Page 1

INTRO CIVIL ISBN 978-961-237-548-5

Sonia Vaupot je docentka za

Univerzitetni učbenik Introduc` civilisation française tion a la podaja sistematičen pregled izbranih področij francoske družbe in kulture ter upošteva posebnosti in značilnosti francoskega prostora. Sestavljen je iz deset poglavij, ki povzemajo osnovne elemente življenja in bivanja v Franciji: praznike in običaje, geografijo, gastronomijo, medije, kratek razvoj francoskega jezika, izobraževalni sistem, glavne umetniške tokove, kinematografijo, ­glavne

glasbene struje in šansone. Vsako poglavje je razdeljeno na podpoglavja, ki bralcu omogočajo, da si sam izbira način, kako se bo približal tematiki, ki ga zanima. Knjiga je v prvi vrsti namenjena študentom 1. letnika programa Medjezikovno posredovanje Oddelka za prevajalstvo za predmet Francoska družba in kultura 1, kakor tudi vsakomur, ki si želi s pomočjo celovitega pregleda, ki ga na omenjenih področjih podaja knjiga, poglobiti svoje znanje.

področje francoskega jezika na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Sodeluje pri izobraževanju prevajalcev in tolmačev na prvi in drugi stopnji ter na doktorskem študiju, kjer izvaja predmete s področja prevodoslovja francoskega kulturnega prostora. Področja njenega dela so prevajanje v francoščino, francoska ter frankofona družba in kultura, tvorjenje besedil v francoskem jeziku ter francoska stilistika in idiomatika.

Sonia Vaupot: INTRODUCTION `a LA CIVILISATION FRANÇAISE

9 789612 375485

Sonia Vaupot

INTRODUCTION `A LA CIVILISATION FRANÇAISE Oddelek za prevajalstvo Ljubljana 2012


Sonia Vaupot

INTRODUCTION À LA CIVILISATION FRANÇAISE

Ljubljana 2012


INTRODUCTION À LA CIVILISATION FRANÇAISE Avtorica: Sonia Vaupot Recenzentki: Mojca Schlamberger Brezar, Florence Gacoin-Marks Lektorica: Florence Gacoin-Marks Tehnično urejanje in prelom: Jure Preglau © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za prevajalstvo Za založbo: Andrej Černe, dekan Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Jaka Repič Oblikovna zasnova: Jana Kuharič Naslovnica: VBG d. o. o. Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2012 Prva izdaja Naklada: 200 izvodov Cena: 13,50 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 316.722(44)(075.8) VAUPOT, Sonia Introduction à la civilisation française / Sonia Vaupot. - 1. izd. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ISBN 978-961-237-548-5 264065024


Table des matières

3

Table des matières

1 Avant-propos............................................................................................................................................. 9 2 Les fêtes et traditions...................................................................................................................... 11 2.1 Les jours fériés .................................................................................................................................. 11 2.1.1 Les fêtes civiles .............................................................................................................................. 11 2.1.2 Les fêtes religieuses ............................................................................................................ 13 2.2 Les jours non fériés ......................................................................................................................... 14 2.2.1 Les fêtes populaires............................................................................................................. 14 2.2.2 Les fêtes religieuses............................................................................................................. 16

3 Géographie de la France..................................................................................................................18 3.1 Diversités des territoires ................................................................................................................ 18 3.1.1 Les reliefs.................................................................................................................................. 18 3.1.2 Fleuves et bassins................................................................................................................. 19 3.1.3 Les climats............................................................................................................................... 20 3.2 La population ................................................................................................................................... 20 3.2.1 L’immigration......................................................................................................................... 21 3.2.2 Population active et chômage........................................................................................23 3.3 La répartition sur le territoire ...................................................................................................... 24 3.4 Les régions .........................................................................................................................................25 3.4.1 Paris et le Bassin parisien...................................................................................................25 3.4.2 L’agglomération parisienne.............................................................................................. 27 3.4.3 Le Nord et l’Est...................................................................................................................... 28 3.4.4 Lyon et ses périphéries.......................................................................................................28 3.4.5 Les Midis..................................................................................................................................30 3.4.6 L’Ouest atlantique................................................................................................................ 31 3.4.7 L’outre-mer.............................................................................................................................. 33

