__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DEUT MORF 9 789612 379391

Novi, razširjeni priročnik Deutsche Morphologie. Eine Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache zajema vse bistvene vidike morfologije sodobnega nemškega jezika. Namenjen je študentom germanistike in učiteljem nemščine kot tujega jezika. Med besednimi vrstami najobširneje in najbolj poglobljeno obravnava glagol, saj gre za tisto besedno vrsto, ki odločilno vpliva na vsakokratno stavčno zgradbo in posledično na pragmatiko vsakdanjega sporazumevanja. V posameznih poglavjih priročnika so uvodoma predstavljene posamezne besedne vrste in njihove oblike, nato pa sledijo vaje, ki so oblikovane tako, da si uporabnik uri pasivno in aktivno kompetenco v nemščini kot tujem jeziku. Priročniku so dodane rešitve, ki so dostopne na spletnih straneh Oddelka za germanistiko.

Deutsche_Morphologie_naslovka_FINAL.indd 1

ANA MARIJA MUSTER je upoko-

JANJA POLAJNAR na Oddel-

ku za germanistiko že več let vodi vaje k predmetu morfologija ter druga predavanja, seminarje in vaje s področja nemškega jezika. Je avtorica številnih znanstvenih člankov, v katerih se osredinja na fenomene diskurzne analize, korpusne lingvistike, frazeologije in korpusne leksikografije, jezika oglaševanja ter poučevanja nemščine kot tujega (strokovnega) jezika.

jena profesorica s področja didaktike poučevanja nemščine kot tujega jezika. Na Oddelku za germanistiko je vrsto let poučevala morfologijo sodobnega nemškega jezika. Je avtorica učbenika Morphologie der deutschen Gegenwartssprache in spremljevalnih vaj Morphologie der deutschen Sprache: Übungen, jezikovnega priročnika Nemška slovnica po naše ter zbirke vaj Vaje iz nemščine: slovnica v živi rabi.

JANJA POLAJNAR, ANA MARIJA MUSTER: DEUTSCHE MORPHOLOGIE EINE LEHR- UND ÜBUNGSGRAMMATIK DER DEUTSCHEN SPRACHE

ISBN 978-961-237-939-1

JANJA POLAJNAR, ANA MARIJA MUSTER

DEUTSCHE MORPHOLOGIE

EINE LEHR- UND ÜBUNGSGRAMMATIK DER DEUTSCHEN SPRACHE Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Ljubljana 2017

25.9.2017 10:28:28


Janja Polajnar, Ana Marija Muster

DEUTSCHE MORPHOLOGIE Eine Lehr- und Ãœbungsgrammatik der deutschen Sprache

Ljubljana 2017

Deutsche Morphologie FINAL.indd 1

4.10.2017 8:24:32


DEUTSCHE MORPHOLOGIE: EINE LEHR- UND ÜBUNGSGRAMMATIK DER DEUTSCHEN SPRACHE Tip publikacije: zbirka vaj Avtorici: Janja Polajnar, Ana Marija Muster Recenzenta: Darko Čuden, Vida Jesenšek Lektorica: Christiane Leskovec Tehnično urejanje in prelom: Aleš Cimprič Slika na naslovnici: Paul Klee – Fish Magic (vir: Wikimedia Commons) © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2017 Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin Oblikovna zasnova: Jana Kuhar Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2017 Prva izdaja Naklada: 300 izvodov Cena: 24,90 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.112.2'366(075.8) POLAJNAR, Janja Deutsche Morphologie : eine Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache / Janja Polajnar, Ana Marija Muster. - 1. izd. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ISBN 978-961-237-939-1 1. Muster, Ana Marija 290660096

Deutsche Morphologie FINAL.indd 2

4.10.2017 8:24:32


Inhaltsverzeichnis

3

Inhaltsverzeichnis

Vorwort .............................................................................................................................................................. 7 Abkürzungsverzeichnis .............................................................................................................................. 11 0

DIE MORPHOLOGIE .............................................................................................................................. 13

