Page 1

ISBN 978-961-237-871-4

FRAK UBEN Učbenik obravnava temeljne vsebine jezikoslovja, ki so nujno potrebne za celosten študij nemškega jezika in jezikoslovja nasploh. V posamezna tematska poglavja so vključeni številni zgledi iz nemškega in slovenskega jezika, tako da avtorica z medkulturnim pristopom subtilno uvaja refleksijo o večplastni kulturni vpetosti posameznih jezikovnih pojavov.

»Učbenik je strokovno dognan, terminološko in stilistično jasen, didaktično pa domiseln, saj številne vaje uporabnika motivirajo, da premisli, preveri in poglobi znanje, do katerega je prišel po vsakokratnem teoretičnem uvodu v določen tematski sklop.« Stojan Bračič »Posebna odlika dela je medkulturni vidik, jezikoslovne vsebine so osvetljene tudi s stališča slovenskega jezika, kar se zdi nujno že zaradi vpetosti nemščine in slovenščine v (pretežno) sorodne zgodovinske, družbene, kulturne in geografske evropske konstelacije.« Darko Čuden

Einführung_in_die_germanistiche_linguistik_naslovnica_ponatis_2016_FINAL.indd 1

URŠULA KREVS BIRK, profeso-

rica nemščine in slovenščine, je izredna profesorica na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Predava tudi po univerzah v tujini (Leipzig, Dunaj, Osijek, Regensburg), delovala pa je tudi kot lektorica za slovenščino na Univerzi v Tübingenu. V svojih znanstvenih raziskavah se ukvarja predvsem z različnimi kontrastivnimi in medkulturnimi vidiki nemško-slovenskih jezikovnih razmerij.

URŠULA KREVS BIRK: EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK

9 789612 378714

URŠULA KREVS BIRK

EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK

EINE PROPÄDEUTIK FÜR GERMANISTIKSTUDIERENDE MIT INTERKULTURELLEM ANSATZ Oddelek za germanistiko Ljubljana, 2016

16.11.2016 8:11:27


Uršula Krevs Birk

EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK Eine Propädeutik für Germanistikstudierende mit interkulturellem Ansatz Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage

Ljubljana, 2016

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 1

15.11.2016 9:15:54


EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK Eine Propädeutik für Germanistikstudierende mit interkulturellem Ansatz Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage Avtorica: Uršula Krevs Birk Recenzenta: Stojan Bračič, Darko Čuden Lektorica: Käthe Grah Avtorji risb: Konstantin Kostja Birk, Aljoša Birk in Tomislav Birk Slika na naslovnici: Aljoša Birk Tehnično urejanje in prelom: Jure Preglau © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2016. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Za založbo: Branka Kalenić ramšak, dekanja Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin Oblikovanje: Jana Kuharič Naslovnica: VBG d. o. o. Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2016 Druga, dopolnjena in razširjena izdaja Naklada: 400 izvodov Cena: 12,90 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.112.2-112(075.8) KREVS Birk, Uršula Einführung in die germanistische Linguistik : eine Propädeutik für Germanistikstudierende mit interkulturellem Ansatz / Uršula Krevs Birk ; [avtorji risb Konstantin Kostja Birk, Aljoša Birk in Tomislav Birk]. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ISBN 978-961-237-871-4 287216896

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 2

15.11.2016 9:15:54


Inhaltsverzeichnis

3

Kazalo 1 Vorwort...................................................................................................................................... 9 2 Was ist Sprache?................................................................................................................... 11 2.1 Einleitung.....................................................................................................................................11 2.2 Was bedeutet das Wort Sprache?.........................................................................................11 2.3 Was ist verbale Sprache? – Zur Definition der Sprache...............................................18 2.2.1 Die ganzheitliche Definition.......................................................................................19 2.2.2 Die Definition der Sprache unter einzelnen Aspekten......................................21

3 Dichotomie langue/parole................................................................................................ 24 3.1 langue/parole nach Ferdinand de Saussure.....................................................................24 3.2 Synchronie/Diachronie............................................................................................................28 3.3 Kompetenz/Performanz..........................................................................................................29

4 Zum Ursprung der Sprache.............................................................................................. 31 4.1 Die Anthropogenese................................................................................................................31 4.2 Verschiedene Theorien zum Ursprung der Sprache.....................................................31

