__MAIN_TEXT__

Page 1

EINBL DEUT 9 789610 601081

»Einblicke« je jezikovna vadnica za pouk nemščine kot tujega jezika in je namenjena študentkam in študentom germanistike višjih letnikov na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Izbrana avtentična besedila obravnavajo aktualne teme s področij zdravja, dela, medijev, jezika, okolja, družbenega življenja ter psihologije in kulture. Knjiga nudi širok spekter aktualnih tem, ki vzpodbujajo študente k diskusijam pri pouku in samostojnemu delu, ter prispeva z vajami s področij besedotvorja, slovnice ter pravopisa k širjenju in utrjevanju kompetenc. Knjiga predstavlja nenazadnje rezultat večletnega sodelovanja med obema avtorjema na področju poučevanja nemščine kot tujega jezika v okviru mednarodnega projekta med oddelkoma za germanistiko na Filozofski fakulteti UL in na Univerzi v Mannheimu, ki ga je omogočil DAAD.

Einblicke_naslovka_FINAL.indd 1

THOMAS MIGDALAS je gimnazijski profesor za nemščino in španščino, ima bogate izkušnje pri poučevanju nemščine kot tujega jezika, saj je poučeval dijake in študente, tako v Nemčiji na Univerzi v Mannheimu kot tudi v tujini, npr. tudi na Oddelku za germanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V zadnjem času sodeluje v projektih Univerze v Mannheimu, ki so namenjeni izobraževanju učiteljev nemščine kot tujega jezika ter pri projektih na temo večjezičnosti.

CHRISTIANE LESKOVEC je od leta 2000 lektorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti. Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko vodi jezikovne vaje iz modernega nemškega jezika. Je avtorica učbenika Deutsch für Ethnologen II in z Urško Valenčič Arh soavtorica učbenika Unter der Lupe I.

CHRISTIANE LESKOVEC, THOMAS MIGDALAS: EINBLICKE: EIN ÜBUNGSBUCH FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE FÜR FORTGESCHRITTENE

ISBN 978-961-06-0108-1

CHRISTIANE LESKOVEC, THOMAS MIGDALAS

EINBLICKE

EIN ÜBUNGSBUCH FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE FÜR FORTGESCHRITTENE Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Ljubljana, 2018

13.9.2018 9:58:28


Christiane Leskovec und Thomas Migdalas

EINBLICKE Ein Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene

Ljubljana 2018

Einblicke_FINAL.indd 1

13.9.2018 9:57:35


EINBLICKE Ein Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene Tip publikacije: zbirka vaj Avtorja: Christiane Leskovec in Thomas Migdalas Avtorica poglavja 4 (besedila/fotografije): Jana Crnkovič Recenzenta: Marija Mojca Peternel, Andreja Retelj Tehnično urejanje in prelom: Žiga Valetič Slika na naslovnici: Stock photo © Ichabod; Teka77 © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2018. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Prvi natis Ljubljana, 2018 Naklada: 300 izvodov Cena: 17,90 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.112.2(075.8)(076) LESKOVEC, Christiane Einblicke : ein Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene / Christiane Leskovec und Thomas Migdalas ; [avtorica poglavja 4 (besedila, fotografije) Jana Crnkovič]. - 1. natis. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ISBN 978-961-06-0108-1 1. Migdalas, Thomas 296417536

Einblicke_FINAL.indd 2

13.9.2018 9:57:35


Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Autoren.......................................................................................................................................................... 5 1 Gesundes und Un-Gesundes ................................................................................................................................... 7 1.1 Plädoyer gegen den Sportzwang – Kein Sport ist auch eine Lösung ��������������������������������������������������� 7 1.2 Ernährung .................................................................................................................................................................10 1.3 Der Einfluss der Lebensweise auf die Gesundheit ......................................................................................14 1.4 Verkannte Gefahr: Das sind die fünf riskantesten Lebensmittel der Welt ������������������������������������������17 1.5 Sechs Gene stören den Schlaf ............................................................................................................................19

2 Medienverhalten und Sucht ..................................................................................................................................23 2.1 Gefährlich: Handy am Körper..............................................................................................................................23 2.2 Daddel-Daumen ......................................................................................................................................................27 2.3 Drogenbeauftragte: Eine halbe Million Deutsche sind onlinesüchtig �����������������������������������������������28 2.4 Im Bann des Displays: Was gegen Handysucht hilft....................................................................................31 2.5 Handyverbot in Frankreich .................................................................................................................................34 2.6 Ritzen bei Jugendlichen........................................................................................................................................37

