem učne enote posredujejo informacijo o razlikah med državama in kulturama. Vsebina posameznih enot je nazorno predstavljena na začetku učbenika. Na koncu knjige je slovnični dodatek, ki ga sestavljajo slovnične preglednice in seznam izbranih glagolov, uporabljenih v učbeniku. Učne enote vsebujejo poleg besedil tudi slikovno gradivo, najbolj pogoste sporazumevalne vzorce, slovnične strukture z ruskim oz. slovenskim komentarjem in vaje za utrjevanje. V večino učnih enot so vključene tudi zanimivosti, povezane z obravnavano temo, in vaje z avtentičnim slikovnim in besedilnim gradivom, ki prispevajo k spoznavanju ruske stvarnosti in uzaveščanju medkulturnih razlik. Ob izidu knjige bi se rada zahvalila recenzentkama prof. dr. Aleksandri Derganc in predavateljici z Moskovske državne univerze mag. Eleni Aleksandrovni Starikovi za natančen pregled rokopisa in dragocene strokovne nasvete. Za pregled osnutka, pripombe in koristne nasvete bi se rada zahvalila vsem sodelavkam, lektoricam na katedri za ruski jezik, in docentki mag. Olgi Nikolajevni Korotkovi z Moskovske državne univerze. Iskrena hvala ilustratorju, akademskemu slikarju Igorju Reharju, ki je s svojimi hudomušnimi ilustracijami vnovič prispeval k živahnejši vizualni podobi učbenika. Posebej pa bi se rada zahvalila študentkam in študentom, ki so s svojimi odzivi, vprašanji in predlogi soustvarjali vsebinsko zasnovo drugega dela učbenika. Marina Spanring-Poredoš

4


Значения гл.СВ и НСВ. Образование видовых пар.

Грамматика

Повторительные задания (уроки 1 – 6)

Отдых на море. Планы на лето.

6. Ура, Гавайские острова!

Дательный падеж прилагательных, притяжательных и указательных местоимений. Фамилии в Р.п .и Д.п. Предлоги: в, на (куда) (где), из, с (откуда); Отрицательные местоимения и наречия; Предикативные наречия; Придаточные предложения цели; Сослагательное наклонение; Фазовые глаголы: начать(ся), кончить(ся); Гл.: брать/взять, положить/класть, забывать/забыть.

Театр, билеты, культур- Конструкция: (кому) понравится/понравилось (что). ная жизнь. Какое сегод- Предлоги: к (кому), у (кого), от (кого). ня число? Гл. движения с приставками по-, при-. Гл.: (по)мыть, ждать/подождать.

Будущее сложное и будущее простое время. Гл.: (про)читать, (на)писать, (с)делать, покупать/купить, получать/получить, встречать/встретить, сказать/говорить. Планы на завтра. Дательный падеж существительных. Условные придаточные предложения. Гл. движения: пойти, поехать (будущее время). Гл.: (при)готовить, вставать/встать, ложиться/лечь, (по)звонить, отвечать/ответить, приглашать/пригласить, помогать/ помочь. Обязанности студентов. Дательный падеж личных местоимений. В каком месяце? В каКонструкция: (кому) нравится (что). ком году? Сколько раз? Гл.: (под)готовиться, сдавать/сдать, выступать/выступить, поступать/поступить, выбирать/выбрать, собирать/собрать, оканчивать/окончить. Предлог: по (чему) – экзамен по литературе.

Активизация лексики по теме Экзамены в университете. Сколько времени?(Как долго?) Как часто? Когда? Жизнь после окончания факультета.

5. Из дневника Анны Ивановны.

4. Жизнь студента трудна.

3. И ещё о реалистах.

2. О пессимистах и оптимистах.

1. На ошибках учатся.

Урок

Как пишется адрес. Как пожелать удачи в пути. Как поприветствовать приехавшего.

Приглашение и ответ на приглашение. Как узнать и назвать цену.