4 La gastronomie.......................................................................................................................................34 4.1 Évolution de la cuisine française ................................................................................................34 4.2 Spécialités régionales .................................................................................................................... 35 4.2.1 L’Ile-de-France ...................................................................................................................... 35 4.2.2 Les régions du Centre Nord..............................................................................................36


4

Introduction à la civilisation française

4.2.3 Le Nord-Pas-de-Calais ...................................................................................................... 37 4.2.4 Les régions de l’Est .............................................................................................................38 4.2.5 Les régions du Nord Ouest-Atlantique......................................................................... 39 4.2.6 Les régions du Sud-Ouest ................................................................................................40 4.2.7 Les régions du Centre Sud ............................................................................................... 41 4.2.8 Les régions du Midi méditerranéen ............................................................................. 41 4.3 Les fromages...................................................................................................................................... 42 4.4 Le vin..................................................................................................................................................... 43

5 Les médias.................................................................................................................................................45 5.1 La presse écrite ................................................................................................................................. 45 5.1.1 Histoire de la presse.............................................................................................................46 5.1.2 Les quotidiens........................................................................................................................ 51 5.1.3 La presse magazine.............................................................................................................. 52 5.2 Le secteur radiophonique ............................................................................................................ 52 5.3 Le secteur audiovisuel ...................................................................................................................54

6 Évolution de la langue française.................................................................................................58 6.1 La formation du français ............................................................................................................... 59 6.1.1 La période gauloise.............................................................................................................. 59 6.1.2 La colonisation romaine.....................................................................................................60 6.1.3 Les invasions germaniques et la prédominance des Francs.................................60 6.2 L’ancien français archaïque : la période gallo-romaine (VIe-IXe siècle).......................... 61 6.2.1 Le roman.................................................................................................................................. 61 6.2.2 Charlemagne et le retour au latin.................................................................................. 62 6.2.3 La fragmentation dialectale............................................................................................. 63 6.2.4 L’anglo-normand et la Chanson de Roland................................................................64 6.3 La naissance du français : la période féodale ........................................................................ 65 6.3.1 L’ancien français classique (IXe-XIIIe siècle).................................................................. 65 6.3.2 L’état de l’ancien français...................................................................................................66 6.4 Le moyen français (XIVe et XVe siècles)......................................................................................66 6.5 Au XVIe siècle, le français de la Renaissance...........................................................................68 6.6 Le français moderne ...................................................................................................................... 69 6.6.1 Au XVIIe siècle, le français classique .............................................................................. 69 6.6.2 Au XVIIIe siècle, le français au Siècle des Lumières .................................................. 71


Table des matières

5

6.6.3 Le français de la Révolution.............................................................................................. 73 6.6.4 Au XIXe siècle, diffusion de la langue standard.......................................................... 73 6.7 Le français contemporain............................................................................................................. 75 6.7.1 La question de l’orthographe........................................................................................... 76 6.7.2 La féminisation des noms de métiers............................................................................77 6.7.3 Quelques évolutions du français contemporain.......................................................77 6.7.3.1 En phonétique et phonologie.............................................................................78 6.7.3.2 En grammaire............................................................................................................78 6.7.3.3 Le lexique....................................................................................................................79 6.7.3.4 La langue familière .................................................................................................79 6.7.4 La normalisation et la législation linguistique...........................................................80 6.7.5 Le français dans le monde................................................................................................. 81

7 Le système éducatif ............................................................................................................................82 7.1 Les valeurs du système éducatif ................................................................................................. 82 7.2 L’organisation administrative ...................................................................................................... 83 7.2.1 L’administration centrale....................................................................................................84 7.2.2 Les académies........................................................................................................................84 7.3 Organisation du système éducatif.............................................................................................84 7.3.1 L'enseignement du premier degré................................................................................. 85 7.3.1.1 L’école maternelle....................................................................................................85 7.3.1.2 L’école élémentaire..................................................................................................86 7.3.2 L’enseignement du second degré .................................................................................86 7.3.2.1 Le collège....................................................................................................................86 7.3.2.2 Le lycée........................................................................................................................87 7.3.3 L’enseignement supérieur ................................................................................................88 7.4 Les types d’institutions...................................................................................................................88 7.4.1 Les grandes écoles................................................................................................................89 7.5 Les filières d’études .........................................................................................................................90