3 Arbeitswelt und Alternativen in der Wirtschaft ............................................................................................39 3.1 Zitate zur Arbeitswelt ............................................................................................................................................39 3.2 Können statt Quote ................................................................................................................................................40 3.3 Warum Aufmerksamkeit unsere knappste Ressource ist ������������������������������������������������������������������������45

4 Janas Stadtbummel durch Mannheim .............................................................................................................47 4.1 Landkarte Deutschlands.......................................................................................................................................47 4.2 Herzlich Willkommen bei einem Stadtbummel durch Mannheim ������������������������������������������������������48 4.3 Welche deutschen Städte kennen Sie selbst?...............................................................................................52 4.4 Der Nibelungenschatz wird auch heute noch gesucht ���������������������������������������������������������������������������53 4.5 Projekt „Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts“.................................................................................54

5 Aus der Welt der Sprache (-n) .................................................................................................................................55 5.1 Verdiente Quittung für Lästereien ....................................................................................................................55 5.2 Mehrsprachigkeit.....................................................................................................................................................58 5.3 Ausgrenzen mit vier Worten................................................................................................................................60

6 Nur eine haben wir – die Erde nämlich ............................................................................................................65 6.1 Die Welt ist noch zu retten...................................................................................................................................65 6.2 Nur eine haben wir – die Erde nämlich............................................................................................................68 6.3 Alles To-go!? Die Umwelt im Blick......................................................................................................................72 6.4 „Jahrhundertregen“ in Berlin ..............................................................................................................................77 6.5 „Gonzalo“ trifft Deutschland ...............................................................................................................................80 6.6 Himmel unter Hochspannung............................................................................................................................81

7 Psychologie und Soziales – worüber wir uns so den Kopf zerbrechen ��������������������������������������������89

3

Einblicke_FINAL.indd 3

13.9.2018 9:57:35


Einblicke 7.1 Halluzinationen durch Augenkontakt..............................................................................................................89 7.2 Gebrauchsanweisung für ein Gefühl: Eifersucht .........................................................................................90 7.3 Das Museum der zerbrochenen Beziehungen: Trümmer der Liebe �����������������������������������������������������94 7.4 Respekt vor den Geheimnissen der fremden Seele....................................................................................98

8 Tierisch interessant! .................................................................................................................................................. 107 8.1 Hunde spüren die Gefühle der Menschen................................................................................................... 107 8.2 Ein starkes emotionales Band: Tiere tun unserer Seele gut .. ��������������������������������������������������������������� 109 8.3 Ein Herz aus Schwein?......................................................................................................................................... 112 8.4 Naturgefühl: Schön giftig. Heimische Tiere................................................................................................. 113

9 Zusätzliche Grammatikübungen........................................................................................................................ 117 9.1 Verben mit Präpositionen.................................................................................................................................. 117 9.2 Modalverben ......................................................................................................................................................... 119 9.3 Nominalisierung/Verbalisierung..................................................................................................................... 121 9.4 Konjunktiv I ............................................................................................................................................................ 122 9.5Konjunktiv II ............................................................................................................................................................ 123 9.6 Nebenordnende Konjunktionen..................................................................................................................... 126 9.7 Funktionsverbgefüge.......................................................................................................................................... 128 9.8 Passiv und Passiversatzformen ....................................................................................................................... 129 9.9 Relativsätze und Partizipialkonstruktionen................................................................................................. 133 9.10 Verben mit Präfixen........................................................................................................................................... 134 9.11 Arbeit mit Synonymen..................................................................................................................................... 140 9.12 Adjektive ............................................................................................................................................................... 142 9.13 Korrigieren Sie..................................................................................................................................................... 143

10 Textanhang.................................................................................................................................................................. 145 10.1 Aufgabenkatalog ............................................................................................................................................... 145 10.2 Treibstoff fürs Leben. Warum Selbstverantwortung Energie in eigener Hand ist ���������������������� 145 10.3 Autismus im Job: Normal im Kopf, das gibt es nicht ............................................................................ 146 10.4 Arbeit mit Texten aus slowenischen Tageszeitungen........................................................................... 148

11 Quellenverzeichnis.................................................................................................................................................. 153

