__MAIN_TEXT__

Page 1

GRAM SLOVE ISBN 978-961-06-0156-2

Visokošolski učbenik s svojo razumljivo in pregledno obliko približuje študentom posamezne besedne vrste in njihove leksikalne, morfološke in sintaktične značilnosti in klasifikacije. Učbenik je napisan v slovaškem jeziku, da bi študenti usvojili strokovni jezik s tega področja. Kot pomagalo služi prevod v hrvaščino, ki je eden izmed treh primerjanih južnoslovanskih jezikov, kajti z učbenikom želimo izobraževati študente slovakistike ne samo v Sloveniji, ampak tudi na Hrvaškem in v Srbiji. Primerjave s temi tremi jeziki

Gramatika_naslovka_FINAL.indd 1

so prikazane s pomočjo tabel, kjer so poudarjene razlike v morfološkem podsistemu. Poudarek različnih vaj je prav v prepoznavanju teh razlik, ki so prikazane po delih, in sicer glede na posamezne pregibne besedne vrste. Gre za prvi tovrstni učbenik v južnoslovanskem prostoru s poudarkom na morfologiji sodobnega slovaškega jezika v glavnem iz komparativnega in kontrastivnega vidika.

EVA TIBENSKÁ je lektorica slovaškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani (pred tem je bila lektorica na Univerzi na Dunaju in v Zagrebu). Na Slovaškem je delovala na SAZU (Slovenská Akadémia Vied) in na filozofskih fakultetah v Bratislavi, Nitri in Trnavi. Je avtorica dveh znanstvenih monografij, soavtorica dveh akademskih slovarjev slovaščine, dveh poglavij v monografijah, petih visokošolskih učbenikov in skoraj stotih znanstvenih člankov v tujih in domačih revijah in zbornikih.

EVA TIBENSKÁ: GRAMATIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE NOSITEĽOV SLOVINSKÉHO, CHORVÁTSKEHO A SRBSKÉHO JAZYKA I. DIEL, MORFOLÓGIA

9 789610 601562

EVA TIBENSKÁ

GRAMATIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE NOSITEĽOV SLOVINSKÉHO, CHORVÁTSKEHO A SRBSKÉHO JAZYKA I. DIEL, MORFOLÓGIA Oddelek za slavistiko Ljubljana 2018

1.2.2019 9:32:42


Eva Tibenská

GRAMATIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka I. diel MORFOLÓGIA

GRAMATIKA SLOVAČKOGA JEZIKA za govornike slovenskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika I. dio MORFOLOGIJA

preložila/prevela Maja Novković

Ljubljana, 2018

Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 1

1.2.2019 9:43:39


GRAMATIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka: I. diel MORFOLÓGIA/ GRAMATIKA SLOVAČKOGA JEZIKA za govornike slovenskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika: I. dio MORFOLOGIJA Tip publikacije: univerzitetni učbenik

Avtor: Eva Tibenská Prevod: Maja Novković Recenzenta: Neda Pintarić, Jozef Pallay Lektor prevoda: Milvia Gulešić Machata Tehnično urejanje in prelom: Aleš Cimprič © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2018. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za slavistiko Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin Oblikovna zasnova: Jana Kuhar Naslovnica: VBG d. o. o. Fotografija na naslovnici: Ľ. Fulla. Balóny (zdroj. SNG.OP 7) Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2018 Prva izdaja, prvi natis Naklada: 200 izvodov Cena: 24,90 EUR Vyšlo s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.162.4'36 TIBETANSKÁ, Eva Gramatika slovenského jazyka pre nositel'ov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka. Diel 1, Morfológia = Gramatika slovačkoga jezika za govornike slovenskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika. Dio 1, Morfologija / Eva Tibetanská ; preložila, prevela Maja Novković. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ISBN 978-961-06-0156-2 298615040

Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 2

1.2.2019 9:43:39


Obsah

Predhovor ................................................................................................................................ 11 1. kapitola: Morfológia ako jazykovedná disciplína I. Predmet morfológie .......................................................................................................... 17 Cvičenia ..................................................................................................................................................... 22

II. Vzťah morfologickej roviny k iným rovinám jazykového systému .................. 25 Cvičenia ..................................................................................................................................................... 28 Zhrnutie 1. kapitoly .............................................................................................................................. 29