8 Les principaux courants artistiques..........................................................................................91 8.1 L'art religieux médiéval .................................................................................................................. 91 8.2 L'art du XVIe siècle : le mouvement Renaissance ................................................................ 93 8.3 L'art du XVIIe siècle, le Classicisme.............................................................................................. 93 8.4 L'art du XVIIIe siècle, le Rococo ...................................................................................................94


6

Introduction à la civilisation française

8.5 L'art au XIXe siècle............................................................................................................................. 95 8.5.1 Le Néoclassicisme.................................................................................................................96 8.5.2 Le Romantisme..................................................................................................................... 97 8.5.3 Le Réalisme............................................................................................................................. 97 8.5.4 L'Impressionnisme................................................................................................................98 8.5.5 Autres courants au XIXe siècle.........................................................................................98 8.6 L'art contemporain .......................................................................................................................100

9 Le cinéma français..............................................................................................................................102 9.1 Les origines et le cinéma muet (1895-1929)..........................................................................102 9.1.1 Les inventeurs.......................................................................................................................102 9.1.2 L’apogée du cinéma (1908-1913)....................................................................................102 9.1.3 Le déclin : la Première Guerre mondiale.....................................................................103 9.1.4 Les avant-gardes ou l'impressionnisme français (1920)........................................104 9.2 L'âge classique (1930-1945).........................................................................................................105 9.2.1 Du cinéma parlant à la « qualité française » .............................................................105 9.2.2 Les réalismes (1930)...........................................................................................................105 9.2.3 Le cinéma français durant la guerre ...........................................................................106 9.3 De la libération à la « qualité française »................................................................................107 9.4 La « Nouvelle Vague » ..................................................................................................................108 9.5 Expériences militantes et symptômes de crises (1970)....................................................109 9.6 Depuis 1980, les nouvelles tendances ................................................................................... 110 9.7 Un cinéma en mutation (depuis les années quatre-vingt-dix)...................................... 111 9.8 Le cinéma aujourd'hui.................................................................................................................. 111

10 Les principaux courants musicaux .......................................................................................113 10.1 Le Moyen Âge................................................................................................................................ 113 10.1.1 La musique grégorienne...............................................................................................113 10.1.2 L'école de Notre Dame ..................................................................................................113 10.1.3 L'ars nova.............................................................................................................................114 10.1.4 La musique de la Renaissance ....................................................................................114 10.2 L'âge baroque (1580-1750)........................................................................................................ 115 10.3 L'âge classique (1750-1810)....................................................................................................... 117 10.4 La musique romantique (XIXe siècle).................................................................................... 117


Table des matières

7

10.5 Les néo-classiques et les expressionnistes ........................................................................ 118 10. 6 La musique contemporaine ................................................................................................... 119

11 La chanson française......................................................................................................................121 11.1 Aperçu historique ........................................................................................................................ 121 11.2 La belle époque de la chanson française............................................................................123 11.3 La nouvelle chanson française ...............................................................................................125

12 Annexes .................................................................................................................................................128 13 Cartes.......................................................................................................................................................130 14 Bibliographie générale.................................................................................................................132 14.1 Les fêtes...........................................................................................................................................132 14.2 Géographie de la France...........................................................................................................132 14.3 Gastronomie et vins....................................................................................................................133 14.4 L’éducation.....................................................................................................................................133 14.5 Les médias......................................................................................................................................133 14.6 La langue française......................................................................................................................134 14.7 L’art....................................................................................................................................................134 14.8 Le cinéma........................................................................................................................................135 14.9 La musique.....................................................................................................................................135 14.10 La chanson française................................................................................................................136 14.11 Des sites pour en savoir plus .................................................................................................137