4

Einblicke_FINAL.indd 4

13.9.2018 9:57:35


Vorwort

Vorwort der Autoren

Das vorliegende DaF-Übungsbuch »Einblicke« ist für den praktischen Sprachunterricht mit Studenten und Studentinnen der Germanistik (ab dem 3. Jahrgang) mit Nederlandistik und Skandinavistik an der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana bestimmt. Das Übungsbuch enthält aktuelle authentische Texte aus den Bereichen Gesundheit, Arbeitswelt, mediale Entwicklung, Landeskunde, Sprache, Umwelt (Klima, Wetter, Tierwelt) sowie Soziales und Psychologie. Die ausgewählten Themen und Texte stellen nicht nur »Einblicke« in die Lebenswelt der Menschen im deutschsprachigen Raum, sondern »Einblicke« in unsere heutige Lebenswelt überhaupt dar. Bei der Auswahl der Texte konzentrierten wir uns auf Bereiche, die zur Diskussion und damit zum Training und zur Erweiterung der Sprachkenntnisse anregen, denn in erster Linie soll im Unterricht gemeinsam über die Texte und Themen gesprochen, diskutiert und auch schriftlich argumentiert werden, wobei immer wieder Parallelen zu Slowenien gezogen werden. Sprachlich gesehen bedeutet dies auch, dass z.B. Inhalte oder Texte in slowenischer Sprache auf Deutsch übermittelt und diskutiert werden, ohne diese jedoch direkt zu übersetzen. Im Anhang befinden sich dazu auch einige slowenische Berichte zu einzelnen Themen des Buches. Einige ausgewählte Texte überschreiten die übliche Länge von Texten in DaF-Übungsbüchern: Diese sind zur vertieften Arbeit zuhause gedacht. Textbezogene Grammatikübungen wie auch zusätzliche Grammatikaufgaben im Anhang bieten die Möglichkeit, die wichtigsten Grammatikthemen zu wiederholen. Bei der Auswahl der Grammatikthemen wurde auch auf häufige Interferenzfehler geachtet. Die vorliegenden »Einblicke« sind neben allem anderen als Ergebnis unserer Zusammenarbeit anzusehen, die sich im Laufe der vom DAAD ermöglichten Institutspartnerschaft zwischen dem Institut für Germanistik an der Universität Mannheim und der Abteilung für Germanistik mit Nederlandistik und Skandinavistik der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana entwickeln konnte. Wir möchten uns außerdem ganz herzlich bei unseren (teils schon ehemaligen) Studierenden Jana Crnkovič, Kristina Matevljič und Jani Perne für ihre interessanten Beiträge zu den »Einblicken« bedanken. Ihre Texte zu den Themen Landeskunde bzw. Umweltproblematik stellen eine wertvolle Bereicherung unseres Übungsbuches dar. Christiane Leskovec und Thomas Migdalas Ljubljana, Mannheim September 2018

5

Einblicke_FINAL.indd 5

13.9.2018 9:57:35


Einblicke_FINAL.indd 6

13.9.2018 9:57:35


Gesundes und Un-Gesundes

1 Gesundes und Un-Gesundes

1.1 Plädoyer gegen den Sportzwang – Kein Sport ist auch eine Lösung

1.1.1 Um gesünder zu leben, brauchen wir nicht mehr Sport. Sondern ein weniger schlechtes Gewissen. Ich habe Sport noch nie so richtig verstanden. Mir fallen tausend Aktivitäten ein, denen ich lieber nachgehe. Viele beinhalten moderate Bewegungen als Nebeneffekt. Bewegung braucht der Mensch, das leuchtet mir ein. Übermäßiges Rumsitzen macht fett, schlechte Haut, Rückenschmerzen und Depressionen. Aber deshalb echten Sport betreiben? Finde ich nicht nur langweilig, sondern regelrecht beknackt. Schon in der Grundschule ging es mir so. Dort soll man in einer Turnhalle völlig ernsthaft über Böcke springen, auf Matten abrollen, im Kreis laufen, die Arme kreisen lassen. Was soll das? Welcher Ernstfall wird hier geprobt? Genauso denaturiert natürlich: Sport im Fitnessstudio. Schweißgebadet nirgendwohin rennen? Auf einem Spinning-Rad imaginäre Steigungen auf und ab radeln? Wie deprimierend! Aber Sport ist derzeit so angesagt wie nie zuvor. Im Internet gibt es einen regelrechten Kult um den perfekt trainierten Körper. Wer ihn will, muss arbeiten und leiden. (…) Der Körperkult des 20. und 21. Jahrhunderts wird von Soziologen immer wieder als eine Art Religionsersatz bezeichnet: Der Körper als sinnstiftende Instanz. Prestige und Erlösung erhoffen darf, wer regelmäßig Sport praktiziert. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die Sport lieben. Ich möchte es ihnen nicht absprechen. Ich gehöre nur nicht dazu. Und ganz allein stehe ich damit nicht da. Denn trotz Fitnesshype herrscht oft Konsens darüber, dass man irgendwie nicht beflissen genug Sport treibt, obwohl man doch sollte. Man müsste öfter, sollte mal wieder, hat schon wieder nicht und wollte doch eigentlich, stöhnen viele. Das schlechte Gewissen ob der nicht ordnungsgemäß ausgeführten Sportpraxis sorgt unter modernen Menschen für eine Demut und Selbstkasteiung, die man sonst nur von, naja, gläubigen Katholiken kennt. Meine Frage: Wie kommt es, dass etwas, das dem Wohlergehen so zuträglich sein sollte wie die Bewegung, anscheinend eine solche Qual darstellt? Wie gut kann etwas sein, zu dem man sich so sehr zwingen muss? Als Kind sagt man doch auch nicht: Oh Gott, ich müsste dringend mal wieder auf einen Baum klettern und danach Pferd spielen und stundenlang wie blöde durch den Garten galoppieren. Man tut es halt oder man tut es nicht. Man hat dafür keinen Stundenplan.  7

