__MAIN_TEXT__

Page 1

BEROL दे॒ VEDSK ISBN 978-961-06-0113-5

ेर  वच

क्

र्ध

LUKA REPANŠEK: DEVĀ́Ś CA VĀ́ ÁSURĀŚ CĀSPARDHANTA: BERILO VEDSKE PROZE – VEDIC PROSE READER

9 789610 601135

 श च त ् श न ्च

श  स्प व रा क ् ा ् च ् क रा वै र े  श ा प च श र ेद॒ अ वा वा सु ॑ उ ू ऊ ञ ल  ऊ ॑ ऐ क LUKA REPANŠEK is a lecturer in Comparative Indo-European Linguistics at the Department of Comparative and General Linguistics, Faculty of Arts, University of Ljubljana. At the forefront of his research interests and endeavours lie the philology and historical grammar of Indo-Iranian, Celtic, and Germanic, as well as onomastic and other Indo-European languages with fragmentary attestation.

लू

LUKA REPANŠEK

DEVĀ́Ś CA VĀ́ ÁSURĀŚ CĀSPARDHANTA

BERILO VEDSKE PROZE – VEDIC PROSE READER Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Ljubljana 2017

वै

स्प

LUKA REPANŠEK na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani predava predmete s področja indoeropskega primerjalnega jezikoslovja. V ospredju njegovega znanstvenega raziskovanja sta filologija in zgodovinska slovnica starih indo-iranskih, keltskih in germanskih jezikov ter onomastični in drugi fragmentarno izpričani indoevropski jeziki.

श्च

श्च

Devśca v ásurāścāspardhanta – “Bogovi in asure so se dajali” je edinstven priročnik, ki študenta klasične in predklasične stare indijščine (sanskrta) kot ene izmed nosilnih filologij indoevropskega primerjalnega jezikoslovja sistematično uvaja v kompetentno branje srednjevedske proze. Osrednji del je zasnovan kot berilo z več kot stotimi različno dolgimi in različno zahtevnimi pripovedmi iz najpomembnejših literarnih spomenikov tega več kot petstoletnega in odločilnega obdobja v kompleksnem jezikovnem razvoju stare indijščine. Spremljata ga po sodobnih filoloških principih pripravljena vedska slovnica v zgoščenem prikazu in izčrpen slovarski del.

ू ल

Devśca v ásurāścāspardhanta – “The Gods and the Asuras vied with each other” is a unique course book in the framework of contemporary Indo-European studies focused on introducing the students of Classical and pre-Classical Sanskrit to the language and style of (mostly Middle) Vedic prose. It is primarily designed as a reader covering a wide range selection of a 100-odd engaging episodes of various length from the most important literary monuments of several Vedic schools. Equipped with an up-to-date synoptic Vedic grammar, translation suggestions on the syntactically more demanding constructions, and a comprehensive vocabulary, it hopes to steer the student towards independence in linguistic and extralinguistic interpretation of these highly fascinating texts.

Berlio_vedske_poze_naslovka_FINAL.indd 1

26.9.2018 11:59:06


STUDIA INDOGERMANICA LABACENSIA I SERIES INDOLOGICA: INSTRUMENTA, I.

Luka Repanšek

devś ca v ásurāś cāspardhanta Berilo vedske proze – Vedic Prose Reader

Ljubljana 2017

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 1

1.10.2018 14:29:25


devś ca v ásurāś cāspardhanta Berilo vedske proze – Vedic prose reader Tip publikacije: visokošolsko berilo Avtor: Luka Repanšek Recenzenti: Harald Bichlmeier, Velizar Sadovski, Sabine Ziegler Lektor: Matej Šekli Tehnično urejanje in prelom: Aleš Cimprič © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2017 Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin Oblikovna zasnova: Jana Kuhar Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2017 Prva izdaja Naklada: 149 izvodov Cena: 29,90 EUR Besedilo je pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (ZRCola.zrc-sazu.si), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (www.zrc.sazu.si) razvil Peter Weiss.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.211'01-3(075.8) REPANŠEK, Luka, 1987Berilo vedske proze = Vedic prose reader / Luka Repanšek. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Studia Indogermanica Labacensia. 1, Series Indologica : instrumenta ; 1) ISBN 978-961-06-0113-5 296652032

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 2

1.10.2018 14:29:25


3

Kazalo vsebine / Table of contents

Uvod / Introduction................................................................................................................. 13