Avant-propos

9

1 Avant-propos

Cet ouvrage est une introduction à la Civilisation française. Il s’adresse à des étudiants ayant déjà acquis une compétence fondamentale en français. L’ouvrage expose les points principaux du programme enseigné dans le cadre du département des études de traduction, plus précisément en première année. Il propose une vue d’ensemble suffisamment complète de certains éléments de la civilisation française. Composé de 10 parties qui constituent un ensemble de repères : repères géographiques, culturels et quotidiens, il permet un travail individuel puisque chaque chapitre est autonome. À l’intérieur de chaque chapitre, on trouvera un ensemble de courts sous-chapitres qui donnent les informations essentielles pour comprendre certains thèmes relatifs à la France d’aujourd’hui, ce qui permet à l’utilisateur de choisir l’ordre qu’il souhaite selon ses besoins ou tout simplement sa curiosité. L'ouvrage privilégie une approche classique, qui relie le passé et le présent, les traditions et l'époque contemporaine. Il offre ainsi la possibilité à chaque étudiant d’approfondir et de vérifier ses connaissances. L’ouvrage n’a pas pour but d’énumérer tous les courants, vagues ou représentants qui ont marqué la France, mais de tâcher de donner un aperçu du développement d’un thème depuis son début jusqu’à l’époque actuelle. L’ouvrage comprend plus particulièrement des chapitres sur (1) les fêtes que nous divisons en jours fériés et non fériés, fêtes civiles et religieuses ; (2) la géographie de la France avec une étude sur la diversité des territoires, la population et les régions. Pour ces chapitres, nous nous sommes surtout basés sur l’ouvrage dirigé par Vincent Adoumié qui nous a offert un cadre riche et des données actualisées dont nous avons pu tenir compte concernant la géographie de la France. Puis, nous avons abordé (3) la gastronomie française en établissant un aperçu des principales spécialités gastronomiques régionales. L’histoire des médias et le rôle des médias aujourd’hui ont constitué le chapitre (4), avant de nous pencher sur (5) l’évolution de la langue française à travers les siècles, le système éducatif (6) et le domaine des arts avec (7) un aperçu des principaux courants artistiques, (8) le cinéma, (9) la musique et (10) la chanson française. Cet ouvrage se veut suffisamment complet pour permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances de base dans différents domaines. Il sera complété en cours par une documentation appropriée et diversifiée.


Les fêtes et traditions

11

2 Les fêtes et traditions

Ils se savent prédestinés À briller plus que des planètes À briller doucement changés En étoiles et enneigés Aux Noëls bienheureuses Fêtes des sapins ensongés Aux longues branches langoureuses. Alcool (1913), Rhénanes, Les sapins, Guillaume Apollinaire La culture populaire s’exprime par le biais des fêtes et des traditions qui jalonnent le quotidien des peuples. En France, on distingue d’une part les jours fériés et non fériés ainsi que les fêtes civiles, religieuses et régionales. 2.1 Les jours fériés Le calendrier français compte actuellement onze jours fériés : • Les fêtes civiles : le jour de l’An, la fête du Travail, la fête nationale, l’Armistice de 1918 et la Victoire de 1945 qui commémorent les deux guerres mondiales ; • Les fêtes religieuses : le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, l’Assomption, la Toussaint et Noël ; 2.1.1 Les fêtes civiles Le jour de l’An (le Nouvel An, le 1er janvier) : férié depuis 1810, le jour de l’An est le premier jour de l’année. C’est le roi Charles IX qui fixa, en 1564, le début de l’année au 1er janvier. Ce jour-là, on peut décorer la maison avec du gui et du houx, symboles de bonheur (sauf en Provence où le gui est considéré comme une plante qui porte malheur). La tradition est aussi d’écrire des cartes de vœux pour les envoyer aux amis et à la famille, et de réveillonner. Le réveillon de la ­Saint-Sylvestre