Einblicke_FINAL.indd 7

13.9.2018 9:57:35


Einblicke Ich habe schon tausend Mal erfolglos versucht, ein sportlicher Mensch zu werden. Und tausend Mal habe ich mich gefühlt wie ein Versager, weil es nicht geklappt hat. Mittlerweile habe ich meinen Frieden darin gefunden, einfach nur regelmäßig spazieren zu gehen und ab und zu, wenn mir der Rücken weh tut, ein paar halb erinnerte, halb erfundene Yoga-Posen auszuführen. Dazu muss mich niemand zwingen, ich mache es freiwillig, oft und gern, ich gerate dabei nicht außer Atem, mir tut dabei nichts weh. Zum Spazieren kann ich ein Buch mitnehmen, meine Haustürschlüssel, etwas Geld, ich kann spontan in ein Café oder sogar ein Restaurant gehen, ich muss mir keine hässlichen Polyesterklamotten dafür anziehen, ich fühle mich lebendig, aber schwitze nicht alles nass, ich kann bei Freunden vorbeischauen und mit ihnen gemeinsam spazieren gehen, wir können uns unterhalten und die Zeit geht immer, egal ob allein oder zu zweit, schneller rum als bei jedem meiner angestrengten Versuche, joggen zu gehen. 

Der Autor Hans Bloss schreibt in seinem Buch „Fit ohne Sport - Ihr Alltag ist Training genug“, dass sich Gesundheit und der Verzicht auf Sport nicht im Wege stehen. In einem Interview sagt er, dass sich gerade einmal 20 Prozent der Deutschen in ihrer Freizeit freiwillig bewegen. Für alle anderen bedeute Sport nichts weiter als zusätzlichen Stress und Leistungsdruck im Alltag. Und sei damit nicht gerade gesundheitsfördernd. Nach Bloss ergibt sich Fitness aus drei Faktoren: Bewegung, Ernährung und Entspannung. Wer sich ständig stresst, er müsse eigentlich mehr Sport betreiben, torpediert damit schon mal den Faktor Entspannung. Er wäre besser damit beraten, eine Stunde zu schlafen. Bloss rät Sportunwilligen auf Sport zu verzichten und stattdessen ihre Alltagsbewegungen als Training zu begreifen. Man hat seine Tipps alle schon einmal irgendwo gehört: Treppe statt Aufzug oder Rolltreppe, mal eine Haltestelle früher aussteigen und den Rest laufen, Haushaltstätigkeiten als Workout zelebrieren. Simpel, aber hoch effizient. (…) Bloss sagt: Bewusste Bewegung im Alltag ist genau das richtige Fitnessprogramm für all jene, die sich für sportlich untalentiert halten oder Sport einfach nicht genießen können. In einem anderen Interview zur Frage, wie man ein langes, gesundes Leben führt, finde ich die Aussagen eines Arztes und Ayurveda-Spezialisten namens Dr. Ulrich Bauhofer. (…) „Man kann nie sagen: Dies und jenes ist gut für alle. Jeder hat seine eigene Wahrheit und die umfasst alles in seinem Leben. Was er isst, was er trinkt, ob er Sport macht, in welcher Intensität, wie er schläft, wo er in den Urlaub hinfährt, wo er wohnt, welchen Job er macht. Alles, was Sie tun, beeinflusst Ihre Gesundheit. Und deshalb ist es für ein gesundes, glückliches Leben wichtig herauszufinden: Was tut mir gut und was tut mir nicht gut.