Необходимость, долженствование (нужно, надо, должен). Как (не) согласиться с мнением собеседника.

Утешение.

Речевой этикет

Текст: Об учёбе в университете; Объявления на студенческом портале. Диалог: На «Дне открытых дверей». Письмо: объявление; Моя учёба в университете. Текст: Из дневника Анны Ивановны; О спектакле «Пять вечеров». Диалоги: У театральной кассы; У вас нет лишнего билетика?; Приглашение. Текст: открытки с моря; Как Анна Ивановна отправлялась в отпуск. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Парус». Письмо: открытка другу, подруге.

Текст: Рассказы пессимиста и оптимиста; Коллекция фраз о пессимистах и оптимистах. Текст: Рассказ реалиста. Тест: Кто вы – оптимист, пессимист или реалист?

Диалог: На экзамене; Анекдоты из студенческой жизни.

Чтение, письмо

Я И ТЫ ... ... mi in vi 2

5


6

Знакомство. Дружба. Русские имена. Свободное время. Увлечения. Компьютер.

11. Старый друг лучше новых двух.

Повторительные задания (уроки 1 – 11)

Краткая форма прил.: доволен. Фамилии в Т.п. Предлоги: над, под, перед, за, между (чем) Гл.: встречаться/ встретиться, (по)знакомиться, (по)знакомить, (по)дружить, (по)дружиться, видеться, (по)советоваться, увлекаться, заниматься, интересоваться, быть, стать, работать.

Сравнительная степень прилагательных и наречий. Повелительное наклонение, 1 лицо. Наречия места и направления. Гл.: показывать/показать, осматривать/осмотреть, узнать, звать, называться. Конструкция: можно/нельзя + гл. НСВ. Питание. Блюда (назва- Прямая и косвенная речь. Творительный падеж. ния, вкус). Обслужива- Гл.: (съ)есть, (вы)пить, (на)учить, (на)учиться, (по)советоние в ресторане. вать, давать/дать.

10. Ты то, что ты ешь.

Ориентация в городе. Достопримечательности Любляны. Погода.

9. Экскурсия по городу

Родительный падеж существительных, прилагательных, местоимений, мн.число. Гл.: ходить, ездить, продавать/продать. Предлог: по (чему) – по магазинам, по воскресеньям Конструкция: можно/нельзя + гл.СВ. Конструкция: не только ..., но и ... . Указательное местоимение: тот. Частица ли. Количественные числительные 100 – миллиард. Винительный падеж, мн.число. Местоимение весь. Повелительное наклонение - 2, 3 лицо. Гл.: поздравлять/поздравить, (по)дарить, (по)желать, (по)ставить, приносить/принести. Гл. на -ыть, -ить.

Грамматика

Праздники. Подарки. Торжества. Какого числа ...?

Активизация лексики по теме Покупки. Магазины. Продукты. Цены. Валюты.

8. С днём рождения!

7. Я люблю ходить по магазинам.

Урок

Текст: электронные письма. Диалог: Давай перекусим!; В ресторане.

Диалоги: Сегодня будет экскурсия; На экскурсии по Любляне. Текст: Отзывы русских туристов о Любляне.

Диалоги: Приглашение на день рождения; Скоро придут гости; На дне рождения. Текст: О русских праздниках. Письмо: Советы для русских в Словении

Текст: Что написали на своих блогах Тина, Андрей и Маша? Диалог: В продуктовом магазине.

Чтение, письмо

Как поддерживать контакты на Тексты: письмо в рубрику расстоянии. «Советы читателям»; Как подружились Тина и Маша?; Кодекс дружбы. Письмо: Напишите о своих русских друзьях.

Извинение и ответ на извинение. Разговор с официантом.

Восхищение, похвала. (какой/как; такой/так) Разговор на улице, в транспорте.

Благодарность и ответ на благодарность. Поздравления. Пожелания. Тосты. В гостях. За столом.

Заинтересованность, безразличие. Разговор с продавцом.