I DAS VERB ..................................................................................................................................................... 15 1

2

3

4

5

Das A und O der Verben ........................................................................................................... 15 1.1

Klassifikation der Verben .......................................................................................... 15

1.2

Verbale Kategorien ..................................................................................................... 18

Auf diese Steine können Sie bauen. Tempora .................................................................. 20 2.1

Das Präsens .................................................................................................................... 20

2.2

Das Präteritum .............................................................................................................. 24

2.3

Das Perfekt ..................................................................................................................... 27

2.4

Das Plusquamperfekt ................................................................................................. 42

2.5

Das Futur I und das Futur II ...................................................................................... 44

2.6

Die Zeitenfolge ............................................................................................................. 46

2.7

Gesamtübungen .......................................................................................................... 49

Die Qual ohne Wahl. Unregelmäßige Verben ................................................................ 55 3.1

Paare transitiver und intransitiver Verben .......................................................... 57

3.2

Regelmäßig und unregelmäßig gebrauchte Verben ..................................... 59

3.3

Gesamtübungen .......................................................................................................... 62

Es gibt viel zu tun. Fangt schon mal an. Trennbare und untrennbare Verben ................................................................................. 64 4.1

Formen ............................................................................................................................ 64

4.2

Trennbar und untrennbar gebrauchte Verben ................................................. 72

4.3

Gesamtübung ............................................................................................................... 78

Was sein muss, muss sein. Modalverben .......................................................................... 79 5.1

Modalverben in objektiver Aussage ..................................................................... 79

5.2

Modalverben in subjektiver Aussage ................................................................... 82

Deutsche Morphologie FINAL.indd 3

4.10.2017 8:24:32


4

Deutsche Morphologie

6

Da werden Sie geholfen. Das Passiv ................................................................................... 85 6.1

Formen des Vorgangs- und Zustandspassivs .................................................... 85

6.2

Das Vorgangspassiv .................................................................................................... 86 6.2.1 Typen des Vorgangspassivs ......................................................................... 88 6.2.2 Einschränkungen für die Bildung des Vorgangspassivs ................... 96 6.2.3 Paraphrasen des Vorgangspassivs ............................................................ 99

6.3

Das Zustandspassiv ................................................................................................. 104 6.3.1 Einschränkungen für die Bildung des Zustandspassivs ................. 106

6.4 7

Gesamtübungen ....................................................................................................... 107

Mach mal Pause! Modi des Verbs .................................................................................... 111 7.1

Der Imperativ ............................................................................................................. 111

7.2

Der Konjunktiv ........................................................................................................... 119 7.2.1 Der Konjunktiv II ........................................................................................... 119 7.2.2 Der Konjunktiv I ............................................................................................ 132

8

9 II

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Infinite Verbformen ....................................... 143 8.1

Das Partizip ................................................................................................................. 143

8.2

Der Infinitiv ................................................................................................................. 153

8.3

Gesamtübung ............................................................................................................ 163

Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um. Die Funktionsverben ........... 164

DAS SUBSTANTIV ............................................................................................................................... 169 10 Ich bin ein Berliner. Einteilung der Substantive und ihre Merkmale ................... 169 10.1

Das Genus ............................................................................................................... 170

10.2

Der Numerus .......................................................................................................... 182

10.3

Die Deklination – ausgewählte Kapitel ........................................................ 186 10.3.1. Die Deklination der substantivisch gebrauchten Adjektive und Partizipien .................................................................. 186 10.3.2 Die Deklination der Eigennamen im Genitiv Singular ........... 190

10.4

Der Artikelgebrauch ............................................................................................ 192

10.5

Gesamtübungen ................................................................................................... 195

III DAS ADJEKTIV .................................................................................................................................... 199 11 Gut. Besser. Gösser. / Paulaner. Zur Deklination und Komparation des Adjektivs ...................................................... 199 11.1

Deutsche Morphologie FINAL.indd 4

Die Adjektivdeklination ..................................................................................... 200