8

Einblicke_FINAL.indd 8

13.9.2018 9:57:35


Gesundes und Un-Gesundes Aber es gibt natürlich Grundprinzipien dessen, was für unsere Gesundheit wichtig ist. Vor 100 Jahren sind die Menschen noch etwa 20 Kilometer am Tag gegangen. Heute geht der Durchschnittsdeutsche nur noch 500 Meter am Tag, der Amerikaner sogar nur 200 Meter. In den 1970er Jahren kam aufgrund dieser mangelnden Bewegung erstmalig eine allgemeine Fitness-Bewegung auf. Damals war man allerdings noch überzeugt davon, dass man für eine gute Gesundheit regelmäßig den Puls richtig hochjagen muss. Heute weiß man: moderat ist besser. Man soll sich beim Sport vor allem gut fühlen. Bauhofer sagt: „Aber die meisten Menschen hören gar nicht mehr auf ihren Körper. In Parks kann man das gut beobachten: Viele Jogger starren verbissen auf ihre Pulsuhr und zwingen sich dazu, ihr Strecken- und Zeitpensum einzuhalten. Ob es ihnen wirklich gut dabei geht, darauf scheinen sie gar nicht zu achten.“ (…) Die Ursache des Problems sei, so Bauhofer, dass unsere Gesellschaft die Gesetzmäßigkeiten des Lebens missachte. „Es fängt doch schon beim Thema Schlaf an“, sagt er. „Die Leute schlafen zu wenig. Man weiß, wenn die Schule erst um neun anfängt, lernen Kinder besser, als wenn die Schule um acht oder halb acht anfängt. Trotzdem ändert sich an dieser Praxis nichts. Wenn ich Patienten gewisse Routinen oder Rituale vorschlage, mit denen es ihnen besser gehen könnte, bekomme ich oft zu hören: Das geht aber nicht, das lässt mein Alltag nicht zu. Aber den Gesetzen des Lebens ist es egal, ob etwas geht oder nicht geht. Die sind so. Wenn Sie diese Gesetze missachten, also fortwährend Dinge tun, die Ihnen gar nicht entsprechen, dann werden Sie krank. Versuchen Sie, sich Ihr Leben so einzurichten, dass es Ihnen gut damit geht. Das ist das einzig Richtige. Einstein hat 12 Stunden geschlafen.“ Und er bestätigt meine Theorie: „Wenn es Ihnen gut damit geht, spazieren zu gehen und ab und zu etwas Yoga zu machen, ist das doch ideal. Im Übrigen ist es sowieso effektiver, jeden Tag fünf oder zehn Minuten Yoga zu machen, als einmal die Woche 40 Minuten.“ Sowohl Boss als auch Bauhofer sagen also, was ich schon lange vermute. Bewegung ist zwar wichtig, viel gesundheitsgefährdender als zu wenig Bewegung ist aber nur eins: Stress. Und der entsteht nicht nur durch einen anstrengenden Beruf. Sondern vor allem durch die ewige Selbstgeißelung. Sie macht aus potentiell lustigen Menschen freudlose Miesepeter. Und die sind nicht nur eine Gesundheitsgefahr, sondern eine Umweltgefahr. 1.1.2 Übung zum Konjunktiv I: Lesen Sie noch einmal den grauunterlegten Abschnitt im Text und ergänzen Sie dann die Verbformen in den Formen der indirekten Rede: In einem Interview zur Frage, wie man ein langes, gesundes Leben führt, meint Dr. Ulrich Bauhofer, man ________ nie sagen, dies und jenes ________ gut für alle. Jeder ________ seine eigene Wahrheit und die ________ alles in seinem Leben. Was man ________, was man ________, ob man Sport ________ und in welcher Intensität, wie man ________, wo man in den Urlaub ________, wo man ________, welchen Job man ________. Alles, was man ________, ________ unsere Gesundheit. Und deshalb ________ es für ein gesundes, glückliches Leben so wichtig herauszufinden, was einem gut ________ und was nicht. Aber es ________ natürlich Grundprinzipien dessen, was für unsere Gesundheit wichtig ________. Vor 100 Jahren ________ die Menschen noch etwa 20 Kilometer am Tag gegangen. Heute ________ der Durchschnittsdeutsche nur noch 500 Meter am Tag, der Amerikaner sogar nur 200 Meter. In den 1970er Jahren