Речевой этикет

Я И ТЫ ... ... mi in vi 2


Урок 1 (пeрвый) - На ошибках учатся.

Урок 1 (пeрвый) - На ошибках учатся.

Задание 1. а) Прочитáйте диалóг. На экзáмене - Привéт, стари́к, что с тобóй? Ты какóй-то невесёлый. - Да, нет. Я прóсто устáл. Вчерá я сдавáл экзáмен. - Ну и как, сдал? - Сдал, но получи´л трóйку. - Ничегó, бывáет. Говоря´т, что э́то óчень трýдный экзáмен. - Да, по-мóему, э́то сáмый трýдный экзáмен на пéрвом кýрсе. Ýтром мы полторá часá писáли тест. Профéссор срáзу провéрил егó, а потóм мы отвечáли ещё на вопрóсы. Тест был лёгкий и я хорошó написáл егó, а на ýстном экзáмене бы́ло труднéе (težje). - Ничегó удиви´тельного. Кáждый экзáмен – э́то лотерéя, ведь мнóгое зави́сит от удáчи и от настроéния (razpoloženja) профéссора. - Ты прав. Вчерá мне не повезлó. Профéссор я́вно (očitno) встал с лéвой ноги́. Он полчасá спрáшивал меня́ о совремéнной рýсской культýре. Я отвéтил почти́ на все егó вопрóсы прáвильно, сдéлал тóлько три оши́бки. А потóм он показáл мне карти́ну Серóва «Дéвочка с пéрсиками», и я рассказáл емý всё, что я знал о ней и о худóжнике. - А чегó ты не знал? - Я не знал, напримéр, в какóм годý худóжник роди́лся и когдá он нарисовáл э́ту карти́ну. - И ты не вспóмнил? Э́ то же люби́мый худóжник нáшего профéссора, и он о нём чáсто расскáзывал на свои́х лéкциях. А ты читáл кни́гу нáшего профéссора? - Да, читáл, но не прочитáл до конца. И э́то былá моя́ оши́бка. - Не волнýйся. Ничегó стрáшного. На оши́бках ýчатся.

б) Ответьте на вопросы. Какóй экзамен сдавáл студент, трýдный или лёгкий? Он сдал экзамен? Какýю оцéнку он получи́л? Скóлько врéмени студент писáл тест? Когдá профессор провéрил его? О чём спрáшивал профессор студента на ýстном экзамене? Как студент отвечáл на вопросы? О ком часто расскáзывал профессор на свои́х лéкциях? Студент читáл книгу профессора? 7


Я И ТЫ ... ... mi in vi 2

Запомните! Экзáмен

трýдный ≠ лёгкий, пи´сьменный, ýстный

Студéнт/ка

сдавáть / сдать экзáмен, зачёт отвечáть / отвéтить ((не)прáвильно, хорошó, ...) на вопрóсы дéлать / сдéлать оши´бки получáть / получи´ть (хорóшую ≠ плохýю) оцéнку

Профéссор

спрáшивать / спроси´ть (кого?) проверя´ть / провéрить экзáмен, отвéты стáвить / постáвить оцéнку

Оцéнки на экзáмене пятёрка = отли́чно четвёрка = хорошó трóйка = удовлетвори́тельно двóйка = плóхо (неудовлетвори́тельно) Задание 2. Подбери́те антóнимы. отвечáть ≠ ____________________________ трýдный экзáмен ≠ _____________________ ýстный экзамен ≠ ______________________ хорóшие оцéнки ≠ _____________________ Задание 3. Допóлните диалóг. Встáвьте подходя́щие по смы́слу словá. /сдавáть, лёгкий, постáвить, сдéлать, отвéтить, спрáшивать, получáть/ - - - - - -

Я слы́шал, что ты вчерá ______________ экзамен. Он был трýдный? Нет, наоборóт, он был ______________ . Я прáвильно ______________ на все вопрóсы. И ты не ______________ ни однóй оши́бки? Нет, ни однóй. Профéссор похвали́л меня́ и ______________ мне сáмую высóкую оцéнку. Ты всегдá ______________ тóлько хорóшие оцéнки? Да, éсли меня́ ______________ то, что я знáю.