5 Sprache und (Sprach)Wissenschaft............................................................................... 35 5.1 Wissenschaft im Allgemeinen...............................................................................................35 5.1.1 Definitionen der Wissenschaft....................................................................................35 5.1.2 Einteilung der Wissenschaft........................................................................................36 5.1.3 Charakteristika der Wissenschaft ..............................................................................38 5.1.4 Das wissenschaftliche Arbeiten.................................................................................42 5.2 Sprache und Sprachwissenschaft........................................................................................48 5.2.1 Definition der Sprachwissenschaft...........................................................................48 5.2.2 Sprache und andere Wissenschaften ......................................................................48 5.2.3 Zur Geschichte der Sprachwissenschaft ................................................................49 5.2.4 Gegenstand der Sprachwissenschaft.......................................................................51 5.2.5 Sprache und praktische Probleme mit der Sprache...........................................56 5.2.6 Objektsprache vs. Metasprache.................................................................................58

6 Sprache in der Kommunikation ..................................................................................... 61 6.1 Das Organonmodell Karl Bühlers........................................................................................61 6.2.Funktionen der Sprache nach Roman Jakobson............................................................63

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 3

15.11.2016 9:15:54


4

Einführung in die germanistische Linguistik

6.3 Axiomatik und ein allgemeines Modell der sprachlichen Kommunikation ��������68 6.3.1 Axiome der menschlichen Kommunikation..........................................................68 6.3.2.Allgemeines Modell der sprachlichen Kommunikation.....................................69

7 Sprache und Semiotik ....................................................................................................... 74 7.1 Zeichen im Allgemeinen.........................................................................................................74 7.2 Das semiotische Dreieck ........................................................................................................74 7.3 Zeichentypen..............................................................................................................................76 7.3.1 Der indexikalische Zeichentyp...................................................................................76 7.3.2 Der ikonische Zeichentyp............................................................................................77 7.3.3 Der symbolische Zeichentyp .....................................................................................77 7.3.4 Index, Ikon und Symbol als Strukturierungsprinzipien in der Sprache ����������79

8 Das sprachliche Zeichen................................................................................................... 82 8.1 signifiant/signifié bzw. Bezeichnendes/Bezeichnetes ..................................................82 8.2 Charakteristika des sprachlichen Zeichens .....................................................................85 8.2.1 Charakteristika der Zeichenform: Linearität und Materialität ........................85 8.2.2 Was ist eigentlich die Zeichenbedeutung?............................................................86 8.2.3 Charakteristika der Beziehung zwischen der Zeichenform und Zeichenbedeutung ..........................................................................................88 8.3 Semiotische Relationen des sprachlichen Zeichens.....................................................91 8.4 Exkurs in die Bedeutungslehre bzw. Semantik ..............................................................92 8.4.1 Lexikalische vs. grammatische Bedeutung............................................................93 8.4.2 Deiktische Bedeutung...................................................................................................94 8.4.3 Potentielle vs. aktuelle Bedeutung...........................................................................95 8.4.4 Denotative vs. konnotative Bedeutung..................................................................96 8.4.5 Eigennamen und Bedeutung.....................................................................................98 8.5 Interkulturelle und kontrastive Aspekte von Bedeutungen....................................105 8.5.1 Kulturgeprägtheit von Bedeutungen....................................................................105 8.5.2 Einführung in die kontrastive Analyse...................................................................107 8.5.3 Einführung in die Kontaktlinguistik .......................................................................111

9 Sprachliches Zeichen und Sprachsystem................................................................. 119 9.1 Die Erscheinungsformen des sprachlichen Zeichens ................................................119 9.2 Das Sprachsystem...................................................................................................................120 9.2.1 Das Sprachsystem als Ebenenmodell....................................................................120

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 4

15.11.2016 9:15:54


Inhaltsverzeichnis

5

9.2.2 Paradigma, Syntagma..................................................................................................121 9.2.3 Segmentierungsmethode..........................................................................................124 9.2.4 Die sprachsystematischen Ebenen im Einzelnen..............................................124

AbkĂźrzungsverzeichnis....................................................................................................... 129 Literaturverzeichnis ............................................................................................................. 131 Sach- und Namensregister................................................................................................. 136

EinfĂźhrung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 5

15.11.2016 9:15:54


EinfĂźhrung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 6

15.11.2016 9:15:54


Mein besonderer Dank gebührt Herrn Prof. Dr. Siegfried Heusinger, der mich durch zahlreiche unentbehrliche fachliche Ratschläge in das Fach Germanistische Linguistik einführte. Zu Dank verpflichtet bin ich auch Frau Käthe Grah, die sowohl die erste als auch die zweite Auflage dieses Lehrwerks lektorierte und es durch wertvolle Hinweise bereicherte.