4.10.2017 8:24:32


Inhaltsverzeichnis

5

11.2 Die Steigerung der Adjektive ............................................................................... 209 11.3 Gesamtübung ............................................................................................................ 214 IV DAS PRONOMEN ............................................................................................................................... 215 12 Da weiß man, was man hat. Die Arten der Pronomina ........................................... 215 12.1 Das Personalpronomen .......................................................................................... 215 12.1.1 Die Deklination der Personalpronomen .......................................... 215 12.1.2 Das Pronomen es ...................................................................................... 219 12.2 Das Reflexivpronomen ........................................................................................... 223 12.3 Das Possessivpronomen ........................................................................................ 227 12.4 Das Demonstrativpronomen ............................................................................... 228 12.5 Das Interrogativpronomen ................................................................................... 230 12.6 Das Relativpronomen ............................................................................................. 232 12.7 Das Indefinitpronomen .......................................................................................... 241 V

DAS ADVERB ....................................................................................................................................... 243 13 Nicht immer, aber immer öfter. Zur Funktion, Bedeutung und Komparation des Adverbs ................................................................................................. 243

VI DIE FÜGEWÖRTER ............................................................................................................................. 247 14 Wir können alles. Außer Hochdeutsch. Fügewörter ................................................... 247 14.1 Präpositionen ............................................................................................................. 247 14.2 Konjunktionen ........................................................................................................... 258 14.3 Gesamtübungen ....................................................................................................... 259 VII

DIE PARTIKELN ................................................................................................................................ 263 15 Man gönnt sich ja sonst nichts. Zu Formen und Arten der Partikeln .................. 263

VIII

WIEDERHOLUNG ........................................................................................................................... 267 16 Lernst du noch, oder kannst du schon alles? Wiederholungstests ........................ 267

IX

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ................................................................................................................. 281

X

LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS .......................................................................... 283 Literaturverzeichnis ..................................................................................................................... 283 (Internet-)Quellenverzeichnis ................................................................................................... 285

Deutsche Morphologie FINAL.indd 5

4.10.2017 8:24:32


Deutsche Morphologie FINAL.indd 6

4.10.2017 8:24:32


Vorwort

7

Vorwort

Deutsche Morphologie. Eine Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache soll zur systematischen Erhellung und Einübung aller grundlegenden Bereiche der Morpohologie der modernen deutschen Sprache beitragen und behandelt folgende Wortarten: das Verb, das Substantiv, das Adjektiv, das Pronomen, das Adverb, die Fügewörter und die Partikel. Es handelt sich um eine vollständige Bearbeitung und Erweiterung der 2. Aufl. des Lehrwerks von Ana Marija Muster: Morphologie der deutschen Sprache: Übungen., das im Jahr 2003 bei dem Verlag der Philosophischen Fakultät erschien. Das vorliegende Lehrwerk orientiert sich an den neu eingeführten Bolo­gnaStudiengängen und Minimalstandards für das erste Studienjahr des Bachelorstudiums an der Abteilung für Germanistik, Nederlandistik und Skandinavistik der Philosophischen Fakultät. Es wird bei den Übungen zum Fach Sprachsystem I – Morphologie und Phonetik (Jezikovni sistem I – morfologija in fonetika) im ersten Studienjahr des Bachelorstudiums verwendet. Das Lehrbuch soll die Studierenden in die Grundlagen der deutschen Morphologie einführen, was als Voraussetzung für den Erwerb der Kenntnisse auf weiteren Ebenen des Sprachsystems gilt. Der Schwierigkeitsgrad der Übungen ist den Niveaustufen B1 bis C1 angepasst und setzt Sprachkenntnisse auf den Niveaustufen A2 und B1 voraus. Das Lehrwerk ist inhaltlich absichtlich sehr umfangreich gestaltet, sodass sich jedes Kapitel für das individuelle Weiterstudium eignet. Aufgrund seiner detaillierten und klaren Regelübersichten und Übungen kann das Lehrwerk aber auch vollständig zum systematischen individuellen Studium der modernen deutschen Morphologie verwendet werden. Zudem eignet es sich auch dafür, bestimmte grammatische Themen bei den Sprachübungen höherer Studiengänge des Bachelorstudiums zu vertiefen. Die Lehr- und Übungsgrammatik umfasst 16 Kapitel mit Unterkapiteln und ist systematisch wie folgt aufgebaut: Nach dem einleitenden Kapitel zu ausgewählten Grundbegriffen folgen zehn Kapitel zum Verb, der komplexesten Wortart, das nicht nur den Satzbau wesentlich beeinflusst, sondern auch für die Pragmatik der alltäglichen Kommunikation ausschlaggebend ist. Das Verb nimmt auch wegen des Lehrplans des Germanistikstudiums eine zentrale Rolle ein. Danach folgen sechs kürzere Kapitel zu den Wortarten: das Substantiv, das Adjektiv, das Pronomen, das Adverb, die Fügewörter (die Präposition und die Konjunktion) und die Partikel. Das Kapitel zum Verb enthält überdies Übungen, die sich mit dessen Klassifizierung, den Tempora und ihrem Gebrauch, dem Modus und Genus verbi, der Aktionsart, den unregelmäßigen und (un)trennbaren