12

Introduction à la civilisation française

a lieu le 31 décembre. À 20 h, à la télévision, le Président de la République présente ses vœux traditionnels pour la nouvelle année. À minuit, tout le monde s’embrasse et se souhaite aussi une « bonne santé ! ». Les vœux pour les fêtes de fin d’année peuvent être présentés le jour de l’An et jusqu’au 31 janvier. La tradition des étrennes existe aussi : l'usage veut qu'elles soient versées aux pompiers, facteurs, concierges ou gardiens d'immeuble, éboueurs, en remerciement des services rendus tout au long de l'année. La fête du Travail (le 1er mai) : ce jour est férié depuis 1947. Il commémore la manifestation organisée le 1er mai 1886 par les syndicats d'ouvriers américains aux États-Unis. Elle avait eu lieu pour obtenir la journée de travail de huit heures. Des défilés sont organisés par les syndicats français pour symboliser l'unité des travailleurs. Traditionnellement, on offre des brins de muguet pour décorer l’intérieur des maisons. Le muguet est en effet considéré comme une fleur porte-bonheur. La Victoire de 1945 (le 8 mai) : ce jour célèbre l’anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. Il commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La reddition de l’armée allemande eut lieu le 7 mai 1945 et les combats cessèrent officiellement le 8 mai 1945 sur le front européen. Des cérémonies ont lieu ainsi chaque année en souvenir des soldats tués pendant la guerre. Des gerbes de fleurs sont déposées sur la « tombe du Soldat inconnu », au pied de l’Arc de triomphe à Paris et sur les Monuments aux Morts. La fête nationale (le 14 juillet) : ce jour est férié depuis le 6 juillet 1880. Il célèbre la fête de la Fédération, une fête révolutionnaire célébrée le 14 juillet 1790 pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, considérée comme le début de la Révolution française et la fin de la Monarchie absolue. À Paris, l’avenue des Champs Élysées est fermée à la circulation pour laisser place au défilé militaire et aérien. Il est de coutume que le Président de la République invite un chef d’État et son armée à défiler aux côtés des armées françaises. Après le défilé, le Président donne un discours à la télévision. Le soir, des bals populaires sont organisés dans toutes les villes, notamment le bal des pompiers. Le premier est né à Montmartre en 1937 à la Caserne Carpeaux dans le XVIIIe arrondissement de Paris. On tire également des feux d’artifice partout dans le pays. L’Armistice de 1918 (le 11 novembre) : ce jour est l’anniversaire de la capitulation allemande, le 11 novembre 1918, qui mit fin à la Première Guerre mondiale. La paix a été signée, près de Compiègne, entre les chefs militaires de l’armée française et ceux de l’armée allemande. Les autorités des villes et des villages se réunissent autour des monuments aux morts en mémoire des soldats morts pour la France au combat.


Les fêtes et traditions

13

2.1.2 Les fêtes religieuses Le lundi de Pâques (date variable, entre le 23 mars et le 26 avril) : Pâques est une fête chrétienne qui commémore la résurrection du Christ trois jours après sa crucifixion. Elle est fêtée pendant deux jours : le jour de Pâques (un dimanche), et le lendemain qui est le « lundi de Pâques ». La tradition veut qu’on offre des œufs en chocolat, symbole de la vie. On raconte également que les cloches sonnent chaque jour de l’année, sauf au moment de Pâques, où elles sont silencieuses du Jeudi au Samedi Saint.  Elles partent à Rome pendant la Semaine Sainte, puis elles reviennent et carillonnent pour déposer des œufs, des poules, des poussins et des lapins en chocolats dans les maisons et les jardins, à la grande joie des enfants qui, dès midi passé, partent à la chasse aux œufs. Le jeudi de l’Ascension : cette fête religieuse célèbre la montée de Jésus aux cieux, après qu’il fut resté pendant 40 jours avec ses disciples. Ce jeudi est donc célébré 40 jours après le dimanche de Pâques. Beaucoup de Français prennent un jour de congé, le vendredi, pour avoir un week-end de quatre jours (du jeudi au dimanche), on dit qu’ils font « le pont ». Le lundi de Pentecôte : ce lundi est célébré 50 jours après le dimanche de Pâques. Pour les chrétiens, c’est le symbole du don de l’Esprit Saint par Dieu. L’Assomption : fêtée les 15 août, elle célèbre la montée de la Vierge Marie aux cieux. D’après une décision prise par le roi Louis XIII, Sainte-Marie est la patronne, c’est-à-dire la protectrice de la France, depuis 1639. La Toussaint (le 1er novembre) : cette fête célèbre tous les saints de l’Église catholique. Elle précède d’un jour la fête des Morts, qualifiée aussi de fête des Défunts, fixée au 2 novembre. Mais le 2 novembre n’étant pas un jour férié, c’est à la Toussaint que les Français ont coutume de se rendre dans les cimetières pour fleurir les tombes, notamment avec des chrysanthèmes. Noël : cette fête religieuse et familiale, appelée la « Nativité », célèbre la naissance de Jésus de Nazareth. Le réveillon de Noël se fête le 24 décembre : les familles préparent le sapin de Noël, elles partagent un dîner familial. Durant les Fêtes, on peut manger entre autres de la dinde, des marrons, des huîtres ou du foie gras, etc. Pour le dessert, on prend la traditionnelle bûche de Noël, mais chaque région possède également ses propres traditions culinaires. Par exemple, en Provence, le gros souper est composé de sept plats maigres, il est servi avec treize petits pains et suivi des treize desserts symbolisant, au moment de la Cène, Jésus entouré de ses douze apôtres. On choisit traditionnellement pour les treize desserts : des pâtisseries (pompes à huile, biscotins, etc.), des confiseries (nougats, cédrats, pâte de