Očrt vedske slovnice / A concise Vedic grammar Fonemski sestav / Phoneme inventory.................................................................................... 20 Prevojna razmerja / Vowel gradation..................................................................................... 22 sahiti (sandhi)....................................................................................................................... 24 Imenska sklanjatev / Nominal declension.............................................................................. 32 Zaimenska sklanjatev / Pronominal declension..................................................................... 67 Sistem števnikov / The numeral system.................................................................................. 76 Sistem imenskih zloženk / Nominal compounds.................................................................... 80 Glagolski sistem / The verbal system..................................................................................... 84

Berilo / Reader AVŚ XV.1: 1–8 Vrátja / The Vrtya..................................................................................... 155 AVŚ XV.6: 1–9............................................................................................................... 156 AVP IX.21: 1–12............................................................................................................. 158 MS I.6.12: 106.1–7 Ajús med bogovi / Āyús among the Gods.............................................. 166 MS I.6.9: 101.1–9 Asure si gradijo pot v nebo / The Asuras build their way to heaven..... 167 TB I.1.2: 4–6................................................................................................................... 168 MS III.8.1: 92.1–14 Kako so bogovi uničili trdnjave asur / How the Gods destroyed the fortresses of the Asuras..................................................... 169 TS VI.2.3: 1–2................................................................................................................. 171 MS IV.2.13: 36.3–37.7 Pradžápati in prakrava / Prajpati and the Primeval Cow............ 172 MS I.6.3: 89.8–13 Pradžápati in divje rastje / Prajpati tames chaotic growth.................. 175 MS IV.5.8: 75.1–7 Kako so bogovi pokončali somo / The Gods destroy soma.................... 176 MS IV.3.4: 42.13–19 Índra in Vrtrá skleneta pakt / Índra and Vtrá strike a deal............. 178 MS II.2.7: 21.4–9 Sóma in zvezde / Sóma and the stars....................................................... 179 TS II.3.5: 1–3.................................................................................................................. 179

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 3

1.10.2018 14:29:25


4

Berilo vedske proze

MS II.5.2: 48.11–17 Kako je zemlja postala zelena / How the Earth turned green............. 182 MS I.6.4: 91.16–92.2 Razčetverjeni Agní / Dismembered Agní........................................... 183 MS III.8.5: 99.6–12 Bogovi in levinja / The Gods and the lioness....................................... 184 MS II.5.9: 59.15–60.3 Bogovi in asure se bojujejo z bikoma / How two bulls fought in place of the Gods..................................................................... 185 MS I.6.5: 95.6–9 Kako je Pradžápati ukrotil ogenj / Prajpati tames the fire.................... 186 MS II.4.1: 38.1–11; II.4.3: 40.4–17 O Agníju in somi / Agní and soma............................... 187 TS II.4.12: 1–6................................................................................................................ 190 MS II.1.11: 13.2–6 Vamádeva in Kusitáji / Vāmádeva and Kusityī................................... 194 MS I.6.12: 104.10–105.11 Áditi in njeni sinovi / Áditi and her sons................................... 195 ŚBM III.1.3: 3–5............................................................................................................. 197 MS I.5.12: 81.2–6 O tem, zakaj so bogovi ustvarili noč / How the night came to be........... 199 KS VII.10: 71.19–21....................................................................................................... 199 MS I.8.1: 115.18–116.11 Trinajst daritev / The thirteen offerings...................................... 201 MS IV.6.4: 84.2–8 Govor in um se pričkata / Speech and Mind's bickering....................... 203 ŚBM I.4.5: 8–12.............................................................................................................. 203 MS I.6.3: 90.7–12 Kako je mleko postalo merjasec / How milk turned into a wild boar..... 205 MS I.8.1: 114.11–115.3 Pradžápati krvavi / Bleeding Prajpati......................................... 206 MS I.10.14: 153.18–I.10.16: 156.1 Kako so bogovi pokončali Vrtró / The Gods attempt to destroy Vtrá.................................................................................. 207 MS I.10.13: 152.12–18 Kako je Índra nemirnim goram pristrigel peruti / Índra de-wings the restless mountains............................................................................ 210 MS IV.5.9: 76.17–77.8 O Índri in mravljah / Índra and the ants........................................ 211 ŚBM XIV.1.1: 1–16........................................................................................................ 212 ŚBM I.8.1: 1–10 Mánu in vesoljni potop / Mánu and the deluge......................................... 216 ŚBM I.1.4: 14–17 Pobožni Mánu in pretkani ásuri / How the mischievous Asuras took advantage of Mánuʼs devotion.................................. 220 MS IV.8.1: 106.6–107.16................................................................................................ 222 ŚBM VI.6.3: 2–3 Bogovi in drevesa / The Gods and the trees............................................. 226 ŚBM II.2.3: 2–4 Kako se je Agní polastil vseh oblik / Agní covets all forms....................... 227 ŚBM XI.8.3: 5–11 Kaj si je vzelo sonce / What the sun has taken....................................... 228 ŚBM I.7.3: 19 Neprijetne posledice nepravilne rabe verznih oblik / The harmful consequences of improper use of meter...................................................... 232 ŚBM IV.1.5: 1–15 Kako sta Ašvína pomladila Čjávano / The Aśvíns make Cyávana young again.......................................................................... 233