Deutsche Morphologie FINAL.indd 7

4.10.2017 8:24:32


8

Deutsche Morphologie

Verben, den Modalverben in subjektiver und objektiver Aussage sowie den infiniten Verbformen befassen. Das Kapitel zum Substantiv umfasst Übungen, die die Charakteristika des Genus und Numerus, der Deklination der substantivierten Adjektive und Partizipien sowie des Artikelgebrauchs fokussieren. Das Kapitel zum Adjektiv konzentriert sich auf dessen Deklination und Komparation, das Kapitel zu den Pronomen auf deren Klassifizierung und Deklination. Im Kapitel über das Adverb wird in den Übungen auf seine Form, Funktion und Komparation eingegangen. Die Übungen im Kapitel zu den Fügewörtern gliedern sich in Übungen zu den Präpositionen und deren Klassifizierung sowie in Übungen zu den Konjunktionen. Das letzte Kapitel zu den Partikeln vereint Übungen zu deren Klassifizierung und Gebrauch sowie deren Unterscheidung vom Adverb. Auf diese Weise machen sich die Studierenden mit den Charakteristika der flektierbaren und unflektierbaren Wortarten bekannt und üben sich in deren Gebrauch. Das Lehrwerk schließt mit dem Kapitel „Wiederholungstests“, dem „Lösungsschlüssel“, der auf den Internetseiten der Abteilung für Germanistik, Nederlandistik und Skandinavistik online verfügbar ist, sowie dem Quellen- und Literaturverzeichnis. Letzteres soll die Studierenden zum weiterführenden und vertieften Studium anleiten. Jedes Kapitel wird durch einen satzwertigen Phraseologismus (z. B. einen verselbständigten Werbeslogan, ein geflügeltes Wort, Gemeinplatz oder ein Sprichwort) eingeführt, der auf eine interessante zielgruppengerechte Weise die Aufmerksamkeit der Studierenden lenken soll und einen Aspekt des im Kapitel behandelten Themas hervorhebt (z. B. *Da werden Sie geholfen. soll auf den strukturellen Aspekt einer fehlerhaften Passivbildung aufmerksam machen). Dem Lehrenden sollen die Phraseologismen außerdem als interessanter Einstieg in die zu behandelne Thematik dienen. Den Anfang der meisten Kapitel bilden Übungen zu den theoretischen Grundsätzen mit Anwendungsbeispielen. Die nachfolgenden Übungen sind so angelegt, dass sie zunächst die passiven und dann die aktiven Kompetenzen (vor allem die schriftliche Kompetenz) in Deutsch als Fremdsprache fördern. In ausgewählten Kapiteln sind kontrastive Übungen zu finden, die von den Studierenden Überlegungen im Hinblick auf bestimmte morphologische Aspekte im Slowenischen und Deutschen abverlangen. Es handelt sich um Bereiche der Morphologie bei denen ein negativer Einfluss der Muttersprache auf die Zielsprache zu erwarten ist und umgekehrt (z. B. reflexive Verben, Aktionsart u. a.). Auf diese Weise werden zugleich morphologische Kenntnisse in beiden Sprachen vergegenwärtigt sowie Fehler im Bereich der Morphologie und der Syntax vermieden. Die Übungen unterschiedlichen Typs zeichnen sich zudem durch ein reiches Vokabular aus, sodass die Studierenden nicht nur ihre Kenntnisse in der deutschen Morphologie, sondern auch ihre Wortschatzkenntnisse erweitern können.