Задание 4. Расскажи́те о себé. Скóлько экзáменов вы уже сдáли? Каки́е оцéнки вы получи́ли? Вам труднéе сдавáть пи́сьменный или ýстный экзáмен? Вы сдали все экзамены, которые вы сдавали? Как вы дýмаете, экзамен похóж на лотерéю? Если да, то почéму? Когда вы сдавáли послéдний экзамен? Он был трýдный или лёгкий? Вы прáвильно отвéтили на все вопрóсы? Какýю оцéнку постáвил вам профéссор?

8


Урок 1 (пeрвый) - На ошибках учатся.

Сравните: Как в словéнском языкé, так и в рýсском глагóлы несовершéнного ви́да (НСВ): • •

назывáют дéйствие (imenujejo dejanje), - Что ты дéлала вчерá? - Я читáла кни́гу. обозначáют (označujejo): - процéсс (trajanje) дéйствия, Я читáла кни́гу весь вéчер (дóлго, 2 часá). - повторя´емость* (ponavljanje) дéйствия, В кани́кулы я кáждый день читáла кни́ги. *(На повторя́емость дéйствия укáзывают словá: всегдá, иногдá, чáсто, рéдко, обы́чно.) - одновремéнность (istodobnost) двух дéйствий, Когдá я читáла кни́гу, брат слýшал мýзыку.

А глагóлы совершéнного ви́да (СВ) обозначáют: - результáт дéйствия, Сегóдня я прочитáла кни́гу. - однокрáтность (enkratnost) дéйствия, Вчерá я случáйно встрéтила Бори́са. - послéдовательность (zaporedje) двух дéйствий, Когдá я прочитáла кни́гу, я пошлá в кинó. Задание 5. Определи́те вид подчёркнутых в диалóге глагóлов (cм. задание 1 a). Объясни́те их значéние. Образец: Вчера я сдавáл экзáмен. → гл. НСВ; назвáние дéйствия Как образýются видовы́е пáры глагóлов? (Kako tvorimo vidske pare?) Несовершéнный вид (НСВ) (nedovršnik) читáть дéлать смотрéть писáть готóвить учи´ть сдавáть вставáть расскáзывать покáзывать спрáШивать отвеЧáть проверя´ть покупáть говори´ть брать

Совершéнный вид (СВ) (dovršnik) прочитáть сдéлать посмотрéть написáть приготóвить вы́учить сдать встать рассказáть показáть спроСи´ть (С→Ш) отвéТить (Т→Ч) провéрить купи´ть сказáть взять

Спóсоб образовáния (način tvorjenja)

пристáвка (dodajanje predpon)

сýффикс (različne pripone)

пристáвка, сýффикс рáзные кóрни (različni koreni)

9


Я И ТЫ ... ... mi in vi 2

Задание 6. Образýйте видовы́е пáры. Несовершéнный вид (НСВ) Совершéнный вид (СВ) повторя´ть повтори´ть объясни´ть решáть реши´ть получи´ть вставáть говори´ть поýжинать зáвтракать спрáшивать рассказáть смотрéть покупáть отвéтить покáзывать приготóвить Задание 7. Допиши́те предложéния. а) Что сдéлал/а студéнт/ка? 1) 2) 3) 4)

Он/она нéсколько раз сдавáл/а экзамен и вчерá он/она, наконéц, _____________ его. Он/она всегдá получáл/а хорóшие оцéнки, и вчерá он/она _____________ её. Он/она дóлго расскáзывал/а об экзамене, и, наконéц, он/она всё _____________ . Он/она полчасá отвечáл/а на вопрóсы преподавáтеля, и, наконéц, он/она _____________ на все вопрóсы.