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 4

1.10.2018 14:29:25


Kazalo vsebine / Table of contents

5

ŚBM I.2.3: 1 Štiridelni Agní / Four-part Agní..................................................................... 238 ŚBM V.5.4: 2–12 Bolni Índra / How Índra fell ill............................................................... 239 ŚBM XII.7.1: 1–14.......................................................................................................... 241 ŚBM XI.6.1: 1–13 Zgodba o Bhŕguju, Várunovem sinu / The story of Bhgu, son of Váruṇa.................................................................................. 246 JB I: 42–44...................................................................................................................... 251 ŚBM I.2.5: 1–7 Kako so si asure želeli med seboj razdeliti svet / How the Asuras wanted to divide the world between them............................................. 258 ŚBM I.5.4: 6–11 Bogovi in asure štejejo do pet / The Gods and the Asuras count to five...... 260 JB II: 291.6–292.15......................................................................................................... 261 ŚBM XI.1.6: 1–11 Stvarjenje / The creation myth............................................................... 264 JB III: 360–361............................................................................................................... 267 ŚBM II.2.1: 13–17 Trodelni Agní / Three-part Agní............................................................ 271 ŚBM XII.7.3: 1–3 Kako je Índra z zvijačo premagal Námuči / Índra tricks Námuci into death........................................................................................ 273 TB I.7.1: 6–7................................................................................................................... 274 MS IV.3.4: 43.7–12......................................................................................................... 274 PVB XII.6: 8................................................................................................................... 275 ŚBM XI.5.1: 1–17 Zgodba o Urváši in Pururávasu / The legend of Urváśī and Purūrávas.... 276 ŚBM II.5.1: 1–3 Zaskrbljeni Pradžápati / Worried Prajpati............................................. 283 ŚBM I.4.1: 10–16 Kako je Agní izsušil reke / Agní dries up the rivers................................ 285 ŚBM XI.4.1: 1–9 Besedni dvoboj / The brahmodya............................................................. 287 TS I.5.1: 1–3 Kradljivi Agní / Agní the thief......................................................................... 291 TS VII.5.1: 1 Kako so krave dobile roge / How the cows got their horns............................ 293 TS V.5.2: 3–5 Zemlja se zboji ognja / The Earth in fear of fire........................................... 294 TS II.5.1: 1–7 Kako je Índra pokončal Višvárupo / Índra destroys Viśvárūpa.................... 295 TS II.6.6: 1–2 Agníjevi bratje / Agníʼs brothers.................................................................... 299 TS VI.2.4: 2–3 Víšnu varahá / Víṣṇu varāhá........................................................................ 301 TS VII.5.25: 1–2 Ašvamédhya / The aśvamédhya................................................................ 303 TS VII.1.5: 1 Pradžápati in nastanek Zemlje / Prajpati and the creation of the Earth..... 305 TB I.1.3: 5–7................................................................................................................... 305 TB III.9.22: 1 Bogovi darujejo / The Gods offer a sacrifice................................................. 307 TB II.3.8: 1–3 Pradžápati porodi štiri vrste bitij / Prajpati in labour............................... 308 TB II.2.9: 1–9 Pradžápatijeva molžnja / Prajpatiʼs milking............................................... 310