Deutsche Morphologie FINAL.indd 8

4.10.2017 8:24:32


Vorwort

9

Die Lehr- und Übungsgrammatik stützt sich auf die folgenden grammatischen Lehrwerke: Duden – Die Grammatik (2016), Helbig/Buscha (2007): Deutsche Grammatik: ein Handbuch für den Ausländerunterricht., Gruntar Jermol (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. sowie moderne grammatische Informationssysteme wie Canoonet und Grammis 2.0: das grammatische Informationssystem des Instituts für Deutsche Sprache, auf die im Hinblick auf Terminologie, grammatische Regeln oder weiterführende Informationen verwiesen wird. Die Typologie der Übungen sowie die Auswahl der behandelten grammatischen Bereiche orientiert sich in diesem Lehrbuch an folgenden modernen grammatischen Lehr- und Übungsgrammatiken: Dreyer/Schmitt (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die Gelbe aktuell., Hall/Scheiner (2014): Übungsgrammatik für die Oberstufe: Deutsch als Fremdsprache., Helbig/Buscha (2008): Übungsgrammatik Deutsch., Stojić (2007): Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache., in welchen die Studierenden ähnliche Übungen zum individuellen Weiterstudium vorfinden. Ao. Prof. Dr. Janja Polajnar Lenarčič, Prof. Dr. Anamarija Muster Ljubljana, 2017

Deutsche Morphologie FINAL.indd 9

4.10.2017 8:24:32


Deutsche Morphologie FINAL.indd 10

4.10.2017 8:24:32


Abkürzungsverzeichnis

11

Abkürzungsverzeichnis A = der Akkusativ AB = die Adverbialbestimmung Adj. = das Adjektiv bzw. = beziehungsweise D = der Dativ d. h. = das heißt etw. = etwas Fem. = das Femininum Fut. = das Futur FVG = das Funktionsverbgefüge G = der Genitiv HS = der Hauptsatz Imp. = der Imperativ Inf. = der Infinitiv Ind. = der Indikativ intr. = intransitiv jmd. = jemand jmdm. = jemandem jmdn. = jemanden Konj. = der Konjunktiv Mask. = das Maskulinum N = der Nominativ Neutr. = das Neutrum NS = der Nebensatz O = das Objekt OA = das Akkusativobjekt OD = das Dativobjekt OG = das Genitivobjekt Op = das Präpositionalobjekt Part. = das Partizip

Deutsche Morphologie FINAL.indd 11

Perf. Pers. Pl. Plpf. P Präp. Präs. Prät. refl. Sg. sog. Subst. S tr. u. a. ü. Ä V z. B.

= das Perfekt = die Person = der Plural = das Plusquamperfekt = das Prädikat = die Präposition = das Präsens = das Präteritum = reflexiv = der Singular = sogenannt = das Substantiv = das Subjekt = transitiv = unter anderen/m = und Ähnliche(s) = das Verb = zum Beispiel