14

Introduction à la civilisation française

coing, etc.), des fruits frais (poires, pommes, oranges, dattes, etc.) et des fruits secs (noix, amandes, figues sèches, etc.). Ces desserts sont en général servis avec du vin cuit. Les plats maigres servis diffèrent d’un coin de Provence à l’autre, on retrouve souvent le céleri, le chou-fleur, les épinards et la morue, l’omelette, les escargots, la soupe à l’ail… mais pas de viande, uniquement des poissons, des coquillages, des gratins, des légumes, des soupes, de l’anchoïade. La tradition des marchés de Noël, vivante dans l’Est (Alsace), s’est répandue dans le reste du pays au cours des années 1990. Les marchés de Noël s’étendent généralement de fin novembre à fin décembre. Dans les familles de tradition catholique, on assiste à la messe de minuit et on prépare une crèche. Les « santons », les figurines qui sont dans la crèche, sont généralement fabriqués en Provence. Le santon, du provençal « Santoun » (petit saint), est en argile ; il est créé artisanalement à la main. Les cantiques de Noël ont également leur place durant le temps des Fêtes. Le 25 décembre, on fête Noël. Les enfants reçoivent des cadeaux que le « Père Noël » dépose dans leurs chaussons, alors que les adultes échangent plutôt des cadeaux le Jour de l’An. À midi, les familles se réunissent autour d’un bon repas. Toutefois, la façon dont on fête Noël varie beaucoup d’une région à l’autre. Même la façon de nommer le père Noël varie: père Chalande, Homme Noël, bonhomme Noël, Barbassioné, père Janvier, etc. 2.2 Les jours non fériés 2.2.1 Les fêtes populaires La Saint Valentin (le 14 février) : Les origines de la Saint-Valentin sont incertaines, mais la majorité des historiens s’accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. À l’origine fête de l’Église catholique, le jour de la Saint-Valentin n’aurait pas été associé à l’amour romantique avant le Haut Moyen Âge. D’après une autre version, l’association du mois de février à l’amour et la fertilité daterait bien de l’antiquité, tandis que le choix de la date de cette fête remonterait au XIVe siècle en Angleterre et en France, où l’on croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux migraient. Aujourd’hui, il s’agit d’une fête laïque et le jour de la Saint-Valentin est considéré comme la fête des amoureux. Le 1er avril : C’est le jour des plaisanteries, des blagues, des canulars, des fausses nouvelles dans les médias. Si l’origine du poisson d’avril est controversée, l’hypothèse la plus courante le fait naître au XVIe siècle. Avec l’Édit de Roussillon, le 9 août 1564, Charles IX a instauré le 1er janvier comme premier jour officiel de