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 5

1.10.2018 14:29:25


6

Berilo vedske proze

JB III: 94–95 Žalostna dogodivščina Vrše in Trjarune / The sorrowful adventure of Vśa and Tryaruṇa............................................................. 314 PVB XIII.3: 12................................................................................................................ 316 JB III: 126–127 Pretkana Ašvína / The cunning plan of the Aśvíns..................................... 318 ŚBM XIV.1.1: 17–25...................................................................................................... 320 JB I: 161.7–163.10 Índra, Sumitrá in Dirghadžihví / The story of Índra, Sumitrá and Dīrghajihví.................................................................. 323 PVB XIII.6: 9–10............................................................................................................ 325 AB II: 22.10.................................................................................................................... 327 JB III: 1.1–31 Pradžápati stvarnik / Prajpati the Creator.................................................. 328 JB I: 167 Pradžápati in letni časi / Prajpati and the seasons............................................. 330 JB III: 199.2–202.17 O Índri in zvitemu kočijažu / Índra and his misbehaving charioteer............................................................................ 331 JB II: 369.4–370.3 Pradžápati odkrije, da ni sam / Prajpati discovers he is not alone..... 337 JB I: 87 O času, ko je bilo sonce še na zemlji / Of the time when the Sun was still here on Earth........................................................... 340 JB II: 438–440 Pripoved o Sarámi / The great tale of Saráma............................................ 341 JB III: 72–74 (Ne)srečni Kanva Naršada / The (mis)fortunes of Kaṇva Nārṣada............... 345 JB III: 262–264 Kako je Rudrá kaznoval Pradžápatija / Rudrá punishes Prajpati........... 349 ŚBM I.7.4: 1–8................................................................................................................ 352 AB III: 33–34.................................................................................................................. 354 JB I: 220-221 Índra in Apalá / Índra and Apāl.................................................................. 358 PVB IX.2.14.................................................................................................................... 361 AB III: 25–27 Kraja some / The stealing of soma................................................................ 362 AB II: 25.1–4 Bogovi tekmujejo za prvi požirek some / The gods compete for the first sip of soma...................................................................... 365 AB I: 18 Daritev zbeži od bogov / The sacrifice runs away from the Gods......................... 367 AB III: 20.1–9 Kako so Marúti edini pomagali Índri / The Marúts come to Índraʼs aid..... 368 AB VII: 13–18 Vélika pripoved o Šúnahšépi / The legend of Śúnaḥśépa............................ 370 AB V: 32.1–4 Pradžápati ustvari Vede / Prajpati creates the three Vedas....................... 387 PVB XIV.6: 6 Kdo je boljši brahman? / Whoʼs the better Brahman?.................................. 389 JB III.235: 23–41............................................................................................................ 389 PVB XIV.6: 8 Índra in Úpagu / Índra and Úpagu............................................................... 392 PVB XIX.7: 1 Skalnata votlina asur / The stony cave of the Asuras................................... 393 BĀUp. (M) I.4: 1–6 O začetku vsega / How it all began...................................................... 394

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 6

1.10.2018 14:29:25


Kazalo vsebine / Table of contents

7

BĀUp. (M) I.3: 1–7 Dih pogubi asure / The fatal breath..................................................... 398 ChUp. I.2: 1–8................................................................................................................. 402 BĀUp. (M) III.1: 1–6 Zlagana skromnost / False modesty.................................................. 404 ChUp. VI: 1–2 O nastanku in bistvu / On the origin and the essence of things................... 407 ChUp. VI: 11–13 O pravem bistvu / On the truest self......................................................... 410 Glosar / Comprehensive vocabulary..................................................................................... 415 Viri in literatura / Bibliography............................................................................................ 503

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 7

1.10.2018 14:29:25


Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 8

1.10.2018 14:29:25


śāktya śíkṣamānasya nāthya pchámānasya

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 9

1.10.2018 14:29:25


Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 10

1.10.2018 14:29:25


11

Predgovor Pričujoči učbenik je namenjen študentom stare indijščine, primarno v okviru študijskega programa Indoevropsko primerjalno jezikoslovje. Postopno jih uvaja v samostojno branje najstarejših proznih besedil staroindijske književnosti v razdobju med približno desetim in petim stoletjem pred našim štetjem. Besedila so namerno izbrana tako, da sama vsebina študentu zagotovljeno ponuja tudi literarni užitek oz. pri študentu vzbuja radovednost, kar zagotavlja poglobljeno branje, s tem pa mu izostruje občutek za oblikovno (morfološko) in skladenjsko (sintaktično) raven te zahtevne jezikovne tvarine in tako krati uspešno služi kot bistvena predpriprava na branje po jezikovni in stilistični plati še zahtevnejše vedske himnike. Učbenik je napisan v slovenskem in angleškem jeziku, to pa zato, da bi se ga lahko enako učinkovito uporabilo tudi pri poučevanju tujih študentov oz. študentov na izmenjavi, hkrati pa se je besedilo želelo tudi internacionalizirati, saj podoben učbenik doslej študentom stare indijščine še ni na voljo. Vsem trem recenzentom, dr. Haraldu Bichlmeierju, dr. Velizarju Sadovskemu in dr. Sabine Ziegler, se zahvaljujem za pripravljenost prevzeti to nalogo in za vse nepogrešljive komentarje, ki so mi bili dobrodošli pri pripravljanju končnega besedila za tisk.