4.10.2017 8:24:32


Deutsche Morphologie FINAL.indd 12

4.10.2017 8:24:32


Die Morphologie

0

13

DIE MORPHOLOGIE

Ü1 Ergänzen Sie die fehlenden Termini: komparierbar, Wortart(en) (2x), Satzglieder, konjugierbar, nicht komparierbar, deklinierbar. Die Morphologie ist: - die Lehre von den ____________ und - die Lehre von den Formen bzw. Formveränderungen (Flexionslehre): Wörter sind ____________ (das Verb), ____________ (das Substantiv und das Adjektiv), ____________ (das Adjektiv und das Adverb), ____________ (das Pronomen). Jedes Wort kann aufgrund bestimmter grammatischer Merkmale (z. B. die Konjugation der Verben) einer Klasse von Wörtern, der ____________, zugeordnet werden. Während Wortarten die Elemente im System Sprache sind, sind ____________ die Elemente im System Satz bzw. sind ein Teil des Satzes. Ü2 Ordnen Sie die aufgeführten Wortarten den unflektierbaren (= in ihrer Form unveränderbaren) und flektierbaren (= in ihrer Form veränderbaren) zu1: Wortarten im Deutschen: das Verb, das Substantiv, das Adjektiv, das Adverb, das Pronomen, die Präposition, die Konjunktion, die Interjektion, die Partikel

Wortarten flektierbar deklinierbar konjugierbar

unflektierbar

1  Vereinfacht nach Fläming 1980: 491–492.

Deutsche Morphologie FINAL.indd 13

4.10.2017 8:24:32


DEUT MORF 9 789612 379391

Novi, razširjeni priročnik Deutsche Morphologie. Eine Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache zajema vse bistvene vidike morfologije sodobnega nemškega jezika. Namenjen je študentom germanistike in učiteljem nemščine kot tujega jezika. Med besednimi vrstami najobširneje in najbolj poglobljeno obravnava glagol, saj gre za tisto besedno vrsto, ki odločilno vpliva na vsakokratno stavčno zgradbo in posledično na pragmatiko vsakdanjega sporazumevanja. V posameznih poglavjih priročnika so uvodoma predstavljene posamezne besedne vrste in njihove oblike, nato pa sledijo vaje, ki so oblikovane tako, da si uporabnik uri pasivno in aktivno kompetenco v nemščini kot tujem jeziku. Priročniku so dodane rešitve, ki so dostopne na spletnih straneh Oddelka za germanistiko.

Deutsche_Morphologie_naslovka_FINAL.indd 1

ANA MARIJA MUSTER je upoko-

JANJA POLAJNAR na Oddel-

ku za germanistiko že več let vodi vaje k predmetu morfologija ter druga predavanja, seminarje in vaje s področja nemškega jezika. Je avtorica številnih znanstvenih člankov, v katerih se osredinja na fenomene diskurzne analize, korpusne lingvistike, frazeologije in korpusne leksikografije, jezika oglaševanja ter poučevanja nemščine kot tujega (strokovnega) jezika.

jena profesorica s področja didaktike poučevanja nemščine kot tujega jezika. Na Oddelku za germanistiko je vrsto let poučevala morfologijo sodobnega nemškega jezika. Je avtorica učbenika Morphologie der deutschen Gegenwartssprache in spremljevalnih vaj Morphologie der deutschen Sprache: Übungen, jezikovnega priročnika Nemška slovnica po naše ter zbirke vaj Vaje iz nemščine: slovnica v živi rabi.

JANJA POLAJNAR, ANA MARIJA MUSTER: DEUTSCHE MORPHOLOGIE EINE LEHR- UND ÜBUNGSGRAMMATIK DER DEUTSCHEN SPRACHE

ISBN 978-961-237-939-1

JANJA POLAJNAR, ANA MARIJA MUSTER

DEUTSCHE MORPHOLOGIE

EINE LEHR- UND ÜBUNGSGRAMMATIK DER DEUTSCHEN SPRACHE Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Ljubljana 2017

25.9.2017 10:28:28

Profile for Znanstvena zalozba FF

Deutsche Morphologie  

Novi, razširjeni priročnik zajema vse bistvene vidike morfologije sodobnega nemškega jezika. Namenjen je študentom germanistike in učiteljem...

Deutsche Morphologie  

Novi, razširjeni priročnik zajema vse bistvene vidike morfologije sodobnega nemškega jezika. Namenjen je študentom germanistike in učiteljem...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded