a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

MAFZ SLOV ISBN 978-961-06-0297-2

9 789610 602972

ÉVA SCHWETTER je rojena v Bu-

Delovni zvezek predstavlja dopolnilo Učbeniku madžarščine za Slovence 2, s pomočjo katerega študent utrjuje poznavanje slovnice in besedišča, ki ga pridobi s pomočjo učbenika. Naloge so razdeljene po enotah, ki sledijo enotam v učbeniku. Vsaka enota se začne s slovničnimi vajami, ki jim sledijo naloge bralnega razumevanja (v navezavi na besedila v učbeniku) in naloge odprtega tipa, s katerimi študentje razvijajo veščino pisnega izražanja. Na koncu sleherne enote se nahaja seznam novih besed, ki jim študent na podlagi ustrezne enote v učbeniku doda slovenski prevod, s čimer utrjuje naučeno besedišče. Delovni zvezek je primeren za uporabo pri pouku madžarskega jezika, samostojno učenje pa olajšajo rešitve nalog na koncu knjige.

Delovni_zvezek_za_madzarscino_naslovka_FINAL.indd 1

dimpešti na Madžarskem. Diplomirala je iz madžarskega jezika s književnostjo (2005) in iz poučevanja madžarskega jezika kot tujega jezika (2006) na univerzi ELTE v Budimpešti. Od 2012 do 2018 je bila lektorica madžarščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, trenutno poučuje madžarski jezik na Balassijevem inštitutu – Kulturnem centru Veleposlaništva Madžarske v Ljubljani. Je soavtorica Učbenika madžarščine za Slovence 1 in učbenika Magyar utca 1., ki ga je izdala univerza ELTE.

MIHA SUŠNIK je rojen v Maribo-

ru. Leta 2017 je diplomiral iz primerjalnega in splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je soavtor Učbenika madžarščine za Slovence 1.

Szentesu na Madžarskem. Magistriral je iz madžarskega in nemškega jezika s književnostjo (2013) in iz poučevanja madžarskega jezika kot tujega jezika (2013) na univerzi ELTE v Budimpešti. Od 2013 do 2019 je bil lektor madžarščine na Univerzi uporabnih znanosti Burgenland v Eisenstadtu v Avstriji. Od 2018 je lektor madžarščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je soavtor delovnega zvezka Hungarian Grammar Exercises 3. in učbenika Magyar utca 1., ki ju je izdala univerza ELTE.

BLAŽ BOŽIČ je rojen v Ljubljani.

Leta 2018 je magistriral iz primerjalnega jezikoslovja in starogrškega jezika ter književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je soavtor Učbenika madžarščine za Slovence 1.

PETER ČERNE je rojen v Kranju.

Leta 2019 je diplomiral iz splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti in iz teoloških študijev na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

ÉVA SCHWETTER IN DRUGI: DELOVNI ZVEZEK MADŽARŠČINE ZA SLOVENCE 2

TAMÁS KRUZSLICZ je rojen v

ÉVA SCHWETTER IN DRUGI

DELOVNI ZVEZEK MADŽARŠČINE ZA SLOVENCE 2 Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Ljubljana 2020

5.3.2020 8:38:00


Éva Schwetter in drugi

DELOVNI ZVEZEK MADŽARŠČINE ZA SLOVENCE 2

Ljubljana 2020

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 1

5.3.2020 8:42:23


DELOVNI ZVEZEK MADŽARŠČINE ZA SLOVENCE 2 Tip publikacije: delovni zvezek Avtorji: Éva Schwetter, Miha Sušnik, Tamás Kruzslicz, Blaž Božič, Peter Černe Recenzenta: Albina Nećak-Lük, Matej Šekli Lektoriranje: Simona Klemenčič Tehnično urejanje in prelom: Žiga Valetič Slika na naslovnici: Wikipedia © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2020. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Prva izdaja Ljubljana, 2020 Naklada: 200 izvodov Cena: 15,90 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.511.141(075.8)(076) DELOVNI zvezek madžarščine za Slovence 2 / Éva Schwetter in drugi. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ISBN 978-961-06-0297-2 1. Schwetter, Éva COBISS.SI-ID 304329728

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 2

5.3.2020 8:42:24


Kazalo

Kazalo

Uvodna beseda.......................................................................................................................................................5 Struktura učbenika in delovnega zvezka......................................................................................................6 Zahvala.......................................................................................................................................................................7 1. enota (priporočeno za ure 1–4)....................................................................................................................9 1.1 Slovnične vaje............................................................................................................................................................. 9 1.2 Bralno razumevanje................................................................................................................................................12 1.3 Naloge odprtega tipa.............................................................................................................................................13 1.4 Seznam besed v enoti............................................................................................................................................14

2. enota (priporočeno za ure 5–8)................................................................................................................. 19 2.1 Slovnične vaje...........................................................................................................................................................19 2.2 Bralno razumevanje................................................................................................................................................20 2.3 Naloge odprtega tipa.............................................................................................................................................20 2.4 Seznam besed v enoti............................................................................................................................................21

3. enota (priporočeno za ure 9–12)............................................................................................................... 23 3.1 Slovnične vaje...........................................................................................................................................................23 3.2 Bralno razumevanje................................................................................................................................................24 3.3 Naloge odprtega tipa.............................................................................................................................................25 3.4 Seznam besed v enoti............................................................................................................................................25

4. enota (priporočeno za ure 13–16)............................................................................................................ 29 4.1 Slovnične vaje...........................................................................................................................................................29 4.2 Bralno razumevanje................................................................................................................................................31 4.3 Naloge odprtega tipa.............................................................................................................................................31 4.4 Seznam besed v enoti............................................................................................................................................33

5. enota (priporočeno za ure 17–20) ........................................................................................................... 35 5.1 Slovnične vaje...........................................................................................................................................................35 5.2 Bralno razumevanje................................................................................................................................................38 5.3 Naloge odprtega tipa.............................................................................................................................................39 5.4 Seznam besed v enoti............................................................................................................................................39

6. enota (priporočeno za ure 21–24)............................................................................................................ 41 6.1 Slovnične vaje...........................................................................................................................................................41 6.2 Bralno razumevanje................................................................................................................................................45 6.3 Naloge odprtega tipa.............................................................................................................................................45 6.4 Seznam besed v enoti............................................................................................................................................47

7. enota (priporočeno za ure 25–28)............................................................................................................ 51 7.1 Slovnične vaje...........................................................................................................................................................51 7.2 Bralno razumevanje................................................................................................................................................54 7.3 Naloge odprtega tipa.............................................................................................................................................55 7.4 Seznam besed v enoti............................................................................................................................................56

3

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 3

5.3.2020 8:42:24


Éva Schwetter in drugi : Delovni zvezek madžarščine za Slovence 2 8. enota (priporočeno za ure 29–32)............................................................................................................ 59 8.1 Slovnične vaje...........................................................................................................................................................59 8.2 Bralno razumevanje................................................................................................................................................62 8.3 Naloge odprtega tipa.............................................................................................................................................62 8.4 Seznam besed v enoti............................................................................................................................................62

9. enota (priporočeno za ure 33–36)............................................................................................................ 65 9.1 Slovnične vaje...........................................................................................................................................................65 9.2 Bralno razumevanje................................................................................................................................................69 9.3 Naloge odprtega tipa.............................................................................................................................................70 9.4 Seznam besed v enoti............................................................................................................................................70

10. enota (priporočeno za ure 37–40).......................................................................................................... 73 10.1 Slovnične vaje.........................................................................................................................................................73 10.2 Bralno razumevanje..............................................................................................................................................74 10.3 Naloge odprtega tipa..........................................................................................................................................75 10.4 Seznam besed v enoti.........................................................................................................................................76

11. enota (priporočeno za ure 41–44).......................................................................................................... 79 11.1 Slovnične vaje.........................................................................................................................................................79 11.2 Bralno razumevanje..............................................................................................................................................80 11.3 Naloge odprtega tipa..........................................................................................................................................81 11.4 Seznam besed v enoti.........................................................................................................................................81

12. enota (priporočeno za ure 45–48).......................................................................................................... 83 12.1 Slovnične vaje.........................................................................................................................................................83 12.2 Bralno razumevanje..............................................................................................................................................85 12.3 Naloge odprtega tipa..........................................................................................................................................86 12.4 Seznam besed v enoti.........................................................................................................................................86

13. enota (priporočeno za ure 49–52).......................................................................................................... 89 13.1 Slovnične vaje.........................................................................................................................................................89 13.2 Bralno razumevanje..............................................................................................................................................92 13.3 Naloge odprtega tipa..........................................................................................................................................92 13.4 Seznam besed v enoti.........................................................................................................................................93

14. enota (priporočeno za ure 53–56).......................................................................................................... 95 14.1 Slovnične vaje.........................................................................................................................................................95 14.2 Bralno razumevanje..............................................................................................................................................98 14.3 Naloge odprtega tipa..........................................................................................................................................99 14.4 Seznam besed v enoti...................................................................................................................................... 100

15. enota (priporočeno za ure 57–60)........................................................................................................103 15.1 Mešane naloge.................................................................................................................................................... 103 15.2 Seznam besed v enoti...................................................................................................................................... 111

Rešitve nalog.......................................................................................................................................................113 Literatura..............................................................................................................................................................131 Povezave...................................................................................................................................................131

4

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 4

5.3.2020 8:42:24


Uvodna beseda

Uvodna beseda

Pričujoči učbenik je zastavljen kot nadaljevanje Učbenika madžarščine za Slovence 1 in je v prvi vrsti namenjen slušateljem Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje na Filozofski fakulteti v Ljubljani, vendar smo prepričani, da bo prišel prav tudi vsem ostalim, ki se zanimajo za madžarski jezik in njegov slovnični ustroj. Tudi pri sestavljanju drugega dela smo imeli pred očmi dvojni cilj: na eni strani naj bi služil kot učni pripomoček na fakultetnem lektoratu madžarščine, hkrati pa naj bi bil v korist tudi vsem tistim, ki želijo jezikovno znanje usvojiti s samostojnim študijem. Učbenik pokriva snov, ki se je slušatelji fakultetnega lektorata učijo v drugem semestru študija. Tematska členitev ustreza 15 tedenski strukturi semestra. Na začetku vsake enote je navedeno priporočeno število ur za posamezno enoto. Učbenik je zastavljen tako, da je celotno vsebino moč predelati v 60 kontaktnih urah. Drugi del učbenika smo zastavili tako, da lahko študent po predelanem drugem učbeniku (oziroma prvem letu študija na lektoratu) doseže jezikovno znanje na nivoju A2 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike.

5

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 5

5.3.2020 8:42:24


Éva Schwetter in drugi : Delovni zvezek madžarščine za Slovence 2

Struktura učbenika in delovnega zvezka

Vsaka enota učbenika študenta uvede v določene slovnične strukture madžarskega jezika, ki so prikazane ob madžarskem jezikovnem gradivu. To gradivo je opremljeno s slovenskim prevodom samo, kadar je to potrebno; prevodi novih besed in besednih zvez se sicer nahajajo v seznamu besed na koncu enote. Pri obravnavi madžarske slovnice je posebna pozornost namenjena tistim značilnostim madžarskega jezika, ki jih slovenščina ne pozna. Prikaz teh posebnosti madžarščine temelji na ozaveščanju, ponavljanju in utrjevanju, kar olajšuje učni proces. Slovničnemu delu v vsaki enoti sledijo povezana daljša ali krajša besedila v madžarščini in primeri dialogov, v katerih študent poleg rabe predstavljenih slovničnih struktur spozna tudi besedišče dane enote, umeščeno v različne govorne situacije. Vsaka enota se zaključi s seznamom besed, ki vsebuje vse nove besede dotične enote. Ti seznami skupaj predstavljajo slovar, ki vsebuje celotno besedišče učbenika skupaj s slovenskimi ustreznicami. Novost v primerjavi s prvim delom je, da drugi del učbenika dopolnjuje tudi delovni zvezek, v katerem s pomočjo slovničnih vaj utrjujemo poznavanje slovnice in besedišča, ki jih spoznamo v učbeniku. Poleg tega se v delovnem zvezku nahajajo naloge v navezavi na besedila v učbeniku, s katerimi utrjujemo bralno razumevanje. Ponekod uvodne naloge bralnega razumevanja uvajajo v tematiko besedil v učbeniku pred branjem. Prav tako novost predstavljajo naloge odprtega tipa, ki jih na eni strani učitelj lahko uporabi pri pouku, hkrati pa razvijajo veščino pisnega izražanja. Tudi v delovnem zvezku je na koncu vsake enote najti seznam besed, s pomočjo katerega ponovimo že poznano besedišče iz učbenika (študenti morajo madžarsko besedišče dopolniti s prevodi) in se seznanimo s pomenom neznanih besed, ki se pojavijo v delovnem zvezku. Samostojno učenje olajšajo tudi rešitve nalog, ki se nahajajo na koncu delovnega zvezka. Zadnja enota tako v učbeniku kot v delovnem zvezku služi ponovitvi in povzetku. Slovnične strukture, s katerimi smo se ukvarjali v učbeniku, so v tej enoti predstavljene na obširnejši in podrobnejši način. Ta del bo v veliko korist predvsem tistim, ki se želijo s slovničnim sistemom madžarščine seznaniti na sistematičen način. Za te potrebe so navedene preglednice, tabele in opisi ter sistematični prikazi izjem. V zaključni enoti delovnega zvezka ta sistematični pregled dopolnjuje še nekaj nalog, s katerimi se študent na konkretnem primeru preizkusi v rabi naučenega.