Les fêtes et traditions

15

l’année. Il a donc décidé que l’année ne commencerait plus le 1er avril mais le 1er janvier. Un changement a également décalé les échanges de cadeaux et d’étrennes qui marquaient le passage à la nouvelle année. Pour semer le doute au sujet de la date réelle du Nouvel An, certains auraient persisté à offrir des présents en avril. Or les cadeaux que l’on s’offrait en avril étaient souvent alimentaires. Cette date étant à la fin du carême, période durant laquelle la consommation de viande est interdite chez les chrétiens, le poisson était le présent le plus fréquent. Avec le temps, les petits cadeaux d’avril se sont transformés en cadeaux pour rire et en blagues. Lorsque les blagues se sont développées, l’un des pièges les plus courants était l’offrande de faux poissons. C’est pourquoi la tradition veut que les enfants accrochent, encore aujourd’hui, des poissons en papier dans le dos des adultes. Une fois la plaisanterie découverte, les enfants s’exclament « Poisson d’avril ! ». La Fête des Mères, des Pères, des Grand-mères et des Grand-pères : En France, l’officialisation de la fête des Mères sous sa forme actuelle ne date que de 1950. En 1806, Napoléon ébauchait déjà un projet de fête des Mères, mais ce n’est qu’en 1920 que le ministre de l’Intérieur autorise la première « Journée nationale des Mères de famille nombreuses » et enfin, le 24 mai 1950, Vincent Auriol, le Président de la République de l’époque, fait voter un texte de loi officiel. La fête des Mères a toujours lieu le dernier dimanche du mois de mai. C’est en 1952 que la France institua la première fête des Pères, deux ans après l’officialisation de la fête des Mères. En effet, la fête des Pères, contrairement à celle des mères, n’a jamais été officialisée. La fête des Pères se déroule le troisième dimanche du mois de juin. À l’occasion de ces fêtes, les enfants préparent à l’école des cadeaux pour leurs parents, apprennent des poèmes et leur font des dessins. La Fête des Grands-mères aurait été créée en 1987 par une marque de café (le Café Grand’Mère), elle est donc d’origine commerciale et a lieu le premier dimanche de mars. Enfin, la Fête des Grands-pères est aussi une fête annuelle célébrée tous les premiers dimanches d’octobre, en l’honneur des grands-pères depuis 2008. La fête de la musique : Cette fête civile a été créée pour célébrer l’arrivée de l’été (le solstice d’été). La coïncidence avec l’été symbolise ainsi le sacre de la nature (dont les fêtes de la Saint-Jean, des fêtes populaires en France où un grand feu était allumé toute la nuit le soir du 24 juin). Toutefois, depuis quelques années, certaines villes organisent à nouveau des feux de la Saint-Jean avec une soirée dansante. La première édition de la fête de la musique a lieu le 21 juin 1982, mais le Ministère de la Culture la déclare officielle en 1983. Des milliers de concerts gratuits sont prévus dans toutes les villes de France. Les musiciens et chanteurs,


INTRO CIVIL ISBN 978-961-237-548-5

Sonia Vaupot je docentka za

Univerzitetni učbenik Introduc` civilisation française tion a la podaja sistematičen pregled izbranih področij francoske družbe in kulture ter upošteva posebnosti in značilnosti francoskega prostora. Sestavljen je iz deset poglavij, ki povzemajo osnovne elemente življenja in bivanja v Franciji: praznike in običaje, geografijo, gastronomijo, medije, kratek razvoj francoskega jezika, izobraževalni sistem, glavne umetniške tokove, kinematografijo, ­glavne

glasbene struje in šansone. Vsako poglavje je razdeljeno na podpoglavja, ki bralcu omogočajo, da si sam izbira način, kako se bo približal tematiki, ki ga zanima. Knjiga je v prvi vrsti namenjena študentom 1. letnika programa Medjezikovno posredovanje Oddelka za prevajalstvo za predmet Francoska družba in kultura 1, kakor tudi vsakomur, ki si želi s pomočjo celovitega pregleda, ki ga na omenjenih področjih podaja knjiga, poglobiti svoje znanje.

področje francoskega jezika na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Sodeluje pri izobraževanju prevajalcev in tolmačev na prvi in drugi stopnji ter na doktorskem študiju, kjer izvaja predmete s področja prevodoslovja francoskega kulturnega prostora. Področja njenega dela so prevajanje v francoščino, francoska ter frankofona družba in kultura, tvorjenje besedil v francoskem jeziku ter francoska stilistika in idiomatika.

Sonia Vaupot: INTRODUCTION `a LA CIVILISATION FRANÇAISE

9 789612 375485

Sonia Vaupot

INTRODUCTION `A LA CIVILISATION FRANÇAISE Oddelek za prevajalstvo Ljubljana 2012

Introduction à Civilisation Francaise  

Univerzitetni učbenik Introduction a la civilisation française podaja sistematičen pregled izbranih področij francoske družbe in kulture ter...