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 11

1.10.2018 14:29:25


12

Berilo vedske proze

Foreword The coursebook is intended for students of Classical and pre-Classical Old Indic, primarily within the study programme in Indo-European comparative linguistics. By working through the book, the student will gradually become acquainted with the language of the corpus of the oldest prose texts of Old Indic literature (the selection of texts spans a period between the 10th and the 5th centuries), and slowly develop the skill to read larger portions of Vedic prose independently. The reader offers a variety of texts of varying length, carefully selected with the purpose of also offering the student an opportunity for literary enjoyment. This is done in order to achieve maximally focused and invested reading, which will ensure a deepened understanding of and increase the studentʼs sensitivity for the formal (i.e. morphological) as well as the syntactical aspect of the language of Vedic prose. As such, the coursebook will prove indispensable in the studentʼs preparation towards the study of the still more complex language of Vedic poetry. It has been decided to produce a Slovene as well as an English version of the coursebook – primarily for the purpose of the bookʼs availability to foreign and exchange students, especially since this seems to be the first attempt to produce an extensive prose-based companion to the well-known and much used Vedic Reader for Students by A. A. Macdonell. I wish to thank PD Dr. habil Harald Bichlmeier, Prof. Dr. Velizar Sadovski, and Prof. Dr. Sabine Ziegler wholeheartedly for their willingness to review the manuscript and for the numerous suggestions from which the final version has been able to benefit greatly.

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 12

1.10.2018 14:29:25


13

Uvod Jezik vedske proze ni enotna tvarina ne v časovnem niti v prostorskem pogledu. Zaobsega več hronolektov v razponu med približno desetim in petim stoletjem pred našim štetjem, prav tako pa gre za več geolektov. Ker gre vsaj na ravni sociolekta za dokaj enoten jezik, pa je o njem mogoče govoriti kot o sorazmerno kompaktni enoti, ki relativnokronološko lebdi med še nekoliko starejšim jezikom vedske himnike in mnogo mlajšim sanskrtom. Starost jezika vedskih proznih besedil je očitna ob pregledu morfoloških kategorij in skladenjskih značilnosti, ki ga tesno vežejo na jezik (zlasti mlajših delov) Rgvede in drugih vedskih manter, a vendarle se od najstarejše izpričane plasti indoarijščine loči na vseh jezikovnih ravninah: fonološki, morfološki, besedotvorni, sintaktični (tu seveda zlasti kot posledica žanra oz. razmerje ni ugotovljivo) in leksikalni. Stare morfološke kategorije se znajdejo v tranzitni fazi: ob specializaciji nekaterih in skorajšnji periferizaciji drugih se jezik vedske proze deloma povsem naravno in po pričakovanju kaže kot logični mlajši hronolekt jezika vedskih manter, a po drugi strani v njem že stare, sicer obrobne morfološke kategorije (najsi bo arhaične ali takšne, ki so bile v starejši plasti jezika šele in statu nascendi) pridobijo na produktivnosti oz. so celo na novo izoblikovane, kar jeziku daje pečat inovativnosti. V najožjem pomenu termina vedska prozna besedila zaobsegajo v manjšini zastopane v prozi sestavljene odseke (paryāya-sūkta) obeh recenzij Atharvavede (AVP Paippalāda, AVŚ - Śaunakīya), približno enako stare prozne dele, napisane v stilu poznejših brahman, ki pripadajo zbirkam Črne Jadžurvede, tj. Maitrájanisanhite (Maitrāyaṇī-sahitā), Taittirijasanhite (Taittirīya-sahitā), Kathasanhite (Kaṭha-sahitā) in Kapišthale (Kapiṣṭhala), ter celoten korpus brahman (brāhmaṇa-) sensu stricto, tj. komentarjev k obredju, ki pripadajo posameznim zbirkam vedske himnike. K tem komentarjem nadalje sodijo še po vsebini k mistiki naravnane Aranjake (āraṇyaka-) in večinoma njim pripadajoče Upanišade (upaniṣad-). Izbor besedil v učbeniku je omejen na enajst virov: prozna besedila Atharvavede (v obeh recenzijah: AVŚ, AVP), Maitrāyaṇī-sahitā (MS), Kaṭhasahitā (KS), Taittirīya-sahitā (TS), Taittirīya-brāhmaṇa (TB), Śatapathabrāhmaṇa Mādhyandina (ŚBM), Jaiminīya-brāhmaṇa (JB), Aitareya-brāhmaṇa (AB), Pañcaviśa-brāhmaṇa (PVB) ter Chāndogya-upaniṣad (ChUp.), iz tradicije Samavede, in Bhad-āraṇyaka-upaniṣad (BĀUp.) iz tradicije Bele Jadžurvede). Deloma je odločitvi za vključitev besedila botrovala sama starost vira (med zbirkami Črne Jadžurvede sta zagotovo najstarejši prav Maitrajanisanhita in takoj za njo Taittirijasanhita, Šatapathabrahmana prav tako sodi med najstarejše brahmane, enako velja tudi za posamezne dele obeh upanišad, ­Brhadaranjake in