6

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 6

5.3.2020 8:42:24


Zahvala

Zahvala

Za neomajno podporo in zaupanje zahvalo namenjamo bivši predstojnici Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje, prof. dr. Tatjani Marvin, in trenutnemu predstojniku, doc. dr. Luki Repanšku. Poleg tega smo zahvalo dolžni prof. Albini Nečak Lük za besede podpore in koristne nasvete, doc. dr. Mateju Šekliju za konstruktivne napotke in ideje, dr. Simoni Klemenčič za lekturo in doc. dr. Sašo Živanoviću za pomoč pri reševanju jezikoslovnih problemov. Posebej se zahvaljujemo Aljažu Korbarju za diskusijo pri oblikovanju prvih enot učbenika in za komentarje pri reševanju nalog v delovnem zvezku. Za navdušenost in vnemo glede projekta bi se na tem mestu radi zahvalili vodji oddelčne knjižnice Ani Mehle, prav tako pa smo dolžni zahvalo Bíborki Molnár-Gábor, direktorici Balassijevega inštituta, Kulturnega centra Veleposlaništva Madžarske, ki je zagotovila prostor, v katerem smo lahko dokončali pričujoče delo. Pri opisu posameznih slovničnih struktur in sistematiziranju pravil in izjem nam je bilo v veliko pomoč delo Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához avtorice Katalin Szili. Knjiga temelji na dolgoletnih lektorskih izkušnjah madžarske predavateljice in madžarskega predavatelja, nabranih ob poučevanju madžarščine kot tujega jezika, ki jih dopolnjujejo izkušnje treh sedanjih in bivših slovenskih študentov jezikoslovja, ki so več let intenzivno študirali madžarski jezik. Iskreno upamo, da nam je uspelo najti ravnotežje med pedagoškim pristopom, ki ga zahteva učenje madžarščine kot tujega jezika, in natančnim jezikoslovnim prikazom ustroja tega jezika, ter da bosta novoizdana učbenik in delovni zvezek koristna pripomočka na poti do čim temeljitejšega znanja in poznavanja madžarščine. Uspešno in prijetno delo! Avtorji

7

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 7

5.3.2020 8:42:24


Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 8

5.3.2020 8:42:24


1. enota (priporočeno za ure 1–4)

1. enota (priporočeno za ure 1–4)

Naloge, zbrane v 1. enoti delovnega zvezka, služijo ponovitvi slovničnih struktur in besedišča, ki ga uvaja Učbenik madžarščine za Slovence 1. 1.1 Slovnične vaje 1. Vstavite ustrezne oblike nepolnopomenskega glagola biti. Gábor:

Sziasztok! Gábor vagyok.

Luka:

Szia! Luka ____________. Te szlovén ____________?

Gábor:

Nem, nem ____________ szlovén, magyar ____________. És ti?

Luka:

Én szlovén ____________. Ljubljanai ____________. Diák ____________. Ő német ____________.

Günther:

Szia! Günther ____________. De én nem német ____________, hanem osztrák.

Luka:

Elnézést! Günther még új diák ____________.

2. Odgovorite po zgledu rešenega primera. Hol van a recepciós? (asztal, mögött) A recepciós az asztal mögött van. a. Hol van a parkoló? (földszint, alatt)

_____________________________________________________________________

b. Hol van a kávézó? (földszint, felett)

_____________________________________________________________________

c. Hányadik emeleten van az étterem? (2.)

_____________________________________________________________________

č. Hányadik emeleten vannak nagy irodák? (3., 4., 5., 6.)

_____________________________________________________________________

d. Hányadik emeleten van a teraszos kávézó? (10.)