9

Einblicke_FINAL.indd 9

13.9.2018 9:57:35


Einblicke ________ aufgrund dieser mangelnden Bewegung erstmalig eine allgemeine Fitness-Bewegung ________. Damals ________ man allerdings noch überzeugt davon ________, man müsse für eine gute Gesundheit regelmäßig den Puls richtig hochjagen. Heute ________ man: moderat ist besser. Man ________ sich beim Sport vor allem gut fühlen. Doch die meisten Menschen ________ gar nicht mehr auf ihren Körper, was in Parks gut zu beobachten ________, denn viele Jogger ________ verbissen auf ihre Pulsuhr und ________ sich dazu ________ ihr Strecken- und Zeitpensum einzuhalten. Ob es ihnen wirklich gut dabei ________, darauf ________ sie gar nicht zu achten. 1.1.3 Laufen steckt an Im folgenden kurzen text fehlen alle kommas und alle wörter sind kleingeschrieben. Bitte ändern sie das!!! sind die freunde sportlich profitiert offenbar auch die eigene fitness: das phänomen der „sozialen ansteckung“ wirkt auch im sport fanden forscher von der mit sloan school of management in cambridge massachusetts (usa) heraus. sie hatten die fitness-tracker von einer million läufern ausgewertet. diese messen laufstrecke und -dauer, geschwindigkeit und kalorienverbrauch und leiten die daten automatisch an befreundete läufer im netzwerk weiter. individuelle leistungssteigerungen hatten eine unmittelbare wirkung auf andere läufer – allerdings nur bei vergleichbarer leistungsfähigkeit. bei großen differenzen war kaum eine „ansteckung“ messbar. aktivere sportler ließen sich zudem leichter von weniger aktiven beeinflussen als umgekehrt: offenbar ist der ansporn größer wenn schwächere läufer sich steigern. 1.2 Ernährung 1.2.1 Fragen zum Thema Ernährung a) Wie ernähren Sie sich? Gesund oder ungesund? Inwiefern machen Sie sich im Alltag Gedanken über Ihre Ernährung? b) Welche Faktoren beeinflussen Ihre Art sich zu ernähren? c) Ernähren Sie sich konstant oder gibt es Schwankungen? d) Welche Art der Ernährung lehnen Sie ab und warum? e) Welche Ernährungsweisen kennen Sie? Welche sind besonders „in“? f) Welche Pluspunkte haben die einzelnen Ernährungstrends? Gibt es auch negative Seiten? g) Welche gesundheitlichen Probleme kennen Sie, die durch die Ernährung bzw. bestimmte Nahrungsmittel entstehen können? h) Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass Bio-Produkte immer etwas oder sogar bedeutend teurer sind als Lebensmittel aus konventioneller Herstellung? i) Wie sieht es damit in Slowenien aus? j) Erklären Sie die Ernährungspyramide!