2. kapitola: Slovné druhy I. Substantíva (Podstatné mená) ...................................................................................... 33 1. Komplexná slovnodruhová charakteristika ............................................................................. 33 Cvičenia .............................................................................................................................................. 34 2. Skloňovanie domácich a zdomácnených substantív ........................................................... 35 a) Skloňovanie životných substantív mužského rodu........................................................ 35 Cvičenia .............................................................................................................................................. 38 b) Skloňovanie neživotných substantív mužského rodu ................................................. 40 Cvičenia .............................................................................................................................................. 43 c) Skloňovanie substantív ženského rodu zakončených na -a ...................................... 45 Cvičenia .............................................................................................................................................. 48 d) Skloňovanie substantív ženského rodu zakončených na -Ø...................................... 49 Cvičenia .............................................................................................................................................. 50 e) Osobitné skloňovanie substantív ženského rodu .......................................................... 51 Súhrnné cvičenia na ohýbanie substantív mužského a ženského rodu ........................... 52 f ) Skloňovanie substantív stredného rodu zakončených na -o ..................................... 53 g) Skloňovanie substantív stredného rodu zakončených na -e ..................................... 54 h) Skloňovanie substantív stredného rodu zakončených na -ie .................................... 55 i) Skloňovanie substantív stredného rodu zakončených na -a ...................................... 55 Cvičenia .............................................................................................................................................. 57 Súhrnné cvičenia na ohýbanie domácich a zdomácnených substantív .......................... 58

Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 3

1.2.2019 9:43:39


4

G ramatika

slovenského jazyka

3. Skloňovanie cudzích (nezdomácnených) substantív........................................................... 59 a) Skloňovanie cudzích substantív mužského rodu ........................................................... 60 b) Skloňovanie cudzích substantív ženského rodu ............................................................ 61 c) Skloňovanie cudzích substantív stredného rodu ........................................................... 62 Cvičenia .............................................................................................................................................. 62 4. Prehľad paradigiem základných skloňovacích vzorov substantív .................................. 64

II. Ajektíva (Prídavné mená) ............................................................................................... 67 1. Komplexná slovnodruhová charakteristika ............................................................................. 67 2. Skloňovanie adjektív ....................................................................................................................... 70 a) Skloňovanie posesívnych individuálnych adjektív ........................................................ 71 b) Skloňovanie druhových posesívnych adjektív ............................................................... 72 Cvičenia .............................................................................................................................................. 72 c) Skloňovanie vlastnostných – akostných a vzťahových adjektív................................ 74 Cvičenia .............................................................................................................................................. 76 Súhrnné cvičenia na adjektíva a substantíva .......................................................................... 78 3. Prehľad paradigiem základných skloňovacích vzorov adjektív a adjektiválií ������������ 79

III. Verbá (Slovesá) .................................................................................................................. 81 1. Komplexná slovnodruhová charakteristika ............................................................................. 81 2. Ohýbanie (časovanie) slovies ....................................................................................................... 83 A: Slovesné kategórie .................................................................................................................... 84 a) OSOBA ..................................................................................................................................... 84 b) ČÍSLO ....................................................................................................................................... 84 c) MENNÝ ROD .......................................................................................................................... 85 d) ČAS ........................................................................................................................................... 85 Cvičenia ........................................................................................................................................ 88 e) SPÔSOB ................................................................................................................................... 93 f ) SLOVESNÝ ROD .................................................................................................................... 95 g) VID ............................................................................................................................................ 96 h) INTENCIA SLOVESNÉHO DEJA ........................................................................................ 99 B: Neurčité slovesné tvary ........................................................................................................ 100 C: Klasifikácia slovesných tvarov ............................................................................................ 102 3. Slovesné vzory ................................................................................................................................ 103 Cvičenia .................................................................................................................................................. 103

Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 4

1.2.2019 9:43:40


O bsah

5

IV. Numeráliá (Číslovky) .................................................................................................... 105 1. Komplexná slovnodruhová charakteristika .......................................................................... 105 2. Klasifikácia čísloviek a ich ohýbanie ........................................................................................ 105 Cvičenia .................................................................................................................................................. 111

V. Pronominá (Zámená)..................................................................................................... 113 1. Komplexná slovnodruhová charakteristika .......................................................................... 113 2. Klasifikácia zámen .......................................................................................................................... 113 3. Ohýbanie (skloňovanie) zámen ................................................................................................ 115 Cvičenia .................................................................................................................................................. 120

VI. Adverbiá (Príslovky)...................................................................................................... 123 1. Komplexná slovnodruhová charakteristika .......................................................................... 123 2. Klasifikácia prísloviek .................................................................................................................... 123 3. Neohybnosť prísloviek. Stupňovanie ..................................................................................... 125