_____________________________________________________________________

3. Vstavite ustrezne končnice. a. Magyarországra lehet utazni vonat______, repülő______, autó______ vagy (!) busz______. b. Budapesten lehet utazni például villamos______, taxi______, troli______, met­ ró______, bicikli______. 9

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 9

5.3.2020 8:42:24


Éva Schwetter in drugi : Delovni zvezek madžarščine za Slovence 2 4. Izpolnite tabelo. tanul

olvas

eszik

találkozik

tanít

van

én te ő / ön mi ti ők / önök 5. Povežite. 9:15

délután fél négy

18:30

éjszaka negyed tizenkettő

20:00

délután háromnegyed öt

15:30

reggel hét óra

7:00

dél

16:45

reggel negyed tíz

11:45

este fél hét

12:00

este nyolc óra

23:15

délelőtt háromnegyed tizenkettő

6. Milyen nap van ma? Ugotovite. a. Tegnap szerda volt, holnap péntek lesz. Ma _________________ van. b. Tegnap vasárnap volt, holnap kedd lesz. Ma _________________ van. c. Tegnap csütörtök volt, holnap szombat lesz. Ma _________________ van. 7. Vstavite ustrezne končnice za množino povsod, kjer je to mogoče. a. Szlovéniában szép______ és magas______ hegy______ vannak. b. Horvátországban szép______ a strand______. c. Ausztriában gyors______ a vonat______, szép______ az erdő______ és magas______ a hegy______. č. Olaszországban finom______ bor______ és tipikus______ és híres______ olasz______ étel______ vannak. d. Magyarországon szép______ az erdő______, nem nagyon magas______ a hegy______, érdekes______ a múzeum______és híres______ a magyar______ étel______.

10

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 10

5.3.2020 8:42:24


1. enota (priporočeno za ure 1–4) 8. Mikor hol van? Odgovorite na vprašanje, kot kaže primer. Poljubno povežite elemente obeh skupin. január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december

Szlovénia, Horvátország, New York, Ausztria, Olaszország, Ptuj, Balaton, Magyarország, Ciprus, Szeged, Rijeka, Bovec

Januárban Ausztriában vagyok. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 9. Nem tudom, hol a kulcs. Pomagajte. Kam je Janez odložil ključ? – Hol van a kulcs? – Tegnap az asztalon volt. – Sajnos most nem az asztalra tettem.1 – Hol van a kulcs? – Tegnap a polc______ volt. – Sajnos most nem a polc______ tettem.

– Hol van a kulcs? – Tegnap a szoba______, a föld______ volt. – Sajnos most nem a föld______ tettem.

– Hol van a kulcs? – Tegnap a szék______ volt. – Sajnos most nem a szék______ tettem.

– Hol van a kulcs? – Tegnap a konyha______ volt. – Sajnos most nem a konyha______ tettem.

– Hol van a kulcs? – Tegnap a szekrény______ volt. – Sajnos most nem a szekrény______ tettem.

– Hol van a kulcs? – Tegnap a fotel______ volt. – Igen! Köszönöm, tényleg, most a fotel______ tettem.

1

10. Milyen palacsinta finom? Nagyon finom a vaníliás, a csokoládé______, a fahéj______, a kakaó______, a dió______, a mogyoró______, a lekvár______ vagy a mák______ palacsinta. De nagyon finom a hús______ palacsinta is!

1

tettem ‘sem odložil’

11

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 11

5.3.2020 8:42:24


Éva Schwetter in drugi : Delovni zvezek madžarščine za Slovence 2 11. Mit viselnek, isznak és vásárolnak az emberek télen? a. Az emberek télen...

______________________________________________________________ viselnek.

b. Az emberek télen...

________________________________________________________________ isznak.

c. Az emberek télen...

____________________________________________________________ vásárolnak.

12. Melyik évszakban mit szeret csinálni? V tabelo vpišite glagole v nedoločniku. a Balatonon fürdik, almát vásárol, az erdőkben és a hegyekben kirándul, teázik, rétest készít, a fák alatt kávézik, víz mellett nyaral, könyvet olvas, a tengerpartra utazik, síel Télen szeretek...

Tavasszal szeretek...

Nyáron szeretek...

Ősszel szeretek...

1.2 Bralno razumevanje 1. Pred branjem ponovimo besedišče: milyen magyar ételeket és italokat ismer? bor, kenyér, sajt, kifli, sör, csokoládé, tej, víz étel _______________________

ital _______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

12

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 12

5.3.2020 8:42:24


1. enota (priporočeno za ure 1–4) Preberite besedilo 1.11.1 v učbeniku in rešite sledeče naloge. 2. V besedilu poiščite pridevnike, ki ustrezajo naslednjim samostalnikom. fahéj →