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 7

15.11.2016 9:15:54


EinfĂźhrung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 8

15.11.2016 9:15:54


Vorwort

9

1 Vorwort Seit meinem Einsatz im Fach Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft im Studienjahr 1997/1998 ist mehr als ein Jahrzehnt vergangen. Im Jahre 2008 ist im Zuge der Bologna-Reform auch diese Lehrveranstaltung zum Teil geändert und umstrukturiert worden. Erfahrungsgemäß und laut meiner Studentinnen und Studenten bedarf es auch eines Begleittextes zu diesen Vorlesungen. Zwar gibt es auf dem Markt – nicht nur einige, sondern sehr viele – gute Einführungen in die Allgemeine Sprachwissenschaft und Germanistische Linguistik, die zur Verfügung stehen und die – mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten – von den Studierenden der Germanistik auch sehr effizient genutzt werden können. Auf sie wird in einzelnen Kapiteln hingewiesen. Das vorliegende Lehrbuch ist vor allem für die Studierenden des BachelorStudiums an der Germanistik in Ljubljana gedacht als Begleittext zum Fach Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft, das an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana vor der Bologna-Reform als Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft im Doppelfachstudium und als Grundlage germanistischer Linguistik im Einzelfachstudium differenziert bestand, und das, seit der Bologna-Studienreform, im ersten Semester des BA-Studiums absolviert wird. Dieses Fach versteht sich innerhalb des Studiums der Germanistik an der Philosophischen Fakultät als grundlegendes Fach zum Erwerb der Basiskenntnisse innerhalb der Sprachwissenschaft – speziell der Germanistischen Linguistik – und zur Entwicklung der Kompetenz zur (sprach)wissenschaftlichen Reflexion. Es handelt sich um eine einführende Lehrveranstaltung, die Überblickswissen vermittelt, das in den nachfolgenden Disziplinen der linguistischen Ausbildung vertiefend und weiterführend behandelt wird. Die erwähnten Inhalte, die in dieser Lehrveranstaltung angeboten werden, bilden einen festen Bestandteil – meines Erachtens weltweit – jeder germanistischen Ausbildung und sind deshalb unabdingbar. Jedoch soll an dieser Stelle betont werden, dass diese Lehrveranstaltung (und folglich auch das vorliegende Lehrwerk) die besondere soziokulturelle Situation, in der sie abgehalten wird, widerspiegelt, nämlich: 1. Die Sprache des Umfelds, in der die Lehrveranstaltung auf Deutsch abgehalten wird, ist Slowenisch. Dieses Germanistikstudium erfolgt ausserhalb des geschlossenen deutschsprachigen Raumes, und zwar im slowenischen institutionellen Rahmen und sprachlichen Kulturraum zugleich. 2. Die Teilnehmer an dieser Lehrveranstaltung sind Studierende der Germanistik, zur Zeit in der Mehrzahl Muttersprachler des Slowenischen. Dazu kommt noch eine geringe, jedoch ständig steigende Zahl von ausländischen