VII. Prepozície (Predložky)................................................................................................ 127 1. Komplexná slovnodruhová charakteristika .......................................................................... 127 2. Klasifikácia predložiek a ich spájateľnosť .............................................................................. 127

VIII. Konjunkcie (Spojky) ................................................................................................... 135 1. Komplexná slovnodruhová charakteristika .......................................................................... 135 2. Klasifikácia spojok a ich funkcie ................................................................................................ 135

IX. Partikuly (Častice).......................................................................................................... 147 1. Komplexná slovnodruhová charakteristika .......................................................................... 147 2. Klasifikácia častíc a ich funkcie .................................................................................................. 148

X. Interjekcie (Citoslovcia) ............................................................................................... 151 1. Komplexná slovnodruhová charakteristika .......................................................................... 151 2. Klasifikácia citosloviec a ich funkcie ........................................................................................ 151 Zhrnutie 2. kapitoly ........................................................................................................................... 153

Literatúra................................................................................................................................ 279 Resumé .................................................................................................................................. 283 Použité skratky..................................................................................................................... 287

Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 5

1.2.2019 9:43:40


Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 6

1.2.2019 9:43:40


Sadržaj

Predgovor ................................................................................................................................ 13 1. poglavlje: Morfologija kao jezikoslovna disciplina I. Predmet morfologije ..................................................................................................... 163 II. Odnos morfološke razine prema drugim razinama jezičnoga sustava ����� 169 Sažetak 1. poglavlja ........................................................................................................................... 172

2. poglavlje: Vrste riječi I. Imenice................................................................................................................................ 177 1. Kompleksna karakterizacija vrste riječi .................................................................................. 177 2. Deklinacija domaćih i udomaćenih imenica ........................................................................ 178 a) Deklinacija imenica muškoga roda za živo .................................................................... 178 b) Deklinacija imenica muškoga roda za neživo .............................................................. 181 c) Deklinacija imenica ženskoga roda koje završavaju na -a ........................................ 184 d) Deklinacija imenica ženskoga roda koje završavaju na -Ø ...................................... 188 e) Posebna deklinacija imenica ženskoga roda ................................................................ 189 f ) Deklinacija imenica srednjega roda koje završavaju na -o ....................................... 189 g) Deklinacija imenica srednjega roda koje završavaju na -e ...................................... 191 h) Deklinacija imenica srednjega roda koje završavaju na -ie ..................................... 191 i) Deklinacija imenica srednjega roda koje završavaju na -a ........................................ 192 3. Deklinacija stranih (neudomaćenih) imenica ...................................................................... 193 a) Deklinacija stranih imenica muškoga roda ................................................................... 194 b) Deklinacija stranih imenica ženskoga roda .................................................................. 195 c) Deklinacija stranih imenica srednjega roda .................................................................. 196 4. Pregled paradigmi osnovnih deklinacijskih uzoraka imenica ....................................... 197

II. Pridjevi................................................................................................................................ 199 1. Kompleksna karakterizacija vrste riječi .................................................................................. 199 2. Deklinacija pridjeva ....................................................................................................................... 201 a) Deklinacija posvojnih individualnih pridjeva ............................................................... 202

Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 7

1.2.2019 9:43:40


8

G ramatika

slovačkoga jezika

b) Deklinacija skupnih posvojnih pridjeva ......................................................................... 203 c) Deklinacija opisnih – kvalitativnih i odnosnih pridjeva ............................................ 204 3. Pregled paradigmi osnovnih deklinacijskih uzoraka pridjeva i pridjevskih riječi ������ 207

III. Glagoli ............................................................................................................................... 209 1. Kompleksna karakterizacija vrste riječi .................................................................................. 209 2. Konjugacija (sprezanje) glagola ............................................................................................... 211 A: GLAGOLSKE KATEGORIJE ..................................................................................................... 212 a) LICE ........................................................................................................................................ 212 b) BROJ ..................................................................................................................................... 212 c) IMENSKI ROD ..................................................................................................................... 213 d) VRIJEME ............................................................................................................................... 213 e) NAČIN ................................................................................................................................... 216 f ) GLAGOLSKI ROD ............................................................................................................... 218 g) VID ......................................................................................................................................... 220 h) INTENCIJA GLAGOLSKE RADNJE ................................................................................ 222 B: NEODREÐENI GLAGOLSKI OBLICI ...................................................................................... 223 C: KLASIFIKACIJA GLAGOLSKIH OBLIKA .............................................................................. 225 3. Glagolski uzorci .............................................................................................................................. 226