б) Что сдéлал преподавáтель? 1) 2) 3) 4)

Преподавáтель 3 часá проверя́л домáшние задáния, и вéчером он _____________ их. Он нéсколько мéсяцев писáл кни́гу, и на прóшлой недéле он _________________ её. Он читáл рабóты студéнтов, и чéрез 2 часá он _________________________ их. Он дóлго рисовáл на доскé схéму, и, наконéц, он _________________________ её.

Задание 8. Прими́те учáстие в диалóге. Образец: - Я ужé прочитáл э́ту кни́гу. А ты? - А я сейчáс читáю её. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

10

- Я ужé написáл домáшнее задáние. А ты? - _____________________________________ . - Я ужé приготóвил урóки. А ты? - _____________________________________________ . - Я ужé пообéдал. А ты? - _____________________________________________________ . - Я ужé отвéтил на все вопрóсы в задáнии. А ты? - ________________________________ . - Я ужé вы́учил нóвые словá. А ты? - ___________________________________________ . - Я уже нарисовáл табли́цу. А ты? - ____________________________________________ .


Урок 1 (пeрвый) - На ошибках учатся.

Сравните:

СВ Я хочý прочитáть эту книгу.

НСВ Я не хочý читáть эту книгу.

Задание 9. Вы сегóдня встáли с лéвой ноги́ и ничегó не хоти́те дéлать. Отвéтьте на вопрóсы отрицáтельно. Образец: - Ты уже показáл/а свои́ оцéнки роди́телям? - Нет, я не хочý покáзывать свои́ оцéнки роди́телям. 1) 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9)

НЕ хочу + инф. гл. НСВ

- Ты купи́л/а áнгло-рýсский словáрь? ___________________________________________________________________________ . - Ты ужé прочитáл/а кни́гу нáшего профéссора? ___________________________________________________________________________ . - Ты ужé посмотрéл/а нóвую вы́ставку? ___________________________________________________________________________ . - Ты ужé рассказáл/а, как бы́ло на экскýрсии? ___________________________________________________________________________ . - Ты ужé спроси́л/а, когдá у профéссора консультáция? ___________________________________________________________________________ . - Ты ужé сказáл/а, где ты живёшь? ___________________________________________________________________________ . - Ты ужé взя́л/á кни́ги в библиотéке? ___________________________________________________________________________ . - Ты ужé повтори́л/а нóвые глагóлы? ___________________________________________________________________________ .

Как утéшить, вы́разить сочýвствие? (Kako potolažimo, izrazimo sočutje?) Не волнýйся / волнýйтесь! Всё бýдет хорошó! Сочýвствую. Со мной тóже такóе бы́ло. Не дýмай об э́том. Ничегó стрáшного! Бывáет!

- Мама, не волнуйся! Учимся хорошо, уже третью четверть заканчиваем ...

А с вáми так бывáет? Мне не повезлó. У меня́ сегóдня ничегó не получáется. Я встáл/а с лéвой ноги́. Задание 10. Успокóйте собесéдника. Испóльзуйте выражéния, укáзанные вы́ше. 1) - Я так устáл/а. Не могý бóльше занимáться. - __________________________ . До экзáмена ещё далекó. 2) - Я сегóдня встáл/а с лéвой ноги́. У меня́ ничегó не получáется. - __________________________ . 11