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 9

15.11.2016 9:15:54


10

Einführung in die germanistische Linguistik

Studierenden. Nicht selten ist ihre Muttersprache Kroatisch, Serbisch, Bosnisch, Russisch, Chinesisch u. Ä. Unter den Studierenden finden sich auch Muttersprachler des Deutschen. Aus dieser Konstellation heraus ergibt sich eine Konsequenz auch für das Fach Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft: Die Inhalte zur allgemeinen Sprachwissenschaft und der Germanistischen Linguistik sollen auch unter dem Aspekt des Slowenischen beleuchtet werden. Der Inbegriff der vor uns liegenden Kommunikationssituation ist die Interkulturalität. Der soziokulturelle und institutionelle Rahmen, in dem die Vorlesungen zum Fach gehalten werden, liefert Grundlage dafür, dass die Inhalte unter diesem zusätzlichen – interkulturellen – Blickwinkel gesehen werden. Die sprachbezogenen interkulturellen Fragestellungen werden hier nicht als Option, sondern als Notwendigkeit verstanden. Das Bedürfnis nach einer Sensibilisierung für linguistische Inhalte unter interkulturellem Aspekt wächst aus der soziokulturellen Einbettung des ganzen germanistischen Studiums hervor. Dieses Lehrbuch hält sich an folgende Textstruktur: in den Kapiteln werden die einzelnen Themen so behandelt, dass zunächst Erklärungen der Begriffe, Phänomene und auch komplexer Fragestellungen geliefert werden. Diese Erklärungen werden durch Aufgabenstellungen und Übungen zur Problematik ergänzt, so dass die Studierenden nach konkreten Antworten gefragt werden, mit denen die Einsicht in die thematisierte Problematik gebahnt wird. Am Ende jedes Kapitels werden auch weiterleitende Hinweise auf die entsprechende Referenzliteratur gegeben. Mit dieser Arbeitsmethode wird versucht, selbständiges Studium, Recherchieren und Kreativität der Studierenden zu unterstützen. Das Lehrbuch EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK. Eine Propädeutik für Germanistikstudierende mit interkulturellem Ansatz erhofft sich nicht nur eine Rezeption durch die angehenden slowenischsprachigen Germanistinnen und Germanisten, sondern auch durch andere Leserinnen und Leser, die sich für Fragestellungen wie Was ist Sprache, Wie entstand die Sprache, Was leistet die Sprache u. Ä. interessieren. Ljubljana, Januar 2012

Die Autorin

Die zweite Auflage bringt einige Änderungen der einzelnen Kapitel, die an gewissen Textstellen die Erklärungen und Übungen ergänzen. Sie ergeben sich aus meinen hochschuldidaktischen Erfahrungen beim Fach Einführung in die allgemeine Sprachwissenschaft für Germanistikstudierende an der Universität Ljubljana wie auch aus den neusten Erkenntnissen in einzelnen Segmenten des Faches. Ljubljana, August 2016

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 10

Die Autorin

15.11.2016 9:15:54


Was ist Sprache?

11

2 Was ist Sprache?

2.1 Einleitung Um auf die obige Frage ausführlich antworten zu können, muss hier zunächst geklärt werden, was eigentlich mit der Frage gemeint ist. Um dies herauszufinden, müssen sofort folgende Gegenfragen gestellt werden: Meinen Sie: „Was bedeutet das Wort Sprache?“ oder meinen Sie: „Was ist Sprache als jezik (slow.), la langue (fr.), language (engl.) usw.?“ Beide Gegenfragen zeigen, dass sich hinter der Frage Was ist Sprache? bzw. hinter der sprachlichen Form Sprache ein sehr komplexer Inhalt verbirgt. Die Antworten auf beide Fragen werden im Folgenden schrittweise herausgearbeitet.

2.2 Was bedeutet das Wort Sprache? Bereits aus dem Alltagswissen ist es bekannt, dass das Wort Sprache sehr unterschiedlich verwendet werden kann. Das Wort Sprache (wie auch sprechen, sprachlich) kann in sehr unterschiedlichen Kontexten1 vorkommen. Bei der Frage nach dem Wort Sprache fragen wir eigentlich nach den Bedeutungen dieses Wortes. Die nächste Aufgabenstellung soll zeigen, dass das Wort Sprache sehr viele Bedeutungen aufweist. Zwischen einigen Bedeutungen dieses Wortes kann sehr streng unterschieden werden, bei einigen Bedeutungen sind die Grenzen fließend. AUFGABE 1 Im folgenden Text wird das Wort Sprache mehrmals erwähnt. Lesen Sie den Text durch und versuchen Sie festzustellen, in welcher Bedeutung das Wort Sprache verwendet wird:

1  Unter Kontext verstehen wir zunächst: 1. die sprachliche Umgebung, die innerhalb eines Satzes vorkommt, 2. die sprachliche Umgebung, die in weiteren Sätzen, Absätzen und im ganzen Text vorkommt, 3. die aussersprachliche Umgebung, in die das beobachtete sprachliche Phänomen eingebettet ist.