IV. Brojevi ............................................................................................................................... 227 1. Kompleksna karakterizacija vrste riječi .................................................................................. 227 2. Klasifikacija brojeva i njihova deklinacija .............................................................................. 227

V. Zamjenice.......................................................................................................................... 233 1. Kompleksna karakterizacija vrste riječi .................................................................................. 233 2. Klasifikacija zamjenica .................................................................................................................. 233 3. Deklinacija (sklonidba) zamjenica ........................................................................................... 235

VI. Prilozi ................................................................................................................................ 241 1. Kompleksna karakterizacija vrste riječi .................................................................................. 241 2. Klasifikacija priloga ........................................................................................................................ 241 3. Nepromjenjivost priloga. Stupnjevanje ................................................................................. 243

VII. Prijedlozi.......................................................................................................................... 245 1. Kompleksna karakterizacija vrste riječi .................................................................................. 245 2. Klasifikacija prijedloga i njihovo spajanje ............................................................................. 245

Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 8

1.2.2019 9:43:40


S adržaj

9

VIII. Veznici............................................................................................................................. 253 1. Kompleksna karakterizacija vrste riječi .................................................................................. 253 2. Klasifikacija veznika i njihove funkcije .................................................................................... 253

IX. Čestice .............................................................................................................................. 265 1. Kompleksna karakterizacija vrste riječi .................................................................................. 265 2. Klasifikacija čestica i njihove funkcije ..................................................................................... 266

X. Usklici ................................................................................................................................. 269 1. Kompleksna karakterizacija vrste riječi .................................................................................. 269 2. Klasifikacija usklika i njihove funkcije ..................................................................................... 269 Sažetak 2. poglavlja ........................................................................................................................... 271

Literatura ............................................................................................................................... 279 Sažetak ................................................................................................................................... 285 Korištene kratice ................................................................................................................. 287

Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 9

1.2.2019 9:43:40


Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 10

1.2.2019 9:43:40


P redgovor

11

Predhovor

Vysokoškolská učebnica Gramatika slovenského jazyka pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka. I. diel Morfológia nadväzuje na našu vysokoškolskú učebnicu Morfológia slovenského jazyka (s komparatívnym slovensko-chorvátskym aspektom) (Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2015. 145 s.). Pôvodnú učebnicu, ktorá vznikla v rámci projektu č. 1-903-2131 pod názvom Comparative Slavic Linguocultural Themes (COMPAS), realizovaného na Filozofickej fakulte Univerzity v  Záhrebe pod vedením prof. dr. sc. Nedy Pintarić, rozširuje nová učebnica o komparatívny aspekt slovinský a srbský. Ďalším obohatením oproti prvotnej verzii sú cvičenia zaradené na konci kapitol či podkapitol venovaných jednotlivým ohybným slovným druhom. Východiskom na spracovanie učebnice bol náš dlhodobý záujem o metodiku a didaktiku vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka prezentovaný na viacerých medzinárodných konferenciách a  tiež naše slovensko-chorvátske porovnávacie štúdie v rámci projektu Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. a II., realizované počas nášho päťročného pôsobenia na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF Univerzity v Záhrebe. Z nich vznikla neskôr naša dvojjazyčná monografia Slovački jezik u zrcalu unutrašnjih i vanjskih odnosa (Zagreb: FF press 2012. 152 s.). Pri spracúvaní učebnice sme sa opierali o  dostupnú súčasnú slovenskú a  chorvátsku, slovinskú aj  srbskú literatúru z  oblasti morfológie (uvedené sú v  literatúre). Použitý porovnávací a kontrastívny aspekt nám poslúžil na odhaľovanie zhôd, podobností a odlišností, ktoré je podľa nášho názoru nevyhnutné využiť v  procese efektívneho vyučovania slovenčiny ako cudzieho či v  prípade menšín ako nematerinského jazyka. Upozornenia na zhodnosť alebo podobnosť preberaných morfologických javov v osvojovanom a materinskom jazyku študentom pomáhajú rýchlejšie a efektívnejšie si ich osvojiť, kým odhalené odlišnosti majú za následok ich dôkladné precvičovanie a  komunikatívne upevňovanie v osvojovanom jazyku. Učebnicu ponúkame v slovenskej a chorvátskej jazykovej mutácii, aby si študenti ovládajúci niektorý južnoslovanský jazyk mohli ľahšie osvojiť slovenský odborný text z oblasti jazykovedy, konkrétne morfológie. Učebný materiál je spracovaný prehľadne, morfologické javy sa nielen opisujú a porovnávajú, ale aj vysvetľujú s ohľadom na celý jazykový systém slovenčiny a tiež s ohľadom na ich využitie v jazykovej praxi. Na sprehľadnenie a systematizáciu preberaných javov slúžia zhrnutia na konci kapitol alebo ich častí. Na teoretické spracovanie problematiky v učebnici nadväzujú cvičenia, zamerané predovšetkým na nácvik kontrastívnych javov a tiež na celkové zvládnutie preberaných

Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 11

1.2.2019 9:43:40


12

G ramatika

slovenského jazyka

javov v jazykovej praxi. Následné podrobnejšie precvičovanie morfologických javov umožňujú už jestvujúce príručky vydávané Univerzitou Komenského v Bratislave pod gesciou Metodického centra Studia Academica Slovaca (uvádzame ich v literatúre). Predkladaná učebnica morfológie slovenského jazyka je určená primárne študentom odboru slovenský jazyk a litreratúra na filozofických fakultách univerzít v Chorvátsku, Slovinsku i Srbsku, ako aj iných južnoslovanských univerzít. Jej cieľom je sprístupniť študentom slovakistiky na týchto univerzitách morfologický systém slovenčiny, priblížiť im jeho prepojenosť s ostatnými zložkami jazykového systému slovenčiny a prostredníctvom cvičení zefektívniť osvojovanie si morfologických javov slovenčiny a ich bezproblémové uplatňovanie v jazykovej praxi. Sekundárne je predkladaná učebnica určená aj na vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka pre cudzincov hovoriacich po chorvátsky, slovinsky alebo srbsky, ktorí jazykovú prípravu absolvujú na Slovensku v rámci letnej školy slovenského jazyka a slovenskej kultúry Studia Academica Slovaca či počas štúdia slovakistiky na slovenských univerzitách. Do tretice je učebnica určená pre učiteľov stredných a základných škôl, ktorí vyučujú slovenský jazyk na národnostných školách s rozšíreným jazykom slovenským. Moja úprimná vďaka patrí predovšetkým recenzentom knihy, prof. dr. sc. Nede Pintarić z Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe a mim. prof. dr. sc. Jozefovi Pallayovi z Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane, za kvalitné a prínosné posúdenie textu učebnice a tiež za odobrenie jej vydania. Rovnako sa chcem veľmi pekne poďakovať dr. sc. Milvii Gulešić Machata z Croaticuma – centra pre chorvátsky jazyk ako druhý a cudzí na Katedre kroatistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe za odbornú lektúru prekladu mojej učebnice do chorvátčiny a za cenné pripomienky vedúce ku skvalitneniu textu. Najväčšia vďaka patrí mojej bývalej študentke, Mag. Maji Novkovič, za kvalitný preklad náročného odborného textu učebnice do chorvátčiny. doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc., mim. prof.

Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 12

1.2.2019 9:43:40


P redgovor

13

Predgovor

Sveučilišni udžbenik Gramatika slovačkoga jezika za govornike slovenskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika. I. dio Morfologija nadovezuje se na naš sveučilišni udžbenik Morfológia slovenského jazyka (s komparatívnym slovensko–chorvátskym aspektom (Tibenská, 2015.). Prvotni udžbenik koji je nastao u okviru projekta br. 1-903-2131 pod nazivom Comparative Slavic Linguocultural Themes (COMPAS), realiziranoga na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Nede Pintarić, novi udžbenik proširuje za komparativni slovenski i srpski aspekt. U usporedbi s prvom verzijom dodane su vježbe na krajeve poglavlja i podpoglavlja posvećenih pojedinim promjenjivim vrstama rjieči. Polazište za pisanje udžbenika bilo je naše dugotrajno zanimanje za metodiku i didaktiku nastave slovačkoga kao stranog jezika prezentirano na nekoliko međunarodnih konferencija, kao i naše slovačko-hrvatske komparativne studije u okviru projekta Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I i II, realizirane tijekom našega petogodišnjeg rada na Katedri za slovački jezik i književnost FF Sveučilišta u Zagrebu. Od njih je kasnije nastala naša dvojezična monografija Slovački jezik u zrcalu unutrašnjih i vanjskih odnosa (Zagreb: FF press 2012. 152 str.). Pri pisanju udžbenika koristili smo se dostupnom suvremenom slovačkom i hrvatskom, slovenskom i srpskom literaturom iz područja morfologije (navode se u literaturi). Komparativno gledište poslužilo je za otkrivanje podudarnosti, sličnosti i različitosti, a neophodno je njime se služiti u procesu učinkovitoga poučavanja slovačkoga kao stranog ili nematerinskog jezika. Napomene o podudarnosti ili sličnosti obrađivanih morfoloških fenomena u jeziku koji se uči i u materinskom jeziku studentima pomažu da ih brže i učinkovitije usvoje, dok se otkrivene različitosti temeljitije savladavaju i kroz komunikaciju učvršćuju u jeziku koji se uči. Udžbenik je dostupan u slovačkoj i hrvatskoj jezičnoj varijanti kako bi studenti koji poznaju neki od južnoslavenskih jezika mogli lakše usvojiti slovački stručni tekst iz područja jezikoslovlja, konkretno morfologije. Radni je materijal pregledno obrađen, a uz to što se opisuju i uspoređuju, morfološki se fenomeni objašnjavaju s obzirom na cijeli slovački jezični sustav, ali i s obzirom na njihovu upotrebu u jezičnoj praksi. Za pregled i sistematizaciju obrađenih fenomena služe sažeci na kraju poglavlja ili njihovih dijelova. Na teorijsku obradu problematike u udžbeniku nadovezuju se vježbe, usmjerene prije svega na savladavanje kontrastivnih fenomena, kao i na ukupno savladavanje obrađenih fenomena u jezičnoj praksi. Daljnje temeljitije savladavanje morfoloških fenomena omogućuju ranije objavljeni priručnici koje je objavilo Sveučilište

Gramatika slovenskeho jazyka FINAL.indd 13

1.2.2019 9:43:40


GRAM SLOVE ISBN 978-961-06-0156-2

Visokošolski učbenik s svojo razumljivo in pregledno obliko približuje študentom posamezne besedne vrste in njihove leksikalne, morfološke in sintaktične značilnosti in klasifikacije. Učbenik je napisan v slovaškem jeziku, da bi študenti usvojili strokovni jezik s tega področja. Kot pomagalo služi prevod v hrvaščino, ki je eden izmed treh primerjanih južnoslovanskih jezikov, kajti z učbenikom želimo izobraževati študente slovakistike ne samo v Sloveniji, ampak tudi na Hrvaškem in v Srbiji. Primerjave s temi tremi jeziki

Gramatika_naslovka_FINAL.indd 1

so prikazane s pomočjo tabel, kjer so poudarjene razlike v morfološkem podsistemu. Poudarek različnih vaj je prav v prepoznavanju teh razlik, ki so prikazane po delih, in sicer glede na posamezne pregibne besedne vrste. Gre za prvi tovrstni učbenik v južnoslovanskem prostoru s poudarkom na morfologiji sodobnega slovaškega jezika v glavnem iz komparativnega in kontrastivnega vidika.

EVA TIBENSKÁ je lektorica slovaškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani (pred tem je bila lektorica na Univerzi na Dunaju in v Zagrebu). Na Slovaškem je delovala na SAZU (Slovenská Akadémia Vied) in na filozofskih fakultetah v Bratislavi, Nitri in Trnavi. Je avtorica dveh znanstvenih monografij, soavtorica dveh akademskih slovarjev slovaščine, dveh poglavij v monografijah, petih visokošolskih učbenikov in skoraj stotih znanstvenih člankov v tujih in domačih revijah in zbornikih.

EVA TIBENSKÁ: GRAMATIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE NOSITEĽOV SLOVINSKÉHO, CHORVÁTSKEHO A SRBSKÉHO JAZYKA I. DIEL, MORFOLÓGIA

9 789610 601562

EVA TIBENSKÁ

GRAMATIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE NOSITEĽOV SLOVINSKÉHO, CHORVÁTSKEHO A SRBSKÉHO JAZYKA I. DIEL, MORFOLÓGIA Oddelek za slavistiko Ljubljana 2018

1.2.2019 9:32:42

Profile for Znanstvena zalozba FF

Gramatika slovenského jazyka pre nositel'ov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka. Diel 1, Mor  

Visokošolski učbenik s svojo razumljivo in pregledno obliko približuje študentom posamezne besedne vrste in njihove leksikalne, morfološke i...

Gramatika slovenského jazyka pre nositel'ov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka. Diel 1, Mor  

Visokošolski učbenik s svojo razumljivo in pregledno obliko približuje študentom posamezne besedne vrste in njihove leksikalne, morfološke i...

Advertisement