Я И ТЫ ... ... mi in vi 2

3) - Вчера мне не повезлó. Я получи́л/а плохýю оцéнку. - __________________________ . 4) - Какóй ýжас! Я не сдал/á экзамен. - __________________________ . Задание 11. Переведи́те на рýсский язы́к. 1) Zadnji izpit sem delal/a lani. 2) Izpit je bil lahek in dobil/a sem dobro oceno. 3) - Včeraj nisem naredil/a izpita, ker je profesor vstal z levo nogo. - Ne vznemirjaj se! Se zgodi. Včeraj nisi imel/a sreče. 4) To je zelo težak izpit. Najprej študenti uro in pol pišejo test, potem pa jih profesor še sprašuje. 5) Prebral/a sem vse knjige in znam odgovoriti na vsa vprašanja. 6) - Kakšno oceno ti je dal profesor? - Odlično. Zgodovina me zelo zanima. Диалог Узнáйте у вáшего дрýга об экзáменах, котóрые он сдавáл. Скóлько экзáменов он уже сдал? Это бы́ли пи́сьменные или ýстные экзáмены? Каки́е оцéнки он получи́л? Когда он сдавáл пéрвый/послéдний экзáмен? Он прáвильно отвéтил на все вопрóсы? Какýю оцéнку постáвил емý профéссор? Проверьте себя! Задание 1. Встáвьте глагóл нýжного ви́да в фóрме прошéдшего врéмени. читáть / прочитáть Брат взял в библиотеке интерéсную кни́гу, котóрую он _______________ цéлую недéлю. Когдá брат _______________ кни́гу, он дал её мне. расскáзывать / рассказáть Наш преподавáтель недáвно был в Москвé. На заня́тиях он дóлго _______________ нам об этом гóроде. В концé заня́тий он _______________ нам интерéсную истóрию. дéлать / сдéлать Студéнты всегдá _______________ домáшнее задáние. И сегóдня они́ ужé ______________ его. проверя´ть / провéрить На урóке мы 10 минýт _______________ домáшние задáния. Когдá мы _______________ их, преподавáтель нáчал объясня́ть нóвый урóк. вставáть / встать В кани́кулы я _______________ пóздно, а сегóдня пéрвый день заня́тий и я _______________ рáно. получáть / получи´ть Я сдал экзамен и _______________ «отли́чно». И в срéдней шкóле я чáсто _______________ хорóшие оцéнки.

12


Урок 1 (пeрвый) - На ошибках учатся.

Задание 2. Скажи́те, что вы НЕ хоти́те дéлать то, что сдéлали вáши друзья́. Почемý? Закóнчите предложéния. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

И́ра встáла рáно, а я не хочý ... . Бори́с вы́учил испáнский язы́к, а я не хочý ... . Натáша приготóвила прáздничный ýжин, а я не хочý ... . Мáша купи́ла себé плáтье, а я не хочý ... . Дáрья и Сáша рассказáли о себé, а я не хочý ... . Вáся сдéлал ремóнт кварти́ры, а я не хочý ... .

Заданиe 3. Давáйтe повтори́м! Э́то вы ужé знáете. Допóлнитe прeдложéния. 1) 2) 3) 4) 5)

сýтки = 24 часá

Сáмая мáлeнькая eдини́ца врéмeни - это сeкýнда, 60 сeкýнд - это ... . Пéрвый дeнь нeдéли - это понeдéльник, а вторóй дeнь? - Вторóй день - ... . Сýтки дéлятся на ýтро, ... . Когдá мы рабóтаeм, это рабóчий дeнь. А когда отдыхáeм, это ... . Декáбрь, янвáрь, ... - это зи́мниe мéсяцы. А вeсéнниe, лéтниe и осéнниe мéсяцы: это ...

Скóлько сeйчáс врéмeни? (Котóрый час?) час Сейчáс 2 (3,4) часá 2 (3,4) минýты 5 (6,7,...) часóв 5 (6,7,...) минýт Задание 4. Скóлько сeйчáс врéмeни? (Котóрый час?) а) По москóвскому рáдио ди́ктор сообщáeт тóчноe врéмя. Слýшайте, что он говори́т. В Москвé сeйчáс рóвно час (13 часóв, ноль минýт). 3 ч. 1 мин. 11 ч. 2 мин. б) А в Любля́не? Скóлько врéмени в Любляне, если в Москвé 13 часóв, 3 часá, 11 часóв? Заданиe 5. Напиши́тe, скóлько врéмeни. 1 ч. 15 мин. / 18 ч. 4 мин. / 4 ч. 1 мин. / 22 ч. 0 мин. / 10 ч. 10 мин. Скóлько врéмeни ... ? (Как дóлго ... ?) • минуту, 2 минýты, полминýты, полторы́ минýты, 5 минýт • полчасá (30 минут), час, полторá часа (1.30), 4 часá, 5 часóв • весь дeнь, 2 дня, 10 днeй • нeдéлю, 2 нeдéли, 5 нeдéль • вeсь вeчeр, всю ночь, всё врeмя, всe дни • мéсяц, 3 мéсяца, 6 мéсяцeв • год, 4 гóда, 7 лeт • дóлго 13