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 13

1.10.2018 14:29:25


BEROL दे॒ VEDSK ISBN 978-961-06-0113-5

ेर  वच

क्

र्ध

LUKA REPANŠEK: DEVĀ́Ś CA VĀ́ ÁSURĀŚ CĀSPARDHANTA: BERILO VEDSKE PROZE – VEDIC PROSE READER

9 789610 601135

 श च त ् श न ्च

श  स्प व रा क ् ा ् च ् क रा वै र े  श ा प च श र ेद॒ अ वा वा सु ॑ उ ू ऊ ञ ल  ऊ ॑ ऐ क LUKA REPANŠEK is a lecturer in Comparative Indo-European Linguistics at the Department of Comparative and General Linguistics, Faculty of Arts, University of Ljubljana. At the forefront of his research interests and endeavours lie the philology and historical grammar of Indo-Iranian, Celtic, and Germanic, as well as onomastic and other Indo-European languages with fragmentary attestation.

लू

LUKA REPANŠEK

DEVĀ́Ś CA VĀ́ ÁSURĀŚ CĀSPARDHANTA

BERILO VEDSKE PROZE – VEDIC PROSE READER Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Ljubljana 2017

वै

स्प

LUKA REPANŠEK na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani predava predmete s področja indoeropskega primerjalnega jezikoslovja. V ospredju njegovega znanstvenega raziskovanja sta filologija in zgodovinska slovnica starih indo-iranskih, keltskih in germanskih jezikov ter onomastični in drugi fragmentarno izpričani indoevropski jeziki.

श्च

श्च

Devśca v ásurāścāspardhanta – “Bogovi in asure so se dajali” je edinstven priročnik, ki študenta klasične in predklasične stare indijščine (sanskrta) kot ene izmed nosilnih filologij indoevropskega primerjalnega jezikoslovja sistematično uvaja v kompetentno branje srednjevedske proze. Osrednji del je zasnovan kot berilo z več kot stotimi različno dolgimi in različno zahtevnimi pripovedmi iz najpomembnejših literarnih spomenikov tega več kot petstoletnega in odločilnega obdobja v kompleksnem jezikovnem razvoju stare indijščine. Spremljata ga po sodobnih filoloških principih pripravljena vedska slovnica v zgoščenem prikazu in izčrpen slovarski del.

ू ल

Devśca v ásurāścāspardhanta – “The Gods and the Asuras vied with each other” is a unique course book in the framework of contemporary Indo-European studies focused on introducing the students of Classical and pre-Classical Sanskrit to the language and style of (mostly Middle) Vedic prose. It is primarily designed as a reader covering a wide range selection of a 100-odd engaging episodes of various length from the most important literary monuments of several Vedic schools. Equipped with an up-to-date synoptic Vedic grammar, translation suggestions on the syntactically more demanding constructions, and a comprehensive vocabulary, it hopes to steer the student towards independence in linguistic and extralinguistic interpretation of these highly fascinating texts.

Berlio_vedske_poze_naslovka_FINAL.indd 1

26.9.2018 11:59:06

Profile for Znanstvena zalozba FF

Berilo vedske proze - Vedic Prose Reader  

"Bogovi in asure so se dajali" je edinstven priročnik, ki študenta klasične in predklasične stare indijščine (sanskrta) kot ene izmed nosiln...

Berilo vedske proze - Vedic Prose Reader  

"Bogovi in asure so se dajali" je edinstven priročnik, ki študenta klasične in predklasične stare indijščine (sanskrta) kot ene izmed nosiln...

Advertisement