_____________________________

tejföl →

_____________________________

dió →

_____________________________

mogyoró →

_____________________________

fokhagyma →

_____________________________

hús →

_____________________________

só →

_____________________________

mák →

_____________________________

kakaó →

_____________________________

3. Melyik város és étel/ital egy pár? Imena izdelkov napišite na črte. város

étel/ital

Eger Debrecen Szeged Tokaj

aszú bikavér halászlé páros kolbász

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

4. Hol van Magyarországon... a. ...hagyma? ____________________________________________________________ b. ...híres bor a Balaton mellett? _____________________________________________ c. ...húsos palacsinta? _____________________________________________________ d. ...paprika? ____________________________________________________________

1.3 Naloge odprtega tipa 1. Milyen tradicionális ételek vannak Szlovéniában? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. Milyenek a tipikus ételek Szlovéniában? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

13

Delovni_zvezek_za_madzarscino_FINAL.indd 13

5.3.2020 8:42:24


MAFZ SLOV ISBN 978-961-06-0297-2

9 789610 602972

ÉVA SCHWETTER je rojena v Bu-

Delovni zvezek predstavlja dopolnilo Učbeniku madžarščine za Slovence 2, s pomočjo katerega študent utrjuje poznavanje slovnice in besedišča, ki ga pridobi s pomočjo učbenika. Naloge so razdeljene po enotah, ki sledijo enotam v učbeniku. Vsaka enota se začne s slovničnimi vajami, ki jim sledijo naloge bralnega razumevanja (v navezavi na besedila v učbeniku) in naloge odprtega tipa, s katerimi študentje razvijajo veščino pisnega izražanja. Na koncu sleherne enote se nahaja seznam novih besed, ki jim študent na podlagi ustrezne enote v učbeniku doda slovenski prevod, s čimer utrjuje naučeno besedišče. Delovni zvezek je primeren za uporabo pri pouku madžarskega jezika, samostojno učenje pa olajšajo rešitve nalog na koncu knjige.

Delovni_zvezek_za_madzarscino_naslovka_FINAL.indd 1

dimpešti na Madžarskem. Diplomirala je iz madžarskega jezika s književnostjo (2005) in iz poučevanja madžarskega jezika kot tujega jezika (2006) na univerzi ELTE v Budimpešti. Od 2012 do 2018 je bila lektorica madžarščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, trenutno poučuje madžarski jezik na Balassijevem inštitutu – Kulturnem centru Veleposlaništva Madžarske v Ljubljani. Je soavtorica Učbenika madžarščine za Slovence 1 in učbenika Magyar utca 1., ki ga je izdala univerza ELTE.

MIHA SUŠNIK je rojen v Maribo-

ru. Leta 2017 je diplomiral iz primerjalnega in splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je soavtor Učbenika madžarščine za Slovence 1.

Szentesu na Madžarskem. Magistriral je iz madžarskega in nemškega jezika s književnostjo (2013) in iz poučevanja madžarskega jezika kot tujega jezika (2013) na univerzi ELTE v Budimpešti. Od 2013 do 2019 je bil lektor madžarščine na Univerzi uporabnih znanosti Burgenland v Eisenstadtu v Avstriji. Od 2018 je lektor madžarščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je soavtor delovnega zvezka Hungarian Grammar Exercises 3. in učbenika Magyar utca 1., ki ju je izdala univerza ELTE.

BLAŽ BOŽIČ je rojen v Ljubljani.

Leta 2018 je magistriral iz primerjalnega jezikoslovja in starogrškega jezika ter književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je soavtor Učbenika madžarščine za Slovence 1.

PETER ČERNE je rojen v Kranju.

Leta 2019 je diplomiral iz splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti in iz teoloških študijev na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

ÉVA SCHWETTER IN DRUGI: DELOVNI ZVEZEK MADŽARŠČINE ZA SLOVENCE 2

TAMÁS KRUZSLICZ je rojen v

ÉVA SCHWETTER IN DRUGI

DELOVNI ZVEZEK MADŽARŠČINE ZA SLOVENCE 2 Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Ljubljana 2020

5.3.2020 8:38:00

Profile for Znanstvena zalozba FF

Delovni zvezek madžarščine za Slovence 2  

Delovni zvezek predstavlja dopolnilo Učbeniku madžarščine za Slovence 2, s pomočjo katerega študent utrjuje poznavanje slovnice in besedišča...

Delovni zvezek madžarščine za Slovence 2  

Delovni zvezek predstavlja dopolnilo Učbeniku madžarščine za Slovence 2, s pomočjo katerega študent utrjuje poznavanje slovnice in besedišča...

Advertisement