10

Einblicke_FINAL.indd 10

13.9.2018 9:57:36


Gesundes und Un-Gesundes 1.2.2 Zentrum der Gesundheit – Eine ungesunde Ernährung ist die Ursache vieler gesundheitlicher Störungen. Doch was genau bedeutet ungesunde Ernährung? Hier informieren wir Sie über weit verbreitete Ernährungs-Irrtümer, über deren mögliche Folgen für die Gesundheit und nicht zuletzt über die Möglichkeiten, wie man es besser und gesünder machen kann. Die Ernährung hat – gemeinsam mit sportlicher Aktivität, Sonnenlicht und einem ausgeglichenen Seelenleben – wohl den größten Einfluss auf unser Wohlbefinden, unsere Fitness und unsere Gesundheit. Während Sport nicht jedermanns Sache ist und die Psyche oft eigene Wege geht, lässt sich die Ernährungsweise ohne großen Aufwand, schnell und mit spürbarem Erfolg verändern. Nein, die Gene haben wir dabei nicht vergessen. Es ist nur so, dass die Gene – selbst wenn sie tatsächlich für diese oder jene Krankheit zuständig wären – erst dann aktiv werden, wenn die Ernährung vernachlässigt wird, der Organismus infolgedessen an Vitalstoffmangel leidet, das Immunsystem schließlich geschwächt ist und somit der passende Nährboden für Krankheit und Leid geschaffen wird. Falsche Lebensmittel Die meisten von uns sind daran gewöhnt, Lebensmittel für ihre Ernährung im Supermarkt oder in Fast-Food-Lokalitäten zu kaufen. Wir machen das von Kindesbeinen an und daher ist diese Art der Lebensmittelbeschaffung für uns vollkommen normal, sorgte jedoch dafür, dass wir vergaßen, welche Lebensmittel tatsächlich auch gut und gesund für uns sind. Und so passt auch der Großteil aller Lebensmittel in den Läden und Restaurants in keinster Weise zu einer gesunden Ernährung. Es handelt sich um ein buntes Allerlei der unterschiedlichsten hochgradig industriell verarbeiteten Produkte und um meist monate- oder wenigstens wochenlang haltbare Konserven. Eine unendliche Vielfalt chemischer Lebensmittelzusatzstoffe sorgt gemeinsam mit ausgeklügelten technologischen Prozessen für eine allzeit propere Optik und damit für die Verkaufsfähigkeit der als Nahrungsmittel deklarierten Dinge. Satt UND gesund Doch liegt der Sinn von Ernährung nicht allein darin, mit Hilfe einer beliebigen Masse möglichst schnell, aber oft nur kurzfristig und nicht selten zum Preis von Unwohlsein und Verdauungsbeschwerden satt zu werden, sondern gesund, fröhlich und vital zu bleiben. Der vorübergehende Sättigungswert einer Speise mag vielleicht in Notzeiten von Wichtigkeit sein. Leben wir jedoch einmal nicht im Krieg oder anderen Krisensituationen, dann sollten wir unsere Lebensmittel vielmehr anhand ihres Vitalstoffgehaltes auswählen. Vitalstoffe wie Vitamine, Enzyme und sekundäre Pflanzenstoffe finden wir in der für unsere Gesundheit nötigen Menge und Qualität ausschließlich in frischen und möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln. Und erst diese sind es, die auch wirklich langfristig satt machen, weil sie unserem Körper alles geben, was er braucht. Nachlassende Volksgesundheit Da nur noch wenige Menschen nach frischen, unverfälschten Lebensmitteln Ausschau halten und sich mit dem auf den ersten Blick zwar üppigen, im Hinblick auf Vitalität jedoch erbärmlichen Angebot der Supermärkte zufriedengeben, lässt die Volksgesundheit immer mehr zu wünschen übrig. Offizielle Ratgeber stehen unter dem Einfluss der Industrie und sorgen sich weniger um das Wohlbefinden des Verbrauchers, so dass die Nutznießer letzten Endes jene sind, die sich weder um echte Prävention noch um wahre Heilung kümmern, sondern Absatzmärkte für Medikamente und Therapien suchen. (…) 11

Einblicke_FINAL.indd 11

13.9.2018 9:57:36


Einblicke 1.2.2.1 Erstellen Sie eine Mindmap mit bedeutungstragenden Wörtern zu den vier Hauptthemen des Textes.

1.2.2.2 Fragen zum Text: a) Welche „weit verbreiteten Ernährungs-Irrtümer“ werden im Text genannt? b) Welche anderen „Ernährungssünden“ würden Sie hinzufügen? c) Welche Folgen hat eine falsche Ernährung für die Gesundheit? d) Welche Zustände werden außerdem im Text kritisiert? e) Welche Altersgruppe der Bevölkerung ernährt sich Ihrer Beobachtung nach am gesündesten, welche am ungesündesten? Was hat die Ernährung mit dem Alter zu tun? f) Welche anderen Kriterien sind außerdem ausschlaggebend für eine ungesunde oder gesunde Ernährungsweise? g) Stellen Sie sich vor, Sie wären Ernährungsberater und müssten (aufgrund der Informationen aus dem Text) Ratschläge für eine gesunde Ernährung formulieren. 1.2.2.3 Sagen Sie es anders: a) Die Gene werden erst dann aktiv, wenn die Ernährung vernachlässigt wird, der Organismus infolgedessen an Vitalstoffmangel leidet, das Immunsystem schließlich geschwächt ist und somit der passende Nährboden für Krankheit und Leid geschaffen wird.

Die Gene spielen erst dann _______________, wenn von einer _______________ der Ernährung die Rede sein kann, die wiederum zu einem _______________ an Vitalstoffen führt, dadurch zu einer ______________ des Immunsystems und letztendlich zur _______________ eines passenden Nährbodens für Krankheiten und Leid.

b) Die meisten von uns sind daran gewöhnt, Lebensmittel für ihre Ernährung im Supermarkt oder in Fast-Food-Lokalitäten zu kaufen.