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 11

15.11.2016 9:15:54


12

Einführung in die germanistische Linguistik

10000 Sprachen wurden von der rund zehn Millionen Köpfe zählenden Menschheit vor 15 000 Jahren gesprochen. Weder vorher noch nachher gab es eine größere Vielfalt. Sie schwand vor allem, als später Ackerbau und Viehzucht aufkamen und sich die zuvor unabhängig voneinander lebenden Jäger-und-Sammler-Gruppen zu größeren sozialen Verbänden zusammenfügten. Von den weltweit gegenwärtig gesprochenen 6000 Idiomen werden bis Ende des nächsten Jahrhunderts 3000 für immer im Schweigen versinken, prophezeien die Linguisten Michael Krauss und Gail Vines. Und mit den Sprachen verschwinden eng damit verwobene Kulturen und Sichtweisen. Das einst bunte Spektrum der Zungenschläge entwickelt sich zu einer neuen Uniformität: Bereits heute parliert knapp die Hälfte der Weltbevölkerung in einer der fünf Hauptmuttersprachen – Chinesisch, Englisch, Hindi, Spanisch und Arabisch. Die 2000 „unpopulärsten“ Sprachen hingegen beherrschen jeweils nur noch höchstens 1000 Sprecher – und es werden immer weniger. Krauss schätzt, dass nur jede zehnte Sprache – insgesamt 600 – im globalen Verdrängungskampf langfristig eine Überlebenschance hat. In englischsprachigen Ländern ist der Druck am größten. So sind die 250 Sprachen der australischen Aborigines zu 90 Prozent vom Aussterben bedroht. Verstärkt wird der Siegeszug des Englischen durch die Computer und die elektronischen Medien. 430 Millionen Menschen haben Englisch als Muttersprache gelernt, doch weltweit sind fast zwei Milliarden des Angelsächsischen mehr oder weniger kundig. Das Ende einer Sprache naht immer dann, wenn die Alten sie nicht mehr lehren und die Jungen sie nicht mehr lernen wollen. In Alaska sind nach Krauss 18 der derzeit 20 Idiome derart in Ungnade gefallen. Insgesamt stehen in Nord- und Südamerika 100 Sprachen auf der „roten Liste“ – mit jeweils weniger als 300 Sprechern. In den USA unterhalten sich vielerorts nur noch eine Handvoll alter Menschen in ihrem angestammten Idiom, was nicht zuletzt Folge rigoroser Repression ist: Bis in die fünfziger Jahre wurden Indianer-Kinder gezüchtigt, redeten sie in der Schule in ihren Sprachen. Auch auf anderen Kontinenten sterben die Idiome. In tropischen Regionen schwinden Sprachen, weil Holzfäller und Mineralienexploratoren in die Lebensräume der Ureinwohner dringen. Im Norden der Ex-Sowjetunion lernen die Kinder nur noch drei der 30 Sprachen, weil ihre Eltern dem mehr Prestige und ökonomischen Erfolg verheißenden Russisch oder Englisch den Vorzug geben. In Äthiopien drohen viele der derzeit 90 einheimischen Sprachen zu verstummen: Die 2 letzten „Gafa“-Sprecher starben an einer Erkältung, als ein Linguist die beiden aus dem warmen Tief- ins kühle Hochland brachte. (Quelle: GEO) Die nächste Aufgabenstellung soll zeigen, dass das Wort Sprache sehr viele unterschiedliche Bedeutungen aufweist. Zwischen einigen Bedeutungen dieses Wortes kann sehr streng unterschieden werden, bei einigen Bedeutungen sind die Grenzen fließend.

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 12

15.11.2016 9:15:54


Was ist Sprache?

13

AUFGABE 2 Sehen wir uns einige Kontexte an, in denen das Wort Sprache vorkommt. Versuchen Sie (mit eigenen Worten) zu beschreiben, welche Bedeutung des Wortes Sprache im konkreten Satz vorkommt. 1. Wir beschäftigen uns mit der deutschen Sprache.

2. Die Bienen haben ihre eigene Sprache.

3. Dieses Buch ist in einer verständlichen, klaren Sprache geschrieben.

4. Die slowenische Sprache ist wegen der eigenartigen Akzentuierung, wegen der Kasus und wegen des Duals ziemlich kompliziert.

5. Seine Erstsprache ist Deutsch.

6. An seiner Sprache habe ich gemerkt, dass er aus Oberbayern kommt.

7. Die Sprache der Kunst verwendet Farben, Töne, ...

8. Die Physikstudenten sollten noch die Sprache der Mathematik erlernen.

9. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier durch die Sprache.

10. Die Anweisungen des Auftraggebers müssen die Programmierer in die Computersprache übersetzen.

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 13

15.11.2016 9:15:54


14

Einführung in die germanistische Linguistik

11. Peter meint, dass er Sprache lieber als Literatur oder Methodik studiere.

12. Ich war bei der englischen Sprache abwesend.

13. Die Sprache ist an die Kultur gebunden.

14. Was studierst du lieber: Sprache oder Literatur?

15. Es gibt einfachere und komplizierte Computersprachen.

16. Langenscheidt(2003): Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin (etc.): Langenscheidt.

17. Eine Sprache zu studieren bedeutet auch, sich mit der Literatur und Landeskunde der jeweiligen Sprache auseinander zu setzen.

18. Seit wann spricht sie nicht mehr mit dir?

19. Warum sprichst du so komisch? Hast du getrunken?

20. Ich kann sie nicht mehr hören. Sie spricht so lange und so laut!

20. Soziale und seelische Fremdheit überlappen sich eindeutig in der Inszenierung des Unbehagens an der Sprache. (Birk 2016: 108)

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 14

15.11.2016 9:15:54


Was ist Sprache?

15

21. Die Sprache der Werbung verwendet oft mehrdeutige Ausdrücke.

22. Ohne Sprache könnte man nicht richtig nachdenken.

23. Sinu svoje prijateljice je predlagala, naj študira enega od jezikov, npr. angleščino, nemščino ali celo slovenščino.

24. Die Sprache der Medizin umfasst viele Termini, deren Herkunftswörter aus dem Latein und aus dem Griechischen kommen.

25. Der Arzt verstand die Sprache des Flüchtlings aus Syrien.

26. Die Sprache der Jugendlichen ändert sich rapid.

27. Slowenisch ist eine Sprache, deren Gebrauch in Österreich amtlich geregelt ist.

28. Die Sprache der Gottscheer Deutschen ist bedroht.

29. Kleinkinder beginnen sehr früh, mit den Händen zu sprechen.

30. Welche Sprache spricht man in Bayern?

AUFGABE 3 1. In welchen Beispielen ist dieselbe Bedeutung des Wortes Sprache realisiert worden?

Einführung_in_die_germanistische_linguistik_FINAL.indd 15

15.11.2016 9:15:54


ISBN 978-961-237-871-4

FRAK UBEN Učbenik obravnava temeljne vsebine jezikoslovja, ki so nujno potrebne za celosten študij nemškega jezika in jezikoslovja nasploh. V posamezna tematska poglavja so vključeni številni zgledi iz nemškega in slovenskega jezika, tako da avtorica z medkulturnim pristopom subtilno uvaja refleksijo o večplastni kulturni vpetosti posameznih jezikovnih pojavov.

»Učbenik je strokovno dognan, terminološko in stilistično jasen, didaktično pa domiseln, saj številne vaje uporabnika motivirajo, da premisli, preveri in poglobi znanje, do katerega je prišel po vsakokratnem teoretičnem uvodu v določen tematski sklop.« Stojan Bračič »Posebna odlika dela je medkulturni vidik, jezikoslovne vsebine so osvetljene tudi s stališča slovenskega jezika, kar se zdi nujno že zaradi vpetosti nemščine in slovenščine v (pretežno) sorodne zgodovinske, družbene, kulturne in geografske evropske konstelacije.« Darko Čuden

Einführung_in_die_germanistiche_linguistik_naslovnica_ponatis_2016_FINAL.indd 1

URŠULA KREVS BIRK, profeso-

rica nemščine in slovenščine, je izredna profesorica na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Predava tudi po univerzah v tujini (Leipzig, Dunaj, Osijek, Regensburg), delovala pa je tudi kot lektorica za slovenščino na Univerzi v Tübingenu. V svojih znanstvenih raziskavah se ukvarja predvsem z različnimi kontrastivnimi in medkulturnimi vidiki nemško-slovenskih jezikovnih razmerij.

URŠULA KREVS BIRK: EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK

9 789612 378714

URŠULA KREVS BIRK

EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK

EINE PROPÄDEUTIK FÜR GERMANISTIKSTUDIERENDE MIT INTERKULTURELLEM ANSATZ Oddelek za germanistiko Ljubljana, 2016

16.11.2016 8:11:27

Einführung in die germanistische Linguistik  

Učbenik obravnava temeljne vsebine jezikoslovja, ki so nujno potrebne za celosten študij nemškega jezika in jezikoslovja nasploh. V posamezn...

Einführung in die germanistische Linguistik  

Učbenik obravnava temeljne vsebine jezikoslovja, ki so nujno potrebne za celosten študij nemškega jezika in jezikoslovja nasploh. V posamezn...

Advertisement