Я И ТЫ ... ... mi in vi 2

Задание 6. Отвéтьте на вопрóсы. Скóлько врéмeни (как дóлго) ... ... вы вéчером провóдите за компью´тером? ... вы кáждый день отвечáете на э-мéйлы? ... вы катáлись в зи́мние кани́кулы на лы́жах? ... вы вчерá занимáлись? ... вáша семья́ отдыхáет лéтом на мóре? Заданиe 7. Скажи́те, скóлько врéмeни продолжáЕТся/продолжáЮТся …: Образец: … семинáр, который начинáется в 9 часов и кончáется в 10 часов. Сeминáр продолжáeтся (traja) час. • • • • • •

… фильм, котóрый начинáeтся в 8 часов и кончáeтся в 9.50 … прáздники, котóрыe начинáются в понeдeльник и кончáются в срéду … заня́тиe, котóроe начинáeтся в 12.10 и кончáeтся в 13.40 … кани́кулы, котóрыe начинáются в ию´нe и кончáются в сeнтябрé … учёба на филосóфском факультéтe по нóвой прогрáмме … учёба в срéднeй шкóлe

Заданиe 8. Закóнчитe прeдложéния. Испóльзуйте ци́фры и словá, дáнныe в скóбках. Образeц: Нáшeго сосéда интeрeсýeт фотогрáфия. И вчeра он __________ (фотографи́ровать, прирóда, 3, час). Нáшeго сосéда интeрeсýeт фотогрáфия. И вчeра он фотографи́ровал прирóду 3 часá. 1) 2) 3) 4) 5)

Mоя подрýга лю´бит мýзыку. И вчeра она __________ (слýшать, мýзыка, вeсь вéчeр). Наш преподаватель заболéл и не мóжет рабóтать. Он нe __________ (рабóтать, 6, недéля). Я много занимáюсь. И в зи́мние кани́кулы я __________ (занимáться, 3, нeдéля). Mои́ друзья́ лю´бят лы́жный спорт. Они __________ (катáться, лы́жи, вся зимá). Сeстрá поступи́ла (se je vpisala) в унивeрситéт в э́том годý. Русский язык она __________ (изучáть, 5, мéсяц).

Когда?

В котóром часý?

В какóй дeнь?

14

• ýтром, днём, вéчeром, нóчью • зимóй, вeснóй, лéтом, óсeнью • пóздно, рáно • рáньшe, сeйчáс в + час (вини́тельный падéж) • в 10 часóв утрá • в 2 часá дня • в 7 часóв вéчeра • в час нóчи в + дeнь (вини́тельный падéж) • в понeдéльник • во втóрник • в срéду ...


Урок 1 (пeрвый) - На ошибках учатся.

В какóм мéсяцe?

В какóм годý?

в + мeсяц (прeдлóжный падéж) • в э´том • в бýдущем мéсяце • в прóшлом в + год (предлóжный падéж) • в э´том • в бýдущем годý • в прóшлом