Ein _______________ von uns kauft aus _______________ Lebensmittel im Supermarkt ein.

12

Einblicke_FINAL.indd 12

13.9.2018 9:57:36


Gesundes und Un-Gesundes c) Wir machen das von Kindesbeinen an und daher ist diese Art der Lebensmittelbeschaffung für uns vollkommen normal, sorgte jedoch dafür, dass wir vergaßen, welche Lebensmittel tatsächlich auch gut und gesund für uns sind.

Das tun wir von __________ auf und finden es ganz __________, was __________ dazu __________ hat, dass wir nicht mehr __________, welche _______________ gut für unsere __________ sind.

d) Vitalstoffe wie Vitamine, Enzyme und sekundäre Pflanzenstoffe finden wir in der für unsere Gesundheit nötigen Menge und Qualität ausschließlich in frischen und möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln. Und erst diese sind es, die auch wirklich langfristig satt machen, weil sie unserem Körper alles geben, was er braucht.

Nur möglichst unverarbeitete und __________ Lebensmittel _______________ genügend Vitalstoffe, die unserem Körper alles __________ geben.

1.2.2.4 Wortschatz: Finden Sie Synonyme für folgende Begriffe und bauen Sie sie passend in die Sätze aus dem Text ein.  von Kindesbeinen an: ____________________________________________________ → ______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________  in keinster Weise: _______________________________________________________ → ______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________  ein buntes Allerlei: _______________________________________________________ → ______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________  proper: _______________________________________________________________ → ______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________  Ausschau halten: ________________________________________________________ → ______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________  erbärmlich:

___________________________________________________________

→ ______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________  zu wünschen übrig lassen: _________________________________________________ → ______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

13

Einblicke_FINAL.indd 13

13.9.2018 9:57:36


EINBL DEUT 9 789610 601081

»Einblicke« je jezikovna vadnica za pouk nemščine kot tujega jezika in je namenjena študentkam in študentom germanistike višjih letnikov na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Izbrana avtentična besedila obravnavajo aktualne teme s področij zdravja, dela, medijev, jezika, okolja, družbenega življenja ter psihologije in kulture. Knjiga nudi širok spekter aktualnih tem, ki vzpodbujajo študente k diskusijam pri pouku in samostojnemu delu, ter prispeva z vajami s področij besedotvorja, slovnice ter pravopisa k širjenju in utrjevanju kompetenc. Knjiga predstavlja nenazadnje rezultat večletnega sodelovanja med obema avtorjema na področju poučevanja nemščine kot tujega jezika v okviru mednarodnega projekta med oddelkoma za germanistiko na Filozofski fakulteti UL in na Univerzi v Mannheimu, ki ga je omogočil DAAD.

Einblicke_naslovka_FINAL.indd 1

THOMAS MIGDALAS je gimnazijski profesor za nemščino in španščino, ima bogate izkušnje pri poučevanju nemščine kot tujega jezika, saj je poučeval dijake in študente, tako v Nemčiji na Univerzi v Mannheimu kot tudi v tujini, npr. tudi na Oddelku za germanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V zadnjem času sodeluje v projektih Univerze v Mannheimu, ki so namenjeni izobraževanju učiteljev nemščine kot tujega jezika ter pri projektih na temo večjezičnosti.

CHRISTIANE LESKOVEC je od leta 2000 lektorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti. Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko vodi jezikovne vaje iz modernega nemškega jezika. Je avtorica učbenika Deutsch für Ethnologen II in z Urško Valenčič Arh soavtorica učbenika Unter der Lupe I.

CHRISTIANE LESKOVEC, THOMAS MIGDALAS: EINBLICKE: EIN ÜBUNGSBUCH FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE FÜR FORTGESCHRITTENE

ISBN 978-961-06-0108-1

CHRISTIANE LESKOVEC, THOMAS MIGDALAS

EINBLICKE

EIN ÜBUNGSBUCH FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE FÜR FORTGESCHRITTENE Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Ljubljana, 2018

13.9.2018 9:58:28

Profile for Znanstvena zalozba FF

Einblicke. Ein Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene  

"Einblicke" je jezikovna vadnica za pouk nemščine kot tujega jezika in je namenjena študentom germanistike. Izbrana avtentična besedila obra...

Einblicke. Ein Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene  

"Einblicke" je jezikovna vadnica za pouk nemščine kot tujega jezika in je namenjena študentom germanistike. Izbrana avtentična besedila obra...

Advertisement