Как чáсто? • всeгдá, никогдá, иногдá • чáсто, обы́чно • кáждый дeнь, кáждое ýтро, кáждую ночь Заданиe 9. Пeрeвeди́тe словосочетáния на русский язык. Скóлько врéмени? Как дóлго? 3 leta, pol ure, ves prosti čas, leto in pol, ves dan, vse počitnice Когдá? оb štirih popoldan, pozno zvečer, lani, ponoči, v nedeljo, ob osmih zjutraj, jeseni Как чáсто? ponavadi, vsak mesec, vedno, vsako sredo, nikoli, vsak teden Заданиe 10. Пeрeвeдитe прeдложeния на русский язык. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Ponavadi vstajam zelo zgodaj, ob šestih zjutraj. Kadar študenti študirajo ponoči, zjutraj dolgo spijo. Vsak petek prihajam domov ob treh popoldan. Ponavadi vse počitnice preživim na morju. Vso noč sva se pogovarjala, podnevi pa spala. Pozimi so dnevi kratki, poleti pa dolgi. Nikoli ne govorim o svojih problemih. Prej sem živel v Mariboru, zdaj pa živim v Ljubljani.

Задание 11. Прими́те учáстие в диалóге. a) Ваш рýсский друг хóчет узнáть побóльше о вас, о вáшей студéнческой жи́зни. Его интересýет, скóлько врéмeни вы отдыхáете и скóлько врéмeни вы занимáетесь. Ответьте на его вопросы. 1) Скóлько врéмени ты ужe ýчишься на филосóфском факультéтe? 2) Скóлько днeй в нeдeлю ты провóдишь в Любля́нe? 3) Скóлько врéмeни в срéднeм (povprečno) продолжáются заня́тия кáждый дeнь? 4) Скóлько врéмeни ты занимáeшься дóма пóсле заня́тий? 5) Скóлько часóв в дeнь ты отдыхáeшь? 6) Скóлько часóв ты обы́чно спишь нóчью? 7) Когдá ты встаёшь в рабóчиe дни? 15


ЯИТ MI IN ISBN 978-961-237-629-1

9 789612 376291

Drugi del učbenika je vsebinsko nadaljevanje in nadgradnja prvega dela učbenika. Namenjen je predvsem študentom z znanjem ruskega jezika na ravni A1, ki nadaljujejo z učenjem ruščine. Učne enote poglabljajo slovnično znanje, širijo in utrjujejo besedišče ter razvijajo sporazumevalne spretnosti v okviru situacij in tem iz vsakdanjega

življenja. Poleg besedil vsebujejo učne enote tudi slikovno gradivo, najbolj pogoste sporazumevalne vzorce, slovnične strukture z ruskim oz. slovenskim komentarjem in vaje za utrjevanje. V večino učnih enot je vključeno tudi avtentično gradivo, ki prispeva k spoznavanju ruske stvarnosti in uzaveščanju medkulturnih razlik.

je po diplomi iz ruskega jezika in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani začela svojo poklicno pot kot strokovna prevajalka. Veselje do poučevanja jo je kmalu pripeljalo v srednjo šolo in na tečaje ruščine za odrasle. Od leta 1996 je zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani kot lektorica za moderni ruski jezik. Je recenzentka učnih načrtov za ruski jezik v srednjih in osnovnih šolah in predmetnega izpitnega kataloga za ruščino. Sodelovala je pri bolonjski prenovi študija ruskega jezika na Filozofski fakulteti, preverjanjih znanja na maturi in državnem tekmovanju iz ruščine. Ima dolgoletne izkušnje s poučevanjem ruščine.

MARINA SPANRING-POREDOŠ: я и ты ... ... mi in vi часть 2

MARINA SPANRING-POREDOŠ

MARINA SPANRING-POREDOŠ

я и ты ... ... mi in vi часть 2

Oddelek za slavistiko Ljubljana 2014

Profile for Znanstvena zalozba FF

Issuuя и ты ... ... mi in vi: часть 2  

Drugi del učbenika je vsebinsko nadaljevanje in nadgradnja prvega dela učbenika. Namenjen je predvsem študentom z znanjem ruskega jezika na...

Issuuя и ты ... ... mi in vi: часть 2  

Drugi del učbenika je vsebinsko nadaljevanje in nadgradnja prvega dela učbenika. Namenjen je predvsem študentom z znanjem ruskega jezika na...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded